Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
105,001 Research products

 • Research data
 • Research software
 • Other research products
 • 2019-2023
 • Open Access
 • Finnish

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Schauman, Casimir;

  Harri Laine from Arola farm talks about dehulling faba beans and peas for food use. Together with his wife Erja, they operate a dehulling line that has the capacity to dehull approximately 500 kg of faba beans or peas per hour. The video is an output of the Legumes Translated project and is available in Finnish with subtitles in Finnish and English.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility22
  visibilityviews22
  downloaddownloads4
  Powered by Usage counts
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Ikonen, Reetta;

  Tämä ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö tarkastelee teollisen kunnossapitoyhtiön, Efora Oy:n, kustannusten hallintaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kohdeorganisaation kustannusseurantaa ja tutkia syitä, jotka kohdeyrityksessä vaikuttavat siihen, ettei kustannuksia seurata riittävästi. Henkilöstön aktiiviseen kustannusten hallintaan, kustannusten omistajuuteen ja jatkuvaan kustannusten seurantaan kaivattiin kehitystä. Kehitystyötä varten opinnäytetyössä haettiin vastauksia siihen, mitkä tekijät hankaloittavat kustannusseurantaa ja mitkä osa-alueet toimivat hyvin. Samalla opinnäytetyössä pohdittiin sitä, miten kustannusseurantaa voitaisiin parantaa. Opinnäytetyön tutkimusstrategiaksi valikoitui tapaustutkimus, jonka aineistonhankintamenetelmänä käytettiin strukturoitua kyselyä. Kyselyn määrällinen aineistonhankinta suoritettiin Webropol -työkalulla laaditulla internetkyselyllä. Kyselyssä vastaajat ottivat anonyymeina kantaa asteikkomuotoisiin vastausvaihtoehtoihin. Kyselyn väittämiin liitettiin kaksi vastausmatriisia, jokaisessa väittämässä kysyttiin väitteen merkityksellisyyttä sekä sen toteutumista. Tutkimukseen saatiin kiitettävästi vastauksia, yhteensä 120 kappaletta ja kyselyn vastausprosentiksi muodostui 36 %. Vastaajien tiedot vastasivat hyvin perusjoukon profiilia, joten tutkimuksen reliabiliteettia voitiin tältä osin pitää hyvänä. Kyselyn väitteiden merkityksellisyyden ja toteutumisen erojen avulla tunnistettiin kehityskohteita ja ristiriitoja arvojen sekä arvojen toteutumisen välillä. Lisäksi vastaajien avoimet kommentit tukivat tehtyjä havaintoja. Vastaajien mielestä ja saatujen tuloksien perusteella hyvä yhteistyö laskentatoimen ja muun organisaation välillä sekä lukujen luotettavuus olivat tärkeimpiä ja toimivimpia kustannusten hallinnan osa-alueita kohdeyrityksessä. Eniten kehitettävää tutkimustuloksen perusteella nousi kustannusseurannan ajankäytössä, henkilöstön osaamisessa, kustannustietoisuudessa ja järjestelmien käytössä. Myös organisaation roolit ja vastuut talouden prosesseissa kaipasivat tuloksien mukaan selkeyttämistä. Opinnäytetyön pohjalta on laadittu jokaisesta osa-alueesta kehittämisehdotukset jatkoon hyödynnettäväksi kohdeyrityksen kustannusseurannan parantamiseksi. Opinnäytetyötä laadittaessa esiin nousi ajatus jatkotutkimusaiheesta. Jatkotutkimusaiheena olisi mielenkiintoista ja hyödyllistä laatia kohdeyrityksen sekä myös laajemmin koko laskentatoimen näkökulmasta tutkimus, joka tutkii konsernin emoyhtiön ja tytäryrityksen suhteen vaikutusta tytäryrityksen kustannusten hallintaan.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2021
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2021
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Nykänen, Sami;

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä selvitystyö Boliden Kokkola Oy:n valimolle jatkuvatoimisesta sinkin pitoisuuden mittaamisesta. Tavoitteena oli kartoittaa mahdollisia laitteen valmistajia sekä valita parhaiten valimon tarpeisiin soveltuva laite. Vaatimukset tarkoitukseen soveltuvalle laitteelle ovat, että se kykenee analysoimaan jatkuvatoimisesti useaa eri elementtiä riittävällä mittaustarkkuudella myös silloin, kun valuvauhti on kova. Työssä kartoitettiin markkinoilla olevat laitteet ja arvioitiin niiden soveltuvuus valimon käyttötarkoituksiin. Kartoituksen perusteella löytyi ainoastaan yksi laite, joka soveltuisi tarkoitukseen. Tästä laitteesta tehtiin yksityiskohtainen selvitys ja otettiin yhteyttä sähköpostitse laitetoimittajaan. Laitteesta pyydettiin lisätietoja soveltuvuuden arvioimiseksi muun muassa teknisistä ominaisuuksista, huolto- ja takuuehdoista sekä kustannusarviosta. Alustavasti arvioitiin, että reaaliaikainen analysointilaite voisi parantaa tuotteiden seostamisen hallintaa sekä antaisi asiakkaille varmuuden, että jokainen tuote-erän tuote täyttää vaaditut laatukriteerit. Nämä arviot toteutuivat, mutta työssä todettiin myös, että laite ei syrjäyttäisi nykyistä manuaalista näytteenotto menetelmää vaan toimisi laboratorion analyysien ohella lähinnä varmistamassa tuotteiden laatua. Opinnäytetyön tuloksena löytyi sopiva vaatimukset täyttävä reaaliaikainen pitoisuuden mittauslaite. Laite ei kykene tuomaan näkyvää taloudellista hyötyä, koska nykyisestä manuaalisesta näytteenotosta ei voi luopua. Vuosituotannossa mahdollisesti vähenevät virheelliset tuotteetkaan eivät toisi merkittävää taloudellista hyötyä. Laitteen tuoma hyöty näkyisi työntekijöiden seostuksen hallinnan helpottumisessa sekä asiakastyytyväisyydessä. The aim of this thesis was tomake a research forBoliden Kokkola Oy’s foundry of realtime monitoring in molten zinc. The target was to find out a suitable one equipment manufacturer and choose the best one in foundry. The requirements for the selected device should be that it is able to monitor several necessary elements continuously in real-time with sufficient accuracy even in situation of hard speed in process. In this work, the devices on the market were surveyed and their suitability for the planned use foundry was assessed. Based on the survey, only one device that would be suitable for the purpose was found. A detailed assessment of this device was made and the potential supplier was contacted by e-mail. Further information was requested on the device to assess its suitability amongst technical features, service and warranty terms and cost estimation. The conclusion was that real-time monitoring device would improve product alloying control and give the customer some extra confidence of that each product fulfils the quality criteria. The device would not be able to disable current manual sampling but should work alongside it to ensure the quality of product. As a result of the thesis, a suitable real-time monitoring device was found. The device was not found to have any significant economic benefit because the current manual sampling needs to be kept alongside. Neither the unsaleable products that could be reduced in annual production would not bring any significant economic benefits. The benefits of the device would mainly be reflected in easier management of alloying process and customer satisfaction.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2020
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2020
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Sivonen, Saana;

  Tämä opinnäytetyö on tapaustutkimus, jossa kehitetään yhteisölähtöisen toiminnan toteuttamista esittävien taiteiden organisaatiossa. Työn tavoitteena on selvittää mitä yhteisölähtöinen toiminta pitää sisällään ja luoda kehitysehdotus, joka sisältää kattavan tietopaketin yhteisölähtöisestä toiminnasta sekä konkreettisia toimintaehdotuksia. Kehitysehdotus on erillinen 15-sivuinen työ, jonka tilaaja saa käyttöönsä. Opinnäytetyön tilaaja on Cirko – Uuden sirkuksen keskus. Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan toimintaan liittyviä käsitteitä sekä yhteisöjen sitouttamista ja sen prosessia. Lisäksi viitekehys sisältää tietoa yhteisötaiteesta, osallistumiseen ja osallistumattomuuteen sekä osallisuuteen liittyvistä teorioista. Aineistonkeruumenetelminä työssä käytetään kahta osallistavaa työpajaa, haastattelua sekä benchmarkingia. Osallistavat työpajat järjestettiin tilaajatahon henkilöstölle. Ensimmäisen työpajan tavoitteena oli kartoittaa tilaajatahon yhteisöt. Toisen työpajan tarkoituksena oli kerätä yhteen yhteisölähtöisen toiminnan herättämiä ideoita ja toiveita sekä haasteita ja ongelmia. Haastateltavana oli tilaajatahon toiminnanjohtaja ja sen avulla pyrittiin selvittämään organisaation nykytila yleisöjen ja yhteisöjen kanssa sekä mietteitä yhteisölähtöisestä toiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Benchmarkingin avulla tuotiin esiin muiden alan toimijoiden tapoja toteuttaa yhteisölähtöistä toimintaa. Opinnäytetyöni lopputuloksena on kehitysehdotus, joka sisältää kattavan tietopakein yhteisölähtöisestä toiminnasta ja konkreettisia ehdotuksia toimintaa varten. Kehitysehdotuksen avulla tilaaja saa kattavan pohjan uudenlaisen toiminnan aloittamista varten. Työn yksi tärkeimmistä tuloksista on yhteisölähtöisen toiminnan prosessipolku, joka kuvailee toiminnan eri vaiheet järjestyksessä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2021
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2021
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kosunen, Sanni; Asuja, Maiju;

  TikTok on sosiaalisen median alusta, joka on 2020-luvulla saavuttanut maailmanlaajuisen suosion. Sovelluksella on yli miljardi käyttäjää, mikä tekee siitä merkittävän sosiaalisen median toimintaympäristön. Viihteellisen sisällön lisäksi alustalla leviää paljon esimerkiksi poliittista sisältöä. TikTokin erityispiirre on sen toimintamalli, jonka mukaan algoritmi syöttää käyttäjälle valitsemiaan videomuotoisia viestejä. Käytännössä katsojalla itsellään on siis hyvin vähän valtaa siihen, millaiselle sisällölle hän TikTokissa altistuu. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää TikTokin toimintaperiaatteita viestinnällisestä näkökulmasta. Tutkimus pyrkii vastaamaan kysymyksen siitä, millainen yhteys viestintäympäristön rajoituksilla on viestinnän muodostumiseen TikTokissa. Tutkimuskysymysten avulla perehdytään siihen, millaiset ominaisuudet vaikuttavat viestimiseen alustalla, mitä rajoitteita viestinnälle on ja miten nämä rajoitukset näkyvät käyttäjille. Tutkimuksessa keskitytään etenkin symbolien käyttöön viestinnän rajoitusten kiertämisen keinona. Symbolien käyttö TikTokissa on tutkimuksen kannalta kiinnostaa erityisesti sen yhteisöllisyyttä rakentavan funktion näkökulmasta. Tutkimuksen yhtenä pääteoriana on symbolisen konvergenssin teoria, jonka mukaan vuorovaikutuksessa olevien henkilöiden kesken jaetut symboliset viestit vahvistavat heidän välilleen rakentuvaa yhteisöllisyyttä. Tutkimuksen toinen pääteoria on median ilmaisuvoimaisuuden teoria, joka keskittyy taas viestintäalustojen ilmaisuvoimaisuuden arvioimiseen. Tutkimus toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna, jossa haastateltiin viittä TikTokiin aktiivisesti sisältöä tekevää ja alustalla suosittua sisällöntuottajaa. Haastattelusta kerättyä aineistoa analysoitiin temaattisen analyysin avulla. Tulokset osoittavat, että sisällöntuottajat suosivat TikTokissa etenkin yhteisöllisyyttä lisääviä affordansseja. TikTokin yhteisösääntöjen noudattamista toteuttava valvonta kannustaa rajoittamaan viestintää, mutta useimmille sisällöntuottajille nämä rajoitukset olivat jo itsestään selviä. TikTokin algoritmi asettaa tulosten mukaan sekä rajoitteita viestinnälle että mahdollisuuksia yhteisöllisyyden rakentumiseen. Kaiken kaikkiaan TikTokin materiaaliset ominaisuudet ja sen rajoitteet nähtiin ensisijaisesti yhteisöllisyyttä rakentavina tekijöinä. Symboleja käytettiin niin rajoitusten kiertämisen keinona kuin viestien rikastuttamiseen ja ilmaisuvoimaisuuden lisäämiseen. Kaikki nämä käyttötarkoitukset lisäävät tutkimuksen mukaan sosiaalisen läsnäolon tunnetta, joka puolestaan vahvistaa yhteisöllisyyden rakentumista. Tulokset antavat arvokasta tietoa TikTokin toimintaperiaatteista. Tuloksia voi hyödyntää esimerkiksi erilaisten kohderyhmien saavuttamiseen TikTok-viestinnällä tai yhteisöllisyyden rakentumiseen liittyvien uhkien tunnistamiseen ja niiden ehkäisemiseen.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Tikkanen, Elina;

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata aikuisiässä selkäydinvamman saaneen resilienssin vahvistamista hoitotyössä. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa sairaanhoitajalle tietoa kriiseistä, mielen toiminnasta kriiseissä, selviytymisestä ja resilienssin vahvistamisesta. Tutkimuskysymys oli miten sairaanhoitaja voi hoitotyössä vahvistaa selkäydinvamman saaneen aikuisen resilienssiä ja sitä kautta tukea selviytymistä ja sopeutumista muutoksiin, mitä selkäydinvamma tuo elämään. Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevan kirjallisuuskatsauksen mukaisesti. Teoreettinen viitekehys muodostui kriisin, selkäydinvamman, aikuisiän ja resilienssin määritelmästä. Tutkimusaineisto koostui eri tietokannoista haetuista tutkimuksista ja tutkimusartikkeleista. Aineisto haettiin seuraavista hoitotieteellisistä tietokannoista: Finna, Medic, Pubmed, ProQuest ja Cinahl EBSCO. Työhön valikoitui 2013 – 2018 julkaistuja aineistoja. Mukaan opinnäytetyöhön valittiin yhteensä viisi lähdettä, joista kaikki olivat kansainvälisiä tutkimusartikkeleita. Kerätty tutkimusaineisto analysoitiin teemoittelemalla. Tulokset teemoiteltiin psyykkisiin, fyysisiin, sosiaalisiin ja hengellisiin tekijöihin resilienssin vahvistamiseksi. Opinnäytetyön tulokset osoittivat, että pystyvyydentunteen vahvistaminen ja aktiivinen osallistuminen hoitoa koskevaan päätöksentekoon vahvistavat resilienssiä selkäydinvamman saaneella. Sosiaalisella tuella ja tunteiden käsittelyllä on myös suuri merkitys. Tutkimuksista selvisi, että monet selittivät resilienssiä lisäksi vertaistuella ja muiden auttamisella, hengellisyydellä ja sopeutuvalla asenteella. Kipu ja fyysiset haasteet koettiin vaikeimpina. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että hoidon suunnittelussa ja selkäydinvamman saaneen kohtaamisessa tulisi huomioida tutkimuksissa esiin nousseet tekijät. Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista selvittää, miten resilienssi voi muuttua ajan kuluessa ja syitä tähän. The objective of this thesis was to describe how to strengthen the resilience of a spinal cord injury adult in nursing. The aim of the thesis was to inform nurses about crisis, what happens in the mind in crisis, resilience and about surviving and strengthening resilience. The research question was how a nurse can strengthen the resilience of an adult spinal cord injury survivor and by doing that support surviving and adapting to changes what spinal cord injury brings to one’s life. The thesis was accomplished by applying descriptive literature review methodology. The theoretical framework included the definitions of crisis, spinal cord injury, adulthood and resilience. The data consisted of research papers from different nursing science databases. The material was from the following databases: Finna, Medic, Pubmed, ProQuest and Cinahl EBSCO. Five research papers (published in 2013-2018) were selected for this thesis. All of these were international research papers. The data was analyzed by thematizing. The results were themed into physical, mental, social and spiritual aspects to facilitate reading. The results of the thesis showed that strengthening self-efficacy of nursing staff and active involvement for decision making in the care of spinal cord injury adult strengthen resilience. Social support and giving meaning one’s feelings has also a great role. The results showed also that many explained resilience by co-support and helping others, spiritual connection and adaptive attitude. Pain and physical challenges were the most difficult things to cope with. As a conclusion, the results of this research should be considered in care planning and in encountering a spinal cord injury adult. For further research it would be interesting to study how resilience can change over time and why.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2019
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2019
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Nurminen, Eeva;

  Olen kandidaatintutkielmassani kiinnostunut naisiin kohdistuvasta parisuhdeväkivallasta Suomessa, sillä Suomen uutisoidaan olevan Euroopan väkivaltaisimpia maita naisille. Naisiin kohdistuvaan väkivaltaan suhtautuminen on muuttunut ajan saatossa, sillä naisasialiike, feministit ja ihmisoikeusaktivistit ovat 1800-luvulta lähtien vaatineet naisten aseman parantamista yhteiskunnassa. Parisuhdeväkivaltaan suhtautumista kuvaavat myös parisuhdeväkivaltatutkimuksen kentällä toisistaan poikkeavat koulukunnat, jotka keskustelevat siitä, onko parisuhdeväkivalta sukupuolistunut ilmiö vai ei ja onko se parisuhteen osapuolten vuorovaikutusongelma vai vallankäyttöä. Tutkielmani teoreettista viitekehystä ja näkökulmaani parisuhdeväkivaltatutkimukseen kuvaa sukupuolisensitiivisyyden käsite, joka tarkoittaa sukupuolitietoisuutta, eli sukupuolen olemassaolon ja vaikutusten huomioimista väkivaltateoissa. Koska näkökulmani on sukupuolisensitiivinen, lähestyn parisuhdeväkivaltaa sukupuolistuneena ilmiönä. Sukupuolistuneisuuden käsite kuvaa väkivallan piirteiden sekä sen kokemisen ja tekemisen eroavaisuuksia sukupuolen mukaan. Naiset kokevat yleisemmin intiimissä suhteessa tapahtuvaa väkivaltaa kotona ja se on piirteeltään toistuvaa. Miehet puolestaan kokevat väkivaltaa todennäköisemmin julkisessa tilassa toisen miehen tekemänä. Aineistonani toimii kolme sukupuolisensitiivisesti parisuhdeväkivaltaa käsittelevää kirjaa. Tarkastelen aineistostani, mitä selityksiä miesten tekemälle parisuhdeväkivallalle naisia kohtaan esitetään. Kiinnitän huomiota siihen, miten väkivaltaa selittävät tekijät liittyvät miessukupuoleen. Tutkimuskysymykseni on: Mitkä suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvät tekijät selittävät Suomen korkeaa parisuhdeväkivaltatasoa sukupuolistuneen väkivallan tutkijoiden mukaan? Sukupuolisensitiivinen näkökulma avaa parisuhdeväkivallassa sukupuolen merkitystä erityisesti historiallisissa ja kulttuurisissa tekijöissä. Merkittävää tutkimukseni tuloksissa on patriarkaalisten käytänteiden näkyminen vahvasti väkivaltaa selittävinä tekijöinä. Patriarkaalisia käytänteitä kuvaavat tuloksissani naisen ja miehen historiallisesti eriarvoinen asema, miesvaltaiset väkivaltaan oikeutetut instituutiot sekä mieskulttuuri, jossa miesten elämään kuuluu väkivaltaan oppiminen ja väkivallan normalisointi. Näin ollen sukupuolisensitiivisen näkökulman avulla voidaan selittää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja miesten väkivaltatekoja kulttuurin ja historian kautta.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Jaakkola, Kaislamari; Mäkinen, Ida;

  Syrjäytyneisyyttä esiintyy kaikissa eri ikäluokissa ympäri maailman. Paljon puhutaan kuitenkin vain nuorten, lapsiperheiden sekä työikäisten syrjäytymisestä, kun taas ikääntyneiden syrjäytyminen jää taka-alalle. Ikääntyneiden syrjäytyminen on kuitenkin kasvava ongelma väestön ikääntyessä. Arvioidaan, että noin joka neljäs suomalainen on yli 65-vuotias vuonna 2030. Opinnäytetyön tarkoitus on kuvata niitä hoitotyön keinoja, joilla voidaan ennaltaehkäistä ikääntyneiden syrjäytymistä. Opinnäytetyön tavoitteena on kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla löytää vastaus kysymykseen siitä, millä eri keinoin hoitotyössä ennaltaehkäistään ikääntyneiden syrjäytymistä. Työmme toimeksiantaja on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy. Opinnäytetyö on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksensa. Opinnäytetyöprosessissa käytettyjä tietokantoja olivat APA PsycArticles, APA PsycInfo, CINAHL, MEDLINE, PubMed, Medic sekä Google Scholar. Kirjallisuuskatsaukseen valittiin 12 tutkimusta. Valittu tieteellinen tutkimusaineisto on suomen- ja englanninkielistä. Aineiston analyysinä toimi teemoittelu. Teemoittelun mukaan keskeiset ikääntyneiden syrjäytymisen ennaltaehkäisyn keinot ovat toimintakyvyn tukeminen ja ylläpitäminen, tunteiden ja mielialan huomioiminen hoitotyössä, itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, taloudellisen tilanteen huomioiminen, sosiaalisuus ja vuorovaikutus, palveluiden ja hoitohenkilökunnan vaikutus hoitotyöhön, teknologian hyödyntäminen sekä tiedon saanti. Opinnäytetyötä on mahdollista hyödyntää opetustyössä. Työssämme peilasimme ikääntyneiden syrjäytymisen ennaltaehkäisemistä osallisuuden käsitteen kautta. Osallisuus toimi työssämme vastakäsitteenä syrjäytymiselle. Jatkossa olisi tärkeää tutkia suoraan ikääntyneiden syrjäytymistä. Tällöin olisi mahdollista löytää lisää ikäspesifejä keinoja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi hoitotyössä. Samalla olisi tärkeää myös tutkia näiden keinojen vaikuttavuutta.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Immonen, Iina;

  Kansainvälisyys on suuressa roolissa Suomen korkeakouluissa. Työelämän monikulttuuristuminen edellyttää, että opiskelijat osaavat toimia kansainvälisessä ympäristössä, ovat kielitaitoisia sekä yhteistyökykyisiä eri kulttuurien kesken. Yhteiskunnallisten hyötyjen lisäksi kansainvälistyminen on etu myös yksilölle ja organisaatioille. Suomen korkeakouluilta edellytetään kansainvälisten osioiden sisällyttämistä opintoihin. Korkeakouluopiskelijoilla on hyviä mahdollisuuksia tähän. Opiskelija voi suorittaa osan opinnoistaan ulkomailla, tehdä työharjoittelun ulko- mailla tai osallistua kansainvälisille opintojaksoille omassa koulussaan. Erilaiset liikkuvuusohjelmat ovat käytössä monissa Suomen korkeakouluissa. Ohjelmien kautta opiskelijat saavat tukea ja rahoitusta ulkomaan vaihtoon tai työharjoitteluun. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Savonia-ammattikorkeakoulun tilannetta Yhdysvaltojen työharjoittelun osalta selvittämällä matkailu- ja ravitsemisalan opiskelijoiden kokemuksia ja toiveita aiheesta. Työssä pohdittiin asioita kuten: tarjoaako koulu heidän mielestään tarpeeksi vaihtoehtoja eri kohteista USA:ssa, tarpeeksi tietoa näistä harjoittelupaikoista sekä mielipiteitä siitä, mitkä alueet Yhdysvalloissa ja mikä ajankohta opiskelijoita itse kiinnostaisi harjoittelun suorittamiselle. Opinnäytetyön teoriassa perehdyttiin korkeakouluopintojen kansainvälisyyteen ja sen hyötyihin, eri liikkuvuusoh- jelmiin sekä kansainvälisyyteen Savonia-ammattikorkeakoulussa. Kyselytutkimuksen osalta perehdyttiin kvantita- tiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen teoriaan. Tutkimusmenetelmä opinnäytetyössä oli pääosin kvantitatiivinen tutkimus. Työssä laadittiin tutkimuslomake, jonka linkki lähetettiin opiskelijoille sähköpostilla. Tutkimuksessa selvisi, että Yhdysvaltojen harjoittelupaikkojen tarjontaan ja tiedon määrään oltiin pääosin tyyty- väisiä. Kansainvälisyysvastaavan opettajan toimia ja harjoitteluseminaareja pidettiin tärkeänä tiedon saamiseen ulkomaan harjoittelun osalta. Yhdysvallat kiinnostaa opiskelijoita harjoittelukohteena sen kielen, kulttuurin ja mo- nimuotoisuuden vuoksi.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2019
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2019
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Alestalo, Iida;

  Nykyinen kuluttajansuojalain mukainen jaottelu tavaran kauppaa ja palveluksia koskevaan sääntelyyn on tullut tienhaaraan, jossa paineet uudenlaisten hyödykkeiden huomioimiselle lainsäädännössä ovat nousseet esiin. Älykoti on hyvä esimerkki hyödykkeestä, jonka luokittelu tavaraksi tai palveluksi ei ole yhtä yksinkertaista kuin esimerkiksi sohvan tai kampaamopalvelun. Yhä useampi hyödyke ja hyödykkeeseen liittyvä sopimus koostuu useasta elementistä, jossa samaan sopimukseen sisältyy sekä fyysisiä tavaroita että erilaisia palveluita ja digitaalista sisältöä. Tutkimuskysymyksenä on ollut tutkia älykoteihin sovellettavaa kuluttajaoikeudellista sääntelyä kuluttajansuojain mukaisen tavaran kaupan ja palveluksia koskevien kuluttajansuojalain 5 ja 8 lukujen valossa. Tutkielman kannalta merkityksellistä oli aloittaa selvittämällä sitä, minkälaisista hyödykkeistä älykodeissa on kyse. Tämän jälkeen tutkielmassa käsiteltiin tavaran ja palvelun välisen rajanvedon merkitystä. Tutkielmassa selvisi, että merkitys tavaran ja palvelun välillä nousee usein esiin tilanteissa, joissa jossakin hyödykkeen osassa on virhe. Erot tavaran ja palvelun välisessä virhesääntelyssä liittyvät esimerkiksi virheen määräytymisen ajankohtaan ja virheen seuraamusten osalta sopimuksen purkuoikeuteen. Tavaran kaupassa purkuoikeus tulee helpommin kyseeseen kuin palvelua koskevan virheen osalta. Älykotiratkaisujen osalta oli löydettävissä sekä tavaraan että palveluun viittaavia seikkoja, joiden perusteella älykotiratkaisuihin voidaan soveltaa nykyisin useissa tapauksissa sekä tavaran kauppaa että palveluksia koskevia kuluttajansuojalain lukuja. Tavaran kauppaa puoltavina seikkoina voidaan pitää fyysisen laitteen olemassaolon lisäksi sitä, että esimerkiksi tietokoneen ja sen käyttöjärjestelmän on katsottu joissain tapauksissa olevan tavaran kauppaa. Palveluksi luokittelua tukevia seikkoja ovat esimerkiksi se, että älykotiratkaisujen tarkoitus on usein palvelun tuottaminen. Kyse voi olla niin turvallisuudesta, käyttömukavuudesta kuin esimerkiksi energian säästämisestä. Lisäksi digitaalisiin sisältöihin voidaan soveltaa analogisesti KSL 8 luvun säännöksiä. Luokittelua vaikeuttaa se, että esimerkiksi ohjelmistoja ja päivityksiä on pidetty joissain tapauksissa tavaran kauppana ja joissain tapauksissa palveluna. Tästä syystä tutkielman kannalta oli merkityksellistä tutkia rajanvetoa tavaran ja palvelun välillä. Tutkielmassa selvisi, ettei rajanvetoa tavaran ja palvelun välillä säännellä lainkaan kuluttajansuojalaissa. Rajanvetoa koskevana säännöksenä kuluttajaoikeudessa käytetään kauppalain 2 §:n rajanvetosäännöstä, jonka perusteella arvioidaan sitä, miten suuressa osassa palvelu on suhteessa tavaraan. Kun laintasoista rajanvetoa koskevaa sääntelyä ei kauppalain säännöstä tarkemmin ole, oikeuskäytännön merkitys arvioinnissa on tärkeä. Kansallisen ja EU:n oikeuskäytännön avulla on pystytty nostamaan esiin tavaran ja palvelun väliseen rajanvetoon vaikuttavia arviointikriteereitä. Älykotiin liittyviä rajanvedossa tavaran kauppaa puoltavina seikkoina voidaan pitää esimerkiksi sitä, että tavara ja palvelu on hankittu samanaikaisesti, laitteen hankkiminen on edellytys palvelun toiminnalle ja että tavaraa voidaan käyttää itsenäisesti ilman palvelua. Joko palvelun puolesta puhuvina seikkoina tai tarkempaa tapauskohtaista arviointia vaativia seikkoja aiheuttavat tilanteet, joissa joudutaan arvioimaan, onko palvelun osuus sopimuksessa ratkaisevassa osassa, soveltuuko hyödykkeeseen erityissääntelyä, onko sopimuksen tarkoitus tavaran kaupassa vai palvelussa sekä tilanteet, joissa kuluttaja on vaikuttanut tarjottavan hyödykkeen sisältöön esimerkiksi antaen erilaisia määräyksiä hyödykkeen toimintaan tai sisältöön liittyen. Viimeisenä selvitettiin, onko sääntelyyn ja tavaran ja palvelun väliseen rajanvetoon tulossa lainsäädännöllisiä muutoksia. Osana Euroopan unionin digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa on annettu kaksi uutta kuluttajaoikeudellista direktiiviä, tavarankauppadirektiivi ja digisopimusdirektiivi. Älykotien osalta merkittävänä voidaan kirjoittajan mielestä pitää tavarankauppadirektiivin tuomaa digitaalisia elementtejä sisältävän tavaran -käsitettä. Käsite soveltuu määritelmänsä perusteella älykotiratkaisuihin silloin, kun älykodin laitteeseen sisältyvän digitaalisen elementin puuttuminen estäisi älylaitteen toiminnan ja sopimus älylaitteeseen liitettävästä digitaalisesta sisällöstä tai palvelusta on tehty samanaikaisesti älylaitteen hankinnan kanssa. Tällaisessa tilanteessa älykodin laitetta voidaan pitää kokonaisuudessaan digitaalisia elementtejä sisältävänä tavarana, johon sovelletaan tavaran kauppaa koskevia säännöksiä. Siinä missä digisopimusdirektiivi selkeyttää digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluita koskevaa sääntelyä, tavarankauppadirektiivi tuo ratkaisun siihen, mitä sääntelyä sovelletaan myös sellaisiin älykotiratkaisuihin, joita ei voida pitää digitaalisia elementtejä sisältävänä tavarana, mutta joissa digitaalinen sisältö tai palvelu liittyy tavaran toimintaan. Myös tällaisia sopimuksia arvioidaan tavaran kauppaa koskevan sääntelyn valossa, mutta erillisinä sopimuksina, toisin kuin digitaalista elementtiä sisältävän tavaran osalta, jossa kyseessä katsotaan olevan yksi sopimus.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ HELDA - Digital Repo...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ HELDA - Digital Repo...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
105,001 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Schauman, Casimir;

  Harri Laine from Arola farm talks about dehulling faba beans and peas for food use. Together with his wife Erja, they operate a dehulling line that has the capacity to dehull approximately 500 kg of faba beans or peas per hour. The video is an output of the Legumes Translated project and is available in Finnish with subtitles in Finnish and English.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  visibility22
  visibilityviews22
  downloaddownloads4
  Powered by Usage counts
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ ZENODOarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Ikonen, Reetta;

  Tämä ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö tarkastelee teollisen kunnossapitoyhtiön, Efora Oy:n, kustannusten hallintaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kohdeorganisaation kustannusseurantaa ja tutkia syitä, jotka kohdeyrityksessä vaikuttavat siihen, ettei kustannuksia seurata riittävästi. Henkilöstön aktiiviseen kustannusten hallintaan, kustannusten omistajuuteen ja jatkuvaan kustannusten seurantaan kaivattiin kehitystä. Kehitystyötä varten opinnäytetyössä haettiin vastauksia siihen, mitkä tekijät hankaloittavat kustannusseurantaa ja mitkä osa-alueet toimivat hyvin. Samalla opinnäytetyössä pohdittiin sitä, miten kustannusseurantaa voitaisiin parantaa. Opinnäytetyön tutkimusstrategiaksi valikoitui tapaustutkimus, jonka aineistonhankintamenetelmänä käytettiin strukturoitua kyselyä. Kyselyn määrällinen aineistonhankinta suoritettiin Webropol -työkalulla laaditulla internetkyselyllä. Kyselyssä vastaajat ottivat anonyymeina kantaa asteikkomuotoisiin vastausvaihtoehtoihin. Kyselyn väittämiin liitettiin kaksi vastausmatriisia, jokaisessa väittämässä kysyttiin väitteen merkityksellisyyttä sekä sen toteutumista. Tutkimukseen saatiin kiitettävästi vastauksia, yhteensä 120 kappaletta ja kyselyn vastausprosentiksi muodostui 36 %. Vastaajien tiedot vastasivat hyvin perusjoukon profiilia, joten tutkimuksen reliabiliteettia voitiin tältä osin pitää hyvänä. Kyselyn väitteiden merkityksellisyyden ja toteutumisen erojen avulla tunnistettiin kehityskohteita ja ristiriitoja arvojen sekä arvojen toteutumisen välillä. Lisäksi vastaajien avoimet kommentit tukivat tehtyjä havaintoja. Vastaajien mielestä ja saatujen tuloksien perusteella hyvä yhteistyö laskentatoimen ja muun organisaation välillä sekä lukujen luotettavuus olivat tärkeimpiä ja toimivimpia kustannusten hallinnan osa-alueita kohdeyrityksessä. Eniten kehitettävää tutkimustuloksen perusteella nousi kustannusseurannan ajankäytössä, henkilöstön osaamisessa, kustannustietoisuudessa ja järjestelmien käytössä. Myös organisaation roolit ja vastuut talouden prosesseissa kaipasivat tuloksien mukaan selkeyttämistä. Opinnäytetyön pohjalta on laadittu jokaisesta osa-alueesta kehittämisehdotukset jatkoon hyödynnettäväksi kohdeyrityksen kustannusseurannan parantamiseksi. Opinnäytetyötä laadittaessa esiin nousi ajatus jatkotutkimusaiheesta. Jatkotutkimusaiheena olisi mielenkiintoista ja hyödyllistä laatia kohdeyrityksen sekä myös laajemmin koko laskentatoimen näkökulmasta tutkimus, joka tutkii konsernin emoyhtiön ja tytäryrityksen suhteen vaikutusta tytäryrityksen kustannusten hallintaan.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2021
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2021
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Nykänen, Sami;

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä selvitystyö Boliden Kokkola Oy:n valimolle jatkuvatoimisesta sinkin pitoisuuden mittaamisesta. Tavoitteena oli kartoittaa mahdollisia laitteen valmistajia sekä valita parhaiten valimon tarpeisiin soveltuva laite. Vaatimukset tarkoitukseen soveltuvalle laitteelle ovat, että se kykenee analysoimaan jatkuvatoimisesti useaa eri elementtiä riittävällä mittaustarkkuudella myös silloin, kun valuvauhti on kova. Työssä kartoitettiin markkinoilla olevat laitteet ja arvioitiin niiden soveltuvuus valimon käyttötarkoituksiin. Kartoituksen perusteella löytyi ainoastaan yksi laite, joka soveltuisi tarkoitukseen. Tästä laitteesta tehtiin yksityiskohtainen selvitys ja otettiin yhteyttä sähköpostitse laitetoimittajaan. Laitteesta pyydettiin lisätietoja soveltuvuuden arvioimiseksi muun muassa teknisistä ominaisuuksista, huolto- ja takuuehdoista sekä kustannusarviosta. Alustavasti arvioitiin, että reaaliaikainen analysointilaite voisi parantaa tuotteiden seostamisen hallintaa sekä antaisi asiakkaille varmuuden, että jokainen tuote-erän tuote täyttää vaaditut laatukriteerit. Nämä arviot toteutuivat, mutta työssä todettiin myös, että laite ei syrjäyttäisi nykyistä manuaalista näytteenotto menetelmää vaan toimisi laboratorion analyysien ohella lähinnä varmistamassa tuotteiden laatua. Opinnäytetyön tuloksena löytyi sopiva vaatimukset täyttävä reaaliaikainen pitoisuuden mittauslaite. Laite ei kykene tuomaan näkyvää taloudellista hyötyä, koska nykyisestä manuaalisesta näytteenotosta ei voi luopua. Vuosituotannossa mahdollisesti vähenevät virheelliset tuotteetkaan eivät toisi merkittävää taloudellista hyötyä. Laitteen tuoma hyöty näkyisi työntekijöiden seostuksen hallinnan helpottumisessa sekä asiakastyytyväisyydessä. The aim of this thesis was tomake a research forBoliden Kokkola Oy’s foundry of realtime monitoring in molten zinc. The target was to find out a suitable one equipment manufacturer and choose the best one in foundry. The requirements for the selected device should be that it is able to monitor several necessary elements continuously in real-time with sufficient accuracy even in situation of hard speed in process. In this work, the devices on the market were surveyed and their suitability for the planned use foundry was assessed. Based on the survey, only one device that would be suitable for the purpose was found. A detailed assessment of this device was made and the potential supplier was contacted by e-mail. Further information was requested on the device to assess its suitability amongst technical features, service and warranty terms and cost estimation. The conclusion was that real-time monitoring device would improve product alloying control and give the customer some extra confidence of that each product fulfils the quality criteria. The device would not be able to disable current manual sampling but should work alongside it to ensure the quality of product. As a result of the thesis, a suitable real-time monitoring device was found. The device was not found to have any significant economic benefit because the current manual sampling needs to be kept alongside. Neither the unsaleable products that could be reduced in annual production would not bring any significant economic benefits. The benefits of the device would mainly be reflected in easier management of alloying process and customer satisfaction.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2020
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2020
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Sivonen, Saana;

  Tämä opinnäytetyö on tapaustutkimus, jossa kehitetään yhteisölähtöisen toiminnan toteuttamista esittävien taiteiden organisaatiossa. Työn tavoitteena on selvittää mitä yhteisölähtöinen toiminta pitää sisällään ja luoda kehitysehdotus, joka sisältää kattavan tietopaketin yhteisölähtöisestä toiminnasta sekä konkreettisia toimintaehdotuksia. Kehitysehdotus on erillinen 15-sivuinen työ, jonka tilaaja saa käyttöönsä. Opinnäytetyön tilaaja on Cirko – Uuden sirkuksen keskus. Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan toimintaan liittyviä käsitteitä sekä yhteisöjen sitouttamista ja sen prosessia. Lisäksi viitekehys sisältää tietoa yhteisötaiteesta, osallistumiseen ja osallistumattomuuteen sekä osallisuuteen liittyvistä teorioista. Aineistonkeruumenetelminä työssä käytetään kahta osallistavaa työpajaa, haastattelua sekä benchmarkingia. Osallistavat työpajat järjestettiin tilaajatahon henkilöstölle. Ensimmäisen työpajan tavoitteena oli kartoittaa tilaajatahon yhteisöt. Toisen työpajan tarkoituksena oli kerätä yhteen yhteisölähtöisen toiminnan herättämiä ideoita ja toiveita sekä haasteita ja ongelmia. Haastateltavana oli tilaajatahon toiminnanjohtaja ja sen avulla pyrittiin selvittämään organisaation nykytila yleisöjen ja yhteisöjen kanssa sekä mietteitä yhteisölähtöisestä toiminnasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Benchmarkingin avulla tuotiin esiin muiden alan toimijoiden tapoja toteuttaa yhteisölähtöistä toimintaa. Opinnäytetyöni lopputuloksena on kehitysehdotus, joka sisältää kattavan tietopakein yhteisölähtöisestä toiminnasta ja konkreettisia ehdotuksia toimintaa varten. Kehitysehdotuksen avulla tilaaja saa kattavan pohjan uudenlaisen toiminnan aloittamista varten. Työn yksi tärkeimmistä tuloksista on yhteisölähtöisen toiminnan prosessipolku, joka kuvailee toiminnan eri vaiheet järjestyksessä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2021
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2021
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kosunen, Sanni; Asuja, Maiju;

  TikTok on sosiaalisen median alusta, joka on 2020-luvulla saavuttanut maailmanlaajuisen suosion. Sovelluksella on yli miljardi käyttäjää, mikä tekee siitä merkittävän sosiaalisen median toimintaympäristön. Viihteellisen sisällön lisäksi alustalla leviää paljon esimerkiksi poliittista sisältöä. TikTokin erityispiirre on sen toimintamalli, jonka mukaan algoritmi syöttää käyttäjälle valitsemiaan videomuotoisia viestejä. Käytännössä katsojalla itsellään on siis hyvin vähän valtaa siihen, millaiselle sisällölle hän TikTokissa altistuu. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää TikTokin toimintaperiaatteita viestinnällisestä näkökulmasta. Tutkimus pyrkii vastaamaan kysymyksen siitä, millainen yhteys viestintäympäristön rajoituksilla on viestinnän muodostumiseen TikTokissa. Tutkimuskysymysten avulla perehdytään siihen, millaiset ominaisuudet vaikuttavat viestimiseen alustalla, mitä rajoitteita viestinnälle on ja miten nämä rajoitukset näkyvät käyttäjille. Tutkimuksessa keskitytään etenkin symbolien käyttöön viestinnän rajoitusten kiertämisen keinona. Symbolien käyttö TikTokissa on tutkimuksen kannalta kiinnostaa erityisesti sen yhteisöllisyyttä rakentavan funktion näkökulmasta. Tutkimuksen yhtenä pääteoriana on symbolisen konvergenssin teoria, jonka mukaan vuorovaikutuksessa olevien henkilöiden kesken jaetut symboliset viestit vahvistavat heidän välilleen rakentuvaa yhteisöllisyyttä. Tutkimuksen toinen pääteoria on median ilmaisuvoimaisuuden teoria, joka keskittyy taas viestintäalustojen ilmaisuvoimaisuuden arvioimiseen. Tutkimus toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna, jossa haastateltiin viittä TikTokiin aktiivisesti sisältöä tekevää ja alustalla suosittua sisällöntuottajaa. Haastattelusta kerättyä aineistoa analysoitiin temaattisen analyysin avulla. Tulokset osoittavat, että sisällöntuottajat suosivat TikTokissa etenkin yhteisöllisyyttä lisääviä affordansseja. TikTokin yhteisösääntöjen noudattamista toteuttava valvonta kannustaa rajoittamaan viestintää, mutta useimmille sisällöntuottajille nämä rajoitukset olivat jo itsestään selviä. TikTokin algoritmi asettaa tulosten mukaan sekä rajoitteita viestinnälle että mahdollisuuksia yhteisöllisyyden rakentumiseen. Kaiken kaikkiaan TikTokin materiaaliset ominaisuudet ja sen rajoitteet nähtiin ensisijaisesti yhteisöllisyyttä rakentavina tekijöinä. Symboleja käytettiin niin rajoitusten kiertämisen keinona kuin viestien rikastuttamiseen ja ilmaisuvoimaisuuden lisäämiseen. Kaikki nämä käyttötarkoitukset lisäävät tutkimuksen mukaan sosiaalisen läsnäolon tunnetta, joka puolestaan vahvistaa yhteisöllisyyden rakentumista. Tulokset antavat arvokasta tietoa TikTokin toimintaperiaatteista. Tuloksia voi hyödyntää esimerkiksi erilaisten kohderyhmien saavuttamiseen TikTok-viestinnällä tai yhteisöllisyyden rakentumiseen liittyvien uhkien tunnistamiseen ja niiden ehkäisemiseen.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Tikkanen, Elina;

  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata aikuisiässä selkäydinvamman saaneen resilienssin vahvistamista hoitotyössä. Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa sairaanhoitajalle tietoa kriiseistä, mielen toiminnasta kriiseissä, selviytymisestä ja resilienssin vahvistamisesta. Tutkimuskysymys oli miten sairaanhoitaja voi hoitotyössä vahvistaa selkäydinvamman saaneen aikuisen resilienssiä ja sitä kautta tukea selviytymistä ja sopeutumista muutoksiin, mitä selkäydinvamma tuo elämään. Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevan kirjallisuuskatsauksen mukaisesti. Teoreettinen viitekehys muodostui kriisin, selkäydinvamman, aikuisiän ja resilienssin määritelmästä. Tutkimusaineisto koostui eri tietokannoista haetuista tutkimuksista ja tutkimusartikkeleista. Aineisto haettiin seuraavista hoitotieteellisistä tietokannoista: Finna, Medic, Pubmed, ProQuest ja Cinahl EBSCO. Työhön valikoitui 2013 – 2018 julkaistuja aineistoja. Mukaan opinnäytetyöhön valittiin yhteensä viisi lähdettä, joista kaikki olivat kansainvälisiä tutkimusartikkeleita. Kerätty tutkimusaineisto analysoitiin teemoittelemalla. Tulokset teemoiteltiin psyykkisiin, fyysisiin, sosiaalisiin ja hengellisiin tekijöihin resilienssin vahvistamiseksi. Opinnäytetyön tulokset osoittivat, että pystyvyydentunteen vahvistaminen ja aktiivinen osallistuminen hoitoa koskevaan päätöksentekoon vahvistavat resilienssiä selkäydinvamman saaneella. Sosiaalisella tuella ja tunteiden käsittelyllä on myös suuri merkitys. Tutkimuksista selvisi, että monet selittivät resilienssiä lisäksi vertaistuella ja muiden auttamisella, hengellisyydellä ja sopeutuvalla asenteella. Kipu ja fyysiset haasteet koettiin vaikeimpina. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että hoidon suunnittelussa ja selkäydinvamman saaneen kohtaamisessa tulisi huomioida tutkimuksissa esiin nousseet tekijät. Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista selvittää, miten resilienssi voi muuttua ajan kuluessa ja syitä tähän. The objective of this thesis was to describe how to strengthen the resilience of a spinal cord injury adult in nursing. The aim of the thesis was to inform nurses about crisis, what happens in the mind in crisis, resilience and about surviving and strengthening resilience. The research question was how a nurse can strengthen the resilience of an adult spinal cord injury survivor and by doing that support surviving and adapting to changes what spinal cord injury brings to one’s life. The thesis was accomplished by applying descriptive literature review methodology. The theoretical framework included the definitions of crisis, spinal cord injury, adulthood and resilience. The data consisted of research papers from different nursing science databases. The material was from the following databases: Finna, Medic, Pubmed, ProQuest and Cinahl EBSCO. Five research papers (published in 2013-2018) were selected for this thesis. All of these were international research papers. The data was analyzed by thematizing. The results were themed into physical, mental, social and spiritual aspects to facilitate reading. The results of the thesis showed that strengthening self-efficacy of nursing staff and active involvement for decision making in the care of spinal cord injury adult strengthen resilience. Social support and giving meaning one’s feelings has also a great role. The results showed also that many explained resilience by co-support and helping others, spiritual connection and adaptive attitude. Pain and physical challenges were the most difficult things to cope with. As a conclusion, the results of this research should be considered in care planning and in encountering a spinal cord injury adult. For further research it would be interesting to study how resilience can change over time and why.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2019
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2019
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Nurminen, Eeva;

  Olen kandidaatintutkielmassani kiinnostunut naisiin kohdistuvasta parisuhdeväkivallasta Suomessa, sillä Suomen uutisoidaan olevan Euroopan väkivaltaisimpia maita naisille. Naisiin kohdistuvaan väkivaltaan suhtautuminen on muuttunut ajan saatossa, sillä naisasialiike, feministit ja ihmisoikeusaktivistit ovat 1800-luvulta lähtien vaatineet naisten aseman parantamista yhteiskunnassa. Parisuhdeväkivaltaan suhtautumista kuvaavat myös parisuhdeväkivaltatutkimuksen kentällä toisistaan poikkeavat koulukunnat, jotka keskustelevat siitä, onko parisuhdeväkivalta sukupuolistunut ilmiö vai ei ja onko se parisuhteen osapuolten vuorovaikutusongelma vai vallankäyttöä. Tutkielmani teoreettista viitekehystä ja näkökulmaani parisuhdeväkivaltatutkimukseen kuvaa sukupuolisensitiivisyyden käsite, joka tarkoittaa sukupuolitietoisuutta, eli sukupuolen olemassaolon ja vaikutusten huomioimista väkivaltateoissa. Koska näkökulmani on sukupuolisensitiivinen, lähestyn parisuhdeväkivaltaa sukupuolistuneena ilmiönä. Sukupuolistuneisuuden käsite kuvaa väkivallan piirteiden sekä sen kokemisen ja tekemisen eroavaisuuksia sukupuolen mukaan. Naiset kokevat yleisemmin intiimissä suhteessa tapahtuvaa väkivaltaa kotona ja se on piirteeltään toistuvaa. Miehet puolestaan kokevat väkivaltaa todennäköisemmin julkisessa tilassa toisen miehen tekemänä. Aineistonani toimii kolme sukupuolisensitiivisesti parisuhdeväkivaltaa käsittelevää kirjaa. Tarkastelen aineistostani, mitä selityksiä miesten tekemälle parisuhdeväkivallalle naisia kohtaan esitetään. Kiinnitän huomiota siihen, miten väkivaltaa selittävät tekijät liittyvät miessukupuoleen. Tutkimuskysymykseni on: Mitkä suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvät tekijät selittävät Suomen korkeaa parisuhdeväkivaltatasoa sukupuolistuneen väkivallan tutkijoiden mukaan? Sukupuolisensitiivinen näkökulma avaa parisuhdeväkivallassa sukupuolen merkitystä erityisesti historiallisissa ja kulttuurisissa tekijöissä. Merkittävää tutkimukseni tuloksissa on patriarkaalisten käytänteiden näkyminen vahvasti väkivaltaa selittävinä tekijöinä. Patriarkaalisia käytänteitä kuvaavat tuloksissani naisen ja miehen historiallisesti eriarvoinen asema, miesvaltaiset väkivaltaan oikeutetut instituutiot sekä mieskulttuuri, jossa miesten elämään kuuluu väkivaltaan oppiminen ja väkivallan normalisointi. Näin ollen sukupuolisensitiivisen näkökulman avulla voidaan selittää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja miesten väkivaltatekoja kulttuurin ja historian kautta.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Jaakkola, Kaislamari; Mäkinen, Ida;

  Syrjäytyneisyyttä esiintyy kaikissa eri ikäluokissa ympäri maailman. Paljon puhutaan kuitenkin vain nuorten, lapsiperheiden sekä työikäisten syrjäytymisestä, kun taas ikääntyneiden syrjäytyminen jää taka-alalle. Ikääntyneiden syrjäytyminen on kuitenkin kasvava ongelma väestön ikääntyessä. Arvioidaan, että noin joka neljäs suomalainen on yli 65-vuotias vuonna 2030. Opinnäytetyön tarkoitus on kuvata niitä hoitotyön keinoja, joilla voidaan ennaltaehkäistä ikääntyneiden syrjäytymistä. Opinnäytetyön tavoitteena on kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla löytää vastaus kysymykseen siitä, millä eri keinoin hoitotyössä ennaltaehkäistään ikääntyneiden syrjäytymistä. Työmme toimeksiantaja on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy. Opinnäytetyö on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksensa. Opinnäytetyöprosessissa käytettyjä tietokantoja olivat APA PsycArticles, APA PsycInfo, CINAHL, MEDLINE, PubMed, Medic sekä Google Scholar. Kirjallisuuskatsaukseen valittiin 12 tutkimusta. Valittu tieteellinen tutkimusaineisto on suomen- ja englanninkielistä. Aineiston analyysinä toimi teemoittelu. Teemoittelun mukaan keskeiset ikääntyneiden syrjäytymisen ennaltaehkäisyn keinot ovat toimintakyvyn tukeminen ja ylläpitäminen, tunteiden ja mielialan huomioiminen hoitotyössä, itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, taloudellisen tilanteen huomioiminen, sosiaalisuus ja vuorovaikutus, palveluiden ja hoitohenkilökunnan vaikutus hoitotyöhön, teknologian hyödyntäminen sekä tiedon saanti. Opinnäytetyötä on mahdollista hyödyntää opetustyössä. Työssämme peilasimme ikääntyneiden syrjäytymisen ennaltaehkäisemistä osallisuuden käsitteen kautta. Osallisuus toimi työssämme vastakäsitteenä syrjäytymiselle. Jatkossa olisi tärkeää tutkia suoraan ikääntyneiden syrjäytymistä. Tällöin olisi mahdollista löytää lisää ikäspesifejä keinoja syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi hoitotyössä. Samalla olisi tärkeää myös tutkia näiden keinojen vaikuttavuutta.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Immonen, Iina;

  Kansainvälisyys on suuressa roolissa Suomen korkeakouluissa. Työelämän monikulttuuristuminen edellyttää, että opiskelijat osaavat toimia kansainvälisessä ympäristössä, ovat kielitaitoisia sekä yhteistyökykyisiä eri kulttuurien kesken. Yhteiskunnallisten hyötyjen lisäksi kansainvälistyminen on etu myös yksilölle ja organisaatioille. Suomen korkeakouluilta edellytetään kansainvälisten osioiden sisällyttämistä opintoihin. Korkeakouluopiskelijoilla on hyviä mahdollisuuksia tähän. Opiskelija voi suorittaa osan opinnoistaan ulkomailla, tehdä työharjoittelun ulko- mailla tai osallistua kansainvälisille opintojaksoille omassa koulussaan. Erilaiset liikkuvuusohjelmat ovat käytössä monissa Suomen korkeakouluissa. Ohjelmien kautta opiskelijat saavat tukea ja rahoitusta ulkomaan vaihtoon tai työharjoitteluun. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Savonia-ammattikorkeakoulun tilannetta Yhdysvaltojen työharjoittelun osalta selvittämällä matkailu- ja ravitsemisalan opiskelijoiden kokemuksia ja toiveita aiheesta. Työssä pohdittiin asioita kuten: tarjoaako koulu heidän mielestään tarpeeksi vaihtoehtoja eri kohteista USA:ssa, tarpeeksi tietoa näistä harjoittelupaikoista sekä mielipiteitä siitä, mitkä alueet Yhdysvalloissa ja mikä ajankohta opiskelijoita itse kiinnostaisi harjoittelun suorittamiselle. Opinnäytetyön teoriassa perehdyttiin korkeakouluopintojen kansainvälisyyteen ja sen hyötyihin, eri liikkuvuusoh- jelmiin sekä kansainvälisyyteen Savonia-ammattikorkeakoulussa. Kyselytutkimuksen osalta perehdyttiin kvantita- tiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen teoriaan. Tutkimusmenetelmä opinnäytetyössä oli pääosin kvantitatiivinen tutkimus. Työssä laadittiin tutkimuslomake, jonka linkki lähetettiin opiskelijoille sähköpostilla. Tutkimuksessa selvisi, että Yhdysvaltojen harjoittelupaikkojen tarjontaan ja tiedon määrään oltiin pääosin tyyty- väisiä. Kansainvälisyysvastaavan opettajan toimia ja harjoitteluseminaareja pidettiin tärkeänä tiedon saamiseen ulkomaan harjoittelun osalta. Yhdysvallat kiinnostaa opiskelijoita harjoittelukohteena sen kielen, kulttuurin ja mo- nimuotoisuuden vuoksi.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2019
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2019
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Alestalo, Iida;

  Nykyinen kuluttajansuojalain mukainen jaottelu tavaran kauppaa ja palveluksia koskevaan sääntelyyn on tullut tienhaaraan, jossa paineet uudenlaisten hyödykkeiden huomioimiselle lainsäädännössä ovat nousseet esiin. Älykoti on hyvä esimerkki hyödykkeestä, jonka luokittelu tavaraksi tai palveluksi ei ole yhtä yksinkertaista kuin esimerkiksi sohvan tai kampaamopalvelun. Yhä useampi hyödyke ja hyödykkeeseen liittyvä sopimus koostuu useasta elementistä, jossa samaan sopimukseen sisältyy sekä fyysisiä tavaroita että erilaisia palveluita ja digitaalista sisältöä. Tutkimuskysymyksenä on ollut tutkia älykoteihin sovellettavaa kuluttajaoikeudellista sääntelyä kuluttajansuojain mukaisen tavaran kaupan ja palveluksia koskevien kuluttajansuojalain 5 ja 8 lukujen valossa. Tutkielman kannalta merkityksellistä oli aloittaa selvittämällä sitä, minkälaisista hyödykkeistä älykodeissa on kyse. Tämän jälkeen tutkielmassa käsiteltiin tavaran ja palvelun välisen rajanvedon merkitystä. Tutkielmassa selvisi, että merkitys tavaran ja palvelun välillä nousee usein esiin tilanteissa, joissa jossakin hyödykkeen osassa on virhe. Erot tavaran ja palvelun välisessä virhesääntelyssä liittyvät esimerkiksi virheen määräytymisen ajankohtaan ja virheen seuraamusten osalta sopimuksen purkuoikeuteen. Tavaran kaupassa purkuoikeus tulee helpommin kyseeseen kuin palvelua koskevan virheen osalta. Älykotiratkaisujen osalta oli löydettävissä sekä tavaraan että palveluun viittaavia seikkoja, joiden perusteella älykotiratkaisuihin voidaan soveltaa nykyisin useissa tapauksissa sekä tavaran kauppaa että palveluksia koskevia kuluttajansuojalain lukuja. Tavaran kauppaa puoltavina seikkoina voidaan pitää fyysisen laitteen olemassaolon lisäksi sitä, että esimerkiksi tietokoneen ja sen käyttöjärjestelmän on katsottu joissain tapauksissa olevan tavaran kauppaa. Palveluksi luokittelua tukevia seikkoja ovat esimerkiksi se, että älykotiratkaisujen tarkoitus on usein palvelun tuottaminen. Kyse voi olla niin turvallisuudesta, käyttömukavuudesta kuin esimerkiksi energian säästämisestä. Lisäksi digitaalisiin sisältöihin voidaan soveltaa analogisesti KSL 8 luvun säännöksiä. Luokittelua vaikeuttaa se, että esimerkiksi ohjelmistoja ja päivityksiä on pidetty joissain tapauksissa tavaran kauppana ja joissain tapauksissa palveluna. Tästä syystä tutkielman kannalta oli merkityksellistä tutkia rajanvetoa tavaran ja palvelun välillä. Tutkielmassa selvisi, ettei rajanvetoa tavaran ja palvelun välillä säännellä lainkaan kuluttajansuojalaissa. Rajanvetoa koskevana säännöksenä kuluttajaoikeudessa käytetään kauppalain 2 §:n rajanvetosäännöstä, jonka perusteella arvioidaan sitä, miten suuressa osassa palvelu on suhteessa tavaraan. Kun laintasoista rajanvetoa koskevaa sääntelyä ei kauppalain säännöstä tarkemmin ole, oikeuskäytännön merkitys arvioinnissa on tärkeä. Kansallisen ja EU:n oikeuskäytännön avulla on pystytty nostamaan esiin tavaran ja palvelun väliseen rajanvetoon vaikuttavia arviointikriteereitä. Älykotiin liittyviä rajanvedossa tavaran kauppaa puoltavina seikkoina voidaan pitää esimerkiksi sitä, että tavara ja palvelu on hankittu samanaikaisesti, laitteen hankkiminen on edellytys palvelun toiminnalle ja että tavaraa voidaan käyttää itsenäisesti ilman palvelua. Joko palvelun puolesta puhuvina seikkoina tai tarkempaa tapauskohtaista arviointia vaativia seikkoja aiheuttavat tilanteet, joissa joudutaan arvioimaan, onko palvelun osuus sopimuksessa ratkaisevassa osassa, soveltuuko hyödykkeeseen erityissääntelyä, onko sopimuksen tarkoitus tavaran kaupassa vai palvelussa sekä tilanteet, joissa kuluttaja on vaikuttanut tarjottavan hyödykkeen sisältöön esimerkiksi antaen erilaisia määräyksiä hyödykkeen toimintaan tai sisältöön liittyen. Viimeisenä selvitettiin, onko sääntelyyn ja tavaran ja palvelun väliseen rajanvetoon tulossa lainsäädännöllisiä muutoksia. Osana Euroopan unionin digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa on annettu kaksi uutta kuluttajaoikeudellista direktiiviä, tavarankauppadirektiivi ja digisopimusdirektiivi. Älykotien osalta merkittävänä voidaan kirjoittajan mielestä pitää tavarankauppadirektiivin tuomaa digitaalisia elementtejä sisältävän tavaran -käsitettä. Käsite soveltuu määritelmänsä perusteella älykotiratkaisuihin silloin, kun älykodin laitteeseen sisältyvän digitaalisen elementin puuttuminen estäisi älylaitteen toiminnan ja sopimus älylaitteeseen liitettävästä digitaalisesta sisällöstä tai palvelusta on tehty samanaikaisesti älylaitteen hankinnan kanssa. Tällaisessa tilanteessa älykodin laitetta voidaan pitää kokonaisuudessaan digitaalisia elementtejä sisältävänä tavarana, johon sovelletaan tavaran kauppaa koskevia säännöksiä. Siinä missä digisopimusdirektiivi selkeyttää digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluita koskevaa sääntelyä, tavarankauppadirektiivi tuo ratkaisun siihen, mitä sääntelyä sovelletaan myös sellaisiin älykotiratkaisuihin, joita ei voida pitää digitaalisia elementtejä sisältävänä tavarana, mutta joissa digitaalinen sisältö tai palvelu liittyy tavaran toimintaan. Myös tällaisia sopimuksia arvioidaan tavaran kauppaa koskevan sääntelyn valossa, mutta erillisinä sopimuksina, toisin kuin digitaalista elementtiä sisältävän tavaran osalta, jossa kyseessä katsotaan olevan yksi sopimus.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ HELDA - Digital Repo...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage