Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
42,971 Research products, page 1 of 4,298

 • Other research products
 • GR

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Open Access Greek
  Country: Greece

  Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως στόχο την ποσοτική συσχέτιση των βασικών συστατικών της μπύρας όπως ο αλκοολικός βαθμός, η ολική οξύτητα, τα ανάγοντα σάκχαρα και η γλυκερίνη με το ιξώδες και την πυκνότητα. Έγινε προσπάθεια να βρεθεί μια μαθηματική σχέση μεταξύ του ιξώδους και της πυκνότητας διαφόρων δειγμάτων μπύρας και των συγκεντρώσεων των βασικών συστατικών της . Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της παλινδρόμησης, που μας βοηθά να κατανοήσουμε τη μεταβολή των εξαρτώμενων μεταβλητών (ιξώδες και πυκνότητα), όταν μεταβάλλεται μία από τις ανεξάρτητες μεταβλητές (αλκοόλη, οξύτητα, σάκχαρα και γλυκερίνη), ενώ οι υπόλοιπες παραμένουν σταθερές. This project aims to quantitative correlation of basic ingredients of beer as the alcohol title, total acidity, sugars and glycerin to the viscosity and density. We found a mathematical relationship between viscosity and density of different beer samples and the concentrations of basic components of beer. For this reason, we used the method of regression, which helps us to understand the alteration of the dependent variables (viscosity and density), when one of the independent variables are changed (alcohol, acidity, sugars and glycerin), while the rest remain constant.

 • Open Access Greek
  Publisher: Αθήναι : Ιωάννης Δ. Κολλάρος
  Country: Greece

  Αμέθοδα και δύσχρηστα, κατάταξη κατά τόμους, κατά συγγραφείς, καθ' ύλην

 • Open Access English
  Authors: 
  European Commission;
  Publisher: European Commission
  Country: Greece

  http://aei.pitt.edu/id/eprint/92293 The overall objective of pre-accession assistance is to support the country's efforts to comply with the Copenhagen accession criteria and to help preparing the country meeting the challenges of future EU membership. Against this background pre-accession assistance for the period 2008-2010 is concentrated on three strategic areas: (1)Support to Institution Building (2)Improve cross-border cooperation (3)Prepare for participation in the Community's cohesion and rural development policy Building on past and ongoing financial assistance and drawing on the Accession Partnership's recommendations the MIPD identifies priorities for making the overall strategy operational. Institution Building is the core activity of component I. And within this component, support to meet the "political criteria" needs to be strengthened reflecting the key priorities as set out in the Accession Partnership. Key challenges to be supported through financial assistance are: the further improvement of governance and the rule of law, the full implementation of the Ohrid Framework Agreement, the need to create a stable and professional civil service, to fight corruption, to ensure full independency, efficiency and accountability of the judiciary and to strengthen the civil society dialogue. Furthermore-, pre-accession assistance aims at supporting economic development and social cohesion and it will help the country in adopting the acquis as well as with building institutional and administrative capacity to transpose, implement and enforce Community standards. And finally, pre-accession assistance shall help preparing the country for decentralised management of EU funds.

 • Open Access Greek
  Authors: 
  Kailas Georgios;
  Country: Greece

  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αρχικά να μελετήσει την προσφορά ήτοι, την εγκατεστημένη βάση των ιατρικών απεικονιστικών συστημάτων στην Ελλάδα και τη γεωγραφική τους κατανομή. Επιπλέον, στοχεύει στο να αναλύσει για κάθε τύπο ιατρικού απεικονιστικού συστήματος τη ζήτηση ήτοι, τη χρήση καθώς και το κόστος ανά χρησιμοποιούμενη μονάδα. Επιπροσθέτως, η παρούσα εργασία αξιολογεί την επάρκεια της προσφοράς και την γεωγραφική ισότητα στην κατανομή των προαφερόμενων ιατρικών απεικονιστικών συστημάτων. Παράλληλα, αναλύεται η ζήτηση και οι ειδικές ανάγκες ανά γεωγραφική οντότητα με σκοπό να εντοπιστούν πιθανές ελλείψεις ιατρικών απεικονιστικών συστημάτων. Τέλος, η παρούσα έρευνα επιχειρεί να εκτιμήσει τη δημόσια οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει από τη χρήση απεικονιστικών συστημάτων ενώ γίνεται μία αξιολόγηση της αποδοτικότητας των συστημάτων υγείας των χωρών ΟΟΣΑ συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Η διαθεσιμότητα διαγνωστικού εξοπλισμού σημείωσε ραγδαία αύξηση στα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ τις δύο τελευταίες δεκαετίες με την Ελλάδα να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις με τον υψηλότερο αριθμό αξονικών και μαγνητικών τομογράφων (προσφορά) αλλά και αριθμό των αντίστοιχων εξετάσεων (ζήτηση). Ωστόσο, στην πλειονότητα τους θεωρούνται παρωχημένοι με αποτέλεσμα να χρήζουν άμεσης αντικατάστασης. Όσον αφορά στην περιφερειακή κατανομή, τα εγκατεστημένα συστήματα καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της ζήτησης και των εκτιμώμενων αναγκών της χώρας με τα νησιά να εμφανίζουν σημαντικές ελλείψεις, γεγονός που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Επιπλέον, λόγω του μεγάλου αριθμού των διενεργούμενων εξετάσεων αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας δημιουργείται ένα σημαντικό κόστος για την κάλυψη τους. Μέσα από την παρούσα μελέτη, εντοπίσαμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει έλλειψη αξιόπιστων πληροφοριών που σχετίζονται με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ενώ κρίνεται σημαντική η ορθή διαχείριση των εγκατεστημένων συστημάτων ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και η απρόσκοπτη λειτουργία τους. Επιπροσθέτως, εντοπίσαμε μέσω της ανάλυσης Data Envelopment Analysis (DEA) ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδας καταγράφει περιορισμένη αποδοτικότητα και χρήζει βελτίωσης, σε σύγκριση με το δείγμα των 22 χωρών του ΟΟΣΑ. The purpose of the present study is to study the supply, meaning the established basis of medical imaging systems in Greece and their geographical distribution. In addition, it aims to analyze the demandfor each type of medical imaging system, meaning the use and the cost per used unit.Furthermore, the present study evaluatesthe adequacy of supply and geographical equality in the distribution of the aforementioned medical imaging systems. At the same time, the demand and the special needs per geographical entity are analyzed in order to identify possible deficiencies in medical imaging systems. Finally, the present study attempts to assess the public financial burden resulting from the use of imaging systems as well as an assessment of the efficiency of the health systems of the OECD countries including Greece. The availability of diagnostic equipment has increased rapidly in most EU Member States over the past two decades, with Greece leading the way recordingone of the highest numbers of CT and MRI scanners (supply) as well as the number of respective examinations (demand).However, most of them are consideredoutdated and need immediate replacement. In terms of regional distribution, the installed systems cover a large part of the country's needs with the islands showing significant shortages, which should be addressed immediately. In addition, due to the large number of CT and MRI scans performed, significant costs are incurred. Through this study, we found that in Greece there is a lack of reliable information related to medical technology productswhile the proper management of the installed systems is considered important in order to ensure their quality and smooth operation. In addition, we found that the Greek health system performs inefficiently compared to the sample of the 22 OECD countries.

 • Open Access Greek
  Authors: 
  Chnaraki Evanthia;
  Country: Greece

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων εργαζομένων και εργοδοτών ως προς την απασχόληση ψυχικά ασθενών ατόμων. Διεξήχθη πρωτογενής ποσοτική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου σε 102 εργαζόμενους και 55 εργοδότες, κάτοικοι Αθήνας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι εργοδότες δεν εφαρμόζουν επί το πλείστον κάποια επίσημη πολιτική σχετικά με τις ευάλωτες ομάδες στο χώρο εργασίας, καθώς συνήθως δεν προσλαμβάνονται άτομα με ψυχικές ασθένειες, όμως είναι εφικτή η πρόσληψη κάποιου ψυχικά ασθενή εάν υπάρχει βεβαίωση ότι το άτομο αυτό είναι ικανό να εργαστεί. Όσον αφορά τους ψυχικά ασθενείς, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες πιστεύουν ότι οφείλουν σαν κοινωνία να προσφέρουν την κατάλληλη φροντίδα σε όσους πάσχουν από κάποια ψυχική νόσο, καθώς και ότι το κράτος θα πρέπει να ξοδεύει περισσότερα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό για την θεραπεία και φροντίδα των ψυχικά ασθενών. Επίσης, ισχυρή είναι η άποψη ότι τα άτομα με ψυχικές ασθένειες πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα εργασίας με όλους τους υπόλοιπους και πως είναι απόλυτα ικανά να εργαστούν και να είναι αποδοτικά στην δουλεία τους. Ακόμα, δηλώνουν πως ο καθένας θα μπορούσε να γίνει ψυχικά ασθενής γι’ αυτό και στο μέλλον θα ήταν διατεθειμένοι να κρατήσουν μια φιλική σχέση με κάποιον που ανέπτυξε κάποια ψυχική ασθένεια. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός τόσο στους εργαζόμενους όσο και στου εργοδότες σχετικά με την ανάπτυξη βίαιης συμπεριφοράς και τις τάσεις απομόνωσης των ψυχικά ασθενών ατόμων, λόγω του ότι τα άτομα αυτά δεν αντέχουν την πίεση και το στρες που προκαλεί ένα εργασιακό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, ελάχιστος φαίνεται να είναι ο προβληματισμός των ερωτηθέντων σχετικά με την αδυναμία των ψυχικά ασθενών να αναλάβουν κάποιες πρωτοβουλίες, καθώς και η ανάγκη για συχνές άδειες για ιατρικά ραντεβού. Οι εργαζόμενοι του δείγματος είναι πιο θετικοί ως προς το ότι οι ασθενείς που βγαίνουν από τα ψυχιατρικά νοσοκομεία και φαίνονται να είναι καλά δεν θα πρέπει να παντρεύονται και πως μια γυναίκα θα έκανε εσφαλμένη επιλογή εάν παντρευόταν έναν άνδρα που έπασχε από μια ψυχική ασθένεια. ABSTRACT The purpose of this study was to investigate the attitudes and views of workers and employers on the employment of mentally ill people. A primary quantitative survey was conducted using a questionnaire on 102 employees and 55 employers, residents of Athens. According to the results of the survey, employers do not usually implement a formal policy on vulnerable groups in the workplace, as people with mental illnesses are not usually recruited, but it is possible to recruit a mentally ill person if there is a confirmation that that person is fit to work. As far as the mentally ill are concerned, both workers and employers believe that they should as a society provide appropriate care to those suffering from a mental illness, and that the state should spend more money from the state budget on the treatment and care of the mentally ill. Also strong is the view that people with mental illnesses should have the same rights to work as everyone else and that they are perfectly capable of working and being efficient in their work. They also state that anyone could become mentally ill, so in the future they would be willing to maintain a friendly relationship with someone who developed a mental illness. In addition, it was found that there is a strong concern among both workers and employers about the development of violent behaviour and the isolation tendencies of mentally ill people, because these individuals cannot cope with the stress and stress caused by a working environment. At the same time, there seems to be little concern among respondents about the inability of the mentally ill to take some initiatives, as well as the need for frequent leave for medical appointments. Sample workers are more positive that patients who leave psychiatric hospitals and appear to be well should not get married and that a woman would make the wrong choice if she married a man suffering from a mental illness.

 • Open Access Greek
  Authors: 
  Alexandrou Georgia;
  Country: Greece

  Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής για τις επιτελέσεις της θηλυκότητας και της αρρενωπότητας των παιδιών στον χώρο του νηπιαγωγείου. Οι εις βάθος συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν έφεραν στην επιφάνεια μια σειρά από στερεοτυπικούς λόγους για τα φύλα, βασισμένοι στον συνεχή ετεροπροσδιορισμό της θηλυκότητας και της αρρενωπότητας. Οι νηπιαγωγοί της έρευνας δεν απέφυγαν τα έμφυλα στερεότυπα όταν αναφέρονταν στα χαρακτηριστικά των παιδιών, στις δραστηριότητές τους και στις αλληλεπιδράσεις τόσο μεταξύ τους όσο και με τις εκπαιδευτικούς. Την ίδια στιγμή, η κατασκευή της έμφυλης ταυτότητας των νηπίων προσεγγίστηκε με όρους περιβαλλοντικών και βιολογικών επιδράσεων, με τα παιδιά να μην εμπλέκονται ενεργά σε αυτήν την διαδικασία. Κατά τον εντοπισμό έμφυλων στερεοτυπικών συμπεριφορών, οι νηπιαγωγοί δήλωσαν ότι επιδίδονται σε μια σειρά από πρακτικές για να τις εξαλείψουν, χωρίς ωστόσο να σχεδιάζουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις ή να συνεργάζονται με τα ίδια τα παιδιά, υπονοώντας ότι οποιαδήποτε κίνησή τους είναι αυθόρμητη και στηρίζεται στις άνισες σχέσεις εξουσίας εκπαιδευτικών-μαθητών/τριών εντός των σχολικών τάξεων. This dissertation studies preschool teachers’ perceptions of children’s performance of femininity and masculinity in kindergarten. The in-depth interviews brought to light several gender stereotypes based on the constant hetero-determination of femininity and masculinity. The participant kindergarten teachers did not manage to avoid the gender stereotypes when they talked about children’s characteristics, their preferred activities, and their interactions both with each other and with their teachers. At the same time, the construction of their gender identity was approached in terms of environmental and biological influences, with children not actively involved in this process. When they identify gender stereotypes, participant kindergarten teachers stated that they engage in several practices to eliminate them, without, however, planning specific interventions or collaborating with the children themselves, implying that any action of theirs is spontaneous and based on the unequal power relations between educators and students in the classrooms.

 • Open Access Greek
  Country: Greece

  Στη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή εργασία μελετήθηκε η ανάπτυξη του ζυμομύκητα του γένους Saccharomyces Cerevisiae σε διαφορετικά συνθετικά υποστρώματα με σκοπό την ανάλυση και τη βελτιστοποίηση των κατάλληλων συνθηκών για την επιβίωση του εν λόγω μύκητα. Αναλυτικότερα, ο εξειδικευμένος ζυμομύκητας οίνου εμβολιάστηκε σε υποστρώματα διαφορετικής περιεκτικότητας σε σάκχαρα και εξετάστηκε η σταθερότητα του κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης στις τρείς διαδοχικές φάσεις του κύκλου ανάπτυξης των ζυμών καταγράφοντας το ξηρό βάρος των κυττάρων του. Με την αξιολόγηση των πειραματικών αποτελεσμάτων πιστοποιήθηκε η μέγιστη σταθερότητα κατά το δεύτερο στάδιο ζωής του αλλά και η ανασταλτική δράση της αυξημένης ποσότητας δράσης της γλυκόζης στην επιβίωσή του. Η εν λόγω εργασία μπορεί να αποτελέσει πρόσφορο έδαφος και για περαιτέρω έρευνα των βέλτιστων συνθηκών ανάπτυξης του Saccharomyces Cerevisiae σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες και σε διαφορετικά υποστρώματα με σκοπό την άριστη αξιοποίησή του και την μέγιστη παραγωγικότητα του ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης. In this master's thesis, the yeast's growth of the genus Saccharomyces Cerevisiae on different synthetic substrates was studied in order to analyze and optimize the lists of conditions for the survival of these fungi. Μore precisely, the specialized wine yeast was inoculated on substrates of different sugar content and its stability during the alcoholic fermentation was examined during the three successive phases of the yeast's growth cycle by recording the dry weight of its cells. The evaluation of the experimental results confirmed the maximum stability during the second stage of life but also the inhibitory effect of the increased amount of action of glucose on its survival. This work can be a fertile ground for further research for the optimal growing conditions of the Saccharomyces Cerevisiae in different environmental conditions and on different substrates in order to make the best use of it and maximize its productivity in order to achieve the optimal result during the alcoholic fermentation.

 • Open Access Greek
  Country: Greece

  Εισαγωγή: Ο καρκίνος στην παιδική ηλικία εκτός από τα σωματικά συμπτώματα επηρεάζει σημαντικά και τη ψυχική υγεία των παιδιών, τα οποία βιώνουν με διαφορετικό τρόπο την ασθένεια συγκριτικά με τους ενήλικες. Τα παιδιά εμφανίζουν αυξημένο άγχος και διαταραχή της διάθεσης, που εξαρτάται από το στάδιο και τη σοβαρότητα της νόσου, τη θεραπεία, το χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο, την προσωπικότητα και το είδος της υποστήριξης που λαμβάνουν κυρίως από την οικογένεια. Οι γονείς βιώνουν και αυτοί τους στρεσογόνους παράγοντες της ασθένειας του παιδιού τους και εμφανίζουν αγχώδεις διαταραχές, θυμό και κατάθλιψη. Σκοπός: Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό τη διερεύνηση του περιστασιακού και μόνιμου άγχους σε παιδιά με καρκίνο και στους γονείς τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Υλικό και Μέθοδος : Τον πληθυσμό αποτέλεσαν 148 άτομα εκ’των οποίων τα 50 ήταν παιδιά με διάφορες μορφές καρκίνου και οι υπόλοιποι 98 οι γονείς τους.Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη συμπλήρωση της κλίμακας «Trait-State Anxiety Inventory for children» και «Trait-State Anxiety Inventory for adults» του Ch. Spielberger. Η σιατισπκή ανάλυση έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS-19 και τη δοκιμασία Mann-Whitney U Test ή με το Kruskal-Wallis για να ελεγχθεί η ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα σε δύο ποσοτικές συνεχείς μεταβλητές που δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή, ενώ η anova για περισσότερες από δύο. Επίσης εφαρμόστηκε η στατιστική δοκιμασία χ2-test και η Pearson Correlation Αποτελέσματα: Όσο αφορά τη κλίμακα του περιστασιακού άγχους βρέθηκε ότι οι πατέρες σε ποσοστό 25 % αναφέρουν φυσιολογικής έντασης άγχους το 20,8 % ήπιας, 29,2 % μέτριας και το 25 % σοβαρής έντασης. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις μητέρες, όσο αφορά το περιστασιακό άγχος είναι 20 % να βιώνει φυσιολογική έντασης άγχος, το 10 % ήπιας, το 28 % μέτριας και το 42 % σοβαρής έντασης άγχος. Για το μόνιμο άγχος βρέθηκε το 33,5 % των πατέρων βιώνουν φυσιολογικής έντασης το 37,5 % ήπιας, το 25 % μέτριας, 4,2 % σοβαρής έντασης.Ενώ αντίστοιχα για το μόνιμο άγχος στις μητέρες το 16 % βιώνει φυσιολογικής έντασης μόνιμου άγχος, το 28 % ήπιας, το 40 % μέτριας και το 16 % σοβαρής έντασης μόνιμου άγχος. Όσο αφορά την ένταση του περιστασιακού άγχους των παιδιών το 80 % φαίνεται ότι βιώνουν χαμηλής έντασης άγχους και το το 20 % μέτριας με υψηλής. Για το μόνιμο άγχος αντίστοιχα είναι 83,7 % χαμηλής – μέτριας έντασης και το 16,3 % μέτριας – υψηλής έντασης. Από τα κοινωνικοδημογραφικά και κλινικά δεδομένα φάινεται ότι το φύλο του παιδιού επηρρεάζει το περιστασιακό και μόνιμο άγχος των γονέων, οι γονείς των αγοριών βιώνουν μεγαλύτερης έντασης περιστασιακού άγχους (πατέρας p = 0,024, μητέρα p = 0,039 ) ενώ οι μητέρες βιώνουν μόνιμο άγχος (p = 0,039). Οι πατέρες που το παιδί τους βρίσκεται στη φάση της θεραπείας ή της υποτροπής (p = 0,040) βιώνουν μεγαλύτερης έντασης περιστασιακό άγχος ενώ οι μητέρες που νοσηλεύουν το παιδί τους στη κλινική βιώνουν εντονότερο περιστασιακό άγχος σε σχέση με τις μητέρες που το παιδί τους παρακολουθείται στα εξωτερικά ιατρεία (p= 0,020) (p=0,026) αντίστοιχα. Επίσης οι μητέρες που ο χρόνος εμφάνισης της νόσου των παιδιών είναι κάτω από έξι μήνες και σ'αυτές που το παιδί τους φέρει κεντρικό φλεβικό καθετήρα βιώνουν εντονότερης έντασης περιστασιακό άγχος (p = 0,034) και (p=0,14) αντίστοιχα. Τέλος,για το επάγγελμα του πατέρα δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με το περιστασιακό άγχος (p = 0,063) αλλά όσο αφορά το μόνιμο άγχος βρέθηκε ότι οι άνεργοι και οι αγρότες βιώνουν υψηλότερης έντασης μόνιμο άγχος (p = 0,001). Για το άγχος του νοσηλευομένων παιδιών σχετικά με το φύλο βρέθηκε ότι τα αγόρια βιώνουν μεγαλύτερης έντασης περιστασιακό άγχος σε σχέση με τα κορίτσια (p = 0,24 ). Αντίθετα τα παιδιά που φέρουν κεντρικό φλεβικό καθετήρα βιώνουν μεγαλύτερης έντασης περιστασιακό άγχος (p = 0,013). Τέλος, το άγχος των γονιών φαίνεται ότι συσχετίζεται θετικά με το μεταξύ τους άγχος καθώς και με το άγχος του παιδιού (p<0,001), όπως επίσης και το άγχος του παιδιού συσχετίζεται θετικά μ’ αυτό των γονιών του (p = 0,001) και (p = 0,007) για τον πατέρα και την μητέρα αντίστοιχα. Συμπεράσματα: η ένταση του περιστασιακού και του μόνιμου άγχους των παιδιών που νοσούν από καρκίνο και των γονέων τους κατά την διάρκεια της θεραπείας τους σχετίζεται με διάφορους κοινωνικοδημογραφικούς παράγοντες καθώς και με την σοβαρότητα της νόσου και τους επικείμενους κινδύνους της θεραπείας. Introduction: Cancer in childhood than the physical symptoms and significantly affects the mental health of children who experience a different way the disease compared with adults. Children exhibit increased anxiety and mood disorder, which depends on the stage and severity of disease, treatment, time in hospital, the personality and the type of support received mainly from the family. Parents and those experiencing stressors of child illness and exhibit anxiety disorders, anger and depression. Purpose: This study aimed to explore the casual and permanent anxiety in children with cancer and their parents during treatment. Material and Methods: In a population of 148 people which 50 of them were children with various forms of cancer and the remaining 98 their parents. Collection of data was done using the scale «Trait-State Anxiety Inventory for children» and «Trait-State Anxiety Inventory for adults »of Ch. Spielberger. The statistical analysis was done with the statistical package SPSS-19 test and Mann-Whitney U Test or the Kruskal-Wallis to check the existence of correlation between two quantitative continuous variables that do not follow a normal distribution, while the more than anova both. Also applied the statistical test x2-test and Pearson Correlation Results: Regarding the scale of occasional anxiety found that fathers 25% said physiological stress intensity 20.8% mild, 29.2% moderate and 25% severe intensity. The corresponding rates for mothers, as regards the occasional stress is 20% experiencing physiological stress intensity, 10% mild, 28% moderate and 42% severe stress intensity. For permanent stress was found in 33.5% of fathers experiencing normal intensity 37.5% mild, 25% moderate, 4.2% severe intesity .While respectively for permanent stress in mothers 16% experiencing physiological stress intensity permanent , 28% mild, 40% moderate and 16% severe intensity permanent stress. The intensity of occasional anxiety of children 80% seems low intensity experienced anxiety and 20% moderate to high. For permanent stress is respectively 83.7% low - moderate and 16.3% moderate - high intensity. Of the sociodemographic and clinical data it appears that the child's sex affects the casual and permanent anxiety of parents, parents of boys experiencing greater intensity occasional anxiety (father p = 0,024, mother p = 0,039) while the mothers experienced permanent stress (p = 0.039). The fathers that their child is in the process of therapy or relapse (p = 0,040) experienced greater intensity occasional anxiety while mothers nursed their child in clinical experience occasional intense anxiety compared with mothers who watched their child at the external clinics (p = 0,020) (p = 0,026) respectively. Also mothers the time of onset of the child is under six months, and to them that their child bearing central venous catheter experiencing stronger intensity occasional anxiety (p = 0,034) and (p = 0,14 ) respectively. Finally, for the profession of his father were not found statistically significant differences in relation to the occasional anxiety (p = 0,063) but as for the permanent stress found that the unemployed and farmers experienced higher intensity permanent anxiety (p = 0,001). For anxiety of hospitalized children about sex found that boys experience more intense occasional anxiety compared with girls (p = 0,24). Unlike children who have central venous catheter experiencing greater intensity occasional anxiety (p = 0,013). Finally, the anxiety of parents seems to correlate positively with each other and stress the child's anxiety (p <0,001), as well as the child's anxiety is positively correlated with that of his parents (p = 0,001) and (p = 0,007) for the father and mother respectively. Conclusions: The intensity of occasional and permanent anxiety of children who are ill with cancer and their parents during treatment is associated with several socioldemographic factors and the severity of the disease and the imminent dangers of treatment.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
42,971 Research products, page 1 of 4,298
 • Open Access Greek
  Country: Greece

  Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως στόχο την ποσοτική συσχέτιση των βασικών συστατικών της μπύρας όπως ο αλκοολικός βαθμός, η ολική οξύτητα, τα ανάγοντα σάκχαρα και η γλυκερίνη με το ιξώδες και την πυκνότητα. Έγινε προσπάθεια να βρεθεί μια μαθηματική σχέση μεταξύ του ιξώδους και της πυκνότητας διαφόρων δειγμάτων μπύρας και των συγκεντρώσεων των βασικών συστατικών της . Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της παλινδρόμησης, που μας βοηθά να κατανοήσουμε τη μεταβολή των εξαρτώμενων μεταβλητών (ιξώδες και πυκνότητα), όταν μεταβάλλεται μία από τις ανεξάρτητες μεταβλητές (αλκοόλη, οξύτητα, σάκχαρα και γλυκερίνη), ενώ οι υπόλοιπες παραμένουν σταθερές. This project aims to quantitative correlation of basic ingredients of beer as the alcohol title, total acidity, sugars and glycerin to the viscosity and density. We found a mathematical relationship between viscosity and density of different beer samples and the concentrations of basic components of beer. For this reason, we used the method of regression, which helps us to understand the alteration of the dependent variables (viscosity and density), when one of the independent variables are changed (alcohol, acidity, sugars and glycerin), while the rest remain constant.

 • Open Access Greek
  Publisher: Αθήναι : Ιωάννης Δ. Κολλάρος
  Country: Greece

  Αμέθοδα και δύσχρηστα, κατάταξη κατά τόμους, κατά συγγραφείς, καθ' ύλην

 • Open Access English
  Authors: 
  European Commission;
  Publisher: European Commission
  Country: Greece

  http://aei.pitt.edu/id/eprint/92293 The overall objective of pre-accession assistance is to support the country's efforts to comply with the Copenhagen accession criteria and to help preparing the country meeting the challenges of future EU membership. Against this background pre-accession assistance for the period 2008-2010 is concentrated on three strategic areas: (1)Support to Institution Building (2)Improve cross-border cooperation (3)Prepare for participation in the Community's cohesion and rural development policy Building on past and ongoing financial assistance and drawing on the Accession Partnership's recommendations the MIPD identifies priorities for making the overall strategy operational. Institution Building is the core activity of component I. And within this component, support to meet the "political criteria" needs to be strengthened reflecting the key priorities as set out in the Accession Partnership. Key challenges to be supported through financial assistance are: the further improvement of governance and the rule of law, the full implementation of the Ohrid Framework Agreement, the need to create a stable and professional civil service, to fight corruption, to ensure full independency, efficiency and accountability of the judiciary and to strengthen the civil society dialogue. Furthermore-, pre-accession assistance aims at supporting economic development and social cohesion and it will help the country in adopting the acquis as well as with building institutional and administrative capacity to transpose, implement and enforce Community standards. And finally, pre-accession assistance shall help preparing the country for decentralised management of EU funds.

 • Open Access Greek
  Authors: 
  Kailas Georgios;
  Country: Greece

  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αρχικά να μελετήσει την προσφορά ήτοι, την εγκατεστημένη βάση των ιατρικών απεικονιστικών συστημάτων στην Ελλάδα και τη γεωγραφική τους κατανομή. Επιπλέον, στοχεύει στο να αναλύσει για κάθε τύπο ιατρικού απεικονιστικού συστήματος τη ζήτηση ήτοι, τη χρήση καθώς και το κόστος ανά χρησιμοποιούμενη μονάδα. Επιπροσθέτως, η παρούσα εργασία αξιολογεί την επάρκεια της προσφοράς και την γεωγραφική ισότητα στην κατανομή των προαφερόμενων ιατρικών απεικονιστικών συστημάτων. Παράλληλα, αναλύεται η ζήτηση και οι ειδικές ανάγκες ανά γεωγραφική οντότητα με σκοπό να εντοπιστούν πιθανές ελλείψεις ιατρικών απεικονιστικών συστημάτων. Τέλος, η παρούσα έρευνα επιχειρεί να εκτιμήσει τη δημόσια οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει από τη χρήση απεικονιστικών συστημάτων ενώ γίνεται μία αξιολόγηση της αποδοτικότητας των συστημάτων υγείας των χωρών ΟΟΣΑ συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Η διαθεσιμότητα διαγνωστικού εξοπλισμού σημείωσε ραγδαία αύξηση στα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ τις δύο τελευταίες δεκαετίες με την Ελλάδα να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις με τον υψηλότερο αριθμό αξονικών και μαγνητικών τομογράφων (προσφορά) αλλά και αριθμό των αντίστοιχων εξετάσεων (ζήτηση). Ωστόσο, στην πλειονότητα τους θεωρούνται παρωχημένοι με αποτέλεσμα να χρήζουν άμεσης αντικατάστασης. Όσον αφορά στην περιφερειακή κατανομή, τα εγκατεστημένα συστήματα καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της ζήτησης και των εκτιμώμενων αναγκών της χώρας με τα νησιά να εμφανίζουν σημαντικές ελλείψεις, γεγονός που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Επιπλέον, λόγω του μεγάλου αριθμού των διενεργούμενων εξετάσεων αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας δημιουργείται ένα σημαντικό κόστος για την κάλυψη τους. Μέσα από την παρούσα μελέτη, εντοπίσαμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει έλλειψη αξιόπιστων πληροφοριών που σχετίζονται με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα ενώ κρίνεται σημαντική η ορθή διαχείριση των εγκατεστημένων συστημάτων ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα και η απρόσκοπτη λειτουργία τους. Επιπροσθέτως, εντοπίσαμε μέσω της ανάλυσης Data Envelopment Analysis (DEA) ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδας καταγράφει περιορισμένη αποδοτικότητα και χρήζει βελτίωσης, σε σύγκριση με το δείγμα των 22 χωρών του ΟΟΣΑ. The purpose of the present study is to study the supply, meaning the established basis of medical imaging systems in Greece and their geographical distribution. In addition, it aims to analyze the demandfor each type of medical imaging system, meaning the use and the cost per used unit.Furthermore, the present study evaluatesthe adequacy of supply and geographical equality in the distribution of the aforementioned medical imaging systems. At the same time, the demand and the special needs per geographical entity are analyzed in order to identify possible deficiencies in medical imaging systems. Finally, the present study attempts to assess the public financial burden resulting from the use of imaging systems as well as an assessment of the efficiency of the health systems of the OECD countries including Greece. The availability of diagnostic equipment has increased rapidly in most EU Member States over the past two decades, with Greece leading the way recordingone of the highest numbers of CT and MRI scanners (supply) as well as the number of respective examinations (demand).However, most of them are consideredoutdated and need immediate replacement. In terms of regional distribution, the installed systems cover a large part of the country's needs with the islands showing significant shortages, which should be addressed immediately. In addition, due to the large number of CT and MRI scans performed, significant costs are incurred. Through this study, we found that in Greece there is a lack of reliable information related to medical technology productswhile the proper management of the installed systems is considered important in order to ensure their quality and smooth operation. In addition, we found that the Greek health system performs inefficiently compared to the sample of the 22 OECD countries.

 • Open Access Greek
  Authors: 
  Chnaraki Evanthia;
  Country: Greece

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων εργαζομένων και εργοδοτών ως προς την απασχόληση ψυχικά ασθενών ατόμων. Διεξήχθη πρωτογενής ποσοτική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου σε 102 εργαζόμενους και 55 εργοδότες, κάτοικοι Αθήνας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας οι εργοδότες δεν εφαρμόζουν επί το πλείστον κάποια επίσημη πολιτική σχετικά με τις ευάλωτες ομάδες στο χώρο εργασίας, καθώς συνήθως δεν προσλαμβάνονται άτομα με ψυχικές ασθένειες, όμως είναι εφικτή η πρόσληψη κάποιου ψυχικά ασθενή εάν υπάρχει βεβαίωση ότι το άτομο αυτό είναι ικανό να εργαστεί. Όσον αφορά τους ψυχικά ασθενείς, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες πιστεύουν ότι οφείλουν σαν κοινωνία να προσφέρουν την κατάλληλη φροντίδα σε όσους πάσχουν από κάποια ψυχική νόσο, καθώς και ότι το κράτος θα πρέπει να ξοδεύει περισσότερα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό για την θεραπεία και φροντίδα των ψυχικά ασθενών. Επίσης, ισχυρή είναι η άποψη ότι τα άτομα με ψυχικές ασθένειες πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα εργασίας με όλους τους υπόλοιπους και πως είναι απόλυτα ικανά να εργαστούν και να είναι αποδοτικά στην δουλεία τους. Ακόμα, δηλώνουν πως ο καθένας θα μπορούσε να γίνει ψυχικά ασθενής γι’ αυτό και στο μέλλον θα ήταν διατεθειμένοι να κρατήσουν μια φιλική σχέση με κάποιον που ανέπτυξε κάποια ψυχική ασθένεια. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός τόσο στους εργαζόμενους όσο και στου εργοδότες σχετικά με την ανάπτυξη βίαιης συμπεριφοράς και τις τάσεις απομόνωσης των ψυχικά ασθενών ατόμων, λόγω του ότι τα άτομα αυτά δεν αντέχουν την πίεση και το στρες που προκαλεί ένα εργασιακό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, ελάχιστος φαίνεται να είναι ο προβληματισμός των ερωτηθέντων σχετικά με την αδυναμία των ψυχικά ασθενών να αναλάβουν κάποιες πρωτοβουλίες, καθώς και η ανάγκη για συχνές άδειες για ιατρικά ραντεβού. Οι εργαζόμενοι του δείγματος είναι πιο θετικοί ως προς το ότι οι ασθενείς που βγαίνουν από τα ψυχιατρικά νοσοκομεία και φαίνονται να είναι καλά δεν θα πρέπει να παντρεύονται και πως μια γυναίκα θα έκανε εσφαλμένη επιλογή εάν παντρευόταν έναν άνδρα που έπασχε από μια ψυχική ασθένεια. ABSTRACT The purpose of this study was to investigate the attitudes and views of workers and employers on the employment of mentally ill people. A primary quantitative survey was conducted using a questionnaire on 102 employees and 55 employers, residents of Athens. According to the results of the survey, employers do not usually implement a formal policy on vulnerable groups in the workplace, as people with mental illnesses are not usually recruited, but it is possible to recruit a mentally ill person if there is a confirmation that that person is fit to work. As far as the mentally ill are concerned, both workers and employers believe that they should as a society provide appropriate care to those suffering from a mental illness, and that the state should spend more money from the state budget on the treatment and care of the mentally ill. Also strong is the view that people with mental illnesses should have the same rights to work as everyone else and that they are perfectly capable of working and being efficient in their work. They also state that anyone could become mentally ill, so in the future they would be willing to maintain a friendly relationship with someone who developed a mental illness. In addition, it was found that there is a strong concern among both workers and employers about the development of violent behaviour and the isolation tendencies of mentally ill people, because these individuals cannot cope with the stress and stress caused by a working environment. At the same time, there seems to be little concern among respondents about the inability of the mentally ill to take some initiatives, as well as the need for frequent leave for medical appointments. Sample workers are more positive that patients who leave psychiatric hospitals and appear to be well should not get married and that a woman would make the wrong choice if she married a man suffering from a mental illness.

 • Open Access Greek
  Authors: 
  Alexandrou Georgia;
  Country: Greece

  Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής για τις επιτελέσεις της θηλυκότητας και της αρρενωπότητας των παιδιών στον χώρο του νηπιαγωγείου. Οι εις βάθος συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν έφεραν στην επιφάνεια μια σειρά από στερεοτυπικούς λόγους για τα φύλα, βασισμένοι στον συνεχή ετεροπροσδιορισμό της θηλυκότητας και της αρρενωπότητας. Οι νηπιαγωγοί της έρευνας δεν απέφυγαν τα έμφυλα στερεότυπα όταν αναφέρονταν στα χαρακτηριστικά των παιδιών, στις δραστηριότητές τους και στις αλληλεπιδράσεις τόσο μεταξύ τους όσο και με τις εκπαιδευτικούς. Την ίδια στιγμή, η κατασκευή της έμφυλης ταυτότητας των νηπίων προσεγγίστηκε με όρους περιβαλλοντικών και βιολογικών επιδράσεων, με τα παιδιά να μην εμπλέκονται ενεργά σε αυτήν την διαδικασία. Κατά τον εντοπισμό έμφυλων στερεοτυπικών συμπεριφορών, οι νηπιαγωγοί δήλωσαν ότι επιδίδονται σε μια σειρά από πρακτικές για να τις εξαλείψουν, χωρίς ωστόσο να σχεδιάζουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις ή να συνεργάζονται με τα ίδια τα παιδιά, υπονοώντας ότι οποιαδήποτε κίνησή τους είναι αυθόρμητη και στηρίζεται στις άνισες σχέσεις εξουσίας εκπαιδευτικών-μαθητών/τριών εντός των σχολικών τάξεων. This dissertation studies preschool teachers’ perceptions of children’s performance of femininity and masculinity in kindergarten. The in-depth interviews brought to light several gender stereotypes based on the constant hetero-determination of femininity and masculinity. The participant kindergarten teachers did not manage to avoid the gender stereotypes when they talked about children’s characteristics, their preferred activities, and their interactions both with each other and with their teachers. At the same time, the construction of their gender identity was approached in terms of environmental and biological influences, with children not actively involved in this process. When they identify gender stereotypes, participant kindergarten teachers stated that they engage in several practices to eliminate them, without, however, planning specific interventions or collaborating with the children themselves, implying that any action of theirs is spontaneous and based on the unequal power relations between educators and students in the classrooms.

 • Open Access Greek
  Country: Greece

  Στη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή εργασία μελετήθηκε η ανάπτυξη του ζυμομύκητα του γένους Saccharomyces Cerevisiae σε διαφορετικά συνθετικά υποστρώματα με σκοπό την ανάλυση και τη βελτιστοποίηση των κατάλληλων συνθηκών για την επιβίωση του εν λόγω μύκητα. Αναλυτικότερα, ο εξειδικευμένος ζυμομύκητας οίνου εμβολιάστηκε σε υποστρώματα διαφορετικής περιεκτικότητας σε σάκχαρα και εξετάστηκε η σταθερότητα του κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης στις τρείς διαδοχικές φάσεις του κύκλου ανάπτυξης των ζυμών καταγράφοντας το ξηρό βάρος των κυττάρων του. Με την αξιολόγηση των πειραματικών αποτελεσμάτων πιστοποιήθηκε η μέγιστη σταθερότητα κατά το δεύτερο στάδιο ζωής του αλλά και η ανασταλτική δράση της αυξημένης ποσότητας δράσης της γλυκόζης στην επιβίωσή του. Η εν λόγω εργασία μπορεί να αποτελέσει πρόσφορο έδαφος και για περαιτέρω έρευνα των βέλτιστων συνθηκών ανάπτυξης του Saccharomyces Cerevisiae σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες και σε διαφορετικά υποστρώματα με σκοπό την άριστη αξιοποίησή του και την μέγιστη παραγωγικότητα του ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης. In this master's thesis, the yeast's growth of the genus Saccharomyces Cerevisiae on different synthetic substrates was studied in order to analyze and optimize the lists of conditions for the survival of these fungi. Μore precisely, the specialized wine yeast was inoculated on substrates of different sugar content and its stability during the alcoholic fermentation was examined during the three successive phases of the yeast's growth cycle by recording the dry weight of its cells. The evaluation of the experimental results confirmed the maximum stability during the second stage of life but also the inhibitory effect of the increased amount of action of glucose on its survival. This work can be a fertile ground for further research for the optimal growing conditions of the Saccharomyces Cerevisiae in different environmental conditions and on different substrates in order to make the best use of it and maximize its productivity in order to achieve the optimal result during the alcoholic fermentation.

 • Open Access Greek
  Country: Greece

  Εισαγωγή: Ο καρκίνος στην παιδική ηλικία εκτός από τα σωματικά συμπτώματα επηρεάζει σημαντικά και τη ψυχική υγεία των παιδιών, τα οποία βιώνουν με διαφορετικό τρόπο την ασθένεια συγκριτικά με τους ενήλικες. Τα παιδιά εμφανίζουν αυξημένο άγχος και διαταραχή της διάθεσης, που εξαρτάται από το στάδιο και τη σοβαρότητα της νόσου, τη θεραπεία, το χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο, την προσωπικότητα και το είδος της υποστήριξης που λαμβάνουν κυρίως από την οικογένεια. Οι γονείς βιώνουν και αυτοί τους στρεσογόνους παράγοντες της ασθένειας του παιδιού τους και εμφανίζουν αγχώδεις διαταραχές, θυμό και κατάθλιψη. Σκοπός: Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό τη διερεύνηση του περιστασιακού και μόνιμου άγχους σε παιδιά με καρκίνο και στους γονείς τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Υλικό και Μέθοδος : Τον πληθυσμό αποτέλεσαν 148 άτομα εκ’των οποίων τα 50 ήταν παιδιά με διάφορες μορφές καρκίνου και οι υπόλοιποι 98 οι γονείς τους.Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη συμπλήρωση της κλίμακας «Trait-State Anxiety Inventory for children» και «Trait-State Anxiety Inventory for adults» του Ch. Spielberger. Η σιατισπκή ανάλυση έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS-19 και τη δοκιμασία Mann-Whitney U Test ή με το Kruskal-Wallis για να ελεγχθεί η ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα σε δύο ποσοτικές συνεχείς μεταβλητές που δεν ακολουθούν την κανονική κατανομή, ενώ η anova για περισσότερες από δύο. Επίσης εφαρμόστηκε η στατιστική δοκιμασία χ2-test και η Pearson Correlation Αποτελέσματα: Όσο αφορά τη κλίμακα του περιστασιακού άγχους βρέθηκε ότι οι πατέρες σε ποσοστό 25 % αναφέρουν φυσιολογικής έντασης άγχους το 20,8 % ήπιας, 29,2 % μέτριας και το 25 % σοβαρής έντασης. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις μητέρες, όσο αφορά το περιστασιακό άγχος είναι 20 % να βιώνει φυσιολογική έντασης άγχος, το 10 % ήπιας, το 28 % μέτριας και το 42 % σοβαρής έντασης άγχος. Για το μόνιμο άγχος βρέθηκε το 33,5 % των πατέρων βιώνουν φυσιολογικής έντασης το 37,5 % ήπιας, το 25 % μέτριας, 4,2 % σοβαρής έντασης.Ενώ αντίστοιχα για το μόνιμο άγχος στις μητέρες το 16 % βιώνει φυσιολογικής έντασης μόνιμου άγχος, το 28 % ήπιας, το 40 % μέτριας και το 16 % σοβαρής έντασης μόνιμου άγχος. Όσο αφορά την ένταση του περιστασιακού άγχους των παιδιών το 80 % φαίνεται ότι βιώνουν χαμηλής έντασης άγχους και το το 20 % μέτριας με υψηλής. Για το μόνιμο άγχος αντίστοιχα είναι 83,7 % χαμηλής – μέτριας έντασης και το 16,3 % μέτριας – υψηλής έντασης. Από τα κοινωνικοδημογραφικά και κλινικά δεδομένα φάινεται ότι το φύλο του παιδιού επηρρεάζει το περιστασιακό και μόνιμο άγχος των γονέων, οι γονείς των αγοριών βιώνουν μεγαλύτερης έντασης περιστασιακού άγχους (πατέρας p = 0,024, μητέρα p = 0,039 ) ενώ οι μητέρες βιώνουν μόνιμο άγχος (p = 0,039). Οι πατέρες που το παιδί τους βρίσκεται στη φάση της θεραπείας ή της υποτροπής (p = 0,040) βιώνουν μεγαλύτερης έντασης περιστασιακό άγχος ενώ οι μητέρες που νοσηλεύουν το παιδί τους στη κλινική βιώνουν εντονότερο περιστασιακό άγχος σε σχέση με τις μητέρες που το παιδί τους παρακολουθείται στα εξωτερικά ιατρεία (p= 0,020) (p=0,026) αντίστοιχα. Επίσης οι μητέρες που ο χρόνος εμφάνισης της νόσου των παιδιών είναι κάτω από έξι μήνες και σ'αυτές που το παιδί τους φέρει κεντρικό φλεβικό καθετήρα βιώνουν εντονότερης έντασης περιστασιακό άγχος (p = 0,034) και (p=0,14) αντίστοιχα. Τέλος,για το επάγγελμα του πατέρα δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε σχέση με το περιστασιακό άγχος (p = 0,063) αλλά όσο αφορά το μόνιμο άγχος βρέθηκε ότι οι άνεργοι και οι αγρότες βιώνουν υψηλότερης έντασης μόνιμο άγχος (p = 0,001). Για το άγχος του νοσηλευομένων παιδιών σχετικά με το φύλο βρέθηκε ότι τα αγόρια βιώνουν μεγαλύτερης έντασης περιστασιακό άγχος σε σχέση με τα κορίτσια (p = 0,24 ). Αντίθετα τα παιδιά που φέρουν κεντρικό φλεβικό καθετήρα βιώνουν μεγαλύτερης έντασης περιστασιακό άγχος (p = 0,013). Τέλος, το άγχος των γονιών φαίνεται ότι συσχετίζεται θετικά με το μεταξύ τους άγχος καθώς και με το άγχος του παιδιού (p<0,001), όπως επίσης και το άγχος του παιδιού συσχετίζεται θετικά μ’ αυτό των γονιών του (p = 0,001) και (p = 0,007) για τον πατέρα και την μητέρα αντίστοιχα. Συμπεράσματα: η ένταση του περιστασιακού και του μόνιμου άγχους των παιδιών που νοσούν από καρκίνο και των γονέων τους κατά την διάρκεια της θεραπείας τους σχετίζεται με διάφορους κοινωνικοδημογραφικούς παράγοντες καθώς και με την σοβαρότητα της νόσου και τους επικείμενους κινδύνους της θεραπείας. Introduction: Cancer in childhood than the physical symptoms and significantly affects the mental health of children who experience a different way the disease compared with adults. Children exhibit increased anxiety and mood disorder, which depends on the stage and severity of disease, treatment, time in hospital, the personality and the type of support received mainly from the family. Parents and those experiencing stressors of child illness and exhibit anxiety disorders, anger and depression. Purpose: This study aimed to explore the casual and permanent anxiety in children with cancer and their parents during treatment. Material and Methods: In a population of 148 people which 50 of them were children with various forms of cancer and the remaining 98 their parents. Collection of data was done using the scale «Trait-State Anxiety Inventory for children» and «Trait-State Anxiety Inventory for adults »of Ch. Spielberger. The statistical analysis was done with the statistical package SPSS-19 test and Mann-Whitney U Test or the Kruskal-Wallis to check the existence of correlation between two quantitative continuous variables that do not follow a normal distribution, while the more than anova both. Also applied the statistical test x2-test and Pearson Correlation Results: Regarding the scale of occasional anxiety found that fathers 25% said physiological stress intensity 20.8% mild, 29.2% moderate and 25% severe intensity. The corresponding rates for mothers, as regards the occasional stress is 20% experiencing physiological stress intensity, 10% mild, 28% moderate and 42% severe stress intensity. For permanent stress was found in 33.5% of fathers experiencing normal intensity 37.5% mild, 25% moderate, 4.2% severe intesity .While respectively for permanent stress in mothers 16% experiencing physiological stress intensity permanent , 28% mild, 40% moderate and 16% severe intensity permanent stress. The intensity of occasional anxiety of children 80% seems low intensity experienced anxiety and 20% moderate to high. For permanent stress is respectively 83.7% low - moderate and 16.3% moderate - high intensity. Of the sociodemographic and clinical data it appears that the child's sex affects the casual and permanent anxiety of parents, parents of boys experiencing greater intensity occasional anxiety (father p = 0,024, mother p = 0,039) while the mothers experienced permanent stress (p = 0.039). The fathers that their child is in the process of therapy or relapse (p = 0,040) experienced greater intensity occasional anxiety while mothers nursed their child in clinical experience occasional intense anxiety compared with mothers who watched their child at the external clinics (p = 0,020) (p = 0,026) respectively. Also mothers the time of onset of the child is under six months, and to them that their child bearing central venous catheter experiencing stronger intensity occasional anxiety (p = 0,034) and (p = 0,14 ) respectively. Finally, for the profession of his father were not found statistically significant differences in relation to the occasional anxiety (p = 0,063) but as for the permanent stress found that the unemployed and farmers experienced higher intensity permanent anxiety (p = 0,001). For anxiety of hospitalized children about sex found that boys experience more intense occasional anxiety compared with girls (p = 0,24). Unlike children who have central venous catheter experiencing greater intensity occasional anxiety (p = 0,013). Finally, the anxiety of parents seems to correlate positively with each other and stress the child's anxiety (p <0,001), as well as the child's anxiety is positively correlated with that of his parents (p = 0,001) and (p = 0,007) for the father and mother respectively. Conclusions: The intensity of occasional and permanent anxiety of children who are ill with cancer and their parents during treatment is associated with several socioldemographic factors and the severity of the disease and the imminent dangers of treatment.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.