Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Download Results
503 research outcomes, page 1 of 51
 • publication . Article . 2003
  Open Access Turkish
  Authors:
  GÜL, Murat; EREN, Muhsin; GÜRBÜZ, Kemal;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Bu çalışma, Mut'un (Mersin) 4-5 km kuzeydoğusunda bulunan Elmedin tepe resifi ve Kmlkaya tepe resif kompleksinin petrografîk-modal analiz incelemesini içermektedir. Mut Havzasında, resifal kireçtaşlarından oluşan Mut formasyonu (Orta Miyosen), resif aralarında ve n...

 • publication . Article . 1954
  Open Access Turkish
  Authors:
  LAHN, Ervin;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Unesco eksperi sıfatiyle aşağı yukarı onbir ay Türkiye'de kalmış ve bu sırada Türkiye jeolojisi hakkındaki yayınlanmış veya yayınlanmamış bütün dokümantasyonu gözden geçirmeye fırsat bulan Dr. R. Furon son zamanlarda yukarıda zikredilen başlık altında bir broşür ya...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Turkish
  Authors:
  Muhammad Harbi Wasoo; Ayten Koç;
  Persistent Identifiers
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  The Tauride fold and thrust belt formed during ~N-S convergence between African and Eurasian plates since Cretaceous time. This movement led to the development of a complex morpho-tectonic structure, so-called ‘Isparta Angle’ during the early stage of the Neogene time. ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2015
  Open Access
  Authors:
  Doğan Perinçek; Nurdan Ataş; Şeyma Karatut; Esra Erensoy;
  Persistent Identifiers
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Trakya Havzası’nın linyit potansiyeli havza genelinde yer altı verileri kullanılarak çalışılmıştır. Bu çalışmada TPAO, MTA ve TKİ kuruluşlarınca sağlanan çok sayıda kuyu verisi ve sismik veri kullanılmıştır. Amaç Danişmen Formasyonu (Oligosen-Erken-Miy...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 1970
  Open Access Turkish
  Authors:
  TABBAN, Ahmet;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  (1968-69) döneminde Japonya'da katılmış bulunduğum (Sismoloji ve Deprem Mühendisliği) kursundaki kişisel çalışma devresinde «Türkiyenin Sismisitesi» konusunu seçmiştim.Bu konu ile ilgilenmem; mensubu bulunduğum Bakanlığa, mevcut bulunan deprem bölgeleri haritasının...

 • Van ve yakın çevresi, tarihin en erken dönemlerinden itibaren birçok uygarlığın izlerini taşıyan yerleşimlere sahip önemli bir bölgedir. Bu bölgedeki uygarlıklardan geriye kalan en görkemli kalıntılar MÖ 9. yüzyılın ortalarından itibaren Van merkezli olarak kurulmuş ola...

 • publication . Article . 2014
  Open Access
  Authors:
  Taylan Sançar; H. Serdar Akyüz;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Turkiye Jeoloji Bulteni

  Dünyadaki en aktif deformasyon kuşaklarından olan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) üzerinde son yüzyılda gerçekleşen depremler 1000 km’den fazla yüzey kırığı oluşturmuştur. KAFZ’nin farklı kesimlerinden elde edilen paleosismik veriler fay zonunun deprem t...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 1964
  Open Access Turkish
  Authors:
  PAMİR, Hamit Nafiz;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Beni bu musahabeyi yapmıya sevkeden sebep, Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkan 17.7.1963 tarihli ve 278 sayılı «Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu» na ait kanundur. Bu kanunun, Kurumun kuruluş amacını ifade eden birinci maddesinde «Türkiye'de müspet bil...

 • publication . Article . 2017
  Open Access
  Authors:
  Hülya Erkoyun;
  Persistent Identifiers
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Eskisehir’in dogusunda Eskisehir Fay Zonu boyunca graben icinde gelisen Miyosen-Pliyosen yasli golsel birimler bitumlu seyl, komur damari, konglomera, silttasi, kumtasi ve kiltasindan olusmaktadir. Jeolojik, mineralojik ve jeokimyasal analizler, Alpu komur havzasindaki ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2003
  Open Access Turkish
  Authors:
  GÖKÇE, Ahmet; BOZKAYA, Gülcan;
  Publisher: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

  Karalar barit-galenit yataklarıOrta Toroslar Bölgesi'nde yaygın olarak gözlenen barit-galenit yataklarınıntipik örneklerinden birisidir.Yöredeki cevherleşmeler (Boyalık ve Büyük Ocakları), Permiyen yaşlı BıçkıcıFormasyonuna ait kireçtaşlarıiçinde, tabakalanma düzle...

503 research outcomes, page 1 of 51