Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
32,616 Research products

 • Other research products
 • CZ
 • GB
 • DE
 • JP
 • Czech

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Štěch, David;

  Bakalářská práce se zabývá otázkou morálky v dílech Friedricha Nietzscheho a krátce popisuje Nietzscheho pojetí křesťanství s ohledem na Nietzscheho interpretaci Ježíše a sv. Pavla. Obhájeno The bachelor thesis deals with the question of morality in the works by Friedrich Nietzsche and briefly describes Nietzsche's concept of Christianity with regard to Nietzsche's interpretation of Jesus and St. Paul.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Zelená, Karolína;

  Výsledkem mé bakalářské práce je vytvoření tří objektů. Jsou určeny pro pietní místo v Dolních Břežanech, které se v současnosti realizuje. Objekty jsou ze železa v měřítku 1:10. Kompozice je tvořena z kruhu a čtverce, spoje jsou řešeny za pomoci techniky sváření. Aby objekty vynikaly zvolila jsem barevnost v odstínu rezi. K práci přikládám plán hřbitovu, vizualizace, fotografie a portfolium. Fakulta umění a designu Obhájeno The result of my thesis is to create three objects that are intended for a sacred place in Dolní Břežany. Objects are made of iron at a scale of 1:10. The composition consists of a circle and a square. Are connected through welding.The color scheme is resident in the shade. The work plan enclose the cemetery, visualization, photos and portfolio.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Jabůrek, Pavel;

  Hlavním cílem této diplomové práce je zefektivnit proces uvolňování pracovišť pro sériovou výrobu. V diplomové práci je popsáno, jak proces uvolnění probíhá a jaké problémy se při něm vyskytují. Hlavním přínosem práce jsou navrhovaná opatření, která mají tyto problémy eliminovat a celý proces zefektivnit. Katedra technologie obrábění Obhájeno The main aim of this thesis is to streamline the process of releasing workplaces for serial production. The thesis describes how the process of being released and what the problems it encountered. The main contribution of the thesis is proposed measures to eliminate these problems and the whole process more efficient.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Bergmanová, Marcela;

  Tato práce si klade za cíl popsat moderní metody výživy, jako jsou potravinové doplňky čili možnost příjmu účinných a pomocných látek do organismu člověka. Doplňky stravy představují v současnosti široce užívané a uznávané způsoby přijmu potřebných látek. Praktická část srovnává používání výživových doplňků ve městě a na vesnici a stejně tak mezi muži a ženami. Dále je přiložena kazuistika ženy postižené těžkou osteoporózou a vliv potravinových doplňků na její léčbu. Katedra záchranářství a technických oborů Obhájeno Aim of this thesis is to describe modern methods of nutrition, such as food supplements. In the other words the possibility of intake of effective and helping substances into human organism. The food supplements currently present hugely used and regarded methods of intake the necessary substances. The practical part compares using of nutritive supplements in town and in village and the same between men and women. There is also attached a case history of a woman afflicted by serious osteoporosis and the influence of food supplements on her treatment.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Brandejsová, Renáta;

  V teoretické části bakalářské práce jsem se zabývala komplexní procedurou vysocedávkované chemoterapie s autologní transplantací štěpu krvetvorných buněk se zaměřením především na vlastní aplikaci štěpu kryokonzervovaných krvetvorných buněk a jejími komplikacemi. V praktické části práce sleduji prostřednictvím kazuistiky pacienta se souběhem několika nežádoucích událostí po aplikaci kryokonzervaného štěpu krvetvorných buněk ošetřovatelská specifika aplikace štěpu autologních kryokonzervovaných buněk. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Obhájeno Theoretical part of the thesis is dedicated to the complex procedure of high-dose therapy and autologous transplantation of the graft of the hematopoietic cells. I focus on the specific procedure of the infusion of graft of cryoconserved stem cells and concomitant side effects. In the practical part I am describing the case report with simultaneous occurrence of adverse events during graft infusion. Using the case report I am emphasizing the specifics of the nurse care of this procedure.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Hašová, Michaela;

  Tato bakalářská práce se zabývá diagnostikou očních vad na základě screeningového vyšetření dětí z plzeňských mateřských škol. Výzkumu se zúčastnilo 50 dětí (18 hochů a 32 dívek) z 5 vybraných plzeňských mateřských škol ve věku 2,5 až 6,5 let, které po souhlasu rodičů absolvovaly screeningové vyšetření zraku. Získaná data byla vyhodnocena s cílem posoudit kvalitu zrakových funkcí u předškolních dětí v Plzni. Dalším cílem je osvěta v řadách rodičů a díky tomu prevence zrakových vad pomocí včasné rehabilitace. Obhájeno This bachelor's work deals with diagnostics of vision defects based on vision screening of the children in Pilsen kindergartens. 50 children (18 boys and 32 girls) at the age of 2,5 6,5 years from 5 chosen Pilsen kindergartens attended the research and were tested in vision screening after an agreement of their parents. Detected data were analyzed in order to asses the quality of the visual functions of the children in Pilsen kindergartens. Another target is raising of public awareness and consequently prevention based on timely rehabilitation.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Prášková, Kristýna;

  Hlavním tématem diplomové práce je ženské občanství. Diplomová práce se zaměřuje především na nepřímou diskriminaci žen z veřejné politické sféry a na určité strukturální bariéry, které ve společnosti brání ženám zapojovat se do politických procesů. Diplomová se tak zabývá specifickými aspekty ženského občanství, konkrétně tedy, jakým způsobem ženy uplatňují své občanství, jaké skulinky si nejčastěji hledají. V této souvislosti je tak dalším tématem této práce rozdělení společnosti na soukromou a veřejnou sféru a následná kritika této dichotomie z perspektivy feministické teorie. Obhájeno The main theme of the diploma thesis is women citizenship. The diploma thesis focuses mainly on indirect discrimination of women from the public political sphere and on certain structural barriers that prevent women from participating in political processes in society. The diploma thesis thus deals with the specific aspects of women citizenship, specifically how women use their citizenship, what specific ways they most often look for. In this context, another theme of this thesis is the division of society into private and public sphere and the subsequent critique of this dichotomy from the perspective of feminist theory.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Marešová, Martina;

  Bakalářská práce se zabývá badatelsky orientovaným vyučováním v prostředí mateřské školy. V teoretické části popisuje soulad metod užívaných v uvedené výuce s rámcovým vzdělávacím programem. Zabývá se druhy učení a konstruktivismem o jehož teorii se badatelsky orientované vyučování opírá. Práce popisuje použitelnost jednotlivých kroků doporučeného postupu v mateřské škole. V praktické části nabízí metodické materiály přímo použitelné v prostředí mateřské školy. Obhájeno This bachelor thesis is concerned with Inquiry Based Science Education in the pre-primary education. In the theoretical part it describes an agreement of methods being used during lessons with framework education programme. It is concerned with various kinds of learning and with constructivism as a theoretical base of research oriented teaching. Thesis presents applicability of single steps of recommended procedure of teaching in the pre-primary education. In practical part it offers methodical procedures and materials directly applicable in the pre-primary education.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Řezáčová, Ivana;

  Tématem této diplomové práce je "Rozvázání pracovního poměru z důvodu porušení povinností ze strany zaměstnance". Její součástí je úvod do pracovního poměru, vymezení zaměstnaneckých povinností, možnosti skončení pracovního poměru, témata jež se pojí s pracovními povinnostmi (kontrola dodržování pracovních povinností atd.) a násedky spojené se skončením pracovního poměru. K této práci je připojena též příloha obsahující vybranou rozhodovací praxi. Obhájeno The topic of this diploma thesis is "Termination of the Employment for the Breach of the Employee's Duties". This work includes an introduction to employment, the list of employee's duties, the possibility of termination of the employment, topics related to employee's duties (control of compliance with duties, etc.) and consequences of termination of employment. This work is accompanied by an annex containing selected decision-making practice.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
32,616 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Štěch, David;

  Bakalářská práce se zabývá otázkou morálky v dílech Friedricha Nietzscheho a krátce popisuje Nietzscheho pojetí křesťanství s ohledem na Nietzscheho interpretaci Ježíše a sv. Pavla. Obhájeno The bachelor thesis deals with the question of morality in the works by Friedrich Nietzsche and briefly describes Nietzsche's concept of Christianity with regard to Nietzsche's interpretation of Jesus and St. Paul.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Zelená, Karolína;

  Výsledkem mé bakalářské práce je vytvoření tří objektů. Jsou určeny pro pietní místo v Dolních Břežanech, které se v současnosti realizuje. Objekty jsou ze železa v měřítku 1:10. Kompozice je tvořena z kruhu a čtverce, spoje jsou řešeny za pomoci techniky sváření. Aby objekty vynikaly zvolila jsem barevnost v odstínu rezi. K práci přikládám plán hřbitovu, vizualizace, fotografie a portfolium. Fakulta umění a designu Obhájeno The result of my thesis is to create three objects that are intended for a sacred place in Dolní Břežany. Objects are made of iron at a scale of 1:10. The composition consists of a circle and a square. Are connected through welding.The color scheme is resident in the shade. The work plan enclose the cemetery, visualization, photos and portfolio.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Jabůrek, Pavel;

  Hlavním cílem této diplomové práce je zefektivnit proces uvolňování pracovišť pro sériovou výrobu. V diplomové práci je popsáno, jak proces uvolnění probíhá a jaké problémy se při něm vyskytují. Hlavním přínosem práce jsou navrhovaná opatření, která mají tyto problémy eliminovat a celý proces zefektivnit. Katedra technologie obrábění Obhájeno The main aim of this thesis is to streamline the process of releasing workplaces for serial production. The thesis describes how the process of being released and what the problems it encountered. The main contribution of the thesis is proposed measures to eliminate these problems and the whole process more efficient.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Bergmanová, Marcela;

  Tato práce si klade za cíl popsat moderní metody výživy, jako jsou potravinové doplňky čili možnost příjmu účinných a pomocných látek do organismu člověka. Doplňky stravy představují v současnosti široce užívané a uznávané způsoby přijmu potřebných látek. Praktická část srovnává používání výživových doplňků ve městě a na vesnici a stejně tak mezi muži a ženami. Dále je přiložena kazuistika ženy postižené těžkou osteoporózou a vliv potravinových doplňků na její léčbu. Katedra záchranářství a technických oborů Obhájeno Aim of this thesis is to describe modern methods of nutrition, such as food supplements. In the other words the possibility of intake of effective and helping substances into human organism. The food supplements currently present hugely used and regarded methods of intake the necessary substances. The practical part compares using of nutritive supplements in town and in village and the same between men and women. There is also attached a case history of a woman afflicted by serious osteoporosis and the influence of food supplements on her treatment.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Brandejsová, Renáta;

  V teoretické části bakalářské práce jsem se zabývala komplexní procedurou vysocedávkované chemoterapie s autologní transplantací štěpu krvetvorných buněk se zaměřením především na vlastní aplikaci štěpu kryokonzervovaných krvetvorných buněk a jejími komplikacemi. V praktické části práce sleduji prostřednictvím kazuistiky pacienta se souběhem několika nežádoucích událostí po aplikaci kryokonzervaného štěpu krvetvorných buněk ošetřovatelská specifika aplikace štěpu autologních kryokonzervovaných buněk. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Obhájeno Theoretical part of the thesis is dedicated to the complex procedure of high-dose therapy and autologous transplantation of the graft of the hematopoietic cells. I focus on the specific procedure of the infusion of graft of cryoconserved stem cells and concomitant side effects. In the practical part I am describing the case report with simultaneous occurrence of adverse events during graft infusion. Using the case report I am emphasizing the specifics of the nurse care of this procedure.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Hašová, Michaela;

  Tato bakalářská práce se zabývá diagnostikou očních vad na základě screeningového vyšetření dětí z plzeňských mateřských škol. Výzkumu se zúčastnilo 50 dětí (18 hochů a 32 dívek) z 5 vybraných plzeňských mateřských škol ve věku 2,5 až 6,5 let, které po souhlasu rodičů absolvovaly screeningové vyšetření zraku. Získaná data byla vyhodnocena s cílem posoudit kvalitu zrakových funkcí u předškolních dětí v Plzni. Dalším cílem je osvěta v řadách rodičů a díky tomu prevence zrakových vad pomocí včasné rehabilitace. Obhájeno This bachelor's work deals with diagnostics of vision defects based on vision screening of the children in Pilsen kindergartens. 50 children (18 boys and 32 girls) at the age of 2,5 6,5 years from 5 chosen Pilsen kindergartens attended the research and were tested in vision screening after an agreement of their parents. Detected data were analyzed in order to asses the quality of the visual functions of the children in Pilsen kindergartens. Another target is raising of public awareness and consequently prevention based on timely rehabilitation.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Prášková, Kristýna;

  Hlavním tématem diplomové práce je ženské občanství. Diplomová práce se zaměřuje především na nepřímou diskriminaci žen z veřejné politické sféry a na určité strukturální bariéry, které ve společnosti brání ženám zapojovat se do politických procesů. Diplomová se tak zabývá specifickými aspekty ženského občanství, konkrétně tedy, jakým způsobem ženy uplatňují své občanství, jaké skulinky si nejčastěji hledají. V této souvislosti je tak dalším tématem této práce rozdělení společnosti na soukromou a veřejnou sféru a následná kritika této dichotomie z perspektivy feministické teorie. Obhájeno The main theme of the diploma thesis is women citizenship. The diploma thesis focuses mainly on indirect discrimination of women from the public political sphere and on certain structural barriers that prevent women from participating in political processes in society. The diploma thesis thus deals with the specific aspects of women citizenship, specifically how women use their citizenship, what specific ways they most often look for. In this context, another theme of this thesis is the division of society into private and public sphere and the subsequent critique of this dichotomy from the perspective of feminist theory.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Marešová, Martina;

  Bakalářská práce se zabývá badatelsky orientovaným vyučováním v prostředí mateřské školy. V teoretické části popisuje soulad metod užívaných v uvedené výuce s rámcovým vzdělávacím programem. Zabývá se druhy učení a konstruktivismem o jehož teorii se badatelsky orientované vyučování opírá. Práce popisuje použitelnost jednotlivých kroků doporučeného postupu v mateřské škole. V praktické části nabízí metodické materiály přímo použitelné v prostředí mateřské školy. Obhájeno This bachelor thesis is concerned with Inquiry Based Science Education in the pre-primary education. In the theoretical part it describes an agreement of methods being used during lessons with framework education programme. It is concerned with various kinds of learning and with constructivism as a theoretical base of research oriented teaching. Thesis presents applicability of single steps of recommended procedure of teaching in the pre-primary education. In practical part it offers methodical procedures and materials directly applicable in the pre-primary education.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Řezáčová, Ivana;

  Tématem této diplomové práce je "Rozvázání pracovního poměru z důvodu porušení povinností ze strany zaměstnance". Její součástí je úvod do pracovního poměru, vymezení zaměstnaneckých povinností, možnosti skončení pracovního poměru, témata jež se pojí s pracovními povinnostmi (kontrola dodržování pracovních povinností atd.) a násedky spojené se skončením pracovního poměru. K této práci je připojena též příloha obsahující vybranou rozhodovací praxi. Obhájeno The topic of this diploma thesis is "Termination of the Employment for the Breach of the Employee's Duties". This work includes an introduction to employment, the list of employee's duties, the possibility of termination of the employment, topics related to employee's duties (control of compliance with duties, etc.) and consequences of termination of employment. This work is accompanied by an annex containing selected decision-making practice.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.