Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
151,263 Research products
Relevance
arrow_drop_down

 • 2015-2024
 • Open Access
 • Research data
 • Other research products
 • Other ORP type
 • FI
 • GB
 • Finnish

 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Luoto, Toni;

  Työssä toteutettiin teknologia-alan yritykselle jatkuvan parantamisen malli ISO9001:2015 standardin kriteerit huomioiden. Työn toimeksiantajana toimi Nextfour Group Oy. Yritys on voimakkaassa kasvussa ja sen johtamista haluttiin kehittää laatujohtamisen jatkuvan parantamisen mallilla. Työ toteutettiin oman toimen ohessa osana laatutiimin toimintaa sekä kehityshankkeena. Kehityshankkeessa hyödynnettiin yrityksen sisäistä auditointiprossessia, haastatteluja sekä laadunhalintajärjestelmän dokumentaatiota. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusmenetelmällä, jossa lähestymistapana käytettiin toimintatutkimusta. Työssä sovellettiin spiraalista toteutusmallia, jossa toistuvat syklit reflektoivat ja ohjasivat toimintaa. Tuloksena syntyi prosessimainen toimintaohje. Toimintaohje kokoaa laatupolitiikan, laatutavoitteet ja laatumittarit hallittavaksi kokonaisuudeksi. Toimintaohjeen perusteella organisaatio tunnistaa mitä laatutietoa se kerää toiminnastaan, kuka, missä ja miten tietoa kerää ja miten sitä hyödynnetään osana jatkuvaa parannusta. Tulosten avulla ymmärretään paremmin jatkuvan parantamisen kannalta oleellinen tieto ja sen puute. Toimintaohjeen myötä syntyi myös korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden prosessi, jolla poikkeamiin voidaan puuttua. Prosessit tukevat laatujohtamista, auttavat arvioimaan prosessien tehokkuutta ja toimintakykyä sekä tehostavat poikkeamien käsittelyä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2023
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2023
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kivelä, Pekka;

  Opinnäytetyön aiheena oli uuden www-järjestelmän kehittäminen Oulun Energia Oy lämpöpalveluiden tarpeisiin. Tarkoituksena oli toteuttaa järjestelmä, jonka avulla lämpöpalveluiden mittariasentajat voivat kirjata työtehtäviinsä liittyvät tiedot sähköiseen muotoon heti työn suorittamisen yhteydessä. Uusi järjestelmä haluttiin integroida Oulun Energian taustajärjestelmiin ja automatisoida työtehtäviin liittyvien tietojen siirtyminen järjestelmien välillä niiden kirjaamisen jälkeen. Tavoitteena oli poistaa tarve työvaiheiden toistamiseen ja nopeuttaa sekä helpottaa mittariasentajien työskentelyä. Järjestelmäkehityksen lisäksi opinnäytetyössä käsitellään energian mittausta kaukolämmössä sekä mittauksesta saadun datan keräämistä ja hyödyntämistä. Järjestelmä toteutettiin kesän ja syksyn 2015 aikana. Opinnäytetyön tekijän rooli kehitysprojektissa oli varsinainen tekninen toteutus eli lähdekoodin tuottaminen Oulun Energian henkilökunnan laatiman vaatimusmäärittelyn pohjalta. Lisäksi projektiin sisältyi muun muassa käyttöohjeistuksen laatimista. Järjestelmä on ollut lämpöpalveluiden käytössä loppuvuodesta 2015 asti, ja siitä käytetään nimitystä Sähköinen Raportti. Opinnäytetyötä varten tehdyissä käyttäjähaastatteluissa kävi ilmi, että järjestelmään on oltu tyytyväisiä ja sen todettiin nopeuttaneen työskentelyä merkittävästi. Käyttäjät arvioivat yhden työtehtävän suorittamisen nopeutuneen vähintään puolella, entisestä toimintatavasta aiheutuneiden ongelmatapausten kohdalla vielä enemmänkin. Kehitysideoitakin tuli haastatteluissa esille, ja järjestelmän toimintaa olisi mahdollista laajentaa uudenlaisia käyttötapauksia silmällä pitäen. Lopputuloksena kehitysprojekti voidaan todeta onnistuneeksi, sillä alkuperäiseen tavoitteeseen työskentelyn nopeuttamisesta ja helpottamisesta on päästy.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2017
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2017
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Koski, Aino-Maija;

  The target of this final thesis was to find a new sustainable business model for fashion trade. The complex problems of today’s fast fashion industry were charted and a business model that provides solutions and supports the development of eco fashion industry was investigated. The thesis examined the burden of fashion industry on the environment and also considers the customer’s point of view. The future forecasts of fashion industry affected the business model. The thesis is functional and the conclusions are partly based on the writer’s expertise from the fashion industry. The thesis endeavored to provide a solution in the form of business activity, which is supplemented with a study of the most potential customer group. The choice of the customer segment was focused on women, from which a more niche group was selected during the study. The companies already serving the formed customer group were analyzed in terms of the market situation. The analysis was also affected by the forecasts conducted for the clothing industry. In the light of the information gathered and the industry forecasts a sustainable business model was designed to meet the demands of today’s conscious and demanding customer. The designed business model fulfills the values of the concept of sustainability the best. The business idea, which is based on manufacturing upon order and is more customer-oriented, is presented comprehensively and was evaluated in relation to the original goals. Tässä opinnäytetyössä pyrittiin löytämään uudenlainen kestävän kehityksen mukainen liiketoimintatavan muotiteollisuuteen. Työssä kartoitettiin nykyisen valmisvaateteollisuuden monitahoiset ongelmakohdat ja pyrittiin hahmottamaan niihin vastaava, alan kehitystä tukeva liiketoimintamalli. Työssä tutkittiin vaateteollisuuden kuormittavuutta ympäristölle ja tarkasteltiin markkinoita myös kuluttajan näkökulmasta. Alan tulevaisuuden näkymät vaikuttivat hahmotettavaan toimintamalliin. Opinnäytetyö on toiminnallinen ja työssä tehtävät päätelmät perustuivat osin tekijän asiantuntemukseen vaatealalta. Opinnäytetyössä pyrittiin tarjoamaan liiketoiminnallinen ratkaisu, jonka muodostamista työssä auttaa potentiaalisimman asiakaskohderyhmän selvittäminen. Kohderyhmän valinta rajattiin valmiiksi aikuisiin naisiin, joista rajattiin tarkempi ryhmä. Ryhmää jo palvelevien yritysten toimintaa tarkasteltiin suhteessa markkinatilanteeseen. Kilpailija-analyysiin vaikuttivat myös vaateteollisuudelle tehdyt alan ennusteet. Saatujen tietojen ja alan ennusteiden pohjalta työssä suunniteltiin kestävän kehityksen mukainen liiketoimintamalli, joka vastaa tiedostavan ja vaativan kuluttajan tarpeisiin. Tilausten perusteella tehtävään tuotantoon pohjaava ja aiempaa asiakaslähtöisempi liikeidea esitellään kattavasti ja sen suunniteltu toiminta arvioitiin kriittisesti suhteessa tavoitteisiin.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2016
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2016
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Lehto, Salli;

  Opinnäytetyössä tutkittiin ja vertailtiin sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden ja sosionomiopiskelijoiden ajatuksia ja kokemuksia kohtaamisista sosiaalipalveluissa. Tavoitteena oli selvittää sosiaalipalveluissa esiintyviä sukupuolivähemmistöjen kohtaamisen ongelmia ja vahvuuksia ja sitä kautta koulutuksen kehittämistarpeita. Aiheen valinta ja opinnäytetyön tarpeellisuus perustuivat havainnoille sosionomiopiskelijoiden ja -opettajien tiedonpuutteesta sekä sosionomin eettiselle velvollisuudelle toimia haavoittuvassa asemassa olevien äänitorvena. Transihmisten Suomessa kohtaama syrjintä ja ihmisoikeusrikkomukset kuten pakkostrerilaatio ovat herättäneet kansainvälistä huomiota viime vuosina. Opinnäytetyössä on sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen osuus, joiden aineistot on kerätty kahdella eri vastaajaryhmille tarkoitetulla Facebookin kautta levitetyllä, sähköisellä puolistrukturoidulla kyselyllä. Vastauksia kyselyyn tuli transihmisiltä 46 ja sosionomiopiskelijoilta 54. Mielipideväittämistä Likert-asteikolla 1-5 (täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä) on tehty tilastoanalyysi Google Formsin ja Tixelin avulla ja vapaa sana -osion tulokset käsitelty induktiivisella sisällönanalyysilla. Sekä tilastollisten että sanallisten vastausten mukaan transihmiset kohtaavat sosiaalipalveluissa syrjintää ja epäasiallista kohtelua, sosionomien tiedoissa ja taidoissa on merkittäviä puutteita ja sekä transihmiset että opiskelijat itse toivoivat aiheen parempaa käsittelyä sosionomiopinnoissa. Käytännössä tieto ja koulutus vaikuttavat työntekijän sukupuolikäsitykseen, joka puolestaan näkyy ammattilaisen asenteessa sukupuolivähemmistöön kuuluvaa asiakasta kohtaan ja on siten olennaista ammatillisen kohtaamisen onnistumisen kannalta. Tulosten ja aiempien tutkimusten perusteella sosiaalialan koulutuksen kehittäminen sukupuolivähemmistöjen osalta on siis perusteltua ja toivottua. Erityisesti perustietojen lisääminen ja asenteiden tarkastelu, mahdollisesti ulkopuolisen kokemuskouluttajan avulla, olisi suotavaa. Lisäksi voisi olla hyödyllistä järjestää opettajille oma koulutus aiheesta, jotta inklusiiviset sanavalinnat ja toimintatavat olisivat oletusarvoisesti läsnä kaikessa sosiaalialan opetuksessa. The purpose of the thesis was to gather information about experiences and thoughts of encounters in social services from both trans* people and Bachelor of social services students, and then compare these two viewpoints to find out differences and similarities. The aim was to find out whether the education should be updated and developed about gender minorities and if yes, then how. The need for this thesis has risen from noting deficiencies in knowledge about gender minorities among both students and teachers, and from the ethical responsibility for giving voice to oppressed groups. The discrimination and human right violations of trans* people in Finland, such as forced sterilization, have gained international attention in recent years. In this thesis there are both quantitative and qualitative methods. The data were collected using two half structured e-surveys shared on Facebook, one for trans* people (46 answers) and the other for Bachelor of social services students (54 answers). Eight Likert-scaled questions (1= totally disagree – 5= totally agree) were analyzed with Google Forms and Tixel, and vapaa sana -answers went through inductive content analysis. It was found that trans* people face discrimination and inappropriate behaviour in social services. There were also different kinds of deficiencies in the students’ knowledge and skills. Trans* people, as well as the students, disclosed hopes and needs for developing the social services education about this subject. Education and knowledge are the base of a persons’ gender perception, which affects the professional approach for encountering a trans* person as a client. This was found to be relevant on how successful or inappropriate the encounters were. According to the results of this thesis and former research, the development of social services education on gender minorities is justified and wished for. Especially basic information and introspection on the students’ own attitudes about trans* people, possibly with an expert by experience, would be useful. The findings also indicate a need for education to teachers to make inclusive speech and habits a baseline through all education for Bachelors of social services.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2018
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2018
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Sivonen, Jouni;

  This Bachelor's thesis was performed for Metropolia University of Applied Sciences. This thesis studies the future remote control and monitoring systems of distribution substations, as well as distribution substation future prospects. The study is based on professional literature of smart grids. The work deals first with electrical equipment’s automation and intelligent electronic devices (Intelligent Electronic Devices IEDs). After this microgrids and smart grid, as well as their properties, are dealt with. The study found out, that the future smart grids require new kind of measurement and control technologies. Modern intelligent electronic devices (IEDs) form a frame, to enable the smart grid metering technologies, and one of the most important measuring instruments is a phase measurement unit (PMU) device. The thesis also examined the role of distribution transformers in smart grids. Distribution transformers traditionally convert the medium-voltage network to a lower voltage, but in the future the role of distribution transformers will be prominent in connecting the low-voltage network of micro-production to the medium-voltage network. The result of this study is a small-scale overview of smart grid control and monitoring systems, as well as smart grid properties, and the opportunities that it offers. Tämä insinöörityö tehtiin Metropolia Ammattikorkeakoululle. Tässä insinöörityössä selvitettiin jakelumuuntamon tulevaisuuden kauko-ohjaus ja -valvontajärjestelmiä sekä jakelumuuntamon tulevaisuudennäkymiä. Työ toteutettiin perehtymällä älykkäiden sähköverkkojen kirjallisuuslähteisiin. Työssä käsitellään aluksi sähkölaitteistojen automaatiota ja älykkäitä elektronisia laitteita (Intelligent Electronic Devices, IED). Tämän jälkeen käsitellään mikroverkkoja ja älykkäitä sähköverkkoja sekä niiden ominaisuuksia. Työssä saatiin selvitettyä, että tulevaisuuden älykäs sähköverkko tarvitsee uudenlaisia mittaus- ja valvontateknologioita. Modernit älykkäät elektroniset laitteet muodostavat rungon, joilla mahdollistetaan älykkään sähköverkon mittaustekniikat, yksi tärkeimmistä mittauslaitteista on osoitinmittalaite (Phase Measurement Unit, PMU). Työssä selvitettiin myös jakelumuuntamon roolia älykkäissä sähköverkoissa. Jakelumuuntamo on perinteisesti muuntanut keskijänniteverkon jännitteen pienemmäksi, mutta tulevaisuudessa jakelumuuntamon rooli on merkittävämpi yhdistettäessä pienjänniteverkon mikrotuotantoa keskijänniteverkkoon. Työn lopputuloksena saatiin pienimuotoinen katsaus älykkään sähköverkon ohjaus- ja valvontajärjestelmistä sekä älykkään sähköverkon ominaisuuksista, ja sen antamista mahdollisuuksista.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2016
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2016
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Heikkinen, Kari;

  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö, joka on perustettu vuonna 1990 Haapavedellä. Säätiö omistaa mm. PSK – Aikuisopiston Oulussa. Oppilaitoksessa on menossa Yrittäjyyskoulutuksen kehittäminen. Tätä kehittämistyötä tukemaan haluttiin tehdä tutkimus yrittäjyyskoulutuksesta. Yrittäjyyskoulutus on linjattu organisaation strategiassa erittäin tärkeäksi osa - alueeksi. Tutkimuksella haluttiin selvittää, kuinka tämä yrittäjyyspainotus näkyy eri henkilökunta ryhmien työssä vai näkyykö se? Lisäksi tutkimuksessa haluttiin kysyä henkilökunnalta ehdotuksia yrittäjyyskoulutuksen kehittämiseen. Tutkimuksessa on aluksi selvitetty strategia – käsitteen sisältöä, strategia prosessia sekä henkilöstöjohtamista. Seuraavaksi on esitelty PSK - Aikuisopiston strategia. Tutkimuksessa on käytet-ty lähestymistapana tapaustutkimusta, jolla on selvitetty nykyistä tilannetta säätiönhallituksen, johtoryhmän, kouluttajien ja tukitoimintojen henkilöstön näkökulmasta. Tutkimuksessa haastateltiin 16 henkilöä. Tutkimusmenetelmänä on käytetty laadullista tutkimusta ja haastatteluja. Tulokset on analysoitu referoivan litteroinnin avulla. Tulosten mukaan strategiassa painotettu yrittäjyyskoulutus näkyy melko hyvin organisaation toiminnassa. Suoraan asian mainitsi vain muutama haastateltava, mutta strategiaan kirjoitettuja asioita mainitsivat lähes kaikki. Sisäinen yrittäjyys nousi esille hyvin useasti. Pieniä näkemyseroja on lähinnä toteutustavasta. Toisaalta haluttiin tarjota kaikille yrittäjäkoulutuksia, toisaalta taas haluttiin niiden olevan vapaavalintaisia. Lisäksi ehdotetaan opetussuunnitelmiin tehtäviä muutoksia. Yrittäjyyskoulutuksia pidettiin pääsääntöisesti tärkeänä organisaatiolle. Kehityskohdat tunnistettiin ja haluttiin ryhtyä korjaamaan niitä. Lisäksi yrityskoulutukseen tulleet ehdotukset on helppo toteuttaa. Kaikki pitivät laadukasta toimintaa erittäin tärkeänä. Organisaation strategia tulee vielä selventää henkilöstölle. Tulevaisuudessa henkilökunta haluaa osallistua strategiatyöhön vielä enemmän. Sitoutumiseen vaikuttavan määräaikaisuuden muutoksia tulee miettiä. Yrittäjyyskoulutuksen kehittäminen alkaa yhteisistä materiaaleista ja toimintatavoista. The client of this study was Training Centre Foundation of Northern Finland, which was founded in 1990 in Haapavesi. The Foundation owns PSK - Adult Education Centre in Oulu. PSK is developing the entrepreneurship education. The aim of the study was to find out how entrepreneurial emphasis is reflected in various staff work groups. The study wanted to ask the staff suggestions for the development of entrepreneurship education. The study clarifies the term of strategy and strategy process. The examples of strategy process were found in PSK - Adult Education Centre entrepreneurial education. Case study was used approach in order to clarify the current situation of the Foundation Board of Directors, Executive Committee, trainers, and support staff point of view. According to the results strategy, entrepreneurship education shows quite well the organization's operations. Direct mentions about it were only few. Entrepreneurship Training wanted to offer for everyone. Entrepreneurship Training sessions was seen important for the organization. Developing Items were identified and wanted to correct them. The whole staff saw high quality in education the most important thing. The strategy will further need clarification for the staff. In the future, the staff wants to participate in the strategy work even more. Development of Entrepreneurship Education will begin on common materials and practices.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2015 . 2024
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2015 . 2024
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Imppola, Tomi;

  Om man jämför en limfog med alternativa fastsättningsmetoder finns det både för- och nackdelar. En stor fördel med användning av limfogar är att materialet har ingen betydelse jämfört med tex svetsning. Däremot om reparationer krävs kan de limmade materialet bli skadat till den grad att det blir oanvändbart. Medan nitade material kan nitas om på nytt. En fördel med limfogar är den slutliga massan av fogen jämförd med totala massan hos hela konstruktionen. Däremot med nitning kommer det extra massa till på grund av nitarna. Detta slutarbete gjordes med målet att med geometriska förändringar av limfogar förbättra skjuvspänningens fördelning längs limfogen på så sätt att fogen skulle bli starkare. Då en limfog utsätts för belastning fördelas inte spänningen konstant längs fogen, utan det blir variationer och spänningen blir mera koncentrerade i punkter vid fogens ändor. För att kunna utföra simulationer med olika variationer av fogar användes FEA. Med FEA kan man få en visualisering på hur fogen beter sig under spänning och de koncentrerade områdena kan lokaliseras. Comsol Multyphysics var FEA programmet som användes. Olika variationer av geometrin testades för att reducera skjuvspännings maxima vid fogens ändpunkter Enligt testerna visade det sig att med simpla fogar kunde man nå de bästa resultaten med hjälp av små ändringar i limfogen, fogtjocklek och skarvvinkel. En enkel överlappsfog kunde förbättras med 27.9%. Ännu vidare förbättring med förtunning till delarna gav en förbättring på 62.85%. Skarvlimfogens vinkel ändrades för att nå en förbättring på 48.9%.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2021
  License: CC BY NC
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2021
   License: CC BY NC
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Lehtonen, Nenna;

  Opinnäytetyön toimeksiantajana on Näkemystehdas MBE Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää MBE:lle selkeä ja kirkastettu kilpailuetu ja erottautumistekijöitä asiakaskokemuksen näkökulmasta. Työssä toimeksiantajan nykyistä tilannetta kartoitettiin SWOT-analyysin avulla. Työn tietoperustassa tutkittiin markkinoinnin kilpailukeinoja 7P:n mallin sekä markkinointimixin mukaisesti, kilpailuetua ja sen käsitteitä, kolmea pääkilpailustrategiaa sekä asiakaskokemuksen käsitteitä. Työn tutkimuksellinen osuus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, menetelmänä toimi puolistrukturoitu puhelinhaastattelu toimeksiantajan yritysasiakkaille. Osana tutkimusta toteutettiin kilpailija-analyysi Näkemystehdas MBE:n kolmesta pääkilpailijasta. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että MBE:n kirkastettu ja selkeä kilpailuetu on luottamus. MBE rakentaa luottamusta asiakkaaseen, joka tehostaa asiakkaan myyntiä. Luottamusta voidaan jatkossa korostaa vielä enemmän esimerkiksi tuomalla esiin se heidän omissa arvoissaan.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Lehtonen, Jasna;

  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön lähtökohtana oli toimeksianto Maanmittauslaitokselta, joka vastaa Struven ketjun hallinnoinnista Suomessa. Toimeksiannon tarkoituksena oli kehittää opastuksia Struven ketjun Oravivuoren pisteelle, joka on yksi Suomen kuudesta maailmanperintöpisteestä. Tavoitteena oli luoda opastuskokonaisuus, jonka avulla saataisiin parannettua Struven ketjun tunnettuutta ja asemaa maailmanperintökohteena. Ennen varsinaisen tuotoksen ja sen tekoprosessin esittelyä opinnäytetyön toinen luku johdattelee lukijan viitekehyksen kautta ymmärtämään mikä Struven ketju on ja mikä on sen merkitys Unescon maailmanperintökohteena. Viitekehyksen kolmannessa luvussa syvennytään matkailutuotteen ja opastuksien kehittämiseen, mutta lisäksi selvitystyön kautta luodaan kokonaiskuva Suomen muiden maailmanperintökohteiden opastustarjonnasta. Tietoperustassa käsiteltyjä aiheita hyödynnettiin tuotoksen toteuttamisessa. Opinnäytetyön tuotoksena syntyneen opastuskokonaisuuden laatiminen aloitettiin maaliskuun 2021 alussa ja saatiin päätökseen kolme kuukautta myöhemmin saman vuoden toukokuun lopussa. Tekoprosessissa hyödynnettiin oleellisesti kenttätutkimusta, vertailukehittämistä ja lopullinen tuotos koottiin graafisen suunnittelun työkalulla Canvalla. Työn tuotoksena syntyi opastuskokonaisuus, joka sisältää kolme toisiaan täydentävää osaa: Kävelyoppaan, oppaan käsikirjan sekä yhden esitteen. Tuotoksen jokainen osa esitellään erillisesti opinnäytetyön toisiksi viimeisessä luvussa. Opinnäytetyön päättää pohdinta, jossa työn onnistuneisuutta pohdittiin erityisesti tuotoksen hyödynnettävyyden ja käytettävyyden kautta. Koko projektin onnistumista arvioidaan vertailemalla johdannossa määriteltyjen kriteerien kohtaamista lopputuloksen kanssa, mutta lisäksi arvioitiin oppimisprosessia. Opinnäytetyön tuotoksena syntynyt opastuskokonaisuus otetaan käyttöön kesällä 2021, eli tuotos on hyödyllinen ja ajankohtainen. Projekti katsottiin onnistuneeksi niin tekijän kuin toimeksiantajankin puolesta, ja se on herättänyt kiinnostusta jo nyt.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2021
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2021
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Pulli, Mikko;

  The objective of this study was to develop a method for measuring ultrasonic cleaning efficiency in Outotec Larox Ceramec filter. Ultrasonic cleaning of ceramic filter plates during the regeneration cycle is a key factor for maintaining the capacity of the filter. The functioning of ultrasonic washing has previously been assessed visually by examining the surface of the plates, and examining the permeability of used plates in a laboratory. The thesis includes large-scale research on the ultrasonic cleaning theory, the piezoelectric effect and the materials and equipment used in the ultrasonic wash. Constructed test equipment has provided the opportunity to collect versatile information about the properties of ultrasonic cleaning. The thesis discusses the ultrasonic washing, the theory of piezoelectric phenomena behind it, provides a brief overview of the available materials and presents the development of a sensor plate and measuring system. The results of the measurements made by using the test equipment are presented at the end of the study. As a result of the thesis, the developed measurement system enables the study of ultrasonic washing efficiency under production conditions, as well as allows development of alternative cleaning methods without time-consuming research and monitoring work. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää mittausmenetelmä ultraäänipesutehokkuuden tutkimiseksi Outotec Larox Ceramec -suodattimessa. Ceramec suodattimessa keraamisten suodatinlaattojen regenerointiin käytettävä ultraäänipesu on keskeinen tekijä laitteen kapasiteetin ylläpitämisessä. Ultraäänipesun toimivuutta on aiemmin arvioitu silmämääräisesti laattojen pintaa arvioimalla sekä tutkimalla käytettyjen laattojen läpäisevyyttä laboratoriokokein. Työhön sisältyi laajamittainen tutustuminen ultraäänipesun teoriaan, pietsosähköiseen ilmiöön ja materiaaleihin sekä ultraäänipesussa käytettäviin laitteistoihin. Tutkimustyötä varten rakennetulla testilaitteistolla on pystytty keräämään monipuolista tietoa ultraäänipesun ominaisuuksista. Opinnäytetyössä käydään läpi ultraäänipesun teoriaa, pietsosähköistä ilmiötä sen taustalla, luodaan lyhyt katsaus käytettäviin materiaaleihin sekä esitellään anturilaatan ja mittausjärjestelmän kehitystyö. Testilaitteistolla tehtyjen mittausten tulokset esitellään työn loppupuolella. Opinnäytetyön lopputuloksena kehitetty mittausjärjestelmä mahdollistaa ultraäänipesun toimivuuden tutkimisen tuotanto-olosuhteissa ja mahdollistaa vaihtoehtoisten pesumenetelmien kehityksen ilman aikaa vievää tutkimus- ja seurantatyötä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2015
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2015
   Data sources: Theseus
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
151,263 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Luoto, Toni;

  Työssä toteutettiin teknologia-alan yritykselle jatkuvan parantamisen malli ISO9001:2015 standardin kriteerit huomioiden. Työn toimeksiantajana toimi Nextfour Group Oy. Yritys on voimakkaassa kasvussa ja sen johtamista haluttiin kehittää laatujohtamisen jatkuvan parantamisen mallilla. Työ toteutettiin oman toimen ohessa osana laatutiimin toimintaa sekä kehityshankkeena. Kehityshankkeessa hyödynnettiin yrityksen sisäistä auditointiprossessia, haastatteluja sekä laadunhalintajärjestelmän dokumentaatiota. Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusmenetelmällä, jossa lähestymistapana käytettiin toimintatutkimusta. Työssä sovellettiin spiraalista toteutusmallia, jossa toistuvat syklit reflektoivat ja ohjasivat toimintaa. Tuloksena syntyi prosessimainen toimintaohje. Toimintaohje kokoaa laatupolitiikan, laatutavoitteet ja laatumittarit hallittavaksi kokonaisuudeksi. Toimintaohjeen perusteella organisaatio tunnistaa mitä laatutietoa se kerää toiminnastaan, kuka, missä ja miten tietoa kerää ja miten sitä hyödynnetään osana jatkuvaa parannusta. Tulosten avulla ymmärretään paremmin jatkuvan parantamisen kannalta oleellinen tieto ja sen puute. Toimintaohjeen myötä syntyi myös korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden prosessi, jolla poikkeamiin voidaan puuttua. Prosessit tukevat laatujohtamista, auttavat arvioimaan prosessien tehokkuutta ja toimintakykyä sekä tehostavat poikkeamien käsittelyä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2023
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2023
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kivelä, Pekka;

  Opinnäytetyön aiheena oli uuden www-järjestelmän kehittäminen Oulun Energia Oy lämpöpalveluiden tarpeisiin. Tarkoituksena oli toteuttaa järjestelmä, jonka avulla lämpöpalveluiden mittariasentajat voivat kirjata työtehtäviinsä liittyvät tiedot sähköiseen muotoon heti työn suorittamisen yhteydessä. Uusi järjestelmä haluttiin integroida Oulun Energian taustajärjestelmiin ja automatisoida työtehtäviin liittyvien tietojen siirtyminen järjestelmien välillä niiden kirjaamisen jälkeen. Tavoitteena oli poistaa tarve työvaiheiden toistamiseen ja nopeuttaa sekä helpottaa mittariasentajien työskentelyä. Järjestelmäkehityksen lisäksi opinnäytetyössä käsitellään energian mittausta kaukolämmössä sekä mittauksesta saadun datan keräämistä ja hyödyntämistä. Järjestelmä toteutettiin kesän ja syksyn 2015 aikana. Opinnäytetyön tekijän rooli kehitysprojektissa oli varsinainen tekninen toteutus eli lähdekoodin tuottaminen Oulun Energian henkilökunnan laatiman vaatimusmäärittelyn pohjalta. Lisäksi projektiin sisältyi muun muassa käyttöohjeistuksen laatimista. Järjestelmä on ollut lämpöpalveluiden käytössä loppuvuodesta 2015 asti, ja siitä käytetään nimitystä Sähköinen Raportti. Opinnäytetyötä varten tehdyissä käyttäjähaastatteluissa kävi ilmi, että järjestelmään on oltu tyytyväisiä ja sen todettiin nopeuttaneen työskentelyä merkittävästi. Käyttäjät arvioivat yhden työtehtävän suorittamisen nopeutuneen vähintään puolella, entisestä toimintatavasta aiheutuneiden ongelmatapausten kohdalla vielä enemmänkin. Kehitysideoitakin tuli haastatteluissa esille, ja järjestelmän toimintaa olisi mahdollista laajentaa uudenlaisia käyttötapauksia silmällä pitäen. Lopputuloksena kehitysprojekti voidaan todeta onnistuneeksi, sillä alkuperäiseen tavoitteeseen työskentelyn nopeuttamisesta ja helpottamisesta on päästy.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2017
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2017
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Koski, Aino-Maija;

  The target of this final thesis was to find a new sustainable business model for fashion trade. The complex problems of today’s fast fashion industry were charted and a business model that provides solutions and supports the development of eco fashion industry was investigated. The thesis examined the burden of fashion industry on the environment and also considers the customer’s point of view. The future forecasts of fashion industry affected the business model. The thesis is functional and the conclusions are partly based on the writer’s expertise from the fashion industry. The thesis endeavored to provide a solution in the form of business activity, which is supplemented with a study of the most potential customer group. The choice of the customer segment was focused on women, from which a more niche group was selected during the study. The companies already serving the formed customer group were analyzed in terms of the market situation. The analysis was also affected by the forecasts conducted for the clothing industry. In the light of the information gathered and the industry forecasts a sustainable business model was designed to meet the demands of today’s conscious and demanding customer. The designed business model fulfills the values of the concept of sustainability the best. The business idea, which is based on manufacturing upon order and is more customer-oriented, is presented comprehensively and was evaluated in relation to the original goals. Tässä opinnäytetyössä pyrittiin löytämään uudenlainen kestävän kehityksen mukainen liiketoimintatavan muotiteollisuuteen. Työssä kartoitettiin nykyisen valmisvaateteollisuuden monitahoiset ongelmakohdat ja pyrittiin hahmottamaan niihin vastaava, alan kehitystä tukeva liiketoimintamalli. Työssä tutkittiin vaateteollisuuden kuormittavuutta ympäristölle ja tarkasteltiin markkinoita myös kuluttajan näkökulmasta. Alan tulevaisuuden näkymät vaikuttivat hahmotettavaan toimintamalliin. Opinnäytetyö on toiminnallinen ja työssä tehtävät päätelmät perustuivat osin tekijän asiantuntemukseen vaatealalta. Opinnäytetyössä pyrittiin tarjoamaan liiketoiminnallinen ratkaisu, jonka muodostamista työssä auttaa potentiaalisimman asiakaskohderyhmän selvittäminen. Kohderyhmän valinta rajattiin valmiiksi aikuisiin naisiin, joista rajattiin tarkempi ryhmä. Ryhmää jo palvelevien yritysten toimintaa tarkasteltiin suhteessa markkinatilanteeseen. Kilpailija-analyysiin vaikuttivat myös vaateteollisuudelle tehdyt alan ennusteet. Saatujen tietojen ja alan ennusteiden pohjalta työssä suunniteltiin kestävän kehityksen mukainen liiketoimintamalli, joka vastaa tiedostavan ja vaativan kuluttajan tarpeisiin. Tilausten perusteella tehtävään tuotantoon pohjaava ja aiempaa asiakaslähtöisempi liikeidea esitellään kattavasti ja sen suunniteltu toiminta arvioitiin kriittisesti suhteessa tavoitteisiin.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2016
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2016
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Lehto, Salli;

  Opinnäytetyössä tutkittiin ja vertailtiin sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden ja sosionomiopiskelijoiden ajatuksia ja kokemuksia kohtaamisista sosiaalipalveluissa. Tavoitteena oli selvittää sosiaalipalveluissa esiintyviä sukupuolivähemmistöjen kohtaamisen ongelmia ja vahvuuksia ja sitä kautta koulutuksen kehittämistarpeita. Aiheen valinta ja opinnäytetyön tarpeellisuus perustuivat havainnoille sosionomiopiskelijoiden ja -opettajien tiedonpuutteesta sekä sosionomin eettiselle velvollisuudelle toimia haavoittuvassa asemassa olevien äänitorvena. Transihmisten Suomessa kohtaama syrjintä ja ihmisoikeusrikkomukset kuten pakkostrerilaatio ovat herättäneet kansainvälistä huomiota viime vuosina. Opinnäytetyössä on sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen osuus, joiden aineistot on kerätty kahdella eri vastaajaryhmille tarkoitetulla Facebookin kautta levitetyllä, sähköisellä puolistrukturoidulla kyselyllä. Vastauksia kyselyyn tuli transihmisiltä 46 ja sosionomiopiskelijoilta 54. Mielipideväittämistä Likert-asteikolla 1-5 (täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä) on tehty tilastoanalyysi Google Formsin ja Tixelin avulla ja vapaa sana -osion tulokset käsitelty induktiivisella sisällönanalyysilla. Sekä tilastollisten että sanallisten vastausten mukaan transihmiset kohtaavat sosiaalipalveluissa syrjintää ja epäasiallista kohtelua, sosionomien tiedoissa ja taidoissa on merkittäviä puutteita ja sekä transihmiset että opiskelijat itse toivoivat aiheen parempaa käsittelyä sosionomiopinnoissa. Käytännössä tieto ja koulutus vaikuttavat työntekijän sukupuolikäsitykseen, joka puolestaan näkyy ammattilaisen asenteessa sukupuolivähemmistöön kuuluvaa asiakasta kohtaan ja on siten olennaista ammatillisen kohtaamisen onnistumisen kannalta. Tulosten ja aiempien tutkimusten perusteella sosiaalialan koulutuksen kehittäminen sukupuolivähemmistöjen osalta on siis perusteltua ja toivottua. Erityisesti perustietojen lisääminen ja asenteiden tarkastelu, mahdollisesti ulkopuolisen kokemuskouluttajan avulla, olisi suotavaa. Lisäksi voisi olla hyödyllistä järjestää opettajille oma koulutus aiheesta, jotta inklusiiviset sanavalinnat ja toimintatavat olisivat oletusarvoisesti läsnä kaikessa sosiaalialan opetuksessa. The purpose of the thesis was to gather information about experiences and thoughts of encounters in social services from both trans* people and Bachelor of social services students, and then compare these two viewpoints to find out differences and similarities. The aim was to find out whether the education should be updated and developed about gender minorities and if yes, then how. The need for this thesis has risen from noting deficiencies in knowledge about gender minorities among both students and teachers, and from the ethical responsibility for giving voice to oppressed groups. The discrimination and human right violations of trans* people in Finland, such as forced sterilization, have gained international attention in recent years. In this thesis there are both quantitative and qualitative methods. The data were collected using two half structured e-surveys shared on Facebook, one for trans* people (46 answers) and the other for Bachelor of social services students (54 answers). Eight Likert-scaled questions (1= totally disagree – 5= totally agree) were analyzed with Google Forms and Tixel, and vapaa sana -answers went through inductive content analysis. It was found that trans* people face discrimination and inappropriate behaviour in social services. There were also different kinds of deficiencies in the students’ knowledge and skills. Trans* people, as well as the students, disclosed hopes and needs for developing the social services education about this subject. Education and knowledge are the base of a persons’ gender perception, which affects the professional approach for encountering a trans* person as a client. This was found to be relevant on how successful or inappropriate the encounters were. According to the results of this thesis and former research, the development of social services education on gender minorities is justified and wished for. Especially basic information and introspection on the students’ own attitudes about trans* people, possibly with an expert by experience, would be useful. The findings also indicate a need for education to teachers to make inclusive speech and habits a baseline through all education for Bachelors of social services.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2018
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2018
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Sivonen, Jouni;

  This Bachelor's thesis was performed for Metropolia University of Applied Sciences. This thesis studies the future remote control and monitoring systems of distribution substations, as well as distribution substation future prospects. The study is based on professional literature of smart grids. The work deals first with electrical equipment’s automation and intelligent electronic devices (Intelligent Electronic Devices IEDs). After this microgrids and smart grid, as well as their properties, are dealt with. The study found out, that the future smart grids require new kind of measurement and control technologies. Modern intelligent electronic devices (IEDs) form a frame, to enable the smart grid metering technologies, and one of the most important measuring instruments is a phase measurement unit (PMU) device. The thesis also examined the role of distribution transformers in smart grids. Distribution transformers traditionally convert the medium-voltage network to a lower voltage, but in the future the role of distribution transformers will be prominent in connecting the low-voltage network of micro-production to the medium-voltage network. The result of this study is a small-scale overview of smart grid control and monitoring systems, as well as smart grid properties, and the opportunities that it offers. Tämä insinöörityö tehtiin Metropolia Ammattikorkeakoululle. Tässä insinöörityössä selvitettiin jakelumuuntamon tulevaisuuden kauko-ohjaus ja -valvontajärjestelmiä sekä jakelumuuntamon tulevaisuudennäkymiä. Työ toteutettiin perehtymällä älykkäiden sähköverkkojen kirjallisuuslähteisiin. Työssä käsitellään aluksi sähkölaitteistojen automaatiota ja älykkäitä elektronisia laitteita (Intelligent Electronic Devices, IED). Tämän jälkeen käsitellään mikroverkkoja ja älykkäitä sähköverkkoja sekä niiden ominaisuuksia. Työssä saatiin selvitettyä, että tulevaisuuden älykäs sähköverkko tarvitsee uudenlaisia mittaus- ja valvontateknologioita. Modernit älykkäät elektroniset laitteet muodostavat rungon, joilla mahdollistetaan älykkään sähköverkon mittaustekniikat, yksi tärkeimmistä mittauslaitteista on osoitinmittalaite (Phase Measurement Unit, PMU). Työssä selvitettiin myös jakelumuuntamon roolia älykkäissä sähköverkoissa. Jakelumuuntamo on perinteisesti muuntanut keskijänniteverkon jännitteen pienemmäksi, mutta tulevaisuudessa jakelumuuntamon rooli on merkittävämpi yhdistettäessä pienjänniteverkon mikrotuotantoa keskijänniteverkkoon. Työn lopputuloksena saatiin pienimuotoinen katsaus älykkään sähköverkon ohjaus- ja valvontajärjestelmistä sekä älykkään sähköverkon ominaisuuksista, ja sen antamista mahdollisuuksista.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2016
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2016
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Heikkinen, Kari;

  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö, joka on perustettu vuonna 1990 Haapavedellä. Säätiö omistaa mm. PSK – Aikuisopiston Oulussa. Oppilaitoksessa on menossa Yrittäjyyskoulutuksen kehittäminen. Tätä kehittämistyötä tukemaan haluttiin tehdä tutkimus yrittäjyyskoulutuksesta. Yrittäjyyskoulutus on linjattu organisaation strategiassa erittäin tärkeäksi osa - alueeksi. Tutkimuksella haluttiin selvittää, kuinka tämä yrittäjyyspainotus näkyy eri henkilökunta ryhmien työssä vai näkyykö se? Lisäksi tutkimuksessa haluttiin kysyä henkilökunnalta ehdotuksia yrittäjyyskoulutuksen kehittämiseen. Tutkimuksessa on aluksi selvitetty strategia – käsitteen sisältöä, strategia prosessia sekä henkilöstöjohtamista. Seuraavaksi on esitelty PSK - Aikuisopiston strategia. Tutkimuksessa on käytet-ty lähestymistapana tapaustutkimusta, jolla on selvitetty nykyistä tilannetta säätiönhallituksen, johtoryhmän, kouluttajien ja tukitoimintojen henkilöstön näkökulmasta. Tutkimuksessa haastateltiin 16 henkilöä. Tutkimusmenetelmänä on käytetty laadullista tutkimusta ja haastatteluja. Tulokset on analysoitu referoivan litteroinnin avulla. Tulosten mukaan strategiassa painotettu yrittäjyyskoulutus näkyy melko hyvin organisaation toiminnassa. Suoraan asian mainitsi vain muutama haastateltava, mutta strategiaan kirjoitettuja asioita mainitsivat lähes kaikki. Sisäinen yrittäjyys nousi esille hyvin useasti. Pieniä näkemyseroja on lähinnä toteutustavasta. Toisaalta haluttiin tarjota kaikille yrittäjäkoulutuksia, toisaalta taas haluttiin niiden olevan vapaavalintaisia. Lisäksi ehdotetaan opetussuunnitelmiin tehtäviä muutoksia. Yrittäjyyskoulutuksia pidettiin pääsääntöisesti tärkeänä organisaatiolle. Kehityskohdat tunnistettiin ja haluttiin ryhtyä korjaamaan niitä. Lisäksi yrityskoulutukseen tulleet ehdotukset on helppo toteuttaa. Kaikki pitivät laadukasta toimintaa erittäin tärkeänä. Organisaation strategia tulee vielä selventää henkilöstölle. Tulevaisuudessa henkilökunta haluaa osallistua strategiatyöhön vielä enemmän. Sitoutumiseen vaikuttavan määräaikaisuuden muutoksia tulee miettiä. Yrittäjyyskoulutuksen kehittäminen alkaa yhteisistä materiaaleista ja toimintatavoista. The client of this study was Training Centre Foundation of Northern Finland, which was founded in 1990 in Haapavesi. The Foundation owns PSK - Adult Education Centre in Oulu. PSK is developing the entrepreneurship education. The aim of the study was to find out how entrepreneurial emphasis is reflected in various staff work groups. The study wanted to ask the staff suggestions for the development of entrepreneurship education. The study clarifies the term of strategy and strategy process. The examples of strategy process were found in PSK - Adult Education Centre entrepreneurial education. Case study was used approach in order to clarify the current situation of the Foundation Board of Directors, Executive Committee, trainers, and support staff point of view. According to the results strategy, entrepreneurship education shows quite well the organization's operations. Direct mentions about it were only few. Entrepreneurship Training wanted to offer for everyone. Entrepreneurship Training sessions was seen important for the organization. Developing Items were identified and wanted to correct them. The whole staff saw high quality in education the most important thing. The strategy will further need clarification for the staff. In the future, the staff wants to participate in the strategy work even more. Development of Entrepreneurship Education will begin on common materials and practices.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2015 . 2024
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2015 . 2024
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Imppola, Tomi;

  Om man jämför en limfog med alternativa fastsättningsmetoder finns det både för- och nackdelar. En stor fördel med användning av limfogar är att materialet har ingen betydelse jämfört med tex svetsning. Däremot om reparationer krävs kan de limmade materialet bli skadat till den grad att det blir oanvändbart. Medan nitade material kan nitas om på nytt. En fördel med limfogar är den slutliga massan av fogen jämförd med totala massan hos hela konstruktionen. Däremot med nitning kommer det extra massa till på grund av nitarna. Detta slutarbete gjordes med målet att med geometriska förändringar av limfogar förbättra skjuvspänningens fördelning längs limfogen på så sätt att fogen skulle bli starkare. Då en limfog utsätts för belastning fördelas inte spänningen konstant längs fogen, utan det blir variationer och spänningen blir mera koncentrerade i punkter vid fogens ändor. För att kunna utföra simulationer med olika variationer av fogar användes FEA. Med FEA kan man få en visualisering på hur fogen beter sig under spänning och de koncentrerade områdena kan lokaliseras. Comsol Multyphysics var FEA programmet som användes. Olika variationer av geometrin testades för att reducera skjuvspännings maxima vid fogens ändpunkter Enligt testerna visade det sig att med simpla fogar kunde man nå de bästa resultaten med hjälp av små ändringar i limfogen, fogtjocklek och skarvvinkel. En enkel överlappsfog kunde förbättras med 27.9%. Ännu vidare förbättring med förtunning till delarna gav en förbättring på 62.85%. Skarvlimfogens vinkel ändrades för att nå en förbättring på 48.9%.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2021
  License: CC BY NC
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2021
   License: CC BY NC
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Lehtonen, Nenna;

  Opinnäytetyön toimeksiantajana on Näkemystehdas MBE Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää MBE:lle selkeä ja kirkastettu kilpailuetu ja erottautumistekijöitä asiakaskokemuksen näkökulmasta. Työssä toimeksiantajan nykyistä tilannetta kartoitettiin SWOT-analyysin avulla. Työn tietoperustassa tutkittiin markkinoinnin kilpailukeinoja 7P:n mallin sekä markkinointimixin mukaisesti, kilpailuetua ja sen käsitteitä, kolmea pääkilpailustrategiaa sekä asiakaskokemuksen käsitteitä. Työn tutkimuksellinen osuus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, menetelmänä toimi puolistrukturoitu puhelinhaastattelu toimeksiantajan yritysasiakkaille. Osana tutkimusta toteutettiin kilpailija-analyysi Näkemystehdas MBE:n kolmesta pääkilpailijasta. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että MBE:n kirkastettu ja selkeä kilpailuetu on luottamus. MBE rakentaa luottamusta asiakkaaseen, joka tehostaa asiakkaan myyntiä. Luottamusta voidaan jatkossa korostaa vielä enemmän esimerkiksi tuomalla esiin se heidän omissa arvoissaan.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Lehtonen, Jasna;

  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön lähtökohtana oli toimeksianto Maanmittauslaitokselta, joka vastaa Struven ketjun hallinnoinnista Suomessa. Toimeksiannon tarkoituksena oli kehittää opastuksia Struven ketjun Oravivuoren pisteelle, joka on yksi Suomen kuudesta maailmanperintöpisteestä. Tavoitteena oli luoda opastuskokonaisuus, jonka avulla saataisiin parannettua Struven ketjun tunnettuutta ja asemaa maailmanperintökohteena. Ennen varsinaisen tuotoksen ja sen tekoprosessin esittelyä opinnäytetyön toinen luku johdattelee lukijan viitekehyksen kautta ymmärtämään mikä Struven ketju on ja mikä on sen merkitys Unescon maailmanperintökohteena. Viitekehyksen kolmannessa luvussa syvennytään matkailutuotteen ja opastuksien kehittämiseen, mutta lisäksi selvitystyön kautta luodaan kokonaiskuva Suomen muiden maailmanperintökohteiden opastustarjonnasta. Tietoperustassa käsiteltyjä aiheita hyödynnettiin tuotoksen toteuttamisessa. Opinnäytetyön tuotoksena syntyneen opastuskokonaisuuden laatiminen aloitettiin maaliskuun 2021 alussa ja saatiin päätökseen kolme kuukautta myöhemmin saman vuoden toukokuun lopussa. Tekoprosessissa hyödynnettiin oleellisesti kenttätutkimusta, vertailukehittämistä ja lopullinen tuotos koottiin graafisen suunnittelun työkalulla Canvalla. Työn tuotoksena syntyi opastuskokonaisuus, joka sisältää kolme toisiaan täydentävää osaa: Kävelyoppaan, oppaan käsikirjan sekä yhden esitteen. Tuotoksen jokainen osa esitellään erillisesti opinnäytetyön toisiksi viimeisessä luvussa. Opinnäytetyön päättää pohdinta, jossa työn onnistuneisuutta pohdittiin erityisesti tuotoksen hyödynnettävyyden ja käytettävyyden kautta. Koko projektin onnistumista arvioidaan vertailemalla johdannossa määriteltyjen kriteerien kohtaamista lopputuloksen kanssa, mutta lisäksi arvioitiin oppimisprosessia. Opinnäytetyön tuotoksena syntynyt opastuskokonaisuus otetaan käyttöön kesällä 2021, eli tuotos on hyödyllinen ja ajankohtainen. Projekti katsottiin onnistuneeksi niin tekijän kuin toimeksiantajankin puolesta, ja se on herättänyt kiinnostusta jo nyt.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2021
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2021
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Pulli, Mikko;

  The objective of this study was to develop a method for measuring ultrasonic cleaning efficiency in Outotec Larox Ceramec filter. Ultrasonic cleaning of ceramic filter plates during the regeneration cycle is a key factor for maintaining the capacity of the filter. The functioning of ultrasonic washing has previously been assessed visually by examining the surface of the plates, and examining the permeability of used plates in a laboratory. The thesis includes large-scale research on the ultrasonic cleaning theory, the piezoelectric effect and the materials and equipment used in the ultrasonic wash. Constructed test equipment has provided the opportunity to collect versatile information about the properties of ultrasonic cleaning. The thesis discusses the ultrasonic washing, the theory of piezoelectric phenomena behind it, provides a brief overview of the available materials and presents the development of a sensor plate and measuring system. The results of the measurements made by using the test equipment are presented at the end of the study. As a result of the thesis, the developed measurement system enables the study of ultrasonic washing efficiency under production conditions, as well as allows development of alternative cleaning methods without time-consuming research and monitoring work. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää mittausmenetelmä ultraäänipesutehokkuuden tutkimiseksi Outotec Larox Ceramec -suodattimessa. Ceramec suodattimessa keraamisten suodatinlaattojen regenerointiin käytettävä ultraäänipesu on keskeinen tekijä laitteen kapasiteetin ylläpitämisessä. Ultraäänipesun toimivuutta on aiemmin arvioitu silmämääräisesti laattojen pintaa arvioimalla sekä tutkimalla käytettyjen laattojen läpäisevyyttä laboratoriokokein. Työhön sisältyi laajamittainen tutustuminen ultraäänipesun teoriaan, pietsosähköiseen ilmiöön ja materiaaleihin sekä ultraäänipesussa käytettäviin laitteistoihin. Tutkimustyötä varten rakennetulla testilaitteistolla on pystytty keräämään monipuolista tietoa ultraäänipesun ominaisuuksista. Opinnäytetyössä käydään läpi ultraäänipesun teoriaa, pietsosähköistä ilmiötä sen taustalla, luodaan lyhyt katsaus käytettäviin materiaaleihin sekä esitellään anturilaatan ja mittausjärjestelmän kehitystyö. Testilaitteistolla tehtyjen mittausten tulokset esitellään työn loppupuolella. Opinnäytetyön lopputuloksena kehitetty mittausjärjestelmä mahdollistaa ultraäänipesun toimivuuden tutkimisen tuotanto-olosuhteissa ja mahdollistaa vaihtoehtoisten pesumenetelmien kehityksen ilman aikaa vievää tutkimus- ja seurantatyötä.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2015
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2015
   Data sources: Theseus