Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
41,144 Research products

 • Publications
 • Research data
 • Other research products
 • Report
 • Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Viman, Leif;

  Det finns ett stort intresse att öka användningen av slagg genom att ständigt söka nya applikationsmöjligheter. Detta projekt har inriktats på slaggers användning som ballast i asfaltbeläggning, där de mest positiva egenskaperna är de goda slitage- vidhäftnings- och bullerdämpande egenskaperna, samt god stabilitet och beständighet. Ett syfte med projektet är att göra slaggasfalt till ett naturligt val på vägar i tätbebyggt område, där det krävs hög hållfasthet till exempel i rondeller och vid trafikljus och där buller och partikelbildning är ett problem. Ett andra syfte är att öka materialhushållningen i samhället genom att använda slagger, som produceras i samband med ståltillverkning istället för andra material vars egenskaper ofta resulterar i asfalt med sämre prestanda än slaggasfaltens. I denna första delrapport redovisas och sammanfattas resultaten från undersökningar av ett 10-tal olika slagger, med avseende på: 1. ballastegenskaper. 2. slitageegenskaper enligt Prall (SS-EN 12697-16). Genom att förbättra processtekniken och hantera slaggerna på lämpligt sätt avseende krossning, magnetavskiljning och sortering med mera hos slaggproducenten, kan kvalitén bli bättre och jämnare och materialen bli ett värdefullt vägbyggnadsmaterial. Slaggerna skickades in till VTI från respektive leverantör. VTI utförde all provning. Ballastprovningen av de olika slaggerna har utförts enligt gällande europastandarder för egenskaperna nötningsresistens, sprödhet och kornform: · SS-EN 1097-1 nötningsmotstånd (micro-Deval), · SS-EN 1097-2 motstånd mot fragmentering (Los Angelesvärde), · SS-EN 1097-9 motstånd mot nötning av dubbdäck (Nordiska kulkvarnsmetoden), · SS-EN 933-3 kornform – Flisighetsindex. För Prall-testerna har asfaltprovkroppar av typen ABS11 (asfalt för slitlager) tillverkats, där finfraktionen (0–4 mm) bestått av granitmaterial och allt material >4 mm bestått av respektive slagg. De allra flesta av de testade slaggtyperna är REACH-registrerade produkter. There is great interest in the steel industry to increase the use of slag by constantly seeking new application opportunities. This project has focused on slag used as aggregate in asphalt pavement, where the most positive characteristics are the good adhesion and noise reduction properties, as well as good stability and durability. One aim of the project is to make the slag asphalt to a natural choice on roads in urban areas, where it is complicated because of congestion to do maintenance work and where high strength e.g. roundabouts, traffic lights, et cetera. Therefore, one wishes, and where noise and particle formation due to traffic is a problem. A second objective is to increase the material economy of society by using slag, produced in conjunction with steel instead of other materials whose properties often results in asphalt with poorer performance than Slag Asphalt. In this first interim report, results of about 10 different slag types are summarized, with respect to: 1. ballast properties, 2. wear properties according to Prall (EN 12697-16, Method A). By improving the process technology and manage the slag material with regards to crushing, magnetic separation and sorting etc. of the slag producer, the quality become better and smoother and materials become valued for road construction. Slag materials were sent to VTI from each supplier. VTI performed all testing. Aggregates Testing of the various slag materials have been performed according to European standards for different properties like abrasion resistance, fragmentation and shape: · EN 1097-1 resistance to wear (micro-Deval). · EN 1097-2 resistance to fragmentation (Los Angeles Value), · EN 1097-9 resistance to abrasion of studded tires (Nordic Ball mill), · EN 933-3 particle shape – Flakiness index. For Prall tests, asphalt specimens of type ABS11 (asphalt wearing course), where made. The fine fraction (0-4 mm) consisted of granite materials and all materials >4 mm consisted of the respective slag material. 9 out of 10 slag types investigated are REACH registered products.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digitala Vetenskapli...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Eriksson, Bertil;

  Med användning av de nederbördskorrektioner som föreslagits i en tidigare rapport RMK17 (1980), har korrigerade normalvärden (1931-60) för årsnederbörden framräknats, och en karta över korrigerad normal årsnederbörd framställts. Från dessa årssurnrnor har subtraherats normal årsavrinning. Värden på årsavrinningen har tagits från publicerad karta över normal årsavrinning. Enligt vattenbalansekvationen skall de sålunda framräknade differenserna vara lika med den normala årliga avdunstningen. Den framställda kartan över denna variabel visar god överensstämmelse i de punkter, där tämligen säkra avdunstningsvärden finns tillgängliga. I södra Sverige erhölls vissa områden med avdunstningsvärden över 500 mm/år. Om dessa resultat är korrekta måste verifieras med en oberoende metod, tex genom att fastlägga regressionssarnband mellan i första hand årsavdunstning och sommartemperatur, men där man även kan tänka sig ytterligare förklarande variabler såsom vindhastighet , molnighet och ångtrycksdeficit. Arealmedelvärden har beräknats ur kartorna, fig 1-3, över nederbörd, avrinning och avdunstning. Medelårsnederbörden för hela landet beräknades till 745 mm ,vilket är 28% högre än tidigare angivna okorrigerade arealmedelvärde. 18%- enheter härstammar från korrektionerna för vind-, avdunstnings- och vätningsförluster vid uppmätning av nederbörd. Resterande 10%-enheter beror på att stationsnätet ej är representativt i fråga om stationernas belägenhet i höjdled. För landet som helhet gäller att något mindre än 50% av nederbörden avdunstar. I fjälltrakterna, där största nederbördsmängderna faller, avdunstar endast cirka 15%. The correction factors , which were proposed in anearlier report RMK 17 (1980) to be applied to measured precipitation amounts, have been used on the normal annual values for the period 1931-60. A map is presented, where corrected values from about 260 stations, have been used for the analysis. To get the normal annual evaporation values the normal runoff values have been subtracted from the corrected precipitation annual sums. A map is drawn showing the pattern of the normal evaporation in Sweden. The map and the values show good agreement in those points, where reliable evaporation values are available . The conclusionis drawn that the corrections of the precipitation data have the correct order of magnitude. However, there are of course great uncertainties int he details of the map of the normal evaporation. In southern Sweden in some areas values above 500 mm per year appear. In order to verify these results, another independent method must be used. It seems appropriate to establish regression equations between evaporation and the summer mean temperature and maybe even other variables like wind velocity, cloudiness, vapour pressure deficit. Area mean values of runoff, precipitation and evapotranspiration amounts have been calculated from the maps by integration. The mean annual precipitation amount for the whole of Sweden was found to be 745 mm. This value is 28% higher than the value computed from uncorrected data. 18% units are due to corrections for losses due to wind, evaporation and adhesion, when measuring the precipitation amounts. The rest, 10% units, is an effect of the fact that the precipitation stationsare too few in higher regions. For the country as awhole is found that somewhat less than 50% of the precipitationevaporates as water vapour into the atmosphere .In mountanious regions, where the largest precipitation amounts fall, only about 15% dissapear into the air.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digitala Vetenskapli...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Edvardsson, Bo;

  Med tillägg av en fråga upprepas studien redovisad i skriften Edvardsson, B. (1999). "En empirisk studie av svårigheter att skilja på inre och yttre händelser". Även denna samt granskningen av material i ett rättsfall där båda studierna användes i domskrivningen finns inlagd på DiVA. I replikationen medverkar N = 54 studerande i socialt arbete. Resultatbilden är likartad den första studien. This is a repetition of another questionnaire about reality management during night. One question is added. N = 54. The results confirm difficulties in reality management when awakening during night. Se även en mer omfattande skrift om "dröm-verklighet-förväxlingar" av Bo Edvardsson, inlagd på DiVA, och baserad på ett material med insamlade dröm-verklighet-förväxlingar.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digitala Vetenskapli...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Andersson, Christina;

  Sedan 2008 samlar Fakulteten för Humaniora och Samhällsvetenskap, tidigare Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT, vid Karlstads universitet in information om fakultetens utbildningar från alumner. Informationen samlas in årligen efter ett rullande schema. Syftet är att utvärdera fakultetens utbildningar samt att ta fram ett underlag för fortsatt kvalitetsutveckling av program och kurser. Målsättningen är att förbättra och vidareutveckla program och kurser. I rapporten redovisas resultat från enkäter till alumner som har studerat på programmen · Civilekonomprogrammet · Fastighetsekonomiprogrammet · Internationella affärer · IT, projektledning och affärssystem · Kommunikation och PR (Information och PR) · Personal och arbetsliv · Samhällsanalytikerprogrammet · Socionomprogrammet · Turismprogrammet · Magisterprogrammet i Skatterätt · Magister/Masterprogrammet i Regionalt samhällsbyggande med examen från i huvudsak 2017, 2018 eller 2019.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Publikationer från K...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Sjöberg, Ulf;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Publikationer från U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Bradby, Hannah; Brand, Tilman;

  This short review considers how ‘ethnicity’ and ‘superdiversity’ are used alongside ‘diversity’ in health research in a sample of recent journal articles. Diversity appears regularly in health inequalities research where the term is used to justify a focus on particular minorities presented as especially vulnerable to ill health or to being in receipt of inadequate services. Given the complexity of what is covered by ‘diversity’ there is a tendency to focus on a single dimension for intervention, such as language or ‘health literacy’. The development of cultural competency or cultural safety is a common response to diversity in health service provision. The review considers gaps in how diversity is treated and the way that superdiversity is largely being used as yet another synonym of diversity. The translation of terms into English, as the dominant language in the political economy of academic publishing, introduces further uncertainty in pinpointing the local dimension of diversity that is under research. The ways that ‘superdiversity’ is gradually appearing does not (yet) undo such uncertainty. Highlights Diversity appears regularly in health inequality literature but is poorly defined Diversity used synonymously with other terms (culture, ethnicity, race, language) Superdiversity used as an amplifier Language or ‘health literacy’ often nominate as aspect of diversity for intervention Cultural competence or cultural safety encompass progressive aspirations but less often specific practical responses to the challenges of diversifying diversity Health professionals do not see responding to diversity as their responsibility Gaps Specified relationships between inequality, inequity and diversity Positive effects of diversity on health outcomes and on inequality Evaluation of effect of increased workforce diversity on health equality Evaluation of effectiveness of cultural competency/safety programmes Professional structures and culture rarely included as part of the problem Effects of political and economic context, especially austerity and globalisation, on health services’ response to diversity How dimensions of diversity relate to one another across locations How vocabulary of superdiversity relates to that of ethnicity, racism and multiculturalism

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Publikationer från U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Jonasson, Hans;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digitala Vetenskapli...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Källström, Magnus;

  I samband med ett besök på Sigtuna Museum den 7 mars 2012 noterade jag ett ristat stenfragment, som inte tidigare har varit registrerat av Runverket. Fragmentet kommer från de arkeologiska undersökningarna 1988–90 i kvarteret Trädgårdsmästaren 9–10 och har fyndnummer 22526.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digitala Vetenskapli...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Andersson, O; Tholen, O;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digitala Vetenskapli...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Jägerbrand, Annika; Carlson, Annelie;

  För att minska energianvändning och kostnader för väg- och gatubelysning är det av vikt att ha en såenergieffektiv belysning som möjligt och att den huvudsakliga funktionen fortfarande upprätthålls.Målen med projektet var att ta fram grunddata för olika åtgärder som leder till en energieffektivisering avväg- och gatubelysningsnätet och att undersöka hur användning av dimning och olika ljuskällor påverkarsynbarhet såsom den uppfattas av människor. Denna studie visar att flera av de befintliga belysningsanläggningarnasom är undersökta har potential att minska sin energiförbrukning genom att sänkaeffekten och ändå uppfylla de krav som ställs utifrån trafiksäkerhetssynpunkt, detta eftersom medelluminansmätningaroch medelbelysningsstyrkemätningarna vi genomfört visar att värdena hamnaremellan de klasser som det i dagsläget finns rekommendationer om att följa. I denna studie redovisasfyra olika typer av dimningsschema utifrån olika förutsättningar där besparingarna i kWh/år ligger påmellan 19–50 %. Våra resultat från en webbenkät baserad på fotografier från vägar med olikavägbelysning visar att svaren inte var entydiga när det gällde bäst synbarhet mellan ljuskällorna.Däremot visar undersökningen att betydligt fler (62,4–71,6 %) väljer keramisk metallhalogen somvägbelysning framför högtrycksnatrium ifall de skulle köra bil för att känna sig mest bekväma, oavsett avstånd. In order to reduce energy use and its accompanying costs, it is important to have as energy-efficient road and street lighting as possible. The objectives of this project were to provide basic data for different energy efficiency measures for road and street lighting and to examine how the use of dimming and various light sources affects visibility. This study shows that there is potential to reduce the energy consumption of several of the existing road lightings by reducing power and still meet the requirements based on traffic safety, because the luminance and the illuminance we measured show that some of the values fall between the recommended classes. This study highlights four different types of dimming schedules based on different conditions in which the savings in kWh/year is between 19-50%. The results from a web survey based on photographs from roads with various lighting show that responses were not conclusive regarding the best visibility between light sources. However, the survey shows that more people (62.4-71.6%) choose ceramic metal halide lighting instead of high-pressure sodium in order to feel most comfortable when driving.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digitala Vetenskapli...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
41,144 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Viman, Leif;

  Det finns ett stort intresse att öka användningen av slagg genom att ständigt söka nya applikationsmöjligheter. Detta projekt har inriktats på slaggers användning som ballast i asfaltbeläggning, där de mest positiva egenskaperna är de goda slitage- vidhäftnings- och bullerdämpande egenskaperna, samt god stabilitet och beständighet. Ett syfte med projektet är att göra slaggasfalt till ett naturligt val på vägar i tätbebyggt område, där det krävs hög hållfasthet till exempel i rondeller och vid trafikljus och där buller och partikelbildning är ett problem. Ett andra syfte är att öka materialhushållningen i samhället genom att använda slagger, som produceras i samband med ståltillverkning istället för andra material vars egenskaper ofta resulterar i asfalt med sämre prestanda än slaggasfaltens. I denna första delrapport redovisas och sammanfattas resultaten från undersökningar av ett 10-tal olika slagger, med avseende på: 1. ballastegenskaper. 2. slitageegenskaper enligt Prall (SS-EN 12697-16). Genom att förbättra processtekniken och hantera slaggerna på lämpligt sätt avseende krossning, magnetavskiljning och sortering med mera hos slaggproducenten, kan kvalitén bli bättre och jämnare och materialen bli ett värdefullt vägbyggnadsmaterial. Slaggerna skickades in till VTI från respektive leverantör. VTI utförde all provning. Ballastprovningen av de olika slaggerna har utförts enligt gällande europastandarder för egenskaperna nötningsresistens, sprödhet och kornform: · SS-EN 1097-1 nötningsmotstånd (micro-Deval), · SS-EN 1097-2 motstånd mot fragmentering (Los Angelesvärde), · SS-EN 1097-9 motstånd mot nötning av dubbdäck (Nordiska kulkvarnsmetoden), · SS-EN 933-3 kornform – Flisighetsindex. För Prall-testerna har asfaltprovkroppar av typen ABS11 (asfalt för slitlager) tillverkats, där finfraktionen (0–4 mm) bestått av granitmaterial och allt material >4 mm bestått av respektive slagg. De allra flesta av de testade slaggtyperna är REACH-registrerade produkter. There is great interest in the steel industry to increase the use of slag by constantly seeking new application opportunities. This project has focused on slag used as aggregate in asphalt pavement, where the most positive characteristics are the good adhesion and noise reduction properties, as well as good stability and durability. One aim of the project is to make the slag asphalt to a natural choice on roads in urban areas, where it is complicated because of congestion to do maintenance work and where high strength e.g. roundabouts, traffic lights, et cetera. Therefore, one wishes, and where noise and particle formation due to traffic is a problem. A second objective is to increase the material economy of society by using slag, produced in conjunction with steel instead of other materials whose properties often results in asphalt with poorer performance than Slag Asphalt. In this first interim report, results of about 10 different slag types are summarized, with respect to: 1. ballast properties, 2. wear properties according to Prall (EN 12697-16, Method A). By improving the process technology and manage the slag material with regards to crushing, magnetic separation and sorting etc. of the slag producer, the quality become better and smoother and materials become valued for road construction. Slag materials were sent to VTI from each supplier. VTI performed all testing. Aggregates Testing of the various slag materials have been performed according to European standards for different properties like abrasion resistance, fragmentation and shape: · EN 1097-1 resistance to wear (micro-Deval). · EN 1097-2 resistance to fragmentation (Los Angeles Value), · EN 1097-9 resistance to abrasion of studded tires (Nordic Ball mill), · EN 933-3 particle shape – Flakiness index. For Prall tests, asphalt specimens of type ABS11 (asphalt wearing course), where made. The fine fraction (0-4 mm) consisted of granite materials and all materials >4 mm consisted of the respective slag material. 9 out of 10 slag types investigated are REACH registered products.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digitala Vetenskapli...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Eriksson, Bertil;

  Med användning av de nederbördskorrektioner som föreslagits i en tidigare rapport RMK17 (1980), har korrigerade normalvärden (1931-60) för årsnederbörden framräknats, och en karta över korrigerad normal årsnederbörd framställts. Från dessa årssurnrnor har subtraherats normal årsavrinning. Värden på årsavrinningen har tagits från publicerad karta över normal årsavrinning. Enligt vattenbalansekvationen skall de sålunda framräknade differenserna vara lika med den normala årliga avdunstningen. Den framställda kartan över denna variabel visar god överensstämmelse i de punkter, där tämligen säkra avdunstningsvärden finns tillgängliga. I södra Sverige erhölls vissa områden med avdunstningsvärden över 500 mm/år. Om dessa resultat är korrekta måste verifieras med en oberoende metod, tex genom att fastlägga regressionssarnband mellan i första hand årsavdunstning och sommartemperatur, men där man även kan tänka sig ytterligare förklarande variabler såsom vindhastighet , molnighet och ångtrycksdeficit. Arealmedelvärden har beräknats ur kartorna, fig 1-3, över nederbörd, avrinning och avdunstning. Medelårsnederbörden för hela landet beräknades till 745 mm ,vilket är 28% högre än tidigare angivna okorrigerade arealmedelvärde. 18%- enheter härstammar från korrektionerna för vind-, avdunstnings- och vätningsförluster vid uppmätning av nederbörd. Resterande 10%-enheter beror på att stationsnätet ej är representativt i fråga om stationernas belägenhet i höjdled. För landet som helhet gäller att något mindre än 50% av nederbörden avdunstar. I fjälltrakterna, där största nederbördsmängderna faller, avdunstar endast cirka 15%. The correction factors , which were proposed in anearlier report RMK 17 (1980) to be applied to measured precipitation amounts, have been used on the normal annual values for the period 1931-60. A map is presented, where corrected values from about 260 stations, have been used for the analysis. To get the normal annual evaporation values the normal runoff values have been subtracted from the corrected precipitation annual sums. A map is drawn showing the pattern of the normal evaporation in Sweden. The map and the values show good agreement in those points, where reliable evaporation values are available . The conclusionis drawn that the corrections of the precipitation data have the correct order of magnitude. However, there are of course great uncertainties int he details of the map of the normal evaporation. In southern Sweden in some areas values above 500 mm per year appear. In order to verify these results, another independent method must be used. It seems appropriate to establish regression equations between evaporation and the summer mean temperature and maybe even other variables like wind velocity, cloudiness, vapour pressure deficit. Area mean values of runoff, precipitation and evapotranspiration amounts have been calculated from the maps by integration. The mean annual precipitation amount for the whole of Sweden was found to be 745 mm. This value is 28% higher than the value computed from uncorrected data. 18% units are due to corrections for losses due to wind, evaporation and adhesion, when measuring the precipitation amounts. The rest, 10% units, is an effect of the fact that the precipitation stationsare too few in higher regions. For the country as awhole is found that somewhat less than 50% of the precipitationevaporates as water vapour into the atmosphere .In mountanious regions, where the largest precipitation amounts fall, only about 15% dissapear into the air.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digitala Vetenskapli...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Edvardsson, Bo;

  Med tillägg av en fråga upprepas studien redovisad i skriften Edvardsson, B. (1999). "En empirisk studie av svårigheter att skilja på inre och yttre händelser". Även denna samt granskningen av material i ett rättsfall där båda studierna användes i domskrivningen finns inlagd på DiVA. I replikationen medverkar N = 54 studerande i socialt arbete. Resultatbilden är likartad den första studien. This is a repetition of another questionnaire about reality management during night. One question is added. N = 54. The results confirm difficulties in reality management when awakening during night. Se även en mer omfattande skrift om "dröm-verklighet-förväxlingar" av Bo Edvardsson, inlagd på DiVA, och baserad på ett material med insamlade dröm-verklighet-förväxlingar.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digitala Vetenskapli...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Andersson, Christina;

  Sedan 2008 samlar Fakulteten för Humaniora och Samhällsvetenskap, tidigare Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT, vid Karlstads universitet in information om fakultetens utbildningar från alumner. Informationen samlas in årligen efter ett rullande schema. Syftet är att utvärdera fakultetens utbildningar samt att ta fram ett underlag för fortsatt kvalitetsutveckling av program och kurser. Målsättningen är att förbättra och vidareutveckla program och kurser. I rapporten redovisas resultat från enkäter till alumner som har studerat på programmen · Civilekonomprogrammet · Fastighetsekonomiprogrammet · Internationella affärer · IT, projektledning och affärssystem · Kommunikation och PR (Information och PR) · Personal och arbetsliv · Samhällsanalytikerprogrammet · Socionomprogrammet · Turismprogrammet · Magisterprogrammet i Skatterätt · Magister/Masterprogrammet i Regionalt samhällsbyggande med examen från i huvudsak 2017, 2018 eller 2019.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Publikationer från K...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Sjöberg, Ulf;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Publikationer från U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Bradby, Hannah; Brand, Tilman;

  This short review considers how ‘ethnicity’ and ‘superdiversity’ are used alongside ‘diversity’ in health research in a sample of recent journal articles. Diversity appears regularly in health inequalities research where the term is used to justify a focus on particular minorities presented as especially vulnerable to ill health or to being in receipt of inadequate services. Given the complexity of what is covered by ‘diversity’ there is a tendency to focus on a single dimension for intervention, such as language or ‘health literacy’. The development of cultural competency or cultural safety is a common response to diversity in health service provision. The review considers gaps in how diversity is treated and the way that superdiversity is largely being used as yet another synonym of diversity. The translation of terms into English, as the dominant language in the political economy of academic publishing, introduces further uncertainty in pinpointing the local dimension of diversity that is under research. The ways that ‘superdiversity’ is gradually appearing does not (yet) undo such uncertainty. Highlights Diversity appears regularly in health inequality literature but is poorly defined Diversity used synonymously with other terms (culture, ethnicity, race, language) Superdiversity used as an amplifier Language or ‘health literacy’ often nominate as aspect of diversity for intervention Cultural competence or cultural safety encompass progressive aspirations but less often specific practical responses to the challenges of diversifying diversity Health professionals do not see responding to diversity as their responsibility Gaps Specified relationships between inequality, inequity and diversity Positive effects of diversity on health outcomes and on inequality Evaluation of effect of increased workforce diversity on health equality Evaluation of effectiveness of cultural competency/safety programmes Professional structures and culture rarely included as part of the problem Effects of political and economic context, especially austerity and globalisation, on health services’ response to diversity How dimensions of diversity relate to one another across locations How vocabulary of superdiversity relates to that of ethnicity, racism and multiculturalism

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Publikationer från U...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Jonasson, Hans;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digitala Vetenskapli...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Källström, Magnus;

  I samband med ett besök på Sigtuna Museum den 7 mars 2012 noterade jag ett ristat stenfragment, som inte tidigare har varit registrerat av Runverket. Fragmentet kommer från de arkeologiska undersökningarna 1988–90 i kvarteret Trädgårdsmästaren 9–10 och har fyndnummer 22526.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digitala Vetenskapli...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Andersson, O; Tholen, O;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digitala Vetenskapli...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Jägerbrand, Annika; Carlson, Annelie;

  För att minska energianvändning och kostnader för väg- och gatubelysning är det av vikt att ha en såenergieffektiv belysning som möjligt och att den huvudsakliga funktionen fortfarande upprätthålls.Målen med projektet var att ta fram grunddata för olika åtgärder som leder till en energieffektivisering avväg- och gatubelysningsnätet och att undersöka hur användning av dimning och olika ljuskällor påverkarsynbarhet såsom den uppfattas av människor. Denna studie visar att flera av de befintliga belysningsanläggningarnasom är undersökta har potential att minska sin energiförbrukning genom att sänkaeffekten och ändå uppfylla de krav som ställs utifrån trafiksäkerhetssynpunkt, detta eftersom medelluminansmätningaroch medelbelysningsstyrkemätningarna vi genomfört visar att värdena hamnaremellan de klasser som det i dagsläget finns rekommendationer om att följa. I denna studie redovisasfyra olika typer av dimningsschema utifrån olika förutsättningar där besparingarna i kWh/år ligger påmellan 19–50 %. Våra resultat från en webbenkät baserad på fotografier från vägar med olikavägbelysning visar att svaren inte var entydiga när det gällde bäst synbarhet mellan ljuskällorna.Däremot visar undersökningen att betydligt fler (62,4–71,6 %) väljer keramisk metallhalogen somvägbelysning framför högtrycksnatrium ifall de skulle köra bil för att känna sig mest bekväma, oavsett avstånd. In order to reduce energy use and its accompanying costs, it is important to have as energy-efficient road and street lighting as possible. The objectives of this project were to provide basic data for different energy efficiency measures for road and street lighting and to examine how the use of dimming and various light sources affects visibility. This study shows that there is potential to reduce the energy consumption of several of the existing road lightings by reducing power and still meet the requirements based on traffic safety, because the luminance and the illuminance we measured show that some of the values fall between the recommended classes. This study highlights four different types of dimming schedules based on different conditions in which the savings in kWh/year is between 19-50%. The results from a web survey based on photographs from roads with various lighting show that responses were not conclusive regarding the best visibility between light sources. However, the survey shows that more people (62.4-71.6%) choose ceramic metal halide lighting instead of high-pressure sodium in order to feel most comfortable when driving.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digitala Vetenskapli...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.