Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
24,017 Research products, page 1 of 2,402

 • Publications
 • Other research products
 • Latvian

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Helpejs, Daniels;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  This bachelors paper is devoted to the regulation of non-residents and permanent representation in the law. The classification of permanent representation and non-residents is of fundamental importance in tax law. This classification affects the amount of tax which a person shall be taxed with, so it is essential to analyse this institute. The objective of the bachelors paper is to study the concept and substance of permanent representation, the regulatory framework of the Republic of Latvia for performers of economic activities with permanent representation, to analyse the interpretation of permanent representation in international treaties. The task of the paper is to study the institute of permanent representation and non- residents, to explore the condition needed to grant this classification, as well as to explore the emergence of this institute, as well as international regulation in this field. Keywords: permanent representation, non-residents, tax law, the law on taxes and fees. Bakalaura darbs ir veltīts nerezidentu un pastāvīgo pārstāvniecību regulējumam nodokļu tiesībās. Pastāvīgās pārstāvniecības un nerezidenta klasifikācijai ir būtiska nozīme nodokļu tiesībās. Šī klasifikācija ietekmē nodokļu apmēru, ar kādu tiks aplikta persona, tādēļ ir būtiski izanalizēt šo institūtu. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt pastāvīgās pārstāvniecības jēdzienu un būtību, Latvijas Republikas normatīvo regulējumu saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem ir pastāvīgā pārstāvniecība, analizēt pastāvīgās pārstāvniecības interpretāciju starptautiskajos līgumos. Darba uzdevums ir izpētīt pastāvīgās pārstāvniecības un nerezidenta institūtu, izpētīt nosacījumus, lai tiktu piešķirta šī klasifikācija, kā arī izpētīt šī institūta rašanos un starptautisko regulējumu šajā jomā. Atslēgvārdi: pastāvīgā pārstāvniecība, nerezidents, nodokļu tiesības, nodokļu likums.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Studente, Aija;
  Publisher: RPIVA
  Country: Latvia

  Promocijas darba mērķis ir pētīt vispārizglītojošā internātpamatskolā dzīvojošo pusaudžu dzīvesdarbības prasmes un izstrādāt teorētiski pamatotu pedagoģiskās darbības modeli dzīvesdarbības prasmju apguvei, to eksperimentāli pārbaudīt. Pētījuma aktualitāti nosaka fakts, ka internātpamatskolas pedagoģiskais process nav pētīts, internātskolu praksē nav konsekventas izpratnes par to, kā dzīvesdarbības prasmju apguvi savienot ar mācību un audzināšanas procesu, kā arī teorētiski pamatotu un empīriski pārbaudītu dzīvesdarbības prasmju apguves kritēriju un rādītāju nepieciešamība skolu (internātpamatskolu) pedagoģijas teorijā un praksē. Promocijas darbā autore analizē darbības, dzīvesdarbības būtību un konkretizē jēdzienu dzīvesdarbības prasmes. Uz zinātniskās literatūras analīzes pamata atklāta dzīvesdarbības prasmju veidošanās darbībā, tās objektīvie un subjektīvie komponenti, pamatojot dzīvesdarbības prasmju nepieciešamību internātpamatskolā, kas nosaka tālāko skolēnu sekmīgu dzīvesdarbību. Definēti subjektīvie sekmīgu dzīvesdarbību veicinošie faktori: motivētība, mērķtiecība, patstāvība, pašattīstība. Promocijas darbā atklāti pedagoģiskie nosacījumi pusaudžu dzīvesdarbības prasmju sekmīgai attīstībai vispārizglītojošas internātpamatskolas pedagoģiskajā procesā. Pētījuma gaitā izstrādāta un empīriski pārbaudīta dzīvesdarbības prasmju veidošanās procesuālā struktūra, dzīvesdarbības prasmju kritēriji un rādītāji. Izveidots teorētiski pamatots dzīvesdarbības prasmju apguves modelis pusaudžiem, noteikti tā nozīmīgākie struktūrkomponenti, akcentējot ģimeniskuma un sadarbības nozīmi. Empīriskā pētījuma rezultāti apstiprina aizvirzīto hipotēzi par dzīvesdarbības prasmju apguvi internātpamatskolas pedagoģiskajā procesā. Pētījuma bāzi veido Balvu novada Tilžas internātpamatskolas, Liepājas novada Vaiņodes internātpamatskolas, Alūksnes novada Liepnas internātpamatskolas un Jēkabpils novada Biržu internātpamatskolas 140 skolēni un 69 skolotāji. Promocijas darbu veido divas daļas, nobeigums, literatūras saraksts un pielikumi. Darba pamatteksts izklāstīts uz 156 lappusēm, to ilustrē 36 attēli, 9 tabulas. Literatūras un avotu sarakstā iekļauti 307 izdevumu nosaukumi latviešu, krievu, angļu un vācu valodās. Pievienots 21 pielikums. Atslēgvārdi: darbība, dzīvesdarbība, prasmes, dzīvesdarbības prasmes, internātpamatskolas pedagoģiskais process. The goal of the PhD dissertation is to study the lifeskills of adolescents living in a general boarding elementary school and to develop theoretically based pedagogical operating model for acquisition of lifeskills, and to examine it experimentally. Topicality of the research has been determined by the fact that the pedagogical process of the boarding elementary school has not been researched yet; there is no consequent understanding, how to relate acquisition of lifeskills with learning and upbringing process, as well as the necessity of theoretically based and empirically examined criteria and indicators of lifeskills’ acquisition in the pedagogical theory and practice of schools (boarding elementary schools). The author of the PhD dissertation analyses nature of activity, lifeskills activity and specifies the notion of lifeskills. Building of lifeskills in actions, its objective and subjective components are discovered on the basis of scientific literature analysis by justifying the necessity of lifeskills at boarding elementary school, which determines further successful life activities of pupils. The following subjective contributing factors of lifeskills have been defined: motivatedness, purposefulness, self-independence, self-development. In the PhD dissertation pedagogical conditions for successful development of adolescents’ lifeskills in the pedagogical process of general boarding elementary school are discovered. During the research period the procedural structure of lifeskills’ building has been developed and empirically examined, as well as criteria and indicators of lifeskills. Theoretically-based model for acquisition of lifeskills for adolescents has been created; the most significant structural components emphasizing importance of family and cooperation has been determined. Results of empirical research approve the stated hypothesis about acquisition of lifeskills in the pedagogical process of boarding elementary school. Research base consists of 140 pupils and 69 teachers of Balvi Municipality Tilža Boarding Elementary School, Alūksne Municipality Liepna Boarding Elementary School and Jēkabpils Municipality Biržu Boarding Elementary School.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Andržejevska, Anete;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  In this work is viewed current Public Procurement Law framework for the open competition, as one of the types of procurement procedure, its application and organization, as well as the new public procurement bill, which is planned to incorporate in the European Parliament Council of 26 February 2014 Directive 2014/24/EU public procurement and repealing Directive 2004/18/EC (hereinafter - Directive 2014/24 /EU). Will be also studied legislation, as well as the described existing problems in practice, offering solutions to these problems. The work consists of three chapters, which are structured in sections. First of all, the author looked at the open competition separation from other procurement procedures, application of legislation and the need for its planning. Sequentially, the author examined the procurement commission procedures establishment and functioning, while organizing an open competition. In the final phase, the author studied the open tendering process. The aim is to draw attention to the problems associated with the organization of an open competition, hindering qualitative and customer-needed proper conclusion of an open competition procurement agreement and receiving of qualitative service, offering proposals to solve or alleviate these problems. This work is based on the use of Public Procurement Law, practice of jurisprudence, decisions of the Procurement Monitoring Bureau (IUB), publications, as well as internet resources. During the process of developing this work, the author has come to a number of issues and resulting conclusions. Final section presents conclusions, as well as proposals for preventing or reducing the problems in the organization of an open competition. Darbā apskatīts šī brīža Publisko iepirkumu likuma regulējums attiecībā uz atklāta konkursa, kā viena no iepirkuma procedūras veidiem, piemērošanu un organizēšanu, kā arī izstrādātais jaunais publisko iepirkumu likumprojekts, kurā plānots iestrādāt Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra Direktīvā 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (turpmāk tekstā – Direktīva 2014/24/ES) noteikto. Tiek pētīts tiesiskais regulējums, kā arī raksturotas praksē pastāvošās problēmas, piedāvājot risinājumus šo problēmu novēršanai. Darbs sastāv no trīs nodaļām, kuras ir strukturētas apakšnodaļās. Vispirms autore apskatījusi atklāta konkursa nošķiršanu no citām iepirkuma procedūrām, piemērošanas tiesiskais regulējums un tā plānošanas nepieciešamību. Secīgi autore apskatījusi iepirkuma komisijas izveides kārtību un darbību, organizējot atklātu konkursu. Darba noslēgumā autore izpētījusi atklāta konkursa organizēšanas procesu. Darba izstrādes mērķis ir vērst uzmanību uz problēmām, kas saistās ar atklāta konkursa organizēšanu, kas kavē kvalitatīva un pasūtītāja vajadzībām atbilstoša atklāta konkursa organizēšanu iepirkuma līguma noslēgšanai un kvalitatīva pakalpojuma saņemšanai, piedāvājot priekšlikumus šo problēmu mazināšanai vai risināšanai. Darba pamatā ir izmantoti publisko iepirkumu regulējošie normatīvie akti, tiesu prakse, Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumi, publikācijas, kā arī interneta resursi. Darba izstrādes gaitā autore ir nonākusi pie vairākiem problēmjautājumiem un no tiem izrietošiem secinājumiem. Darba noslēgumā ir norādīti secinājumi, kā arī priekšlikumi atklātu konkursu organizēšanas problēmu novēršanai vai mazināšanai.

 • Publication . Master thesis . 2021
  Open Access Latvian
  Authors: 
  Mucenieks, Toms;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  The master's thesis examines the existing piano visualization solutions and creates a realtime piano visualization program using the latest technologies. The aims of the paper are as follows: to look at the positives and negatives of existing visualization solutions, to find the best available way to automatically generate finger positions for each note from an electronic piano MIDI file, and to create a piano visualization program based on the information. As a result of the master's thesis, the existing solutions were compared and a program was created, the input of which receives a MIDI file played on an electronic piano, the notes of which are distributed to each hand manually and the output visualizes the piano playing in real time. Maģistra darbā tiek apskatīti esošie klavierspēles vizualizācijas risinājumi un veidota klavierspēles reāla laika vizualizācijas programma, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Darba mērķi ir sekojoši: apskatīt pozitīvo un negatīvo esošajos vizualizācijas risinājumos, atrast labāko pieejamo veidu, kas ļauj no elektroniskajām klavierēm iespēlēta MIDI faila automātiski ģenerēt pirkstu novietojumus katrai notij un, ņemot vērā apskatīto informāciju, izveidot klavierspēles vizualizācijas programmu. Maģistra darba rezultātā tika salīdzināti esošie risinājumi un izveidota programma, kas ieejā saņem elektroniskajās klavierēs iespēlētu MIDI failu, kam notis ir sadalītas katrai rokai manuāli un izejā reālā laikā vizualizē klavierspēli.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Mikulāne, Sabīne;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  In this Master’s Thesis a research was conducted on the impact of ergonomic and other type of common risks related to the productivity of office employees at their work place by using semi-quantitative and qualitative assessments. There were developed solutions for reduction and prevention of the ergonomic risks, as well as suggestions for advancing productivity of the employees, whose daily work is related to the office environment. Maģistra darbā ir pētīta ergonomisko un citu biežāko risku ietekme uz biroja darbinieku produktivitāti attiecīgajās darba vietās, pielietojot puskvantitatīvos un kvalitatīvos novērtējumus. Ir izstrādāti preventīvie risinājumi ergonomisko risku mazināšanai un novēršanai, kā arī produktivitātes veicināšanai strādājošajiem, kas ikdienā strādā birojā.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Išankova, Kristīne;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  The aim of the research is to study school managements action in the teacher’s psychosocial risk prevention. During the research a theoretical information analysis was done alongside interviews with school principals and surveys for the teachers. During the research three interviews with school principals were organised, and a survey was sent to the school teachers. The results of the research have shown that the identified psychosocial risks and its affect in the teachers action, compiling them with the principals rating. The researches hypothesis - The psychosocial risks in the “A” district high-schools are reduced, if the duties are being delegated purposefully, the ergonomic conditions are being improved in the working place, and there are being organised training in stress management for the teachers. – approved partly, because the ergonomic factors are being improved and the teachers are being sent to seminars, and other educational trainings, to be able to deal with stress management. Pētījuma mērķis ir pētīt izglītības iestādes vadības darbību pedagogu psihosociālo risku novēršanā. Pētījuma gaitā ir veikta teorijas analīze, empīriskajā pētījuma daļā – “A” novada 3 vidusskolu pedagogu anketēšana un intervijas ar šo vidusskolu direktoriem. Pētījuma rezultāti norāda, kādi ir pedagogu apzinātie psihosociālie riski un to ietekme pedagogu darbībā, tos sastatot ar skolu direktoru vērtējumiem. Pētījumam izvirzītā hipotēze - “A” novada vidusskolās psihosociālie riski tiek mazināti, ja mērķtiecīgi tiek deleģēti darba pienākumi pedagogiem, tiek uzlaboti ergonomiskie apstākļi darba vietā, tiek organizētas apmācības stresa vadībā pedagogiem. – tika apstiprināta daļēji, jo tika pierādīts, ka ergonomiskie apstākļi tiek uzlaboti un apmācības organizētas, lai pedagogi būtu kompetenti stresa pārvaldībā, taču nav konstatēta mērķtiecīga pienākumu deleģēšana vidusskolu pedagogiem.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Stoga, Alise;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  The bachelor thesis „The Influence of The Takarazuka Theater on Portrayals of Crossdressing in Japanese Pop Culture” explores how the Takarazuka Revue Theater has affected the portrayal of crossdressing in Japanese pop culture and how that portrayal has changed over time. This paper aims to: show examples of Japanese crossdressing from a historic point of view and define its meaning for Japanese society, to highlight the peculiar points of the crossdressing seen on the Takarazuka stage and to find out how the activities of the Takarazuka theater have influenced thematic examples of crossdressing in various Japanese pop culture media. Based on the research it was concluded, that the Takarazuka theater created the classic Japanese female crossdressing tradition, which, by using the Takarazuka aesthetic and archetypes, deconstructing and subverting them, became the basis for a new crossdressing culture in the 21st century. This paper consists of two parts. The first part of the paper explains the term ‘crossdressing’ and its in history in Japan, including the Takarazuka theater history and the specifics of its gender portrayal. The second part of the paper analyses Takarazuka inspired examples from Japan’s anime, manga and idol music videos. There are 46 pages in this bachelor thesis, not including the bibliography and appendix. Bakalaura darbā „Takarazuka teātra ietekme uz krosdresinga attēlojumiem Japānas populārajā kultūrā” tiek pētīts, kā Takarazuka Revue teātra ietekmes un iespaida rezultātā tiek attēlots krosdresingsJapānas populārajā kultūrā un kā krosdresinga attēlojums ir mainījies laika gaitā. Darba mērķi ir: uzrādīt krosdresinga piemērus Japānā no vēsturiskā skatupunkta un definēt tā nozīmi sabiedrībā, parādīt Takarazuka teātra krosdresinga īpatnības, kā arī noskaidrot, kā Takarazuka teātra darbība ir ietekmējusi krosdresinga tematikas piemērus dažādos Japānas populārās kultūras mēdijos. Tika secināts, ka Takarazuka teātris ir izveidojis Japānas sieviešu pārģērbšanās, jeb krosdresinga klasiku, uz kuras pamata 21. gadsimtā radās jauna krosdresinga kultūra, dekonstruējot un subversējot Takarazuka tradīciju, aizņemoties no tās estētikas un arhetipiem. Darbs sastāv no divām daļām. Pirmā daļa tiek veltīta krosdresinga jēdzienam un tā vēsturei Japānā, ieskaitot Takarazuka teātri, un tā specifiskam dzimuma attēlojumam uz skatuves. Darba otrajā daļā tiek analizēti Takarazuka teātra iespaidotie krosdresinga piemēri Japānas anime,manga un aidolu grupu mūzikas video. Darbā ir 46 lpp. neieskaitot literatūras sarakstu un pielikumu.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Apaļais, Ēriks;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  Darba mērķis ir izpētīt, kā attēlu nozīmi iespējams interpretēt noteiktā kontekstā. Pētījums reaģē uz galējās interpretācijas problemātiku un ierosina skatīt Čārlza Pīrsa zīmju teoriju kā instrumentu, kas ļauj analizēt nozīmes radīšanas un interpretācijas procesualitāti noteiktas situācijas un kultūras kontekstā. Tiek pētīti četri atšķirīgi attēlu gadījumi (Hilma af Klinta, Sajs Tvomblijs, Gerhards Rihters un Vija Celmiņa), piemērojot mainīgos konteksta lielumus un Pīrsa zīmju klasifikācijas. Vijas Celmiņas intervijas fonētiskā un runātā diskursa analīze liecina, ka mākslinieces runātais teksts var attīstīt uztvērēja priekšzināšanas, kas būtiski ietekmē attēla nozīmes interpretāciju. The purpose of this research is to study how artworks’ meaning may be interpreted in specified contexts. The research responds to the problematics of the final interpretant and proposes Charles Peirce’s sign theory as a tool that allows us to analyze the processuality of meaning creation and interpretation in situational and cultural contexts. Four pictures by Hilma af Klint, Cy Twombly, Gerhard Richter and Vija Celmins are studied, applying context variables and Peirce’s sign classifications. Results show that phonetic and spoken discourse analysis of artists’ interviews may develop a receiver’s background knowledge for picture-meaning interpretation.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Esīte, Evita;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  “Improvement of labor protection system in service company X.” Author of the research paper: Evita Esīte. Supervisor Dr. med. associate prof. Roja Ž. The research paper is written on 93 pages, which include 25 images, 11 tables, 27 attachments and 47 names of the information sources. The master thesis consists of four parts. The first part summarizes and analyzes the literature on the history of the labor protection system and its model in Latvia, on the internal monitoring of the work environment and the assessment of work environment risks. The literature on the most common work environment risk factors in Latvian service organizations has been analyzed. The second part lists and describes the methods used in the study, the third part is the collection of data, analysis and presentation of results. In the fourth part, guidelines for the improvement of the labor protection system in the service provision company X are developed. The obtained results of the research allow to conclude that full-fledged and regular assessment of work environment risks in the company, involvement of employees in labor protection processes, education on labor protection issues is the basis for improving the labor protection system in service organizations. “Darba aizsardzības sistēmas pinveidošana pakalpojumu sniegšanas uzņēmumā X.” Darba autore: Esīte E. Darba vadītāja: Dr. med., asociētā prof. Roja Ž. Darbs izklāstīts uz 93 lpp., ietver 25 attēlus, 11 tabulas, 27 pielikumus, 47 informatīvos avotus. Maģistra darbs sastāv no 4 daļām. Pirmajā daļā ir apkopota un analizēta literatūra par darba aizsardzības sistēmas vēsturi un tās modeli Latvijā, par darba vides iekšējo uzraudzību un darba vides risku novērtēšanu. Analizēta literatūra par biežākiem darba vides riska faktoriem Latvijas pakalpojumu sniegšanas organizācijās. Otrajā daļā ir uzskaitītas un aprakstītas pētījumā lietotās metodes, trešajā daļā ir iegūto datu apkopošana, rezultātu analīze un izklāsts. Ceturtajā daļā ir izstrādātas darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanas vadlīnijas pakalpojumu sniegšanas uzņēmumā X. Iegūtie pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka pilnvērtīga un regulāra darba vides risku novērtēšana uzņēmumā, nodarbināto iesaistīšana darba aizsardzības procesos, izglītošana par darba aizsardzības jautājumiem ir pamats darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanai pakalpojumu sniegšanas organizācijās.

 • Publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Latvian
  Authors: 
  Ambarovs, Uģis;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  As the meaning and role of information systems grows for our everyday life, the more important stays those systems’ confidentiality, integrity and availability. Most of the services we use and enjoy daily (heating, electricity, transportation, entertainment, etc.) are controlled by information systems, so it becomes vital to secure them against deliberate or unconscious action. This paper’s purpose is to look through the main threats of information systems and how we should protect and secure them. During the analysis of those risks, vulnerability, potential threats and taken action for securing information system SADME are assessed. Attīstoties mūsdienu informāciju sistēmām (IS) un pieaugot to nozīmei mūsu ikdienas dzīve, arvien būtiska paliek to pieejamība, konfidencialitāte un integritāte. Ņemot vērā, ka tik daudzas sfēras, kas padara mūsu ikdienu ērtāku (siltumenerģija, elektroenerģija, satiksme, izklaides u.c.), tiek pārvaldītas, izmantojot IS, ir jānodrošinās, lai tās gan nejauši, gan apzināti netiktu ietekmētas. Šis darbs ir veltīts, lai aplūkotu, kādi ir IS sistēmu draudi un cik lielā mērā tās varam aizsargāt pret potenciālajiem uzbrukumiem. Pētot IS aizsardzības principus, apskatīti IS SADME veiktie pasākumi potenciālo draudu novēršanai.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
24,017 Research products, page 1 of 2,402
 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Helpejs, Daniels;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  This bachelors paper is devoted to the regulation of non-residents and permanent representation in the law. The classification of permanent representation and non-residents is of fundamental importance in tax law. This classification affects the amount of tax which a person shall be taxed with, so it is essential to analyse this institute. The objective of the bachelors paper is to study the concept and substance of permanent representation, the regulatory framework of the Republic of Latvia for performers of economic activities with permanent representation, to analyse the interpretation of permanent representation in international treaties. The task of the paper is to study the institute of permanent representation and non- residents, to explore the condition needed to grant this classification, as well as to explore the emergence of this institute, as well as international regulation in this field. Keywords: permanent representation, non-residents, tax law, the law on taxes and fees. Bakalaura darbs ir veltīts nerezidentu un pastāvīgo pārstāvniecību regulējumam nodokļu tiesībās. Pastāvīgās pārstāvniecības un nerezidenta klasifikācijai ir būtiska nozīme nodokļu tiesībās. Šī klasifikācija ietekmē nodokļu apmēru, ar kādu tiks aplikta persona, tādēļ ir būtiski izanalizēt šo institūtu. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt pastāvīgās pārstāvniecības jēdzienu un būtību, Latvijas Republikas normatīvo regulējumu saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem ir pastāvīgā pārstāvniecība, analizēt pastāvīgās pārstāvniecības interpretāciju starptautiskajos līgumos. Darba uzdevums ir izpētīt pastāvīgās pārstāvniecības un nerezidenta institūtu, izpētīt nosacījumus, lai tiktu piešķirta šī klasifikācija, kā arī izpētīt šī institūta rašanos un starptautisko regulējumu šajā jomā. Atslēgvārdi: pastāvīgā pārstāvniecība, nerezidents, nodokļu tiesības, nodokļu likums.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Studente, Aija;
  Publisher: RPIVA
  Country: Latvia

  Promocijas darba mērķis ir pētīt vispārizglītojošā internātpamatskolā dzīvojošo pusaudžu dzīvesdarbības prasmes un izstrādāt teorētiski pamatotu pedagoģiskās darbības modeli dzīvesdarbības prasmju apguvei, to eksperimentāli pārbaudīt. Pētījuma aktualitāti nosaka fakts, ka internātpamatskolas pedagoģiskais process nav pētīts, internātskolu praksē nav konsekventas izpratnes par to, kā dzīvesdarbības prasmju apguvi savienot ar mācību un audzināšanas procesu, kā arī teorētiski pamatotu un empīriski pārbaudītu dzīvesdarbības prasmju apguves kritēriju un rādītāju nepieciešamība skolu (internātpamatskolu) pedagoģijas teorijā un praksē. Promocijas darbā autore analizē darbības, dzīvesdarbības būtību un konkretizē jēdzienu dzīvesdarbības prasmes. Uz zinātniskās literatūras analīzes pamata atklāta dzīvesdarbības prasmju veidošanās darbībā, tās objektīvie un subjektīvie komponenti, pamatojot dzīvesdarbības prasmju nepieciešamību internātpamatskolā, kas nosaka tālāko skolēnu sekmīgu dzīvesdarbību. Definēti subjektīvie sekmīgu dzīvesdarbību veicinošie faktori: motivētība, mērķtiecība, patstāvība, pašattīstība. Promocijas darbā atklāti pedagoģiskie nosacījumi pusaudžu dzīvesdarbības prasmju sekmīgai attīstībai vispārizglītojošas internātpamatskolas pedagoģiskajā procesā. Pētījuma gaitā izstrādāta un empīriski pārbaudīta dzīvesdarbības prasmju veidošanās procesuālā struktūra, dzīvesdarbības prasmju kritēriji un rādītāji. Izveidots teorētiski pamatots dzīvesdarbības prasmju apguves modelis pusaudžiem, noteikti tā nozīmīgākie struktūrkomponenti, akcentējot ģimeniskuma un sadarbības nozīmi. Empīriskā pētījuma rezultāti apstiprina aizvirzīto hipotēzi par dzīvesdarbības prasmju apguvi internātpamatskolas pedagoģiskajā procesā. Pētījuma bāzi veido Balvu novada Tilžas internātpamatskolas, Liepājas novada Vaiņodes internātpamatskolas, Alūksnes novada Liepnas internātpamatskolas un Jēkabpils novada Biržu internātpamatskolas 140 skolēni un 69 skolotāji. Promocijas darbu veido divas daļas, nobeigums, literatūras saraksts un pielikumi. Darba pamatteksts izklāstīts uz 156 lappusēm, to ilustrē 36 attēli, 9 tabulas. Literatūras un avotu sarakstā iekļauti 307 izdevumu nosaukumi latviešu, krievu, angļu un vācu valodās. Pievienots 21 pielikums. Atslēgvārdi: darbība, dzīvesdarbība, prasmes, dzīvesdarbības prasmes, internātpamatskolas pedagoģiskais process. The goal of the PhD dissertation is to study the lifeskills of adolescents living in a general boarding elementary school and to develop theoretically based pedagogical operating model for acquisition of lifeskills, and to examine it experimentally. Topicality of the research has been determined by the fact that the pedagogical process of the boarding elementary school has not been researched yet; there is no consequent understanding, how to relate acquisition of lifeskills with learning and upbringing process, as well as the necessity of theoretically based and empirically examined criteria and indicators of lifeskills’ acquisition in the pedagogical theory and practice of schools (boarding elementary schools). The author of the PhD dissertation analyses nature of activity, lifeskills activity and specifies the notion of lifeskills. Building of lifeskills in actions, its objective and subjective components are discovered on the basis of scientific literature analysis by justifying the necessity of lifeskills at boarding elementary school, which determines further successful life activities of pupils. The following subjective contributing factors of lifeskills have been defined: motivatedness, purposefulness, self-independence, self-development. In the PhD dissertation pedagogical conditions for successful development of adolescents’ lifeskills in the pedagogical process of general boarding elementary school are discovered. During the research period the procedural structure of lifeskills’ building has been developed and empirically examined, as well as criteria and indicators of lifeskills. Theoretically-based model for acquisition of lifeskills for adolescents has been created; the most significant structural components emphasizing importance of family and cooperation has been determined. Results of empirical research approve the stated hypothesis about acquisition of lifeskills in the pedagogical process of boarding elementary school. Research base consists of 140 pupils and 69 teachers of Balvi Municipality Tilža Boarding Elementary School, Alūksne Municipality Liepna Boarding Elementary School and Jēkabpils Municipality Biržu Boarding Elementary School.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Andržejevska, Anete;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  In this work is viewed current Public Procurement Law framework for the open competition, as one of the types of procurement procedure, its application and organization, as well as the new public procurement bill, which is planned to incorporate in the European Parliament Council of 26 February 2014 Directive 2014/24/EU public procurement and repealing Directive 2004/18/EC (hereinafter - Directive 2014/24 /EU). Will be also studied legislation, as well as the described existing problems in practice, offering solutions to these problems. The work consists of three chapters, which are structured in sections. First of all, the author looked at the open competition separation from other procurement procedures, application of legislation and the need for its planning. Sequentially, the author examined the procurement commission procedures establishment and functioning, while organizing an open competition. In the final phase, the author studied the open tendering process. The aim is to draw attention to the problems associated with the organization of an open competition, hindering qualitative and customer-needed proper conclusion of an open competition procurement agreement and receiving of qualitative service, offering proposals to solve or alleviate these problems. This work is based on the use of Public Procurement Law, practice of jurisprudence, decisions of the Procurement Monitoring Bureau (IUB), publications, as well as internet resources. During the process of developing this work, the author has come to a number of issues and resulting conclusions. Final section presents conclusions, as well as proposals for preventing or reducing the problems in the organization of an open competition. Darbā apskatīts šī brīža Publisko iepirkumu likuma regulējums attiecībā uz atklāta konkursa, kā viena no iepirkuma procedūras veidiem, piemērošanu un organizēšanu, kā arī izstrādātais jaunais publisko iepirkumu likumprojekts, kurā plānots iestrādāt Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.februāra Direktīvā 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (turpmāk tekstā – Direktīva 2014/24/ES) noteikto. Tiek pētīts tiesiskais regulējums, kā arī raksturotas praksē pastāvošās problēmas, piedāvājot risinājumus šo problēmu novēršanai. Darbs sastāv no trīs nodaļām, kuras ir strukturētas apakšnodaļās. Vispirms autore apskatījusi atklāta konkursa nošķiršanu no citām iepirkuma procedūrām, piemērošanas tiesiskais regulējums un tā plānošanas nepieciešamību. Secīgi autore apskatījusi iepirkuma komisijas izveides kārtību un darbību, organizējot atklātu konkursu. Darba noslēgumā autore izpētījusi atklāta konkursa organizēšanas procesu. Darba izstrādes mērķis ir vērst uzmanību uz problēmām, kas saistās ar atklāta konkursa organizēšanu, kas kavē kvalitatīva un pasūtītāja vajadzībām atbilstoša atklāta konkursa organizēšanu iepirkuma līguma noslēgšanai un kvalitatīva pakalpojuma saņemšanai, piedāvājot priekšlikumus šo problēmu mazināšanai vai risināšanai. Darba pamatā ir izmantoti publisko iepirkumu regulējošie normatīvie akti, tiesu prakse, Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumi, publikācijas, kā arī interneta resursi. Darba izstrādes gaitā autore ir nonākusi pie vairākiem problēmjautājumiem un no tiem izrietošiem secinājumiem. Darba noslēgumā ir norādīti secinājumi, kā arī priekšlikumi atklātu konkursu organizēšanas problēmu novēršanai vai mazināšanai.

 • Publication . Master thesis . 2021
  Open Access Latvian
  Authors: 
  Mucenieks, Toms;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  The master's thesis examines the existing piano visualization solutions and creates a realtime piano visualization program using the latest technologies. The aims of the paper are as follows: to look at the positives and negatives of existing visualization solutions, to find the best available way to automatically generate finger positions for each note from an electronic piano MIDI file, and to create a piano visualization program based on the information. As a result of the master's thesis, the existing solutions were compared and a program was created, the input of which receives a MIDI file played on an electronic piano, the notes of which are distributed to each hand manually and the output visualizes the piano playing in real time. Maģistra darbā tiek apskatīti esošie klavierspēles vizualizācijas risinājumi un veidota klavierspēles reāla laika vizualizācijas programma, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Darba mērķi ir sekojoši: apskatīt pozitīvo un negatīvo esošajos vizualizācijas risinājumos, atrast labāko pieejamo veidu, kas ļauj no elektroniskajām klavierēm iespēlēta MIDI faila automātiski ģenerēt pirkstu novietojumus katrai notij un, ņemot vērā apskatīto informāciju, izveidot klavierspēles vizualizācijas programmu. Maģistra darba rezultātā tika salīdzināti esošie risinājumi un izveidota programma, kas ieejā saņem elektroniskajās klavierēs iespēlētu MIDI failu, kam notis ir sadalītas katrai rokai manuāli un izejā reālā laikā vizualizē klavierspēli.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Mikulāne, Sabīne;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  In this Master’s Thesis a research was conducted on the impact of ergonomic and other type of common risks related to the productivity of office employees at their work place by using semi-quantitative and qualitative assessments. There were developed solutions for reduction and prevention of the ergonomic risks, as well as suggestions for advancing productivity of the employees, whose daily work is related to the office environment. Maģistra darbā ir pētīta ergonomisko un citu biežāko risku ietekme uz biroja darbinieku produktivitāti attiecīgajās darba vietās, pielietojot puskvantitatīvos un kvalitatīvos novērtējumus. Ir izstrādāti preventīvie risinājumi ergonomisko risku mazināšanai un novēršanai, kā arī produktivitātes veicināšanai strādājošajiem, kas ikdienā strādā birojā.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Išankova, Kristīne;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  The aim of the research is to study school managements action in the teacher’s psychosocial risk prevention. During the research a theoretical information analysis was done alongside interviews with school principals and surveys for the teachers. During the research three interviews with school principals were organised, and a survey was sent to the school teachers. The results of the research have shown that the identified psychosocial risks and its affect in the teachers action, compiling them with the principals rating. The researches hypothesis - The psychosocial risks in the “A” district high-schools are reduced, if the duties are being delegated purposefully, the ergonomic conditions are being improved in the working place, and there are being organised training in stress management for the teachers. – approved partly, because the ergonomic factors are being improved and the teachers are being sent to seminars, and other educational trainings, to be able to deal with stress management. Pētījuma mērķis ir pētīt izglītības iestādes vadības darbību pedagogu psihosociālo risku novēršanā. Pētījuma gaitā ir veikta teorijas analīze, empīriskajā pētījuma daļā – “A” novada 3 vidusskolu pedagogu anketēšana un intervijas ar šo vidusskolu direktoriem. Pētījuma rezultāti norāda, kādi ir pedagogu apzinātie psihosociālie riski un to ietekme pedagogu darbībā, tos sastatot ar skolu direktoru vērtējumiem. Pētījumam izvirzītā hipotēze - “A” novada vidusskolās psihosociālie riski tiek mazināti, ja mērķtiecīgi tiek deleģēti darba pienākumi pedagogiem, tiek uzlaboti ergonomiskie apstākļi darba vietā, tiek organizētas apmācības stresa vadībā pedagogiem. – tika apstiprināta daļēji, jo tika pierādīts, ka ergonomiskie apstākļi tiek uzlaboti un apmācības organizētas, lai pedagogi būtu kompetenti stresa pārvaldībā, taču nav konstatēta mērķtiecīga pienākumu deleģēšana vidusskolu pedagogiem.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Stoga, Alise;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  The bachelor thesis „The Influence of The Takarazuka Theater on Portrayals of Crossdressing in Japanese Pop Culture” explores how the Takarazuka Revue Theater has affected the portrayal of crossdressing in Japanese pop culture and how that portrayal has changed over time. This paper aims to: show examples of Japanese crossdressing from a historic point of view and define its meaning for Japanese society, to highlight the peculiar points of the crossdressing seen on the Takarazuka stage and to find out how the activities of the Takarazuka theater have influenced thematic examples of crossdressing in various Japanese pop culture media. Based on the research it was concluded, that the Takarazuka theater created the classic Japanese female crossdressing tradition, which, by using the Takarazuka aesthetic and archetypes, deconstructing and subverting them, became the basis for a new crossdressing culture in the 21st century. This paper consists of two parts. The first part of the paper explains the term ‘crossdressing’ and its in history in Japan, including the Takarazuka theater history and the specifics of its gender portrayal. The second part of the paper analyses Takarazuka inspired examples from Japan’s anime, manga and idol music videos. There are 46 pages in this bachelor thesis, not including the bibliography and appendix. Bakalaura darbā „Takarazuka teātra ietekme uz krosdresinga attēlojumiem Japānas populārajā kultūrā” tiek pētīts, kā Takarazuka Revue teātra ietekmes un iespaida rezultātā tiek attēlots krosdresingsJapānas populārajā kultūrā un kā krosdresinga attēlojums ir mainījies laika gaitā. Darba mērķi ir: uzrādīt krosdresinga piemērus Japānā no vēsturiskā skatupunkta un definēt tā nozīmi sabiedrībā, parādīt Takarazuka teātra krosdresinga īpatnības, kā arī noskaidrot, kā Takarazuka teātra darbība ir ietekmējusi krosdresinga tematikas piemērus dažādos Japānas populārās kultūras mēdijos. Tika secināts, ka Takarazuka teātris ir izveidojis Japānas sieviešu pārģērbšanās, jeb krosdresinga klasiku, uz kuras pamata 21. gadsimtā radās jauna krosdresinga kultūra, dekonstruējot un subversējot Takarazuka tradīciju, aizņemoties no tās estētikas un arhetipiem. Darbs sastāv no divām daļām. Pirmā daļa tiek veltīta krosdresinga jēdzienam un tā vēsturei Japānā, ieskaitot Takarazuka teātri, un tā specifiskam dzimuma attēlojumam uz skatuves. Darba otrajā daļā tiek analizēti Takarazuka teātra iespaidotie krosdresinga piemēri Japānas anime,manga un aidolu grupu mūzikas video. Darbā ir 46 lpp. neieskaitot literatūras sarakstu un pielikumu.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Apaļais, Ēriks;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  Darba mērķis ir izpētīt, kā attēlu nozīmi iespējams interpretēt noteiktā kontekstā. Pētījums reaģē uz galējās interpretācijas problemātiku un ierosina skatīt Čārlza Pīrsa zīmju teoriju kā instrumentu, kas ļauj analizēt nozīmes radīšanas un interpretācijas procesualitāti noteiktas situācijas un kultūras kontekstā. Tiek pētīti četri atšķirīgi attēlu gadījumi (Hilma af Klinta, Sajs Tvomblijs, Gerhards Rihters un Vija Celmiņa), piemērojot mainīgos konteksta lielumus un Pīrsa zīmju klasifikācijas. Vijas Celmiņas intervijas fonētiskā un runātā diskursa analīze liecina, ka mākslinieces runātais teksts var attīstīt uztvērēja priekšzināšanas, kas būtiski ietekmē attēla nozīmes interpretāciju. The purpose of this research is to study how artworks’ meaning may be interpreted in specified contexts. The research responds to the problematics of the final interpretant and proposes Charles Peirce’s sign theory as a tool that allows us to analyze the processuality of meaning creation and interpretation in situational and cultural contexts. Four pictures by Hilma af Klint, Cy Twombly, Gerhard Richter and Vija Celmins are studied, applying context variables and Peirce’s sign classifications. Results show that phonetic and spoken discourse analysis of artists’ interviews may develop a receiver’s background knowledge for picture-meaning interpretation.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Esīte, Evita;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  “Improvement of labor protection system in service company X.” Author of the research paper: Evita Esīte. Supervisor Dr. med. associate prof. Roja Ž. The research paper is written on 93 pages, which include 25 images, 11 tables, 27 attachments and 47 names of the information sources. The master thesis consists of four parts. The first part summarizes and analyzes the literature on the history of the labor protection system and its model in Latvia, on the internal monitoring of the work environment and the assessment of work environment risks. The literature on the most common work environment risk factors in Latvian service organizations has been analyzed. The second part lists and describes the methods used in the study, the third part is the collection of data, analysis and presentation of results. In the fourth part, guidelines for the improvement of the labor protection system in the service provision company X are developed. The obtained results of the research allow to conclude that full-fledged and regular assessment of work environment risks in the company, involvement of employees in labor protection processes, education on labor protection issues is the basis for improving the labor protection system in service organizations. “Darba aizsardzības sistēmas pinveidošana pakalpojumu sniegšanas uzņēmumā X.” Darba autore: Esīte E. Darba vadītāja: Dr. med., asociētā prof. Roja Ž. Darbs izklāstīts uz 93 lpp., ietver 25 attēlus, 11 tabulas, 27 pielikumus, 47 informatīvos avotus. Maģistra darbs sastāv no 4 daļām. Pirmajā daļā ir apkopota un analizēta literatūra par darba aizsardzības sistēmas vēsturi un tās modeli Latvijā, par darba vides iekšējo uzraudzību un darba vides risku novērtēšanu. Analizēta literatūra par biežākiem darba vides riska faktoriem Latvijas pakalpojumu sniegšanas organizācijās. Otrajā daļā ir uzskaitītas un aprakstītas pētījumā lietotās metodes, trešajā daļā ir iegūto datu apkopošana, rezultātu analīze un izklāsts. Ceturtajā daļā ir izstrādātas darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanas vadlīnijas pakalpojumu sniegšanas uzņēmumā X. Iegūtie pētījuma rezultāti ļauj secināt, ka pilnvērtīga un regulāra darba vides risku novērtēšana uzņēmumā, nodarbināto iesaistīšana darba aizsardzības procesos, izglītošana par darba aizsardzības jautājumiem ir pamats darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanai pakalpojumu sniegšanas organizācijās.

 • Publication . Bachelor thesis . 2018
  Open Access Latvian
  Authors: 
  Ambarovs, Uģis;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  As the meaning and role of information systems grows for our everyday life, the more important stays those systems’ confidentiality, integrity and availability. Most of the services we use and enjoy daily (heating, electricity, transportation, entertainment, etc.) are controlled by information systems, so it becomes vital to secure them against deliberate or unconscious action. This paper’s purpose is to look through the main threats of information systems and how we should protect and secure them. During the analysis of those risks, vulnerability, potential threats and taken action for securing information system SADME are assessed. Attīstoties mūsdienu informāciju sistēmām (IS) un pieaugot to nozīmei mūsu ikdienas dzīve, arvien būtiska paliek to pieejamība, konfidencialitāte un integritāte. Ņemot vērā, ka tik daudzas sfēras, kas padara mūsu ikdienu ērtāku (siltumenerģija, elektroenerģija, satiksme, izklaides u.c.), tiek pārvaldītas, izmantojot IS, ir jānodrošinās, lai tās gan nejauši, gan apzināti netiktu ietekmētas. Šis darbs ir veltīts, lai aplūkotu, kādi ir IS sistēmu draudi un cik lielā mērā tās varam aizsargāt pret potenciālajiem uzbrukumiem. Pētot IS aizsardzības principus, apskatīti IS SADME veiktie pasākumi potenciālo draudu novēršanai.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.