Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Download Results
75 research outcomes, page 1 of 8
 • publication . Report . 2014
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Stornes, Ole Kristian;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

  Hensikten med dette notatet har vært å vise hvor stor verdiskaping jordbruket i Finnmark står for. Tall for produksjonsinntektene og sysselsettingen er også med på å beskrive jordbrukets betydning i fylket. De samlede produksjonsinntektene for de vel 300 gårdsbrukene i ...

 • publication . Report . 2017
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergan, Morten Andre; Aanes, Karl Jan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Bergan, M. A. og Aanes, K. J. 2017. Vannøkologiske undersøkelser i små vassdrag i Vannområde Orkla - Resultater fra undersøkelser av vannkvalitet og bunndyr høsten 2016 - NINA Rapport 1343. 70 s. Denne rapporten presenterer kortfattede resultater, tilstandsklassifiserin...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2013
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Staven, Kjell; Holien, Svein Olav; Folstad, Kristin Stokke; Paulsen Rye, Siv Karin; Knutsen, Inger Sofie Murvold;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

  «Driftsgranskinger i jord- og skogbruk» er en årlig regnskapsundersøkelse, der det på landsbasis er med omlag 850 gardsregnskap hvert år. Trøndelag har de siste årene vært representert med ca. 130 bruk. I tillegg til hovedpublikasjonen fra regnskapsundersøkelsen, har vi...

 • publication . Report . 2006
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Kjesbu, Erland; Sjelmo, Otto; Holien, Svein Olav;
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

  Hensikten med prosjektet har vært å beregne jordbrukets omsetning, verdiskaping og sysselsetting på kommunenivå i Nord-Trøndelag fylke. Videre har det vært en målsetting å videreutvikle beregningsmodellen slik at den kan benyttes til å oppdatere tallene i framtida samt ...

 • publication . Report . 2018
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Hanserud, Ola Stedje; Blankenberg, Anne-Grete Buseth; Borch, Håkon;
  Publisher: NIBIO

  I rapporten søker vi å beregne mengden av tilførte næringsstoffer fra forskjellige kilder til Kaupangerelva i Sogndal kommune i Indre Sogn. Dette er gjort på bakgrunn av målet om å oppnå god miljøstatus i vannet. Beregninger av fosfortilførsler er utført for spredt avlø...

 • publication . Report . 2005
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Fjellstad, Wendy Jane; Dramstad, Wenche;
  Publisher: Norsk institutt for jord- og skogkartlegging

  NIJOS driver et nasjonalt program for registrering av tilstand og endring i jordbrukets kulturlandskap. Programmet er basert på kartlegging og statistiske analyser av et representativt utvalg jordbrukslandskap som dekker hele landet. Tilstandsregistreringen gjentas hver...

 • publication . Report . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Tombre, Ingunn; Madsen, Jesper; Bakken, Johnny; Bergersen, Espen; Hjerrild, Jens;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning

  Tombre, I.M., Madsen, J., Bakken, J., Bergersen, E. & Hjerrild, J. 2007. Miljøtilskudd til tiltak for tilretteleggelse av beitearealer for trekkende gjess. En evaluering for Vesterålen, 2006-2007. - NINA Rapport 301. 61 s. I Vesterålen var det i 2006 og 2007 henholdsvis...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Nygaard, Per Holm; Olsen, Siri Lie;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for naturforskning (NINA)

  Nygaard, P.H. & Olsen, S.L. 2021. Økologisk og skogbruksmessig betydning av utenlandske bartreslag i Norge. Oppdatert kunnskap etter 2018. NINA Rapport 2003. Norsk institutt for naturforskning. Fremmede organismer en av de største truslene mot naturmangfoldet på global ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bayr, Ulrike; Strand, Geir-Harald; Dramstad, Wenche;
  Publisher: NIBIO

  «Landbruk over hele landet» er et av fire hovedmål i norsk landbrukspolitikk. Denne rapporten dokumenterer et forsøk på å utvikle en metode for å kvantifisere måloppnåelse på dette området. Forsøket er begrenset til jordbruket, og vi har valgt fire binære indikatorer på...

 • publication . Report . 2007
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Koesling, Matthias; Serikstad, Grete Lene;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Bioforsk

  Mattilsynet analyserer matvarer for rester av kjemisk-syntetiske sprøytemidler, og finner årlig flere prøver med rester over og under grenseverdiene. I tillegg til ønsket effekt av midlene på ulike skadegjørere kan også uønska og skadelige bieffekter på mennesker og dyr...

  Add to ORCIDorcid
75 research outcomes, page 1 of 8