Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
257,626 Research products
Relevance
arrow_drop_down

 • Open Access
 • Research software
 • Other research products
 • Finnish

 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Karppinen, Krista;

  Both the consumption and the price of energy are continuously growing; thus enhancing the efficiency in energy use has become a global issue. Energy efficiency is also an important component of the sustainable development targeting to e.g. reductions in the green-house emissions. European Union aims at achieving a 20 % reduction in its energy consumption by 2020. Accommodation industry is actively participating in the global strive for enhanced energy efficiency and environmentally responsible business. The present bachelor’s thesis is a commission from Best Western Hotel Haaga. In 2008 Hotel Haaga was permitted the right to use the Swan-label, the official ecolabel of the Nordic countries. In order to retain the right to bear the Swan-label, the hotel is required to continuously pay attention to environmental issues and to annually monitor and report on its environment-related actions. The aim of the given assignment was to investigate the status of these commitments at Hotel Haaga and to assist the hotel to collect all information required for the annual report or the year-description for the year 2009 and to submit the report to SFS-Ecolabelling, an association that manages the Swan-label in Finland. The characteristic figures calculated for the energy and water consumption, the use of chemicals and the production of composite waste are compared to those given in the original application and possible reasons for the observed differences are discussed. This study was conducted applying the principles of qualitative case study. The Swan-label criteria not only guided the empirical work but also provided with guidelines for constructing the theoretical framework. Since the threshold value for energy consumption is defined as a compulsory requirement in the Swan-label criteria, energy efficiency was considered as an important focus theme in the theoretical part of the thesis. The other themes include the variousconstituents of environmental management ranging from sustainable development strategy to environment system. The discussion covers also the eco-efficiency indicators and few illustrative examples of novel technological innovations aiming at improving the energy efficiency. The most immediate goal was achieved: Best Western Hotel Haaga retained its right to bear the Swan-ecolabel. One of the four characteristic figures, i.e. the figure for energy consumption, however slightly exceeded the value defined in the Swan-label criteria. Based on the theoryand the observations made suggestions for improvements are given to Hotel Haaga for consideration. The results of this work are anticipated to motivate the management team in a positive way to further develop the business activity towards the eco-friendlier direction. Energiankulutuksen jatkuvasti kasvaessa ja energian hinnan noustessa energiatehokkuuden parantamiseen on alettu kiinnittää maailmanlaajuisesti yhä enemmän huomiota. Energiatehokkuus on myös tärkeä osa kestävää kehitystä tavoiteltaessa kasvihuonepäästöjen pienentämistä. Euroopan Unionin tavoitteena on vähentää energiankulutustaan kahdellakymmenellä prosentilla kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä. Myös majoitusliiketoiminta panostaa energiatehokkuuden parantamiseen ja ympäristövastuulliseen toimintaan. Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Best Western Hotel Haagalle. Hotellille myönnettiin Pohjoismaiden virallisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin käyttöoikeus vuonna 2008. Merkin käyttöoikeuden säilyttäminen edellyttää hotellilta jatkuvaa ympäristöasioihin paneutumista sekä toiminnan ympäristövaikutusten vuosittaista seurantaa ja raportointia. Tämän työn päätavoitteena oli osaltaan mahdollistaa Joutsenmerkin käyttöoikeuden säilyminen Hotel Haagassa. Toimeksiantona oli merkkiä Suomessa koordinoivalle SFS-Ympäristömerkinnälle toimitettavan vuosiselosteen täyttämiseen tarvittavien tietojen kokoaminen ja raportin laadinta vuoden 2009 osalta. Muina opinnäytetyön tavoitteina oli vertailla laskettuja energianja vedenkulutuksen, kemiallisten tuotteiden käytön sekä jätehuollon tunnuslukuja alkuperäisessä hakemuksessa esitettyihin arvoihin ja tieteellisistä julkaisuista löytyneisiin lukuihin sekä arvioida esiin tulleiden eroavaisuuksien syitä. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisen tapaustutkimuksen periaatteita mukaillen. Joutsenmerkin kriteerit ohjasivat myös tutkimuksen viitekehyksen kokoamista. Koska energiankulutuksen raja-arvon alittuminen on määritelty Joutsenmerkin pakolliseksi kriteeriksi, energiatehokkuutta painotetaan myös työn teoriaosassa. Lisäksi paneudutaan muihin ympäristöjohtamisen osaalueisiin kestävän kehityksen strategiasta ympäristöjärjestelmän rakentamiseen. Työssä käsitellään myös ympäristötehokkuuden mittaamista erilaisten indikaattorien avulla sekä muutamin esimerkein uusia hotellin energiatehokkuutta parantavia teknisiä ratkaisuja. Työn päätavoite saavutettiin: Best Western Hotel Haaga voi jatkossakin hyödyntää Joutsenmerkkiä liiketoiminnassaan. Ympäristöasioiden tilaa kuvaavista neljästä tunnusluvusta energiankulutuksen tunnusluku jäi kuitenkin hieman Joutsenmerkin raja-arvoa suuremmaksi. Teoriaan sekä tehtyihin havaintoihin pohjautuen työssä esitetään kehitysehdotuksia, joita hotelli voisi jatkossa soveltaa toiminnassaan. Toiveena on, että työn tulokset toimisivat kannustimena yrityksen johdolle sen kehittäessä hotellin liiketoimintaa entistä ympäristöystävällisempään suuntaan.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2011 . 2010
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2011 . 2010
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Siivola, Johanna;

  Käyttökokeen tarkoituksena oli selvittää Vapon turvepelletin käyttömahdollisuuksia kosteiden polttoaineiden (mm. kuoren ja purun) seassa nostamassa palamislämpötilaa, vähentämässä tehon vaihtelua, ja sitä kautta nostamassa kattilan tehokkuutta ja polton vakautta Saarijärven Kaukolämmön 4,5 MW:n leijupetikattilassa. Turvepellettiä voitaisiin käyttää kosteiden polttoaineiden priimaukseen ja vähentää öljynkäytön tarvetta keväisin ja syksyisin. Turve myös lisää polttoaineen tasalaatuisuutta ja vähentää tulistimien likaantumista. Kokeeseen valittiin turvepelletti puupelletin sijaan, edullisuutensa vuoksi. Turvepelletti ei aiheuttanut suuria muutoksia seurattuihin arvoihin, mikä selittyy vähäisillä syöttömäärillä. Ainoa, missä oli havaittavissa selvempää muutosta oli pedin lämpötila, missä havaittiin selvää nousua lähtö- ja välitilanteisiin. Myös muissa kattilan lämpötiloissa havaittiin muutosta syötön seurauksena, mutta vaihtelut olivat huomattavasti pienempiä ja selittyvät osin normaalilla vaihtelulla. Turvepelletin aiheuttamat heilahtelut myös muihin arvoihin olivat vähäisiä käytettäessä pieniä määriä, eli 60 kg/h ja 45 kg/h. Tuhkan joukkoon ei palamatonta turvepellettiä kulkeutunut, koska se painuu pedin sisään ja palaa siten täydellisesti. Turvepelletin käytön hyöty kosteiden polttoaineiden priimauksessa perustuu sen öljyä vähentävään vaikutukseen, mikä näkyy laitoksen kannattavuudessa. Turvepelletin tarve määräytyy pitkälti pääpolttoaineen energiasisällön mukaan; jos käytettävä puru on hyvälaatuista, öljyntarve on vähäinen.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2010 . 2004
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2010 . 2004
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Hepburn, Ronald W.;

  Aineisto on Opiskelijakirjaston digitoimaa ja Opiskelijakirjasto vastaa aineiston käyttöluvista

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ HELDA - Digital Repo...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ HELDA - Digital Repo...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Suorsa, Päivi Marja; Kurki, Minna;

  Suomessa on pula hoitotyöntekijöistä väestön ikääntymisen ja suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä. Viime vuosina Suomeen on palkattu 50 espanjalaissairaanhoitajaa, joista 17 rekrytoitiin Kymenlaaksoon Kotkan kaupungin hallinnoiman Minfo-hankkeen ja Mediko palvelun tukemana. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan Suomeen palkataan vuoden 2014 kesään mennessä jopa 70 espanjalaista sairaanhoitajaa. Tällä hetkellä katsotaan valtakunnallisesti tärkeäksi kehittää rekrytointiprosesseja. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kokemuksellista tietoa rekrytointiprosessista ja työskentelystä Suomessa tutkimuksissa todettujen sairaanhoitajan työviihtyvyyteen vaikuttavien tekijöiden osalta. Rekrytointiprosessissa tähdätään kotoutumiseen suomalaiseen työkulttuuriin sekä yhteiskuntaan. Tutkimuksella saatu tieto mahdollisti rekrytointiprosessin onnistumisen arvioinnin ja sen kehittämisen. Tämä opinnäytetyö on kvalitatiivinen ja perustuu monimenetelmällisyyteen. Aineistoa kerättiin 2013 kevään aikana 12:lta Kymenlaaksoon rekrytoidulta espanjalaissairaanhoitajalta kirjoitelmalla, eläytymismenetelmällä sekä teemahaastattelulla. Suomeen hakeutuneet espanjalaissairaanhoitajat ovat nuoria ja äskettäin valmistuneita. Suomeen ei lähdetty pelkästään nuorisotyöttömyyttä pakoon vaan myös seikkailun ja uusien kokemusten halu olivat lähdön syinä. Lähtömaassa saatu tiedotus etenkin sairaanhoitajan työnkuvasta koettiin puutteelliseksi. Perusterveydenhuollossa työskentelevät sairaanhoitajat olivat pettyneitä työn sisältöön, joka koostui perushoidosta ja paljolti myös hoitotyöhön kuulumattomista työtehtävistä. He eivät pystyneet käyttämään osaamistaan työssä ja pelkäsivät menettävänsä ammattitaitonsa. Erikoissairaanhoidossa työviihtyvyys oli korkeampaa. Erilaiseen kulttuuriin, elämänrytmiin ja ilmastoon tottui vähitellen. Omaa perhettä ja läheisiä ikävöitiin. Positiivinen asenne ja oman espanjalaisten sairaanhoitajien ryhmän tuki helpotti kotoutumista. Kotoutumista vaikeutti kielitaidon puute ja pettymys työnkuvaan Suomessa. Työyhteisöissä oli koettu sekä hyvää, että huonoa kohtelua. Tulevien työnantajien tulisi olla selvillä jo rekrytointiprosessin alkuvaiheessa riittävän ja totuudenmukaisen tiedotuksen varmistamiseksi tulevasta työpaikasta. Myös työyhteisön varhainen valmistelu ja vuorovaikutussuhteen luominen rekrytoitavaan jo hyvissä ajoin lähtömaassa helpottaisi sopeutumista työyhteisöön. In Finland there is a shortage of nurses in health care due to the aging of the population and retirement of a large amount of health care personnel. 50 Spanish nurses have been recruited to Finland in 2012 and 17 of them to Kymenlaakso region with support of the City of Kotka coordinated Minfo-project and Mediko service. Ministry of Employment and the Economy has estimated that 70 more nurses from Spain will be recruited by the summer of year 2014. Nationwide it is considered to be important to develop the recruiting processes. The aim of this thesis was to produce experiential information about the recruiting process and working as a nurse in Finland. The aim of the recruiting process is integration to society and to work culture. The information about Spanish nurses` experiences allowed the estimation of the recruiting process and suggestions for its improvement. In this qualitative research data was collected from 12 Spanish nurses. They were asked to write about their experiences on the recruiting process and working in Finland. Also a group interview was conducted to six of the nurses from Spain. The Spanish nurses coming to work in Kymenlaakso were young and recently graduated. The reason for leaving Spain was not only the youth unemployment but also the desire to have an adventure and new experiences. The information given in Spain was considered marginal. Especially knowledge related to different work descriptions of nurses in Spain and in Finland was not given enough. The nurses working in basic health care were very disappointed with the contents of their work that consisted mainly of basic care and tasks not included in nursing, such as cleaning. The nurses working in specialized health care were satisfied with their work. The integration to a different culture, rhythm of life and climate was gradual. Family and close people were missed. The positive attitude and the support of their own group of Spanish nurses helped integration. They had experienced both good and bad treatment at the workplaces. The most important thing to improve is the early commitment of future employers to the recruiting process. It improves the quality of information given in the country of origin and in consequence prevents low work satisfaction of the recruited nurses.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2013
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2013
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Asikainen, Jukka;

  The final thesis was made for Advanced Fiber Technologies (AFT) Oy Varkaus factories. In the thesis, the new laser cutting machine’s production control and the optimization of material usage was researched. The main goal was to design an efficient production method for the machine and to minimize the amount of waste material from the cutting. The support rings of the new screen cylinder models are cut from steel sheet by laser cutting, and due to the form of the cut part, a amount of waste material is generated, if the cutting process isn’t planned properly. For the research, past years knowledge of actual orders was used to get the idea, which cylinder sizes are the most common ones. On the basis of the knowledge conclusions could be made what is the size of the waste material that is produced most. For those materials a storage system was designed. Opinnäytetyö tehtiin Advanced Fiber Technologies (AFT) Oy:n Varkauden tehtaille. Työssä tutkittiin uuden laserleikkauskoneen tuotannonohjausta ja materiaalikäytön optimointia. Työn tavoitteena oli suunnitella tehokas laserkoneen tuotannonohjaustapa ja minimoida laserleikkauksesta syn-tyneen hukkamateriaalin määrä. AFT:n uuden seularumpumallin tukirenkaat valmistetaan laserleikkaamalla. Ehjästä levystä valmistetut renkaat tuottavat huomattavan määrän hukkamateriaalia jos leikkaustapahtumaa ei suunnitella huolella. Tutkimiseen käytettiin edellisvuosien toteutuneiden rumputilausten tilastoja, joista voitiin hahmottaa yleisimmät rumpukoot. Niiden pohjalta voitiin tehdä päätelmiä siitä, minkälaisia hukkapaloja tulee myös uuden tuotteen myötä syntymään eniten. Näille laadittiin oma varastointijärjestelmä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2011
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2011
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Lähdekorpi, Tanja;

  Tämä kandidaatintutkielma käsittelee politiikkaa osana suomalaisten yleisurheilijoiden urheilu-uraa yksilön näkökulmasta. Tutkielmassa selvitetään myös urheilijoiden näkemystä urheilijalähtöisistä arvokilpailuboikoteista, joiden taustalla ovat yhteiskunnalliset epäkohdat. Käytännössä tällä suhtautumisella tarkoitetaan sitä, ovatko urheilijat valmiita harkitsemaan tai jopa kieltäytymään osallistumasta arvokilpailuihin yhteiskunnallisen epäkohdan, kuten ihmisoikeuksien laiminlyönnin vuoksi. Tutkielma on ajankohtainen politiikan tutkimuksen näkökulmasta, koska urheilumaailma on vuonna 2020 selkeyttänyt asemaansa poliittisten vaikutuskeinojen pelikentällä. Useat urheilijat ja urheiluseurat ovat nousseet esiin esimerkiksi osoittamalla tukensa rasismia ja poliisiväkivaltaa vastustavalle Black Lives Matter -kampanjalle. Aiheesta on kuitenkin tehty vain vähän akateemista tutkimusta, ja etenkin urheilijoiden toimiminen poliittisina vaikuttajina on akateemisesti kartoittamatonta aluetta. Tutkielmaa taustoittavat historiassa tapahtuneet valtiolähtöiset arvokilpailuboikotit. Luvun 2 historiaosuudessa esitellään tarkemmin Moskovan olympialaisia vuonna 1980 varjostanut boikotti, jonka taustalla vaikutti Neuvostoliiton hyökkäys Afganistaniin. Taustoittavissa luvuissa esitellään myös tutkielman teoriapohjaa, eli poliittisen osallistumisen uusia keinoja. Näitä keinoja ovat esimerkiksi kulutuspäätöksillä vaikuttaminen sekä sosiaalisessa mediassa jonkin asian puolesta puhuminen. Kolmannessa luvussa esitellään tutkimusmetodit ja taustoitetaan aineiston keräämiseen käytettyjä urheilijahaastatteluita. Tutkielmaan on haastateltu anonyymisti kolmea suomalaista yleisurheilijaa, joilla kaikilla on eri määrä arvokilpailukokemusta, ja jotka urheilevat edelleen aktiivisesti tulevaisuuden arvokilpailut tähtäimessään. Haastatteluaineistoa analysoidaan luvussa 4. Arvokilpailuboikotteihin suhtautumisen lisäksi luvussa esitellään urheilijoiden näkemyksiä siitä, millainen vaikutus politiikalla on urheilijoiden valintoihin ja toimintaan. Luvussa esitellään myös esimerkkejä urheilijoiden toimimisesta poliittisina vaikuttajina sekä urheilun ja politiikan muuttunutta suhdetta. Tutkielman lopussa tiivistetään tutkimuksen tulokset ja vastataan tutkimuskysymyksiin. Johtopäätöksissä pohditaan myös yleisurheilijoiden yhteiskunnallista vaikuttamista tulevaisuudessa, sekä aiheen jatkotutkimusmahdollisuuksia. Tutkielman tuloksena voidaan todeta, että politiikka vaikuttaa urheilijoiden elämään ja uraan merkittävästi, mutta välillä tiedostamattomasti. Urheilijoilla on korkea kynnys lähteä yksilönä boikotoimaan arvokilpailuita, mutta boikottiin lähtemisen kynnystä madaltaa kuitenkin ryhmäpaine muiden urheilijoiden taholta tai korkeammilta päättäviltä urheilutahoilta. Urheilijat kuitenkin miettivät toimissaan myös poliittista näkökulmaa, mutta eivät anna sen haitata kilpaurheilua.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kosonen, Marja-Leena; Havukainen, Marja-Liisa;

  The purpose of this study was to describe and analyze the functionality of a new medication directive of the Espoo Hospital, Espoo, Finland. We aimed find out if the patient safety was realized according to the new directive. We evaluated how the registered nurses, with specific responsibility for drug therapy experienced the new medical directive and how it affected the patient documentation and the medical treatment of patient safety. This final project was carried out in autumn 2012. We carried our final project as a theme interview. The theme interview was transcribed and analyzed by using the qualitative research method inductive content analysis. The interviewees were selected among the registered nurses of the hospital ward of the Espoo Hospital, Espoo, Finland according to their specific area of responsibility. One medicine nurse from each of the six departments participated in the interview. The results showed that the new medication directive improved the patient documentation and medical treatment of patient safety according to the interviewed nurses substantially, although a kind of slow start in patient documentation still existed. The interviewed nurses considered the outcome of doctors of the patient documentation was still partially incomplete. According to the study, the drug delivery trolley, which the new directive introduced, greatly increased the safety of drug therapy and facilitated the work of the nurses in medical treatment. The drug delivery trolley is equipped with a tray for every patient, which ensures the correct drug administration to each patient. A nurse has also a computer with her where she can check the updated list of medicines. As the results of the interviews the new medication directive had been well adopted in various hospital wards at the Espoo Hospital, Espoo, Finland. Based on the interviews, we found that the new directive also provoked resistance but the registered nurses with specific responsibility for drug therapy had successfully implemented the new medical treatment guidelines in their hospital wards. On the basis of the results of our final project, we propose that the new medication directive will be introduced more effectively to develop further the medical safety at the Espoo Hospital, Espoo, Finland. Opinnäytetyömme tarkoituksena on selvittää Espoon sairaalan lääkevastaavien sairaanhoitajien kokemuksia lääkehoidon uudesta toimintaohjeesta. Tavoitteena oli myös selvittää, toteutuuko potilasturvallisuus lääkehoidossa uuden toimintaohjeen myötä. Kartoitimme miten sairaanhoitajat joiden erityisvastuualueena on lääkehoito, kokevat uuden lääkehoidon toimintaohjeen parantaneen kirjaamista ja lääkehoidon potilasturvallisuutta. Opinnäytetyö toteutettiin syksyllä 2012. Toteutimme opinnäytetyömme tutkimuksen teemahaastatteluna. Haastattelut litteroitiin ja analysoitiin, laadullisen tutkimusmenetelmän mukaisesti induktiivisella eli aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Haastateltavat sairaanhoitajat valikoituivat Espoon sairaalan osastoilta erityisvastuualueensa mukaan. Jokaiselta kuudelta osastolta osallistui haastatteluun yksi lääkehoidosta vastaava sairaanhoitaja. Tulokset osoittivat, että lääkehoidon uusi toimintaohje on sairaanhoitajien osalta parantanut lääkehoidon kirjaamista ja turvallisuutta huomattavasti, vaikka jonkinlaista alkukankeutta kirjaamisessa edelleen esiintyy. Sairaanhoitajien mielestä kirjaamisen toteutuma on vielä osittain puutteellista. Esiin nousi myös uudistuksen mukanaan tuoma lääkintäkärry, joka lisää huomattavasti lääkehoidon turvallisuutta ja helpottaa sairaanhoitajan työskentelyä lääkehoidossa. Lääkintäkärryssä on jokaisen potilaan lääkkeille oma lokero, joka helpottaa oikean lääkkeen jakamista oikealle potilaalle. Mukana on myös tietokone, josta sairaanhoitaja tarkistaa ajan tasalla olevan lääkelistan. Tuloksia analysoidessamme selvisi, että lääkehoidon uusi toimintaohje on otettu hyvin vastaan Espoon sairaalassa. Haastatteluista kävi ilmi, että uusi toimintaohje oli saanut myös vastustusta, mutta sairaanhoitajat, joiden erityisvastuualueena on lääkehoito, ovat saaneet onnistuneesti uuden lääkehoidon toimintaohjeen toteutumaan osastoillaan. Opinnäytetyömme antaman tuloksen perusteella ehdotamme, että uuden toimintaohjeen käyttöä jatketaan ja kehitetään, toimintakäytänteiden käyttöönottoa tehostetaan ja hyödynnetään lääketurvallisuuden edelleen parantamisessa ja kehittämisessä Espoon sairaalassa.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2012
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2012
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Luoto, Toni;

  Työssä toteutettiin teknologia-alan yritykselle jatkuvan parantamisen malli ISO9001:2015 standardin kriteerit huomioiden. Työn toimeksiantajana toimi Nextfour Group Oy. Yritys on voimakkaassa kasvussa ja sen johtamista haluttiin kehittää laatujohtamisen jatkuvan parantamisen mallilla. Työ toteutettiin oman toimen ohessa osana laatutiimin toimintaa sekä kehityshankkeena. Kehityshankkeessa hyödynnettiin yrityksen sisäistä auditointiprossessia, haastatteluja sekä laadunhalintajärjestelmän dokumentaatiota. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusmenetelmällä, jossa lähestymistapana käytettiin toimintatutkimusta. Työssä sovellettiin spiraalista toteutusmallia, jossa toistuvat syklit reflektoivat ja ohjasivat toimintaa. Tuloksena syntyi prosessimainen toimintaohje. Toimintaohje kokoaa laatupolitiikan, laatutavoitteet ja laatumittarit hallittavaksi kokonaisuudeksi. Toimintaohjeen perusteella organisaatio tunnistaa mitä laatutietoa se kerää toiminnastaan, kuka, missä ja miten tietoa kerää ja miten sitä hyödynnetään osana jatkuvaa parannusta. Tulosten avulla ymmärretään paremmin jatkuvan parantamisen kannalta oleellinen tieto ja sen puute. Toimintaohjeen myötä syntyi myös korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden prosessi, jolla poikkeamiin voidaan puuttua. Prosessit tukevat laatujohtamista, auttavat arvioimaan prosessien tehokkuutta ja toimintakykyä sekä tehostavat poikkeamien käsittelyä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2023
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2023
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Partila, Mikko;

  Työn tärkeimpänä päämääränä oli muodostaa öljyvahinkojätejakeille yksityiskohtaiset ja käytännön olosuhteissa mahdollisimman hyvin toimivat lajitteluohjeet. Lähtökohtana oli se, että edeltävien lajitteluohjeiden soveltuvuutta haluttiin tarkastella useista eri näkökulmista, kuten muodostuvien kustannusten kannalta. Työn muut tavoitteet olivat: jäteastioiden määrän ja laadun selvitys sekä lainsäädännön asettamien rajoitteiden selvittäminen. Riskijäte rajattiin työn ulkopuolelle. Tutkimus toteutettiin pääasiassa kirjallisiin lähteisiin, sähköpostikyselyihin ja puhelinhaastatteluihin perustuvien tietojen avulla. Tärkeimmäksi selvitettäväksi seikaksi osoittautui lajittelusta aiheutuvien kustannusten määrittäminen. Etenkin käsittelykustannuksista saatiin viitteitä optimaalisesta lajitteluvaihtoehdosta. Taloudellisessa tarkastelussa käytiin läpi öljyvahinkojätteiden kulkeutuminen rannalta käsittelyyn saakka, jolloin eri vaihtoehtojen eroavaisuudet saatiin selville. Taloudellisen tarkastelun perusteella paras vaihtoehto oli lajitellun jätteen käsittely siirrettävällä termodesorptiolaitoksella yhdistettynä Kotkan hyötyvoimalaitokseen. Tämän perusteella voidaan päätellä, että öljyinen maa-aines ja öljyinen sekajäte kannattaa käsitellä erillisinä jakeina. Tällöin öljyinen maa-aines ja öljyinen sekajäte kannattaa myös lajitella omiin jakeisiinsa. Keräysastioista on vaikeaa antaa suosituksia ilman riittävän kattavia kenttäkokeita. Taloudellisessa tarkastelussa muoviastiat osoittautuivat edullisimmaksi vaihtoehdoksi. Monissa selvityksissä on öljyvahinkojätteiden käsittelyvaihtoehdoksi valittu Riihimäen Ekokem Oy Ab. Se tuli kuitenkin huomattavasti kalliimmaksi kuin siirrettävän termodesorptiolaitoksen sisältävät laskuesimerkit, joten myös muita vaihtoehtoja kannattaisi harkita. Muita kuin muovisia keräysastioita tulisi vielä testata käytännön öljyntorjuntaharjoituksissa, jotta niiden lopullinen käyttökelpoisuus varmistuu. Harjoitukset tulisi suorittaa mahdollisimman vaihtelevissa sää- ja maasto-olosuhteissa, jotta saadaan tarpeeksi kattavaa tutkimustietoa astioiden soveltuvuudesta. The aim of the study was to create a functional and practical waste separation instruction for oiled waste fractions from tanker accident. There were some doubts about suitability of previous waste separation methods. That is why in this report several factors were examined from many different view points. For example costs from waste separation were examined. The other aims of the study were: amount and quality of waste containers and clarifying the limitation of legislation. Risk waste was left out from this report. This study was put to practice mainly with literary sources, e-mail queries and telephone interviews. The most important examined matter turned out to be the costs of waste separation. Especially costs from processing waste fractions gave a clue of the optimal waste separation method. In the economical analysis the whole chain from oiled waste fractions consist to final processing were examined. Therefore the differences of separation methods were clarified. On the basis of economical analysis the best separation method was conveyable thermo desorption combined for Kotka power plant. This option included waste separation. Therefore it can be concluded that oiled ground material and oiled mixed waste is recommended to be kept separate. Regarding waste containers is hard to give answers before adequate field tests have been carried out. On the basis of economical analysis the plastic waste containers were the most economical choice. In many reports oiled waste fractions are chosen to be handled at Riihimäki Ekokem Oy Ab. On the basis of this study it is more expensive than conveyable thermo desorption. Therefore other options should be considered. Other waste containers than plastic waste containers that were introduced in this report should still be tested in oil prevention practices. Then their final practicability can be assured. Oil prevention practices should be performed in as many different circumstances as possible. Therefore, there would be an opportunity to get enough comprehensive knowledge from waste containers suitability.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  Other ORP type . 2010
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   Other ORP type . 2010
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Sahari, Taina;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ HELDA - Digital Repo...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ HELDA - Digital Repo...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
257,626 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Karppinen, Krista;

  Both the consumption and the price of energy are continuously growing; thus enhancing the efficiency in energy use has become a global issue. Energy efficiency is also an important component of the sustainable development targeting to e.g. reductions in the green-house emissions. European Union aims at achieving a 20 % reduction in its energy consumption by 2020. Accommodation industry is actively participating in the global strive for enhanced energy efficiency and environmentally responsible business. The present bachelor’s thesis is a commission from Best Western Hotel Haaga. In 2008 Hotel Haaga was permitted the right to use the Swan-label, the official ecolabel of the Nordic countries. In order to retain the right to bear the Swan-label, the hotel is required to continuously pay attention to environmental issues and to annually monitor and report on its environment-related actions. The aim of the given assignment was to investigate the status of these commitments at Hotel Haaga and to assist the hotel to collect all information required for the annual report or the year-description for the year 2009 and to submit the report to SFS-Ecolabelling, an association that manages the Swan-label in Finland. The characteristic figures calculated for the energy and water consumption, the use of chemicals and the production of composite waste are compared to those given in the original application and possible reasons for the observed differences are discussed. This study was conducted applying the principles of qualitative case study. The Swan-label criteria not only guided the empirical work but also provided with guidelines for constructing the theoretical framework. Since the threshold value for energy consumption is defined as a compulsory requirement in the Swan-label criteria, energy efficiency was considered as an important focus theme in the theoretical part of the thesis. The other themes include the variousconstituents of environmental management ranging from sustainable development strategy to environment system. The discussion covers also the eco-efficiency indicators and few illustrative examples of novel technological innovations aiming at improving the energy efficiency. The most immediate goal was achieved: Best Western Hotel Haaga retained its right to bear the Swan-ecolabel. One of the four characteristic figures, i.e. the figure for energy consumption, however slightly exceeded the value defined in the Swan-label criteria. Based on the theoryand the observations made suggestions for improvements are given to Hotel Haaga for consideration. The results of this work are anticipated to motivate the management team in a positive way to further develop the business activity towards the eco-friendlier direction. Energiankulutuksen jatkuvasti kasvaessa ja energian hinnan noustessa energiatehokkuuden parantamiseen on alettu kiinnittää maailmanlaajuisesti yhä enemmän huomiota. Energiatehokkuus on myös tärkeä osa kestävää kehitystä tavoiteltaessa kasvihuonepäästöjen pienentämistä. Euroopan Unionin tavoitteena on vähentää energiankulutustaan kahdellakymmenellä prosentilla kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä. Myös majoitusliiketoiminta panostaa energiatehokkuuden parantamiseen ja ympäristövastuulliseen toimintaan. Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Best Western Hotel Haagalle. Hotellille myönnettiin Pohjoismaiden virallisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin käyttöoikeus vuonna 2008. Merkin käyttöoikeuden säilyttäminen edellyttää hotellilta jatkuvaa ympäristöasioihin paneutumista sekä toiminnan ympäristövaikutusten vuosittaista seurantaa ja raportointia. Tämän työn päätavoitteena oli osaltaan mahdollistaa Joutsenmerkin käyttöoikeuden säilyminen Hotel Haagassa. Toimeksiantona oli merkkiä Suomessa koordinoivalle SFS-Ympäristömerkinnälle toimitettavan vuosiselosteen täyttämiseen tarvittavien tietojen kokoaminen ja raportin laadinta vuoden 2009 osalta. Muina opinnäytetyön tavoitteina oli vertailla laskettuja energianja vedenkulutuksen, kemiallisten tuotteiden käytön sekä jätehuollon tunnuslukuja alkuperäisessä hakemuksessa esitettyihin arvoihin ja tieteellisistä julkaisuista löytyneisiin lukuihin sekä arvioida esiin tulleiden eroavaisuuksien syitä. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisen tapaustutkimuksen periaatteita mukaillen. Joutsenmerkin kriteerit ohjasivat myös tutkimuksen viitekehyksen kokoamista. Koska energiankulutuksen raja-arvon alittuminen on määritelty Joutsenmerkin pakolliseksi kriteeriksi, energiatehokkuutta painotetaan myös työn teoriaosassa. Lisäksi paneudutaan muihin ympäristöjohtamisen osaalueisiin kestävän kehityksen strategiasta ympäristöjärjestelmän rakentamiseen. Työssä käsitellään myös ympäristötehokkuuden mittaamista erilaisten indikaattorien avulla sekä muutamin esimerkein uusia hotellin energiatehokkuutta parantavia teknisiä ratkaisuja. Työn päätavoite saavutettiin: Best Western Hotel Haaga voi jatkossakin hyödyntää Joutsenmerkkiä liiketoiminnassaan. Ympäristöasioiden tilaa kuvaavista neljästä tunnusluvusta energiankulutuksen tunnusluku jäi kuitenkin hieman Joutsenmerkin raja-arvoa suuremmaksi. Teoriaan sekä tehtyihin havaintoihin pohjautuen työssä esitetään kehitysehdotuksia, joita hotelli voisi jatkossa soveltaa toiminnassaan. Toiveena on, että työn tulokset toimisivat kannustimena yrityksen johdolle sen kehittäessä hotellin liiketoimintaa entistä ympäristöystävällisempään suuntaan.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2011 . 2010
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2011 . 2010
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Siivola, Johanna;

  Käyttökokeen tarkoituksena oli selvittää Vapon turvepelletin käyttömahdollisuuksia kosteiden polttoaineiden (mm. kuoren ja purun) seassa nostamassa palamislämpötilaa, vähentämässä tehon vaihtelua, ja sitä kautta nostamassa kattilan tehokkuutta ja polton vakautta Saarijärven Kaukolämmön 4,5 MW:n leijupetikattilassa. Turvepellettiä voitaisiin käyttää kosteiden polttoaineiden priimaukseen ja vähentää öljynkäytön tarvetta keväisin ja syksyisin. Turve myös lisää polttoaineen tasalaatuisuutta ja vähentää tulistimien likaantumista. Kokeeseen valittiin turvepelletti puupelletin sijaan, edullisuutensa vuoksi. Turvepelletti ei aiheuttanut suuria muutoksia seurattuihin arvoihin, mikä selittyy vähäisillä syöttömäärillä. Ainoa, missä oli havaittavissa selvempää muutosta oli pedin lämpötila, missä havaittiin selvää nousua lähtö- ja välitilanteisiin. Myös muissa kattilan lämpötiloissa havaittiin muutosta syötön seurauksena, mutta vaihtelut olivat huomattavasti pienempiä ja selittyvät osin normaalilla vaihtelulla. Turvepelletin aiheuttamat heilahtelut myös muihin arvoihin olivat vähäisiä käytettäessä pieniä määriä, eli 60 kg/h ja 45 kg/h. Tuhkan joukkoon ei palamatonta turvepellettiä kulkeutunut, koska se painuu pedin sisään ja palaa siten täydellisesti. Turvepelletin käytön hyöty kosteiden polttoaineiden priimauksessa perustuu sen öljyä vähentävään vaikutukseen, mikä näkyy laitoksen kannattavuudessa. Turvepelletin tarve määräytyy pitkälti pääpolttoaineen energiasisällön mukaan; jos käytettävä puru on hyvälaatuista, öljyntarve on vähäinen.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2010 . 2004
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2010 . 2004
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Hepburn, Ronald W.;

  Aineisto on Opiskelijakirjaston digitoimaa ja Opiskelijakirjasto vastaa aineiston käyttöluvista

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ HELDA - Digital Repo...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ HELDA - Digital Repo...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Suorsa, Päivi Marja; Kurki, Minna;

  Suomessa on pula hoitotyöntekijöistä väestön ikääntymisen ja suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä. Viime vuosina Suomeen on palkattu 50 espanjalaissairaanhoitajaa, joista 17 rekrytoitiin Kymenlaaksoon Kotkan kaupungin hallinnoiman Minfo-hankkeen ja Mediko palvelun tukemana. Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan Suomeen palkataan vuoden 2014 kesään mennessä jopa 70 espanjalaista sairaanhoitajaa. Tällä hetkellä katsotaan valtakunnallisesti tärkeäksi kehittää rekrytointiprosesseja. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kokemuksellista tietoa rekrytointiprosessista ja työskentelystä Suomessa tutkimuksissa todettujen sairaanhoitajan työviihtyvyyteen vaikuttavien tekijöiden osalta. Rekrytointiprosessissa tähdätään kotoutumiseen suomalaiseen työkulttuuriin sekä yhteiskuntaan. Tutkimuksella saatu tieto mahdollisti rekrytointiprosessin onnistumisen arvioinnin ja sen kehittämisen. Tämä opinnäytetyö on kvalitatiivinen ja perustuu monimenetelmällisyyteen. Aineistoa kerättiin 2013 kevään aikana 12:lta Kymenlaaksoon rekrytoidulta espanjalaissairaanhoitajalta kirjoitelmalla, eläytymismenetelmällä sekä teemahaastattelulla. Suomeen hakeutuneet espanjalaissairaanhoitajat ovat nuoria ja äskettäin valmistuneita. Suomeen ei lähdetty pelkästään nuorisotyöttömyyttä pakoon vaan myös seikkailun ja uusien kokemusten halu olivat lähdön syinä. Lähtömaassa saatu tiedotus etenkin sairaanhoitajan työnkuvasta koettiin puutteelliseksi. Perusterveydenhuollossa työskentelevät sairaanhoitajat olivat pettyneitä työn sisältöön, joka koostui perushoidosta ja paljolti myös hoitotyöhön kuulumattomista työtehtävistä. He eivät pystyneet käyttämään osaamistaan työssä ja pelkäsivät menettävänsä ammattitaitonsa. Erikoissairaanhoidossa työviihtyvyys oli korkeampaa. Erilaiseen kulttuuriin, elämänrytmiin ja ilmastoon tottui vähitellen. Omaa perhettä ja läheisiä ikävöitiin. Positiivinen asenne ja oman espanjalaisten sairaanhoitajien ryhmän tuki helpotti kotoutumista. Kotoutumista vaikeutti kielitaidon puute ja pettymys työnkuvaan Suomessa. Työyhteisöissä oli koettu sekä hyvää, että huonoa kohtelua. Tulevien työnantajien tulisi olla selvillä jo rekrytointiprosessin alkuvaiheessa riittävän ja totuudenmukaisen tiedotuksen varmistamiseksi tulevasta työpaikasta. Myös työyhteisön varhainen valmistelu ja vuorovaikutussuhteen luominen rekrytoitavaan jo hyvissä ajoin lähtömaassa helpottaisi sopeutumista työyhteisöön. In Finland there is a shortage of nurses in health care due to the aging of the population and retirement of a large amount of health care personnel. 50 Spanish nurses have been recruited to Finland in 2012 and 17 of them to Kymenlaakso region with support of the City of Kotka coordinated Minfo-project and Mediko service. Ministry of Employment and the Economy has estimated that 70 more nurses from Spain will be recruited by the summer of year 2014. Nationwide it is considered to be important to develop the recruiting processes. The aim of this thesis was to produce experiential information about the recruiting process and working as a nurse in Finland. The aim of the recruiting process is integration to society and to work culture. The information about Spanish nurses` experiences allowed the estimation of the recruiting process and suggestions for its improvement. In this qualitative research data was collected from 12 Spanish nurses. They were asked to write about their experiences on the recruiting process and working in Finland. Also a group interview was conducted to six of the nurses from Spain. The Spanish nurses coming to work in Kymenlaakso were young and recently graduated. The reason for leaving Spain was not only the youth unemployment but also the desire to have an adventure and new experiences. The information given in Spain was considered marginal. Especially knowledge related to different work descriptions of nurses in Spain and in Finland was not given enough. The nurses working in basic health care were very disappointed with the contents of their work that consisted mainly of basic care and tasks not included in nursing, such as cleaning. The nurses working in specialized health care were satisfied with their work. The integration to a different culture, rhythm of life and climate was gradual. Family and close people were missed. The positive attitude and the support of their own group of Spanish nurses helped integration. They had experienced both good and bad treatment at the workplaces. The most important thing to improve is the early commitment of future employers to the recruiting process. It improves the quality of information given in the country of origin and in consequence prevents low work satisfaction of the recruited nurses.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2013
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2013
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Asikainen, Jukka;

  The final thesis was made for Advanced Fiber Technologies (AFT) Oy Varkaus factories. In the thesis, the new laser cutting machine’s production control and the optimization of material usage was researched. The main goal was to design an efficient production method for the machine and to minimize the amount of waste material from the cutting. The support rings of the new screen cylinder models are cut from steel sheet by laser cutting, and due to the form of the cut part, a amount of waste material is generated, if the cutting process isn’t planned properly. For the research, past years knowledge of actual orders was used to get the idea, which cylinder sizes are the most common ones. On the basis of the knowledge conclusions could be made what is the size of the waste material that is produced most. For those materials a storage system was designed. Opinnäytetyö tehtiin Advanced Fiber Technologies (AFT) Oy:n Varkauden tehtaille. Työssä tutkittiin uuden laserleikkauskoneen tuotannonohjausta ja materiaalikäytön optimointia. Työn tavoitteena oli suunnitella tehokas laserkoneen tuotannonohjaustapa ja minimoida laserleikkauksesta syn-tyneen hukkamateriaalin määrä. AFT:n uuden seularumpumallin tukirenkaat valmistetaan laserleikkaamalla. Ehjästä levystä valmistetut renkaat tuottavat huomattavan määrän hukkamateriaalia jos leikkaustapahtumaa ei suunnitella huolella. Tutkimiseen käytettiin edellisvuosien toteutuneiden rumputilausten tilastoja, joista voitiin hahmottaa yleisimmät rumpukoot. Niiden pohjalta voitiin tehdä päätelmiä siitä, minkälaisia hukkapaloja tulee myös uuden tuotteen myötä syntymään eniten. Näille laadittiin oma varastointijärjestelmä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2011
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2011
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Lähdekorpi, Tanja;

  Tämä kandidaatintutkielma käsittelee politiikkaa osana suomalaisten yleisurheilijoiden urheilu-uraa yksilön näkökulmasta. Tutkielmassa selvitetään myös urheilijoiden näkemystä urheilijalähtöisistä arvokilpailuboikoteista, joiden taustalla ovat yhteiskunnalliset epäkohdat. Käytännössä tällä suhtautumisella tarkoitetaan sitä, ovatko urheilijat valmiita harkitsemaan tai jopa kieltäytymään osallistumasta arvokilpailuihin yhteiskunnallisen epäkohdan, kuten ihmisoikeuksien laiminlyönnin vuoksi. Tutkielma on ajankohtainen politiikan tutkimuksen näkökulmasta, koska urheilumaailma on vuonna 2020 selkeyttänyt asemaansa poliittisten vaikutuskeinojen pelikentällä. Useat urheilijat ja urheiluseurat ovat nousseet esiin esimerkiksi osoittamalla tukensa rasismia ja poliisiväkivaltaa vastustavalle Black Lives Matter -kampanjalle. Aiheesta on kuitenkin tehty vain vähän akateemista tutkimusta, ja etenkin urheilijoiden toimiminen poliittisina vaikuttajina on akateemisesti kartoittamatonta aluetta. Tutkielmaa taustoittavat historiassa tapahtuneet valtiolähtöiset arvokilpailuboikotit. Luvun 2 historiaosuudessa esitellään tarkemmin Moskovan olympialaisia vuonna 1980 varjostanut boikotti, jonka taustalla vaikutti Neuvostoliiton hyökkäys Afganistaniin. Taustoittavissa luvuissa esitellään myös tutkielman teoriapohjaa, eli poliittisen osallistumisen uusia keinoja. Näitä keinoja ovat esimerkiksi kulutuspäätöksillä vaikuttaminen sekä sosiaalisessa mediassa jonkin asian puolesta puhuminen. Kolmannessa luvussa esitellään tutkimusmetodit ja taustoitetaan aineiston keräämiseen käytettyjä urheilijahaastatteluita. Tutkielmaan on haastateltu anonyymisti kolmea suomalaista yleisurheilijaa, joilla kaikilla on eri määrä arvokilpailukokemusta, ja jotka urheilevat edelleen aktiivisesti tulevaisuuden arvokilpailut tähtäimessään. Haastatteluaineistoa analysoidaan luvussa 4. Arvokilpailuboikotteihin suhtautumisen lisäksi luvussa esitellään urheilijoiden näkemyksiä siitä, millainen vaikutus politiikalla on urheilijoiden valintoihin ja toimintaan. Luvussa esitellään myös esimerkkejä urheilijoiden toimimisesta poliittisina vaikuttajina sekä urheilun ja politiikan muuttunutta suhdetta. Tutkielman lopussa tiivistetään tutkimuksen tulokset ja vastataan tutkimuskysymyksiin. Johtopäätöksissä pohditaan myös yleisurheilijoiden yhteiskunnallista vaikuttamista tulevaisuudessa, sekä aiheen jatkotutkimusmahdollisuuksia. Tutkielman tuloksena voidaan todeta, että politiikka vaikuttaa urheilijoiden elämään ja uraan merkittävästi, mutta välillä tiedostamattomasti. Urheilijoilla on korkea kynnys lähteä yksilönä boikotoimaan arvokilpailuita, mutta boikottiin lähtemisen kynnystä madaltaa kuitenkin ryhmäpaine muiden urheilijoiden taholta tai korkeammilta päättäviltä urheilutahoilta. Urheilijat kuitenkin miettivät toimissaan myös poliittista näkökulmaa, mutta eivät anna sen haitata kilpaurheilua.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kosonen, Marja-Leena; Havukainen, Marja-Liisa;

  The purpose of this study was to describe and analyze the functionality of a new medication directive of the Espoo Hospital, Espoo, Finland. We aimed find out if the patient safety was realized according to the new directive. We evaluated how the registered nurses, with specific responsibility for drug therapy experienced the new medical directive and how it affected the patient documentation and the medical treatment of patient safety. This final project was carried out in autumn 2012. We carried our final project as a theme interview. The theme interview was transcribed and analyzed by using the qualitative research method inductive content analysis. The interviewees were selected among the registered nurses of the hospital ward of the Espoo Hospital, Espoo, Finland according to their specific area of responsibility. One medicine nurse from each of the six departments participated in the interview. The results showed that the new medication directive improved the patient documentation and medical treatment of patient safety according to the interviewed nurses substantially, although a kind of slow start in patient documentation still existed. The interviewed nurses considered the outcome of doctors of the patient documentation was still partially incomplete. According to the study, the drug delivery trolley, which the new directive introduced, greatly increased the safety of drug therapy and facilitated the work of the nurses in medical treatment. The drug delivery trolley is equipped with a tray for every patient, which ensures the correct drug administration to each patient. A nurse has also a computer with her where she can check the updated list of medicines. As the results of the interviews the new medication directive had been well adopted in various hospital wards at the Espoo Hospital, Espoo, Finland. Based on the interviews, we found that the new directive also provoked resistance but the registered nurses with specific responsibility for drug therapy had successfully implemented the new medical treatment guidelines in their hospital wards. On the basis of the results of our final project, we propose that the new medication directive will be introduced more effectively to develop further the medical safety at the Espoo Hospital, Espoo, Finland. Opinnäytetyömme tarkoituksena on selvittää Espoon sairaalan lääkevastaavien sairaanhoitajien kokemuksia lääkehoidon uudesta toimintaohjeesta. Tavoitteena oli myös selvittää, toteutuuko potilasturvallisuus lääkehoidossa uuden toimintaohjeen myötä. Kartoitimme miten sairaanhoitajat joiden erityisvastuualueena on lääkehoito, kokevat uuden lääkehoidon toimintaohjeen parantaneen kirjaamista ja lääkehoidon potilasturvallisuutta. Opinnäytetyö toteutettiin syksyllä 2012. Toteutimme opinnäytetyömme tutkimuksen teemahaastatteluna. Haastattelut litteroitiin ja analysoitiin, laadullisen tutkimusmenetelmän mukaisesti induktiivisella eli aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Haastateltavat sairaanhoitajat valikoituivat Espoon sairaalan osastoilta erityisvastuualueensa mukaan. Jokaiselta kuudelta osastolta osallistui haastatteluun yksi lääkehoidosta vastaava sairaanhoitaja. Tulokset osoittivat, että lääkehoidon uusi toimintaohje on sairaanhoitajien osalta parantanut lääkehoidon kirjaamista ja turvallisuutta huomattavasti, vaikka jonkinlaista alkukankeutta kirjaamisessa edelleen esiintyy. Sairaanhoitajien mielestä kirjaamisen toteutuma on vielä osittain puutteellista. Esiin nousi myös uudistuksen mukanaan tuoma lääkintäkärry, joka lisää huomattavasti lääkehoidon turvallisuutta ja helpottaa sairaanhoitajan työskentelyä lääkehoidossa. Lääkintäkärryssä on jokaisen potilaan lääkkeille oma lokero, joka helpottaa oikean lääkkeen jakamista oikealle potilaalle. Mukana on myös tietokone, josta sairaanhoitaja tarkistaa ajan tasalla olevan lääkelistan. Tuloksia analysoidessamme selvisi, että lääkehoidon uusi toimintaohje on otettu hyvin vastaan Espoon sairaalassa. Haastatteluista kävi ilmi, että uusi toimintaohje oli saanut myös vastustusta, mutta sairaanhoitajat, joiden erityisvastuualueena on lääkehoito, ovat saaneet onnistuneesti uuden lääkehoidon toimintaohjeen toteutumaan osastoillaan. Opinnäytetyömme antaman tuloksen perusteella ehdotamme, että uuden toimintaohjeen käyttöä jatketaan ja kehitetään, toimintakäytänteiden käyttöönottoa tehostetaan ja hyödynnetään lääketurvallisuuden edelleen parantamisessa ja kehittämisessä Espoon sairaalassa.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2012
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2012
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Luoto, Toni;

  Työssä toteutettiin teknologia-alan yritykselle jatkuvan parantamisen malli ISO9001:2015 standardin kriteerit huomioiden. Työn toimeksiantajana toimi Nextfour Group Oy. Yritys on voimakkaassa kasvussa ja sen johtamista haluttiin kehittää laatujohtamisen jatkuvan parantamisen mallilla. Työ toteutettiin oman toimen ohessa osana laatutiimin toimintaa sekä kehityshankkeena. Kehityshankkeessa hyödynnettiin yrityksen sisäistä auditointiprossessia, haastatteluja sekä laadunhalintajärjestelmän dokumentaatiota. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusmenetelmällä, jossa lähestymistapana käytettiin toimintatutkimusta. Työssä sovellettiin spiraalista toteutusmallia, jossa toistuvat syklit reflektoivat ja ohjasivat toimintaa. Tuloksena syntyi prosessimainen toimintaohje. Toimintaohje kokoaa laatupolitiikan, laatutavoitteet ja laatumittarit hallittavaksi kokonaisuudeksi. Toimintaohjeen perusteella organisaatio tunnistaa mitä laatutietoa se kerää toiminnastaan, kuka, missä ja miten tietoa kerää ja miten sitä hyödynnetään osana jatkuvaa parannusta. Tulosten avulla ymmärretään paremmin jatkuvan parantamisen kannalta oleellinen tieto ja sen puute. Toimintaohjeen myötä syntyi myös korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden prosessi, jolla poikkeamiin voidaan puuttua. Prosessit tukevat laatujohtamista, auttavat arvioimaan prosessien tehokkuutta ja toimintakykyä sekä tehostavat poikkeamien käsittelyä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2023
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2023
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Partila, Mikko;

  Työn tärkeimpänä päämääränä oli muodostaa öljyvahinkojätejakeille yksityiskohtaiset ja käytännön olosuhteissa mahdollisimman hyvin toimivat lajitteluohjeet. Lähtökohtana oli se, että edeltävien lajitteluohjeiden soveltuvuutta haluttiin tarkastella useista eri näkökulmista, kuten muodostuvien kustannusten kannalta. Työn muut tavoitteet olivat: jäteastioiden määrän ja laadun selvitys sekä lainsäädännön asettamien rajoitteiden selvittäminen. Riskijäte rajattiin työn ulkopuolelle. Tutkimus toteutettiin pääasiassa kirjallisiin lähteisiin, sähköpostikyselyihin ja puhelinhaastatteluihin perustuvien tietojen avulla. Tärkeimmäksi selvitettäväksi seikaksi osoittautui lajittelusta aiheutuvien kustannusten määrittäminen. Etenkin käsittelykustannuksista saatiin viitteitä optimaalisesta lajitteluvaihtoehdosta. Taloudellisessa tarkastelussa käytiin läpi öljyvahinkojätteiden kulkeutuminen rannalta käsittelyyn saakka, jolloin eri vaihtoehtojen eroavaisuudet saatiin selville. Taloudellisen tarkastelun perusteella paras vaihtoehto oli lajitellun jätteen käsittely siirrettävällä termodesorptiolaitoksella yhdistettynä Kotkan hyötyvoimalaitokseen. Tämän perusteella voidaan päätellä, että öljyinen maa-aines ja öljyinen sekajäte kannattaa käsitellä erillisinä jakeina. Tällöin öljyinen maa-aines ja öljyinen sekajäte kannattaa myös lajitella omiin jakeisiinsa. Keräysastioista on vaikeaa antaa suosituksia ilman riittävän kattavia kenttäkokeita. Taloudellisessa tarkastelussa muoviastiat osoittautuivat edullisimmaksi vaihtoehdoksi. Monissa selvityksissä on öljyvahinkojätteiden käsittelyvaihtoehdoksi valittu Riihimäen Ekokem Oy Ab. Se tuli kuitenkin huomattavasti kalliimmaksi kuin siirrettävän termodesorptiolaitoksen sisältävät laskuesimerkit, joten myös muita vaihtoehtoja kannattaisi harkita. Muita kuin muovisia keräysastioita tulisi vielä testata käytännön öljyntorjuntaharjoituksissa, jotta niiden lopullinen käyttökelpoisuus varmistuu. Harjoitukset tulisi suorittaa mahdollisimman vaihtelevissa sää- ja maasto-olosuhteissa, jotta saadaan tarpeeksi kattavaa tutkimustietoa astioiden soveltuvuudesta. The aim of the study was to create a functional and practical waste separation instruction for oiled waste fractions from tanker accident. There were some doubts about suitability of previous waste separation methods. That is why in this report several factors were examined from many different view points. For example costs from waste separation were examined. The other aims of the study were: amount and quality of waste containers and clarifying the limitation of legislation. Risk waste was left out from this report. This study was put to practice mainly with literary sources, e-mail queries and telephone interviews. The most important examined matter turned out to be the costs of waste separation. Especially costs from processing waste fractions gave a clue of the optimal waste separation method. In the economical analysis the whole chain from oiled waste fractions consist to final processing were examined. Therefore the differences of separation methods were clarified. On the basis of economical analysis the best separation method was conveyable thermo desorption combined for Kotka power plant. This option included waste separation. Therefore it can be concluded that oiled ground material and oiled mixed waste is recommended to be kept separate. Regarding waste containers is hard to give answers before adequate field tests have been carried out. On the basis of economical analysis the plastic waste containers were the most economical choice. In many reports oiled waste fractions are chosen to be handled at Riihimäki Ekokem Oy Ab. On the basis of this study it is more expensive than conveyable thermo desorption. Therefore other options should be considered. Other waste containers than plastic waste containers that were introduced in this report should still be tested in oil prevention practices. Then their final practicability can be assured. Oil prevention practices should be performed in as many different circumstances as possible. Therefore, there would be an opportunity to get enough comprehensive knowledge from waste containers suitability.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  Other ORP type . 2010
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   Other ORP type . 2010
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Sahari, Taina;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ HELDA - Digital Repo...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ HELDA - Digital Repo...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/