Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
2 Research products, page 1 of 1

 • Other research products
 • 2013-2022
 • CY
 • European University of Technology
 • NEANIAS Underwater Research Community

Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Greek
  Publisher: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Country: Cyprus

  During the past few years there was an increasing demands of needs for mapping the bottom of water, either because it was needed for Navigation Safety, Nautical charts, or for Pollution controlling, mineral and fish industries. Over the years the methods of bathymetry and mapping showed a huge improvement especially in the last 40 years where a rapid growth occurs in this part of science. Particular growth occurs in the bathymetry area using satellite data which continuously presented and exported new models in order to create maps in a shorter time period and with fewer expenses. Additionally there is an increasing improvement in the accuracy of the results of the maps over time and it is accomplished with smaller errors. For export of maps and finding data followed a fairly complicated process which needs to take into account many parameters are either located in the constituents of water, either the nature of the water bottom, or in the atmosphere and beyond. The method of remote sensing is divided into two main categories imagine methods and the Non imagine methods. Both are widely known, in conclusion, the methodology of remote sensing comparatively with the eco-sounding method is more efficient in a matter of time, financial budget, data accuracy than any other method exists, and usually is recommended for use. Πάντα υπήρχε η ανάγκη της χαρτογράφησης του πυθμένα του νερού, είτε ο λόγος αυτός αφορούσε την ασφαλή ναυσιπλοία είτε αφορούσε τον έλεγχο της στάθμης του νερού ή αφορούσε περιβαλλοντικούς λόγους. Κατά την πάροδο των χρόνων οι μέθοδοι της βυθομέτρησης και της χαρτογράφησης εξελίσονταν και βελτιώνονταν, ειδικά τα τελευταία 40 χρόνια όπου παρουσιάζεται μία ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα αυτό. Ιδιαίτερη ανάπτυξη παρουσιάζεται στον τομέα της βυθομετρίας με την χρήση δορυφορικών δεδομένων όπου συνεχώς παρουσιάζονται νέοι τρόποι εξαγωγής χαρτών σε συντομότερο χρόνο και με λιγότερες δαπάνες. Επιπρόσθετα διακρίνεται μία συνεχής βελτίωση στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων καθώς με τον καιρό επιτυγχάνεται η εξαγωγή αποτελεσμάτων με μεγαλύτερες ακρίβειες συνεπώς με μικρότερα σφάλματα. Για την εξαγωγή των χαρτών και την εύρεση των δεδομένων ακολουθείται μία αρκετά περίπλοκη διαδικασία όπου χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη πολλοί παραμέτροι είτε αυτοί βρίσκονται στα συστατικά του νερού, είτε στο είδος του πυθμένα του νερού, είτε στην ατμόσφαιρα και όχι μόνο. Η μέθοδος της τηλεπισκόπησης διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες η μέθοδος απικόνησης και η μέθοδος μη απικόνησης. Είναι και οι δύο ευρέως γνωστές. Εν κατακλείδι, η μέθοδολογία της τηλεπισκόπησης είναι πιο αποδοτική σε θέμα χρόνου, οικονομικού προυπολογισμού, ακρίβεια δεδομένων σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο υπάρχει, και συνήθως είναι αυτή που συστήνεται για χρήση. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Department of Civil Engineering and Geomatics, Faculty of Engineering and Technology, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  The main objective of the present dissertation is to highlight the importance of transportations, with emphasis at marine transportation. One of the safest and most effective ways to transport large quantities of cargo is by sea. In this context, Cyprus’s accession to the European Union and transportation of passengers in accordance with the requirements provided by the European Union have become even more important for the Cypriot ports which consist the “gateway” of the European Union to its southeastern end, a particularly sensitive area. The New Port of Limassol, as a multi-purpose port, is the main port of Cyprus offering services for the service of ships and gives optimistic prospects for the future course and increase in cargo and passenger traffic. Due to the worldwide high ranking of Cyprus in terms of shipping services, the upgrading of existing infrastructure in order to achieve long-term sustainability and development in the New Port of Limassol is of great importance. This upgrade is necessary for the socio-economic development of the island. For this reason, preliminary studies are needed to discover appropriate solutions that include proposals for coastal engineering and port projects. These studies should include mathematical models of specialized software that will facilitate finding immediate solutions for the coastal protection and solving any marine environmental problems that may occur. This dissertation implements advanced simulation techniques with the assistance of MIKE21 software. Specifically, the dissertation records the bathymetry of the New Port of Limassol area and models the generated wave through sponge and porous created. Finally, the wind turbines of the study area are calculated through the JONSWAP method as well as the calculation of shoaling effect and diffraction at certain areas in the port. Η συγγραφή της παρούσας πτυχιακής εργασίας έχει ως βασικό στόχο την ανάδειξη της σημασίας των μεταφορών και ιδιαίτερα των θαλάσσιων. Ένας από τους πιο ασφαλείς και αποτελεσματικούς τρόπους για τη μεταφορά μεγάλης ποσότητας φορτίων είναι η μεταφορά μέσω των θαλάσσιων οδών. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ένταξη της Κύπρου στην στη Ε.Ε και η διακίνηση των επιβατών έχουν αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη σημασία για τα κυπριακά λιμάνια καθώς αποτελούν την «πύλη» της Ε.Ε στο νοτιοανατολικό άκρο της, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή. Ως κύριο λιμάνι της Κύπρο, είναι το νέο λιμάνι Λεμεσού όπου προσφέρει υπηρεσίες για εξυπηρέτηση πλοίων καθώς προσδίδει πολύ αισιόδοξες προοπτικές στη μελλοντική πορεία όπως και στην αύξηση διακίνησης φορτίων και επιβατών αφού προσφέρει υπηρεσίες για εξυπηρέτηση πλοίων. Με αφορμή την υψηλή κατάταξη της Κύπρου παγκόσμια, όσον αφορά τη ναυτιλιακή εξυπηρέτηση, υψίστη σημασία είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών έτσι ώστε να υπάρχει μακροπρόθεσμα βιωσιμότητα και ανάπτυξη στον υφιστάμενο Νέο Λιμένα Λεμεσού. Η αναβάθμιση αυτή είναι αναγκαία για την κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη του νησιού. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να γίνουν προκαταρκτικές μελέτες για εξεύρεση κατάλληλων λύσεων που περιλαμβάνουν προτάσεις για ακτομηχανικά και λιμενικά έργα. Στις μελέτες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνονται μαθηματικά μοντέλα από εξειδικευμένα λογισμικά που θα οδηγήσουν σε διευκολύνσεις σχετικά με την άμεση εξεύρεση λύσεων προστασίας των ακτών και επίλυση οποιοδήποτε υδάτινων θαλάσσιων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η εργασία αυτή εφαρμόζει προχωρημένες τεχνικές προσομοίωσης με τη βοήθεια του λογισμικού MΙΚΕ21. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε αποτύπωση της βυθομετρίας της περιοχής του Νέου Λιμένα Λεμεσού καθώς και μοντελοποίηση του παραγόμενου κύματος μέσω σφουγγαριού και πορώδους που δημιουργήθηκαν. Τέλος, γίνεται υπολογισμός ανεμογενών κυματισμών της περιοχής μελέτης μέσω της μεθόδου JONSWAP καθώς και υπολογισμός ρήχωσης και περίθλασης σε σημεία μέσα στο λιμάνι. Completed

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
2 Research products, page 1 of 1
 • Open Access Greek
  Publisher: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
  Country: Cyprus

  During the past few years there was an increasing demands of needs for mapping the bottom of water, either because it was needed for Navigation Safety, Nautical charts, or for Pollution controlling, mineral and fish industries. Over the years the methods of bathymetry and mapping showed a huge improvement especially in the last 40 years where a rapid growth occurs in this part of science. Particular growth occurs in the bathymetry area using satellite data which continuously presented and exported new models in order to create maps in a shorter time period and with fewer expenses. Additionally there is an increasing improvement in the accuracy of the results of the maps over time and it is accomplished with smaller errors. For export of maps and finding data followed a fairly complicated process which needs to take into account many parameters are either located in the constituents of water, either the nature of the water bottom, or in the atmosphere and beyond. The method of remote sensing is divided into two main categories imagine methods and the Non imagine methods. Both are widely known, in conclusion, the methodology of remote sensing comparatively with the eco-sounding method is more efficient in a matter of time, financial budget, data accuracy than any other method exists, and usually is recommended for use. Πάντα υπήρχε η ανάγκη της χαρτογράφησης του πυθμένα του νερού, είτε ο λόγος αυτός αφορούσε την ασφαλή ναυσιπλοία είτε αφορούσε τον έλεγχο της στάθμης του νερού ή αφορούσε περιβαλλοντικούς λόγους. Κατά την πάροδο των χρόνων οι μέθοδοι της βυθομέτρησης και της χαρτογράφησης εξελίσονταν και βελτιώνονταν, ειδικά τα τελευταία 40 χρόνια όπου παρουσιάζεται μία ραγδαία ανάπτυξη στον τομέα αυτό. Ιδιαίτερη ανάπτυξη παρουσιάζεται στον τομέα της βυθομετρίας με την χρήση δορυφορικών δεδομένων όπου συνεχώς παρουσιάζονται νέοι τρόποι εξαγωγής χαρτών σε συντομότερο χρόνο και με λιγότερες δαπάνες. Επιπρόσθετα διακρίνεται μία συνεχής βελτίωση στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων καθώς με τον καιρό επιτυγχάνεται η εξαγωγή αποτελεσμάτων με μεγαλύτερες ακρίβειες συνεπώς με μικρότερα σφάλματα. Για την εξαγωγή των χαρτών και την εύρεση των δεδομένων ακολουθείται μία αρκετά περίπλοκη διαδικασία όπου χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη πολλοί παραμέτροι είτε αυτοί βρίσκονται στα συστατικά του νερού, είτε στο είδος του πυθμένα του νερού, είτε στην ατμόσφαιρα και όχι μόνο. Η μέθοδος της τηλεπισκόπησης διακρίνεται σε δύο βασικές κατηγορίες η μέθοδος απικόνησης και η μέθοδος μη απικόνησης. Είναι και οι δύο ευρέως γνωστές. Εν κατακλείδι, η μέθοδολογία της τηλεπισκόπησης είναι πιο αποδοτική σε θέμα χρόνου, οικονομικού προυπολογισμού, ακρίβεια δεδομένων σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο υπάρχει, και συνήθως είναι αυτή που συστήνεται για χρήση. Completed

 • Open Access Greek
  Publisher: Department of Civil Engineering and Geomatics, Faculty of Engineering and Technology, Cyprus University of Technology
  Country: Cyprus

  The main objective of the present dissertation is to highlight the importance of transportations, with emphasis at marine transportation. One of the safest and most effective ways to transport large quantities of cargo is by sea. In this context, Cyprus’s accession to the European Union and transportation of passengers in accordance with the requirements provided by the European Union have become even more important for the Cypriot ports which consist the “gateway” of the European Union to its southeastern end, a particularly sensitive area. The New Port of Limassol, as a multi-purpose port, is the main port of Cyprus offering services for the service of ships and gives optimistic prospects for the future course and increase in cargo and passenger traffic. Due to the worldwide high ranking of Cyprus in terms of shipping services, the upgrading of existing infrastructure in order to achieve long-term sustainability and development in the New Port of Limassol is of great importance. This upgrade is necessary for the socio-economic development of the island. For this reason, preliminary studies are needed to discover appropriate solutions that include proposals for coastal engineering and port projects. These studies should include mathematical models of specialized software that will facilitate finding immediate solutions for the coastal protection and solving any marine environmental problems that may occur. This dissertation implements advanced simulation techniques with the assistance of MIKE21 software. Specifically, the dissertation records the bathymetry of the New Port of Limassol area and models the generated wave through sponge and porous created. Finally, the wind turbines of the study area are calculated through the JONSWAP method as well as the calculation of shoaling effect and diffraction at certain areas in the port. Η συγγραφή της παρούσας πτυχιακής εργασίας έχει ως βασικό στόχο την ανάδειξη της σημασίας των μεταφορών και ιδιαίτερα των θαλάσσιων. Ένας από τους πιο ασφαλείς και αποτελεσματικούς τρόπους για τη μεταφορά μεγάλης ποσότητας φορτίων είναι η μεταφορά μέσω των θαλάσσιων οδών. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ένταξη της Κύπρου στην στη Ε.Ε και η διακίνηση των επιβατών έχουν αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη σημασία για τα κυπριακά λιμάνια καθώς αποτελούν την «πύλη» της Ε.Ε στο νοτιοανατολικό άκρο της, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή. Ως κύριο λιμάνι της Κύπρο, είναι το νέο λιμάνι Λεμεσού όπου προσφέρει υπηρεσίες για εξυπηρέτηση πλοίων καθώς προσδίδει πολύ αισιόδοξες προοπτικές στη μελλοντική πορεία όπως και στην αύξηση διακίνησης φορτίων και επιβατών αφού προσφέρει υπηρεσίες για εξυπηρέτηση πλοίων. Με αφορμή την υψηλή κατάταξη της Κύπρου παγκόσμια, όσον αφορά τη ναυτιλιακή εξυπηρέτηση, υψίστη σημασία είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών έτσι ώστε να υπάρχει μακροπρόθεσμα βιωσιμότητα και ανάπτυξη στον υφιστάμενο Νέο Λιμένα Λεμεσού. Η αναβάθμιση αυτή είναι αναγκαία για την κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη του νησιού. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να γίνουν προκαταρκτικές μελέτες για εξεύρεση κατάλληλων λύσεων που περιλαμβάνουν προτάσεις για ακτομηχανικά και λιμενικά έργα. Στις μελέτες αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνονται μαθηματικά μοντέλα από εξειδικευμένα λογισμικά που θα οδηγήσουν σε διευκολύνσεις σχετικά με την άμεση εξεύρεση λύσεων προστασίας των ακτών και επίλυση οποιοδήποτε υδάτινων θαλάσσιων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η εργασία αυτή εφαρμόζει προχωρημένες τεχνικές προσομοίωσης με τη βοήθεια του λογισμικού MΙΚΕ21. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε αποτύπωση της βυθομετρίας της περιοχής του Νέου Λιμένα Λεμεσού καθώς και μοντελοποίηση του παραγόμενου κύματος μέσω σφουγγαριού και πορώδους που δημιουργήθηκαν. Τέλος, γίνεται υπολογισμός ανεμογενών κυματισμών της περιοχής μελέτης μέσω της μεθόδου JONSWAP καθώς και υπολογισμός ρήχωσης και περίθλασης σε σημεία μέσα στο λιμάνι. Completed

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.