Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
32,477 Research products, page 1 of 3,248

 • Other research products
 • CZ
 • DE
 • JP
 • Czech

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Susová, Vladimíra;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj pojmu přátelství. Přátelství je zde charakterizováno jako jeden z nejdůležitějších mezilidských vztahů a jsou vyzdviženy nejvýznamnější rysy, které jsou obecně pokládány za nezbytné pro přátelský vztah. Autorka se zabývá rozborem vybraných děl o přátelství od antiky po současnost a shrnuje společné charakteristiky přátelství ze všech těchto období. Na základě těchto znaků se pokouší vysvětlit, proč nemůže být pojem ?přítel? používán na sociálních sítích, které právě s tímto pojmem operují. V závěru se autorka dostává k výsledku, že pojmy ?přítel? a ?přátelství? je ve své podstatě velmi složité definovat. Situaci navíc značně komplikují také stále dokonalejší komunikační technologie, které se snaží setřít rozdíly mezi reálným a virtuálním světem. Katedra filozofie Obhájeno The thesis is focused on the development of the concept of friendship. Friendship is characterized as one of the most important interpersonal relations and highlighted the most important features that are generally considered necessary for a friendly relationship. The author deals with the analysis of selected works of friendship from antiquity to the present and summarizes the common characteristics of friendship all these years. On the basis of these characters I try to explain why the concept can not be "friend" is used in social networks that currently operate with this notion. In conclusion, the author gets to the result that the terms "friend" and "friendship" is inherently very difficult to define. The situation is also complicated by a more sophisticated communication technology, which is trying to erase the difference between the real and the virtual world.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Veselá, Martina;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce se zaměřuje na proměnu zahraniční politiky Spojených států amerických v průběhu jedné z největších vnitropolitických krizí v dějinách USA. Administrativa Richarda Nixona musela čelit zveřejněným skandálům, které se udály během prezidentského volebního klání, což vešlo ve všeobecnou známost jako aféra Watergate. Práce si klade za cíl analyzovat vliv politického skandálu na utváření zahraniční politiky. Autorka bude hledat odpovědi na otázky, zda využily ostatní státy dočasné slabosti na vnitropolitické scéně a jak se proměnila zahraniční politika USA v různých částech světa, například ve zpomalení procesu détente nebo jak se proměnila politika v Indočíně. Ve složitém procesu utváření americké zahraniční politiky hraje důležitou roli také americký prezident, mimo jiné se tak práce bude věnovat právě Richardovi Nixonovi a jeho vztahu k ostatním ústavním orgánům, které mají rovněž vliv na zahraniční politiku. Rovněž bude v části práce zmíněno, jak velkou pozornost věnoval prezident zahraniční politice při řešení krize. Samotná práce pak bude zpracována na základě vydaných pramenů a literatury v českém a anglickém jazyce. Obhájeno This diploma thesis focuses on the transformation of foreign policy of the United States of America during one of the largest domestic political crises in the history of USA. Richard Nixon's administration had to face published scandals that occurred during the presidential election, which became publicly known as the Watergate affair. The objective of the thesis is to analyse the impact of the political scandal on the formation of foreign policy. The author will search for answers to the questions as to whether other states took advantage of the temporary weaknesses on the domestic political scene and how the US foreign policy changed in various parts of the world, such as slowing down the détente process or how the policy in Indochina changed. The American President also plays an important role in the complex process of shaping American foreign policy, among other things, and thereby the thesis will also pay attention to Richard Nixon and his relationship with other constitutional authorities that also have influence on foreign policy. Part of the thesis will also include information on the attention that the President paid to foreign policy in crisis management. The thesis itself will be prepared on the basis of published sources and literature in Czech and English.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Mrázová, Markéta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  V úvodu mé bakalářské práce je nejprve definována fyziologie dýchání, nezbytná k pochopení průběhu ventilace. V následující kapitole jsem široce pojednala o historii vývoje umělé plicní ventilace od pravěku do 60. let 20. století. Součástí této obsáhlé kapitoly je pojednání o vývoji plicní ventilace v době epidemie poliomyelitidy a v době meziválečné. Zdůraznila jsem zde současně prvopočátky ošetřovatelské péče, historické mezníky v ošetřování. Další kapitolu jsem zaměřila na vývoj umělé plicní ventilace v Čechách, kde jsem neopomenula uvést počátky resuscitační péče včetně užití prvních ventilačních přístrojů na našem území.Čtvrtá kapitola se zaobírá plicní ventilací současnosti a tato zahrnuje typy zajištění dýchacích cest, cíle, indikace a formy umělé plicní ventilace, druhy ventilačních režimů. Předložením klasifikace variant plicní ventilace bylo nutné uvést české a anglické názvosloví. V poslední kapitole je důkladně rozebrána komplexní ošetřovatelská péče o ventilovaného nemocného. Pro ucelení kapitoly bylo vhodné zmínit vývoj intenzivní a resuscitační péče na našem území. Nakonec jsem doplnila tuto část o úkony, které neoddělitelně souvisí s ošetřovatelskou péčí. Mezi jmenované řadím transport ventilovaného nemocného, odvykání od dýchacího ventilátoru a kontrolu dýchacího přístroje. Zdůrazněné komplikace umělé plicní ventilace včetně nozokomiálních nákaz zakončují poslední kapitolu. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Obhájeno The introduction of my bachelor thesis features the definition of breathing physiology which is necessary for understanding of ventilation process. The next chapter deals with history of development of artificial pulmonary ventilation in the world from prehistoric times up to the 1960's. This comprehensive chapter includes an essay about the development of pulmonary ventilation at the time of the polio epidemic and in the period between world war I and world war II. I extensively described the beginning of nursing care and historical milestones in nursing care development. The next chapter is aimed at the development of artificial pulmonary ventilation in Bohemia. I did not omit to mention the beginning of resuscitation care including the use of first ventilation equipment in our country. The fourth chapter investigates present pulmonary ventilation. This chapter includes respiratory tracts protection, objectives, indications and forms of artificial pulmonary ventilation. With respect to classification of pulmonary ventilation options both Czech and English terminology had to be specified. The final chapter carefully analyses integrated nursing care of a patient under ventilation. To make the chapter complete it was suitable to mention the development of intensive and resuscitation care in our country. Finally, I amended the section with activities which are inseparably connected with nursing care, such as transport of a patient under ventilation, dis-habituation from breathing ventilator and breathing apparatus inspection. Last chapter is finished with stressed complications of artificial pulmonary ventilation including nosocomial infections.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Ulč, Martin;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Vývoj názorů na slovanskou etnogenezi v českém a německém archeologicém myšlení mezi lety 1860 - 1920. Obhájeno Views on an ethnogenesis of the Slavs in Czech and German archaeological thought between 1860 - 1920.

 • Other research product . 2012
  Open Access Czech
  Publisher: Česko. Úřad průmyslového vlastnictví
  Country: Czech Republic

  Technické řešení se týká polohovatelného podnožníku pro kytaristu sestávajícího se alespoň z jedné dvojice nůžkově spojených ramen v kloubu propojených čepem a na jednom horním konci přikloubených k hornímu rámu, který je opatřen sklopně připěvněnou výškově nastavitelnou rohožkou.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Škach, Jan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato diplomová práce se zabývá využitím služeb globálního navigačního satelitního systému pro odhad polohy objektu při respektování předem známých omezení na trajektorii jeho pohybu. Nejprve je uveden matematický model měření pseudovzdáleností, který je prezentován v několika krocích se vzrůstající složitostí a značná pozornost je přitom věnována existenci různých lokálních souřadných systémů a časových základen. Následně je diskutován model dopravní sítě, který reprezentuje omezení na trajektorii pohybu objektu. Pro zjednodušení úlohy je dále uvažován pouze model cesty mezi dvěma uzly dopravní sítě, který je rozdělen na segmenty modelované pomocí úseček nebo kružnicových oblouků. Problém nalezení odhadu polohy je formulován jako problém nelineárních nejmenších čtverců, který je řešen Gauss-Newtonovou iterační metodou. V diplomové práci jsou diskutovány dva postupy využití informace z modelu cesty. Výsledky porovnání ukazují, že použití mapy dopravní sítě může vést k významnému zvýšení přesnosti odhadu polohy objektu v případě, že je mapa přesná. Katedra kybernetiky Obhájeno This diploma thesis details a use of a global navigation satellite system services for a position estimation of an object with respect to its defined trajectory restrictions. At first, a mathematical pseudorange model is introduced in several steps with growing complexity while significant attention is paid to an existence of different local coordinate systems and time bases at the same time. Afterwards, a model of transportation network which represents the trajectory restrictions of a moving object is discussed. For a simplification, only a model of a single path between two nodes of the transportation network divided into partial segments approximated by line and arc segments is considered. The question of finding the state estimation is expressed as a problem of nonlinear least squares and it is solved by Gauss-Newton iterative method. In the thesis two techniques of the path model information utilization are discussed. Final results of the comparison indicate a significant increase of accuracy in position estimation when the precise model of transportation network is employed.

 • Other research product . 2011
  Open Access Czech
  Authors: 
  Kozel, Ladislav;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce seznámí s podstatou a obsahem nejdůležitějšího ústavního východiska České republiky, tedy imperativem nezměnitelnosti podstatných náležitostí demokratického právního státu. Dále popisuje vznik a podstatu myšlenky materiálního ohniska a jeho podobu v jiných evropských státech. Diplomová práce dále definuje možnosti ochrany materiálního ohniska a roli Ústavního soudu při této ochraně. V poslední části pak popisuje některé nezměnitelné ústavní hodnoty, jako je svrchovanost lidu, ochranu základních práv a svobod, volnou soutěž politických stran, územní samosprávu, nezměnitelnost materiálního ohniska a další. Katedra ústavního a evropského práva Obhájeno The thesis introduced the form and the content of the most important constitutional base of the Czech Republic, which is called the imperative of inflexibility of the democratic legal state. The thesis also describes the origin and the essence of the material focus idea and also the form of material focus in other European countries. Then the thesis defines possibilities of the material focus protection and the role of the Constitutional Court in this protection. The last part of this thesis describes some of the inalterable constitutional values. For example the sovereignty of the nation, protection of the fundamental rights and freedoms, free political competition, local government, inflexibility of material focus etc.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Jiskra, Petr; Tyrychtrová, Alice;
  Publisher: AntropoWeb
  Country: Czech Republic
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Chlumský, Michal;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  V první části této práce jsou popsány technologie pro energetické zpracování biomasy, které jsou v současnosti využívány. Ve druhé části jsou tyto technologie porovnány z různých hledisek. Následující část popisuje nové možnosti využití energie biomasy, z nichž některé jsou stále ve fázi vývoje. Poslední část obsahuje návrh systému využívajícího biomasu pro vytápění rodinného domu. Katedra elektroenergetiky a ekologie Obhájeno The first part of this work describes technologies for processing of biomass energy, which are currently used. In the second part these technologies are compared from various aspects. The following section describes new possibilities for utilization of biomass energy, some of which are still under development. The last part contains draft technology utilizing biomass to heat a house.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Menčíková, Lucie;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce se zabývá problematikou poruch příjmu potravy. Jedná se konkrétně o mentální anorexii a bulimii. Tato práce je členěna do oddílu teoretického a praktického. Část teoretická popisuje historii, vznik a léčbu zmíněných chorob. Zabývá se rizikovými faktory, které mohou sehrát roli při rozvoji poruchy. Dále zmiňujeme některá zdravotní rizika, jež z nemocí plynou a prevenci jejich vzniku nebo relapsu. Praktická část je zaměřena na výsledky dotazníkového šetření, pomocí kterého jsme zjišťovali, jaké mají respondenti povědomí o organizacích, zabývající se poruchami příjmu potravy. Zajímaly nás i vztahy v rodině respondentů. Dále jsme zkoumali, do jaké míry dotazované ovlivňují média, vrstevníci a rodina při jejich sebehodnocení a jakým způsobem hodnotí soubor respondentů svou postavu. Obhájeno This bachelor´s thesis deals with problematics of eating disorders. It is specifically about anorexia nervosa and bulimia nervosa. This thesis is divided into theoretical and practical section. The theoretical part describes the history, origin and treatment of these diseases. It deals with risk factors that may play a role in the development of the disorder. We also mention some of the health risks that arise from diseases and preventing their occurrence or recurrence. The practical part is focused on the results of the survey, through which we determined how respondents are aware of the organizations dealing with eating disorders. We was also interested in relationships of respondents family. Furthermore, we investigated to what extent the media, peers, and family influence self-assessment of respondents and how the group of respondents evaluates own figure.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
32,477 Research products, page 1 of 3,248
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Susová, Vladimíra;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato diplomová práce je zaměřena na vývoj pojmu přátelství. Přátelství je zde charakterizováno jako jeden z nejdůležitějších mezilidských vztahů a jsou vyzdviženy nejvýznamnější rysy, které jsou obecně pokládány za nezbytné pro přátelský vztah. Autorka se zabývá rozborem vybraných děl o přátelství od antiky po současnost a shrnuje společné charakteristiky přátelství ze všech těchto období. Na základě těchto znaků se pokouší vysvětlit, proč nemůže být pojem ?přítel? používán na sociálních sítích, které právě s tímto pojmem operují. V závěru se autorka dostává k výsledku, že pojmy ?přítel? a ?přátelství? je ve své podstatě velmi složité definovat. Situaci navíc značně komplikují také stále dokonalejší komunikační technologie, které se snaží setřít rozdíly mezi reálným a virtuálním světem. Katedra filozofie Obhájeno The thesis is focused on the development of the concept of friendship. Friendship is characterized as one of the most important interpersonal relations and highlighted the most important features that are generally considered necessary for a friendly relationship. The author deals with the analysis of selected works of friendship from antiquity to the present and summarizes the common characteristics of friendship all these years. On the basis of these characters I try to explain why the concept can not be "friend" is used in social networks that currently operate with this notion. In conclusion, the author gets to the result that the terms "friend" and "friendship" is inherently very difficult to define. The situation is also complicated by a more sophisticated communication technology, which is trying to erase the difference between the real and the virtual world.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Veselá, Martina;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce se zaměřuje na proměnu zahraniční politiky Spojených států amerických v průběhu jedné z největších vnitropolitických krizí v dějinách USA. Administrativa Richarda Nixona musela čelit zveřejněným skandálům, které se udály během prezidentského volebního klání, což vešlo ve všeobecnou známost jako aféra Watergate. Práce si klade za cíl analyzovat vliv politického skandálu na utváření zahraniční politiky. Autorka bude hledat odpovědi na otázky, zda využily ostatní státy dočasné slabosti na vnitropolitické scéně a jak se proměnila zahraniční politika USA v různých částech světa, například ve zpomalení procesu détente nebo jak se proměnila politika v Indočíně. Ve složitém procesu utváření americké zahraniční politiky hraje důležitou roli také americký prezident, mimo jiné se tak práce bude věnovat právě Richardovi Nixonovi a jeho vztahu k ostatním ústavním orgánům, které mají rovněž vliv na zahraniční politiku. Rovněž bude v části práce zmíněno, jak velkou pozornost věnoval prezident zahraniční politice při řešení krize. Samotná práce pak bude zpracována na základě vydaných pramenů a literatury v českém a anglickém jazyce. Obhájeno This diploma thesis focuses on the transformation of foreign policy of the United States of America during one of the largest domestic political crises in the history of USA. Richard Nixon's administration had to face published scandals that occurred during the presidential election, which became publicly known as the Watergate affair. The objective of the thesis is to analyse the impact of the political scandal on the formation of foreign policy. The author will search for answers to the questions as to whether other states took advantage of the temporary weaknesses on the domestic political scene and how the US foreign policy changed in various parts of the world, such as slowing down the détente process or how the policy in Indochina changed. The American President also plays an important role in the complex process of shaping American foreign policy, among other things, and thereby the thesis will also pay attention to Richard Nixon and his relationship with other constitutional authorities that also have influence on foreign policy. Part of the thesis will also include information on the attention that the President paid to foreign policy in crisis management. The thesis itself will be prepared on the basis of published sources and literature in Czech and English.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Mrázová, Markéta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  V úvodu mé bakalářské práce je nejprve definována fyziologie dýchání, nezbytná k pochopení průběhu ventilace. V následující kapitole jsem široce pojednala o historii vývoje umělé plicní ventilace od pravěku do 60. let 20. století. Součástí této obsáhlé kapitoly je pojednání o vývoji plicní ventilace v době epidemie poliomyelitidy a v době meziválečné. Zdůraznila jsem zde současně prvopočátky ošetřovatelské péče, historické mezníky v ošetřování. Další kapitolu jsem zaměřila na vývoj umělé plicní ventilace v Čechách, kde jsem neopomenula uvést počátky resuscitační péče včetně užití prvních ventilačních přístrojů na našem území.Čtvrtá kapitola se zaobírá plicní ventilací současnosti a tato zahrnuje typy zajištění dýchacích cest, cíle, indikace a formy umělé plicní ventilace, druhy ventilačních režimů. Předložením klasifikace variant plicní ventilace bylo nutné uvést české a anglické názvosloví. V poslední kapitole je důkladně rozebrána komplexní ošetřovatelská péče o ventilovaného nemocného. Pro ucelení kapitoly bylo vhodné zmínit vývoj intenzivní a resuscitační péče na našem území. Nakonec jsem doplnila tuto část o úkony, které neoddělitelně souvisí s ošetřovatelskou péčí. Mezi jmenované řadím transport ventilovaného nemocného, odvykání od dýchacího ventilátoru a kontrolu dýchacího přístroje. Zdůrazněné komplikace umělé plicní ventilace včetně nozokomiálních nákaz zakončují poslední kapitolu. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Obhájeno The introduction of my bachelor thesis features the definition of breathing physiology which is necessary for understanding of ventilation process. The next chapter deals with history of development of artificial pulmonary ventilation in the world from prehistoric times up to the 1960's. This comprehensive chapter includes an essay about the development of pulmonary ventilation at the time of the polio epidemic and in the period between world war I and world war II. I extensively described the beginning of nursing care and historical milestones in nursing care development. The next chapter is aimed at the development of artificial pulmonary ventilation in Bohemia. I did not omit to mention the beginning of resuscitation care including the use of first ventilation equipment in our country. The fourth chapter investigates present pulmonary ventilation. This chapter includes respiratory tracts protection, objectives, indications and forms of artificial pulmonary ventilation. With respect to classification of pulmonary ventilation options both Czech and English terminology had to be specified. The final chapter carefully analyses integrated nursing care of a patient under ventilation. To make the chapter complete it was suitable to mention the development of intensive and resuscitation care in our country. Finally, I amended the section with activities which are inseparably connected with nursing care, such as transport of a patient under ventilation, dis-habituation from breathing ventilator and breathing apparatus inspection. Last chapter is finished with stressed complications of artificial pulmonary ventilation including nosocomial infections.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Ulč, Martin;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Vývoj názorů na slovanskou etnogenezi v českém a německém archeologicém myšlení mezi lety 1860 - 1920. Obhájeno Views on an ethnogenesis of the Slavs in Czech and German archaeological thought between 1860 - 1920.

 • Other research product . 2012
  Open Access Czech
  Publisher: Česko. Úřad průmyslového vlastnictví
  Country: Czech Republic

  Technické řešení se týká polohovatelného podnožníku pro kytaristu sestávajícího se alespoň z jedné dvojice nůžkově spojených ramen v kloubu propojených čepem a na jednom horním konci přikloubených k hornímu rámu, který je opatřen sklopně připěvněnou výškově nastavitelnou rohožkou.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Škach, Jan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato diplomová práce se zabývá využitím služeb globálního navigačního satelitního systému pro odhad polohy objektu při respektování předem známých omezení na trajektorii jeho pohybu. Nejprve je uveden matematický model měření pseudovzdáleností, který je prezentován v několika krocích se vzrůstající složitostí a značná pozornost je přitom věnována existenci různých lokálních souřadných systémů a časových základen. Následně je diskutován model dopravní sítě, který reprezentuje omezení na trajektorii pohybu objektu. Pro zjednodušení úlohy je dále uvažován pouze model cesty mezi dvěma uzly dopravní sítě, který je rozdělen na segmenty modelované pomocí úseček nebo kružnicových oblouků. Problém nalezení odhadu polohy je formulován jako problém nelineárních nejmenších čtverců, který je řešen Gauss-Newtonovou iterační metodou. V diplomové práci jsou diskutovány dva postupy využití informace z modelu cesty. Výsledky porovnání ukazují, že použití mapy dopravní sítě může vést k významnému zvýšení přesnosti odhadu polohy objektu v případě, že je mapa přesná. Katedra kybernetiky Obhájeno This diploma thesis details a use of a global navigation satellite system services for a position estimation of an object with respect to its defined trajectory restrictions. At first, a mathematical pseudorange model is introduced in several steps with growing complexity while significant attention is paid to an existence of different local coordinate systems and time bases at the same time. Afterwards, a model of transportation network which represents the trajectory restrictions of a moving object is discussed. For a simplification, only a model of a single path between two nodes of the transportation network divided into partial segments approximated by line and arc segments is considered. The question of finding the state estimation is expressed as a problem of nonlinear least squares and it is solved by Gauss-Newton iterative method. In the thesis two techniques of the path model information utilization are discussed. Final results of the comparison indicate a significant increase of accuracy in position estimation when the precise model of transportation network is employed.

 • Other research product . 2011
  Open Access Czech
  Authors: 
  Kozel, Ladislav;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce seznámí s podstatou a obsahem nejdůležitějšího ústavního východiska České republiky, tedy imperativem nezměnitelnosti podstatných náležitostí demokratického právního státu. Dále popisuje vznik a podstatu myšlenky materiálního ohniska a jeho podobu v jiných evropských státech. Diplomová práce dále definuje možnosti ochrany materiálního ohniska a roli Ústavního soudu při této ochraně. V poslední části pak popisuje některé nezměnitelné ústavní hodnoty, jako je svrchovanost lidu, ochranu základních práv a svobod, volnou soutěž politických stran, územní samosprávu, nezměnitelnost materiálního ohniska a další. Katedra ústavního a evropského práva Obhájeno The thesis introduced the form and the content of the most important constitutional base of the Czech Republic, which is called the imperative of inflexibility of the democratic legal state. The thesis also describes the origin and the essence of the material focus idea and also the form of material focus in other European countries. Then the thesis defines possibilities of the material focus protection and the role of the Constitutional Court in this protection. The last part of this thesis describes some of the inalterable constitutional values. For example the sovereignty of the nation, protection of the fundamental rights and freedoms, free political competition, local government, inflexibility of material focus etc.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Jiskra, Petr; Tyrychtrová, Alice;
  Publisher: AntropoWeb
  Country: Czech Republic
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Chlumský, Michal;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  V první části této práce jsou popsány technologie pro energetické zpracování biomasy, které jsou v současnosti využívány. Ve druhé části jsou tyto technologie porovnány z různých hledisek. Následující část popisuje nové možnosti využití energie biomasy, z nichž některé jsou stále ve fázi vývoje. Poslední část obsahuje návrh systému využívajícího biomasu pro vytápění rodinného domu. Katedra elektroenergetiky a ekologie Obhájeno The first part of this work describes technologies for processing of biomass energy, which are currently used. In the second part these technologies are compared from various aspects. The following section describes new possibilities for utilization of biomass energy, some of which are still under development. The last part contains draft technology utilizing biomass to heat a house.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Menčíková, Lucie;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce se zabývá problematikou poruch příjmu potravy. Jedná se konkrétně o mentální anorexii a bulimii. Tato práce je členěna do oddílu teoretického a praktického. Část teoretická popisuje historii, vznik a léčbu zmíněných chorob. Zabývá se rizikovými faktory, které mohou sehrát roli při rozvoji poruchy. Dále zmiňujeme některá zdravotní rizika, jež z nemocí plynou a prevenci jejich vzniku nebo relapsu. Praktická část je zaměřena na výsledky dotazníkového šetření, pomocí kterého jsme zjišťovali, jaké mají respondenti povědomí o organizacích, zabývající se poruchami příjmu potravy. Zajímaly nás i vztahy v rodině respondentů. Dále jsme zkoumali, do jaké míry dotazované ovlivňují média, vrstevníci a rodina při jejich sebehodnocení a jakým způsobem hodnotí soubor respondentů svou postavu. Obhájeno This bachelor´s thesis deals with problematics of eating disorders. It is specifically about anorexia nervosa and bulimia nervosa. This thesis is divided into theoretical and practical section. The theoretical part describes the history, origin and treatment of these diseases. It deals with risk factors that may play a role in the development of the disorder. We also mention some of the health risks that arise from diseases and preventing their occurrence or recurrence. The practical part is focused on the results of the survey, through which we determined how respondents are aware of the organizations dealing with eating disorders. We was also interested in relationships of respondents family. Furthermore, we investigated to what extent the media, peers, and family influence self-assessment of respondents and how the group of respondents evaluates own figure.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.