Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
23,371 Research products, page 1 of 2,338

 • Publications
 • Other research products
 • Open Access
 • Latvian

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Vanags, J; Butāne, I; Štaube, T;
  Publisher: Riga Technical University
  Country: Latvia

  Pētījumā galvenā uzmanība tiek veltīta ilgtspējīgai investīciju videi, kas ir nozīmīgākais aspekts gan valsts ilgtspējīgas attīstības veidošanā un tautsaimniecības konkurētspējas palielināšanā investīciju piesaistē, gan investīciju projektu īstenošanā uzņēmējdarbības līmenī. Ilgtspējīgas investīciju vides teorētisko aspektu izstrādei darba autori izmanto Vācijas zinātnieku izstrādāto Darmštates ilgtspējīgas investēšanas modeli. Darmštates modelis izstrādāts, izmantojot Gētes un Hohenheimeras universitātes zinātnieku izveidoto ilgtspējīgas investēšanas vides kritērijus, kas sadalīti vairākās, savstarpēji saderīgās un mijiedarbībā esošās grupās. Nozīmīgākās Darmštates modeļa nepilnības ir saistītas ar ilgtspējīgas investēšanas procesa izolāciju no reālās investīciju vides. Zinot, ka tirgus ekonomiskajā sistēmā komersanti uzvedas racionāli, viņi centīsies izmantot konkrētā investīciju vidē esošās iespējas, lai maksimizētu neto naudas plūsmu. Tāpēc Darmštates modeļa īstenošana praksē tiek saistīta ar ievērojamu valsts iejaukšanās pastiprināšanu un dabisko tirgus pašregulēšanās procesu efektivitātes būtisku samazinājumu. Lai mazinātu identificētās nepilnības, pētījuma autori piedāvā pilnveidot Darmštates modeli, izmantojot sistēmiskas pieejas metodi. Tādējādi tiek iegūta sistēma, kuras funkcionēšanas mērķis atbilst ilgtspējīgas attīstības mērķim.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Siņenko, Nadežda;
  Country: Latvia
 • Publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Latvian
  Authors: 
  Lagzdiņa, Liliāna Sandra;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  Bakalaura darba mērķis ir pamatojoties uz iepakojuma ietekmes teoriju un pircēja rīcību teorijas analīzi un kvalitatīvo un kvantitatīvo metožu pētījumiem, noskaidrot produkta iepakojuma nozīmi pircēju izvēlē, atklāt nepilnības un sniegt priekšlikumus. Darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīti iepakojuma teorētiskais raksturojums - iepakojuma funkcijas, dizaina elementi un ietekmes raksturojumi. Otrā nodaļa ietver pircēju rīcības analīzi un tiek aprakstīts izvēles veikšanas modelis un faktori, kas to ietekmē. Trešajā nodaļa tiek aprakstīti anketas un fokusgrupas iegūtie rezultāti. Darbs sastāv no 69 lapas 32 attēliem, 6 tabulām, 9 pielikumiem. Rezultāti norāda kā pircēji uztver produktu iepakojumu un kā tas ietekmē pircēju rīcību vai iegādāties, vai neiegādāties produktu Bachelors thesis goal is to find out the product packaging meaning in buyer choose, detect gaps and make proposals by analysing packaging influence theory and buyer action theory and using qualitative and quantitative method research. Thesis consist of three chapters. In the first chapter is described packaging theoretic characteristics – packaging functions, design elements and impacts characteristics. Second chapter consists of buyer action analysis, there is described choose making model and factors which influence it. In the third chapter there is described questionnaires and focus groups results. Thesis consists of 69 pages, 32 pictures, 6 tables, 9 attachments. Results show how buyer perceive product packaging and how it influences buyer action to buy or not to buy a product.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Kaļinka, M; Štrauhmanis, J;
  Country: Latvia

  Arhitektūras dokumentēšana ietver daudzus uzdevumus, kas dod priekšstatu par arhitektūru: sniegt telpisko, vēsturisko, tekstuālo informāciju, datus par būvmateriālu ķīmisko sastāvu u.c. Promocijas darbā no arhitektūras dokumentēšanas uzdevumiem tiek apskatīta arhitektūras telpiskā – ăeometrisko izmēru un vizuālā – dokumentēšana. Objekta ăeometrija nav tikai dokumentēšanas parametrs. Visas specifiskās iespējas radīt objektu kā unikālu ir ar nodomu; visas potenciālās vērtības – arhitektūra, māksla, vēsture, zinātne un sabiedrība – ir parametri, lai to pārdomātu.Darba mērķis ir izanalizēt un atrast optimālas arhitektūras dokumentēšanas 96 tehnoloģijas, apkopojot 3D lāzerskeneru un terrestiskās fotogrammetrijas rezultātus, un nodrošinot dažādām metodēm iegūtās informācijas apvienošanu augstākās pilnības datu kopu izveidei analīzes, datorizētas vizualizācijas un viegli atjaunojamas informācijas arhivēšanas vajadzībām.Darbā ir izpētīta: 3D lāzerskeneru tehnoloģijas pielietojums arhitektūras objektu telpiskai dokumentēšanai, un veikta tās rezultātu analīze uz objekta precizitāti un vizualizāciju. Ir veikta digitālās terrestiskās fotogrammetrijas un 3D lāzerskeneru tehnoloģiju reducēto datu apvienošana, kas dod iespēju dažādu metožu rezultātus attēlot 3D vidē ar augstu vizuālo izšķirtspēju un absolūtās piesaistes precizitāti, ietverot dažādu grafisko datorprogrammatūru kombinēšanu; ir izpētītas fotogrammetrijas un 3D lāzerskaneru programmatūras un atrastas dažādām programmatūrām piederošu moduļu kombinētas izmantošanas iespējas izvirzīto uzdevumu optimālai risināšanai; Izstrādāta arhitektūras objektu telpiskās dokumentēšanas tehnoģija informācijas uzglabāšanas struktūra, arhivēšanas un lietojumu vajadzībām.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Štorha, Zane;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  Uzņēmuma reģistrēšanas sistēma ir tīmekļa lietojumprogrammatūra, kuras pamata funkcionalitāte ir nodrošināt lietotājam ērtā un draudzīgā veidā reģistrēt savus uzņēmumus. Tā sevī ietver pašapkalpošanās reģistrācijas procesu, kas aizstāj rakstisku veidlapu iesniegšanu, gala procesā uzģenerējot gatavu dokumentu no ievadītajiem datiem. Klienta puses izstrāde ir realizēta lietojot Angular5, Angular Material un Bootstrap ietvarus. Lietotāja saskarnes testēšanai tiek izmantots jau Angular ietvarā iekļautie testēšanas rīki Selenium, Protractor un Jasmine Programmatūra izstrādāta, izmantojot mikroservisu arhitektūru, ka arī konteinerizētu izpildes vidi (Docker, Kubernetes). Enterprise registration system front-end development in microservice architecture. Enterprise registration system is a web site which helps clients to register their enterprise in very easy and convenient way. It consists of self service registration process which replace traditional paper format application forms and generates a document from entered data. For Front-end development author used Angular 5, Angular Material and Bootstrap frameworks. User Interface is tested by using implemented Angular tools – Jasmine, Protractor, Selenium. Project is based on microservice architecture and containerized environment.

 • Publication . Contribution for newspaper or weekly magazine . 2014
  Open Access Latvian
  Publisher: LU Akadēmiskais apgāds
  Country: Latvia
 • Publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Latvian
  Authors: 
  Akhmedova, Darya;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  Japan is and has been for thousands of years a very spiritual nation that is influenced by three different religions as well as folklore and myth. The three main religions in Japan being Shintoism, Buddhism, and Confucianism, all three offer its followers different moral perspectives that in Japan meld with each other and the folklore that is dominated by strange creatures and horrific monsters. Japanese folklore is also populated by real animals that have been given special abilities and powers which make them a part of the supernatural world. The yōkai, which are a great example of folklore, are made up of demons, shapeshifters, spirits, and all other sorts of various creatures. Like many myths from Europe and the Americas some of these supernatural creatures including yōkai have a real world animal equivalent. Yōkai are not only creatures, but can be gods as well. They appear in folktales, myths and legends much the same as werewolves, witches and vampires do in Europe. During the Edo period the stories and legends would have been one of the main ways people knew about or were connected to these creatures because the period was marked by a decrease in religious activity. That is not to say that Shintoism, Buddhism, and Confucianism were not present in Japanese society during this time but there was no state enforcement of religion, but the Edo government did require "all Japanese to be registered members of some recognized Buddhist sect." Religion offers answers to many of life’s questions, in Japan however it was not only religion that offered answers to world events, yōkai do as well. The fox has an interesting and complex place in Japanese folklore and legend, it became associated with the God of Rice, Inari in the 11th century. After this many of the evil doings of the fox can be attributed to this connection. The fox is an incredibly powerful creature that not only can transform itself but, "They have the power of infinite vision; they can hear everything and understand the secret thoughts of mankind generally." Japanese myth and legends have been told for centuries and were used to teach moral and life lessons. They explain the world through supernatural means and entertainment. These tales reveal a world full of supernatural creatures and monsters that terrorize the world we call reality. This reality is challenged by the one who is exposed to myths and legends. These myths and their reality allow for moral and life lessons to be taught in an entertaining way which lends itself to their retelling before and after they were first written down in The Kojiki in 712 CE. Thesis’s main text consists of 50 pages.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Liepiņa, Kristīne;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  Maģistra darba mērķis ir noskaidrot Latvijas drukāto un interneta mediju un latviski rakstošo mikroblogošanas vietnes “Twitter” lietotāju veidoto izslēgšanas kultūras diskursu 2021. gadā un atšķirības starp diskursu drukātajos un interneta medijos un “Twitter”. Darba teorētiskajā daļā aplūkotas teorētiskās pieejas sociālajiem medijiem, to ietekmei uz tradicionālajiem medijiem, kā arī ietvertas pieejas aktīvismam sociālajos medijos un skaidrots izslēgšanas kultūras jēdziens un izslēgšanas kultūras iezīmes. Pētījums veikts, izmantojot kvantitatīvo kontentanalīzi un kritisko diskursa analīzi. Izslēgšanas kultūras diskurss drukātajos un interneta medijos Latvijā un mikroblogošanas vietnē “Twitter” ir daudzšķautņains, tam raksturīga sadrumstalotība atkarībā no diskursa veidotāju institucionālajām piederībām un diskursīvajām praksēm, kas raksturīgas komunikatīvajai vidē, kurā diskursa veidotājs darbojas. The aim of this master’s thesis is to find out the discourse of cancel culture that appears in print and internet media in Latvia and on microblogging site “Twitter” in Latvian and the differences between these discourses in year 2021. The theoretical part of the thesis includes theoretical approaches to social media, their influence on traditional media, as well as theoretical approaches to activism on social media and theoretical approaches to cancel culture and its characteristics. Research is done using quantitative content analysis and critical discourse analysis. The discourse of cancel culture in print and online media in Latvia and on microblogging site “Twitter” in Latvian is multifaceted, characterized by fragmentation depending on institutional relations of discourse creators and discursive practices of the communication environment that these creators operate in.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Kondrotaite, Kristīna;
  Publisher: Latvijas Universitāte
  Country: Latvia

  Theme of this paper is “School government body and support staff activities to promote positive behaviour in X cities educational institutions”, in order to emphasize student inadequate behaviour in educational institutions. Teachers often complain about emotional violence and student aggressive behaviour towards other students and lesson disruptions. Object of this paper is -actions needed from school government body and support staff to enforce positive behaviour in educational institutions. To analyse this object author conducted questionnaire which proposed a solution. To promote positive behaviour support staff need to implement different activities to help school government body and teachers to successfully enforce positive behaviour in educational institution: by collaborating with school government body communicate with students and their parents about inappropriate behaviour to promote effective school parent collaboration. During research 3 interviews with school headmasters were conducted and 166 teachers took part in questionnaire. Paper consists of 4 chapters with 3 sub-chapters. It has nine imageries. Keywords: school government body, support staff, positive behaviour. Maģistra darba tēma: “Skolas vadības un atbalsta personāla darbība skolēnu pozitīvās uzvedības veicināšanā x pilsētas izglītības iestādēs”, jo šobrīd aktuāla problēma, skolēnu nepiemērota rīcība mācību iestādēs. Pedagogi bieži sūdzās par emocionālo vardarbību no skolēnu puses un skolēnu savstarpējo agresīvo uzvedību, mācību stundu traucēšanu. Maģistra darba pētījuma jautājums: ar kādām darbībām skolas vadība un atbalsta personāls veicina skolēnu pozitīvo uzvedību izglītības iestādēs. Lai rastu atbildes uz šo jautājumu, tika veikta anketēšana, pēc kuras analīzes tika rasta atbilde. Lai veicinātu pozitīvo uzvedību, lielas pūles jāpieliek atbalsta personālam, kurš ar dažādu uzdevumu veikšanu palīdz skolas vadībai un skolotājiem realizēt pozitīvās uzvedības ieviešanu mācību iestādē: sadarbojoties ar skolas vadību veic pārrunas ar skolēniem, kuriem nepieņemama uzvedība; aicina uz pārrunām vecākus, veicinot savstarpējo sadarbību. Tika intervētas trīs skolu vadības, anketēti 166 skolas pedagogi un atbalsta personāls. Darbs sastāv no četrām nodaļām, trim apakšnodaļām. Darbā ir deviņi attēli. Atslēgas vārdi: skolas vadība, atbalsta komanda, atbalsta personāls, pozitīvā uzvedība.

 • Open Access Latvian
  Authors: 
  Studente, Aija;
  Publisher: RPIVA
  Country: Latvia

  Promocijas darba mērķis ir pētīt vispārizglītojošā internātpamatskolā dzīvojošo pusaudžu dzīvesdarbības prasmes un izstrādāt teorētiski pamatotu pedagoģiskās darbības modeli dzīvesdarbības prasmju apguvei, to eksperimentāli pārbaudīt. Pētījuma aktualitāti nosaka fakts, ka internātpamatskolas pedagoģiskais process nav pētīts, internātskolu praksē nav konsekventas izpratnes par to, kā dzīvesdarbības prasmju apguvi savienot ar mācību un audzināšanas procesu, kā arī teorētiski pamatotu un empīriski pārbaudītu dzīvesdarbības prasmju apguves kritēriju un rādītāju nepieciešamība skolu (internātpamatskolu) pedagoģijas teorijā un praksē. Promocijas darbā autore analizē darbības, dzīvesdarbības būtību un konkretizē jēdzienu dzīvesdarbības prasmes. Uz zinātniskās literatūras analīzes pamata atklāta dzīvesdarbības prasmju veidošanās darbībā, tās objektīvie un subjektīvie komponenti, pamatojot dzīvesdarbības prasmju nepieciešamību internātpamatskolā, kas nosaka tālāko skolēnu sekmīgu dzīvesdarbību. Definēti subjektīvie sekmīgu dzīvesdarbību veicinošie faktori: motivētība, mērķtiecība, patstāvība, pašattīstība. Promocijas darbā atklāti pedagoģiskie nosacījumi pusaudžu dzīvesdarbības prasmju sekmīgai attīstībai vispārizglītojošas internātpamatskolas pedagoģiskajā procesā. Pētījuma gaitā izstrādāta un empīriski pārbaudīta dzīvesdarbības prasmju veidošanās procesuālā struktūra, dzīvesdarbības prasmju kritēriji un rādītāji. Izveidots teorētiski pamatots dzīvesdarbības prasmju apguves modelis pusaudžiem, noteikti tā nozīmīgākie struktūrkomponenti, akcentējot ģimeniskuma un sadarbības nozīmi. Empīriskā pētījuma rezultāti apstiprina aizvirzīto hipotēzi par dzīvesdarbības prasmju apguvi internātpamatskolas pedagoģiskajā procesā. Pētījuma bāzi veido Balvu novada Tilžas internātpamatskolas, Liepājas novada Vaiņodes internātpamatskolas, Alūksnes novada Liepnas internātpamatskolas un Jēkabpils novada Biržu internātpamatskolas 140 skolēni un 69 skolotāji. Promocijas darbu veido divas daļas, nobeigums, literatūras saraksts un pielikumi. Darba pamatteksts izklāstīts uz 156 lappusēm, to ilustrē 36 attēli, 9 tabulas. Literatūras un avotu sarakstā iekļauti 307 izdevumu nosaukumi latviešu, krievu, angļu un vācu valodās. Pievienots 21 pielikums. Atslēgvārdi: darbība, dzīvesdarbība, prasmes, dzīvesdarbības prasmes, internātpamatskolas pedagoģiskais process. The goal of the PhD dissertation is to study the lifeskills of adolescents living in a general boarding elementary school and to develop theoretically based pedagogical operating model for acquisition of lifeskills, and to examine it experimentally. Topicality of the research has been determined by the fact that the pedagogical process of the boarding elementary school has not been researched yet; there is no consequent understanding, how to relate acquisition of lifeskills with learning and upbringing process, as well as the necessity of theoretically based and empirically examined criteria and indicators of lifeskills’ acquisition in the pedagogical theory and practice of schools (boarding elementary schools). The author of the PhD dissertation analyses nature of activity, lifeskills activity and specifies the notion of lifeskills. Building of lifeskills in actions, its objective and subjective components are discovered on the basis of scientific literature analysis by justifying the necessity of lifeskills at boarding elementary school, which determines further successful life activities of pupils. The following subjective contributing factors of lifeskills have been defined: motivatedness, purposefulness, self-independence, self-development. In the PhD dissertation pedagogical conditions for successful development of adolescents’ lifeskills in the pedagogical process of general boarding elementary school are discovered. During the research period the procedural structure of lifeskills’ building has been developed and empirically examined, as well as criteria and indicators of lifeskills. Theoretically-based model for acquisition of lifeskills for adolescents has been created; the most significant structural components emphasizing importance of family and cooperation has been determined. Results of empirical research approve the stated hypothesis about acquisition of lifeskills in the pedagogical process of boarding elementary school. Research base consists of 140 pupils and 69 teachers of Balvi Municipality Tilža Boarding Elementary School, Alūksne Municipality Liepna Boarding Elementary School and Jēkabpils Municipality Biržu Boarding Elementary School.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.