Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
195 Research products, page 1 of 20

 • Research data
 • Other research products
 • 2022-2022
 • ES
 • Catalan; Valencian
 • Diposit Digital de Documents de la UAB

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Ferrer Vilella, Núria; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret;
  Country: Spain

  L'objecte d'estudi d'aquest treball tracta sobre la compatibilitat entre la figura agreujant d'acarnissament i l'atenuant d'estat passional en els casos d'assassinat. Les peculiaritats que caracteritzen les dues circumstàncies fan difícil poder contemplar-les juntes, ja que una acostuma a exigir un cert càlcul i temperament fred en l'execució del crim, mentre que en l'altra és inherent una manifestada agitació i manca de control. Tanmateix, mai s'ha afirmat directament, ni per part de la doctrina ni la jurisprudència, que quan concorri acarnissament no serà possible apreciar estat passional. No sembla haver-hi consens doctrinal clar en si l'agreujant d'acarnissament és subjectiva, objectiva o mixta. Aquest fet, junt ales diferències interpretatives entre allò que constitueix el seu increment de la culpabilitat, resultarà ser la clau per contestar a la pregunta sobre la concurrència d'estat passional. Amb l'atenuant passional, el principal dubte recau en si acceptem tot allò que causa arravatament o obcecació en l'autor, o si passem un filtre sociocultural i no acceptem qualsevol situació en que la persona perdi el control. Veurem com, després d'entendre ambdós conceptes amb més claredat, el problema amb la seva compatibilitat recaurà en l'estat d'ànim que s'espera de l'autor en l'assassinat, circumstància exigida històricament per bona part de la jurisprudència i que és àmpliament criticable.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Rodríguez Oncala, Maria; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació;
  Country: Spain

  El principi fonamental d'aquest projecte és la creació d'una revista femenina partint del model editorial que proposava Playboy, un model de revista, que tot i que de manera qüestionable, aportava un inventari social i cultural a continguts merament d'entreteniment. D'aquesta manera, es pretén donar una volta per crear una revista femenina però amb perspectiva de gènere i deslligant-la també de la forta càrrega consumista per a crear aquest inventari de dona moderna cosmopolita. El principio fundamental de este proyecto es la creación de una revista femenina partiendo del modelo editorial que proponía Playboy, un modelo de revista, que a pesar de que de forma cuestionable, aportaba un inventario social y cultural a contenidos meramente de entretenimiento. De este modo, se pretende dar una vuelta para crear una revista femenina pero con perspectiva de género y desatándola también de la fuerte carga consumista para crear este inventario de mujer moderna cosmopolita.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Grau Jiménez, Maria; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal;
  Publisher: Bellaterra : Universitat Autònoma de Barcelona,
  Country: Spain

  El qüestionament de la formació del professorat és quelcom recurrent i necessari per tal d'adaptar-se a la societat canviant en la qual vivim, especialment donada la velocitat a la qual ho està fent. Al llarg d'un grau universitari, els i les mestres generalistes tenen l'oportunitat de fer, a banda de les assignatures obligatòries i de formació bàsica, diverses optatives; tot i això, mai acaben especialitzant-se en cap àrea en concret si no fan la menció. En aquest treball, ens centrarem en la formació en l'àrea musical, per tal de valorar si és l'adequada a l'hora d'exercir la docència en aquest camp. Per poder donar resposta a la hipòtesi del treball, s'han tingut en compte les guies docents de les assignatures de música de set universitats catalanes, les quals són les que tenen major oferta en aquesta àrea, així com s'ha comentat amb un grup de discussió realitzat a tres mestres generalistes. D'aquesta manera, hem pogut comprovar que hi ha alguns contextos d'aprenentatge i algunes competències de la dimensió musical que tenen més importància que d'altres, com ara cançó i veu o la interpretació, respectivament, i de la falta de formació per poder oferir sessions de qualitat als infants. La cuestión sobre la formación del profesorado es algo recurrente y necesario para poder adaptarse a la sociedad cambiante en la que vivimos, especialmente teniendo en cuenta la velocidad a la que lo está haciendo. A lo largo de un grado universitario, los y las maestras generalistas tienen la oportunidad de hacer, a parte de las asignaturas obligatorias y de formación básica, distintas optativas; aun así, nunca acaban especializándose en ninguna área en concreto si no se hace la mención. En este trabajo nos centraremos en la formación en el área musical para valorar si es la adecuada a la hora de ejercer la docencia en este campo. Para poder dar a la hipótesis de esta investigación se han tenido en cuenta las guías docentes de las asignaturas de música de siete universidades catalanas, las cuales son las que tienen mayor oferta en esta área, y también se ha realizado un grupo de discusión con tres maestras generalistas para conocer su punto de vista. De esta manera, hemos podido comprobar que hay algunos contextos de aprendizaje y algunas competencias de la dimensión musical que tienen más importancia que otras, como la canción y la voz o la interpretación, respectivamente, y de la falta de formación para poder ofrecer sesiones de calidad a los niños y niñas. Questioning how teachers' training is done is a recurring and necessary thing to do in order to adapt to the changing society in which we live, especially considering the speed at which it is doing it. Throughout a university degree, generalist teachers have the opportunity to take, apart from the compulsory subjects and basic training subjects, several elective subjects; despite this, they never end up specializing in any particular area if a mention is not done. In this project we will focus on the training in the musical area to assess whether it is appropriate when later teaching in this field. In order to be able to answer the hypothesis of this research, we will consider the teaching guides of the music subjects of seven Catalan universities, which are the ones that have the greatest offer in this area, as well as a discussion group carried out with three generalist teachers to understand their point of view. In this way, we have been able to verify that there are some learning contexts and some competences of the musical dimension that are more important than others, such as song and voice or interpretation, respectively, and the lack of training to be able to offer sessions with enough quality to children.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Esteban Fernández, Inés; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació;
  Country: Spain

  El nostre objectiu és entendre les aportacions de Blumenberg envers la metàfora com a figura no solament retòrica, sinó cognitiva. L'autor l'estableix com l'eina principal de l'ésser humà per aproximar-se a la realitat, la qual li és totalment inaccesible a través d'una intuïció directa. Blumenberg també fa un estudi de les metàfores fundacionals de l'imaginari col·lectiu d'Occident, així com de la seva evolució històrica. Estudiem les seves observacions, tot complementant-les amb Nietzsche i Johnson & Lakoff. Alhora, il·lustrem la teoria a través d'exemples periodístics, per tal de comprendre el rol que té la metàfora a la premsa. Nuestro objetivo es entender las aportaciones de Blumenberg respecto la metáfora como figura no sólo retórica, sino cognitiva. El autor la establece como la herramienta principal del ser humano para aproximarse a la realidad, la cual le es totalmente inaccesible a través de una intuición directa. Blumenberg también realiza un estudio de las metáforas fundacionales del imaginario colectivo de Occidente, así como de su evolución histórica. Estudiamos sus observaciones, complementándolas con Nietzsche y Johnson & Lakoff. Asimismo, ilustramos la teoría a través de ejemplos periodísticos, para comprender el rol que tiene la metáfora en la prensa. Our goal is to understand Blumenberg's contributions regarding metaphor as not only a rhetorical figure, but also a cognitive one. The author sets it as the main tool that human beings have to approach reality, which is totally inaccessible to them through a direct intuition. Blumenberg also conducts a study of the foundational metaphors of the Western in the accepted common consciousness, as well as their historical evolution. We study his observations, complementing them with Nietzsche and Johnson & Lakoff. Likewise, we illustrate the theory through journalistic examples, in order to understand the role of metaphor in the press.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Flores Freire, Alba; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de l'Educació;
  Country: Spain

  Aquest treball pretén ser l'assaig general d'una proposta de millora per al projecte dels Superfilharmònics, l'escenari del qual se situa a l'aula de tercer de l'escola Santa Eulàlia de Berga. Així doncs, tot el que s'exposa en el següent document neix amb la voluntat d'esdevenir agent de transformació en un context educatiu pràctic real. Responent, així, a la naturalesa de la modalitat d'Aprenentatge Servei (ApS). En concret, la proposta s'emmarca en un projecte innovador caracteritzat per l'apropament de la pràctica instrumental a l'escola, dins del qual hi radiquen iniciatives amb molt potencial educatiu, però susceptibles a la millora per dur la globalitat del projecte un pas més enllà. Consegüentment, aquesta implementació de la millora se centra, d'una banda, en promoure un enfocament competencial i global, amb la incorporació dels diversos contextos musicals en el disseny de les sessions. D'altra banda, es planteja que la seva composició es dugui a terme de manera col·laborativa entre els agents que hi intervenen. Tot això, amb el propòsit que garanteixi la participació de tot l'alumnat, partint sempre d'un Disseny Universal de l'Aprenentatge. Les dades analitzades, fruit d'una implementació de cinc sessions, mostren uns resultats positius, que revelen una creixent voluntat per dotar d'una perspectiva de futur a aquest treball. Este trabajo pretende ser el ensayo general de una propuesta de mejora para el proyecto "Superfilharmònics", cuyo escenario se sitúa en el aula de tercero de la escuela Santa Eulàlia de Berga. Asimismo, todo lo que se expone en el siguiente documento nace con la voluntad de convertirse en agente trasformador en un contexto educativo práctico real. Respondiendo, así, a la naturaleza de la modalidad Aprenentatge Servei (ApS). En concreto, la propuesta de enmarca en un proyecto innovador caracterizado por la aproximación de la práctica instrumental en la escuela, dentro de la cual, radican iniciativas con mucho potencial educativo, pero susceptibles a la mejora para llevar la globalidad del proyecto un paso más allá. En consecuencia, esta implementación de mejora se centra, por un lado, en promover un enfoque competencial y global, juntamente con la incorporación de los varios contextos musicales en el diseño de las sesiones. Por otro lado, se plantea que su composición se lleve a cabo de manera colaborativa entre los agentes que intervienen. Todo ello con el propósito de que garantice la participación de todo el alumnado, partiendo siempre de un Diseño Universal del Aprendizaje. En definitiva, los datos analizados, fruto de un implementación de cinco sesiones, muestran unos resultados positivos, que revelan una creciente voluntad para dotar de una perspectiva de futuro a este trabajo. This work aims to be a dress rehearsal of a improvement plan for the "Superfilharmònics" project, which stage is the third grade classroom of Santa Eulàlia school, from Berga. Furthermore, everything set out in the following document was born with the desire to help in the growth of the project in a real practical educative surrounding. Responding, thus, to the nature of the Aprenentatge Servei modality (ApS). Specifically, the proposal is part of an innovative project characterized by the approach of instrumental practice in school, within which are initiatives have great educational potential, but they also are susceptible to improvement, helping to develop even more the whole project. Consequently, the implementation focuses, on one hand, on promoting a global competency approach, in addition to the incorporation of the variety of musical contexts inside the sessions' design. On the other hand, the composition is considered to be developed in a collaborative manner between the professionals involved. All this with the purpose of guaranteeing the participation of all the students, always starting off from a Universal Design for Learning. In short, the data analyzed, because of an implementation of five sessions, show positive results, which reveal a growing desire to provide a future perspective to this work.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Fort Puigdengolas, Arnau; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació;
  Country: Spain

  Els Jocs Olímpics són una gran oportunitat per donar a conèixer la cultura de la ciutat amfitriona, i les cerimònies inaugurals són la cita principal per mostrar-la. Aquests actes compten amb espectacles únics i propis per cada seu, que mostren els aspectes culturals més destacats de cada nació; mentre que, a la vegada, cada cerimònia ha de complir amb uns rituals olímpics prèviament establerts. Aquest treball pretén entendre el funcionament de les cerimònies inaugurals per després comparar-ne les de Barcelona, Sydney i Atenes, amb les seves similituds i diferències. Los Juegos Olímpicos son una gran oportunidad para dar a conocer la cultura de la ciudad anfitriona, y las ceremonias inaugurales son la cita principal para mostrarla. Estos actos cuentan con espectáculos únicos y propios para cada sede, que muestran los aspectos culturales más destacados de cada nación; mientras que, a la vez, cada ceremonia debe cumplir con unos rituales olímpicos préviamente establecidos. Este trabajo pretende entender el funcionamiento de las ceremonias inaugurales para después comparar las de Barcelona, Sydney y Atenas, con sus similitudes y diferencias. The Olympic Games are a big opotunity to introduce the culture of the host city, and the opening ceremonies are the principal date to show it. These acts have unic and own shows for each venue, which show the most outstanding cultural aspects of each nation; while, at the same time, each ceremony must carry out some olympic rituals previously established. This work pretends to understand the functioning of the opening ceremonies to compare the ones of Barcelona, Sydney and Athens, with their similarities and differences.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Cazarin, Rafael; Albert Blanco, Victor; Martínez-Cuadros, Rosa; Delgado-Molina, Cecilia; ISOR (Investigacions en Sociologia de la Religió);
  Publisher: Barcelona ISOR Investigacions en Sociologia de la Religió
  Country: Spain

  Altres ajuts: Programa RELIG 2021 (DGAR20/21/000013) de la Direcció General d'Assumptes Religiosos del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya Este informe presenta una investigación llevada a cabo por miembros del grupo Investigaciones en Sociología de la Religión (ISOR-UAB), con el apoyo del programa de ayudas RELIG de la Generalitat de Cataluña. El estudio explora dónde y cómo se aborda pluralismo religioso, género y diversidad sexual en el tejido asociativo de tres ciudades catalanas: Lleida, Santa Coloma de Gramenet y Vic.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Rico-Castro, Pilar; Font Paz, Carme,; Rimola, Albert; Schlingmann, Anna;
  Country: Spain

  Presentació dins la Setmana Internacional de l'Accés Obert 2022, on Pilar Rico, de FECYT, fa una introducció sobre la política de dades obertes en el programa Horizon Europe de la Comissió Europea. A continuació tres investigadors de la UAB, d'àmbits de coneixement diferents, amb projectes de l'European Research Council (ERC) expliquen la seva experiència redactant el Pla de Gestió de Dades: quins aspectes van haver de resoldre i com ho van fer.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Garcia i Torrellas, Efren; González Hervella, Eros; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació;
  Country: Spain

  El Periódico de Catalunya és una publicació de gran rellevància en el panorama mediàtic català, el procés de venda de la qual va generar unes notables tensions polítiques. La venda d'una publicació d'aquestes característiques és una oportunitat per avaluar els possibles canvis editorials i tensions que es produeixen en aquest àmbit abans, durant i després del canvi de propietat. A través d'aquest estudi analitzem si han existit canvis en la línia editorial en referència a la política catalana. El Periódico de Cataluña es una publicación de gran relevancia en el panorama mediático catalán, el proceso de venta de la cual generó unas notables tensiones políticas. La venta de una publicación de estas características es una oportunidad para evaluar los posibles cambios editoriales y tensiones que se producen en este ámbito antes, durando y después del cambio de propiedad. A través de este estudio analizamos si han existido cambios en la línea editorial en referencia a la política catalana. El Periódico de Cataluña is a publication of great relevance in the Catalan media landscape, and the process of selling it generated notable political tensions. The sale of such a publication is an opportunity to evaluate the possible editorial changes and tensions that occur in this area before, during and after the change of ownership. Through this study we analyse whether there have been changes in the editorial line in reference to catalan politics.

 • Open Access Catalan; Valencian
  Authors: 
  Fernández Carrasco, Ariadna; Ferre Amorós, Marta; Lloveras Delgado, Miriam; Martínez Gil, Cristina; Serch Escruela, Alba; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Comunicació;
  Country: Spain

  AfterUs és un canal que ofereix continguts vinculats amb l'ecologisme com una forma de relacionar-nos amb els recursos naturals. A través de la creació d'aquest canal, que es trobarà disponible a la plataforma d'Amazon Prime Video, el servei oferirà, doncs, continguts relacionats amb la cura del planeta. Per això, tractarà diversos conceptes associats a aquest àmbit, com les energies renovables, els productes ecològics i sostenibles (alimentació, indústria tèxtil...), l'activisme, etc. Per tal de poder dur-ho a terme, el desenvolupament consistirà en continguts de qualitat adquirits i continguts de creació pròpia que involucren marques que ens ofereixen patrocinis i altres tipus de publicitat. AfterUs es un canal que ofrece contenidos vinculados con el ecologismo como una forma de relacionarnos con los recursos naturales. A través de la creación de este canal, que se encontrará disponible en la plataforma de Amazon Prime Video, el servicio ofrecerá, pues, contenidos relacionados con el cuidado del planeta. Por eso, tratará diversos conceptos asociados a este ámbito, como las energías renovables, los productos ecológicos y sostenibles (alimentación, industria textil...), el activismo, etc. Para poder llevarlo a cabo, el desarrollo consistirá en contenidos de calidad adquiridos y en contenidos de creación propia que involucran a marcas que nos ofrecen patrocinios y otros tipos de publicidad. AfterUs is a channel that offers content related to environmentalism as a way of relating to natural resources. Through the creation of this channel, which will be available on the Amazon Prime Video platform, the service will therefore offer content related to caring for the planet. For this reason, it will deal with various concepts associated with this field, such as renewable energies, ecological and sustainable products (food, textile industry...), activism, etc. In order to carry it out, the development will consist of acquired quality content and self-created content that involves brands that offer us sponsorships and other types of advertising.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.