Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
482 research outcomes, page 1 of 49
 • publication . Report . 2015
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Grimsrud, Gro Marit; Halvorsen, Lars Julius; Bergem, Randi;
  Country: Norway

  Rapporten presenterer ei kartlegging av kva kjennskap og erfaringar ulike brukarar, partnarar og samarbeidspartar har med Partnarskap for karriererettleiing Sogn og Fjordane. Undersøkinga viser at karrieresentra er lite kjente. Vi meiner at ei av årsakene er at Karriere...

 • publication . Report . 2004
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth;
  Publisher: Planteforsk
  Country: Norway

  Ved Planteforsk Kise i Hedmark vart det i åra 1999 til 2003 prøvedyrka koriander (Coriandrum sativum). Avlingar og oljeinnhald synte at det er mogeleg å dyrka koriander for oljeproduksjon i Norge. Forutsetningane er lang vekstsesong, ugrasrein jord og valg av rett sort....

 • publication . Report . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hobæk, Anders; Mjelde, Marit;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk Institutt for Vannforskning
  Country: Norway

  Prosjektleder Anders Hobæk Kjøsapollen i Hornindal er innsnevra som følgje av utfylling for veg og har dermed redusert utskifting av vatn med Hornindalsvatnet. Økologisk tilstand i Kjøsapollen med omsyn til eutrofiering er vurdert ut frå tilgjengelege data, og det er ut...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2005
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Børtnes, Gunhild; Mordal, Ruth;
  Publisher: Planteforsk
  Country: Norway

  Åtte navnesortar og tre frøparti av merian vart prøvde ut ved Planteforsk Kise og ein del andre stader i åra 1999 til 2004. Merian må dyrkast som eittårig plante i Norge. Unge stilkar og blad, både friske og tørka, blir brukt som krydder i kjøtt og fiskerettar. Merian e...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hauge, Leif; Vindedal, Ingeborg;
  Publisher: Høgskulen på Vestlandet - Nærregion Sogn og Fjordane
  Country: Norway

  Langs bergfoten på Molde i Lærdal ligg eit samanhengjande område med store og varierte kulturlandskapsverdiar. Her finn ein spor etter langvarig hausting av naturressursane, både gjennom slått, husdyrbeite, lauvsank, emne- og nøttesank. Som eit resultat av denne aktivit...

 • publication . Report . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Rekdal, Yngve;
  Publisher: Norsk institutt for skog og landskap
  Country: Norway

  Vegetasjonskart gjev eit bilete av den mosaikken av vegetasjonstypar som det naturlege plantedekket består av. Ein vegetasjonstype er ei karakteristisk samling planteartar som vil gå att på lokalitetar med like veksetilhøve. Ei oversikt over utbreiinga av vegetasjonstyp...

 • publication . Report . 2003
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Talgø, Venche; Stensvand, Arne;
  Publisher: Planteforsk
  Country: Norway

  Soppen Thysanophora penicillioides fører etter alt å døma til sterkt nålefall på nordmannsedelgran. Denne soppen er også funnen på fleire andre edelgran- og granartar her i landet. Thysanophora penicillioides

 • publication . Report . 2005
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Lyng, Ane Margrethe; Knutsen, Heidi; Haukås, Torbjørn; Sværen, Jon;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
  Country: Norway
 • publication . Report . 2014
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Rivedal, Synnøve; Thorvaldsen, Pål; Øpstad, Samson; Øvreås, Odd-Jarle; Asheim, Leif Jarle; Haukås, Torbjørn;
  Publisher: Bioforsk
  Country: Norway

  Prosjektet set fokus på korleis ein kan produsere ein større del av storfekjøtet på beite og innhausta grovfôr, slik at ein kan komme til inngrep i framkant av dei store langsiktige endringar m.o.t. jordbruksareal, kulturlandskap og landbruksmiljø, og som kan få konsekv...

 • publication . Report . 2005
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Rønsen, Marit;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Statistisk sentralbyrå
  Country: Norway

  En noe overraskende konklusjon fra den første evalueringen av kontantstøtten var at den var en stor reform med små virkninger for arbeidsmarkedet (Baklien mfl. 2001). Et forbehold den gang var imidlertid at det bare var de helt kortsiktige virkningene som ble fanget opp...

  Add to ORCIDorcid
482 research outcomes, page 1 of 49