Quick search
Advanced search in
Field to searchTerm
Add rule
Filters (5)
Download Results
520 research outcomes, page 1 of 52
 • publication . Bachelor thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Aarflot, Anika Karen Sandholt; Dahl, Malin Remø;
  Persistent Identifiers
  Country: Norway

  Hensikta med oppgåva vår er å setje søkjelys på eit tema som er blitt meir aktuelt dei siste åra. Død i heimen hjå kreftsjuke pasientar har blitt meir normalt, og fleire ynskjer dette alternativt. Sjølv om overlevingsraten til kvinner med brystkreft er god, er det nokre...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Borthen, Kaja; Søfteland, Åshild; Kveen, Perlaug Marie; Karagjosova, Elena; Nøklestad, Anders;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Novus Forlag
  Country: Norway

  Denne artikkelen rapporterer om ein studie av geografiske og demografiske trekk ved 46 etterstilte uttrykk i norske talemål, mellom anna gitt, sant og kan du skjønne. I fyrste del av studien er spørjeskjema nytta som metode. Resultata frå denne undersøkinga viser i kva ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Part of book or chapter of book . 2021
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Longva, Kjersti Kjos;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Universitetsforlaget
  Country: Norway

  Entreprenørskap har ei viktig rolle for utvikling av stadar, regionar og for økonomisk vekst. Institusjonar innan høgare utdanning vert sett på som sentrale aktørar i miljøet som påverkar entreprenørskap, og bidreg mellom anna gjennom kommersialisering av forsking og at...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2018
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Ekornrud, Trond; Thonstad, Merete;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Statistisk sentralbyrå
  Country: Norway

  Frisklivssentralar er eit lågterskeltilbod for endring av levevanar, og stadig fleire kommunar etablerer tilbodet. 3 av 5 kommunar hadde etablert frisklivssentral i 2017, ei dobling sidan 2011. Det har vore ein auke i personell og deltakarar, men det finst store regiona...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Tangnes, Espen;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Pedagogiske koplingar og koplingar mellom ulike kunnskapar er ikkje ukjende områder innan geodidaktikk, men områda er lite utforska. Denne studia går meir i djupna på kva typar koplingar som skjer under feltarbeid i geofag. Målet med studia er å skapa større bevisstheit...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Jevnaker, Nina;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Samandrag Denne masteroppgåva undersøker korleis norsklærarar i den vidaregåande skulen opplever sin vurderingskvardag og kva tankar dei har om formativ vurdering si rolle i deira arbeid med skrivne elevtekstar. Hypotesen som vert freista avkrefta eller bekrefta er at f...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Mæland, Leni;
  Persistent Identifiers
  Country: Norway
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Høiland, Bente;
  Persistent Identifiers
  Publisher: NTNU
  Country: Norway

  Vurdering i kroppsøvingsfaget har dei seinare åra vore eit mykje omdiskutert tema. To tema som lenge har vore rekna som større utfordringar i faget, og som var avgjerande for ynskje om revidert læreplan er vurdering av innsats og bruken av testar som vurderingsgrunnlag....

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2016
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Hellene, Ingeborg Gjeraker;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Master i rettsvitenskap JUS399 MAJUR

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Bachelor thesis . 2019
  Open Access Norwegian Nynorsk; Nynorsk, Norwegian
  Authors:
  Heldal, Anette; Arebø, Caroline Harstad;
  Publisher: Handelshøyskolen BI
  Country: Norway

  Bacheloroppgave i Økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI, 2019 Formålet med denne oppgaven har vært å se på om innføringen av regnskapsloven §3-3c i 2013 har ført til en kvalitetsendring innenfor samfunnsansvarsrapportene til store norske foretak. Vi skal se ...

520 research outcomes, page 1 of 52