Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
2,631 Research products
Relevance
arrow_drop_down

 • 2019-2023
 • Publications
 • Other research products
 • Finnish
 • LUTPub

 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Lassila, Jukka; Haakana, Juha; Haapaniemi, Jouni; Räisänen, Otto; +1 Authors

  The results of the project reflect challenges faced in the development of the electricity distribution infrastructure in declining regions. The results support the notion that in most scenarios the amount of electric energy transmitted on the network will decrease, but the powers will increase. Considering the dimensioning of the distribution network, this is challenging as the transmission capacity of the network is determined based on peak powers. The results indicate, however, that it is possible to contribute to the cost-effective development of electricity distribution for instance by demand response, development of transmission pricing and new technical solutions. Demand for electricity and changes in the demand The key factors of change recognized to have an influence on the electricity demand are electrification of transport, solar power production and changes in methods for heating buildings. Further, demographic changes in declining regions and the increase in the average temperature caused by climate change have an effect on the electricity demand. The combined effect of these factors increases peak powers, even though the demand for electric energy to be transmitted seems to decrease. The increase in power peaks has to be taken into account especially when planning low-voltage networks. In the future, technological development and costs of electricity use will provide incentives for alternative methods of electricity supply. From the perspectives of network asset management, network planning and dimensioning, key actions are monitoring of electricity use on sites of consumption, application of open data, and customer contacts. Electric vehicles Electrification of transport has strong drivers both globally and nationally. Electric vehicles will have an effect on the electricity demand, boosting both the demand for electric energy and peak powers of the distribution network particularly at the local level, most notably in low-voltage networks. Besides the growth rate of the electric vehicle fleet, the magnitude of change in powers is also affected by charging solutions favoured by electric vehicle owners (power and timing). The demand for electric energy is influenced by distances driven and the battery capacities of vehicles. From the perspective of distribution network development, the key challenges are related to correct dimensioning (estimation of peak powers) particularly in low-voltage networks and to the fact that the growth rate of the electric vehicle fleet is high compared with the renewal of the distribution network. Adverse network effects can be mitigated by smart charging solutions and reasonably sized charging powers. Small-scale production (solar power systems) In sparsely populated areas, the increase in renewable energy production is particularly manifested in the growing number of solar power systems. The effects of solar power production on the electricity demand are most visible in spring and summer. For a small-scale customer, the electricity demand is usually lower in the daytime, and a large proportion of the production is transmitted to the network. The peaks in the power production of solar power systems are mainly smaller than the customers’ present (heating) peak powers during the year, yet simultaneous production peaks in certain areas may lead to problems in voltage levels in weaker network sections. The situation can be alleviated by smart load control solutions (e.g. simultaneous use of water heaters when the sun is shining) and rational dimensioning of the system. Changes in the methods of heating buildings Renovation of heating systems has some influence on the development of electricity demand. Compared with electrification of transport and small-scale production, however, this trend of change is moderate, but may still have significant local effects on the electricity demand, if there are plenty of similar heating solutions in use in the area. In that case, the electricity demand typically increases for instance when changing over from oil heating to geothermal heating. Correspondingly, the demand for electricity decreases when an electric heating system is replaced by a geothermal heating system. Renovations of this kind may, in some cases, cause a reduction in the voltage quality. This may happen especially on sites already with a high voltage elasticity (high internal impedance). Population decline and loss of electricity customers In declining regions, the population is constantly decreasing, often resulting in vacant houses in the area. Changes in the electricity use depend highly on whether the house is left unheated after the occupants have moved out, or a certain minimum temperature is maintained by heating of the building, or new occupants move into the house. A loss of electricity customers, again, may increase the risk of renewing network sections where there will be no electricity use in the future. It is thus advisable to postpone the renewal of such network sections, should the age and mechanical condition of the network allow it. On sites of this kind, the security of supply can still be improved for example by forest management close to the power lines and by extending line corridors. These actions allow monitoring of the situation in a controlled manner, and it is possible to consider whether renovation is needed at all. Such an approach is required especially in declining regions. Security of electricity supply The factors of change increase the expectations regarding uninterrupted supply of electricity. The higher expectations are reflected in legislation, according to which a significant advancement in the security of electricity supply has to be achieved in sparsely populated areas by 2028 or 2036. There is a significant need for distribution network renovations in sparsely populated areas. Several development options are available for attaining the objectives for the security of supply. The most cost-effective solutions are highly dependent on the location. For instance, the fault sensitivity of the distribution network, trends of electricity demand, development conditions and unit prices have an effect on solutions available. The results of life cycle calculations presented in this report are based on national unit prices published by the Energy Authority. In areas where the demand for electricity is anticipated to decrease as a result of population decline or where other sources of uncertainty are present, and the age and mechanical condition of the network allow network operation, it is recommended to postpone network renovations. In such cases, a positive development of the security of supply can be ensured for instance by forest management in the proximity of power lines, wide line corridors and replacement of individual poles. The main network renovation resources can then be focused on areas with better prospects for electricity demand and the presence of a distribution network. In the future, also demand response and network flexibility may play a role in advancing the security of supply. Microgrids and customer-specific agreements on the terms for the security of supply could allow allocation and implementation of investments in a more cost-effective way in sparsely populated areas. Hankkeessa saavutetut tulokset ilmentävät sitä haasteellisuutta, mitä liittyy erityisesti taantuvien alueiden sähkönjakeluinfrastruktuurin kehittämiseen. Tulokset tukevat käsitystä, että useissa skenaarioissa verkossa siirrettävän sähköenergian määrä vähenee, mutta tehot kasvavat. Sähköverkon mitoituksen kannalta tämä on haasteellista, koska verkon siirtokapasiteetti määräytyy huipputehojen perusteella. Tulokset indikoivat kuitenkin, että mm. asiakasjoustolla, siirtohinnoittelun kehittymisellä ja uusilla teknisillä ratkaisuilla voidaan myötävaikuttaa sähkönjakelun kustannustehokkaaseen kehittymiseen. Sähkön kysyntä ja siinä tapahtuvat muutokset Keskeisimmät sähkön kysyntään vaikuttavat tunnistetut muutostekijät ovat liikenteen sähköistyminen, aurinkosähkön tuotanto sekä kiinteistöjen lämmitystapamuutokset. Näiden lisäksi taantuvien alueiden väestömuutos sekä ilmastomuutoksen aiheuttama keskilämpötilan kasvu näkyvät sähkön tarpeessa. Muutostekijöiden yhteisvaikutus on huipputehoja kasvattava, vaikka sähköenergian siirtotarve näyttääkin vähenevän. Tehopiikkien kasvu on huomioitava erityisesti pienjänniteverkkojen suunnittelussa. Tulevaisuudessa tekniikan kehittyminen ja sähkönkäytön kustannukset luovat kannustimet vaihtoehtoisille sähköntoimitusratkaisuille. Verkkojen omaisuuden hallinnan, verkostosuunnittelun ja –mitoittamisen näkökulmasta kohdekohtainen sähkönkäytön seuranta, avoimien tietoaineistojen hyödyntäminen sekä asiakaskontaktointi ovat keskeisessä roolissa. Sähköautot Liikenteen sähköistymiselle on vahvat ajurit niin maailmanlaajuisesti kuin kansallisestikin. Sähkön kysynnässä sähköautoilu tulee näkymään sähkön kysynnän kasvuna kasvattaen sekä sähköenergian kysyntää että jakeluverkon huipputehoja paikallisesti varsinkin pienjänniteverkoissa. Tehojen muutoksen suuruuteen vaikuttavat yleistymisen nopeuden lisäksi sähköauton käyttäjien suosimat latausratkaisut (teho ja ajoitus). Sähköenergian tarpeeseen vaikuttavat ajotarpeet (matkat) sekä sähköautojen akkukapasiteetit. Verkkojen kehittämisen näkökulmasta keskeisimmät haasteet liittyvät oikeanlaiseen mitoittamiseen (huipputehojen arviointi) etenkin pienjänniteverkoissa ja siihen, että sähköautojen yleistymisen aikataulu voi olla nopea suhteessa sähköverkon uusiutumiseen. Haitallisia verkkovaikutuksia voidaan hillitä älykkäillä latausratkaisuilla ja lataustehojen suuruuksien järkevöittämisellä. Pientuotanto (aurinkosähköjärjestelmät) Uusiutuvan tuotannon lisääntyminen näkyy haja-asutusalueilla erityisesti aurinkosähköjärjestelmien yleistymisenä. Sähkön kysynnässä aurinkosähkön tuotanto näkyy eniten kevät- ja kesäaikaan. Pienasiakkaalla sähkön tarve on päiväsaikaan yleensä vähäisempää, jolloin tuotanto siirtyy suurelta osin verkkoon päin. Aurinkosähköjärjestelmien tuotantotehopiikit ovat pääsääntöisesti pienempiä kuin asiakkaiden nykyiset vuoden aikana ilmenevät (lämmitys)tehopiikit, mutta tuotantotehojen samanaikaisuus voi alueilla johtaa heikoimmissa verkonosissa jännitetaso-ongelmiin. Tilannetta voidaan helpottaa älykkäillä kuormanohjausratkaisuilla (esim. lämminvesivaraajan samanaikainen käyttö aurinkoisina hetkinä) sekä järjestelmän järkevällä mitoittamisella. Lämmitystapamuutokset Lämmitysjärjestelmäsaneeraukset näkyvät jossakin määrin sähkön kysynnän kehittymisessä. Muutosilmiönä tämä on kuitenkin liikenteen sähköistymistä ja pientuotantoa maltillisempi, mutta voi silti alueellisesti vaikuttaa merkittävästi sähköntarpeeseen, mikäli alueella on paljon saman tyyppisiä lämmitysratkaisuja. Tällöin sähköntarve tyypillisesti kasvaa siirryttäessä esim. öljylämmityksestä maalämpöön tai vastaavasti sähköntarve pienenee muutettaessa nykyinen sähkölämmitys maalämpöön. Saneeraukset voivat joissakin tapauksissa näkyä jännitteen laadun heikentymisenä. Näin voi tapahtua erityisesti kohteissa, joissa on entuudestaan heikko jännitejäykkyys. Väestön väheneminen ja asiakaskato Taantuvilla alueilla väestö vähenee tasaisesti tarkoittaen usein tyhjilleen jääviä kiinteistöjä. Sähkönkäytössä tapahtuvat muutokset riippuvat paljon siitä, jääkö asukkaiden poistuessa kiinteistö kylmilleen, peruslämmöille vai tuleeko kiinteistöön uusia asukkaita. Asiakaskato voi kasvattaa riskiä, että verkosta uusitaan sellaisia osuuksia, joissa ei olekaan sähkönkäyttöä jonkin ajan kuluttua. Tällaisten verkonosien saneerausta onkin pyrittävä lykkäämään hallitusti, mikäli verkon ikä ja mekaaninen kunto sen mahdollistavat. Tällaisissa kohteissa sähkön toimitusvarmuutta voidaan silti parantaa esimerkiksi vierimetsän hoidolla ja johtokatuja leventämällä. Toimenpiteet mahdollistavat tilanteen seuraamisen hallitusti niin, että nähdään, onko verkon saneeraamiselle lopulta tarvetta. Taantuvilla alueilla tällaiselle toimintamallille on erityinen tarve. Sähkön toimitusvarmuus Muutostekijät lisäävät yhteiskunnan odotusarvoa katkottomalle sähkön toimitukselle. Kasvavat odotusarvot näkyvät lainsäädännössä, jonka mukaan haja-asutusalueilla on saavutettava sähkön toimitusvarmuudessa merkittävä kehitysaskel vuoden 2028 tai 2036 loppuun mennessä. Harvaanasutuilla seuduilla sähköverkon saneeraustarpeet ovat huomattavat. Toimitusvarmuustavoitteiden täyttymiseen on käytettävissä useita kehittämisvaihtoehtoja. Kustannustehokkaimmat ratkaisut ovat voimakkaasti alueriippuvaisia. Esimerkiksi alueen sähkönjakeluverkon vikaherkkyys, sähkön tarpeen kehittyminen, kehittämisolosuhteet ja yksikköhinnat vaikuttavat tähän. Tässä raportissa esitettyjen elinkaarilaskelmien esimerkkitulokset pohjautuvat Energiaviraston julkaisemiin valtakunnallisiin yksikköhintoihin. Alueilla, joissa sähkön kysynnässä on esimerkiksi asiakaskadon myötä ennakoitavissa laskua tai alueelle kohdistuu muita epävarmuustekijöitä ja verkko on iän sekä mekaanisen kunnon puolesta hallittavissa, suositellaan saneerausten hallittua lykkäämistä. Tällöin toimitusvarmuuden myönteinen kehitys voidaan varmistaa esimerkiksi vierimetsänhoidon, leveiden johtokatujen ja yksittäisten pylväsvaihtojen muodossa. Varsinaiset verkon saneerausresurssit voidaan tällaisessa toimintamallissa kohdistaa alueille, joissa sähkön kysynnälle ja jakeluverkon olemassa ololle on varmemmat lähtökohdat. Tulevaisuudessa myös asiakas- ja verkkojoustolla voi olla merkitystä toimitusvarmuuden tavoittelussa. Mikroverkkoratkaisut ja asiakaskohtainen sopiminen toimitusvarmuuden täyttymisestä mahdollistaisi harvaanasutuilla seuduilla investointien kohdistamisen ja toteutumisen nykyistä kustannustehokkaammin. Publishers version

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  Report . 2019
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   Report . 2019
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Parviainen, Petri;

  Vantaan Energia on ottanut tavoitteekseen luopua kivihiilen käytöstä vuoden 2022 aikana. Lopettamispäätöksen myötä Martinlaakson Voimalaitokselle jää kaksi vaihtoehtoista turbiinilaitosta jätettäväksi tuotantoon yhdessä jäljelle jäävän biokattilalaitoksen kanssa. Työssä tarkasteltiin miten kyseiset laitokset eroavat toisistaan, laadittiin elinjaksokustannuslaskelma kunnossapitokustannuksista sekä tunnistettiin tarpeelliset korjausinvestointi- tai muutostarpeet. Tulevaa päätöksentekoa varten laadittiin toimenpidesuositukset, joiden avulla voitaisiin tehdä vertailu laitosten elinjaksotuotoista. Luotettavien laskelmien kannalta on oleellista laadukkaat lähtötiedot ja epävarmuustekijöiden tunnistaminen. Kunnossapidon elinjaksokustannukset laskettiin edellisen viiden vuoden toteutuneiden tiliöintien perusteella. Turbiinilaitoksen apujärjestelmille tehtiin kuntokartoitus päälaitetasolla, jonka pohjalta muodostettiin suositukset investoinneille. Kunnossapitokustannuksista ja investoinneista laadittiin LCC-laskelma seuraavalle kymmenelle vuodelle. Ilman lisäselvityksiä käyttöön jäävän laitoksen valinnasta on vaikea antaa suositusta. Tämän tutkimuksen tietojen perusteella BL1 turbiinilaitos olisi parempi valinta jätettäväksi käyttöön lähinnä pienemmän mitoituksen perusteella. Vantaa Energia has set itself a goal ending the use of coal during 2022. Due to this decision, Martinlaakso Power Plant will have two alternative turbine plants to operate with the remaining biomass combustion plant. The aim of this thesis was to compare how these turbine plants differ from each other. Life-cycle cost calculations of maintenance costs were made, and necessary repairs or modifications were identified. To assist in making the final decision, recommendations for next actions were developed to provide necessary information for life cycle profit calculations. Reliable calculations require high quality input data and identification of uncertain factors. The life cycle costs of maintenance were calculated based on actual costs for the previous last five years. Turbine plants auxiliary systems conditions were evaluated based on history knowledge of main equipment, which acted as a basis of recommendations for future repair investments. Making a recommendation for final decision is difficult without further investigation. Based on the data from this study, turbine plant one would be better choice for future operation mainly because it is rated for smaller power output.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  Other ORP type . 2021
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   Other ORP type . 2021
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Hartmann, Jens;

  The objective of this master’s thesis is to optimize the preventive maintenace for the Emergency Diesel Generators (EDG) EY01-04 of the nuclear power plant of Loviisa, by examining the possible execution during different plant states. At the moment, the unavailability of the EDG is caused by the preventive maintenance during the yearly outages. The preventive maintenance is done in four different maintenance packages (1-year, 2-year, 4-year, and 8-year) and a complete change every 16 years. Carrying out the preventive maintenance during the outage has a significant impact on the security of the power supply for the safety systems, the maintenance of other systems, and human resources. According to the Probabilistic Risk Analysis (PRA), the risk for core damages arrises nearly half from the outage time. Therefore carrying out the preventive maintenance partly or entirely during power operation might be safer and makes maintenance resources available for other tasks during the outages. Based on the outcome of this Master’s Thesis a decision is made to apply for a change of the maintenance planning from the authorities. Diplomityön tavoite on optimoida Loviisa ydinvoimalaitoksen hätädieseleiden EY01-04 ennakkohuoltotöiden tekemisen ajankohtaa vuosihuollon ja käyntijakson välillä. Tällä hetkellä hätädieseleiden epäkäytettävyyttä aiheuttavat ennakkohuollot tehdään vuosihuollossa. Ennakkohuollot on paketoitu neljään eri laajuiseen ja pituiseen kokonaisuuteen ns 1-vuotis, 2-vuotis-, 4-vuotis- ja 8-vuotishuoltoihin. Dieseleiden kaikkien epäkäytettävyyttä aiheuttavien ennakkohuoltojen tekeminen vuosihuollossa vaikuttaa merkittävästä turvajärjestelmien sähkösyöttöön, muiden järjestelmien huoltotöihin ja henkilöresurssien käyttöön. Todennäköisyysperusteisen riskianalyysin (PRA) mukaan sydänvauriotaajuudesta lähes puolet tulee vuosihuollon aikaisista riskeistä. Mikäli osa hätädieseleiden ennakkohuolloista voitaisiin tehdä pienemmällä riskillä käynnin aikana niin sähkönsyöttö vuosihuollossa olisi turvatumpaa, se vapauttaisi kunnossapidon ja käytön resursseja muihin tehtäviin. Diplomityön pohjalta Loviisan voimalaitos tekee erillisen päätöksen lähdetäänkö hakemaan muutosta ennakkohuolto-ohjelmaan viranomaiselta.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  Other ORP type . 2022
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   Other ORP type . 2022
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Mäkinen, Janne;

  Tämän kandidaatintyön tavoitteena on määrittää korkean jalostusasteen teknologisen rahdin kuljetusriskien hallintakeinot globaalissa toimitusketjussa. Tavoitteen saavuttamiseksi ensin tunnistetaan korkean jalostusasteen teknologista rahtia uhkaavat kuljetusriskit. Tämän jälkeen tunnistetuille kuljetusriskeille määritetään hallintakeinot. Työn tutkimusmenetelmänä on kirjallisuuskatsauksen ja kvalitatiivisen case-haastattelun yhdistelmä. Kirjallisuuskatsauksen avulla perehdytään riskienhallinnan teoriaan sekä korkean jalostusasteen teknologisen rahdin kuljetusriskeihin. Lisäksi työssä haastatellaan yritystä, joka toimii korkean jalostusasteen teknologisten tuotteiden parissa. Työn tuloksena tunnistetut kuljetusriskit voidaan jakaa joko lastaus- tai kuljetusvaiheessa ilmeneviin riskeihin. Toteutuessaan tunnistetut kuljetusriskit puolestaan ilmenevät joko rahdin katoamisena tai vaurioitumisena. Tunnistetut kuljetusriskit on aina arvioitava tapauskohtaisesti, koska riskien toteutuminen saattaa vaikuttaa eri tavalla yrityksiin. Työssä määritettyjen hallintakeinojen tavoitteena on joko pienentää, siirtää tai välttää tunnistettuja kuljetusriskejä. Kuitenkin selvästi suurin osa määritetyistä hallintakeinoista on suunnattu kuljetusriskien pienentämiseen. Työssä toteutetun haastattelun tulokset tukivat kirjallisuuskatsauksella saatuja tietoja.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  Other ORP type . 2022
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   Other ORP type . 2022
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Holopainen, Ville;

  In this thesis the suitability of continuous drive friction welding process to produce a copper construction is studied. There is only a limited amount of previous studies in the literature about the friction welding of copper and the friction welding of the examined joint geometry. The literature section of the thesis explains the properties of the friction welding process, the friction weldability of metals and the weldability of copper. In the experimental part, the welding experiments were performed by a continuous drive friction welding process. In the experiments, a cylindrical joint geometry was adapted, which has previously achieved good results in the manufacture of a steel construction. A total of 10 specimens were welded. Visual inspection and microscopic examinations of the welds were performed to verify the success of the joint. In the experiments, the examined joint geometry was found to be challenging in the friction welding of copper. There was excessive heating of the material during welding, which lead to interruption of the welding process, and the material protruded out of the joint. A weld was formed at the point of the joint where the pieces initially touched each other. The tip of the rod stopped in position due to the yield of the rod, thus the centre of the joint was not welded. Based on the results obtained, the welding tests should be continued with inertial friction welding process due to its significantly different properties. The tests should also be repeated on a larger scale and test the effect of different alloying of the materials on welding. Tässä työssä tutkitaan jatkuvatoimisen kitkahitsauksen soveltuvuutta kuparisen konstruktion valmistustavaksi. Kirjallisuudesta löytyy vain niukasti tietoa kuparin kitkahitsauksesta sekä kohteena olevan liitosmuodon kitkahitsauksesta. Työn kirjallisuuskatsauksessa selvitetään kitkahitsausprosessin ominaisuuksia, metallien kitkahitsattavuutta sekä kuparin hitsattavuutta. Koeosuudessa hitsauskokeet suoritettiin jatkuvatoimisella kitkahitsausprosessilla. Kokeissa sovellettiin sylinterimäistä liitosmuotoa, jolla on saavutettu hyviä tuloksia teräksisen konstruktion valmistuksessa. Koekappaleita hitsattiin yhteensä 10 kappaletta. Hitsatuille kappaleille tehtiin silmämääräinen tarkastus ja mikrohietutkimukset liitoksen onnistumisen todentamiseksi. Kokeissa havaittiin tutkitun liitosmuodon olevan haastava kuparin kitkahitsauksessa. Haasteena on materiaalin liiallinen lämpeneminen hitsauksen aikana, jolloin hitsautuminen keskeytyy ja materiaali työntyy ulos liitoksesta. Liitos hitsautui kohdasta, missä kappaleet aluksi koskettivat toisiaan. Tangon kärki pysähtyi paikoilleen varren myötäämisen vuoksi, jolloin liitoksen keskikohta jäi hitsautumatta. Saatujen tulosten perusteella hitsauskokeita tulisi jatkaa inertiakitkahitsausprosessilla sen merkittävästi erilaisten ominaisuuksien vuoksi. Kokeet tulisi myös toistaa suuremmassa mittakaavassa ja niissä tulisi testata erilaisen materiaaliseostuksen vaikutusta hitsautumiseen.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  Other ORP type . 2019
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   Other ORP type . 2019
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Hakkarainen, Markus;

  This Master Thesis research the sustainable business use of insect proteins and its promotion in Päijät-Häme region. The work focuses on the Päijät-Häme region, but the results can be expected to be valid throughout Finland. The work consists of a literary part and an empirical part. The literature section discusses the sustainability change transition of the food system, the role of insects in the food system, and the expectations theory. Insects are seen as a new versatile and ecological supplement in the protein market, which can challenge the current protein system. The key objective of sustainability transition research is to conceptualize and explain how radical changes can occur when social activities are performed. The empirical part discusses the sustainability change transition of the food system for insect proteins through qualitative interviewing and selective literature review. Four different insect operators in Finland were interviewed in the interview survey. The results were analyzed on different themes and focused on opportunities, bottlenecks and expectations. In Finland, the sector is only in its infancy, and while insects offer many different opportunities, for example, in food and feed use, there are still many challenges in their mainstreaming. According to the interviews, the main challenges to mainstreaming the use of insect proteins are lack of demand in the consumer market, prejudices, price, and lack of technology. Tässä diplomityössä tutkitaan hyönteisproteiinien kestävää liiketoimintakäyttöä ja sen edistämistä Päijät-Hämeessä. Työ keskittyy Päijät-Hämeen alueeseen, mutta tulosten voidaan odottaa pätevän koko Suomessa. Työ koostuu kirjallisuusosasta ja empiirisestä osasta. Kirjallisuusosa käsittelee ruokajärjestelmän kestävyysmuutosta, hyönteisten roolia ruokajärjestelmässä sekä odotusteoriaa. Hyönteiset nähdään uutena monipuolisena ja ekologisena lisänä proteiinimarkkinoilla, mikä voi haastaa nykyistä proteiinijärjestelmää. Kestävyysmuutostutkimuksen keskeisenä tavoitteena on käsitteellistää ja selittää, miten radikaaleja muutoksia voi tapahtua yhteiskunnallisten toimintojen täyttyessä. Empiirisessä osassa käsitellään ruokajärjestelmän kestävyysmuutosta hyönteisproteiinien osalta laadullisen haastattelututkimuksen ja selektiivisen kirjallisuuskatsauksen kautta. Haastattelututkimuksessa haastateltiin neljää eri hyönteisalan toimijaa Suomessa. Tuloksista analysoitiin eri teemoja ja niitä kohdennettiin mahdollisuuksiin, pullonkauloihin ja odotuksiin. Suomessa ala on vasta alussa, ja vaikka hyönteiset tarjoavat paljon erilaisia mahdollisuuksia esimerkiksi elintarvike- ja rehukäytössä on niiden valtavirtaistumisella vielä paljon haasteita. Haastattelujen perusteella suurimpia haasteita hyönteisproteiinien käytön valtavirtaistumiselle ovat kysynnän puute kuluttajamarkkinoilla, ennakkoluulot, hinta, ja teknologian puute.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  Other ORP type . 2019
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   Other ORP type . 2019
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Schenkwein, Marion;

  Elinkaarikustannuslaskentaa pidetään yhtenä keinona julkishallinnon tehokkuuden ja palvelun laadun kohentamiseen sekä julkisten varojen mahdollisimman tehokkaan käytön varmistamiseen. Elinkaarikustannuslaskennan huomioiminen tuottaa merkittäviä hyötyjä, kuten vaikuttavuuden, taloudellisuuden ja tehokkuuden osoittaminen sekä mahdollisuuden investointiesitysten tehokkaampaan arviointiin ja suunnittelun ohjaukseen. Tämä on tärkeää tarkasteltaessa etenkin julkisista varoista rahoitettuja investointihankkeita. Tässä tutkimuksessa selvitettiin elinkaarikustannuslaskennan nykytila tapausorganisaatiossa sekä sitä, kuinka elinkaarikustannukset voitaisiin tavoitetilanteessa huomioida tapausorganisaation johtamis- ja päätöksentekoprosessissa. Nykytilakuvaus muodostettiin puolistrukturoitujen asiantuntijahaastatteluiden perusteella peilaten tuloksia aiemmassa tutkimuksessa havaittuihin teemoihin. Myös tavoitetila hahmotettiin kartoittamalla näkemyksiä haastatteluiden avulla ja yhdistämällä aineisto aiemmasta tutkimuksesta saatuun näkemykseen elinkaarikustannuslaskennan optimaalisesta hyödyntämisestä sekä nykyaikaisesta elinkaarikustannuslaskennan prosessista. Tässä tutkimuksessa sovellettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, tutkimusstrategia oli tapaustutkimus ja tutkimusote konstruktiivinen. Tapausorganisaatio Väylävirasto on noin 480 hengen asiantuntijavirasto, joka toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. Tutkimuksen lopputuloksena muodostettiin sekä tapausorganisaation tarpeisiin sovitettu kuvaus elinkaarikustannuslaskennan prosessista että suositukset strategisen ja operatiivisen tason jatkotoimenpiteistä. Elinkaarikustannuslaskennan implementoinnista tapausorganisaation johtamis- ja päätöksentekoprosessissa katsotaan olevan merkittävästi hyötyä, tämä näkemys nousi vahvasti esiin myös tutkimuksen asiantuntijahaastatteluissa. Life-cycle costing is seen as one way of improving the efficiency and quality of public administration and ensuring the most efficient use of public funds. Consideration of life-cycle costing brings important benefits, such as demonstrating effectiveness, economy, and efficiency, and allowing for more effective evaluation of investment proposals and planning guidance. This is important when considering investment projects, particularly those financed from public funds. This study examined the current state of life-cycle costing in a case study organisation and how life-cycle costs could be taken into account in the case study organisation's management and decision-making process in a target situation. The current state of play was established on the basis of semi-structured expert interviews, mirroring the results with the themes identified in research literature. The target state was also outlined by mapping the views through interviews and combining the data with the previous research literature’s view on the optimal use of LCC and the state of the art LCC process. This study used a qualitative research method, a case study research strategy and a constructivist research approach. Case organisation The Finnish Transport Infrastructure Agency is a specialised agency of approximately 480 employees, operating under the Ministry of Transport and Communications. The outcome of the study was a description of the life cycle costing process adapted to the needs of the case organisation and recommendations for further measures at strategic and operational level. The implementation of life cycle costing in the management and decision-making process of the case organisation is considered to be of significant benefit, a view that was also strongly expressed in the expert interviews of the study.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  Other ORP type . 2023
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   Other ORP type . 2023
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Varvemaa, Juuso;

  Dronet ovat miehittämättömiä ilma-aluksia, joiden käyttötarkoituksien laajentaminen tavaran jakeluun voisi vaikuttaa tavaran jakelusta aiheutuvien ilmastovaikutusten pienenemiseen. Teknologian uusien hyödyntämiskohteiden käyttöönotolla on usein ollut positiivisiä vaikutuksia ympäristöön tai toiminnan tehokkuuteen. Dronejen hyödyntämistä jakelukäytössä on pohdittu 2010-luvun alkupuolelta asti. Dronejen hyödyntämistä kuljetuksissa on aloitettu 2010-luvun loppupuolella. Mahdollinen dronejen käyttö tavaran jakelussa, voisi mahdollistaa kasvihuonekaasupäästöjen pienentämistä, sekä kaupunkien tieliikenteen vähenemistä. Liikenteen rooli ilmastonmuutoksessa on merkittävä syy tutkia keinoja vähentää tavaraliikenteestä aiheutuvia päästöjä. Dronejen kuljetuksissa käyttämisestä tehdyssä laskentaosuudessa osoitettiin dronejen hyödyntämistä Lappeenrannan alueen kuljetuksissa pystyttäisiin saavuttamaan noin 90 % lasku kuljetuksien hiilijalanjäljessä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  Other ORP type . 2022
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   Other ORP type . 2022
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Vainikka, Tuomas;

  Tämä kandidaatintyö on kirjallisuustyö, jossa tarkastellaan Pariisissa 2015 solmittua uutta, kattavaa sekä oikeudellisesti sitovaa ilmastosopimusta. Työssä esitellään ilmastosopimuksen lähtökohdat, sopimusta edeltävät neuvottelut, sopimusehdot ja sopimuksen tavoitteet. Työssä tutkitaan erityisesti Suomen sekä muun Euroopan osuutta ilmastosopimuksessa. Vuoden 2015 ilmastosopimus oli historian merkittävin käännekohta taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan. Pariisin ilmastosopimus on ensimmäinen sopimus, joka velvoittaa kaikkien valtioiden osallistumisen ilmastonmuutoksen torjumiseen. Tämä poliittinen velvollisuus kannustaa valtioita kehittämään ja tutkimaan ratkaisuja ilmaston lämpenemisen estämiseksi sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Valtioiden kunnianhimo ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi kannustaa päästövähennysten saavuttamisessa.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  Other ORP type . 2019
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   Other ORP type . 2019
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Niinikoski, Joni;

  Tässä diplomityössä kartoitetaan infrayhtiö Elvera Oy:n mittauksen palvelutuotantoa ja tarkastella mittauksen sekä energiayhteisöjen kehitysmahdollisuuksia tulevaisuudessa. Työssä esitellään energiayhteisöiden ja AMM-järjestelmien perusmallit, kustannusrakenteet ja näiden järjestelmiin liittyviä tiedonsiirtoteknologioita sekä tutkitaan eurooppalaisen ja kansallisen sääntelyn vaikutuksia mittauksen ja energiayhteisöiden kehittämiseen Suomessa. Tutkimusaineisto koostuu alan ajankohtaisista dokumenteista ja koulutusmateriaaleista sekä sähköpostikeskusteluista ja Elveralla työskenneltäessä tehdyistä havainnoista muodostetuista henkilökohtaisista muistiinpanoista. Tutkimusaineistojen pohjalta analysoidaan tulevaisuuden toimintaympäristöä ja esitetään kehitysehdotuksia nykyisiin toimintamalleihin. Tulevaisuudessa palveluntarjoajien, etenkin verkonrakennusurakoitsijoiden rooli on entistä merkittävämpi mittauksen ja energiayhteisöiden palveluissa. Samalla kuitenkin palveluntarjoajilta vaaditaan yhä syvällisempää ja laajempaa osaamista, joten menestyminen tulevaisuuden liiketoimintaympäristössä vaatii aiempaa parempia ja tehokkaampia toimintamalleja. In this Master’s Thesis, metering service production of infranet company Elvera Oy and development opportunities of smart metering and energy communities in the future are reviewed. The basic models and cost structures of energy communities, AMM systems and communication technology of these systems are introduced and effect of European and Finnish regulation to development of smart metering and energy communities in Finland are examined. Research material consists of documents in the field of Electrical Engineering as well as training materials, email conversations and personal notes from experience in a work at Elvera. Analysis of future operational environment and improvement recommendations to current operating models are made based on research material. In the future the role of service providers, especially power grid contractors is more significant in the services of metering and energy communities. At the same time, more and wider experience of service providers are demanded. To succeed in the future operational environment more effective and better operating models are needed

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  Other ORP type . 2019
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   Other ORP type . 2019
   Data sources: LUTPub
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
2,631 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Lassila, Jukka; Haakana, Juha; Haapaniemi, Jouni; Räisänen, Otto; +1 Authors

  The results of the project reflect challenges faced in the development of the electricity distribution infrastructure in declining regions. The results support the notion that in most scenarios the amount of electric energy transmitted on the network will decrease, but the powers will increase. Considering the dimensioning of the distribution network, this is challenging as the transmission capacity of the network is determined based on peak powers. The results indicate, however, that it is possible to contribute to the cost-effective development of electricity distribution for instance by demand response, development of transmission pricing and new technical solutions. Demand for electricity and changes in the demand The key factors of change recognized to have an influence on the electricity demand are electrification of transport, solar power production and changes in methods for heating buildings. Further, demographic changes in declining regions and the increase in the average temperature caused by climate change have an effect on the electricity demand. The combined effect of these factors increases peak powers, even though the demand for electric energy to be transmitted seems to decrease. The increase in power peaks has to be taken into account especially when planning low-voltage networks. In the future, technological development and costs of electricity use will provide incentives for alternative methods of electricity supply. From the perspectives of network asset management, network planning and dimensioning, key actions are monitoring of electricity use on sites of consumption, application of open data, and customer contacts. Electric vehicles Electrification of transport has strong drivers both globally and nationally. Electric vehicles will have an effect on the electricity demand, boosting both the demand for electric energy and peak powers of the distribution network particularly at the local level, most notably in low-voltage networks. Besides the growth rate of the electric vehicle fleet, the magnitude of change in powers is also affected by charging solutions favoured by electric vehicle owners (power and timing). The demand for electric energy is influenced by distances driven and the battery capacities of vehicles. From the perspective of distribution network development, the key challenges are related to correct dimensioning (estimation of peak powers) particularly in low-voltage networks and to the fact that the growth rate of the electric vehicle fleet is high compared with the renewal of the distribution network. Adverse network effects can be mitigated by smart charging solutions and reasonably sized charging powers. Small-scale production (solar power systems) In sparsely populated areas, the increase in renewable energy production is particularly manifested in the growing number of solar power systems. The effects of solar power production on the electricity demand are most visible in spring and summer. For a small-scale customer, the electricity demand is usually lower in the daytime, and a large proportion of the production is transmitted to the network. The peaks in the power production of solar power systems are mainly smaller than the customers’ present (heating) peak powers during the year, yet simultaneous production peaks in certain areas may lead to problems in voltage levels in weaker network sections. The situation can be alleviated by smart load control solutions (e.g. simultaneous use of water heaters when the sun is shining) and rational dimensioning of the system. Changes in the methods of heating buildings Renovation of heating systems has some influence on the development of electricity demand. Compared with electrification of transport and small-scale production, however, this trend of change is moderate, but may still have significant local effects on the electricity demand, if there are plenty of similar heating solutions in use in the area. In that case, the electricity demand typically increases for instance when changing over from oil heating to geothermal heating. Correspondingly, the demand for electricity decreases when an electric heating system is replaced by a geothermal heating system. Renovations of this kind may, in some cases, cause a reduction in the voltage quality. This may happen especially on sites already with a high voltage elasticity (high internal impedance). Population decline and loss of electricity customers In declining regions, the population is constantly decreasing, often resulting in vacant houses in the area. Changes in the electricity use depend highly on whether the house is left unheated after the occupants have moved out, or a certain minimum temperature is maintained by heating of the building, or new occupants move into the house. A loss of electricity customers, again, may increase the risk of renewing network sections where there will be no electricity use in the future. It is thus advisable to postpone the renewal of such network sections, should the age and mechanical condition of the network allow it. On sites of this kind, the security of supply can still be improved for example by forest management close to the power lines and by extending line corridors. These actions allow monitoring of the situation in a controlled manner, and it is possible to consider whether renovation is needed at all. Such an approach is required especially in declining regions. Security of electricity supply The factors of change increase the expectations regarding uninterrupted supply of electricity. The higher expectations are reflected in legislation, according to which a significant advancement in the security of electricity supply has to be achieved in sparsely populated areas by 2028 or 2036. There is a significant need for distribution network renovations in sparsely populated areas. Several development options are available for attaining the objectives for the security of supply. The most cost-effective solutions are highly dependent on the location. For instance, the fault sensitivity of the distribution network, trends of electricity demand, development conditions and unit prices have an effect on solutions available. The results of life cycle calculations presented in this report are based on national unit prices published by the Energy Authority. In areas where the demand for electricity is anticipated to decrease as a result of population decline or where other sources of uncertainty are present, and the age and mechanical condition of the network allow network operation, it is recommended to postpone network renovations. In such cases, a positive development of the security of supply can be ensured for instance by forest management in the proximity of power lines, wide line corridors and replacement of individual poles. The main network renovation resources can then be focused on areas with better prospects for electricity demand and the presence of a distribution network. In the future, also demand response and network flexibility may play a role in advancing the security of supply. Microgrids and customer-specific agreements on the terms for the security of supply could allow allocation and implementation of investments in a more cost-effective way in sparsely populated areas. Hankkeessa saavutetut tulokset ilmentävät sitä haasteellisuutta, mitä liittyy erityisesti taantuvien alueiden sähkönjakeluinfrastruktuurin kehittämiseen. Tulokset tukevat käsitystä, että useissa skenaarioissa verkossa siirrettävän sähköenergian määrä vähenee, mutta tehot kasvavat. Sähköverkon mitoituksen kannalta tämä on haasteellista, koska verkon siirtokapasiteetti määräytyy huipputehojen perusteella. Tulokset indikoivat kuitenkin, että mm. asiakasjoustolla, siirtohinnoittelun kehittymisellä ja uusilla teknisillä ratkaisuilla voidaan myötävaikuttaa sähkönjakelun kustannustehokkaaseen kehittymiseen. Sähkön kysyntä ja siinä tapahtuvat muutokset Keskeisimmät sähkön kysyntään vaikuttavat tunnistetut muutostekijät ovat liikenteen sähköistyminen, aurinkosähkön tuotanto sekä kiinteistöjen lämmitystapamuutokset. Näiden lisäksi taantuvien alueiden väestömuutos sekä ilmastomuutoksen aiheuttama keskilämpötilan kasvu näkyvät sähkön tarpeessa. Muutostekijöiden yhteisvaikutus on huipputehoja kasvattava, vaikka sähköenergian siirtotarve näyttääkin vähenevän. Tehopiikkien kasvu on huomioitava erityisesti pienjänniteverkkojen suunnittelussa. Tulevaisuudessa tekniikan kehittyminen ja sähkönkäytön kustannukset luovat kannustimet vaihtoehtoisille sähköntoimitusratkaisuille. Verkkojen omaisuuden hallinnan, verkostosuunnittelun ja –mitoittamisen näkökulmasta kohdekohtainen sähkönkäytön seuranta, avoimien tietoaineistojen hyödyntäminen sekä asiakaskontaktointi ovat keskeisessä roolissa. Sähköautot Liikenteen sähköistymiselle on vahvat ajurit niin maailmanlaajuisesti kuin kansallisestikin. Sähkön kysynnässä sähköautoilu tulee näkymään sähkön kysynnän kasvuna kasvattaen sekä sähköenergian kysyntää että jakeluverkon huipputehoja paikallisesti varsinkin pienjänniteverkoissa. Tehojen muutoksen suuruuteen vaikuttavat yleistymisen nopeuden lisäksi sähköauton käyttäjien suosimat latausratkaisut (teho ja ajoitus). Sähköenergian tarpeeseen vaikuttavat ajotarpeet (matkat) sekä sähköautojen akkukapasiteetit. Verkkojen kehittämisen näkökulmasta keskeisimmät haasteet liittyvät oikeanlaiseen mitoittamiseen (huipputehojen arviointi) etenkin pienjänniteverkoissa ja siihen, että sähköautojen yleistymisen aikataulu voi olla nopea suhteessa sähköverkon uusiutumiseen. Haitallisia verkkovaikutuksia voidaan hillitä älykkäillä latausratkaisuilla ja lataustehojen suuruuksien järkevöittämisellä. Pientuotanto (aurinkosähköjärjestelmät) Uusiutuvan tuotannon lisääntyminen näkyy haja-asutusalueilla erityisesti aurinkosähköjärjestelmien yleistymisenä. Sähkön kysynnässä aurinkosähkön tuotanto näkyy eniten kevät- ja kesäaikaan. Pienasiakkaalla sähkön tarve on päiväsaikaan yleensä vähäisempää, jolloin tuotanto siirtyy suurelta osin verkkoon päin. Aurinkosähköjärjestelmien tuotantotehopiikit ovat pääsääntöisesti pienempiä kuin asiakkaiden nykyiset vuoden aikana ilmenevät (lämmitys)tehopiikit, mutta tuotantotehojen samanaikaisuus voi alueilla johtaa heikoimmissa verkonosissa jännitetaso-ongelmiin. Tilannetta voidaan helpottaa älykkäillä kuormanohjausratkaisuilla (esim. lämminvesivaraajan samanaikainen käyttö aurinkoisina hetkinä) sekä järjestelmän järkevällä mitoittamisella. Lämmitystapamuutokset Lämmitysjärjestelmäsaneeraukset näkyvät jossakin määrin sähkön kysynnän kehittymisessä. Muutosilmiönä tämä on kuitenkin liikenteen sähköistymistä ja pientuotantoa maltillisempi, mutta voi silti alueellisesti vaikuttaa merkittävästi sähköntarpeeseen, mikäli alueella on paljon saman tyyppisiä lämmitysratkaisuja. Tällöin sähköntarve tyypillisesti kasvaa siirryttäessä esim. öljylämmityksestä maalämpöön tai vastaavasti sähköntarve pienenee muutettaessa nykyinen sähkölämmitys maalämpöön. Saneeraukset voivat joissakin tapauksissa näkyä jännitteen laadun heikentymisenä. Näin voi tapahtua erityisesti kohteissa, joissa on entuudestaan heikko jännitejäykkyys. Väestön väheneminen ja asiakaskato Taantuvilla alueilla väestö vähenee tasaisesti tarkoittaen usein tyhjilleen jääviä kiinteistöjä. Sähkönkäytössä tapahtuvat muutokset riippuvat paljon siitä, jääkö asukkaiden poistuessa kiinteistö kylmilleen, peruslämmöille vai tuleeko kiinteistöön uusia asukkaita. Asiakaskato voi kasvattaa riskiä, että verkosta uusitaan sellaisia osuuksia, joissa ei olekaan sähkönkäyttöä jonkin ajan kuluttua. Tällaisten verkonosien saneerausta onkin pyrittävä lykkäämään hallitusti, mikäli verkon ikä ja mekaaninen kunto sen mahdollistavat. Tällaisissa kohteissa sähkön toimitusvarmuutta voidaan silti parantaa esimerkiksi vierimetsän hoidolla ja johtokatuja leventämällä. Toimenpiteet mahdollistavat tilanteen seuraamisen hallitusti niin, että nähdään, onko verkon saneeraamiselle lopulta tarvetta. Taantuvilla alueilla tällaiselle toimintamallille on erityinen tarve. Sähkön toimitusvarmuus Muutostekijät lisäävät yhteiskunnan odotusarvoa katkottomalle sähkön toimitukselle. Kasvavat odotusarvot näkyvät lainsäädännössä, jonka mukaan haja-asutusalueilla on saavutettava sähkön toimitusvarmuudessa merkittävä kehitysaskel vuoden 2028 tai 2036 loppuun mennessä. Harvaanasutuilla seuduilla sähköverkon saneeraustarpeet ovat huomattavat. Toimitusvarmuustavoitteiden täyttymiseen on käytettävissä useita kehittämisvaihtoehtoja. Kustannustehokkaimmat ratkaisut ovat voimakkaasti alueriippuvaisia. Esimerkiksi alueen sähkönjakeluverkon vikaherkkyys, sähkön tarpeen kehittyminen, kehittämisolosuhteet ja yksikköhinnat vaikuttavat tähän. Tässä raportissa esitettyjen elinkaarilaskelmien esimerkkitulokset pohjautuvat Energiaviraston julkaisemiin valtakunnallisiin yksikköhintoihin. Alueilla, joissa sähkön kysynnässä on esimerkiksi asiakaskadon myötä ennakoitavissa laskua tai alueelle kohdistuu muita epävarmuustekijöitä ja verkko on iän sekä mekaanisen kunnon puolesta hallittavissa, suositellaan saneerausten hallittua lykkäämistä. Tällöin toimitusvarmuuden myönteinen kehitys voidaan varmistaa esimerkiksi vierimetsänhoidon, leveiden johtokatujen ja yksittäisten pylväsvaihtojen muodossa. Varsinaiset verkon saneerausresurssit voidaan tällaisessa toimintamallissa kohdistaa alueille, joissa sähkön kysynnälle ja jakeluverkon olemassa ololle on varmemmat lähtökohdat. Tulevaisuudessa myös asiakas- ja verkkojoustolla voi olla merkitystä toimitusvarmuuden tavoittelussa. Mikroverkkoratkaisut ja asiakaskohtainen sopiminen toimitusvarmuuden täyttymisestä mahdollistaisi harvaanasutuilla seuduilla investointien kohdistamisen ja toteutumisen nykyistä kustannustehokkaammin. Publishers version

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  Report . 2019
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   Report . 2019
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Parviainen, Petri;

  Vantaan Energia on ottanut tavoitteekseen luopua kivihiilen käytöstä vuoden 2022 aikana. Lopettamispäätöksen myötä Martinlaakson Voimalaitokselle jää kaksi vaihtoehtoista turbiinilaitosta jätettäväksi tuotantoon yhdessä jäljelle jäävän biokattilalaitoksen kanssa. Työssä tarkasteltiin miten kyseiset laitokset eroavat toisistaan, laadittiin elinjaksokustannuslaskelma kunnossapitokustannuksista sekä tunnistettiin tarpeelliset korjausinvestointi- tai muutostarpeet. Tulevaa päätöksentekoa varten laadittiin toimenpidesuositukset, joiden avulla voitaisiin tehdä vertailu laitosten elinjaksotuotoista. Luotettavien laskelmien kannalta on oleellista laadukkaat lähtötiedot ja epävarmuustekijöiden tunnistaminen. Kunnossapidon elinjaksokustannukset laskettiin edellisen viiden vuoden toteutuneiden tiliöintien perusteella. Turbiinilaitoksen apujärjestelmille tehtiin kuntokartoitus päälaitetasolla, jonka pohjalta muodostettiin suositukset investoinneille. Kunnossapitokustannuksista ja investoinneista laadittiin LCC-laskelma seuraavalle kymmenelle vuodelle. Ilman lisäselvityksiä käyttöön jäävän laitoksen valinnasta on vaikea antaa suositusta. Tämän tutkimuksen tietojen perusteella BL1 turbiinilaitos olisi parempi valinta jätettäväksi käyttöön lähinnä pienemmän mitoituksen perusteella. Vantaa Energia has set itself a goal ending the use of coal during 2022. Due to this decision, Martinlaakso Power Plant will have two alternative turbine plants to operate with the remaining biomass combustion plant. The aim of this thesis was to compare how these turbine plants differ from each other. Life-cycle cost calculations of maintenance costs were made, and necessary repairs or modifications were identified. To assist in making the final decision, recommendations for next actions were developed to provide necessary information for life cycle profit calculations. Reliable calculations require high quality input data and identification of uncertain factors. The life cycle costs of maintenance were calculated based on actual costs for the previous last five years. Turbine plants auxiliary systems conditions were evaluated based on history knowledge of main equipment, which acted as a basis of recommendations for future repair investments. Making a recommendation for final decision is difficult without further investigation. Based on the data from this study, turbine plant one would be better choice for future operation mainly because it is rated for smaller power output.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  Other ORP type . 2021
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   Other ORP type . 2021
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Hartmann, Jens;

  The objective of this master’s thesis is to optimize the preventive maintenace for the Emergency Diesel Generators (EDG) EY01-04 of the nuclear power plant of Loviisa, by examining the possible execution during different plant states. At the moment, the unavailability of the EDG is caused by the preventive maintenance during the yearly outages. The preventive maintenance is done in four different maintenance packages (1-year, 2-year, 4-year, and 8-year) and a complete change every 16 years. Carrying out the preventive maintenance during the outage has a significant impact on the security of the power supply for the safety systems, the maintenance of other systems, and human resources. According to the Probabilistic Risk Analysis (PRA), the risk for core damages arrises nearly half from the outage time. Therefore carrying out the preventive maintenance partly or entirely during power operation might be safer and makes maintenance resources available for other tasks during the outages. Based on the outcome of this Master’s Thesis a decision is made to apply for a change of the maintenance planning from the authorities. Diplomityön tavoite on optimoida Loviisa ydinvoimalaitoksen hätädieseleiden EY01-04 ennakkohuoltotöiden tekemisen ajankohtaa vuosihuollon ja käyntijakson välillä. Tällä hetkellä hätädieseleiden epäkäytettävyyttä aiheuttavat ennakkohuollot tehdään vuosihuollossa. Ennakkohuollot on paketoitu neljään eri laajuiseen ja pituiseen kokonaisuuteen ns 1-vuotis, 2-vuotis-, 4-vuotis- ja 8-vuotishuoltoihin. Dieseleiden kaikkien epäkäytettävyyttä aiheuttavien ennakkohuoltojen tekeminen vuosihuollossa vaikuttaa merkittävästä turvajärjestelmien sähkösyöttöön, muiden järjestelmien huoltotöihin ja henkilöresurssien käyttöön. Todennäköisyysperusteisen riskianalyysin (PRA) mukaan sydänvauriotaajuudesta lähes puolet tulee vuosihuollon aikaisista riskeistä. Mikäli osa hätädieseleiden ennakkohuolloista voitaisiin tehdä pienemmällä riskillä käynnin aikana niin sähkönsyöttö vuosihuollossa olisi turvatumpaa, se vapauttaisi kunnossapidon ja käytön resursseja muihin tehtäviin. Diplomityön pohjalta Loviisan voimalaitos tekee erillisen päätöksen lähdetäänkö hakemaan muutosta ennakkohuolto-ohjelmaan viranomaiselta.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  Other ORP type . 2022
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   Other ORP type . 2022
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Mäkinen, Janne;

  Tämän kandidaatintyön tavoitteena on määrittää korkean jalostusasteen teknologisen rahdin kuljetusriskien hallintakeinot globaalissa toimitusketjussa. Tavoitteen saavuttamiseksi ensin tunnistetaan korkean jalostusasteen teknologista rahtia uhkaavat kuljetusriskit. Tämän jälkeen tunnistetuille kuljetusriskeille määritetään hallintakeinot. Työn tutkimusmenetelmänä on kirjallisuuskatsauksen ja kvalitatiivisen case-haastattelun yhdistelmä. Kirjallisuuskatsauksen avulla perehdytään riskienhallinnan teoriaan sekä korkean jalostusasteen teknologisen rahdin kuljetusriskeihin. Lisäksi työssä haastatellaan yritystä, joka toimii korkean jalostusasteen teknologisten tuotteiden parissa. Työn tuloksena tunnistetut kuljetusriskit voidaan jakaa joko lastaus- tai kuljetusvaiheessa ilmeneviin riskeihin. Toteutuessaan tunnistetut kuljetusriskit puolestaan ilmenevät joko rahdin katoamisena tai vaurioitumisena. Tunnistetut kuljetusriskit on aina arvioitava tapauskohtaisesti, koska riskien toteutuminen saattaa vaikuttaa eri tavalla yrityksiin. Työssä määritettyjen hallintakeinojen tavoitteena on joko pienentää, siirtää tai välttää tunnistettuja kuljetusriskejä. Kuitenkin selvästi suurin osa määritetyistä hallintakeinoista on suunnattu kuljetusriskien pienentämiseen. Työssä toteutetun haastattelun tulokset tukivat kirjallisuuskatsauksella saatuja tietoja.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  Other ORP type . 2022
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   Other ORP type . 2022
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Holopainen, Ville;

  In this thesis the suitability of continuous drive friction welding process to produce a copper construction is studied. There is only a limited amount of previous studies in the literature about the friction welding of copper and the friction welding of the examined joint geometry. The literature section of the thesis explains the properties of the friction welding process, the friction weldability of metals and the weldability of copper. In the experimental part, the welding experiments were performed by a continuous drive friction welding process. In the experiments, a cylindrical joint geometry was adapted, which has previously achieved good results in the manufacture of a steel construction. A total of 10 specimens were welded. Visual inspection and microscopic examinations of the welds were performed to verify the success of the joint. In the experiments, the examined joint geometry was found to be challenging in the friction welding of copper. There was excessive heating of the material during welding, which lead to interruption of the welding process, and the material protruded out of the joint. A weld was formed at the point of the joint where the pieces initially touched each other. The tip of the rod stopped in position due to the yield of the rod, thus the centre of the joint was not welded. Based on the results obtained, the welding tests should be continued with inertial friction welding process due to its significantly different properties. The tests should also be repeated on a larger scale and test the effect of different alloying of the materials on welding. Tässä työssä tutkitaan jatkuvatoimisen kitkahitsauksen soveltuvuutta kuparisen konstruktion valmistustavaksi. Kirjallisuudesta löytyy vain niukasti tietoa kuparin kitkahitsauksesta sekä kohteena olevan liitosmuodon kitkahitsauksesta. Työn kirjallisuuskatsauksessa selvitetään kitkahitsausprosessin ominaisuuksia, metallien kitkahitsattavuutta sekä kuparin hitsattavuutta. Koeosuudessa hitsauskokeet suoritettiin jatkuvatoimisella kitkahitsausprosessilla. Kokeissa sovellettiin sylinterimäistä liitosmuotoa, jolla on saavutettu hyviä tuloksia teräksisen konstruktion valmistuksessa. Koekappaleita hitsattiin yhteensä 10 kappaletta. Hitsatuille kappaleille tehtiin silmämääräinen tarkastus ja mikrohietutkimukset liitoksen onnistumisen todentamiseksi. Kokeissa havaittiin tutkitun liitosmuodon olevan haastava kuparin kitkahitsauksessa. Haasteena on materiaalin liiallinen lämpeneminen hitsauksen aikana, jolloin hitsautuminen keskeytyy ja materiaali työntyy ulos liitoksesta. Liitos hitsautui kohdasta, missä kappaleet aluksi koskettivat toisiaan. Tangon kärki pysähtyi paikoilleen varren myötäämisen vuoksi, jolloin liitoksen keskikohta jäi hitsautumatta. Saatujen tulosten perusteella hitsauskokeita tulisi jatkaa inertiakitkahitsausprosessilla sen merkittävästi erilaisten ominaisuuksien vuoksi. Kokeet tulisi myös toistaa suuremmassa mittakaavassa ja niissä tulisi testata erilaisen materiaaliseostuksen vaikutusta hitsautumiseen.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  Other ORP type . 2019
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   Other ORP type . 2019
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Hakkarainen, Markus;

  This Master Thesis research the sustainable business use of insect proteins and its promotion in Päijät-Häme region. The work focuses on the Päijät-Häme region, but the results can be expected to be valid throughout Finland. The work consists of a literary part and an empirical part. The literature section discusses the sustainability change transition of the food system, the role of insects in the food system, and the expectations theory. Insects are seen as a new versatile and ecological supplement in the protein market, which can challenge the current protein system. The key objective of sustainability transition research is to conceptualize and explain how radical changes can occur when social activities are performed. The empirical part discusses the sustainability change transition of the food system for insect proteins through qualitative interviewing and selective literature review. Four different insect operators in Finland were interviewed in the interview survey. The results were analyzed on different themes and focused on opportunities, bottlenecks and expectations. In Finland, the sector is only in its infancy, and while insects offer many different opportunities, for example, in food and feed use, there are still many challenges in their mainstreaming. According to the interviews, the main challenges to mainstreaming the use of insect proteins are lack of demand in the consumer market, prejudices, price, and lack of technology. Tässä diplomityössä tutkitaan hyönteisproteiinien kestävää liiketoimintakäyttöä ja sen edistämistä Päijät-Hämeessä. Työ keskittyy Päijät-Hämeen alueeseen, mutta tulosten voidaan odottaa pätevän koko Suomessa. Työ koostuu kirjallisuusosasta ja empiirisestä osasta. Kirjallisuusosa käsittelee ruokajärjestelmän kestävyysmuutosta, hyönteisten roolia ruokajärjestelmässä sekä odotusteoriaa. Hyönteiset nähdään uutena monipuolisena ja ekologisena lisänä proteiinimarkkinoilla, mikä voi haastaa nykyistä proteiinijärjestelmää. Kestävyysmuutostutkimuksen keskeisenä tavoitteena on käsitteellistää ja selittää, miten radikaaleja muutoksia voi tapahtua yhteiskunnallisten toimintojen täyttyessä. Empiirisessä osassa käsitellään ruokajärjestelmän kestävyysmuutosta hyönteisproteiinien osalta laadullisen haastattelututkimuksen ja selektiivisen kirjallisuuskatsauksen kautta. Haastattelututkimuksessa haastateltiin neljää eri hyönteisalan toimijaa Suomessa. Tuloksista analysoitiin eri teemoja ja niitä kohdennettiin mahdollisuuksiin, pullonkauloihin ja odotuksiin. Suomessa ala on vasta alussa, ja vaikka hyönteiset tarjoavat paljon erilaisia mahdollisuuksia esimerkiksi elintarvike- ja rehukäytössä on niiden valtavirtaistumisella vielä paljon haasteita. Haastattelujen perusteella suurimpia haasteita hyönteisproteiinien käytön valtavirtaistumiselle ovat kysynnän puute kuluttajamarkkinoilla, ennakkoluulot, hinta, ja teknologian puute.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  Other ORP type . 2019
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   Other ORP type . 2019
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Schenkwein, Marion;

  Elinkaarikustannuslaskentaa pidetään yhtenä keinona julkishallinnon tehokkuuden ja palvelun laadun kohentamiseen sekä julkisten varojen mahdollisimman tehokkaan käytön varmistamiseen. Elinkaarikustannuslaskennan huomioiminen tuottaa merkittäviä hyötyjä, kuten vaikuttavuuden, taloudellisuuden ja tehokkuuden osoittaminen sekä mahdollisuuden investointiesitysten tehokkaampaan arviointiin ja suunnittelun ohjaukseen. Tämä on tärkeää tarkasteltaessa etenkin julkisista varoista rahoitettuja investointihankkeita. Tässä tutkimuksessa selvitettiin elinkaarikustannuslaskennan nykytila tapausorganisaatiossa sekä sitä, kuinka elinkaarikustannukset voitaisiin tavoitetilanteessa huomioida tapausorganisaation johtamis- ja päätöksentekoprosessissa. Nykytilakuvaus muodostettiin puolistrukturoitujen asiantuntijahaastatteluiden perusteella peilaten tuloksia aiemmassa tutkimuksessa havaittuihin teemoihin. Myös tavoitetila hahmotettiin kartoittamalla näkemyksiä haastatteluiden avulla ja yhdistämällä aineisto aiemmasta tutkimuksesta saatuun näkemykseen elinkaarikustannuslaskennan optimaalisesta hyödyntämisestä sekä nykyaikaisesta elinkaarikustannuslaskennan prosessista. Tässä tutkimuksessa sovellettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, tutkimusstrategia oli tapaustutkimus ja tutkimusote konstruktiivinen. Tapausorganisaatio Väylävirasto on noin 480 hengen asiantuntijavirasto, joka toimii liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. Tutkimuksen lopputuloksena muodostettiin sekä tapausorganisaation tarpeisiin sovitettu kuvaus elinkaarikustannuslaskennan prosessista että suositukset strategisen ja operatiivisen tason jatkotoimenpiteistä. Elinkaarikustannuslaskennan implementoinnista tapausorganisaation johtamis- ja päätöksentekoprosessissa katsotaan olevan merkittävästi hyötyä, tämä näkemys nousi vahvasti esiin myös tutkimuksen asiantuntijahaastatteluissa. Life-cycle costing is seen as one way of improving the efficiency and quality of public administration and ensuring the most efficient use of public funds. Consideration of life-cycle costing brings important benefits, such as demonstrating effectiveness, economy, and efficiency, and allowing for more effective evaluation of investment proposals and planning guidance. This is important when considering investment projects, particularly those financed from public funds. This study examined the current state of life-cycle costing in a case study organisation and how life-cycle costs could be taken into account in the case study organisation's management and decision-making process in a target situation. The current state of play was established on the basis of semi-structured expert interviews, mirroring the results with the themes identified in research literature. The target state was also outlined by mapping the views through interviews and combining the data with the previous research literature’s view on the optimal use of LCC and the state of the art LCC process. This study used a qualitative research method, a case study research strategy and a constructivist research approach. Case organisation The Finnish Transport Infrastructure Agency is a specialised agency of approximately 480 employees, operating under the Ministry of Transport and Communications. The outcome of the study was a description of the life cycle costing process adapted to the needs of the case organisation and recommendations for further measures at strategic and operational level. The implementation of life cycle costing in the management and decision-making process of the case organisation is considered to be of significant benefit, a view that was also strongly expressed in the expert interviews of the study.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  Other ORP type . 2023
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   Other ORP type . 2023
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Varvemaa, Juuso;

  Dronet ovat miehittämättömiä ilma-aluksia, joiden käyttötarkoituksien laajentaminen tavaran jakeluun voisi vaikuttaa tavaran jakelusta aiheutuvien ilmastovaikutusten pienenemiseen. Teknologian uusien hyödyntämiskohteiden käyttöönotolla on usein ollut positiivisiä vaikutuksia ympäristöön tai toiminnan tehokkuuteen. Dronejen hyödyntämistä jakelukäytössä on pohdittu 2010-luvun alkupuolelta asti. Dronejen hyödyntämistä kuljetuksissa on aloitettu 2010-luvun loppupuolella. Mahdollinen dronejen käyttö tavaran jakelussa, voisi mahdollistaa kasvihuonekaasupäästöjen pienentämistä, sekä kaupunkien tieliikenteen vähenemistä. Liikenteen rooli ilmastonmuutoksessa on merkittävä syy tutkia keinoja vähentää tavaraliikenteestä aiheutuvia päästöjä. Dronejen kuljetuksissa käyttämisestä tehdyssä laskentaosuudessa osoitettiin dronejen hyödyntämistä Lappeenrannan alueen kuljetuksissa pystyttäisiin saavuttamaan noin 90 % lasku kuljetuksien hiilijalanjäljessä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  Other ORP type . 2022
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   Other ORP type . 2022
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Vainikka, Tuomas;

  Tämä kandidaatintyö on kirjallisuustyö, jossa tarkastellaan Pariisissa 2015 solmittua uutta, kattavaa sekä oikeudellisesti sitovaa ilmastosopimusta. Työssä esitellään ilmastosopimuksen lähtökohdat, sopimusta edeltävät neuvottelut, sopimusehdot ja sopimuksen tavoitteet. Työssä tutkitaan erityisesti Suomen sekä muun Euroopan osuutta ilmastosopimuksessa. Vuoden 2015 ilmastosopimus oli historian merkittävin käännekohta taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan. Pariisin ilmastosopimus on ensimmäinen sopimus, joka velvoittaa kaikkien valtioiden osallistumisen ilmastonmuutoksen torjumiseen. Tämä poliittinen velvollisuus kannustaa valtioita kehittämään ja tutkimaan ratkaisuja ilmaston lämpenemisen estämiseksi sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Valtioiden kunnianhimo ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi kannustaa päästövähennysten saavuttamisessa.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  Other ORP type . 2019
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   Other ORP type . 2019
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Niinikoski, Joni;

  Tässä diplomityössä kartoitetaan infrayhtiö Elvera Oy:n mittauksen palvelutuotantoa ja tarkastella mittauksen sekä energiayhteisöjen kehitysmahdollisuuksia tulevaisuudessa. Työssä esitellään energiayhteisöiden ja AMM-järjestelmien perusmallit, kustannusrakenteet ja näiden järjestelmiin liittyviä tiedonsiirtoteknologioita sekä tutkitaan eurooppalaisen ja kansallisen sääntelyn vaikutuksia mittauksen ja energiayhteisöiden kehittämiseen Suomessa. Tutkimusaineisto koostuu alan ajankohtaisista dokumenteista ja koulutusmateriaaleista sekä sähköpostikeskusteluista ja Elveralla työskenneltäessä tehdyistä havainnoista muodostetuista henkilökohtaisista muistiinpanoista. Tutkimusaineistojen pohjalta analysoidaan tulevaisuuden toimintaympäristöä ja esitetään kehitysehdotuksia nykyisiin toimintamalleihin. Tulevaisuudessa palveluntarjoajien, etenkin verkonrakennusurakoitsijoiden rooli on entistä merkittävämpi mittauksen ja energiayhteisöiden palveluissa. Samalla kuitenkin palveluntarjoajilta vaaditaan yhä syvällisempää ja laajempaa osaamista, joten menestyminen tulevaisuuden liiketoimintaympäristössä vaatii aiempaa parempia ja tehokkaampia toimintamalleja. In this Master’s Thesis, metering service production of infranet company Elvera Oy and development opportunities of smart metering and energy communities in the future are reviewed. The basic models and cost structures of energy communities, AMM systems and communication technology of these systems are introduced and effect of European and Finnish regulation to development of smart metering and energy communities in Finland are examined. Research material consists of documents in the field of Electrical Engineering as well as training materials, email conversations and personal notes from experience in a work at Elvera. Analysis of future operational environment and improvement recommendations to current operating models are made based on research material. In the future the role of service providers, especially power grid contractors is more significant in the services of metering and energy communities. At the same time, more and wider experience of service providers are demanded. To succeed in the future operational environment more effective and better operating models are needed

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  Other ORP type . 2019
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   Other ORP type . 2019
   Data sources: LUTPub