Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (3)
Download Results
594 research outcomes, page 1 of 60
 • publication . Report . 2011
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Gjerde, Hallvard; Christophersen, Asbjørg S; Normann, Per Trygve; Assum, Terje; Pettersen, Bjørg Sjøgren; Rognerud, Ada Josefine; Sabaredzovic, Azemira; Mørland, Jørg;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Nasjonalt folkehelseinstitutt
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Daugstad, Kristin;

  Eit prosjekt finansiert av Norsk genressurssenter har sidan 2003 hatt som mål å utvikle nye lokalsortar (landsortar, gardsstammer) i tre av våre viktigaste engvekster. Desse vekstene er grasartane timotei (Phleum pratense) og engsvingel (Festuca pratensis), og belgvekst...

 • publication . Report . 2003
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Talgø, Venche; Stensvand, Arne; Andersen, Morten N.;
  Publisher: Planteforsk
 • publication . Report . 2012
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nes, Arnfinn; Døving, Aksel;
  Publisher: Bioforsk

  Kampen mot ugras og skadegjerarar er som oftast den største utfordringa i økologisk bærdyrking. Førebyggjande tiltak som bruk av friskt plantemateriale, korte omløp og å fjerna smittekjelder rundt feltet er særleg viktig. Det kan i tillegg vera rett å gjera mindre endri...

 • publication . Report . 2007
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Aasmundsen, Anne; Isaksen, Per Oddvar Marheim; Prestholdt, Ragnar;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Høgskolen i Telemark

  Denne gjesteundersøkinga er ei oppfølgjing av tilsvarande undersøking i 2004. Undersøkinga var gjennomført som ei spørjeundersøking blant turistane i Setesdal i juli og august 2006. Både gjennomføring og innhald i spørjeskjemaet er i hovudsak i tråd med undersøkinga for...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Roald, Sverre Ola; Blom, Geir; Lorgen, Karl Anton;
  Publisher: Havforskningsinstituttet

  In this study of the lobster population in the area of Møre and Romsdal during the lobster catch-season of 2008 (October – December), 5 552 lobsters were caught during 29 817 pot days. The catches were registered in three areas: Nordmøre, Romsdal and Sunnmøre. Median ca...

 • publication . Report . 2010
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Nesheim, Lars; Eltun, Ragnar; Weiseth, Lasse;
  Publisher: Bioforsk

  Fleire oljevekstar som kan vere alternativ til raps og rybs som råstoff til ein eventuell framtidig produksjon av norsk biodiesel vart prøvde i forsøk på tre stader i åra 2007 til 2009. Resultata syner at ingen av dei prøvde artane er klare alternativ til vårraps med om...

 • publication . Report . 2004
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Amdam, Jørgen; Amdam, Roar;
  Publisher: Høgskulen i Volda

  Denne arbeidsrapporten er utarbeidd på oppdrag frå Møre og Romsdal fylke. Rapporten er å rekne som eit innspel i debatten om korleis det nye einskapsfylket kan utvikle si rolle som regional utviklingsaktør. Rapporten drøftar mellom anna dei tre byane Kristiansund, Molde...

 • publication . Report . 2002
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hegrenes, Agnar; Gezelius, Stig Strandli; Kann, Frode; Mittenzwei, Klaus;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Øpstad, Samson L.; Øvreås, Odd-Jarle; Myromslien, Merete; Hjeltnes, Stein Harald; Vågane, Svein Arne; Østrem, Liv;
  Publisher: NIBIO

  I denne rapporten er det gjeve ei vurdering av kva framskriving av klimaendringane med auka nedbør og temperatur kan få å seia for landbruket på Vestlandet. Det er lagt hovudvekt på å omtala situasjonen for grovfôrdyrking då det saman med grovfôrbasert husdyrhald er tyn...

594 research outcomes, page 1 of 60