Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
12 research outcomes, page 1 of 2
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Skotteberg, Tove;
  Persistent Identifiers

  SAMANDRAG Problemstillinga i denne oppgåva er: «Elevar med hørselshemming i arbeid med problemløysingsoppgåver i matematikk; på kva måte ville ei heuristisk tilnærming etter modell frå Singapore kunne bidra til å utvikle elevane sin matematiske kompetanse?» Bakgrunnen f...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Lid, Beate Gauden;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nielsen, Solveig Marie Bergo;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Askeland, Olaug;
  Persistent Identifiers

  Oppgåva omhandlar språkopplæring for vaksne innvandrarar med særleg fokus mot deltakarar med liten skulebakgrunn frå heimlandet. Språklæring er i dag framheva som eit viktig integreringspolitisk verkemiddel. Integrering som eit fleirtydig og verdilada omgrep med ulike t...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Stanghelle, Asgeir;
  Persistent Identifiers

  Samandrag, Masteroppgåve, Asgeir Stanghelle Kristendom/Teologi MK VI. Samandrag Oppgåva har har hatt som føremål å studera kristologien til Martin Chemnitz (1522-1586), i skriftet ”De duabus naturis in Christo” frå 1578. I oppgåva har ein arbeidd mest med ei engelsk oms...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2009
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Åsnes, Ragnfrid;
  Persistent Identifiers
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Raunehaug, Ingrid Helene Kopperstad;
  Persistent Identifiers

  Samandrag I denne masteravhandlinga er temaet ”Asymmetri i den pedagogiske relasjonen”. I studien min freister eg å vise korleis fenomenet asymmetri kjem til uttrykk gjennom eit utval lærarar sine refleksjonar. Uttrykk som finst i litteratur kjem også fram. Forskningssp...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Øvretveit, Karoline;
  Persistent Identifiers

  Formålet med oppgåva er å setje søkelys på mat og helse som eit viktig fag i skulen, samt bidra med kunnskap om korleis mat og helselærarar og lærarstudentar arbeider med inkludering av alle elevar i den fleirkulturelle skulen. Utgangspunktet til denne oppgåva er at eg ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nordheim, Kjell Olav;
  Persistent Identifiers

  Denne masteroppgåva tek føre seg spørsmålet om kva teologisk grunngjeven rettleiing ein kan gi om praksisar knytt til kvile og kviledag til konfirmantar i Den norske kyrkja (Dnk) i dag. Føremålet med avhandlinga er å få auka innsikt i rolla kvile og kviledag kan ha inna...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nygjerde, Kirsti Antonett;
  Persistent Identifiers

  I dagens moderne samfunn har familiens rolle og posisjon endra seg markant. Barnehagen har fått ein sentral plass i familien, der nærare 80% av landets eittåringar går i barnehage. Den politiske semja omkring barnehagen som ein viktig omsorgs- og læringsarena, samt den ...

  Add to ORCIDorcid
12 research outcomes, page 1 of 2