Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
244,896 Research products

 • Research data
 • Research software
 • Other research products
 • Open Access
 • Finnish

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Malinen, Eeva-Maria; Soliman, Wilma; Valkonen, Jonna;

  Tämän opinnäytetyön aihe on myötätuntouupumus päivystystyössä. Työn tarkoitus oli kartoittaa, esiintyykö Malmin sairaalan päivystyksessä työskentelevillä hoitajilla myötätuntouupumusta. Tarkoitus oli myös tutkia, mikä ehkäisee myötätuntouupumuksen kehittymistä päivystystyössä. Työmme tavoite oli lisätä tietoutta myötätuntouupumuksesta. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä HUS Akuutin kanssa. Sairaanhoitajan työssä korostuu vuorovaikutussuhde potilaaseen sekä myötätuntoinen hoito. Hoitotyössä myötätunto ja empatia ovat edellytys aidolle vuorovaikutukselle. Myötätuntoisuus voi kuitenkin muuttua haitalliseksi aiheuttaen uupumusta, josta käytetään käsitettä myötätuntouupumus. Auttamistyön negatiivisia puolia kuvaava myötätuntouupumus muodostuu loppuunpalamisesta ja sijaistraumatisoitumisesta. Sijaistraumatisoitumista voi tapahtua auttajan altistuessa työssään autettavan traumaattisille kokemuksille. Myötätuntotyytyväisyydellä kuvataan auttamistyön positiivisia puolia. Tämän opinnäytetyön tutkimusaineisto kerättiin käyttämällä amerikkalaista Professional Quality of Life -myötätuntotyytyväisyys ja -uupumusmittaria, joka mittaa myötätuntotyytyväisyyttä, loppuunpalamista, sijaistraumatisoitumista ja myötätuntouupumusta. Mittari on strukturoitu kyselylomake, joka sisältää 30 väittämää. Kyselylomakkeen loppuun lisättiin yksi avoin kysymys, jolla selvitettiin myötätuntouupumusta ennaltaehkäiseviä tekijöitä. Kysely suunnattiin Malmin päivystyksessä työskentelevälle hoitohenkilökunnalle. 38 vastaajasta kahden vastaukset viittasivat myötätuntouupumukseen. Avoimen kysymyksen vastausten perusteella hoitohenkilökunta koki merkittävimmäksi ennaltaehkäiseväksi tekijäksi riittävän vapaa-ajan. Työhön liittyvistä tekijöistä nostettiin esiin muun muassa vuorotöiden välttäminen ja työtilanteiden läpikäyminen. Lisäksi muutama vastaaja toi vastauksessaan esiin uupumusta. Vastaajan iällä, työkokemuksella tai työkokemuksella kyseisessä yksikössä ei havaittu olevan vaikutusta vastauksiin.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2019
  Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Ketonen, Miia;

  IKÄIHMISTEN EURAJOKI käyttäjänäkökulma ikääntyneiden palveluista Ketonen, Miia Satakunnan ammattikorkeakoulu Terveyden edistämisen koulutusohjelma Joulukuu 2014 Ohjaaja: Hirvonen, Eila Sivumäärä: 53 Liitteitä: 8 Asiasanat: kolmas ikä, ikääntyneiden neuvontakeskus, ikääntyminen ja elämänlaatu, seniorikulttuuri, osallisuus, ikääntyminen ja terveys, ikääntynyt ja palvelut ____________________________________________________________________ Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyönä. Kehittämistyön tarkoituksena oli kuvata, miten Eurajoella asuvat ikäihmiset arvioivat heille suunnattuja palveluita ja miten he ovat mukana ryhmien suunnittelussa. Tavoitteena oli saada tietoa Eurajoella järjestetystä Elinvoimaa eläkevuosiin- tapahtuman hyödyllisyydestä sekä tähän tilaisuuteen kutsutuilta ikääntyneiltä tietoa heidän terveydestään, palveluiden tarpeesta ja palveluiden käytöstä ja näiden hyödyllisyydestä. Tavoitteena oli myös saada tietoa tämän kohderyhmän harrastus- ja yhdistystoiminta aktiivisuudesta. Lisäksi tavoitteena oli asiakkailta saadun tiedon saattaminen palveluiden kehittäjille ja käytännönkentillä toimijoille. Opinnäytetyö toteutettiin BIKVA- arviointimenetelmällä. BIKVA on asiakaslähtöinen arviointi- ja kehittämismenetelmä. Menetelmä muokkautuu joka arviointikohteessa omanlaisekseen riippuen osapuolien vuorovaikutusten tuloksista. BIKVA- arviointimenetelmässä on neljä vaihetta, joista tässä työssä toteutettiin kolme; ikääntyneiden lomakekysely ja ryhmähaastattelu, kenttätyöntekijöiden sekä johdon haastattelut. Aineisto kerättiin iäkkäiden osalta kotiin lähetetyillä kyselykaavakkeilla ja ryhmähaastattelulla. Kyselynkaavakkeen saivat kaikki jotka olivat saaneet kutsun myös Elinvoimaa eläkevuosiin -iltapäivään. Ryhmähaastatteluun kutsuttiin kaikki joille kysely oli lähetetty. Kenttätyöntekijöiden ja johdon osalta aineisto kerättiin haastattelemalla. Kenttätyöntekijöitä ja johtoa pidettiin koko kehittämistyön aikana ajan tasalla työstä nousevien kehittämisideoiden ja tarpeiden osalta. Tulosten perusteella tutkimukseen osallistuneiden terveys ja elämänlaatu ovat hyvällä tasolla. He kokevat terveytensä hyvänä, harrastavat ja liikkuvat paljon. Vain pieni osa kokee yksinäisyyttä. Elinvoimaa eläkevuosiin iltapäivää pidettiin osallistuneiden kesken hyvänä ja vastaavaa toimintaa toivottiin edelleen järjestettäväksi. Kehittämis-ehdotuksena on jatkossa seniorimessujen suunnittelu ja pitäminen. Jatkotutkimushaasteena on selvittää miten käyttäjien osallisuutta pystytään lisäämään. USERS’ PERSPECTIVE OF SERVICES FOR THE ELDERLY IN EURAJOKI Ketonen, Miia Satakunta University of Applied Sciences Degree Programme in Health Promotion December 2014 Supervisor: Hirvonen, Eila Number of pages: 53 Appendices: 8 Key words: the third age, counselling centre for the elderly, ageing and quality of life, senior culture, participation, ageing and health, the elderly and services ____________________________________________________________________ The purpose of the thesis was to describe, how the elderly in Eurajoki assess the services provided for them and how they are involved in planning groups for the elderly. The aim was to find out the usefulness of a happening arranged for the elderly in Eurajoki. Another aim was to chart the needs for services, service use and the effectiveness of the services. The thesis also aimed at finding out whether the elderly were active in societies and whether they had hobbies. Further, the results were reported to the service providers and practitioners. The thesis was carried out with the BIKVA model. The BIKVA model is a clientorientated evaluation and quality enhancement method developed to hear the client’s opinion. The model changes according to the target of assessment as a result of the participants’ interaction. There are four phases in the BIKVA model, out of which three were carried out in this thesis: a survey for the elderly, group interview and interviews with the management and practitioners. The data were collected with questionnaires and group interviews with the elderly. The questionnaire was sent to the elderly who had been invited to the happening and they all were also invited to a group interview. In addition, the data included the results of the interviews with the practitioners and the management. The management and the practitioners were informed of the development ideas and needs throughout the research process. The results show that the participants’ health and life quality were good. The elderly felt that they are feeling good, they have hobbies and they exercise a lot. Only a small minority of the respondents were lonely. The respondents thought that the afternoon happening arranged for the elderly was successful and they hoped that similar happenings would be arranged in the future. The respondents also hoped for a fair for seniors. Further studies could focus on how senior citizens’ participation could be increased.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2014
  Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Alanko, Hanna; Teljä-Siltanen, Päivi;

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa saattohoitoinfotilaisuus ja esitys kotisaattohoidon toteutumisesta Lohjalla. Työ toteutettiin yhteistyössä Lohjan kaupungin ja seurakunnan kanssa. Saattohoitoinfotilaisuuden tavoitteena oli kertoa avoimesti kuolemasta ja siihen liittyvästä hoidosta. Lisäksi tavoitteena oli luoda tapahtumakonsepti, joka olisi toistettavissa vuosittain. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys oli laaja ja siinä käsiteltiin saattohoitoa, palliatiivista hoitoa, kuolevan potilaan hoitotyötä sekä kuolemaa. Tietoperustan muodostivat myös teoria tapahtuman järjestämisestä sekä ohjaus- ja opetusmenetelmistä. Opinnäytetyö oli toiminnallinen opinnäytetyö. Työssä käytettiin laadullista tutkimusmenetelmää ja aineisto kerättiin teemahaastatteluiden avulla. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina helmikuussa 2020 ja haastateltavina oli neljä kotihoidon sairaanhoitajaa. Haastattelun tulokset käsiteltiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Keskeisimmät tulokset muodostettiin kahdesta pääluokasta. Pääluokkina olivat palveluprosessin sujuvuus ja sosiaalinen tukeminen, joista Lohjan kotisaattohoito muodostuu. Opinnäytetyön teoreettista viitekehystä ja aineiston analysoinnin tuloksia käytettiin saattohoitoinfotilaisuuden suunnitteluun. Johtopäätöksinä todetaan, että saattohoidon kolmiportainen malli toimii Lohjalla hyvin, ja erityisesti terveyskeskus osasto kolmea käytetään kivunhoidossa sekä oireiden pahenemisvaiheessa. Omaisten merkitys on keskeistä koko kotisaattohoidon ja asiakkaan oman tahdon toteutumisessa ja hoidon sujuvuudessa. Omaisten uupuminen on myös yleistä. Lohjalla on hyvät resurssit palkata lisätyövoimaa asiakkaan voinnin huonontuessa. Kotisaattohoidon käynnit pystytään keskittämään sairaanhoitajille, jolloin riittävää läsnäoloa ja aikaa voidaan antaa asiakkaalle, joilla on tärkeä merkitys asiakkaan psyykkisen kuorman vähentämiseksi. Tarvittaessa hoitoon voidaan ottaa mukaan myös eri yhteistyötahoja. Kipupumppu mahdollistaa oireenmukaisen hoidon kuolemaan asti. Omaisia huomioidaan kuoleman jälkeen ohjaamisella ja varmistussoitolla. Tutkimustuloksien pohjalta voidaan huomata, että Lohjalla toteutuu kokonaisvaltainen ja hyvä saattohoito. Opinnäytetyön tuotos oli saattohoitoinfotilaisuus, joka poikkeusoloista johtuen pidettiin etänä. Tilaisuuteen osallistui osa saattohoitoinfotilaisuuden työryhmästä sekä terveyskeskusosasto kolmen osastonhoitaja. Tilaisuus arvioitiin e-lomakkeella. Kehittämisehdotuksena Lohjan kotisaattohoitoon ehdotetaan, että omaisten jaksamiseen kiinnitettäisiin enemmän huomiota ennaltaehkäisevästi, kotisaattohoidon toteutuminen jakautuisi kaikille tasapuolisesti omaisista riippumatta, syrjäseutujen lääkärinpalvelut kehittäminen sujuvammaksi ja omaisille tarkemman ohjauksen antaminen lähestyvän kuolevan merkeistä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2020
  Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Fält, Sanja;

  Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää helluntaiseurakunnasta eroamisen syitä. Tutkimuksessa syitä tarkasteltiin tutkittavien kirjoittamien tarinoiden kautta, siten kuin he itse ovat asian kokeneet. Tutkimusote oli kvalitatiivinen. Tutkimusaineistoni koostui 31 sähköpostitse saadusta erotarinasta, jotka keräsin syys–lokakuussa 2015. Erotarinoiden kirjoittajat olivat iältään 20–86-vuotiaita ja kokemuksia oli monista helluntaiseurakunnista eri puolilta Suomea. Aineiston analyysitapana käytin narratiivista analyysiä. Narratiivisessa analyysissä tuotetaan uusi kertomus aineiston kertomusten perusteella. Siinä ei pyritä luokittelemaan aineistoa vaan luomaan kertomus, joka nostaa esiin aineiston kannalta keskeisiä teemoja. Tutkimuksessani tyyppitarinoiden avulla hahmottui kuva eroamisen syistä linkittyneenä ihmisen persoonaan, sosiaalisiin suhteisiin sekä elämäntapahtumiin. Aineistosta esiin nousseiden erosyiden perusteella jaoin tarinat viiteen ryhmään, jotka kuvaavat eroajatyyppejä. Samaan ryhmään kuuluvissa tarinoissa korostui tietyn syyn merkitys eroon johtaneena tekijänä. Muodostuneet ryhmät olivat: 1. Armoa kaipaavat suorittajat 2. elämänkriisin kokeneet, ilman seurakunnan tukea jääneet 3. seurakunnan käytäntöjä kritisoivat 4. helluntailaista opetusta kritisoivat 5. yhteisön normeihin sopeutumattomat. Ensimmäiseen ryhmään kuuluneilla, armoa kaipaavilla suorittajilla, eroamisen syy oli yhteisön odotuksiin väsyminen. Heidän mielestään helluntaiseurakunnan opetus ja käytäntö korostavat liiaksi omaa suorittamista ja aktiivista osallistumista sekä vapaaehtoistyöhön että yhteisön tilaisuuksiin. Elämänkriisin kokeneiden eroamisen syynä oli kokemus ilman seurakunnan tukea jäämisestä kriisin aikana tai sen jälkeen. Seurakunnan käytäntöjä kritisoivat erosivat, koska eivät voineet hyväksyä jotain seurakunnan käytäntöön liittyvää asiaa. He myös kokivat, ettei kritiikkiä yhteisössä hyväksytty. Opetusta kritisoivien teologinen ajattelu oli muuttunut eivätkä he enää voineet pitää helluntailaista opetusta oikeana. He myös kritisoivat sitä, että omasta opetuksesta pidetään hyvin tiukasti kiinni, eikä toisenlaista ajattelua hyväksytä yhteisön sisällä. Opetuksen kyseenalaistaminen johti helposti syytöksiin harhaoppisuudesta tai väärän hengen johdossa olemisesta. Viidennen ryhmän muodostivat yhteisön normeihin sopeutumattomat, jotka kokivat, etteivät heidän elämäntapansa vastaa yhteisön odotuksia. Eroamiseen johtaneet syyt eivät synny tyhjiössä, vaan siihen vaikuttavat monet tekijät. Yhteisöstä eroamiseen päätyminen on riippuvainen esimerkiksi yksilön persoonallisuudesta, taustasta, sosiaalisista suhteista ja elämäntilanteesta. Nämä tekijät myös selittävät, miksi toinen kokee ongelmallisena tietyt käytännöt ja toisille samat käytännöt tuovat turvaa ja ne koetaan hyviksi.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ HELDA - Digital Repo...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Vatanen, Juulia; Olsson, Henrik;

  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää alaselän liikekontrollin häiriön vaikutuksia koettuun elämänlaatuun ja fyysiseen toimintakykyyn. Alaselän liikekontrollin häiriön mahdollisia aiheuttajia, testien luotettavuutta ja liikekontrollin häiriöön kohdistuvaa spesifiä harjoittelua on tutkittu viimeisten vuosikymmenien ajan runsaasti. Mahdollisista vaikutuksista koettuun elämänlaatuun ja fyysiseen toimintakykyyn ei ole aiempaa tutkimusnäyttöä. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena ja kokeellisena tutkimuksena. Tutkimusjoukkona tutkimukselle toimi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun 20–35-vuotiaat naprapaattiopiskelijat (N=44). Tutkimushenkilöiden koettua elämänlaatua ja fyysistä toimintakykyä tarkasteltiin niihin tarkoitetuilla kyselyillä: RAND-36 ja Oswestryn indeksi. Tutkimusjoukko suoritti kyselyihin vastaamisen jälkeen alaselän liikekontrollin häiriö -testit jakautuen tulosten perusteella kahteen ryhmään: liikekontrollin häiriöryhmä (n=18) ja ei liikekontrollin häiriötä -ryhmä (n=26). Tuloksien perusteella alaselän liikekontrollin häiriöllä ei ole tilastollisesti merkittävää vaikutusta koettuun elämänlaatuun tai fyysiseen toimintakykyyn. Fyysinen toimintakyky oli molemmilla ryhmillä vähäisesti alentunut. Liikekontrollin häiriötä (n=18) potevilla fyysinen hyvinvointi oli toista ryhmää (n=26) hieman parempi, mutta psyykkinen hyvinvointi oli hieman huonompi. Tuloksia ei voida yleistää tutkimusjoukon ollessa pieni (N=44). Luotettavuutta heikentää puutteelliset poissulkukriteerit.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2020
  Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Vesanto, Vertti;

  Kandidaatintyössä selvitetään meridieselmoottorin synnyttämien hiukkaspäästöjen hyötykäyttömahdollisuuksia. Aineistona on käytetty kirjallisuuskatsausta sekä Wärtsilältä saatuja hiukkasmassa näytteitä. Työn tavoitteena on selvittää hiukkasmassan potentiaalisia hyötykäyttökohteita ja miten sitä tulee käsitellä. Arvioidaan eri polttoaineiden vaikutusta hiukkasmassan koostumukseen sekä itse hiukkasmassan rakennetta. Suurin vaikutus hiukkasmassan määrään on polttoaineen epäpuhtaudet ja käytetty moottorikuorma. Työssä selvitetään laivaliikenteen tuottaman hiukkaspäästön määrää eri erotusasteilla laivakohtaisesti case-tarkastelulla, missä seurataan yhden laivan reittiä Kemenistä Singaporeen ja las-ketaan matkan tuottamat hiukkaspäästöt. Työssä ei keskitytä hiukkasmassan erotukseen pakokaasuvirrasta, vaan valmiiksi erotettuun hiukkasmassaan. Hyötykäyttöosiossa oletettu hiukkasmassa on suurimmaksi osaksi nokea. Potentiaalisin hyötykäyttö noelle on sähkölaitteissa sen keskiosan sipulimai-sen rakenteen vuoksi. Se olisi halpa vaihtoehto yleisimmin käytetylle grafeenille. Noesta voidaan myös valmistaa vesiliukoista grafeenilevyä, millä poistetaan väriaineita jätevedestä. Muita esiin tuotuja hyötykäyttömahdollisuuksia on hiukkasmassan hyödyntäminen musteena tai polttoaineena. Bachelor's thesis investigates the possibilities of utilizing the particle emissions generated by the marine diesel engine. The material used is a literature review and particle mass samples from Wärtsilä. The aim of this work is to find out the potential applications of particulate mass and how to handle it. The effect of different fuels on the composition of the particulate mass and the structure of the particulate mass itself is evaluated. The biggest influence on the amount of particulate mass is fuel impurities and the used engine load. The work investigates the amount of particulate matter emitted by ship traffic at different separation degrees with case-review, which monitors the route of one ship from Kemen to Singapore and calculates the particle emissions generated during the voyage. The work does not focus on the separation of the particulate mass from the exhaust stream. The emphasis of the work is on pre-separated particulate mass. In the recovery section, the assumed particle mass is for the most part carbon black. The most potential utilization of carbon black is in electrical equipment due to the bulbous structure of its central part. It would be a cheap alternative to the most commonly used graphene. Soot can also be made into a water-soluble graphene sheet which can be used to remove dyes from the wastewater. Other utilization possibilities are using it as an ink or replacing coal in heat production.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2020
  Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Skrökki, Joel;

  Insinöörityön tarkoituksena oli selvittää uusiutuvien energiamuotojen soveltuvuutta korvaamaan nykyistä öljylämmitteistä aluelämpökeskusta. Kohteena on Espoon seudun koulutuskuntayhtymän Omnian omistama Finnsin alue Espoon Mankissa. Nykyisen lämpökeskuksen uusimista alettiin selvittää, koska öljyn hinta on noussut paljon. Nykyinen laitos vaatisi myös isomman remontin lähiaikoina. Insinöörityössä tarkastellaan myös järjestelmien investointi- ja elinkaarikustannuksia nykyarvomenetelmällä 20 vuoden ajanjaksolla. Vertailuvaihtoehdoiksi valittiin pelletti-, hake- ja maalämpölaitos, joiden soveltuvuutta tarkastellaan nykyisen järjestelmän tilalle. Kaikista järjestelmistä valittiin vertailtavaksi osateholle mitoitetut järjestelmät, täydentäväksi lämmönlähteeksi valikoitui öljy. Pelletti- ja hakelämpölaitokset soveltuivat nykyisen järjestelmän korvaajaksi. Maalämpölaitos vaatisi suuria muutostöitä eikä sitä pidetä järkevänä vaihtoehtona. Hakelämpölaitos osoittautui nykyarvoltaan edullisimmaksi ja maalämpö kalleimmaksi. The aim of this final year project was to determine which renewable energy heating system would suit to replace the oil heating system in an existing school. The study was carried out because the oil prices have risen a lot lately. Furthermore, the heating system was in a need for a major renovation soon. The heating systems that were studied were a wood pellet boiler, a wood chip boiler and a geothermal heat pump. All systems were sized to meet approximately 2/3 of the peak heat load demand. Oil was chosen to be used as a back-up heating source. Both wood pellet and wood chip boiler systems were suitable to replace the existing oil boiler. Geothermal heat pumps would have required major modifications to the existing heating distribution system. Therefore, it was not considered as a reasonable option. Life cycle costs were calculated for all systems for a 20 year period. The wood chip boiler proved to be the cheapest option.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2013
  Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Multanen, Jyri; Herranen, Lasse;

  Tiivistelmä: Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kirjallisuuskatsaus, joka selvittää mahdollisimman ajankohtaisen ja luotettavan tutkimustiedon perusteella kiertäjäkalvosimen repeämän konservatiivisessa kuntoutuk-sessa käytettävien fysioterapiamenetelmien vaikuttavuutta. Keskityimme pääasiassa fysioterapiamene-telmiin, mutta käsittelimme myös muita tutkittuja konservatiivisen kuntoutuksen menetelmiä. Toimek-siantajanamme toimi Pieksämäen kaupungin terveystoimi, jonka fysioterapeuteille suuntasimme työn. Tavoitteenamme oli tuottaa heille luotettavaa ja ajan tasalla olevaa tutkimustietoa työn tueksi. Tutkimusmenetelmänämme käytimme sovelletusti systemaattisen kirjallisuuskatsauksen periaatteita. Käytimme tiedonhaussa tietokantoja Cochrane Library, PEDro ja PubMed, joita Suomen Fysiotera-peuttien verkkosivuilla suositeltiin tiedonhakuun. Etsimme tutkimuksia, jotka oli julkaistu vuoden 2002 jälkeen. Viimeisen haun teimme tammikuussa 2010. Sisäänottokriteerimme täytti yhdeksän tut-kimusta, jotka on julkaistu vuosina 2002−2008. Löydetyissä tutkimuksissa käytettiin fysioterapiamenetelmien lisäksi yhtä aikaa myös muita konserva-tiivisen hoidon menetelmiä, joten yksittäisen menetelmän vaikuttavuus ei tullut selvästi ilmi. Tutki-musaineistomme mukaan vaikuttaviksi todettuja fysioterapiamenetelmiä olivat terapeuttinen harjoittelu ja olkanivelen lihaksia vahvistavat harjoitteet. Lisäksi työlähtöinen kuntoutus todettiin vaikuttavaksi työstä johtuvan kiertäjäkalvosinsairauden kuntouttamisessa työhön paluuta varten. Edellä mainitut fysioterapiamenetelmät paransivat toimintakykyä, fyysisiä toimintoja, nukkumista, koettua elinvoimaa ja mukavuustasoa sekä lisäsivät lihasvoimaa. Nämä kaikki vaikuttivat kokonaiskuntoutumiseen. Eri tutkimusten interventiot ja tulokset oli kuvailtu liian yleisellä tasolla ja epätarkasti, joten tutkimus-aineiston perusteella ei pystytä määrittämään vaikuttavinta fysioterapiamenetelmää, vaan tekemään ainoastaan suuntaa antavia johtopäätöksiä. Kiertäjäkalvosimen repeämän konservatiivista fysioterapiaa on tutkittu jonkin verran, mutta tutkimus-ten laadussa on parannettavaa. Tutkimustuloksiin on suhtauduttava kriittisesti. Niiden soveltaminen käytäntöön tulee tehdä harkitusti ja ammattitaitoisesti. Abstract: The purpose of this thesis was to make a literature review to examine the effectiveness of conservative physiotherapy methods in treating rotator cuff tear based on current and reliable published studies. The main focus of our literature review was on physiotherapy methods but we also handled other stud-ied conservative methods. Pieksämäki City Health Office was our employer. The thesis was aimed to the physiotherapists of the employer. The objective of our thesis was to produce current and research evidence based information to them. We applied the method of systematic literature review on our thesis. The literature search was done using internet databases Cochrane Library, PEDro and PubMed which were recommended by Finnish Physiotherapy Union. We searched studies that had been published between the year of 2002 and January 2010. Nine studies which were published between the year of 2002 and 2008 met our inclu-sion criteria. Studies had been done using physiotherapy methods mixed with other conservative treatment methods so the efficacies of isolated methods didn´t come out clearly. Therapeutic exercise and exercises that strengthen glenohumeral joint´s muscles were found effective based on the study material of our literature review. Also workplace-based work hardening was noted to be efficient in returning to work on rehabilitation of work-related rotator cuff disorder. Physiotherapy methods improved functional capacity, physical function, strength, sleeping, vitality and comfort level. All of these have an effect on patients overall rehabilitation. Interventions and results of studies were described in too general and inaccurate way. That is why it is not possible to define the most efficient physiotherapy method. Only some mutual conclusions can be made based on the results. Conservative physiotherapy treatment of rotator cuff tear has been studied to some extent but the quality of the studies could be better. The results of the studies should be estimated critically. Adapting results to practical physiotherapy should be made using good judgment and professional skill.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2010
  Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Romula, Timo;

  Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelut ovat murroksessa ja isojen haasteiden edessä. Väestörakenteessa ja huoltosuhteessa tapahtuvat muutokset lisäävät sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntää. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan eläkeikäisten eli 65 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien määrä lähes kaksinkertaistuu nykyisestä 905 000:sta 1,79 miljoonaan vuoteen 2060 mennessä. Julkisen palvelutuotannon yhä enemmän kuormittuessa on yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla lisääntynyt ja tarve yrittäjyydelle on kasvanut. Tässä opinnäytetyössä arvioidaan olemassa olevien lähteiden perusteella tätä muutosta, siihen vaikuttavia tekijöitä ja sitä ohjaavaa lainsäädäntöä sekä perustellaan tarvetta laajentaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista yritystoiminnalla. Lisäksi opinnäytetyssä kuvataan systemaattisesti liiketoiminnan suunnitteluun, lainsäädäntöön, verotukseen, yrityksen talouteen ja valittavaan yhtiömuotoon liittyvät tekijät, jotka yritystä perustettaessa on otettava huomioon. Opinnäytetyön tuloksena on kirjallisuuskatsaukseen perustuva analyysi sosiaali- ja terveyspalvelujen ajankohtaisista haasteista sekä perustelut tarpeelle lisätä yrittäjyyttä sosiaali- ja terveysalalla. Opinnäytetyö sisältää myös – ikään kuin sen toisena osana – käsikirjan kaltaisen esityksen sosiaali- ja terveyspalveluyrityksen perustamisvaiheista. Tuloksena voidaan pitää hyvin laajan ja moniin lähteisiin sisältyvän tiedon koontia yhtenäiseksi ja loogiseksi kokonaisuudeksi. Sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaisen tilanteen analyysi että ”käsikirja” yrityksen perustamisvaiheista perustuvat aineistolle, joka muodostuu olemassa olevasta kirjallisuudesta ja tutkimuksista, käytettävissä olevista oppaista, säädöksistä ja sähköisistä lähteistä. In Finland, health and social services are changing and facing great challenges. Changing population structure and dependency ratio increase the demand for health and social services. According to the evaluation of Statistics Finland, the retirement age, that is the amount of people at the age of 65 years or older nearly doubles from the current 905 000 to 1.79 million by 2060. When public services are more and more loaded, entrepreneurship and the need for entrepreneurship in social and health care has increased. In this Bachelor´s thesis this change, the factors influencing on it and the guiding legislation are evaluated on the bases of literary sources, and the need to expand the social and health care entrepreneurship is justified.In addition, in thesis the issues linking with business planning, legislation, taxation, enterprise finances and the type of enterprise, which issues has to be taken into account when establishing an enterprise, are systematically described. The result of this thesis is a literature-based analysis about current challenges in social and health care services, as well as arguments for the need to stimulate entrepreneurship in social and health care. The thesis also includes - as if as its second part – a manual-like presentation about the establishing phases of the enterprise in social and health care. As a result can be considered the gathering of a very large information from many sources into a single, logical unity. Both the analysis of the current situation in social and health care and the “manual” are based on the research material consisting of existing literature and studies, available documentations, legislation and electronic sources.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2013
  Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Tuohino, Jussi;

  MUSE-hanke toteutti viime vuonna Musiikin etätuottamisen ratkaisut Suomessa -kyselyn, jolla pyrittiin selvittämään musiikin tuottamiseen ja yhteiskirjoittamiseen liittyviä etätyöskentelykäytäntöjä. Kysely suunnattiin alan ammattilaisille ja harrastajille, ja vastaajia etsittiin alan etujärjestöjen, sosiaalisen median ryhmien ja hankehenkilöstön kontaktien kautta.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2022
  Data sources: Theseus
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
244,896 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Malinen, Eeva-Maria; Soliman, Wilma; Valkonen, Jonna;

  Tämän opinnäytetyön aihe on myötätuntouupumus päivystystyössä. Työn tarkoitus oli kartoittaa, esiintyykö Malmin sairaalan päivystyksessä työskentelevillä hoitajilla myötätuntouupumusta. Tarkoitus oli myös tutkia, mikä ehkäisee myötätuntouupumuksen kehittymistä päivystystyössä. Työmme tavoite oli lisätä tietoutta myötätuntouupumuksesta. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä HUS Akuutin kanssa. Sairaanhoitajan työssä korostuu vuorovaikutussuhde potilaaseen sekä myötätuntoinen hoito. Hoitotyössä myötätunto ja empatia ovat edellytys aidolle vuorovaikutukselle. Myötätuntoisuus voi kuitenkin muuttua haitalliseksi aiheuttaen uupumusta, josta käytetään käsitettä myötätuntouupumus. Auttamistyön negatiivisia puolia kuvaava myötätuntouupumus muodostuu loppuunpalamisesta ja sijaistraumatisoitumisesta. Sijaistraumatisoitumista voi tapahtua auttajan altistuessa työssään autettavan traumaattisille kokemuksille. Myötätuntotyytyväisyydellä kuvataan auttamistyön positiivisia puolia. Tämän opinnäytetyön tutkimusaineisto kerättiin käyttämällä amerikkalaista Professional Quality of Life -myötätuntotyytyväisyys ja -uupumusmittaria, joka mittaa myötätuntotyytyväisyyttä, loppuunpalamista, sijaistraumatisoitumista ja myötätuntouupumusta. Mittari on strukturoitu kyselylomake, joka sisältää 30 väittämää. Kyselylomakkeen loppuun lisättiin yksi avoin kysymys, jolla selvitettiin myötätuntouupumusta ennaltaehkäiseviä tekijöitä. Kysely suunnattiin Malmin päivystyksessä työskentelevälle hoitohenkilökunnalle. 38 vastaajasta kahden vastaukset viittasivat myötätuntouupumukseen. Avoimen kysymyksen vastausten perusteella hoitohenkilökunta koki merkittävimmäksi ennaltaehkäiseväksi tekijäksi riittävän vapaa-ajan. Työhön liittyvistä tekijöistä nostettiin esiin muun muassa vuorotöiden välttäminen ja työtilanteiden läpikäyminen. Lisäksi muutama vastaaja toi vastauksessaan esiin uupumusta. Vastaajan iällä, työkokemuksella tai työkokemuksella kyseisessä yksikössä ei havaittu olevan vaikutusta vastauksiin.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2019
  Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Ketonen, Miia;

  IKÄIHMISTEN EURAJOKI käyttäjänäkökulma ikääntyneiden palveluista Ketonen, Miia Satakunnan ammattikorkeakoulu Terveyden edistämisen koulutusohjelma Joulukuu 2014 Ohjaaja: Hirvonen, Eila Sivumäärä: 53 Liitteitä: 8 Asiasanat: kolmas ikä, ikääntyneiden neuvontakeskus, ikääntyminen ja elämänlaatu, seniorikulttuuri, osallisuus, ikääntyminen ja terveys, ikääntynyt ja palvelut ____________________________________________________________________ Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyönä. Kehittämistyön tarkoituksena oli kuvata, miten Eurajoella asuvat ikäihmiset arvioivat heille suunnattuja palveluita ja miten he ovat mukana ryhmien suunnittelussa. Tavoitteena oli saada tietoa Eurajoella järjestetystä Elinvoimaa eläkevuosiin- tapahtuman hyödyllisyydestä sekä tähän tilaisuuteen kutsutuilta ikääntyneiltä tietoa heidän terveydestään, palveluiden tarpeesta ja palveluiden käytöstä ja näiden hyödyllisyydestä. Tavoitteena oli myös saada tietoa tämän kohderyhmän harrastus- ja yhdistystoiminta aktiivisuudesta. Lisäksi tavoitteena oli asiakkailta saadun tiedon saattaminen palveluiden kehittäjille ja käytännönkentillä toimijoille. Opinnäytetyö toteutettiin BIKVA- arviointimenetelmällä. BIKVA on asiakaslähtöinen arviointi- ja kehittämismenetelmä. Menetelmä muokkautuu joka arviointikohteessa omanlaisekseen riippuen osapuolien vuorovaikutusten tuloksista. BIKVA- arviointimenetelmässä on neljä vaihetta, joista tässä työssä toteutettiin kolme; ikääntyneiden lomakekysely ja ryhmähaastattelu, kenttätyöntekijöiden sekä johdon haastattelut. Aineisto kerättiin iäkkäiden osalta kotiin lähetetyillä kyselykaavakkeilla ja ryhmähaastattelulla. Kyselynkaavakkeen saivat kaikki jotka olivat saaneet kutsun myös Elinvoimaa eläkevuosiin -iltapäivään. Ryhmähaastatteluun kutsuttiin kaikki joille kysely oli lähetetty. Kenttätyöntekijöiden ja johdon osalta aineisto kerättiin haastattelemalla. Kenttätyöntekijöitä ja johtoa pidettiin koko kehittämistyön aikana ajan tasalla työstä nousevien kehittämisideoiden ja tarpeiden osalta. Tulosten perusteella tutkimukseen osallistuneiden terveys ja elämänlaatu ovat hyvällä tasolla. He kokevat terveytensä hyvänä, harrastavat ja liikkuvat paljon. Vain pieni osa kokee yksinäisyyttä. Elinvoimaa eläkevuosiin iltapäivää pidettiin osallistuneiden kesken hyvänä ja vastaavaa toimintaa toivottiin edelleen järjestettäväksi. Kehittämis-ehdotuksena on jatkossa seniorimessujen suunnittelu ja pitäminen. Jatkotutkimushaasteena on selvittää miten käyttäjien osallisuutta pystytään lisäämään. USERS’ PERSPECTIVE OF SERVICES FOR THE ELDERLY IN EURAJOKI Ketonen, Miia Satakunta University of Applied Sciences Degree Programme in Health Promotion December 2014 Supervisor: Hirvonen, Eila Number of pages: 53 Appendices: 8 Key words: the third age, counselling centre for the elderly, ageing and quality of life, senior culture, participation, ageing and health, the elderly and services ____________________________________________________________________ The purpose of the thesis was to describe, how the elderly in Eurajoki assess the services provided for them and how they are involved in planning groups for the elderly. The aim was to find out the usefulness of a happening arranged for the elderly in Eurajoki. Another aim was to chart the needs for services, service use and the effectiveness of the services. The thesis also aimed at finding out whether the elderly were active in societies and whether they had hobbies. Further, the results were reported to the service providers and practitioners. The thesis was carried out with the BIKVA model. The BIKVA model is a clientorientated evaluation and quality enhancement method developed to hear the client’s opinion. The model changes according to the target of assessment as a result of the participants’ interaction. There are four phases in the BIKVA model, out of which three were carried out in this thesis: a survey for the elderly, group interview and interviews with the management and practitioners. The data were collected with questionnaires and group interviews with the elderly. The questionnaire was sent to the elderly who had been invited to the happening and they all were also invited to a group interview. In addition, the data included the results of the interviews with the practitioners and the management. The management and the practitioners were informed of the development ideas and needs throughout the research process. The results show that the participants’ health and life quality were good. The elderly felt that they are feeling good, they have hobbies and they exercise a lot. Only a small minority of the respondents were lonely. The respondents thought that the afternoon happening arranged for the elderly was successful and they hoped that similar happenings would be arranged in the future. The respondents also hoped for a fair for seniors. Further studies could focus on how senior citizens’ participation could be increased.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2014
  Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Alanko, Hanna; Teljä-Siltanen, Päivi;

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa saattohoitoinfotilaisuus ja esitys kotisaattohoidon toteutumisesta Lohjalla. Työ toteutettiin yhteistyössä Lohjan kaupungin ja seurakunnan kanssa. Saattohoitoinfotilaisuuden tavoitteena oli kertoa avoimesti kuolemasta ja siihen liittyvästä hoidosta. Lisäksi tavoitteena oli luoda tapahtumakonsepti, joka olisi toistettavissa vuosittain. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys oli laaja ja siinä käsiteltiin saattohoitoa, palliatiivista hoitoa, kuolevan potilaan hoitotyötä sekä kuolemaa. Tietoperustan muodostivat myös teoria tapahtuman järjestämisestä sekä ohjaus- ja opetusmenetelmistä. Opinnäytetyö oli toiminnallinen opinnäytetyö. Työssä käytettiin laadullista tutkimusmenetelmää ja aineisto kerättiin teemahaastatteluiden avulla. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina helmikuussa 2020 ja haastateltavina oli neljä kotihoidon sairaanhoitajaa. Haastattelun tulokset käsiteltiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Keskeisimmät tulokset muodostettiin kahdesta pääluokasta. Pääluokkina olivat palveluprosessin sujuvuus ja sosiaalinen tukeminen, joista Lohjan kotisaattohoito muodostuu. Opinnäytetyön teoreettista viitekehystä ja aineiston analysoinnin tuloksia käytettiin saattohoitoinfotilaisuuden suunnitteluun. Johtopäätöksinä todetaan, että saattohoidon kolmiportainen malli toimii Lohjalla hyvin, ja erityisesti terveyskeskus osasto kolmea käytetään kivunhoidossa sekä oireiden pahenemisvaiheessa. Omaisten merkitys on keskeistä koko kotisaattohoidon ja asiakkaan oman tahdon toteutumisessa ja hoidon sujuvuudessa. Omaisten uupuminen on myös yleistä. Lohjalla on hyvät resurssit palkata lisätyövoimaa asiakkaan voinnin huonontuessa. Kotisaattohoidon käynnit pystytään keskittämään sairaanhoitajille, jolloin riittävää läsnäoloa ja aikaa voidaan antaa asiakkaalle, joilla on tärkeä merkitys asiakkaan psyykkisen kuorman vähentämiseksi. Tarvittaessa hoitoon voidaan ottaa mukaan myös eri yhteistyötahoja. Kipupumppu mahdollistaa oireenmukaisen hoidon kuolemaan asti. Omaisia huomioidaan kuoleman jälkeen ohjaamisella ja varmistussoitolla. Tutkimustuloksien pohjalta voidaan huomata, että Lohjalla toteutuu kokonaisvaltainen ja hyvä saattohoito. Opinnäytetyön tuotos oli saattohoitoinfotilaisuus, joka poikkeusoloista johtuen pidettiin etänä. Tilaisuuteen osallistui osa saattohoitoinfotilaisuuden työryhmästä sekä terveyskeskusosasto kolmen osastonhoitaja. Tilaisuus arvioitiin e-lomakkeella. Kehittämisehdotuksena Lohjan kotisaattohoitoon ehdotetaan, että omaisten jaksamiseen kiinnitettäisiin enemmän huomiota ennaltaehkäisevästi, kotisaattohoidon toteutuminen jakautuisi kaikille tasapuolisesti omaisista riippumatta, syrjäseutujen lääkärinpalvelut kehittäminen sujuvammaksi ja omaisille tarkemman ohjauksen antaminen lähestyvän kuolevan merkeistä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2020
  Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Fält, Sanja;

  Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää helluntaiseurakunnasta eroamisen syitä. Tutkimuksessa syitä tarkasteltiin tutkittavien kirjoittamien tarinoiden kautta, siten kuin he itse ovat asian kokeneet. Tutkimusote oli kvalitatiivinen. Tutkimusaineistoni koostui 31 sähköpostitse saadusta erotarinasta, jotka keräsin syys–lokakuussa 2015. Erotarinoiden kirjoittajat olivat iältään 20–86-vuotiaita ja kokemuksia oli monista helluntaiseurakunnista eri puolilta Suomea. Aineiston analyysitapana käytin narratiivista analyysiä. Narratiivisessa analyysissä tuotetaan uusi kertomus aineiston kertomusten perusteella. Siinä ei pyritä luokittelemaan aineistoa vaan luomaan kertomus, joka nostaa esiin aineiston kannalta keskeisiä teemoja. Tutkimuksessani tyyppitarinoiden avulla hahmottui kuva eroamisen syistä linkittyneenä ihmisen persoonaan, sosiaalisiin suhteisiin sekä elämäntapahtumiin. Aineistosta esiin nousseiden erosyiden perusteella jaoin tarinat viiteen ryhmään, jotka kuvaavat eroajatyyppejä. Samaan ryhmään kuuluvissa tarinoissa korostui tietyn syyn merkitys eroon johtaneena tekijänä. Muodostuneet ryhmät olivat: 1. Armoa kaipaavat suorittajat 2. elämänkriisin kokeneet, ilman seurakunnan tukea jääneet 3. seurakunnan käytäntöjä kritisoivat 4. helluntailaista opetusta kritisoivat 5. yhteisön normeihin sopeutumattomat. Ensimmäiseen ryhmään kuuluneilla, armoa kaipaavilla suorittajilla, eroamisen syy oli yhteisön odotuksiin väsyminen. Heidän mielestään helluntaiseurakunnan opetus ja käytäntö korostavat liiaksi omaa suorittamista ja aktiivista osallistumista sekä vapaaehtoistyöhön että yhteisön tilaisuuksiin. Elämänkriisin kokeneiden eroamisen syynä oli kokemus ilman seurakunnan tukea jäämisestä kriisin aikana tai sen jälkeen. Seurakunnan käytäntöjä kritisoivat erosivat, koska eivät voineet hyväksyä jotain seurakunnan käytäntöön liittyvää asiaa. He myös kokivat, ettei kritiikkiä yhteisössä hyväksytty. Opetusta kritisoivien teologinen ajattelu oli muuttunut eivätkä he enää voineet pitää helluntailaista opetusta oikeana. He myös kritisoivat sitä, että omasta opetuksesta pidetään hyvin tiukasti kiinni, eikä toisenlaista ajattelua hyväksytä yhteisön sisällä. Opetuksen kyseenalaistaminen johti helposti syytöksiin harhaoppisuudesta tai väärän hengen johdossa olemisesta. Viidennen ryhmän muodostivat yhteisön normeihin sopeutumattomat, jotka kokivat, etteivät heidän elämäntapansa vastaa yhteisön odotuksia. Eroamiseen johtaneet syyt eivät synny tyhjiössä, vaan siihen vaikuttavat monet tekijät. Yhteisöstä eroamiseen päätyminen on riippuvainen esimerkiksi yksilön persoonallisuudesta, taustasta, sosiaalisista suhteista ja elämäntilanteesta. Nämä tekijät myös selittävät, miksi toinen kokee ongelmallisena tietyt käytännöt ja toisille samat käytännöt tuovat turvaa ja ne koetaan hyviksi.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ HELDA - Digital Repo...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Vatanen, Juulia; Olsson, Henrik;

  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää alaselän liikekontrollin häiriön vaikutuksia koettuun elämänlaatuun ja fyysiseen toimintakykyyn. Alaselän liikekontrollin häiriön mahdollisia aiheuttajia, testien luotettavuutta ja liikekontrollin häiriöön kohdistuvaa spesifiä harjoittelua on tutkittu viimeisten vuosikymmenien ajan runsaasti. Mahdollisista vaikutuksista koettuun elämänlaatuun ja fyysiseen toimintakykyyn ei ole aiempaa tutkimusnäyttöä. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena ja kokeellisena tutkimuksena. Tutkimusjoukkona tutkimukselle toimi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun 20–35-vuotiaat naprapaattiopiskelijat (N=44). Tutkimushenkilöiden koettua elämänlaatua ja fyysistä toimintakykyä tarkasteltiin niihin tarkoitetuilla kyselyillä: RAND-36 ja Oswestryn indeksi. Tutkimusjoukko suoritti kyselyihin vastaamisen jälkeen alaselän liikekontrollin häiriö -testit jakautuen tulosten perusteella kahteen ryhmään: liikekontrollin häiriöryhmä (n=18) ja ei liikekontrollin häiriötä -ryhmä (n=26). Tuloksien perusteella alaselän liikekontrollin häiriöllä ei ole tilastollisesti merkittävää vaikutusta koettuun elämänlaatuun tai fyysiseen toimintakykyyn. Fyysinen toimintakyky oli molemmilla ryhmillä vähäisesti alentunut. Liikekontrollin häiriötä (n=18) potevilla fyysinen hyvinvointi oli toista ryhmää (n=26) hieman parempi, mutta psyykkinen hyvinvointi oli hieman huonompi. Tuloksia ei voida yleistää tutkimusjoukon ollessa pieni (N=44). Luotettavuutta heikentää puutteelliset poissulkukriteerit.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2020
  Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Vesanto, Vertti;

  Kandidaatintyössä selvitetään meridieselmoottorin synnyttämien hiukkaspäästöjen hyötykäyttömahdollisuuksia. Aineistona on käytetty kirjallisuuskatsausta sekä Wärtsilältä saatuja hiukkasmassa näytteitä. Työn tavoitteena on selvittää hiukkasmassan potentiaalisia hyötykäyttökohteita ja miten sitä tulee käsitellä. Arvioidaan eri polttoaineiden vaikutusta hiukkasmassan koostumukseen sekä itse hiukkasmassan rakennetta. Suurin vaikutus hiukkasmassan määrään on polttoaineen epäpuhtaudet ja käytetty moottorikuorma. Työssä selvitetään laivaliikenteen tuottaman hiukkaspäästön määrää eri erotusasteilla laivakohtaisesti case-tarkastelulla, missä seurataan yhden laivan reittiä Kemenistä Singaporeen ja las-ketaan matkan tuottamat hiukkaspäästöt. Työssä ei keskitytä hiukkasmassan erotukseen pakokaasuvirrasta, vaan valmiiksi erotettuun hiukkasmassaan. Hyötykäyttöosiossa oletettu hiukkasmassa on suurimmaksi osaksi nokea. Potentiaalisin hyötykäyttö noelle on sähkölaitteissa sen keskiosan sipulimai-sen rakenteen vuoksi. Se olisi halpa vaihtoehto yleisimmin käytetylle grafeenille. Noesta voidaan myös valmistaa vesiliukoista grafeenilevyä, millä poistetaan väriaineita jätevedestä. Muita esiin tuotuja hyötykäyttömahdollisuuksia on hiukkasmassan hyödyntäminen musteena tai polttoaineena. Bachelor's thesis investigates the possibilities of utilizing the particle emissions generated by the marine diesel engine. The material used is a literature review and particle mass samples from Wärtsilä. The aim of this work is to find out the potential applications of particulate mass and how to handle it. The effect of different fuels on the composition of the particulate mass and the structure of the particulate mass itself is evaluated. The biggest influence on the amount of particulate mass is fuel impurities and the used engine load. The work investigates the amount of particulate matter emitted by ship traffic at different separation degrees with case-review, which monitors the route of one ship from Kemen to Singapore and calculates the particle emissions generated during the voyage. The work does not focus on the separation of the particulate mass from the exhaust stream. The emphasis of the work is on pre-separated particulate mass. In the recovery section, the assumed particle mass is for the most part carbon black. The most potential utilization of carbon black is in electrical equipment due to the bulbous structure of its central part. It would be a cheap alternative to the most commonly used graphene. Soot can also be made into a water-soluble graphene sheet which can be used to remove dyes from the wastewater. Other utilization possibilities are using it as an ink or replacing coal in heat production.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  2020
  Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Skrökki, Joel;

  Insinöörityön tarkoituksena oli selvittää uusiutuvien energiamuotojen soveltuvuutta korvaamaan nykyistä öljylämmitteistä aluelämpökeskusta. Kohteena on Espoon seudun koulutuskuntayhtymän Omnian omistama Finnsin alue Espoon Mankissa. Nykyisen lämpökeskuksen uusimista alettiin selvittää, koska öljyn hinta on noussut paljon. Nykyinen laitos vaatisi myös isomman remontin lähiaikoina. Insinöörityössä tarkastellaan myös järjestelmien investointi- ja elinkaarikustannuksia nykyarvomenetelmällä 20 vuoden ajanjaksolla. Vertailuvaihtoehdoiksi valittiin pelletti-, hake- ja maalämpölaitos, joiden soveltuvuutta tarkastellaan nykyisen järjestelmän tilalle. Kaikista järjestelmistä valittiin vertailtavaksi osateholle mitoitetut järjestelmät, täydentäväksi lämmönlähteeksi valikoitui öljy. Pelletti- ja hakelämpölaitokset soveltuivat nykyisen järjestelmän korvaajaksi. Maalämpölaitos vaatisi suuria muutostöitä eikä sitä pidetä järkevänä vaihtoehtona. Hakelämpölaitos osoittautui nykyarvoltaan edullisimmaksi ja maalämpö kalleimmaksi. The aim of this final year project was to determine which renewable energy heating system would suit to replace the oil heating system in an existing school. The study was carried out because the oil prices have risen a lot lately. Furthermore, the heating system was in a need for a major renovation soon. The heating systems that were studied were a wood pellet boiler, a wood chip boiler and a geothermal heat pump. All systems were sized to meet approximately 2/3 of the peak heat load demand. Oil was chosen to be used as a back-up heating source. Both wood pellet and wood chip boiler systems were suitable to replace the existing oil boiler. Geothermal heat pumps would have required major modifications to the existing heating distribution system. Therefore, it was not considered as a reasonable option. Life cycle costs were calculated for all systems for a 20 year period. The wood chip boiler proved to be the cheapest option.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2013
  Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Multanen, Jyri; Herranen, Lasse;

  Tiivistelmä: Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kirjallisuuskatsaus, joka selvittää mahdollisimman ajankohtaisen ja luotettavan tutkimustiedon perusteella kiertäjäkalvosimen repeämän konservatiivisessa kuntoutuk-sessa käytettävien fysioterapiamenetelmien vaikuttavuutta. Keskityimme pääasiassa fysioterapiamene-telmiin, mutta käsittelimme myös muita tutkittuja konservatiivisen kuntoutuksen menetelmiä. Toimek-siantajanamme toimi Pieksämäen kaupungin terveystoimi, jonka fysioterapeuteille suuntasimme työn. Tavoitteenamme oli tuottaa heille luotettavaa ja ajan tasalla olevaa tutkimustietoa työn tueksi. Tutkimusmenetelmänämme käytimme sovelletusti systemaattisen kirjallisuuskatsauksen periaatteita. Käytimme tiedonhaussa tietokantoja Cochrane Library, PEDro ja PubMed, joita Suomen Fysiotera-peuttien verkkosivuilla suositeltiin tiedonhakuun. Etsimme tutkimuksia, jotka oli julkaistu vuoden 2002 jälkeen. Viimeisen haun teimme tammikuussa 2010. Sisäänottokriteerimme täytti yhdeksän tut-kimusta, jotka on julkaistu vuosina 2002−2008. Löydetyissä tutkimuksissa käytettiin fysioterapiamenetelmien lisäksi yhtä aikaa myös muita konserva-tiivisen hoidon menetelmiä, joten yksittäisen menetelmän vaikuttavuus ei tullut selvästi ilmi. Tutki-musaineistomme mukaan vaikuttaviksi todettuja fysioterapiamenetelmiä olivat terapeuttinen harjoittelu ja olkanivelen lihaksia vahvistavat harjoitteet. Lisäksi työlähtöinen kuntoutus todettiin vaikuttavaksi työstä johtuvan kiertäjäkalvosinsairauden kuntouttamisessa työhön paluuta varten. Edellä mainitut fysioterapiamenetelmät paransivat toimintakykyä, fyysisiä toimintoja, nukkumista, koettua elinvoimaa ja mukavuustasoa sekä lisäsivät lihasvoimaa. Nämä kaikki vaikuttivat kokonaiskuntoutumiseen. Eri tutkimusten interventiot ja tulokset oli kuvailtu liian yleisellä tasolla ja epätarkasti, joten tutkimus-aineiston perusteella ei pystytä määrittämään vaikuttavinta fysioterapiamenetelmää, vaan tekemään ainoastaan suuntaa antavia johtopäätöksiä. Kiertäjäkalvosimen repeämän konservatiivista fysioterapiaa on tutkittu jonkin verran, mutta tutkimus-ten laadussa on parannettavaa. Tutkimustuloksiin on suhtauduttava kriittisesti. Niiden soveltaminen käytäntöön tulee tehdä harkitusti ja ammattitaitoisesti. Abstract: The purpose of this thesis was to make a literature review to examine the effectiveness of conservative physiotherapy methods in treating rotator cuff tear based on current and reliable published studies. The main focus of our literature review was on physiotherapy methods but we also handled other stud-ied conservative methods. Pieksämäki City Health Office was our employer. The thesis was aimed to the physiotherapists of the employer. The objective of our thesis was to produce current and research evidence based information to them. We applied the method of systematic literature review on our thesis. The literature search was done using internet databases Cochrane Library, PEDro and PubMed which were recommended by Finnish Physiotherapy Union. We searched studies that had been published between the year of 2002 and January 2010. Nine studies which were published between the year of 2002 and 2008 met our inclu-sion criteria. Studies had been done using physiotherapy methods mixed with other conservative treatment methods so the efficacies of isolated methods didn´t come out clearly. Therapeutic exercise and exercises that strengthen glenohumeral joint´s muscles were found effective based on the study material of our literature review. Also workplace-based work hardening was noted to be efficient in returning to work on rehabilitation of work-related rotator cuff disorder. Physiotherapy methods improved functional capacity, physical function, strength, sleeping, vitality and comfort level. All of these have an effect on patients overall rehabilitation. Interventions and results of studies were described in too general and inaccurate way. That is why it is not possible to define the most efficient physiotherapy method. Only some mutual conclusions can be made based on the results. Conservative physiotherapy treatment of rotator cuff tear has been studied to some extent but the quality of the studies could be better. The results of the studies should be estimated critically. Adapting results to practical physiotherapy should be made using good judgment and professional skill.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2010
  Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Romula, Timo;

  Suomessa sosiaali- ja terveyspalvelut ovat murroksessa ja isojen haasteiden edessä. Väestörakenteessa ja huoltosuhteessa tapahtuvat muutokset lisäävät sosiaali- ja terveyspalvelujen kysyntää. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan eläkeikäisten eli 65 vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien määrä lähes kaksinkertaistuu nykyisestä 905 000:sta 1,79 miljoonaan vuoteen 2060 mennessä. Julkisen palvelutuotannon yhä enemmän kuormittuessa on yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla lisääntynyt ja tarve yrittäjyydelle on kasvanut. Tässä opinnäytetyössä arvioidaan olemassa olevien lähteiden perusteella tätä muutosta, siihen vaikuttavia tekijöitä ja sitä ohjaavaa lainsäädäntöä sekä perustellaan tarvetta laajentaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamista yritystoiminnalla. Lisäksi opinnäytetyssä kuvataan systemaattisesti liiketoiminnan suunnitteluun, lainsäädäntöön, verotukseen, yrityksen talouteen ja valittavaan yhtiömuotoon liittyvät tekijät, jotka yritystä perustettaessa on otettava huomioon. Opinnäytetyön tuloksena on kirjallisuuskatsaukseen perustuva analyysi sosiaali- ja terveyspalvelujen ajankohtaisista haasteista sekä perustelut tarpeelle lisätä yrittäjyyttä sosiaali- ja terveysalalla. Opinnäytetyö sisältää myös – ikään kuin sen toisena osana – käsikirjan kaltaisen esityksen sosiaali- ja terveyspalveluyrityksen perustamisvaiheista. Tuloksena voidaan pitää hyvin laajan ja moniin lähteisiin sisältyvän tiedon koontia yhtenäiseksi ja loogiseksi kokonaisuudeksi. Sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaisen tilanteen analyysi että ”käsikirja” yrityksen perustamisvaiheista perustuvat aineistolle, joka muodostuu olemassa olevasta kirjallisuudesta ja tutkimuksista, käytettävissä olevista oppaista, säädöksistä ja sähköisistä lähteistä. In Finland, health and social services are changing and facing great challenges. Changing population structure and dependency ratio increase the demand for health and social services. According to the evaluation of Statistics Finland, the retirement age, that is the amount of people at the age of 65 years or older nearly doubles from the current 905 000 to 1.79 million by 2060. When public services are more and more loaded, entrepreneurship and the need for entrepreneurship in social and health care has increased. In this Bachelor´s thesis this change, the factors influencing on it and the guiding legislation are evaluated on the bases of literary sources, and the need to expand the social and health care entrepreneurship is justified.In addition, in thesis the issues linking with business planning, legislation, taxation, enterprise finances and the type of enterprise, which issues has to be taken into account when establishing an enterprise, are systematically described. The result of this thesis is a literature-based analysis about current challenges in social and health care services, as well as arguments for the need to stimulate entrepreneurship in social and health care. The thesis also includes - as if as its second part – a manual-like presentation about the establishing phases of the enterprise in social and health care. As a result can be considered the gathering of a very large information from many sources into a single, logical unity. Both the analysis of the current situation in social and health care and the “manual” are based on the research material consisting of existing literature and studies, available documentations, legislation and electronic sources.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2013
  Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Tuohino, Jussi;

  MUSE-hanke toteutti viime vuonna Musiikin etätuottamisen ratkaisut Suomessa -kyselyn, jolla pyrittiin selvittämään musiikin tuottamiseen ja yhteiskirjoittamiseen liittyviä etätyöskentelykäytäntöjä. Kysely suunnattiin alan ammattilaisille ja harrastajille, ja vastaajia etsittiin alan etujärjestöjen, sosiaalisen median ryhmien ja hankehenkilöstön kontaktien kautta.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2022
  Data sources: Theseus
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.