Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
234,135 Research products, page 1 of 23,414

 • Research software
 • Other research products
 • Open Access
 • Finnish

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Isoherranen, Juuso;
  Publisher: Lahden ammattikorkeakoulu
  Country: Finland

  Tämän opinnäytetyön aiheena on Uponor Suomi Oy:n pakkausosaston toiminnan ja prosessien optimointi hyödyntäen lean -filosofian oppeja ja prosessiajattelua. Tarkoituksena oli tutkia ruiskuvalumenetelmällä tuotettujen liittimien tuotanto-osastoa ja tunnistaa hukkaa sekä k...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Vija, Kadi;
  Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu
  Country: Finland

  Opinnäytteeni kuvastaa kehitystäni jazzimprovisoijana viimeisen neljän vuoden aikana. Työ koostuu kolmesta osasta: Ensimmäisessä osassa olen transkriptoinut sekä analysoinut sooloni jazzmusiikillisen kehitykseni alkumetreiltä. Toisessa osassa transkriptoin Sarah Vaughan...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Suninen, Juha;
  Country: Finland

  Innovaatiota voidaan pitää yritysten liiketoiminnallisen menestyksen ja kasvun lähteenä. Siinä missä ne toimivat uudistumisen lähteenä suurille yritykselle, ne mahdollistavat myös alustan täysin uudenlaisen liiketoiminnan syntymiselle. Innovaatiot eivät ole keskenään sa...

 • Other research product . 2009
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Halme, Juha;
  Publisher: Metropolia Ammattikorkeakoulu
  Country: Finland

  Tässä insinöörityössä tutkittiin teräsbetonista paalulaattaperustusta, sen suunnittelua ja valmistamista. Tutkimuksessa keskityttiin paalulaattaperustukseen, joka koostui teräsbetonisista lyöntipaaluista sekä paikalla valetusta kantavasta maanvastaisesta alapohjasta. Tu...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Vartiainen, Joel;
  Country: Finland

  Laatu ja laadunvarmistus ovat tänä päivänä yhä tärkeämpiä osatekijöitä rakentamisessa. Laadun tulisi täyttää odotukset, sekä määräykset, joita hankkeen eri osapuolet työlle osoittavat. Työtä tehdessä todettiin, että laatu on GRK Infra Oy:ssä vakavasti otettu asia, ja si...

 • Other research product . 2006
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Lehtinen, Jaana;
  Publisher: Lahden ammattikorkeakoulu
  Country: Finland

  Tämä opinnäytetyö käsittelee nuorten työpajassa tapahtuvaa tarinallista tulevaisuustyöskentelyä, Tulevaisuuskertsiä. Työn tavoitteena on avata tulevaisuustyöskentelyn teoriapohjaa sekä kuvata toteutetun tulevaisuustyöskentelyn prosessi. Tavoitteena on käyttää opinnäytet...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Häkkinen, Aarni;
  Country: Finland

  Opinnäytetyössäni syvennyn Marshall Gilkesin sooloon kappaleessa Always Forward. Analysoin Gilkesin soolossa havaittavia ilmiöitä melodian, rytmiikan sekä harmonian näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on tarjota lukijalle selkeä kuva siitä, millaisista elementeistä Gi...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Harsia, Martta;
  Country: Finland

  Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tunnistaa raakaveden ominaisuuksien ja sen puhdistamiseen valitun menetelmän vaikutuksia käyttökustannuksiin. Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksen ja case-laskelman avulla. Aiheen ymmärtämiseksi teoriaosassa selvitetään erilaisia...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Salavamäki, Ida;
  Publisher: Tampereen ammattikorkeakoulu
  Country: Finland

  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia asiantuntijaesimiesten ajanhallintaa selvittämällä, mitä ajanhallinnan menetelmiä esimiehet käyttävät ja millaisia haasteita he kohtaavat päivittäisessä työssään. Opinnäytetyön tavoite oli löytää kehitettävät osa-alueet ja tarjot...

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Mikkola, Mervi;
  Publisher: Turun ammattikorkeakoulu
  Country: Finland

  Vastuullinen liiketoiminta on erittäin laaja käsite ja se sisältää valtavan määrän eri näkökulmista tarkasteltuna eri elementtejä vastuullisuudesta. Puhutaan ympäristövastuusta, sosiaalisesta vastuusta ja taloudellisesta vastuusta. Yksi tulokulma sosiaalisesti vastuulli...