Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
2,467 Research products, page 1 of 247

 • Publications
 • Research software
 • Other research products
 • Open Access
 • Turkish
 • Kütahya Dumlupınar University Institutional Repository

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  İnaç, Hüsamettin; Güner, Ümit;
  Country: Turkey

  AB, yirminci yüzyılın ikinci yarısının başlarında, altı kurucu devlet arasında, sektörel bir işbirliği olarak başlayan, göz kamaştırıcı bir başarıyla bir ekonomik bütünleşmeye ilerleyen ve yeni üyelerin katılımıyla politik bir birliğe dönüşen uzun bir yolculuğun hikayesidir. Đçeriği devasa Avrupa halklarının yönetimi olan konularla baş edebilmek için yeni kurumsal mekanizmalar ve üyeler bu yolculuğa eklemlendi. Ancak bu zaman zarfı içerisinde yapısını ve işleyiş mekanizmasını daima sorgulayan AB, demokratik kurallar ve prosedürlere yakınlaşabilmek için kendini demokratik ve ekonomik olarak geliştirmiş ülkelerle mukayese ederek hep en iyisini arama çabasını sürdürdü. Bu çalışmamız, bu çabayı gerçekleştirme sürecinde AB’nin maruz kaldığı kurumsal problemleri sosyo-politik boyutuyla çözümlemeyi amaçlamaktadır. The EU began its journey at the beginning of the second half of the twentieth century as a sectoral cooperation between the six founding member states and progressed miraculously by creating an economic union and then a political union with the new members. Throughout the years it has developed with new members and institutional set up in order to cope with the tremendous issues concerning the administration of European people. It has advanced to such an extent that, recently its structure and institutions have been questioned in terms of congruence with democratic rules and procedures; and what is more, this is usually done by comparing the EU with democratically and economically developed states. This article tries to indicate the institutional deficits of EU in achieving the aforementioned aims.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  ODABAŞI, Yavuz; ÇETİN, Mustafa;
  Publisher: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
  Country: Turkey

  Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerde cari açık sorunu en önemli sorunlardan birisi haline gelmiştir. Makroekonomik dengelerin korunması, orta ve uzun vadede sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve aynı zamanda ekonomik istikrarın gerçekleştirilmesi için cari açık kontrol altında tutulması gerekmektedir. Çalışmada cari açık ile işsizlik, reel döviz kuru ve ham petrol fiyatları arasındaki ilişki 2003 yılı ile 2017 yılı arasındaki dönem ele alınarak incelenmiştir. Çalışmada Türkiye için 2003 yılı ile 2017 yılları arasındaki veriler çeyrek dönemlik olarak kullanılmış ve çalışmada VAR yöntemi ve eş bütünleşme tekniklerinden faydalanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda değişkenlerin durağanlığı ADF ve PP testleri ile araştırılmıştır. Daha sonra değişkenler arasında uzun dönem ilişkinin olup olmadığı Johansen eş bütünleşme yöntemi ile incelenmiş ve uzun dönemde değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisi olduğu görülmüştür. Değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket etmesi sonucu, VAR modeli yerine VECM modeli kullanılmıştır. VECM analizi sonucunda, petrol fiyatlarında bir değişim olduğunda cari denge kısa dönemde bundan etkilenmektedir. Cari dengede ve petrol fiyatlarındaki bir değişme işsizlik üzerinde etkiye sahiptir. Ele aldığımız dönemde işsizlik, reel efektif döviz kuru ve ham petrol bağımsız değişkenlerindeki 1 birimlik değişmenin cari dengede 26 dönemlik etkiye sahip olduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle bağımsız değişkenlerdeki 1 birimlik değişim cari dengeyi 26 dönem sonunda dengeye getirdiği görülmektedir. In this study, the relationship between current account deficit and unemployment, real exchange rate and crude oil prices was examined in the period between 2003 and 2017, benefited from the VAR methodology and technical integration and co-operation. For this purpose, stability of variables was investigated by ADF and PP tests. Then, the long-term relationship between the variables was investigated by Johansen co-integration method and it was seen that there was a co-integration relationship between the variables in the long term. VECM model was used instead of VAR model as a result of the variables moving together in the long term. As a result of the VECM analysis, the current account balance is affected in the short term when there is a change in oil prices. A change in current account balance and oil prices has an effect on unemployment. In the period we discussed, it is observed that 1 unit change in unemployment, real effective exchange rate and crude oil independent variables has 26-period effect in current balance. In other words, it is seen that the 1-unit change in the independent variables brings the balance of balance to balance at the end of 26 terms. Bu Çalışma Kütahya Dumlupınar Üniversitesi SBE İktisat ABD’da Sunulan “İşsizlik, Reel Döviz Kuru ve Ham Petrol Fiyatlarının Cari Açık Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama” Başlıklı Mustafa Çetin’in Yavuz Odabaşı Danışmanlığında Hazırlamış Olduğu Yükseklisans tezinden Türetilmiştir

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Ercan Taşkın; S. Süreyya Bengül;
  Country: Turkey

  Insurance sector is regarded as an important criterion for measuring the development level of countries because it has developed and been widespread in parallel with economic development. As a matter of fact, it is known that insurance in economies in developed countries is placed near the top. As insurance sector progresses rapidly in developed or developing countries, the increase in competition is also natural. In order to survive in a rapidly developing and changing competitive market, insurance companies have not only spread their agencies that are their sale channels nationwide but also taken place in the race of satisfying customers. On the other hand, thoughts of customers have changed a lot over time. Consumers make comparisons between the businesses and prefer the options bringing the maximum benefit to them. At this point, the insurance companies not thinking about customer satisfaction come out as a losing side from the competitive environment. The aim of this study is to measure the effect of relational marketing practices in the insurance sector on customer loyalty and to make suggestion a model. For this purpose, a survey study was conducted on academics working at Dumlupınar University. The survey results were tested by using structural equation model. Research result indicates that creating superior service value in insurance sector can lead to a process that can reach customer loyalty. Superior service value is the key in level of confidence of the company, as well as increasing customer satisfaction. Customers counting on and contented with the firm will satisfy and last show loyalty to the company. Sigorta sektörü ekonomik gelişmeye paralel olarak gelişip yaygınlaştığından, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin ölçülmesinde önemli bir kıstas olarak kabul görmektedir. Nitekim gelişmiş ülkelerdeki ekonomilerde sigortanın ilk sıraları aldığı bilinmektedir. Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde sigorta sektörü hızla ilerlerken rekabetin artması da doğaldır. Hızla gelişen ve değişen rekabetçi bir pazarda ayakta kalmak için, sigorta şirketleri, satış kanalları olan acentelikleri yurt çapına yaymakla kalmamış, müşterilerini memnun etme yarışına da girmişlerdir. Diğer taraftan tüketicilerin düşünceleri de zaman içinde çok değişmiştir. Tüketici, işletmeler arasında kıyaslama yapmakta, kendisine maksimum faydayı getiren seçenekleri tercih etmektedir. Bu noktada müşterinin memnuniyetini düşünmeyen sigorta şirketleri, rekabet ortamından zararlı çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı sigorta sektöründe ilişkisel pazarlama uygulamalarının müşteri bağlılığı üzerindeki etkisini ölçmek ve bir model önerisinde bulunmaktır. Bu amaçla, Dumlupınar Üniversitesinde görev yapan akademisyenlere yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. Anket sonuçları yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. Araştırma sonucu, sigortacılık sektöründe müşterilere üstün hizmet değeri yaratmanın müşteri bağlılığına gidebilecek bir sürece öncülük edebileceğini göstermektedir. Üstün hizmet değeri hem firmaya duyulan güven düzeyinin, hem de müşteri memnuniyetinin artmasının anahtarı konumundadır. Firmaya güven duyan ve memnun olan müşteri tatmin olacak ve sonuçta firmaya sadakat gösterecektir.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Gümüşsoy, Feride Gülsüm; Kılıç, Ramazan;
  Publisher: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
  Country: Turkey

  Makroekonomik göstergeler ile birlikte belirlenen ilişkilerinden yararlanılarak ileriye yönelik tahminlere ve hükümet politikalarına öncülük edilebilmektedir. Çalışmada özellikle 1980’li yıllardan itibaren literatürde sıkça tartışılan makro göstergeler incelenerek, çalışmanın geçmişte uygulanan politikalar ışığında gelecekte uygulanması düşünülen politikalara yol gösterici olması amaçlanmıştır. İncelenen makroekonomik göstergeler; büyüme, enflasyon, yabancı doğrudan yatırımlar, dış borç stoku, işsizlik, cari işlemler dengesi ve faiz oranları göstergelerini kapsamaktadır. Çalışmada, makroekonomik göstergeler hakkında kısaca bilgi verildikten sonra söz konusu göstergelerde uzun süreli meydana gelen değişmeler grafiklerle incelenmiş ve o dönemlerde uygulanan politikalar ve sebepleri tartışılmıştır. Türkiye ekonomisi 1980’li yıllardan günümüze kadar yurtiçi dengenin sağlanması adına çok önemli gelişmeler kaydetmiştir. Türkiye, büyüme, enflasyon, yabancı doğrudan yatırımlar, cari açık gibi alanlarda önceden belirlenen hedeflere ulaşmada başarılı olmuştur. Ancak işsizlik ve dış borçlar ekonominin sorunu olmaya devam etmektedir. By using the relationships established with macroeconomic indicators, forward-looking forecasts and government policies can be pioneered. In this study, macro indicators which are discussed frequently in the literature since 1980s have been examined and it is aimed to guide the policies which are thought to be applied in the future in the light of the policies applied in the past. The analyzed macroeconomic indicators includes the indicators of growth, inflation, foreign direct investments, external debt stock, unemployment, current account balance and interest rates. In the study, after giving brief information about macroeconomic indicators, long term changes in these indicators have been examined with graphics and the policies applied in those periods and reasons have been discussed. The Turkish economy has made significant progress in order to achieve domestic balance since the 1980s. Turkey, growth, inflation, foreign direct investment has been successful in reaching predetermined targets in areas such as the current account deficit. However, unemployment and external debts remain the problems of the economy.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Meydan, Cebrail; Yılmaz, Tuncer;
  Publisher: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
  Country: Turkey

  The main purpose of this study is to examine the relationship between board size, age, free float period and free float ratio and manufacturing profitability of manufacturing industry companies whose shares are traded on Borsa İstanbul (BIST). For this purpose, in the study, 124 companies registered in BIST manufacturing industry sector were analyzed by using data of 2011-2017 period. While examining the relationship between independent variables (size of board, age, free float ratio, free float ratio) and dependent variables (profitability ratios), Pearson correlation analysis was applied first and then simple and multiple linear regression analysis was applied to the determined variables. In the analysis made using this data set; there was no significant relationship between gross profit margin and all independent variables, return on equity, age and free float rate, operating income margin with age and free float period, operating profit margin and age, net profit margin and age. There was a low and significant relationship between the other variables. Bu çalışmanın temel amacı, hisse senetleri Borsa İstanbul (BİST)’da işlem gören imalat sanayi şirketlerinde yönetim kurulu büyüklüğü, yaş, halka açıklık süresi ve halka açıklık oranı ile işletme kârlılığı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler (yönetim kurulu büyüklüğü, yaş, halka açıklık süresi, halka açıklık oranı) ile bağımlı değişkenler (kârlılık rasyoları) arasındaki ilişkiyi irdelerken önce Pearson korelasyon analizi, daha sonra ilişki tespit edilen değişkenlere basit ve çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Çalışmaya ait veri seti kullanılarak yapılan istatistiksel analizlerde, brüt kâr marjı ile bütün bağımsız değişkenler, özsermaye kârlılığı ile yaş ve halka açıklık oranı, faaliyet kâr marjı ile yaş ve halka açıklık süresi, esas faaliyet kâr marjı ile yaş, net kâr marjı ile yaş arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Diğer değişkenler arasında ise genel olarak düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Koçak Özeskici, Şirin; Avcıoğlu, Celal; Nükte, Melike;
  Publisher: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
  Country: Turkey

  In recent years, the production of ceramic tiles which have aesthetic properties, in addition to their high quality and functionality, have increasingly gained importance. With the adaptation of the InkJet digital printing technology to the ceramics industry, the decorative and applicational properties have significantly improved, reflecting on the added value of these products. This technology which particularly facilitates the application of ceramic surface designs, has enabled the direct implementation of stone, marble, and wood visuals inspired by nature. This entirely digital technology, suitable for automation, is based on forming the desired design by spraying ink droplets formed in a controlled manner on the sample with the aid of a nozzle. The aim of the research is to monitor the changes and investigate the use of InkJet digital printing technologies in the ceramic coating industry. The scope and content of the research is limited to the use of the InkJet printing technology in the ceramic coating industry. In addition, distinct from the forms in nature, the study has investigated the manner in which experimental ceramic tile designs can be made based on the works of any artist. Within this context, by forming applicational areas such as ceramic coating, the works of artist Şirin Koçak have been analysed based on colour, surface, and conceptual features, and the findings have been explained. Even though InkJet technology is the primary design printing technique used by ceramic coating manufacturers today, there is not enough information regarding the preparation process of designs compatible with this technology. This paper examines the latest developments in the technology and covers the process of developing sample ceramic tile designs. Son yıllarda, yüksek kalite ve fonksiyonel özelliklerinin yanı sıra estetik bir görünüme sahip seramik karoların üretimi gittikçe önem kazanmaktadır. Ink-jet dijital baskı teknolojisinin seramik sektörüne uyarlanmasıyla seramik ürünlerin dekoratif ve aplikasyon özelliklerinde büyük gelişme kaydedilmiş ve bu ürünlerin katma değerine yansımıştır. Özellikle seramik yüzey tasarımlarının uygulama sürecini kolaylaştıran bu teknoloji, doğadan ilham alınarak yapılan taş, mermer ve ahşap görünümlerinin aslına uygun birebir uygulanmasına olanak sağlamıştır. Tamamen dijital ve otomasyona uygun olan bu teknoloji, kontrollü olarak oluşturulan mürekkep damlacıkların bir baskı kafası yardımıyla numune üzerine püskürtülmesi sonucu istenilen desenin oluşturulmasına dayanmaktadır. Araştırmanın amacı ink-jet dijital baskı teknolojinin seramik kaplama endüstrisinde kullanımını araştırmak ve teknolojideki değişimleri izlemektir. Araştırmanın kapsamı ve konusu ink-jet baskı teknolojisinin seramik kaplama endüstrisinde kullanımı ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca araştırmada doğadaki formlardan farklı olarak herhangi bir sanatçının eserlerinden yola çıkarak deneysel seramik karo tasarımlarının nasıl yapılabileceği araştırılmıştır. Bu kapsamda seramik kaplama gibi uygulama alanları oluşturularak sanatçı Şirin Koçak eserlerinin renk, yüzey ve kavramsal olguları analiz edilmiş ve elde edilen bulgular açıklanmıştır. İnk-jet teknolojisi günümüzde seramik kaplama üreticileri tarafından kullanılan birincil tasarım baskı tekniği olmasına rağmen, bu teknolojiyle uyumlu tasarımların hazırlanma süreci hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu makale, teknolojideki son gelişmeleri irdelemekte ve örnek seramik karo yüzey tasarımlarını geliştirme sürecini içermektedir. Bu çalışma 19-20 Kasım 2018 tarihleri arasında 1. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Şehir, Sanat ve Tasarım Sempozyumu’nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Baysan, Münire;
  Country: Turkey

  Heart are connected to folk medicine are important elements of Turkish culture. Disease prevention, and search efforts for treatment methods are as old as the history of humanity. The reason for being of these hearth extending from Central Asia to Anatolia and the therapies are consequences of this effort. Besides hosting the traces of the old Turkish beliefs, hearth have reached to the present day by incorporating İslamic motifs. As in many parts of Anatolia, , hearth are widely available in and around Kütahya. In the first part of this article we will inform you about Kütahya, the properties of ocak (, hearth), ocaklı (someone who belongs to a specific organization) and the methods of el verme (transfering knowledge to new generations). In the second part, we will cover the, hearths and the therapies that they applied. Halk hekimliğ ine bağ lı olan sa ğ altma ocakları Türk kültürünün önemli unsurlarındandır. İnsanlık tarihi ne kadar eski ise hastalıklardan korunma ve tedavi yöntemleri arama gayreti de aynı oranda eskidir. Orta Asyadan Anadoluya uzanan ocakların varlık sebebi ve yaptıkları uygulamalar da bu gayretin neticesidir. Bir taraftan eski Türk inançlarının izlerini içerisinde barındıran sağ altma ocakları diğ er taraftan da İslami motifleri bünyesine katarak günümüze kadar ulaş abilmiştir. Anadolunun pek çok yerinde oldu ğ u gibi Kütahya ve çevresinde de yaygın bir ş ekilde sağ altma ocakları mevcuttur.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Akar, Gökhan;
  Country: Turkey

  Turizm sektörü günümüzde dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri haline gelmiştir. Sektörün gelişimiyle birlikte ülke ekonomileri üzerinde beklenen olumlu etkileri önem arz etmektedir. Bununla birlikte turizmin mal akışını teşvik edebilir bir özelliğe sahip olması ülke dış ticareti için dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı turizmin uluslararası ticaret üzerindeki etkisini analiz etmektir. Çalışmada gelen turist sayısının ihracat ve ithalat değişkenlerini üzerindeki etkisi incelenmiştir. Değişkenler Türkiye örnekleminde 2012:1-2019:3 dönemine ait çeyreklik veriler kullanılarak ARDL Sınır Testi Yaklaşımı yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre uzun dönemde turizmin ithalatı istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde pozitif yönlü olarak etkilediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, turizmin ihracat üzerindeki uzun dönemli etkisine dair anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Today, the tourism industry has become one of the fastest growing sectors in the world. The expected positive effects on the country's economies are important with the development of the sector. However, it is remarkable that tourism has a feature that can encourage the flow of goods for foreign trade. The aim of this study is to analyze the impact of tourism on international trade. In the study, the effect of the number of incoming tourists on export and import variables was examined. Turkey sample of the 2012: 1-2019: 3 period using quarterly data were analyzed with the help of the ARDL Bound Testing Approach. According to the results of the study, it has been determined that tourism has a significant positive effect on imports in the long term. In addition, no significant relationship has been identified in the impact of tourism on exports.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  İsmail SEÇER; Fatih VEYİS; Ramazan A. GÖKÇEN;
  Country: Turkey

  The aim of this research is to analyze the psychometric specialties of the Educational Stress Scale that was developed by Sun, Dunne, Hou and Xu through carrying out adapting activities to Turkish. The scale is a five-Likert type scale composed of 16 items with five dimensions in itself. The participants of the study are 625 students studying at primary and secondary schools in the city center of Erzurum. After the translation processes, expert opinions were taken for the language validity. For the structure validity, exploratory and confirmative factor analyses were conducted. The results of describing factor analysis indicated that the scale explained four-dimension variations by 62,31 % and it was also found that the result of confirmative factor analysis showed well conformity with this four-dimension structure (RMSEA=.054, RMR= .013, NFI=.90, CFI=.96, IFI=.97, RFI=.92, AGFI=.90, GFI=.92). These sub-dimensions are working press, workload, success anxiety and desperateness of expectancy. As a result of the reliability analysis of the scale, consistency coefficiency was found for all scale .86 while it was found .81 for test retest reliability of the scale Bu araştırmanın amacı, Sun, Dunne, Hou ve Xu tarafından geliştirilen Eğitim Stres Ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışmalarının yapılarak ölçeğin psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Ölçek özgün hâlinde beş boyutta 16 maddeden oluşan beşli likert tipi bir ölçme aracıdır. Araştırmanın çalışma grubunu, Erzurum şehir merkezindeki ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğrenim görmekte olan 625 öğrenci oluşturmaktadır. Çeviri işlemleri sonrasında dil geçerliliği için uzman görüşü alınmıştır. Yapı geçerliliği için Açımlayıcı ve Doğrulayıcı faktör analizi çalışmaları yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin dört boyutta % 62,31 varyans açıkladığını ve doğrulayıcı faktör analizinde ikinci düzey DFA sonucunda dört boyutlu bu yapının iyi uyum verdiği bulunmuştur (RMSEA=.054, RMR= .013, NFI=.90, CFI=.96, IFI=.97, RFI=.92, AGFI=.90, GFI=.92). Bu alt boyutlar; çalışma baskısı, ders yükü, başarı kaygısı ve beklentiye karşılık umutsuzluk alt boyutlarıdır. Ölçeğin güvenirlik analizi sonucunda iç tutarlılık katsayısının .86, test tekrar test güvenirliğinin ise .81 olduğu bulunmuştur

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Çiçek, Mine;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Country: Turkey

  Bu çalışmada, Türkiye'de 2006Q1-2017Q3 dönemleri arasında merkezi yönetim faiz dışı kamu harcamalarının, ekonomik büyümeye ve işsizlik oranlarına ne tür bir etkide bulunduğu ekonometrik olarak analiz edilmiştir. Araştırmada; özellikle merkezi yönetim kapsamındaki faiz dışı kamu harcamalarının işsizlik oranları üzerindeki etkisinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Çalışmamızda serilerin durağan hale getirilmesi için Augmented Dickey Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testleri uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi çok yönlü görmemizi sağlayan eşbütünleşme analizi ve VAR analizi uygulanmıştır. Granger nedensellik testi Varyans Ayrıştırması ve Etki-Tepki analizi ile desteklenmiştir. Araştırmanın ampirik sonuçlarında; Türkiye'de 2006Q1-2017Q3 dönemlerinde merkezi yönetim faiz dışı kamu harcamaları ve gayrı safi yurtiçi hasıladaki artışların işsizlik oranları üzerinde azaltıcı etkide bulunduğu, ayrıca kamu harcamaları ve GSYH' dan işsizlik oranına; kamu harcamalarından GSYH' ya doğru gerçekleşen nedenselliğin tek yönlü olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlara ilaveten; nedenselliğin sonuçları kamu harcamalarından GSYH' ya doğru tek yönlü ilişki ortaya çıkardığından Keynesyen Yaklaşımı, varyans ayrıştırması analizi sonuçları ise kamu harcama türlerinin ekonomik büyümeye etkisini inceleyen Wagner'in ve Keynes'in görüşlerinin her ikisini de destekleyici nitelikte bir sonuç ortaya çıkarmıştır. In this study, 2006Q1-2017Q3 Turkey in the period between central government non-interest public expenditures, which were analyzed econometric economic growth and what kind of an impact on the unemployment rate. In the study; especially the unemployment rate of central government non-interest public expenditures within the scope of central government. Augmented Dickey Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) unit root tests were applied to stabilize the series in our study. A cointegration analysis and a VAR analysis were applied to ensure that we did not see the relationship between variables too versatile. Granger causality test was supported by Variance Decomposition and Impact-Response analysis. In the empirical results of the study; Turkey 2006Q1-2017Q3 period in which the central government primary impact on reducing public spending and unemployment rate of increase in gross domestic product, as well as public spending and GDP than the unemployment rate; the result of public spending towards GDP is one-sided. In addition to these results; The results of the Keynesian Approach result in a one-way relationship between public spending and GDP, while the results of analysis of variance analysis provide support for both Wagner and Keynes's views on the effects of public spending on economic growth.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
2,467 Research products, page 1 of 247
 • Open Access Turkish
  Authors: 
  İnaç, Hüsamettin; Güner, Ümit;
  Country: Turkey

  AB, yirminci yüzyılın ikinci yarısının başlarında, altı kurucu devlet arasında, sektörel bir işbirliği olarak başlayan, göz kamaştırıcı bir başarıyla bir ekonomik bütünleşmeye ilerleyen ve yeni üyelerin katılımıyla politik bir birliğe dönüşen uzun bir yolculuğun hikayesidir. Đçeriği devasa Avrupa halklarının yönetimi olan konularla baş edebilmek için yeni kurumsal mekanizmalar ve üyeler bu yolculuğa eklemlendi. Ancak bu zaman zarfı içerisinde yapısını ve işleyiş mekanizmasını daima sorgulayan AB, demokratik kurallar ve prosedürlere yakınlaşabilmek için kendini demokratik ve ekonomik olarak geliştirmiş ülkelerle mukayese ederek hep en iyisini arama çabasını sürdürdü. Bu çalışmamız, bu çabayı gerçekleştirme sürecinde AB’nin maruz kaldığı kurumsal problemleri sosyo-politik boyutuyla çözümlemeyi amaçlamaktadır. The EU began its journey at the beginning of the second half of the twentieth century as a sectoral cooperation between the six founding member states and progressed miraculously by creating an economic union and then a political union with the new members. Throughout the years it has developed with new members and institutional set up in order to cope with the tremendous issues concerning the administration of European people. It has advanced to such an extent that, recently its structure and institutions have been questioned in terms of congruence with democratic rules and procedures; and what is more, this is usually done by comparing the EU with democratically and economically developed states. This article tries to indicate the institutional deficits of EU in achieving the aforementioned aims.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  ODABAŞI, Yavuz; ÇETİN, Mustafa;
  Publisher: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
  Country: Turkey

  Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerde cari açık sorunu en önemli sorunlardan birisi haline gelmiştir. Makroekonomik dengelerin korunması, orta ve uzun vadede sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve aynı zamanda ekonomik istikrarın gerçekleştirilmesi için cari açık kontrol altında tutulması gerekmektedir. Çalışmada cari açık ile işsizlik, reel döviz kuru ve ham petrol fiyatları arasındaki ilişki 2003 yılı ile 2017 yılı arasındaki dönem ele alınarak incelenmiştir. Çalışmada Türkiye için 2003 yılı ile 2017 yılları arasındaki veriler çeyrek dönemlik olarak kullanılmış ve çalışmada VAR yöntemi ve eş bütünleşme tekniklerinden faydalanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda değişkenlerin durağanlığı ADF ve PP testleri ile araştırılmıştır. Daha sonra değişkenler arasında uzun dönem ilişkinin olup olmadığı Johansen eş bütünleşme yöntemi ile incelenmiş ve uzun dönemde değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisi olduğu görülmüştür. Değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket etmesi sonucu, VAR modeli yerine VECM modeli kullanılmıştır. VECM analizi sonucunda, petrol fiyatlarında bir değişim olduğunda cari denge kısa dönemde bundan etkilenmektedir. Cari dengede ve petrol fiyatlarındaki bir değişme işsizlik üzerinde etkiye sahiptir. Ele aldığımız dönemde işsizlik, reel efektif döviz kuru ve ham petrol bağımsız değişkenlerindeki 1 birimlik değişmenin cari dengede 26 dönemlik etkiye sahip olduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle bağımsız değişkenlerdeki 1 birimlik değişim cari dengeyi 26 dönem sonunda dengeye getirdiği görülmektedir. In this study, the relationship between current account deficit and unemployment, real exchange rate and crude oil prices was examined in the period between 2003 and 2017, benefited from the VAR methodology and technical integration and co-operation. For this purpose, stability of variables was investigated by ADF and PP tests. Then, the long-term relationship between the variables was investigated by Johansen co-integration method and it was seen that there was a co-integration relationship between the variables in the long term. VECM model was used instead of VAR model as a result of the variables moving together in the long term. As a result of the VECM analysis, the current account balance is affected in the short term when there is a change in oil prices. A change in current account balance and oil prices has an effect on unemployment. In the period we discussed, it is observed that 1 unit change in unemployment, real effective exchange rate and crude oil independent variables has 26-period effect in current balance. In other words, it is seen that the 1-unit change in the independent variables brings the balance of balance to balance at the end of 26 terms. Bu Çalışma Kütahya Dumlupınar Üniversitesi SBE İktisat ABD’da Sunulan “İşsizlik, Reel Döviz Kuru ve Ham Petrol Fiyatlarının Cari Açık Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama” Başlıklı Mustafa Çetin’in Yavuz Odabaşı Danışmanlığında Hazırlamış Olduğu Yükseklisans tezinden Türetilmiştir

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Ercan Taşkın; S. Süreyya Bengül;
  Country: Turkey

  Insurance sector is regarded as an important criterion for measuring the development level of countries because it has developed and been widespread in parallel with economic development. As a matter of fact, it is known that insurance in economies in developed countries is placed near the top. As insurance sector progresses rapidly in developed or developing countries, the increase in competition is also natural. In order to survive in a rapidly developing and changing competitive market, insurance companies have not only spread their agencies that are their sale channels nationwide but also taken place in the race of satisfying customers. On the other hand, thoughts of customers have changed a lot over time. Consumers make comparisons between the businesses and prefer the options bringing the maximum benefit to them. At this point, the insurance companies not thinking about customer satisfaction come out as a losing side from the competitive environment. The aim of this study is to measure the effect of relational marketing practices in the insurance sector on customer loyalty and to make suggestion a model. For this purpose, a survey study was conducted on academics working at Dumlupınar University. The survey results were tested by using structural equation model. Research result indicates that creating superior service value in insurance sector can lead to a process that can reach customer loyalty. Superior service value is the key in level of confidence of the company, as well as increasing customer satisfaction. Customers counting on and contented with the firm will satisfy and last show loyalty to the company. Sigorta sektörü ekonomik gelişmeye paralel olarak gelişip yaygınlaştığından, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin ölçülmesinde önemli bir kıstas olarak kabul görmektedir. Nitekim gelişmiş ülkelerdeki ekonomilerde sigortanın ilk sıraları aldığı bilinmektedir. Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde sigorta sektörü hızla ilerlerken rekabetin artması da doğaldır. Hızla gelişen ve değişen rekabetçi bir pazarda ayakta kalmak için, sigorta şirketleri, satış kanalları olan acentelikleri yurt çapına yaymakla kalmamış, müşterilerini memnun etme yarışına da girmişlerdir. Diğer taraftan tüketicilerin düşünceleri de zaman içinde çok değişmiştir. Tüketici, işletmeler arasında kıyaslama yapmakta, kendisine maksimum faydayı getiren seçenekleri tercih etmektedir. Bu noktada müşterinin memnuniyetini düşünmeyen sigorta şirketleri, rekabet ortamından zararlı çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı sigorta sektöründe ilişkisel pazarlama uygulamalarının müşteri bağlılığı üzerindeki etkisini ölçmek ve bir model önerisinde bulunmaktır. Bu amaçla, Dumlupınar Üniversitesinde görev yapan akademisyenlere yönelik bir anket çalışması yapılmıştır. Anket sonuçları yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. Araştırma sonucu, sigortacılık sektöründe müşterilere üstün hizmet değeri yaratmanın müşteri bağlılığına gidebilecek bir sürece öncülük edebileceğini göstermektedir. Üstün hizmet değeri hem firmaya duyulan güven düzeyinin, hem de müşteri memnuniyetinin artmasının anahtarı konumundadır. Firmaya güven duyan ve memnun olan müşteri tatmin olacak ve sonuçta firmaya sadakat gösterecektir.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Gümüşsoy, Feride Gülsüm; Kılıç, Ramazan;
  Publisher: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
  Country: Turkey

  Makroekonomik göstergeler ile birlikte belirlenen ilişkilerinden yararlanılarak ileriye yönelik tahminlere ve hükümet politikalarına öncülük edilebilmektedir. Çalışmada özellikle 1980’li yıllardan itibaren literatürde sıkça tartışılan makro göstergeler incelenerek, çalışmanın geçmişte uygulanan politikalar ışığında gelecekte uygulanması düşünülen politikalara yol gösterici olması amaçlanmıştır. İncelenen makroekonomik göstergeler; büyüme, enflasyon, yabancı doğrudan yatırımlar, dış borç stoku, işsizlik, cari işlemler dengesi ve faiz oranları göstergelerini kapsamaktadır. Çalışmada, makroekonomik göstergeler hakkında kısaca bilgi verildikten sonra söz konusu göstergelerde uzun süreli meydana gelen değişmeler grafiklerle incelenmiş ve o dönemlerde uygulanan politikalar ve sebepleri tartışılmıştır. Türkiye ekonomisi 1980’li yıllardan günümüze kadar yurtiçi dengenin sağlanması adına çok önemli gelişmeler kaydetmiştir. Türkiye, büyüme, enflasyon, yabancı doğrudan yatırımlar, cari açık gibi alanlarda önceden belirlenen hedeflere ulaşmada başarılı olmuştur. Ancak işsizlik ve dış borçlar ekonominin sorunu olmaya devam etmektedir. By using the relationships established with macroeconomic indicators, forward-looking forecasts and government policies can be pioneered. In this study, macro indicators which are discussed frequently in the literature since 1980s have been examined and it is aimed to guide the policies which are thought to be applied in the future in the light of the policies applied in the past. The analyzed macroeconomic indicators includes the indicators of growth, inflation, foreign direct investments, external debt stock, unemployment, current account balance and interest rates. In the study, after giving brief information about macroeconomic indicators, long term changes in these indicators have been examined with graphics and the policies applied in those periods and reasons have been discussed. The Turkish economy has made significant progress in order to achieve domestic balance since the 1980s. Turkey, growth, inflation, foreign direct investment has been successful in reaching predetermined targets in areas such as the current account deficit. However, unemployment and external debts remain the problems of the economy.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Meydan, Cebrail; Yılmaz, Tuncer;
  Publisher: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
  Country: Turkey

  The main purpose of this study is to examine the relationship between board size, age, free float period and free float ratio and manufacturing profitability of manufacturing industry companies whose shares are traded on Borsa İstanbul (BIST). For this purpose, in the study, 124 companies registered in BIST manufacturing industry sector were analyzed by using data of 2011-2017 period. While examining the relationship between independent variables (size of board, age, free float ratio, free float ratio) and dependent variables (profitability ratios), Pearson correlation analysis was applied first and then simple and multiple linear regression analysis was applied to the determined variables. In the analysis made using this data set; there was no significant relationship between gross profit margin and all independent variables, return on equity, age and free float rate, operating income margin with age and free float period, operating profit margin and age, net profit margin and age. There was a low and significant relationship between the other variables. Bu çalışmanın temel amacı, hisse senetleri Borsa İstanbul (BİST)’da işlem gören imalat sanayi şirketlerinde yönetim kurulu büyüklüğü, yaş, halka açıklık süresi ve halka açıklık oranı ile işletme kârlılığı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Bağımsız değişkenler (yönetim kurulu büyüklüğü, yaş, halka açıklık süresi, halka açıklık oranı) ile bağımlı değişkenler (kârlılık rasyoları) arasındaki ilişkiyi irdelerken önce Pearson korelasyon analizi, daha sonra ilişki tespit edilen değişkenlere basit ve çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Çalışmaya ait veri seti kullanılarak yapılan istatistiksel analizlerde, brüt kâr marjı ile bütün bağımsız değişkenler, özsermaye kârlılığı ile yaş ve halka açıklık oranı, faaliyet kâr marjı ile yaş ve halka açıklık süresi, esas faaliyet kâr marjı ile yaş, net kâr marjı ile yaş arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Diğer değişkenler arasında ise genel olarak düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Koçak Özeskici, Şirin; Avcıoğlu, Celal; Nükte, Melike;
  Publisher: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
  Country: Turkey

  In recent years, the production of ceramic tiles which have aesthetic properties, in addition to their high quality and functionality, have increasingly gained importance. With the adaptation of the InkJet digital printing technology to the ceramics industry, the decorative and applicational properties have significantly improved, reflecting on the added value of these products. This technology which particularly facilitates the application of ceramic surface designs, has enabled the direct implementation of stone, marble, and wood visuals inspired by nature. This entirely digital technology, suitable for automation, is based on forming the desired design by spraying ink droplets formed in a controlled manner on the sample with the aid of a nozzle. The aim of the research is to monitor the changes and investigate the use of InkJet digital printing technologies in the ceramic coating industry. The scope and content of the research is limited to the use of the InkJet printing technology in the ceramic coating industry. In addition, distinct from the forms in nature, the study has investigated the manner in which experimental ceramic tile designs can be made based on the works of any artist. Within this context, by forming applicational areas such as ceramic coating, the works of artist Şirin Koçak have been analysed based on colour, surface, and conceptual features, and the findings have been explained. Even though InkJet technology is the primary design printing technique used by ceramic coating manufacturers today, there is not enough information regarding the preparation process of designs compatible with this technology. This paper examines the latest developments in the technology and covers the process of developing sample ceramic tile designs. Son yıllarda, yüksek kalite ve fonksiyonel özelliklerinin yanı sıra estetik bir görünüme sahip seramik karoların üretimi gittikçe önem kazanmaktadır. Ink-jet dijital baskı teknolojisinin seramik sektörüne uyarlanmasıyla seramik ürünlerin dekoratif ve aplikasyon özelliklerinde büyük gelişme kaydedilmiş ve bu ürünlerin katma değerine yansımıştır. Özellikle seramik yüzey tasarımlarının uygulama sürecini kolaylaştıran bu teknoloji, doğadan ilham alınarak yapılan taş, mermer ve ahşap görünümlerinin aslına uygun birebir uygulanmasına olanak sağlamıştır. Tamamen dijital ve otomasyona uygun olan bu teknoloji, kontrollü olarak oluşturulan mürekkep damlacıkların bir baskı kafası yardımıyla numune üzerine püskürtülmesi sonucu istenilen desenin oluşturulmasına dayanmaktadır. Araştırmanın amacı ink-jet dijital baskı teknolojinin seramik kaplama endüstrisinde kullanımını araştırmak ve teknolojideki değişimleri izlemektir. Araştırmanın kapsamı ve konusu ink-jet baskı teknolojisinin seramik kaplama endüstrisinde kullanımı ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca araştırmada doğadaki formlardan farklı olarak herhangi bir sanatçının eserlerinden yola çıkarak deneysel seramik karo tasarımlarının nasıl yapılabileceği araştırılmıştır. Bu kapsamda seramik kaplama gibi uygulama alanları oluşturularak sanatçı Şirin Koçak eserlerinin renk, yüzey ve kavramsal olguları analiz edilmiş ve elde edilen bulgular açıklanmıştır. İnk-jet teknolojisi günümüzde seramik kaplama üreticileri tarafından kullanılan birincil tasarım baskı tekniği olmasına rağmen, bu teknolojiyle uyumlu tasarımların hazırlanma süreci hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu makale, teknolojideki son gelişmeleri irdelemekte ve örnek seramik karo yüzey tasarımlarını geliştirme sürecini içermektedir. Bu çalışma 19-20 Kasım 2018 tarihleri arasında 1. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Şehir, Sanat ve Tasarım Sempozyumu’nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Baysan, Münire;
  Country: Turkey

  Heart are connected to folk medicine are important elements of Turkish culture. Disease prevention, and search efforts for treatment methods are as old as the history of humanity. The reason for being of these hearth extending from Central Asia to Anatolia and the therapies are consequences of this effort. Besides hosting the traces of the old Turkish beliefs, hearth have reached to the present day by incorporating İslamic motifs. As in many parts of Anatolia, , hearth are widely available in and around Kütahya. In the first part of this article we will inform you about Kütahya, the properties of ocak (, hearth), ocaklı (someone who belongs to a specific organization) and the methods of el verme (transfering knowledge to new generations). In the second part, we will cover the, hearths and the therapies that they applied. Halk hekimliğ ine bağ lı olan sa ğ altma ocakları Türk kültürünün önemli unsurlarındandır. İnsanlık tarihi ne kadar eski ise hastalıklardan korunma ve tedavi yöntemleri arama gayreti de aynı oranda eskidir. Orta Asyadan Anadoluya uzanan ocakların varlık sebebi ve yaptıkları uygulamalar da bu gayretin neticesidir. Bir taraftan eski Türk inançlarının izlerini içerisinde barındıran sağ altma ocakları diğ er taraftan da İslami motifleri bünyesine katarak günümüze kadar ulaş abilmiştir. Anadolunun pek çok yerinde oldu ğ u gibi Kütahya ve çevresinde de yaygın bir ş ekilde sağ altma ocakları mevcuttur.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Akar, Gökhan;
  Country: Turkey

  Turizm sektörü günümüzde dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri haline gelmiştir. Sektörün gelişimiyle birlikte ülke ekonomileri üzerinde beklenen olumlu etkileri önem arz etmektedir. Bununla birlikte turizmin mal akışını teşvik edebilir bir özelliğe sahip olması ülke dış ticareti için dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı turizmin uluslararası ticaret üzerindeki etkisini analiz etmektir. Çalışmada gelen turist sayısının ihracat ve ithalat değişkenlerini üzerindeki etkisi incelenmiştir. Değişkenler Türkiye örnekleminde 2012:1-2019:3 dönemine ait çeyreklik veriler kullanılarak ARDL Sınır Testi Yaklaşımı yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre uzun dönemde turizmin ithalatı istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde pozitif yönlü olarak etkilediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, turizmin ihracat üzerindeki uzun dönemli etkisine dair anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Today, the tourism industry has become one of the fastest growing sectors in the world. The expected positive effects on the country's economies are important with the development of the sector. However, it is remarkable that tourism has a feature that can encourage the flow of goods for foreign trade. The aim of this study is to analyze the impact of tourism on international trade. In the study, the effect of the number of incoming tourists on export and import variables was examined. Turkey sample of the 2012: 1-2019: 3 period using quarterly data were analyzed with the help of the ARDL Bound Testing Approach. According to the results of the study, it has been determined that tourism has a significant positive effect on imports in the long term. In addition, no significant relationship has been identified in the impact of tourism on exports.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  İsmail SEÇER; Fatih VEYİS; Ramazan A. GÖKÇEN;
  Country: Turkey

  The aim of this research is to analyze the psychometric specialties of the Educational Stress Scale that was developed by Sun, Dunne, Hou and Xu through carrying out adapting activities to Turkish. The scale is a five-Likert type scale composed of 16 items with five dimensions in itself. The participants of the study are 625 students studying at primary and secondary schools in the city center of Erzurum. After the translation processes, expert opinions were taken for the language validity. For the structure validity, exploratory and confirmative factor analyses were conducted. The results of describing factor analysis indicated that the scale explained four-dimension variations by 62,31 % and it was also found that the result of confirmative factor analysis showed well conformity with this four-dimension structure (RMSEA=.054, RMR= .013, NFI=.90, CFI=.96, IFI=.97, RFI=.92, AGFI=.90, GFI=.92). These sub-dimensions are working press, workload, success anxiety and desperateness of expectancy. As a result of the reliability analysis of the scale, consistency coefficiency was found for all scale .86 while it was found .81 for test retest reliability of the scale Bu araştırmanın amacı, Sun, Dunne, Hou ve Xu tarafından geliştirilen Eğitim Stres Ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışmalarının yapılarak ölçeğin psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Ölçek özgün hâlinde beş boyutta 16 maddeden oluşan beşli likert tipi bir ölçme aracıdır. Araştırmanın çalışma grubunu, Erzurum şehir merkezindeki ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğrenim görmekte olan 625 öğrenci oluşturmaktadır. Çeviri işlemleri sonrasında dil geçerliliği için uzman görüşü alınmıştır. Yapı geçerliliği için Açımlayıcı ve Doğrulayıcı faktör analizi çalışmaları yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin dört boyutta % 62,31 varyans açıkladığını ve doğrulayıcı faktör analizinde ikinci düzey DFA sonucunda dört boyutlu bu yapının iyi uyum verdiği bulunmuştur (RMSEA=.054, RMR= .013, NFI=.90, CFI=.96, IFI=.97, RFI=.92, AGFI=.90, GFI=.92). Bu alt boyutlar; çalışma baskısı, ders yükü, başarı kaygısı ve beklentiye karşılık umutsuzluk alt boyutlarıdır. Ölçeğin güvenirlik analizi sonucunda iç tutarlılık katsayısının .86, test tekrar test güvenirliğinin ise .81 olduğu bulunmuştur

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Çiçek, Mine;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Country: Turkey

  Bu çalışmada, Türkiye'de 2006Q1-2017Q3 dönemleri arasında merkezi yönetim faiz dışı kamu harcamalarının, ekonomik büyümeye ve işsizlik oranlarına ne tür bir etkide bulunduğu ekonometrik olarak analiz edilmiştir. Araştırmada; özellikle merkezi yönetim kapsamındaki faiz dışı kamu harcamalarının işsizlik oranları üzerindeki etkisinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Çalışmamızda serilerin durağan hale getirilmesi için Augmented Dickey Fuller (ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testleri uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi çok yönlü görmemizi sağlayan eşbütünleşme analizi ve VAR analizi uygulanmıştır. Granger nedensellik testi Varyans Ayrıştırması ve Etki-Tepki analizi ile desteklenmiştir. Araştırmanın ampirik sonuçlarında; Türkiye'de 2006Q1-2017Q3 dönemlerinde merkezi yönetim faiz dışı kamu harcamaları ve gayrı safi yurtiçi hasıladaki artışların işsizlik oranları üzerinde azaltıcı etkide bulunduğu, ayrıca kamu harcamaları ve GSYH' dan işsizlik oranına; kamu harcamalarından GSYH' ya doğru gerçekleşen nedenselliğin tek yönlü olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlara ilaveten; nedenselliğin sonuçları kamu harcamalarından GSYH' ya doğru tek yönlü ilişki ortaya çıkardığından Keynesyen Yaklaşımı, varyans ayrıştırması analizi sonuçları ise kamu harcama türlerinin ekonomik büyümeye etkisini inceleyen Wagner'in ve Keynes'in görüşlerinin her ikisini de destekleyici nitelikte bir sonuç ortaya çıkarmıştır. In this study, 2006Q1-2017Q3 Turkey in the period between central government non-interest public expenditures, which were analyzed econometric economic growth and what kind of an impact on the unemployment rate. In the study; especially the unemployment rate of central government non-interest public expenditures within the scope of central government. Augmented Dickey Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) unit root tests were applied to stabilize the series in our study. A cointegration analysis and a VAR analysis were applied to ensure that we did not see the relationship between variables too versatile. Granger causality test was supported by Variance Decomposition and Impact-Response analysis. In the empirical results of the study; Turkey 2006Q1-2017Q3 period in which the central government primary impact on reducing public spending and unemployment rate of increase in gross domestic product, as well as public spending and GDP than the unemployment rate; the result of public spending towards GDP is one-sided. In addition to these results; The results of the Keynesian Approach result in a one-way relationship between public spending and GDP, while the results of analysis of variance analysis provide support for both Wagner and Keynes's views on the effects of public spending on economic growth.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.