Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
30 Research products

 • Research software
 • Other research products
 • Czech
 • Digital Library University of West Bohemia
 • Transport Research

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Baše, Marek;

  Předmětem této diplomové práce je vyhodnocení konkurenceschopnosti mezi individuální automobilovou, veřejnou autobusovou a veřejnou železniční dopravou na základě časové a cenové dostupnosti. Časová a cenová dostupnost těchto dopravních módů je hodnocena na trasách z jednotlivých krajským měst Česka do Prahy a opačným směrem. Cenová dostupnost veřejné autobusové a železniční dopravy je hodnocena pro pravidelného i nepravidelného cestujícího, v potaz je brána i cenová dostupnost při jízdě skupiny. V případě individuální automobilové dopravy jsou do cenové dostupnosti zahrnuty náklady za pohonné hmoty i amortizace. Obhájeno The subject of this thesis was the analysis of the competitivness of the rail and road transports on the routes among county seats and capital city Prague. Competitivness of rail and road transports was measured on the base of duration and price.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pertlíková, Martina;

  Cílem této diplomové práce je zpracování vybrané části problematiky silničního provozu. Nejprve jsou zmíněny základní pojmy, které s tématem diplomové práce úzce souvisí, a jejich legální vymezení. V další části práce definuje vybrané trestné činy proti životu a zdraví, ke kterým došlo v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích, a rozebírá jejich skutkovou podstatu. Přestože je páchání úmyslných trestných činů v silniční dopravě závažným problémem, byly pro účely této práce zvoleny trestné činy nedbalostní. Práce se bude zaobírat trestným činem usmrcení z nedbalosti, těžkým ublížením na zdraví z nedbalosti a ublížením na zdraví z nedbalosti. Jak je na první pohled patrné, řazeny budou podle stupně společenské škodlivosti od nejvyššího po nejnižší. Z pohledu trestního práva hmotného se bude věnovat dvěma skutečnostem, které jsou pro oblast silniční dopravy velmi významné (porušení důležité povinnosti a principu omezené důvěry). V kapitole procesně-právní aspekty se zaměří pouze na první stádium trestního řízení, a sice na řízení přípravné a jeho pod-odnož zkrácené přípravné řízení. Kapitola poslední je využita ke komparaci s právní úpravou španělskou. Neobhájeno The aim of this thesis was in the elaboration of chosen issue in traffic. At first there is a mention of basic terms, closely related to the topic of this thesis, and its legal definition. The next section is dedicated to definition and analysis of the facts of selected criminal offenses against life and health committed in traffic. This thesis is focused exclusively on the criminal offenses by negligence, although it is quite a serios issue committing criminal offenses intentionally. There are lined up individual criminal offenses (manslaughter by negligence, grievous bodily harm by negligence and actual bodily harm by negligence) according to the degree of their social harm from the highest to the lowest. In terms of substantive criminal law this thesis deals with two things that are very important in the issue of the road transport (the breach of an important obligation and the principle of limited trust). In the chapter procedural and legal aspects it is focused only on the first stadium criminal proceedings, namely the preliminary proceedings and the sub-area reduced criminal proceedings. The last chapter of this thesis is used for comparison with the legislation in Spain.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Drboutová, Tereza;

  Tato diplomová práce se zabývá jednotným evropským nebem coby nástrojem evropské dopravní politiky. Hlavní část práce se zabývá jednotným evropským nebem a jeho pěti pilíři - funkčními bloky vzdušného prostoru, organizací EASA, projektem SESAR, uspořádáním pozemní kapacity a lidský faktorem. Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou dopravní politiky se zaměřením na uspořádání vzdušného provozu v Evropě. Katedra ústavního a evropského práva Obhájeno This thesis deals with the single European sky as a tool of European transport policy. The main part of the paper deals with the Single European Sky and its five pillars - FABs, organizations, EASA, SESAR, the arrangement of land capacity and human factors. The aim is to acquaint the reader with the issues of transport policy with a focus on the arrangement of air traffic in Europe.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Masopust, Jan;

  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením systému, který umožňuje pohyb po světě a při tom generuje GPS souřadnice určující polohu. V první části práce jsou popsány možnosti pohybu po Zemi, simulace a vizualizace. Ve druhé části je pak popis realizace a testování systému. Katedra informatiky a výpočetní techniky Obhájeno This bachelor thesis deals with creating of system that allows to move around the world and generate the GPS coordinates specifying position. In first part describes possibilities of moving around the Earth, simulating of movement and vizualization. In second part is a description of the implementation and testing of the system.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Slouka, Matouš;

  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na navržení konceptu extra lehkého kolejového vozidla pro hromadnou přepravu osob. Práce se dále zabývá vypracováním rešerše stávající techniky, včetně historického ohlédnutí se zaměřením hlavně na dvoucestná vozidla. Následně obsahuje vypracování, shrnutí a zhodnocení jednotlivých variant vozidel zejména dle složitosti obslužnosti regionálních a městských zastávek, konstrukce a ekonomičnosti. Obhájeno Bachelor's thesis is aimed to introduce design concept of extra light rail vehicle for mass transportation of persons. The work is also deals with the research of the current technology, including the historical look with focus mainly on two-way vehicles. Subsequently, it includes the elaboration, summaries and evaluation of individual vehicle variants, which are compared by complexity of serviceability of regional and urban stops, construction and economy.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Jechová, Klára;

  Diplomová práce se zabývá analýzou faktorů ovlivňující poptávku cestujících po městské hromadné dopravě v Plzni. V úvodu práce jsou vymezena teoretická východiska pro zvolenou tématiku. Další část představuje současné trendy v oblasti veřejné dopravy a směřování budoucího vývoje. Následuje stručné představení Plzeňských městských dopravních podniků a dopravní situace v Plzni a přilehlém okolí. Dále práce obsahuje analýzu makro-, mezo- a mikroprostředí. Stěžejní částí práce je průzkum názorů vybraných skupin cestujících. V závěrečné části práce jsou na základě benchmarkingu, analýzy prostředí a výsledků průzkumu navrhnuta doporučení, které by měla vést ke zvýšení kvality MHD v Plzni. Mezi těmito doporučeními je např. odstranění bariérových míst ve městě, zavedení služby car-sharing nebo vytvoření německé verze webových stránek společnosti. Obhájeno This thesis is concentrating on an analysis of the factors influencing demand of passengers for public transport in Pilsen. The theoretical basis for the chosen theme is defined in the introduction. Next part of thesis introduces actual trends in public transport and its future development. After this follows an introduction of Pilsen City Transport Company and of transport situation in Pilsen and vicinity. The thesis includesthe environmental analysis too. The fundamental part is research among chosen groups of passengers. At the end of this thesis, there are some recommendations based on environmental analysis, benchmarking and research results. Among these recommendations are e.g. elimination of barrier places in the city, implementation of car-sharing or creating German version of Pilsen City Transport Company's website.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Bajer, Petr;

  Práce se zabývá smluvní odpovědností v mezinárodní silniční přepravě. Důraz je věnován především na Úmluvu CMR, ale také na vnitrostátní úpravu přepravních smluv. Obhájeno This work is about contractual liability in international road transport with focus on CMR Convention, but also on domestic legislation of road carriage.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Plánička, Václav;

  Cílem práce je komplexní zpracování "přepravního práva" zaměřeného na leteckou dopravu a zařazení jednotlivých práv do souvislostí. Práce se bude zabývat regulací práv v letecké dopravě a praktickými možnostmi, kdy práva uplatnit. Práci bude tvořit také judikatura českých i mimočeských soudů. Obhájeno The aim of the work is a comprehensive elaboration of "transport law" focused on air transport and the inclusion of individual rights in context. The work will deal with the regulation of rights in air transport and practical possibilities when to exercise the rights. The work will also consist of case law of Czech and non-Czech courts.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Bárta, Petr;

  Tato práce se zabývá nadřazenými řídicími systémy kolejových vozidel městské hromadné dopravy a jejich vzájemnou komunikací ve více vozových soupravách. První část práce obsahuje analýzu a komplexní popis řídicích systémů současných vozidel a formuluje jejich základní nedostatky pro zajištění dalšího rozvoje zejména v oblasti diagnostiky a řízení. Na tuto část navazuje návrh nového řešení řídicích systémů s využitím průmyslového Ethernetu jako náhrady za doposud používané sběrnice. Práce obsahuje konkrétní návrhy nových topologií řídicích systémů včetně popisu vazeb na ostatní systémy souvisejícími s provozem vozidla, jako jsou bezdrátová komunikace s vozidlem a související diagnostika, interakce vozidla se systémy řízení dopravy a komplexními technologiemi SmartCity. Druhá část této disertační práce se zabývá návrhem a realizací nového řešení komunikace centrálních počítačů nadřazených řídicích systémů ve více vozových soupravách tramvajových vozidel (návrhem nové mezivozové komunikace jako náhrady za sběrnici WTB). Tato část práce je zakončena praktickým návrhem komunikačního uzlu a výrobou jeho prototypu i prototypu celé navržené mezivozové komunikace. Nově navržená jednotka, ve které byly využity výsledky této disertační práce, byla vyvinuta, otestována a nasazena ve spolupráci s firmami Cegelec a.s. a AmiT s.r.o. nese obchodní název CETVCE. Návrh jednotky je optimalizován pro řídicí systém CECOMM používaného firmou Cegelec a.s. Vlastnosti nového řešení komunikace jsou pomocí jednotky CETVCE otestovány na tramvajových soupravách a po úspěšných testech byly sériově nasazeny na dvou projektech tramvají LF2 Brno a GT6-ER Berlín. Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky Obhájeno This thesis deals with vehicle control system of urban light rail vehicles and their communication in more vehicle trains. The first part contains an analysis and complex description of the control system of existing vehicles and formulates the fundamental deficiencies to ensure the continued development, especially in the diagnosis and controls. This part is followed by a new draft solution of control systems using Industrial Ethernet as a replacement for the previously used bus. The thesis contains concrete proposals for the new topology control systems including a description of link to other systems related to the operation of vehicles, such as wireless communication and diagnostics, the interaction of vehicle traffic management systems and complex technologies SmartCity. The second part of this PhD thesis deals with the design and implementation of new communications solutions of central computers of vehicle control system in more vehicle trains of tramcars (proposed new inter-vehicles communication as substitute for bus WTB). This part ends with practical design and production unit prototype and prototype of the proposed inter-vehicles communication. The newly designed unit, which used the results of this PhD thesis as been developed, tested and deployed in collaboration with Cegelec a.s. and AmiT s.r.o. carries the trade name CETVCE. Design of the unit is optimized for the control system CECOMM using by the company Cegelec a.s. Features of the new communication solution are verified by the unit CETVCE tested and after successful tests were deployed on two projects of tram LF2 Brno and GT6-ER Berlin.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Třísková, Ivana;

  Tématem bakalářské práce je Vliv celosvětové finanční krize na vybraný ekonomický subjekt. Jako ekonomický subjekt je zvolena společnost Cargospol, spol. s r. o., zabývající se kamionovou dopravou na území Evropy. První kapitola přibližuje vznik celosvětové finanční krize v USA a její rozšíření do dalších zemí a nato navazuje druhá kapitola s popsáním finanční krize v České republice. Třetí kapitola definuje krizi v oblasti autodopravy v České republice a v následující čtvrté kapitole je již charakterizována společnost Cargospol. V dalších kapitolách je analyzována celosvětovou krizí zhoršená finanční situace společnosti pomocí metod finanční analýzy a poté jsou zhodnoceny možné příčiny a dopady finanční krize ve společnosti. Hlavní cíl této bakalářské práce je aplikace jednotlivých analýz na společnost Cargospol a poté návrh možných řešení pro efektivnější fungování společnosti, zejména rozvoj obchodního oddělení, zlepšení propagačních činností firmy a dále rozšíření základny solventních zákazníků. Katedra podnikové ekonomiky a managementu Obhájeno The theme of this bachelor´s thesis is the influence of the global financial crisis on a chosen economic subject. As the economic subject I selected the company Cargospol Ltd. which provides truck transport on the European continent. The first chapter focuses on the origin of the global financial crisis in the USA and its spread to other countries; the second chapter follows with the description of the financial crisis in the Czech Republic. The third chapter defines the crisis in the field of road transport in the Czech Republic and in the next fourth chapter the company Cargospol is characterized. The following chapters contain the analysis of the financial situation of the company affected by the global crisis. It is conducted with the help of the methods of financial analysis and subsequently the prospective causes and impacts of the financial crisis on the company are assessed. The main objective of this bachelor´s thesis is the application of the individual analyses to the company Cargospol followed by a suggestion for possible solutions of running the company more efficiently, especially in terms of the development of the sales department, the improvement of company´s promotional activities and also by extending the base of solvent clients.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
30 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Baše, Marek;

  Předmětem této diplomové práce je vyhodnocení konkurenceschopnosti mezi individuální automobilovou, veřejnou autobusovou a veřejnou železniční dopravou na základě časové a cenové dostupnosti. Časová a cenová dostupnost těchto dopravních módů je hodnocena na trasách z jednotlivých krajským měst Česka do Prahy a opačným směrem. Cenová dostupnost veřejné autobusové a železniční dopravy je hodnocena pro pravidelného i nepravidelného cestujícího, v potaz je brána i cenová dostupnost při jízdě skupiny. V případě individuální automobilové dopravy jsou do cenové dostupnosti zahrnuty náklady za pohonné hmoty i amortizace. Obhájeno The subject of this thesis was the analysis of the competitivness of the rail and road transports on the routes among county seats and capital city Prague. Competitivness of rail and road transports was measured on the base of duration and price.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pertlíková, Martina;

  Cílem této diplomové práce je zpracování vybrané části problematiky silničního provozu. Nejprve jsou zmíněny základní pojmy, které s tématem diplomové práce úzce souvisí, a jejich legální vymezení. V další části práce definuje vybrané trestné činy proti životu a zdraví, ke kterým došlo v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích, a rozebírá jejich skutkovou podstatu. Přestože je páchání úmyslných trestných činů v silniční dopravě závažným problémem, byly pro účely této práce zvoleny trestné činy nedbalostní. Práce se bude zaobírat trestným činem usmrcení z nedbalosti, těžkým ublížením na zdraví z nedbalosti a ublížením na zdraví z nedbalosti. Jak je na první pohled patrné, řazeny budou podle stupně společenské škodlivosti od nejvyššího po nejnižší. Z pohledu trestního práva hmotného se bude věnovat dvěma skutečnostem, které jsou pro oblast silniční dopravy velmi významné (porušení důležité povinnosti a principu omezené důvěry). V kapitole procesně-právní aspekty se zaměří pouze na první stádium trestního řízení, a sice na řízení přípravné a jeho pod-odnož zkrácené přípravné řízení. Kapitola poslední je využita ke komparaci s právní úpravou španělskou. Neobhájeno The aim of this thesis was in the elaboration of chosen issue in traffic. At first there is a mention of basic terms, closely related to the topic of this thesis, and its legal definition. The next section is dedicated to definition and analysis of the facts of selected criminal offenses against life and health committed in traffic. This thesis is focused exclusively on the criminal offenses by negligence, although it is quite a serios issue committing criminal offenses intentionally. There are lined up individual criminal offenses (manslaughter by negligence, grievous bodily harm by negligence and actual bodily harm by negligence) according to the degree of their social harm from the highest to the lowest. In terms of substantive criminal law this thesis deals with two things that are very important in the issue of the road transport (the breach of an important obligation and the principle of limited trust). In the chapter procedural and legal aspects it is focused only on the first stadium criminal proceedings, namely the preliminary proceedings and the sub-area reduced criminal proceedings. The last chapter of this thesis is used for comparison with the legislation in Spain.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Drboutová, Tereza;

  Tato diplomová práce se zabývá jednotným evropským nebem coby nástrojem evropské dopravní politiky. Hlavní část práce se zabývá jednotným evropským nebem a jeho pěti pilíři - funkčními bloky vzdušného prostoru, organizací EASA, projektem SESAR, uspořádáním pozemní kapacity a lidský faktorem. Cílem práce je seznámit čtenáře s problematikou dopravní politiky se zaměřením na uspořádání vzdušného provozu v Evropě. Katedra ústavního a evropského práva Obhájeno This thesis deals with the single European sky as a tool of European transport policy. The main part of the paper deals with the Single European Sky and its five pillars - FABs, organizations, EASA, SESAR, the arrangement of land capacity and human factors. The aim is to acquaint the reader with the issues of transport policy with a focus on the arrangement of air traffic in Europe.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Masopust, Jan;

  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením systému, který umožňuje pohyb po světě a při tom generuje GPS souřadnice určující polohu. V první části práce jsou popsány možnosti pohybu po Zemi, simulace a vizualizace. Ve druhé části je pak popis realizace a testování systému. Katedra informatiky a výpočetní techniky Obhájeno This bachelor thesis deals with creating of system that allows to move around the world and generate the GPS coordinates specifying position. In first part describes possibilities of moving around the Earth, simulating of movement and vizualization. In second part is a description of the implementation and testing of the system.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Slouka, Matouš;

  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na navržení konceptu extra lehkého kolejového vozidla pro hromadnou přepravu osob. Práce se dále zabývá vypracováním rešerše stávající techniky, včetně historického ohlédnutí se zaměřením hlavně na dvoucestná vozidla. Následně obsahuje vypracování, shrnutí a zhodnocení jednotlivých variant vozidel zejména dle složitosti obslužnosti regionálních a městských zastávek, konstrukce a ekonomičnosti. Obhájeno Bachelor's thesis is aimed to introduce design concept of extra light rail vehicle for mass transportation of persons. The work is also deals with the research of the current technology, including the historical look with focus mainly on two-way vehicles. Subsequently, it includes the elaboration, summaries and evaluation of individual vehicle variants, which are compared by complexity of serviceability of regional and urban stops, construction and economy.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Jechová, Klára;

  Diplomová práce se zabývá analýzou faktorů ovlivňující poptávku cestujících po městské hromadné dopravě v Plzni. V úvodu práce jsou vymezena teoretická východiska pro zvolenou tématiku. Další část představuje současné trendy v oblasti veřejné dopravy a směřování budoucího vývoje. Následuje stručné představení Plzeňských městských dopravních podniků a dopravní situace v Plzni a přilehlém okolí. Dále práce obsahuje analýzu makro-, mezo- a mikroprostředí. Stěžejní částí práce je průzkum názorů vybraných skupin cestujících. V závěrečné části práce jsou na základě benchmarkingu, analýzy prostředí a výsledků průzkumu navrhnuta doporučení, které by měla vést ke zvýšení kvality MHD v Plzni. Mezi těmito doporučeními je např. odstranění bariérových míst ve městě, zavedení služby car-sharing nebo vytvoření německé verze webových stránek společnosti. Obhájeno This thesis is concentrating on an analysis of the factors influencing demand of passengers for public transport in Pilsen. The theoretical basis for the chosen theme is defined in the introduction. Next part of thesis introduces actual trends in public transport and its future development. After this follows an introduction of Pilsen City Transport Company and of transport situation in Pilsen and vicinity. The thesis includesthe environmental analysis too. The fundamental part is research among chosen groups of passengers. At the end of this thesis, there are some recommendations based on environmental analysis, benchmarking and research results. Among these recommendations are e.g. elimination of barrier places in the city, implementation of car-sharing or creating German version of Pilsen City Transport Company's website.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Bajer, Petr;

  Práce se zabývá smluvní odpovědností v mezinárodní silniční přepravě. Důraz je věnován především na Úmluvu CMR, ale také na vnitrostátní úpravu přepravních smluv. Obhájeno This work is about contractual liability in international road transport with focus on CMR Convention, but also on domestic legislation of road carriage.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Plánička, Václav;

  Cílem práce je komplexní zpracování "přepravního práva" zaměřeného na leteckou dopravu a zařazení jednotlivých práv do souvislostí. Práce se bude zabývat regulací práv v letecké dopravě a praktickými možnostmi, kdy práva uplatnit. Práci bude tvořit také judikatura českých i mimočeských soudů. Obhájeno The aim of the work is a comprehensive elaboration of "transport law" focused on air transport and the inclusion of individual rights in context. The work will deal with the regulation of rights in air transport and practical possibilities when to exercise the rights. The work will also consist of case law of Czech and non-Czech courts.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Bárta, Petr;

  Tato práce se zabývá nadřazenými řídicími systémy kolejových vozidel městské hromadné dopravy a jejich vzájemnou komunikací ve více vozových soupravách. První část práce obsahuje analýzu a komplexní popis řídicích systémů současných vozidel a formuluje jejich základní nedostatky pro zajištění dalšího rozvoje zejména v oblasti diagnostiky a řízení. Na tuto část navazuje návrh nového řešení řídicích systémů s využitím průmyslového Ethernetu jako náhrady za doposud používané sběrnice. Práce obsahuje konkrétní návrhy nových topologií řídicích systémů včetně popisu vazeb na ostatní systémy souvisejícími s provozem vozidla, jako jsou bezdrátová komunikace s vozidlem a související diagnostika, interakce vozidla se systémy řízení dopravy a komplexními technologiemi SmartCity. Druhá část této disertační práce se zabývá návrhem a realizací nového řešení komunikace centrálních počítačů nadřazených řídicích systémů ve více vozových soupravách tramvajových vozidel (návrhem nové mezivozové komunikace jako náhrady za sběrnici WTB). Tato část práce je zakončena praktickým návrhem komunikačního uzlu a výrobou jeho prototypu i prototypu celé navržené mezivozové komunikace. Nově navržená jednotka, ve které byly využity výsledky této disertační práce, byla vyvinuta, otestována a nasazena ve spolupráci s firmami Cegelec a.s. a AmiT s.r.o. nese obchodní název CETVCE. Návrh jednotky je optimalizován pro řídicí systém CECOMM používaného firmou Cegelec a.s. Vlastnosti nového řešení komunikace jsou pomocí jednotky CETVCE otestovány na tramvajových soupravách a po úspěšných testech byly sériově nasazeny na dvou projektech tramvají LF2 Brno a GT6-ER Berlín. Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky Obhájeno This thesis deals with vehicle control system of urban light rail vehicles and their communication in more vehicle trains. The first part contains an analysis and complex description of the control system of existing vehicles and formulates the fundamental deficiencies to ensure the continued development, especially in the diagnosis and controls. This part is followed by a new draft solution of control systems using Industrial Ethernet as a replacement for the previously used bus. The thesis contains concrete proposals for the new topology control systems including a description of link to other systems related to the operation of vehicles, such as wireless communication and diagnostics, the interaction of vehicle traffic management systems and complex technologies SmartCity. The second part of this PhD thesis deals with the design and implementation of new communications solutions of central computers of vehicle control system in more vehicle trains of tramcars (proposed new inter-vehicles communication as substitute for bus WTB). This part ends with practical design and production unit prototype and prototype of the proposed inter-vehicles communication. The newly designed unit, which used the results of this PhD thesis as been developed, tested and deployed in collaboration with Cegelec a.s. and AmiT s.r.o. carries the trade name CETVCE. Design of the unit is optimized for the control system CECOMM using by the company Cegelec a.s. Features of the new communication solution are verified by the unit CETVCE tested and after successful tests were deployed on two projects of tram LF2 Brno and GT6-ER Berlin.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Třísková, Ivana;

  Tématem bakalářské práce je Vliv celosvětové finanční krize na vybraný ekonomický subjekt. Jako ekonomický subjekt je zvolena společnost Cargospol, spol. s r. o., zabývající se kamionovou dopravou na území Evropy. První kapitola přibližuje vznik celosvětové finanční krize v USA a její rozšíření do dalších zemí a nato navazuje druhá kapitola s popsáním finanční krize v České republice. Třetí kapitola definuje krizi v oblasti autodopravy v České republice a v následující čtvrté kapitole je již charakterizována společnost Cargospol. V dalších kapitolách je analyzována celosvětovou krizí zhoršená finanční situace společnosti pomocí metod finanční analýzy a poté jsou zhodnoceny možné příčiny a dopady finanční krize ve společnosti. Hlavní cíl této bakalářské práce je aplikace jednotlivých analýz na společnost Cargospol a poté návrh možných řešení pro efektivnější fungování společnosti, zejména rozvoj obchodního oddělení, zlepšení propagačních činností firmy a dále rozšíření základny solventních zákazníků. Katedra podnikové ekonomiky a managementu Obhájeno The theme of this bachelor´s thesis is the influence of the global financial crisis on a chosen economic subject. As the economic subject I selected the company Cargospol Ltd. which provides truck transport on the European continent. The first chapter focuses on the origin of the global financial crisis in the USA and its spread to other countries; the second chapter follows with the description of the financial crisis in the Czech Republic. The third chapter defines the crisis in the field of road transport in the Czech Republic and in the next fourth chapter the company Cargospol is characterized. The following chapters contain the analysis of the financial situation of the company affected by the global crisis. It is conducted with the help of the methods of financial analysis and subsequently the prospective causes and impacts of the financial crisis on the company are assessed. The main objective of this bachelor´s thesis is the application of the individual analyses to the company Cargospol followed by a suggestion for possible solutions of running the company more efficiently, especially in terms of the development of the sales department, the improvement of company´s promotional activities and also by extending the base of solvent clients.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.