Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
11,502 Research products

 • Research data
 • Research software
 • Other research products
 • Finnish
 • LUTPub

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Lindroos, Suvi;

  Tutkimuksen tavoitteena oli tapaustutkimuksen avulla analysoida case yrityksen tuotekehitystoiminnan menestyksen kulmakivet ja edellytykset yrityksen arvon lisäämiseksi. Case osa toteutettiin kolmen toisiaan tukevan aineiston avulla. Tiedonkeruumenetelminä olivat haastattelu, kyselytutkimussekä yrityksessä toteutettujen projektien analysointi. Tutkielman teoriaosan ensimmäisessä vaiheessa analysoitiin tuotekehityksen avaintekijöitä. Käsittelyn lähtökohtana toimi kolme tuotekehityksen perustekijää: tuotestrategia, kehitysprosessi ja saatavilla olevat resurssit. Teoriaosuudessa analysoitiin myös tuotekehitystoiminnan menestyksen mittaamista. Kolmas osa kirjallisuusosuudessa on tuotekehitykseen olennaisesti kuuluva riskien tunnistaminen ja hallinta. Tutkielman empiirisessä osiossa nostettiin esiin kohdeyrityksen tuotekehitystoiminnan tärkeimmät tekijät. Tulokseksi saatiin, että asiakasyhteistyö, tuotteen laadun varmistava projektin toteutus sekä resurssien määrä määrittävät pitkälti tuotekehitystoiminnan tason yrityksessä. Näiden tekijöiden onnistuneella yhteensovittamisella yritys pystyy säilyttämään kilpailuasemansa. Pitkän aikavälin arvoa lisäävä tuotekehitystoiminta edellyttää edellä olleiden tekijöiden ohella myös panostusta innovatiivisuuteen, riskinhallintanäkökulman huomioimiseen projektien valinnassa sekä tuotetun arvon mittaamiseen. Kilpailuedun saavuttaminen uusilla innovatiivisilla tuotteilla, joustavuuden lisääminen projekteihin sekä oppiminen toteutetuista hankkeista ovat avaintekijöitä tulevaisuuden menestykselle The object of this thesis was to analyze through case survey the cornerstones of case firm's product development and its means to increase firm's value. The case survey was executed with three separate methods.These methods were an interview, a questionnaire and analyzing firm's product development projects. In the first chapter of the theoretical part the general key factors of product development were analyzed. The analysis was based on three core factors in product development: product strategy, development process and resources. Besides this analysis of key factors the measurement of success in product development was covered. The last section of theoretical part was to bring up risk management, which is essential in product development. In the empirical part of this thesis case firm's most important factors in product development were brought up. The result was, that cooperation with customers, insuring product's quality in the development process and the amount of resources mainly determine the level of firm's product development. With compatibility of these three factors, the case firm can maintain its competitive position. In the long run though, increasing value with product development requires also more innovations, taking a risk management perspective in choosing projects and measuring the produced value. Achieving competitive advantage with new innovative products, increasing flexibility in development process and learning from pastprojects are key factors in future success.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2007
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2007
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Oksanen, Laila;

  Tämä tutkimus perustuu prosessijohtamiseen ja tilaus-toimitusprosessin suorituskyvyn mittaamiseen. Tutkimusongelmaa lähestytään toiminta-analyyttisen ja konstruktiivisen tutkimusotteen avulla. Toiminta-analyyttinen tutkimusote vaatii tutkimusongelmaan liittyvään teoriaan perehtymistä ja suosituksia toimenpiteistä. Tämän vuoksi tutkimuksessa on syvennytty aikaisempiin suorituskykyä sekä prosessijohtamista koskeviin teorioihin ja tutkimusraportteihin, jotta löydettäisiin case-yrityksen näkökulmasta vastauksia esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida case-yrityksen tilaus-toimitusprosessin johtamista ja prosessin suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on löytää sellaisia suorituskyvyn osa-alueita, joiden mittaaminen tuottaa helpoiten ja nopeasti tietoa päätöksenteon tueksi sekä tilaus-toimituksen johtamista varten. Toisena tavoitteena on selvittää, millaisilla mittareilla yrityksen suorituskykyä voidaan mitata. Tutkimuksessa hyödynnetään toiminta-analyyttistä ja konstruktiivista tutkimusotetta sekä otteisiin liittyviä eri tutkimusmenetelmiä. Tutkimuksen lähestymistapa perustuu pk-yrityksen lähtökohtiin. Koska työssä tarkastellaan suorituskykyä sisäisen suorituskyvyn näkökulmasta, työssä esitellään sisäisen suorituskyvyn eri osa-alueita. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan pk-yritykselle tärkeitä sisäisen suorituskyvyn osa-alueita ovat aika, joustavuus, laatu, talous, asiakastyytyväisyys sekä henkilöstön osaaminen ja innovatiivisuus. Tässä tutkimuksessa edellä mainitut suorituskyvyn osa-alueet todennettiin tärkeiksi, kun analysoitiin case-yrityksen tilaus-toimituksen kriittisiä menestystekijöitä. Tutkimustyön tuloksena rakennettiin yksinkertainen ja helppokäyttöinen mittaristo sekä analysointimenetelmä, jonka avulla on mahdollista seurata tilaus-toimitusprosessin suorituskykyä. Mittaristo rakennettiin SAKE-suorituskyvyn analysointijärjestelmän pohjalle. This research is based on process management and the measuring of performance of an order-delivery process. Research questions, which are based on the research problem, are solved by using an action based analysis method and a constructive method. These two methods form the frames of reference also in this thesis. The use of action based analysis method requires a thorough examination of the theories and the previous research reports of performance and process management. In addition to solving the research problem, actions of improvement need to be recommended. The goal of this research is to analyse the managing of the order-delivery process of a case-enterprise and the critical success factors connected to it. The main objective is to find such dimensions of performance and measures which help the case-enterprise to follow the development of its order-delivery process. Another objective is to build up a system of performance measurement which is quite simple and easy to use. It also needs to reflect the case-enterprise’s mission, vision, strategies and values. In this research, performance is studied from the SME’s point of view. According to an international research, there are a few performance dimensions which every SME should follow to keep up with progress. These performance dimensions are time, flexibility, quality, finances, customer-satisfaction and human resources (skills, innovations etc.).

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  LUTPub
  2008
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   LUTPub
   2008
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Piili, Tommi;

  Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää millaisia ongelmia teollisessa alihankintayhteistyössä toimivat yritykset kohtaavat suhteen kehittyessä kohti kumppanuutta. Keskeisinä teemoina tutkimuksessa ovat olleet alihankinnan toimintamallien kartoitus, hyötyjen ja haittojen käsittely ostajan ja toimittajan näkökulmista, sekä yritystenvälisen rutiinitiedonkulun tehostamiseen liittyvät asiat. Tutkimus on koostettu teoreettisesta ja empiirisestä osasta. Teoriaosuus muodostaa aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta viitekehyksen, johon empiiristä osaa on peilattu. Empiirisen osuuden lähdeaineisto on hankittu haastatteluilla kahdessa case-yrityksessä, sisäisillä dokumenteilla ja havainnoinnilla. Aineistoa käsitellään laadullisen tutkimuksen keinoin. Tutkimustuloksista selvisi, että pienen ja suuren yrityksen kumppanuussuhteen luominen vaatii paljon aikaa ja ponnisteluja. Muutos kohti kumppanuutta voi tapahtua vain askel kerrallaan. Myös perustoiminnan tulee olla kunnossa, ennen kuin tiiviimpää yhteistyötä voi syntyä. Rutiinitiedonkulku tiiviissä teollisessa yhteistyössä on tehokkainta hoitaa integroiduilla sähköisillä tietojärjestelmillä. The purpose of the thesis is to examine the problems which firms in industrial subcontracting relationships encounter on their way towards partnership. The themes in this thesis consist of models in subcontracting, expanding on advantages and disadvantages of buyer-seller –relationships and affairs concerning the enhancement of interfirm communication. The thesis contains theoretical and empirical part. The theoretical part of the thesis forms a frame of reference from the literature concerning the subject. The empirical part of the thesis is approached through the theoretical part. The source material for the empirical part of the thesis was acquired from interviews in two case-firms, from internal documents and through observation. The material is examined through qualitative analysis. The results of the thesis indicate that establishment of partnership between small and large companies require a lot of time and effort. Transition towards partnership can only be achieved step by step. Basic operations must be in good condition as well, before there can be any closer co-operation. Routine information flow in industrial co-operation is most efficient to handle with integrated data systems.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  LUTPub
  2002
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   LUTPub
   2002
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Hyyryläinen, Miska;

  Tässä diplomityössä tehdään vesivoimalaitoksen turbiini-generaattoriakselin roottoridynamiikka-analyysi. Vesivoimalaitosakselista tehdään kolme FEM-laskentamallia eri mallintamistavoilla. Tämän diplomityön tavoitteena on laskennallisesti varmentaa analysoitavan vesivoimalaitosakselin turvallinen toiminta akselin käyttönopeusalueella ja ottaa kantaa eri mallintamistapojen toimivuuteen vesivoimalaitosakselien roottoridynamiikka-analyyseissä. Työssä esitetään FEM-mallien laadintaprosessit ja selostetaan tehtävä roottoridynamiikka-analyysi. Malleista ratkaistaan akselin kompleksiset ominaistaajuudet, joiden avulla voidaan edelleen selvittää akselin kriittiset nopeudet. Työssä lasketaan myös akselilla esiintyvä vaste vesivoimalaitoksen generaattorin massaepäkeskisyyteen. Analyysit tehdään käyttämällä MSC Nastran -ohjelmaa. Työssä vertaillaan mallien välisiä tuloksia ja pohditaan tuloksissa olevien eroavaisuuksien syitä. In this master’s thesis a hydropower unit turbine-generator shaft rotordynamic analysis will be conducted. Three different FEM-models for the same hydropower unit shaft will be constructed. The main objective of this master’s thesis is to computationally verify the safe operation of the turbine-generator shaft in its operating speed range. Main objectives also include discussing the functionality of different modelling methods in rotordynamic analyses of hydropower turbine-generator shafts. In this thesis the manufacturing process of FEM-models will be presented. The principles of different rotordynamic analyses will be discussed. Complex eigenvalues and critical speeds will be calculated from all three FEM-models. Additionally, the response to a residual unbalance in the generator rotor will be calculated. The rotordynamic analyses will be conducted with using MSC Nastran Software. The resulting data between the models will be interpreted and the origin of the differences in the data is discussed.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2019
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2019
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Hyppönen, Aleksis;

  Yritykset kohtaavat markkinoilla jatkuvasti kilpailua ja asiakassuhteilla on suuri merkitys yritysten toimintaan. Kilpailun kasvaessa tulee organisaatioiden muuttua ja kehittyä, sekä kehittää uusia toimintatapoja parantaakseen asiakkaiden kokemusta. Sitouttaminen organisaation asiakkaaksi luo kilpailuetua markkinoilla kilpailijoihin nähden. Sitoutumisesta ja keskittämisestä hyötyvät myös asiakkaat, mitä aiemmin he ymmärtävät keskittämisen hyödyt. Tämän kandidaatintutkielman tutkimuskohteena ovat iältään 18-25-vuotiaat kuluttajat, joissa on valtava potentiaali yritykselle niin kilpailullisesti kuin taloudellisestikin. Nuoret asiakkaat eivät liity asiakasomistajiksi yhtä aktiivisesti kuin vanhemmat ikäryhmät. Tutkimuksessa pyritään selvittämään nuorten motiiveja asiakasomistajuudesta, sekä kehittämään ratkaisuja, miten sitouttaa nuoria osuuskuntaan ja asiakasomistajuuteen. Tutkielman empiirinen osio toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Haastatteluja toteutettiin niin esimerkkiyrityksessä, kuin myös kuluttajien kohdesegmentissä. Aineiston avulla löydettiin tekijöitä, joita nuoret kuluttajat pitävät merkityksellisenä asiakasomistajuudessa, sekä mitä he toivoisivat osuuskunnalta tai asiakasomistajuudelta. Suurimpana tekijänä nuoret kuluttajat pitävät taloudellista hyötyä keskittämisestä. Suurin kehityskohde on organisaation ja asiakkaan välinen tiedonvälitys, nuorten kuluttajien tietotaito asettaa heille epävarmuutta monesta asiasta osuuskuntaan tai asiakasomistajuuteen liittyen, sekä estää heidän sitoutumistaan osuuskuntaan ja asiakasomistajuuteen. Organizations are facing continuous competition in markets and therefore customer relations are crucial for organization’s success. As a competition grows, it is a necessity that organizations are changing and evolving to better fit customers’ needs. Commitment of a customer is a way to create competitive advantage over rivals. The company is not the only party that benefits from the commitment. Committed customers will access a great selection and gain financial benefits, that are more significant the earlier customers realize these advantages. The purpose of this thesis is to gain knowledge on behavior of young consumers, aged 18-25 and how to more effectively indent them to cooperative business’ and to customer owners. This segment is not as active to commit to customer owners as are older segments. There is an enormous potential for a company with this customer segment to gain advantage in markets and benefit also financially. The bachelor’s thesis was completed as a half-structured interview study with a specific theme. Interviews were completed in a target organization and with a target segment’s consumers. Results present facts what young consumers find relevant and what they would like to be improved by the organization. The most relevant matter is financial benefits from commitment to an organization. Targets of development were also found, and the most important issue is the communication between organization and consumers. There are numerous things in cooperative concept and customer ownership that are unfamiliar for young consumers and may prevent the possible commitment.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2019
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2019
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Uski, Juho;

  Työssä käydään läpi painelaitedirektiivin 2014/68/EU olennaiset turvallisuusvaatimukset sekä annetaan esimerkkejä vaatimusten täyttämiseksi kattilalaitekokonaisuuksien suunnitteluun, valmistukseen ja vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyen. Työssä syvennytään myös painelaitedirektiivin sekä sen yhdenmukaistettujen standardien asettamiin teknisiin vaatimuksiin. Työ antaa yleisen ohjeen PED:n olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi kattilalaitekokonaisuuksien valmistajien ja niiden vaatimustenmukaisuuden arviointia suorittavien ilmoitettujen laitosten henkilöstön avuksi. This work introduces the essential safety requirements of the Directive 2014/68/EU of the European parliament and of the council related to boiler assemblies and gives examples to fulfill them. This work also covers the technical requirements of PED and its related harmonized standards regarding the design and manufacturing of boiler assemblies. This work gives also general instructions for manufacturers and for notified bodies, which carry out conformity assessments procedures related to boiler assemblies.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2020
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2020
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Lahikainen, Saara;

  Tutkimuksessa selvitetään yritysvastuun käytännön toteutumista työntekijöiden näkökulmasta kaupan alalla toimivassa kohdeyrityksessä. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella työntekijöiden roolia yritysvastuun toteuttajina ja sisäisen yritysvastuuviestinnän merkitystä työntekijöille. Tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus ja tutkimusaineisto on kerätty kaupan alalla toimivassa kohdeyrityksessä. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella, joka lähetettiin 20 toimihenkilölle ja ylemmälle toimihenkilölle kohdeyrityksessä. Vastauksia tuli 13. Kyselyn lisäksi aineistona käytettiin yritysvastuu johtajan teemahaastattelua ja yrityksen julkaisemaa julkista yritysvastuumateriaalia. Tutkimuksessa selvisi, että työntekijät ovat tärkeässä osassa yritysvastuun toteutumista. Yritysten tulisi sitouttaa ja motivoida työntekijät toimimaan yritysvastuun eteen. Sisäisen yritysvastuuviestinnän merkitys korostuu tässä ja sillä onkin suuri merkitys yritysvastuutoiminnan onnistumisessa ja työntekijöille. Kohdeyrityksessä yritysvastuu näkyy työntekijöiden jokapäiväisessä työssä erilaisina asioina, riippuen työtehtävästä. Haasteet liittyvät sisäiseen viestintään ja erityisesti kahdensuuntaiseen kommunikaatioon. This study researches the practical implementation of corporate social responsibility from the perspective of the employees within the studied company, in the retail business. The aim of this research is to investigate the role of employees in corporate social responsibility, and the importance of internal communication toward the employees. The study is a qualitative research, and the data has been collected from a case study company. The data collection process was based on a questionnaire which was sent to 20 white collar employees within the case company. The number of replies was 13. In addition an interview with the corporate social responsibility manager and related company provided material were used. Employees play an important role in the implementation of corporate social responsibility. It is essential to commit and motivate employees. Internal csr communication is an decisive element for the eventual success of the csr activities. Csr tasks are carried out in their daily work in diverse manners, partly depending on their position. The challenges are related to the internal communication and specially the two way communication.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2015
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2015
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Suppula, Ilkka;

  Työn tarkoituksena oli suunnitella, ohjelmoida ja koekäyttää SMB-laitteisto (Simulated Moving Bed) hydrometallurgisiin erotuksiin. Simuloitu liikkuvapeti saadaan aikaan vaihtamalla sisään- ja ulostuloporttien paikkaa nestevirran suuntaan. Tällöin aikaansaadaan kiintoaineen vastavirtaus minkä johdosta erotustehokkuus kasvaa. Komponenttien retentiotaipumuseroista johtuen komponentit liikkuvat eri nopeuksilla kolonnijärjestelmässä. Enemmän pidättäytyvät komponentit liikkuvat nestevirtaa vastaan ja vähemmän pidättäytyvät komponentit nestevirran mukana. Hydrometallurgiassa vastavirtauksen käyttöä ei ole tieteellisissä julkaisuissa käsitelty laajalti ja saatavilla oleva informaatio onkin kaupallisten yritysten tuottamaa. Hydrometallurgiassa vastavirtausta käyttävissä ioninvaihtolaitteistoissa hyödynnetään irrallisia regenerointivyöhykkeitä. Venttiilijärjestelmän osalta päädyttiin ratkaisuun jossa käytetään yhtä kiertoventtiiliä kullekin virralle, minkä lisäksi kolonnien väleillä käytetään solenoidiventtiiliä. Tämä järjestelmä mahdollistaa yleisimpien SMB-menetelmien käytön mukaan lukien irralliset vyöhykkeet. Laitteiston ohjauksesta vastaa LabVIEW 2010:llä ohjelmoitu ohjelmisto, joka sisältää kaikkien tarvittavien laitteiden ohjausrutiinit. Se mahdollistaa venttiilien synkroniset ja epäsynkroniset vaihdot. Laitteiston puhdistusta varten on ohjelmistoon rakennettu oma rutiini venttiilejä varten. Pumppujen osalta ohjelmisto mahdollistaa vakiovirtauksen sekä lineaaristen ja porrasmuotoisten gradienttien käytön. Ongelmatilanteita varten ohjelmisto valvoo pumppujen ja venttiilien toimintaa ja pysäyttää laitteiston tarvittaessa. Koekäytön avulla pystyttiin todentamaan laitteiston toimivuus. The purpose of this work was to design, program and test SMB equipment for hydrometallurgical separations. Simulated moving bed is attained by changing inlet and outlet ports periodically to the direction of liquid flow. This will develop discontinuous countercurrent movement of solid towards liquid, which leads to increasing separation efficiency. Due to differences between the components’ retention tendency, the components move with different speeds in columns. More attained components move against liquid current and less attained components move to same direction as the liquid. Use of countercurrent movement in hydrometallurgical separations is not found broadly in scientific articles and available information comes mainly from commercial companies. Equipment that use countercurrent movement in hydrometallurgical separations use disconnected regeneration zones. In valve design phase, the decision was to use one rotary valve to each stream and one solenoid valve between columns. This design enables the utilization of common SMB methods including use of disconnected zones. The program responsible for controlling the equipment is programmed with LabVIEW 2010 and it includes all control routines for instruments. The program enables the user to use synchronous and asynchronous valve switches, and there is also a routine for cleaning purposes. For pumps, a user can use constant flowrate and linear or step gradients. The program is also monitoring pumps and valves, and it will stop the equipment in error situation. By test runs the performance of the equipment was verified.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2011
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2011
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Nevalainen, Henri;

  Tämä työ on tehty Fingrid Oyj:lle. Työn tavoitteena oli tutkia, miten reaaliaikaista PMU-mittaustietoa voidaan hyödyntää voimajärjestelmän valvonnassa. Voimajärjestelmän dynaamisia ilmiöitä ovat jännite- ja kulmastabiilius. Työssä tutkittiin voimajärjestelmän kulmastabiiliutta PSS/E-ohjelmalla simuloitujen mittaustulosten perusteella. Fouriermuunnoksen tulokset osoittavat, että huonoiten vaimeneva taajuuskomponentti on 0,3 Hz taajuus. Lisäksi tiedetään, että huonosti vaimeneva taajuuskomponentti rajoittaa siirtokapasiteettia. Voimajärjestelmän stabiiliutta voidaan esittää Wide Area Monitoring -järjestelmien (WAMS) avulla. WAMS perustuu Phasor Measurement -laitteen (PMU) reaaliaikaiseen mittaustekniikkaan. Jännitteen vaihekulman mittaaminen mahdollistaa voimajärjestelmän tilan määrittämisen reaaliajassa. Työssä on esitelty Fingridin käytössä oleva WAMS ja lisäksi esitelty kolmen eri laitetoimittajan WAMS:n rakennetta ja operaattorin käyttöön tarkoitettuja käyttöliittymiä. WAMS:n rakenteet ovat pääpiirteittäin samanlaisia, mutta stabiiliuden visuaalisessa esittämisessä on eroja. PMU -mittaustietoja on mahdollista tuoda käytönvalvontajärjestelmään erillisellä tiedonsiirtoprotokollalla. PMU-mittaustiedon hyödyntäminen käytönvalvontajärjestelmän toimintaaluenäytöllä mahdollistaa verkon tilan esittämisen reaaliajassa. Roottorin kulmastabiilius esitetään Fingridin käytönvalvontajärjestelmässä vaihekulmaerojen avulla ja työssä on esitetty, kuinka vaihekulmaeron arvolla on vaikutus tehonsiirtoon. Vaihekulmaeron arvo kuvaa vian jälkeisen tehoheilahtelun voimakkuutta. PMU-mittaustiedon esittäminen antaa operaattorille selkeämmän kuvan ylläpitää tehonsiirto turvallisella tasolla ja epästabiilin heilahtelun havainnoiminen vähentää suurhäiriön riskiä. Tulevaisuudessa siirtoverkon kehittyessä tarvitaan operaattorin käyttöön myös nopeita stabiilisuutta esittäviä työkaluja. This Master's thesis was made to Fingrid Oyj. The aim was to study how real-time PMU measurement data could be more useful in power system control. One of the power system dynamic phenomena is rotor angle stability which was studied by simulated data measurements of PSS/E software. Fourier transform results indicate that the worst frequency component of the velocity decay is 0.3 Hz. It is also known that the poor frequency component of the velocity decay limited transmission capacity. The power system dynamics can be presented trough Wide Area Monitoring Systems (WAMS). The WAMS is based on real-time measurement technique using Phasor Measurement Unit (PMU). Further voltage phase angle measurement allows the determination of power system status in real time. The study described also the use of WAMS in Fingrid. In addition three alternative structures of WAMS and user interfaces for operator, from different suppliers, were presented. The WAMS structures are mainly similar, slightly differing in the dynamics of visual presentation. At the moment PMU measurement data can be brought to the EMS with separate data transfer protocol. In the thesis presenting PMU measurement information in EMS of operation area display was studied. Also rotor angle stability is showed in Fingrid's EMS. It shows that there is link between power transmission and phase angle measurement. Phasor angle monitoring gives clearer picture to the operator volume of power oscillations in power system. In addition when PMU measurement information is presented, it gives more accurate picture to maintain power transmission at a safe level and detect of oscillation, which reduces the risk of a major disturbance. In the future operator of the developing transmission system needs also high-speed real-time tools presenting stability.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2012
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2012
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Huhtakangas, Olli;

  Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on tutkia, miten Suomen rakennusala suoriutui vuoden 2008 finanssikriisin aikana. Tavoitteena on myös tutkia, millaisia toimialan sisäisiä eroja suoriutumisessa havaitaan vuosien 2007-2010 välillä. Tutkielmassa suoriutumista mitataan kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tunnuslukujen avulla. Tutkielma toteutetaan kvantitatiivisena ja tutkielman aineisto koostuu talonrakentamisen ja erikoistuneen rakennustoiminnan yrityksistä. Aineisto on saatu Amadeus-tietokannasta. Rakennusalan suoriutumista tutkitaan taloudellisten tunnuslukujen avulla vuosien 2007-2010 välisenä aikana ja toimialan sisäisiä suoriutumisen eroja tutkitaan yrityskoon ja strategisten ryhmien avulla. Yritykset jaetaan kolmeen kokoluokkaan ja viiteen strategiseen ryhmään. Strateginen ryhmittely toteutetaan klusterianalyysin avulla hyödyntämällä kolmea yrityskohtaista ominaisuutta: yrityskokoa, erikoistumista ja toimialuetta. Muodostettujen yrityskoko-ryhmien sekä strategisten ryhmien taloudellisten tunnuslukujen välisiä eroja analysoidaan Kruskal Wallis -testin avulla. Tulosten perusteella huomataan, että rakennusalan kannattavuus heikentyi, pääomarakenne muuttui sekä maksuvalmius parantui finanssikriisin aikana. Aiemmat tutkimukset ovat myös päätyneet samanlaisiin tuloksiin. Lisäksi pienet yritykset suoriutuivat selvästi muita yrityksiä paremmin. Strategisten ryhmien osalta havaitaan, että Uudenmaan suurten yritysten vakavaraisuus kehittyi poikkeavasti vertailuryhmiin nähden. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että rakennusalan suoriutuminen oli odotettua taloudelliseen tilanteeseen nähden. Finanssikriisi lisäsi myös toimialan sisäisiä eroja taloudellisessa suoriutumisessa. Strategisten ryhmien osalta voidaan todeta, että ryhmittelyn toteuttaminen yrityskoon, erikoistumisen ja toimialueen avulla ei huomioi yrityskohtaisia ominaisuuksia riittävän laajasti. The purpose of this Bachelor’s thesis is to study, how Finnish construction sector performed during the 2008 financial crisis. The aim is also to find out differences between firms’ performances in the construction sector between 2007-2010. In this thesis performance is measured by using profitability, solvency and liquidity ratios. The thesis is carried out quantitatively, and the data consists of building construction firms and specialized construction firms. The data is collected from the Amadeus – database. The performance of construction sector will be examined through financial performance ratios between 2007-2010 and industry’s internal differences in performance is studied by using firm size and strategic groups. Companies are divided into three groups by their size and into five strategic groups. Strategic grouping is conducted with cluster analysis by utilizing three firm-specific variables: firm size, specialization and location. Firm size -groups’ and strategic groups’ financial performance ratios are then analyzed with Kruskal Wallis -test. The results indicate, that construction sector’s profitability decreased, capital structure changed, and liquidity improved during the financial crisis. Previous studies have also come to similar results. In addition, small-sized firms performed clearly better than other firms. It is also observed, that the solvency of large firms in Uusimaa differed significantly from other strategic groups. In conclusion, the performance of the construction sector was expected, considering the economic situation. Construction sector’s internal disparities in financial performance increased during the financial crisis. However, it can be stated that strategic grouping by using firm size, specialization and location doesn’t consider firm-specific characteristics in sufficient scope.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2018
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2018
   Data sources: LUTPub
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
11,502 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Lindroos, Suvi;

  Tutkimuksen tavoitteena oli tapaustutkimuksen avulla analysoida case yrityksen tuotekehitystoiminnan menestyksen kulmakivet ja edellytykset yrityksen arvon lisäämiseksi. Case osa toteutettiin kolmen toisiaan tukevan aineiston avulla. Tiedonkeruumenetelminä olivat haastattelu, kyselytutkimussekä yrityksessä toteutettujen projektien analysointi. Tutkielman teoriaosan ensimmäisessä vaiheessa analysoitiin tuotekehityksen avaintekijöitä. Käsittelyn lähtökohtana toimi kolme tuotekehityksen perustekijää: tuotestrategia, kehitysprosessi ja saatavilla olevat resurssit. Teoriaosuudessa analysoitiin myös tuotekehitystoiminnan menestyksen mittaamista. Kolmas osa kirjallisuusosuudessa on tuotekehitykseen olennaisesti kuuluva riskien tunnistaminen ja hallinta. Tutkielman empiirisessä osiossa nostettiin esiin kohdeyrityksen tuotekehitystoiminnan tärkeimmät tekijät. Tulokseksi saatiin, että asiakasyhteistyö, tuotteen laadun varmistava projektin toteutus sekä resurssien määrä määrittävät pitkälti tuotekehitystoiminnan tason yrityksessä. Näiden tekijöiden onnistuneella yhteensovittamisella yritys pystyy säilyttämään kilpailuasemansa. Pitkän aikavälin arvoa lisäävä tuotekehitystoiminta edellyttää edellä olleiden tekijöiden ohella myös panostusta innovatiivisuuteen, riskinhallintanäkökulman huomioimiseen projektien valinnassa sekä tuotetun arvon mittaamiseen. Kilpailuedun saavuttaminen uusilla innovatiivisilla tuotteilla, joustavuuden lisääminen projekteihin sekä oppiminen toteutetuista hankkeista ovat avaintekijöitä tulevaisuuden menestykselle The object of this thesis was to analyze through case survey the cornerstones of case firm's product development and its means to increase firm's value. The case survey was executed with three separate methods.These methods were an interview, a questionnaire and analyzing firm's product development projects. In the first chapter of the theoretical part the general key factors of product development were analyzed. The analysis was based on three core factors in product development: product strategy, development process and resources. Besides this analysis of key factors the measurement of success in product development was covered. The last section of theoretical part was to bring up risk management, which is essential in product development. In the empirical part of this thesis case firm's most important factors in product development were brought up. The result was, that cooperation with customers, insuring product's quality in the development process and the amount of resources mainly determine the level of firm's product development. With compatibility of these three factors, the case firm can maintain its competitive position. In the long run though, increasing value with product development requires also more innovations, taking a risk management perspective in choosing projects and measuring the produced value. Achieving competitive advantage with new innovative products, increasing flexibility in development process and learning from pastprojects are key factors in future success.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2007
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2007
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Oksanen, Laila;

  Tämä tutkimus perustuu prosessijohtamiseen ja tilaus-toimitusprosessin suorituskyvyn mittaamiseen. Tutkimusongelmaa lähestytään toiminta-analyyttisen ja konstruktiivisen tutkimusotteen avulla. Toiminta-analyyttinen tutkimusote vaatii tutkimusongelmaan liittyvään teoriaan perehtymistä ja suosituksia toimenpiteistä. Tämän vuoksi tutkimuksessa on syvennytty aikaisempiin suorituskykyä sekä prosessijohtamista koskeviin teorioihin ja tutkimusraportteihin, jotta löydettäisiin case-yrityksen näkökulmasta vastauksia esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida case-yrityksen tilaus-toimitusprosessin johtamista ja prosessin suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on löytää sellaisia suorituskyvyn osa-alueita, joiden mittaaminen tuottaa helpoiten ja nopeasti tietoa päätöksenteon tueksi sekä tilaus-toimituksen johtamista varten. Toisena tavoitteena on selvittää, millaisilla mittareilla yrityksen suorituskykyä voidaan mitata. Tutkimuksessa hyödynnetään toiminta-analyyttistä ja konstruktiivista tutkimusotetta sekä otteisiin liittyviä eri tutkimusmenetelmiä. Tutkimuksen lähestymistapa perustuu pk-yrityksen lähtökohtiin. Koska työssä tarkastellaan suorituskykyä sisäisen suorituskyvyn näkökulmasta, työssä esitellään sisäisen suorituskyvyn eri osa-alueita. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan pk-yritykselle tärkeitä sisäisen suorituskyvyn osa-alueita ovat aika, joustavuus, laatu, talous, asiakastyytyväisyys sekä henkilöstön osaaminen ja innovatiivisuus. Tässä tutkimuksessa edellä mainitut suorituskyvyn osa-alueet todennettiin tärkeiksi, kun analysoitiin case-yrityksen tilaus-toimituksen kriittisiä menestystekijöitä. Tutkimustyön tuloksena rakennettiin yksinkertainen ja helppokäyttöinen mittaristo sekä analysointimenetelmä, jonka avulla on mahdollista seurata tilaus-toimitusprosessin suorituskykyä. Mittaristo rakennettiin SAKE-suorituskyvyn analysointijärjestelmän pohjalle. This research is based on process management and the measuring of performance of an order-delivery process. Research questions, which are based on the research problem, are solved by using an action based analysis method and a constructive method. These two methods form the frames of reference also in this thesis. The use of action based analysis method requires a thorough examination of the theories and the previous research reports of performance and process management. In addition to solving the research problem, actions of improvement need to be recommended. The goal of this research is to analyse the managing of the order-delivery process of a case-enterprise and the critical success factors connected to it. The main objective is to find such dimensions of performance and measures which help the case-enterprise to follow the development of its order-delivery process. Another objective is to build up a system of performance measurement which is quite simple and easy to use. It also needs to reflect the case-enterprise’s mission, vision, strategies and values. In this research, performance is studied from the SME’s point of view. According to an international research, there are a few performance dimensions which every SME should follow to keep up with progress. These performance dimensions are time, flexibility, quality, finances, customer-satisfaction and human resources (skills, innovations etc.).

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  LUTPub
  2008
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   LUTPub
   2008
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Piili, Tommi;

  Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää millaisia ongelmia teollisessa alihankintayhteistyössä toimivat yritykset kohtaavat suhteen kehittyessä kohti kumppanuutta. Keskeisinä teemoina tutkimuksessa ovat olleet alihankinnan toimintamallien kartoitus, hyötyjen ja haittojen käsittely ostajan ja toimittajan näkökulmista, sekä yritystenvälisen rutiinitiedonkulun tehostamiseen liittyvät asiat. Tutkimus on koostettu teoreettisesta ja empiirisestä osasta. Teoriaosuus muodostaa aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta viitekehyksen, johon empiiristä osaa on peilattu. Empiirisen osuuden lähdeaineisto on hankittu haastatteluilla kahdessa case-yrityksessä, sisäisillä dokumenteilla ja havainnoinnilla. Aineistoa käsitellään laadullisen tutkimuksen keinoin. Tutkimustuloksista selvisi, että pienen ja suuren yrityksen kumppanuussuhteen luominen vaatii paljon aikaa ja ponnisteluja. Muutos kohti kumppanuutta voi tapahtua vain askel kerrallaan. Myös perustoiminnan tulee olla kunnossa, ennen kuin tiiviimpää yhteistyötä voi syntyä. Rutiinitiedonkulku tiiviissä teollisessa yhteistyössä on tehokkainta hoitaa integroiduilla sähköisillä tietojärjestelmillä. The purpose of the thesis is to examine the problems which firms in industrial subcontracting relationships encounter on their way towards partnership. The themes in this thesis consist of models in subcontracting, expanding on advantages and disadvantages of buyer-seller –relationships and affairs concerning the enhancement of interfirm communication. The thesis contains theoretical and empirical part. The theoretical part of the thesis forms a frame of reference from the literature concerning the subject. The empirical part of the thesis is approached through the theoretical part. The source material for the empirical part of the thesis was acquired from interviews in two case-firms, from internal documents and through observation. The material is examined through qualitative analysis. The results of the thesis indicate that establishment of partnership between small and large companies require a lot of time and effort. Transition towards partnership can only be achieved step by step. Basic operations must be in good condition as well, before there can be any closer co-operation. Routine information flow in industrial co-operation is most efficient to handle with integrated data systems.

  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  LUTPub
  2002
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
   LUTPub
   2002
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Hyyryläinen, Miska;

  Tässä diplomityössä tehdään vesivoimalaitoksen turbiini-generaattoriakselin roottoridynamiikka-analyysi. Vesivoimalaitosakselista tehdään kolme FEM-laskentamallia eri mallintamistavoilla. Tämän diplomityön tavoitteena on laskennallisesti varmentaa analysoitavan vesivoimalaitosakselin turvallinen toiminta akselin käyttönopeusalueella ja ottaa kantaa eri mallintamistapojen toimivuuteen vesivoimalaitosakselien roottoridynamiikka-analyyseissä. Työssä esitetään FEM-mallien laadintaprosessit ja selostetaan tehtävä roottoridynamiikka-analyysi. Malleista ratkaistaan akselin kompleksiset ominaistaajuudet, joiden avulla voidaan edelleen selvittää akselin kriittiset nopeudet. Työssä lasketaan myös akselilla esiintyvä vaste vesivoimalaitoksen generaattorin massaepäkeskisyyteen. Analyysit tehdään käyttämällä MSC Nastran -ohjelmaa. Työssä vertaillaan mallien välisiä tuloksia ja pohditaan tuloksissa olevien eroavaisuuksien syitä. In this master’s thesis a hydropower unit turbine-generator shaft rotordynamic analysis will be conducted. Three different FEM-models for the same hydropower unit shaft will be constructed. The main objective of this master’s thesis is to computationally verify the safe operation of the turbine-generator shaft in its operating speed range. Main objectives also include discussing the functionality of different modelling methods in rotordynamic analyses of hydropower turbine-generator shafts. In this thesis the manufacturing process of FEM-models will be presented. The principles of different rotordynamic analyses will be discussed. Complex eigenvalues and critical speeds will be calculated from all three FEM-models. Additionally, the response to a residual unbalance in the generator rotor will be calculated. The rotordynamic analyses will be conducted with using MSC Nastran Software. The resulting data between the models will be interpreted and the origin of the differences in the data is discussed.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2019
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2019
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Hyppönen, Aleksis;

  Yritykset kohtaavat markkinoilla jatkuvasti kilpailua ja asiakassuhteilla on suuri merkitys yritysten toimintaan. Kilpailun kasvaessa tulee organisaatioiden muuttua ja kehittyä, sekä kehittää uusia toimintatapoja parantaakseen asiakkaiden kokemusta. Sitouttaminen organisaation asiakkaaksi luo kilpailuetua markkinoilla kilpailijoihin nähden. Sitoutumisesta ja keskittämisestä hyötyvät myös asiakkaat, mitä aiemmin he ymmärtävät keskittämisen hyödyt. Tämän kandidaatintutkielman tutkimuskohteena ovat iältään 18-25-vuotiaat kuluttajat, joissa on valtava potentiaali yritykselle niin kilpailullisesti kuin taloudellisestikin. Nuoret asiakkaat eivät liity asiakasomistajiksi yhtä aktiivisesti kuin vanhemmat ikäryhmät. Tutkimuksessa pyritään selvittämään nuorten motiiveja asiakasomistajuudesta, sekä kehittämään ratkaisuja, miten sitouttaa nuoria osuuskuntaan ja asiakasomistajuuteen. Tutkielman empiirinen osio toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Haastatteluja toteutettiin niin esimerkkiyrityksessä, kuin myös kuluttajien kohdesegmentissä. Aineiston avulla löydettiin tekijöitä, joita nuoret kuluttajat pitävät merkityksellisenä asiakasomistajuudessa, sekä mitä he toivoisivat osuuskunnalta tai asiakasomistajuudelta. Suurimpana tekijänä nuoret kuluttajat pitävät taloudellista hyötyä keskittämisestä. Suurin kehityskohde on organisaation ja asiakkaan välinen tiedonvälitys, nuorten kuluttajien tietotaito asettaa heille epävarmuutta monesta asiasta osuuskuntaan tai asiakasomistajuuteen liittyen, sekä estää heidän sitoutumistaan osuuskuntaan ja asiakasomistajuuteen. Organizations are facing continuous competition in markets and therefore customer relations are crucial for organization’s success. As a competition grows, it is a necessity that organizations are changing and evolving to better fit customers’ needs. Commitment of a customer is a way to create competitive advantage over rivals. The company is not the only party that benefits from the commitment. Committed customers will access a great selection and gain financial benefits, that are more significant the earlier customers realize these advantages. The purpose of this thesis is to gain knowledge on behavior of young consumers, aged 18-25 and how to more effectively indent them to cooperative business’ and to customer owners. This segment is not as active to commit to customer owners as are older segments. There is an enormous potential for a company with this customer segment to gain advantage in markets and benefit also financially. The bachelor’s thesis was completed as a half-structured interview study with a specific theme. Interviews were completed in a target organization and with a target segment’s consumers. Results present facts what young consumers find relevant and what they would like to be improved by the organization. The most relevant matter is financial benefits from commitment to an organization. Targets of development were also found, and the most important issue is the communication between organization and consumers. There are numerous things in cooperative concept and customer ownership that are unfamiliar for young consumers and may prevent the possible commitment.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2019
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2019
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Uski, Juho;

  Työssä käydään läpi painelaitedirektiivin 2014/68/EU olennaiset turvallisuusvaatimukset sekä annetaan esimerkkejä vaatimusten täyttämiseksi kattilalaitekokonaisuuksien suunnitteluun, valmistukseen ja vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyen. Työssä syvennytään myös painelaitedirektiivin sekä sen yhdenmukaistettujen standardien asettamiin teknisiin vaatimuksiin. Työ antaa yleisen ohjeen PED:n olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttämiseksi kattilalaitekokonaisuuksien valmistajien ja niiden vaatimustenmukaisuuden arviointia suorittavien ilmoitettujen laitosten henkilöstön avuksi. This work introduces the essential safety requirements of the Directive 2014/68/EU of the European parliament and of the council related to boiler assemblies and gives examples to fulfill them. This work also covers the technical requirements of PED and its related harmonized standards regarding the design and manufacturing of boiler assemblies. This work gives also general instructions for manufacturers and for notified bodies, which carry out conformity assessments procedures related to boiler assemblies.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2020
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2020
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Lahikainen, Saara;

  Tutkimuksessa selvitetään yritysvastuun käytännön toteutumista työntekijöiden näkökulmasta kaupan alalla toimivassa kohdeyrityksessä. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella työntekijöiden roolia yritysvastuun toteuttajina ja sisäisen yritysvastuuviestinnän merkitystä työntekijöille. Tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus ja tutkimusaineisto on kerätty kaupan alalla toimivassa kohdeyrityksessä. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella, joka lähetettiin 20 toimihenkilölle ja ylemmälle toimihenkilölle kohdeyrityksessä. Vastauksia tuli 13. Kyselyn lisäksi aineistona käytettiin yritysvastuu johtajan teemahaastattelua ja yrityksen julkaisemaa julkista yritysvastuumateriaalia. Tutkimuksessa selvisi, että työntekijät ovat tärkeässä osassa yritysvastuun toteutumista. Yritysten tulisi sitouttaa ja motivoida työntekijät toimimaan yritysvastuun eteen. Sisäisen yritysvastuuviestinnän merkitys korostuu tässä ja sillä onkin suuri merkitys yritysvastuutoiminnan onnistumisessa ja työntekijöille. Kohdeyrityksessä yritysvastuu näkyy työntekijöiden jokapäiväisessä työssä erilaisina asioina, riippuen työtehtävästä. Haasteet liittyvät sisäiseen viestintään ja erityisesti kahdensuuntaiseen kommunikaatioon. This study researches the practical implementation of corporate social responsibility from the perspective of the employees within the studied company, in the retail business. The aim of this research is to investigate the role of employees in corporate social responsibility, and the importance of internal communication toward the employees. The study is a qualitative research, and the data has been collected from a case study company. The data collection process was based on a questionnaire which was sent to 20 white collar employees within the case company. The number of replies was 13. In addition an interview with the corporate social responsibility manager and related company provided material were used. Employees play an important role in the implementation of corporate social responsibility. It is essential to commit and motivate employees. Internal csr communication is an decisive element for the eventual success of the csr activities. Csr tasks are carried out in their daily work in diverse manners, partly depending on their position. The challenges are related to the internal communication and specially the two way communication.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2015
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2015
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Suppula, Ilkka;

  Työn tarkoituksena oli suunnitella, ohjelmoida ja koekäyttää SMB-laitteisto (Simulated Moving Bed) hydrometallurgisiin erotuksiin. Simuloitu liikkuvapeti saadaan aikaan vaihtamalla sisään- ja ulostuloporttien paikkaa nestevirran suuntaan. Tällöin aikaansaadaan kiintoaineen vastavirtaus minkä johdosta erotustehokkuus kasvaa. Komponenttien retentiotaipumuseroista johtuen komponentit liikkuvat eri nopeuksilla kolonnijärjestelmässä. Enemmän pidättäytyvät komponentit liikkuvat nestevirtaa vastaan ja vähemmän pidättäytyvät komponentit nestevirran mukana. Hydrometallurgiassa vastavirtauksen käyttöä ei ole tieteellisissä julkaisuissa käsitelty laajalti ja saatavilla oleva informaatio onkin kaupallisten yritysten tuottamaa. Hydrometallurgiassa vastavirtausta käyttävissä ioninvaihtolaitteistoissa hyödynnetään irrallisia regenerointivyöhykkeitä. Venttiilijärjestelmän osalta päädyttiin ratkaisuun jossa käytetään yhtä kiertoventtiiliä kullekin virralle, minkä lisäksi kolonnien väleillä käytetään solenoidiventtiiliä. Tämä järjestelmä mahdollistaa yleisimpien SMB-menetelmien käytön mukaan lukien irralliset vyöhykkeet. Laitteiston ohjauksesta vastaa LabVIEW 2010:llä ohjelmoitu ohjelmisto, joka sisältää kaikkien tarvittavien laitteiden ohjausrutiinit. Se mahdollistaa venttiilien synkroniset ja epäsynkroniset vaihdot. Laitteiston puhdistusta varten on ohjelmistoon rakennettu oma rutiini venttiilejä varten. Pumppujen osalta ohjelmisto mahdollistaa vakiovirtauksen sekä lineaaristen ja porrasmuotoisten gradienttien käytön. Ongelmatilanteita varten ohjelmisto valvoo pumppujen ja venttiilien toimintaa ja pysäyttää laitteiston tarvittaessa. Koekäytön avulla pystyttiin todentamaan laitteiston toimivuus. The purpose of this work was to design, program and test SMB equipment for hydrometallurgical separations. Simulated moving bed is attained by changing inlet and outlet ports periodically to the direction of liquid flow. This will develop discontinuous countercurrent movement of solid towards liquid, which leads to increasing separation efficiency. Due to differences between the components’ retention tendency, the components move with different speeds in columns. More attained components move against liquid current and less attained components move to same direction as the liquid. Use of countercurrent movement in hydrometallurgical separations is not found broadly in scientific articles and available information comes mainly from commercial companies. Equipment that use countercurrent movement in hydrometallurgical separations use disconnected regeneration zones. In valve design phase, the decision was to use one rotary valve to each stream and one solenoid valve between columns. This design enables the utilization of common SMB methods including use of disconnected zones. The program responsible for controlling the equipment is programmed with LabVIEW 2010 and it includes all control routines for instruments. The program enables the user to use synchronous and asynchronous valve switches, and there is also a routine for cleaning purposes. For pumps, a user can use constant flowrate and linear or step gradients. The program is also monitoring pumps and valves, and it will stop the equipment in error situation. By test runs the performance of the equipment was verified.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2011
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2011
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Nevalainen, Henri;

  Tämä työ on tehty Fingrid Oyj:lle. Työn tavoitteena oli tutkia, miten reaaliaikaista PMU-mittaustietoa voidaan hyödyntää voimajärjestelmän valvonnassa. Voimajärjestelmän dynaamisia ilmiöitä ovat jännite- ja kulmastabiilius. Työssä tutkittiin voimajärjestelmän kulmastabiiliutta PSS/E-ohjelmalla simuloitujen mittaustulosten perusteella. Fouriermuunnoksen tulokset osoittavat, että huonoiten vaimeneva taajuuskomponentti on 0,3 Hz taajuus. Lisäksi tiedetään, että huonosti vaimeneva taajuuskomponentti rajoittaa siirtokapasiteettia. Voimajärjestelmän stabiiliutta voidaan esittää Wide Area Monitoring -järjestelmien (WAMS) avulla. WAMS perustuu Phasor Measurement -laitteen (PMU) reaaliaikaiseen mittaustekniikkaan. Jännitteen vaihekulman mittaaminen mahdollistaa voimajärjestelmän tilan määrittämisen reaaliajassa. Työssä on esitelty Fingridin käytössä oleva WAMS ja lisäksi esitelty kolmen eri laitetoimittajan WAMS:n rakennetta ja operaattorin käyttöön tarkoitettuja käyttöliittymiä. WAMS:n rakenteet ovat pääpiirteittäin samanlaisia, mutta stabiiliuden visuaalisessa esittämisessä on eroja. PMU -mittaustietoja on mahdollista tuoda käytönvalvontajärjestelmään erillisellä tiedonsiirtoprotokollalla. PMU-mittaustiedon hyödyntäminen käytönvalvontajärjestelmän toimintaaluenäytöllä mahdollistaa verkon tilan esittämisen reaaliajassa. Roottorin kulmastabiilius esitetään Fingridin käytönvalvontajärjestelmässä vaihekulmaerojen avulla ja työssä on esitetty, kuinka vaihekulmaeron arvolla on vaikutus tehonsiirtoon. Vaihekulmaeron arvo kuvaa vian jälkeisen tehoheilahtelun voimakkuutta. PMU-mittaustiedon esittäminen antaa operaattorille selkeämmän kuvan ylläpitää tehonsiirto turvallisella tasolla ja epästabiilin heilahtelun havainnoiminen vähentää suurhäiriön riskiä. Tulevaisuudessa siirtoverkon kehittyessä tarvitaan operaattorin käyttöön myös nopeita stabiilisuutta esittäviä työkaluja. This Master's thesis was made to Fingrid Oyj. The aim was to study how real-time PMU measurement data could be more useful in power system control. One of the power system dynamic phenomena is rotor angle stability which was studied by simulated data measurements of PSS/E software. Fourier transform results indicate that the worst frequency component of the velocity decay is 0.3 Hz. It is also known that the poor frequency component of the velocity decay limited transmission capacity. The power system dynamics can be presented trough Wide Area Monitoring Systems (WAMS). The WAMS is based on real-time measurement technique using Phasor Measurement Unit (PMU). Further voltage phase angle measurement allows the determination of power system status in real time. The study described also the use of WAMS in Fingrid. In addition three alternative structures of WAMS and user interfaces for operator, from different suppliers, were presented. The WAMS structures are mainly similar, slightly differing in the dynamics of visual presentation. At the moment PMU measurement data can be brought to the EMS with separate data transfer protocol. In the thesis presenting PMU measurement information in EMS of operation area display was studied. Also rotor angle stability is showed in Fingrid's EMS. It shows that there is link between power transmission and phase angle measurement. Phasor angle monitoring gives clearer picture to the operator volume of power oscillations in power system. In addition when PMU measurement information is presented, it gives more accurate picture to maintain power transmission at a safe level and detect of oscillation, which reduces the risk of a major disturbance. In the future operator of the developing transmission system needs also high-speed real-time tools presenting stability.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2012
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2012
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Huhtakangas, Olli;

  Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on tutkia, miten Suomen rakennusala suoriutui vuoden 2008 finanssikriisin aikana. Tavoitteena on myös tutkia, millaisia toimialan sisäisiä eroja suoriutumisessa havaitaan vuosien 2007-2010 välillä. Tutkielmassa suoriutumista mitataan kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden tunnuslukujen avulla. Tutkielma toteutetaan kvantitatiivisena ja tutkielman aineisto koostuu talonrakentamisen ja erikoistuneen rakennustoiminnan yrityksistä. Aineisto on saatu Amadeus-tietokannasta. Rakennusalan suoriutumista tutkitaan taloudellisten tunnuslukujen avulla vuosien 2007-2010 välisenä aikana ja toimialan sisäisiä suoriutumisen eroja tutkitaan yrityskoon ja strategisten ryhmien avulla. Yritykset jaetaan kolmeen kokoluokkaan ja viiteen strategiseen ryhmään. Strateginen ryhmittely toteutetaan klusterianalyysin avulla hyödyntämällä kolmea yrityskohtaista ominaisuutta: yrityskokoa, erikoistumista ja toimialuetta. Muodostettujen yrityskoko-ryhmien sekä strategisten ryhmien taloudellisten tunnuslukujen välisiä eroja analysoidaan Kruskal Wallis -testin avulla. Tulosten perusteella huomataan, että rakennusalan kannattavuus heikentyi, pääomarakenne muuttui sekä maksuvalmius parantui finanssikriisin aikana. Aiemmat tutkimukset ovat myös päätyneet samanlaisiin tuloksiin. Lisäksi pienet yritykset suoriutuivat selvästi muita yrityksiä paremmin. Strategisten ryhmien osalta havaitaan, että Uudenmaan suurten yritysten vakavaraisuus kehittyi poikkeavasti vertailuryhmiin nähden. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että rakennusalan suoriutuminen oli odotettua taloudelliseen tilanteeseen nähden. Finanssikriisi lisäsi myös toimialan sisäisiä eroja taloudellisessa suoriutumisessa. Strategisten ryhmien osalta voidaan todeta, että ryhmittelyn toteuttaminen yrityskoon, erikoistumisen ja toimialueen avulla ei huomioi yrityskohtaisia ominaisuuksia riittävän laajasti. The purpose of this Bachelor’s thesis is to study, how Finnish construction sector performed during the 2008 financial crisis. The aim is also to find out differences between firms’ performances in the construction sector between 2007-2010. In this thesis performance is measured by using profitability, solvency and liquidity ratios. The thesis is carried out quantitatively, and the data consists of building construction firms and specialized construction firms. The data is collected from the Amadeus – database. The performance of construction sector will be examined through financial performance ratios between 2007-2010 and industry’s internal differences in performance is studied by using firm size and strategic groups. Companies are divided into three groups by their size and into five strategic groups. Strategic grouping is conducted with cluster analysis by utilizing three firm-specific variables: firm size, specialization and location. Firm size -groups’ and strategic groups’ financial performance ratios are then analyzed with Kruskal Wallis -test. The results indicate, that construction sector’s profitability decreased, capital structure changed, and liquidity improved during the financial crisis. Previous studies have also come to similar results. In addition, small-sized firms performed clearly better than other firms. It is also observed, that the solvency of large firms in Uusimaa differed significantly from other strategic groups. In conclusion, the performance of the construction sector was expected, considering the economic situation. Construction sector’s internal disparities in financial performance increased during the financial crisis. However, it can be stated that strategic grouping by using firm size, specialization and location doesn’t consider firm-specific characteristics in sufficient scope.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2018
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   2018
   Data sources: LUTPub