Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
22,033 Research products
Relevance
arrow_drop_down

 • 2023-2023
 • Open Access
 • Restricted
 • Research software
 • Other research products
 • Other ORP type
 • Finnish

 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Luoto, Toni;

  Työssä toteutettiin teknologia-alan yritykselle jatkuvan parantamisen malli ISO9001:2015 standardin kriteerit huomioiden. Työn toimeksiantajana toimi Nextfour Group Oy. Yritys on voimakkaassa kasvussa ja sen johtamista haluttiin kehittää laatujohtamisen jatkuvan parantamisen mallilla. Työ toteutettiin oman toimen ohessa osana laatutiimin toimintaa sekä kehityshankkeena. Kehityshankkeessa hyödynnettiin yrityksen sisäistä auditointiprossessia, haastatteluja sekä laadunhalintajärjestelmän dokumentaatiota. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusmenetelmällä, jossa lähestymistapana käytettiin toimintatutkimusta. Työssä sovellettiin spiraalista toteutusmallia, jossa toistuvat syklit reflektoivat ja ohjasivat toimintaa. Tuloksena syntyi prosessimainen toimintaohje. Toimintaohje kokoaa laatupolitiikan, laatutavoitteet ja laatumittarit hallittavaksi kokonaisuudeksi. Toimintaohjeen perusteella organisaatio tunnistaa mitä laatutietoa se kerää toiminnastaan, kuka, missä ja miten tietoa kerää ja miten sitä hyödynnetään osana jatkuvaa parannusta. Tulosten avulla ymmärretään paremmin jatkuvan parantamisen kannalta oleellinen tieto ja sen puute. Toimintaohjeen myötä syntyi myös korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden prosessi, jolla poikkeamiin voidaan puuttua. Prosessit tukevat laatujohtamista, auttavat arvioimaan prosessien tehokkuutta ja toimintakykyä sekä tehostavat poikkeamien käsittelyä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2023
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2023
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Hämäläinen, Veli-Pekka;

  This thesis deals with competitors’ data mapping of the IT-company acting in IT-business field especially from the point of view of the company's three main product categories. The other aim of this thesis is to explain the company familiarity and the company image. The client is a Finnish company focused on software design and manufacturing. The thesis was assigned to explore the company's competitive situation at the market from the view point of work time management, logistics, and optimization software. Thesis was carried out in two phases. In the first phase competitors’ basic information was collected. During the second phase basic info was supplemented by the results of the web-based survey. The findings showed among other things that the products of the client company have a reasonable amount of competitors. Competition was at the high level in the field of work time management, in particular. In this field there was a total of 93 different companies nominated as competitors which is 62 per cent of all identified competitors. From logistics point of view there were 47 competitors and from the optimization point of view 15 different competing companies were identified as competitors. Together with the competitor mapping it was also found out that the company in question should need to improve its familiarity among its customers. The findings will clarify the competitive position at the market. These results will facilitate the client company in strategic positioning of products and services together with resource allocation. Furthermore, the findings introduce fresh perspective and they will also add value when drawing up a marketing plan. Tämä opinnäytetyö käsittelee IT-alalla toimivan yrityksen kilpailijatietojen kartoitusta erityisesti yrityksen kolmen päätuotekategorian näkökulmasta. Työn tilaaja on ohjelmistojen suunnitteluun ja valmistukseen keskittynyt suomalainen yritys. Opinnäytetyön toimeksiantaja halusi selvittää yrityksen kilpailutilanteen markkinoilla työajanhallinnan, logistiikan ja optimoinnin ohjelmistojen näkökulmasta. Opinnäytetyö toteutettiin kaksivaiheisena prosessina, jossa ensimmäisessä vaiheessa kartoitettuja kilpailijoiden perustietoja täydennettiin toisen vaiheen web-pohjaisen kyselyn vastausten avulla. Tutkimuksen tulokset osoittavat muun muassa sen, että toimeksiantajayrityksen tuotteilla on kohtuullisen paljon kilpailijoita. Erityisesti työajanhallinnan puolella kilpailutilanne on jopa yllättävän kova, sillä kilpailijoiksi tutkimuksessa nimettiin 93 eri yritystä, joka on 62 prosenttia kaikista kilpailijoiksi tunnistetuista yrityksistä. Logistiikan osalta nimettiin 47 kilpailijaa ja optimoinnin osalta 15 eri kilpailevaa yritystä. Tutkimuksesta saadut tulokset selkeyttävät kilpailuasetelmaa markkinoilla. Samalla ne auttavat toimeksiantajayritystä tuotteiden ja palveluiden strategisessa asemoinnissa sekä markkinointiresurssien kohdentamisessa. Tutkimuksen tulokset tuovat lisäarvoa ja uudenlaista näkökulmaa yrityksen markkinointisuunnitelmaa tehtäessä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2010 . 2023
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2010 . 2023
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kumpulainen, Pasi;

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Trimble 3D Intersection -liittymätyökalun käyttöä tiesuunnittelun eri hankevaiheissa. Parametrien avulla toimiva Trimble 3D Intersection -liittymätyökalu nopeuttaa liittymien suunnittelua ja mallinnusta huomattavasti mutta käyttö on vähäistä ja laadunvarmistusta ei ole aikaisemmin tehty. Työn aikana tutustuttiin liittymätyökalun ominaisuuksiin ja tutkittiin liittymätyökalun soveltuvuutta tiesuunnittelun eri hankevaiheissa. Opinnäytetyö tehtiin Sitowise Oy:n toimeksiannosta Kuopion toimipisteellä tie- ja katusuunnittelun osastolla. Opinnäytetyön teoriaosassa perehdyttiin tiesuunnitelmavaiheisiin, mallinnuskäytäntöihin, liittymäsuunnitteluun ja työssä käytettäviin ohjelmiin. Tiesuunnittelun teorian tietolähteinä käytettiin Väyläviraston julkaisuja. Liittymäsuunnittelun pohjana käytettiin Tiehallinnon Tasoliittymät-ohjetta. Opinnäytetyön teoriaosuudessa tutustutaan mallinnuksen yleisiin käytäntöihin ja käytettävien ohjelmien ohjeisiin. Työn toteutuksessa valmistettiin kolme erilaista liittymätyyppiä. Liittymät valmistettiin Tasoliittymät-ohjeen mukaisilla lähtöarvoilla. Suunnittelu ja mallinnus tehtiin Trimblen Novapointilla, jonka osana liittymätyökalu toimii. Liittymätyökalulla mallinnettujen liittymien lopputuloksia verrattiin vastaaviin Autocadilla piirrettyihin liittymiin. Liittymien luotuja geometrialinjoja vertailtiin toisiinsa 2D näkökulmasta. Työn pohjalta valmistettiin myös liittymätyökalua käyttäen kiertoliittymä käynnissä olevalle tiesuunnitelmaprojektille. Työn avulla voitiin päätellä liittymätyökalun käytön hyötyjä eri hankevaiheissa, sekä ohjelman käyttöä rajoittavia tekijöitä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2023
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2023
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Saavalainen, Sara;

  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko ketterällä oppimisella ja työssä tylsistymisellä eli boreoutilla yhteyttä. Tärkeänä tarkastelun kohteena oli myös ketterän oppimisen asema työssä tylsistymisen ehkäisemisessä. Tutkimuksessa tarkasteltiin työntekijöiden kokemuksia työssä tylsistymisestä ja sen syistä. Lisäksi tarkasteltiin työntekijöiden näkemyksiä oppimisympäristöistä, oppimisen tavoista ja ketterästä oppimisesta oppimisen tapana ja vaikuttavana tekijänä motivaatioon, työn imuun ja sitoutumiseen. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Aineisto kerättiin teemahaastattelulla, johon valikoitui seitsemän aiheeseen liittyvää teemaa. Teemahaastatteluun valittiin viisi haastateltavaa Tampereelta ja Helsingistä, jotka kaikki olivat eri alojen työntekijöitä. Näin varmistettiin laajempi kuva aiheesta. Haastatteluissa hyödynnettiin puheen äänitystä, jotta haastatteluihin pystyttiin palaamaan takaisin. Haastattelut litteroitiin heti haastatteluiden jälkeen ja saturaatio varmistettiin läpikäymällä haastatteluita ja niiden litterointi jo aineistonkeruun vaiheessa. Tutkimuksen tuloksista saatiin tietoa tylsistymisen syistä, joita olivat työn monipuolisuuden ja vaihtelevuuden puute, vaikutusmahdollisuuksien puute, vääränlainen johtamistyyli sekä työn tavoitteiden ja tehtävien epäselkeys. Ketterän oppimisen kannalta voitiin todeta, että oppimisen tulee tapahtua tasaiseen tahtiin ja olla yhteisöllistä. Oppimisympäristön on hyvä olla kannustava, luotettava ja itsenäisyyttä korostava, jotta motivaatio ja sitoutuminen työhön säilyisivät parhaalla mahdollisella tavalla. Ketterällä oppimisella nähtiin olevan positiivisia vaikutuksia yleisesti motivaatioon, työn imuun, sitoutumiseen ja ongelmanratkaisukykyyn, joka edistää mahdollisuutta onnistumisen kokemuksiin. Tutkimustuloksista todettiin, että ketterä oppiminen saattaa olla merkittävä tapa ylläpitää työn merkityksellisyyttä ja ehkäistä työssä tylsistymistä. Ketterän oppimisen hyödyntämisessä tylsistymisen poistamisessa pitää kuitenkin huomioida oikeanlainen oppimisympäristö ja seurata sekä ylläpitää ketterän oppimisen ilmapiiriä organisaatiossa.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2023
  License: CC BY NC ND
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2023
   License: CC BY NC ND
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Laakso, Topi; Legart, David;

  The objective of the project was to design and develop a browser extension that operates as a chatbot utilizing OpenAI's ChatGPT API, while documenting the outcomes in this thesis report. The extension aims to lower the barrier for easy adoption of the ChatGPT language model without the need for a log-in function. Simultaneously, it provides an enjoyable user experience and enhances efficiency and productivity. The report briefly covers the features of web browsers, browser extensions, and language models, with the primary focus on the actual development work. The extension was created using HTML, CSS, and JavaScript browser technologies, targeting the three most used desktop browsers in Finland. As a result, a lightweight and straightforward browser extension was produced, including some entertaining additional features. Projektin tavoitteena oli suunnitella ja kehittää selainlaajennus, joka toimii keskustelubottina hyödyntäen OpenAI:n ChatGPT-rajapintaa, sekä dokumentoida työn tulokset opinnäyteraporttiin. Laajennuksen tarkoitus on madaltaa kynnystä ChatGPT-kielimallin käyttöönottoon helposti ilman kirjautumisvaatimusta. Samalla se tarjoaa hauskan käyttökokemuksen ja parantaa tehokkuutta sekä tuottavuutta. Raportissa käydään lyhyesti läpi verkkoselaimien, selainlaajennusten sekä kielimallien ominaisuuksia, mutta pääpaino on itse kehitystyössä. Laajennus kehitettiin kolmelle Suomen tilastollisesti käytetyimmälle työpöytäselaimelle HTML-, CSS- ja JavaScript-selainteknologioita hyödyntäen. Työn tuloksena syntyi kevyt ja yksinkertainen selainlaajennus, joka sisältää viihdyttäviä lisäominaisuuksia. Liite sisältää linkin projektin lähdekoodiin.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2023
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2023
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Värjönen, Maria;

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia potilasnäytteiden avulla, miten valo vaikuttaa seeruminäytteen metotreksaattipitoisuuteen. Tavoitteena oli tuottaa lisää tietoa seerumin metotreksaattipitoisuuden säilyvyydestä ilman foliosuojausta. Tutkimuksessa verrattiin valolle altistuneiden näytteiden pitoisuuksia 0-näytteeseen. Metotreksaatti on solunsalpaaja, joka pysäyttää solujen jakautumisen. Metotreksaattia käytetään pääasiassa syövän hoidossa, mutta myös pienemmillä annoksilla reuman hoitoon. Metotreksaatti voi tuoda mukanaan hyötyjen lisäksi myös merkittäviä haittavaikutuksia. Näihin haittoihin kuuluvat muun muassa huimaus, hiustenlähtö ja erilaiset maha-suolikanavan oireet, ja näiden haittavaikutusten riski voi kasvaa lääkkeen suurentuvien annoksien myötä. Opinnäytetyön aihe saatiin HUS Diagnostiikkakeskuksen kliinisen kemian laboratoriosta. Tutkimusaineisto koostui huoneenlämpöisistä seeruminäytteistä, joita säilytettiin valossa eri aikapisteissä. Saaduista tuloksista seurattiin metotreksaattipitoisuuden muuttumista. Saaduista tuloksista havaittiin, että metotreksaattipitoisuus ei muutu seeruminäytteissä kliinisesti merkittävästi. Tuloksien muuttuminen oli vaihtelevaa eri aikapisteissä. Tuloksista todettiin, että metotreksaattinäytettä ei tarvitse suojata valolta. Tulosten tulkinnassa on otettava huomioon pieni tutkimusaineisto. Tutkimuksen voisi toistaa suuremmalla tutkimusaineistolla.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2023
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2023
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Landén, Tanja;

  Tämä opinnäytetyö käsittelee Tuusulan kunnan nykyisen strategiakauden (2021–2025) yhtä painopistettä, henkilöstökokemuksen johtamisen prosessia, jota on tarkoitus edistää tiedolla johtamisen keinoin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Tuusulan kunnan työnantajamielikuvaa ennen rekrytointiprosessia ja sen jälkeen, sekä hakijakokemusta rekrytointiprosessin osalta. Lisäksi tavoitteena on löytää konkreettisia kehitysehdotuksia, joilla työnantajamielikuvasta ja hakijakokemuksesta saataisiin entistä positiivisempia. Tarkoituksena on kartoittaa niitä tekijöitä ja osa-alueita, joissa on onnistuttu parhaiten sekä niitä, joita tulisi kehittää eniten. Tutkimus rajattiin käsittämään työnhakijoita, jotka saivat valintapäätöksen 9.6.-13.7.2023 välisenä aikana. Pyyntö osallistua tutkimukseen lähetettiin valintapäätöksen yhteydessä. Työnhakijat olivat hakeneet kevään ja alkukesän aikana Tuusulan kunnan sivistystoimen eri tehtäviin. Kokemuksia ja tuntemuksia haluttiin saada sekä tehtävään valituilta että valitsematta jääneiltä ja siitä syystä tutkimuspyynnön saivat molemmat ryhmät. Opinnäytetyön tietoperustassa on kuvattu tutkimuksen kannalta merkityksellisimpiä käsitteitä, kuten henkilöstöjohtaminen, rekrytointiprosessi, hakijakokemus ja työnantajamielikuva. Aiheet ovat kokonaisuudessaan hyvin laajoja ja niiden ajankohtaisuuden vuoksi niistä on runsaasti materiaalia saatavilla. Tästä syystä tietoperustaan on pyritty löytämään juuri niitä tekijöitä, jotka ovat tämän tutkimuksen kannalta oleellisia. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisin menetelmin ja sen analysoitava aineisto kerättiin puolistrukturoidun sähköpostihaastattelun avulla. Tutkimustulokset olivat ensisijaisesti positiivisia työnantajan kannalta. Tuusulan kunnan työnantajamielikuva ja hakijakokemus rekrytointiprosessin osalta koettiin pääsääntöisesti positiiviseksi ja miellyttäväksi. Tärkeää tietoa hakuprosessin kehittämisen kannalta tuli erityisesti viestinnän osalta. Merkittävää oli myös se, että kahden vastaajan osalta työnantajamielikuva muuttui hakuprosessin aikana ja muutos oli vastausten perusteella negatiivinen. Tämän lisäksi vastauksista pystyi tulkitsemaan, että jotkin rekrytointiprosessit ovat kestoltaan liian pitkiä ja niiden osalta prosessin sujuvoittaminen on aiheellista. Vaikka prosessin kestoa ei hakijoiden osalta koettu ongelmalliseksi, on työnantajamielikuvaa ja hakijakokemusta ajatellen ketterästi ja viivyttelemättä etenevä rekrytointiprosessi välttämätön.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2023
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2023
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Stenroos, Amanda;

  Työssä selvitettiin, millainen on lainsäädännön vaatimukset täyttävä työsuojelun toimintaohjelma telakalle. Tutkimus suoritettiin empiirisen oikeustutkimuksen keinoin. Aiheesta etsittiin ensin teoriaa oikeuslähteistä, ja empiirisessä osiossa tiedot kohdistettiin kyseessä olevan yrityksen toimialaan. Työn teoriaosuudessa keskeisin lähde oli työturvallisuuslaki. Laissa säädetään työsuojelun toimintaohjelmasta, joka jokaisen yrityksen tulee laatia kaikkea toimintaansa varten. Lain vaatimuksia avattiin lainvalmisteluaineistolla sekä oikeuskirjallisuudella, jolloin saatiin kattavampi käsitys siitä, miten lakia käytännössä tarkoitetaan noudatettavan. Empiirisessä osiossa hyödynnettiin dokumenttianalyysiä. Työssä analysoitiin yrityksestä laadittuja, työturvallisuuteen liittyviä asiakirjoja, joista saatiin tarkoituksenmukaista tietoa yrityksen turvallisuusriskeistä ja -haasteista. Näitä tietoja analysoitiin sisällönanalyysillä, jolloin koottu aineisto pelkistettiin mahdollisimman tiiviiksi ja informatiiviseksi. Työn tuloksena syntyi runko työsuojelun toimintaohjelmaan telakalle. Runko on tarkoitus täyttää työnantajan toimesta, jolloin yritykselle saadaan luotua juuri heidän toimintansa ja tarpeensa käsittävä toimintaohjelma. Toimintaohjelman runko liitettiin myös työn loppuun.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2023
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2023
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Koivula, Emilia;

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, miten MS-tauti vaikuttaa sairastuneen seksuaalisuuteen. MS-tauti on yleisin nuorten aikuisten liikunta- ja toimintakykyyn vaikuttava keskushermoston sairaus. Suomessa taudin yleisyys on maailman korkeimpia. Tähän kartoittavaan kirjallisuuskatsaukseen tutkimusaineisto kerättiin elektronisista tietokannoista Chinalista, Medicistä sekä PubMedistä. Aineistohaut suoritettiin suomeksi sekä englanniksi vuosilta 2012–2022. Katsaukseen mukaan valitut aineistot olivat kaikki englanniksi. Aineistot analysoitiin lopuksi teemoittelua apuna käyttäen. Tutkimuksista kävi ilmi, että MS-taudin vaikutukset seksuaalisuuteen ovat merkittäviä. MS-tauti vaikuttaa sairastuneeseen primaarisesti, sekundaarisesti sekä tertiäärisesti. Tutkimuksien keskeiset tulokset ovat koottuna liitteenä löytyvässä tiedon uuttamistaulukossa (LIITE 1). Koska MS-taudin vaikutukset seksuaalisuuteen on todettu olevan niin yleisiä, MS-tautia sairastavien hoidosta vastaavan hoitotahon tulisi ottaa seksuaaliterveys osaksi hoitopolkua. Seksuaalisuus on tärkeä osa ihmisyyttä, sen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänlaatua.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2023
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2023
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Woutilainen, Daniel;

  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin miten sähköavustetulla turboahtimella varustettu polttomoottori käyttäytyy eri kuormannostotilanteissa sekä sen vaikutusta moottorin suorituskykyyn ja -polttoainetalouteen. Tutkimus tehtiin kokeellisena tutkimuksena vuonna 2022 Turun ammattikorkeakoulun moottori- ja voimalinjalaboratoriossa. Kirjallisuusosio käsittelee dieselpolttomoottorin turboahtamista ja turboahtamiseen liittyviä ongelmia, sekä sitä miten sähköavustettu ahdin pyrkii ratkaisemaan ne. Tutkimuksessa prototyyppiahtimella ajettiin staattisia- ja dynaamisia koeajoja pyörövirtadynamometriin kytkettynä. Tutkimuksen yhteydessä turbon toiminnasta vastaavan elektronisen moottorinohjausyksikön parametreja paranneltiin ja tutkittiin. Tulosten vertailussa vertailtiin erityyppisten kuormitusajojen tuloksia. Tutkimuksessa ajettiin muuttuvakuormitteisia ajosyklejä ajaen prototyyppiahdinta sähköavustuksella sekä referenssitilassa ilman avustusta. Sähköavustetulla ahtimella kuormannoston vasteaika parani referenssiin verrattuna. Sähköavustetun ahtimen avulla saavutetaan iskutilavuudeltaan suuremman koneen kuormannostovaste, jolloin voidaan valita pienempi moottorikoko. Pienemmän moottorin myötä kasvihuonepäästöt ja polttoaineenkulutus pienenevät mutta moottorin käyttöalue pysyy hyötysuhteen kannalta paremmilla kierrosalueella.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2023
  License: CC BY NC
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2023
   License: CC BY NC
   Data sources: Theseus
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
22,033 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Luoto, Toni;

  Työssä toteutettiin teknologia-alan yritykselle jatkuvan parantamisen malli ISO9001:2015 standardin kriteerit huomioiden. Työn toimeksiantajana toimi Nextfour Group Oy. Yritys on voimakkaassa kasvussa ja sen johtamista haluttiin kehittää laatujohtamisen jatkuvan parantamisen mallilla. Työ toteutettiin oman toimen ohessa osana laatutiimin toimintaa sekä kehityshankkeena. Kehityshankkeessa hyödynnettiin yrityksen sisäistä auditointiprossessia, haastatteluja sekä laadunhalintajärjestelmän dokumentaatiota. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusmenetelmällä, jossa lähestymistapana käytettiin toimintatutkimusta. Työssä sovellettiin spiraalista toteutusmallia, jossa toistuvat syklit reflektoivat ja ohjasivat toimintaa. Tuloksena syntyi prosessimainen toimintaohje. Toimintaohje kokoaa laatupolitiikan, laatutavoitteet ja laatumittarit hallittavaksi kokonaisuudeksi. Toimintaohjeen perusteella organisaatio tunnistaa mitä laatutietoa se kerää toiminnastaan, kuka, missä ja miten tietoa kerää ja miten sitä hyödynnetään osana jatkuvaa parannusta. Tulosten avulla ymmärretään paremmin jatkuvan parantamisen kannalta oleellinen tieto ja sen puute. Toimintaohjeen myötä syntyi myös korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden prosessi, jolla poikkeamiin voidaan puuttua. Prosessit tukevat laatujohtamista, auttavat arvioimaan prosessien tehokkuutta ja toimintakykyä sekä tehostavat poikkeamien käsittelyä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2023
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2023
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Hämäläinen, Veli-Pekka;

  This thesis deals with competitors’ data mapping of the IT-company acting in IT-business field especially from the point of view of the company's three main product categories. The other aim of this thesis is to explain the company familiarity and the company image. The client is a Finnish company focused on software design and manufacturing. The thesis was assigned to explore the company's competitive situation at the market from the view point of work time management, logistics, and optimization software. Thesis was carried out in two phases. In the first phase competitors’ basic information was collected. During the second phase basic info was supplemented by the results of the web-based survey. The findings showed among other things that the products of the client company have a reasonable amount of competitors. Competition was at the high level in the field of work time management, in particular. In this field there was a total of 93 different companies nominated as competitors which is 62 per cent of all identified competitors. From logistics point of view there were 47 competitors and from the optimization point of view 15 different competing companies were identified as competitors. Together with the competitor mapping it was also found out that the company in question should need to improve its familiarity among its customers. The findings will clarify the competitive position at the market. These results will facilitate the client company in strategic positioning of products and services together with resource allocation. Furthermore, the findings introduce fresh perspective and they will also add value when drawing up a marketing plan. Tämä opinnäytetyö käsittelee IT-alalla toimivan yrityksen kilpailijatietojen kartoitusta erityisesti yrityksen kolmen päätuotekategorian näkökulmasta. Työn tilaaja on ohjelmistojen suunnitteluun ja valmistukseen keskittynyt suomalainen yritys. Opinnäytetyön toimeksiantaja halusi selvittää yrityksen kilpailutilanteen markkinoilla työajanhallinnan, logistiikan ja optimoinnin ohjelmistojen näkökulmasta. Opinnäytetyö toteutettiin kaksivaiheisena prosessina, jossa ensimmäisessä vaiheessa kartoitettuja kilpailijoiden perustietoja täydennettiin toisen vaiheen web-pohjaisen kyselyn vastausten avulla. Tutkimuksen tulokset osoittavat muun muassa sen, että toimeksiantajayrityksen tuotteilla on kohtuullisen paljon kilpailijoita. Erityisesti työajanhallinnan puolella kilpailutilanne on jopa yllättävän kova, sillä kilpailijoiksi tutkimuksessa nimettiin 93 eri yritystä, joka on 62 prosenttia kaikista kilpailijoiksi tunnistetuista yrityksistä. Logistiikan osalta nimettiin 47 kilpailijaa ja optimoinnin osalta 15 eri kilpailevaa yritystä. Tutkimuksesta saadut tulokset selkeyttävät kilpailuasetelmaa markkinoilla. Samalla ne auttavat toimeksiantajayritystä tuotteiden ja palveluiden strategisessa asemoinnissa sekä markkinointiresurssien kohdentamisessa. Tutkimuksen tulokset tuovat lisäarvoa ja uudenlaista näkökulmaa yrityksen markkinointisuunnitelmaa tehtäessä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2010 . 2023
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2010 . 2023
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kumpulainen, Pasi;

  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia Trimble 3D Intersection -liittymätyökalun käyttöä tiesuunnittelun eri hankevaiheissa. Parametrien avulla toimiva Trimble 3D Intersection -liittymätyökalu nopeuttaa liittymien suunnittelua ja mallinnusta huomattavasti mutta käyttö on vähäistä ja laadunvarmistusta ei ole aikaisemmin tehty. Työn aikana tutustuttiin liittymätyökalun ominaisuuksiin ja tutkittiin liittymätyökalun soveltuvuutta tiesuunnittelun eri hankevaiheissa. Opinnäytetyö tehtiin Sitowise Oy:n toimeksiannosta Kuopion toimipisteellä tie- ja katusuunnittelun osastolla. Opinnäytetyön teoriaosassa perehdyttiin tiesuunnitelmavaiheisiin, mallinnuskäytäntöihin, liittymäsuunnitteluun ja työssä käytettäviin ohjelmiin. Tiesuunnittelun teorian tietolähteinä käytettiin Väyläviraston julkaisuja. Liittymäsuunnittelun pohjana käytettiin Tiehallinnon Tasoliittymät-ohjetta. Opinnäytetyön teoriaosuudessa tutustutaan mallinnuksen yleisiin käytäntöihin ja käytettävien ohjelmien ohjeisiin. Työn toteutuksessa valmistettiin kolme erilaista liittymätyyppiä. Liittymät valmistettiin Tasoliittymät-ohjeen mukaisilla lähtöarvoilla. Suunnittelu ja mallinnus tehtiin Trimblen Novapointilla, jonka osana liittymätyökalu toimii. Liittymätyökalulla mallinnettujen liittymien lopputuloksia verrattiin vastaaviin Autocadilla piirrettyihin liittymiin. Liittymien luotuja geometrialinjoja vertailtiin toisiinsa 2D näkökulmasta. Työn pohjalta valmistettiin myös liittymätyökalua käyttäen kiertoliittymä käynnissä olevalle tiesuunnitelmaprojektille. Työn avulla voitiin päätellä liittymätyökalun käytön hyötyjä eri hankevaiheissa, sekä ohjelman käyttöä rajoittavia tekijöitä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2023
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2023
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Saavalainen, Sara;

  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko ketterällä oppimisella ja työssä tylsistymisellä eli boreoutilla yhteyttä. Tärkeänä tarkastelun kohteena oli myös ketterän oppimisen asema työssä tylsistymisen ehkäisemisessä. Tutkimuksessa tarkasteltiin työntekijöiden kokemuksia työssä tylsistymisestä ja sen syistä. Lisäksi tarkasteltiin työntekijöiden näkemyksiä oppimisympäristöistä, oppimisen tavoista ja ketterästä oppimisesta oppimisen tapana ja vaikuttavana tekijänä motivaatioon, työn imuun ja sitoutumiseen. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Aineisto kerättiin teemahaastattelulla, johon valikoitui seitsemän aiheeseen liittyvää teemaa. Teemahaastatteluun valittiin viisi haastateltavaa Tampereelta ja Helsingistä, jotka kaikki olivat eri alojen työntekijöitä. Näin varmistettiin laajempi kuva aiheesta. Haastatteluissa hyödynnettiin puheen äänitystä, jotta haastatteluihin pystyttiin palaamaan takaisin. Haastattelut litteroitiin heti haastatteluiden jälkeen ja saturaatio varmistettiin läpikäymällä haastatteluita ja niiden litterointi jo aineistonkeruun vaiheessa. Tutkimuksen tuloksista saatiin tietoa tylsistymisen syistä, joita olivat työn monipuolisuuden ja vaihtelevuuden puute, vaikutusmahdollisuuksien puute, vääränlainen johtamistyyli sekä työn tavoitteiden ja tehtävien epäselkeys. Ketterän oppimisen kannalta voitiin todeta, että oppimisen tulee tapahtua tasaiseen tahtiin ja olla yhteisöllistä. Oppimisympäristön on hyvä olla kannustava, luotettava ja itsenäisyyttä korostava, jotta motivaatio ja sitoutuminen työhön säilyisivät parhaalla mahdollisella tavalla. Ketterällä oppimisella nähtiin olevan positiivisia vaikutuksia yleisesti motivaatioon, työn imuun, sitoutumiseen ja ongelmanratkaisukykyyn, joka edistää mahdollisuutta onnistumisen kokemuksiin. Tutkimustuloksista todettiin, että ketterä oppiminen saattaa olla merkittävä tapa ylläpitää työn merkityksellisyyttä ja ehkäistä työssä tylsistymistä. Ketterän oppimisen hyödyntämisessä tylsistymisen poistamisessa pitää kuitenkin huomioida oikeanlainen oppimisympäristö ja seurata sekä ylläpitää ketterän oppimisen ilmapiiriä organisaatiossa.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2023
  License: CC BY NC ND
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2023
   License: CC BY NC ND
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Laakso, Topi; Legart, David;

  The objective of the project was to design and develop a browser extension that operates as a chatbot utilizing OpenAI's ChatGPT API, while documenting the outcomes in this thesis report. The extension aims to lower the barrier for easy adoption of the ChatGPT language model without the need for a log-in function. Simultaneously, it provides an enjoyable user experience and enhances efficiency and productivity. The report briefly covers the features of web browsers, browser extensions, and language models, with the primary focus on the actual development work. The extension was created using HTML, CSS, and JavaScript browser technologies, targeting the three most used desktop browsers in Finland. As a result, a lightweight and straightforward browser extension was produced, including some entertaining additional features. Projektin tavoitteena oli suunnitella ja kehittää selainlaajennus, joka toimii keskustelubottina hyödyntäen OpenAI:n ChatGPT-rajapintaa, sekä dokumentoida työn tulokset opinnäyteraporttiin. Laajennuksen tarkoitus on madaltaa kynnystä ChatGPT-kielimallin käyttöönottoon helposti ilman kirjautumisvaatimusta. Samalla se tarjoaa hauskan käyttökokemuksen ja parantaa tehokkuutta sekä tuottavuutta. Raportissa käydään lyhyesti läpi verkkoselaimien, selainlaajennusten sekä kielimallien ominaisuuksia, mutta pääpaino on itse kehitystyössä. Laajennus kehitettiin kolmelle Suomen tilastollisesti käytetyimmälle työpöytäselaimelle HTML-, CSS- ja JavaScript-selainteknologioita hyödyntäen. Työn tuloksena syntyi kevyt ja yksinkertainen selainlaajennus, joka sisältää viihdyttäviä lisäominaisuuksia. Liite sisältää linkin projektin lähdekoodiin.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2023
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2023
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Värjönen, Maria;

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia potilasnäytteiden avulla, miten valo vaikuttaa seeruminäytteen metotreksaattipitoisuuteen. Tavoitteena oli tuottaa lisää tietoa seerumin metotreksaattipitoisuuden säilyvyydestä ilman foliosuojausta. Tutkimuksessa verrattiin valolle altistuneiden näytteiden pitoisuuksia 0-näytteeseen. Metotreksaatti on solunsalpaaja, joka pysäyttää solujen jakautumisen. Metotreksaattia käytetään pääasiassa syövän hoidossa, mutta myös pienemmillä annoksilla reuman hoitoon. Metotreksaatti voi tuoda mukanaan hyötyjen lisäksi myös merkittäviä haittavaikutuksia. Näihin haittoihin kuuluvat muun muassa huimaus, hiustenlähtö ja erilaiset maha-suolikanavan oireet, ja näiden haittavaikutusten riski voi kasvaa lääkkeen suurentuvien annoksien myötä. Opinnäytetyön aihe saatiin HUS Diagnostiikkakeskuksen kliinisen kemian laboratoriosta. Tutkimusaineisto koostui huoneenlämpöisistä seeruminäytteistä, joita säilytettiin valossa eri aikapisteissä. Saaduista tuloksista seurattiin metotreksaattipitoisuuden muuttumista. Saaduista tuloksista havaittiin, että metotreksaattipitoisuus ei muutu seeruminäytteissä kliinisesti merkittävästi. Tuloksien muuttuminen oli vaihtelevaa eri aikapisteissä. Tuloksista todettiin, että metotreksaattinäytettä ei tarvitse suojata valolta. Tulosten tulkinnassa on otettava huomioon pieni tutkimusaineisto. Tutkimuksen voisi toistaa suuremmalla tutkimusaineistolla.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2023
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2023
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Landén, Tanja;

  Tämä opinnäytetyö käsittelee Tuusulan kunnan nykyisen strategiakauden (2021–2025) yhtä painopistettä, henkilöstökokemuksen johtamisen prosessia, jota on tarkoitus edistää tiedolla johtamisen keinoin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Tuusulan kunnan työnantajamielikuvaa ennen rekrytointiprosessia ja sen jälkeen, sekä hakijakokemusta rekrytointiprosessin osalta. Lisäksi tavoitteena on löytää konkreettisia kehitysehdotuksia, joilla työnantajamielikuvasta ja hakijakokemuksesta saataisiin entistä positiivisempia. Tarkoituksena on kartoittaa niitä tekijöitä ja osa-alueita, joissa on onnistuttu parhaiten sekä niitä, joita tulisi kehittää eniten. Tutkimus rajattiin käsittämään työnhakijoita, jotka saivat valintapäätöksen 9.6.-13.7.2023 välisenä aikana. Pyyntö osallistua tutkimukseen lähetettiin valintapäätöksen yhteydessä. Työnhakijat olivat hakeneet kevään ja alkukesän aikana Tuusulan kunnan sivistystoimen eri tehtäviin. Kokemuksia ja tuntemuksia haluttiin saada sekä tehtävään valituilta että valitsematta jääneiltä ja siitä syystä tutkimuspyynnön saivat molemmat ryhmät. Opinnäytetyön tietoperustassa on kuvattu tutkimuksen kannalta merkityksellisimpiä käsitteitä, kuten henkilöstöjohtaminen, rekrytointiprosessi, hakijakokemus ja työnantajamielikuva. Aiheet ovat kokonaisuudessaan hyvin laajoja ja niiden ajankohtaisuuden vuoksi niistä on runsaasti materiaalia saatavilla. Tästä syystä tietoperustaan on pyritty löytämään juuri niitä tekijöitä, jotka ovat tämän tutkimuksen kannalta oleellisia. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisin menetelmin ja sen analysoitava aineisto kerättiin puolistrukturoidun sähköpostihaastattelun avulla. Tutkimustulokset olivat ensisijaisesti positiivisia työnantajan kannalta. Tuusulan kunnan työnantajamielikuva ja hakijakokemus rekrytointiprosessin osalta koettiin pääsääntöisesti positiiviseksi ja miellyttäväksi. Tärkeää tietoa hakuprosessin kehittämisen kannalta tuli erityisesti viestinnän osalta. Merkittävää oli myös se, että kahden vastaajan osalta työnantajamielikuva muuttui hakuprosessin aikana ja muutos oli vastausten perusteella negatiivinen. Tämän lisäksi vastauksista pystyi tulkitsemaan, että jotkin rekrytointiprosessit ovat kestoltaan liian pitkiä ja niiden osalta prosessin sujuvoittaminen on aiheellista. Vaikka prosessin kestoa ei hakijoiden osalta koettu ongelmalliseksi, on työnantajamielikuvaa ja hakijakokemusta ajatellen ketterästi ja viivyttelemättä etenevä rekrytointiprosessi välttämätön.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2023
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2023
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Stenroos, Amanda;

  Työssä selvitettiin, millainen on lainsäädännön vaatimukset täyttävä työsuojelun toimintaohjelma telakalle. Tutkimus suoritettiin empiirisen oikeustutkimuksen keinoin. Aiheesta etsittiin ensin teoriaa oikeuslähteistä, ja empiirisessä osiossa tiedot kohdistettiin kyseessä olevan yrityksen toimialaan. Työn teoriaosuudessa keskeisin lähde oli työturvallisuuslaki. Laissa säädetään työsuojelun toimintaohjelmasta, joka jokaisen yrityksen tulee laatia kaikkea toimintaansa varten. Lain vaatimuksia avattiin lainvalmisteluaineistolla sekä oikeuskirjallisuudella, jolloin saatiin kattavampi käsitys siitä, miten lakia käytännössä tarkoitetaan noudatettavan. Empiirisessä osiossa hyödynnettiin dokumenttianalyysiä. Työssä analysoitiin yrityksestä laadittuja, työturvallisuuteen liittyviä asiakirjoja, joista saatiin tarkoituksenmukaista tietoa yrityksen turvallisuusriskeistä ja -haasteista. Näitä tietoja analysoitiin sisällönanalyysillä, jolloin koottu aineisto pelkistettiin mahdollisimman tiiviiksi ja informatiiviseksi. Työn tuloksena syntyi runko työsuojelun toimintaohjelmaan telakalle. Runko on tarkoitus täyttää työnantajan toimesta, jolloin yritykselle saadaan luotua juuri heidän toimintansa ja tarpeensa käsittävä toimintaohjelma. Toimintaohjelman runko liitettiin myös työn loppuun.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2023
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2023
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Koivula, Emilia;

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, miten MS-tauti vaikuttaa sairastuneen seksuaalisuuteen. MS-tauti on yleisin nuorten aikuisten liikunta- ja toimintakykyyn vaikuttava keskushermoston sairaus. Suomessa taudin yleisyys on maailman korkeimpia. Tähän kartoittavaan kirjallisuuskatsaukseen tutkimusaineisto kerättiin elektronisista tietokannoista Chinalista, Medicistä sekä PubMedistä. Aineistohaut suoritettiin suomeksi sekä englanniksi vuosilta 2012–2022. Katsaukseen mukaan valitut aineistot olivat kaikki englanniksi. Aineistot analysoitiin lopuksi teemoittelua apuna käyttäen. Tutkimuksista kävi ilmi, että MS-taudin vaikutukset seksuaalisuuteen ovat merkittäviä. MS-tauti vaikuttaa sairastuneeseen primaarisesti, sekundaarisesti sekä tertiäärisesti. Tutkimuksien keskeiset tulokset ovat koottuna liitteenä löytyvässä tiedon uuttamistaulukossa (LIITE 1). Koska MS-taudin vaikutukset seksuaalisuuteen on todettu olevan niin yleisiä, MS-tautia sairastavien hoidosta vastaavan hoitotahon tulisi ottaa seksuaaliterveys osaksi hoitopolkua. Seksuaalisuus on tärkeä osa ihmisyyttä, sen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänlaatua.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2023
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2023
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Woutilainen, Daniel;

  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin miten sähköavustetulla turboahtimella varustettu polttomoottori käyttäytyy eri kuormannostotilanteissa sekä sen vaikutusta moottorin suorituskykyyn ja -polttoainetalouteen. Tutkimus tehtiin kokeellisena tutkimuksena vuonna 2022 Turun ammattikorkeakoulun moottori- ja voimalinjalaboratoriossa. Kirjallisuusosio käsittelee dieselpolttomoottorin turboahtamista ja turboahtamiseen liittyviä ongelmia, sekä sitä miten sähköavustettu ahdin pyrkii ratkaisemaan ne. Tutkimuksessa prototyyppiahtimella ajettiin staattisia- ja dynaamisia koeajoja pyörövirtadynamometriin kytkettynä. Tutkimuksen yhteydessä turbon toiminnasta vastaavan elektronisen moottorinohjausyksikön parametreja paranneltiin ja tutkittiin. Tulosten vertailussa vertailtiin erityyppisten kuormitusajojen tuloksia. Tutkimuksessa ajettiin muuttuvakuormitteisia ajosyklejä ajaen prototyyppiahdinta sähköavustuksella sekä referenssitilassa ilman avustusta. Sähköavustetulla ahtimella kuormannoston vasteaika parani referenssiin verrattuna. Sähköavustetun ahtimen avulla saavutetaan iskutilavuudeltaan suuremman koneen kuormannostovaste, jolloin voidaan valita pienempi moottorikoko. Pienemmän moottorin myötä kasvihuonepäästöt ja polttoaineenkulutus pienenevät mutta moottorin käyttöalue pysyy hyötysuhteen kannalta paremmilla kierrosalueella.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2023
  License: CC BY NC
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2023
   License: CC BY NC
   Data sources: Theseus