Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
30 Research products

 • Research software
 • Other research products
 • Open Access
 • Czech
 • Digital Library University of West Bohemia
 • Transport Research

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Blahník, Pavel;

  Tato práce se zabývá výpočtem intenzit generované dopravy s použitím volně dostupných dat. Text obsahuje shrnutí současných způsobů prognózy dopravních intenzit a popisuje strukturu vybraného datového zdroje. V další části se práce zabývá propojením metodiky výpočtu s datovým zdrojem a podrobně popisuje výpočet dopravních intenzit. Cílem práce bylo navrhnout a ověřit automatizovaný proces pro výpočet generovaných dopravních intenzit z otevřených dat pro libovolné zájmové území. V rámci ověření kvality výsledků tohoto procesu bylo využito dopravních modelů pro zájmové území Plzeň-město a Klatovy. Obhájeno This thesis deals with the calculation of traffic intensities using freely available data. The text contains a summary of current methods of traffic intensity prognosing and describes the structure of the selected data source. In the next part, the work deals with the connection of the calculation methodology with the data source and describes in detail the calculation of traffic intensities. The aim of the work was to design and verify an automated process for calculating the generated traffic intensities from open data for any area of interest. As part of the verification of the quality of the results of this process, transport models were used for the area of interest Plzeň-město and Klatovy.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Klail, Ladislav;

  Tato bakalářská práce se zabývá analyzováním uplatnění, přínosů a postavení kombinované dopravy v České republice. Práce vychází z teoretických poznatků, popisů jednotlivých kategorií a pojmů, prezentace dat a údajů institucí a firem. Obhájeno This bachelor thesis deals with the analysis of the application, benefits and position of combined transport in the Czech Republic. The work is based on theoretical knowledge, descriptions of individual categories and concepts, presentation of data and data of institutions and companies.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Zajíc, Vojtěch;

  Bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh manipulačního kolejového vozíku pro přepravu podvozků o různých rozchodech. Řešení pevnostní analýzy rámu, vytvoření pohybového systému změny rozchodu pomocí kuličkových šroubů a spojování vozíku k sobě. Vytvoření 3D CAD modelu. Obhájeno The bachelor thesis contains a design of a rail handling trolley for transporting chassis with different gauges. It covers the strength analysis of the frame, the creation of a gauge change motion system using ball screws and the coupling of the trolley together. Creation of 3D CAD model.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Ozom, Bořek;

  Rešeršní část diplomové práce je zaměřena na problematiku únavové životnosti a zbytkových napětí u svařovaných konstrukcí. Zabývá se také možností aplikace vysokopevnostních ocelí ve vazbě na kolejová vozidla a detailně popisuje technologii vysokofrekvenčního mechanického impaktu (HFMI) a její úskalí. Cílem diplomové práce je provést a vyhodnotit únavové zkoušky svařenců z ocelí S235JR a S460MC u nichž byla aplikována technologie HFMI. Výstupem experimentální části diplomové práce bude posouzení vlivu technologie HFMI u zkoušených materiálů. Obhájeno The theoretical part of the diploma thesis is focused on the topic of fatigue life and residual stresses in welded structures. It also deals with the possibility of application of high-strength steels in connection with rail transport and describes in detail the technology of high-frequency mechanical impact (HFMI). The aim of the diploma thesis is to perform and evaluate fatigue tests on welded samples made of steels S235JR and S460MC and examine the influence of HFMI. The output of the experimental part of this thesis will be an assessment of the influence of HFMI technology on the tested materials.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Vaněk, Jakub;

  Cílem této práce je implementace nástroje vykonávajícího konverzní algoritmus mezi daty s datovou strukturou OpenStreetMap a nástrojem TrafficModeller. V úvodní části jsou představena geografická data, ETL proces a datové struktury nástrojů relevantních pro tuto práci. Dále je popsán návrh implementace a finální řešení problému. Obhájeno Goal of this thesis is to create data for Traffic Modeller tool using OpenStreetMap data. This thesis describes and uses knowledge aboud geographic data and ETL tools. In the opening part geographic data, ETL process and tools relevant for this thesis are introduced. In the later part implementation design and final solution is described.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Vyhnalová, Petra;

  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu logistiky vybrané firmy, pohybu informací a materiálu. Dále jsou v bakalářské práci zanalyzovány činnosti jednotlivých pracovníků a jejich vytížení. Poslední nejdůležitější částí práce jsou doporučení budoucích změn na základě výstupů ze situační analýzy. Obhájeno The bachelor thesis is focused on the analysis of the logistics of a selected company, the movement of information and material. Furthermore, the bachelor's thesis analyzes the activities of individual workers and their workload. The last most important part of the work are the recommendations of future changes based on the outputs of the situation analysis.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Timofiejev, Jiří;

  Tato diplomová práce se zabývá chytrým a dynamický osvětlením. V diplomové práci je popsána charakteristika světla a jeho základní pojmy. Dále je zde popsána legislativa veřejného osvětlení, jaké třídy osvětlení rozeznáváme a co se v nich měří a požaduje. Potom následuje kapitola o osvětlovacích soustavách veřejného osvětlení, jaké komponenty obsahuje, systémy a strategie řízení veřejného osvětlení a nakonec popis dynamického systému veřejného osvětlení a jeho možného využití v České republice. Navazuje kapitola o chytrých, multifunkčních sloupech, jejich popis a využití. Dále pak kapitola o elektromobilech, popis baterií a způsoby jejich nabíjení. Nakonec tato diplomová práce obsahuje tři vypracované modely v programu Simulink, který je součástí programu MATLAB, kde na konci je ekonomické a energetické zhodnocení jednoho modelu. Obhájeno This master thesis deals with smart and dynamic street lighting. This thesis describes the characteristics of light and its parameters. Furthermore, the legislation of street lighting is described, what classes of street lighting are recognized and what is measured and required in them. This is followed by a chapter on street lighting systems, what components they contain, street lighting control systems and strategies and finally a description of dynamic street lighting systems and their possible usage in the Czech Republic. This is followed by a chapter on smart, multifunctional poles, their description and usage. Then there is a chapter on electric vehicles, a description of batteries and how to charge them. Finally, this thesis contains three models developed in Simulink, which is part of MATLAB, where at the end there is an economic and energy evaluation of one model.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Tégl, Václav;

  Diplomová práce si klade za cíl obecně zhodnotit prostorové dopady vysokorychlostní železniční dopravní infrastruktury v rámci rozvoje regionů. Záměrem je zmapovat různé souvislosti, příležitosti a rizika, které přirozeně vytváří železniční dopravní infrastruktura a proces její výstavby. Železniční doprava nám přináší také efektivnější provoz na rozdíl od například silniční dopravy. K stanoveným cílům v rámci udržitelného regionálního rozvoje může ve velké míře přispět právě poměrně ekologická železniční doprava. V rámci kvalifikační práce je vytvořena komparativní analýza srovnávající silniční a železniční dopravu z hlediska nákladů a dostupnosti. Značná část diplomové práce je věnována městu Plzni a jeho dopravní dostupnosti. Dle celonárodního Programu rozvoje rychlých železničního spojení v ČR propojuje město Plzeň trať RS3 (Praha - Plzeň - Domažlice - Mnichov). Železniční doprava podporuje různé interakce mezi jednotlivými regiony. Bude mít tato trať významný vliv při posilování prostorových vazeb mezi regiony i na aglomeraci města Plzně? Prostorovým vazbám se rovněž věnuje problematika metropolizace a metropolitních regionů. V minulém programovém období (2014-2020) tvořilo město Plzeň jádro plzeňského metropolitního regionu. Podle nové strategie regionálního rozvoje ovšem již plzeňská aglomerace není hodnocená jako metropolitní region. Proč tomu tak je? Obhájeno The diploma thesis aims to generally evaluate the spatial impacts of high-speed rail transport infrastructure in the development of regions. The intention is to map the various contexts, opportunities and risks that the rail transport infrastructure naturally creates and the process of its construction. Rail transport also brings us more efficient traffic, unlike, for example, road transport. Relatively green rail transport can make a major contribution to the goals set for sustainable regional development. As part of the qualification work, a comparative analysis comparing the road is created and rail transport in terms of cost and availability. A significant part of the diploma thesis is dedicated to the city of Pilsen and its transport accessibility. According to the National Program for the Development of Fast Connections in the Czech Republic, the city of Pilsen connects the RS3 line (Prague - Pilsen - Domažlice - Munich). Rail transport promotes different interactions between regions. Will this route have a significant impact on strengthening spatial connections between regions and on the agglomeration of the city of Pilsen? Spatial links are also addressed by the issue of metropolitanization and metropolitan regions. In the last programming period (2014-2020), the city of Pilsen formed the core of the Pilsen metropolitan region. According to the new regional development strategy, however, the Pilsen agglomeration is no longer assessed as a metropolitan region. Why is that so?

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Plánička, Václav;

  Cílem práce je komplexní zpracování "přepravního práva" zaměřeného na leteckou dopravu a zařazení jednotlivých práv do souvislostí. Práce se bude zabývat regulací práv v letecké dopravě a praktickými možnostmi, kdy práva uplatnit. Práci bude tvořit také judikatura českých i mimočeských soudů. Obhájeno The aim of the work is a comprehensive elaboration of "transport law" focused on air transport and the inclusion of individual rights in context. The work will deal with the regulation of rights in air transport and practical possibilities when to exercise the rights. The work will also consist of case law of Czech and non-Czech courts.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Knížák, Pavel;

  Tato práce se zabývá tvorbou datové sady turistických rozcestníků a směrovek ve formátu Linked Open Data. V první části práce je nastíněna teorie Linked Open Data s ohledem na prostorová data a topologické vazby. Je zde také vytvořen datový model pro rozcestníky vycházející z datové sady SPOI (Smart Points of Interest). Druhá část práce se zabývá turistickými rozcestníky, směrovkami a tabulkami a praktickým převodem datové sady rozcestníků do formy Linked Open Data ve formátu RDF. Na konci práce je popis vizualizace jednotlivých turistických směrovek a tabulek. Obhájeno This work deals with the creation of a set of tourist signposts and link data in Linked Open Data format. The first part of the thesis outlines the Linked Open Data theory with respect to spatial data and topological links. There is also a data model for signposts in SPOI (Smart Points of Interest) data set. The second part of the thesis deals with tourist signposts, rudders and charts and the practical conversion of the data set of signposts into the Linked Open Data format in the RDF format. At the end of the thesis is a description of visualization of tourist signs and charts.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
30 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Blahník, Pavel;

  Tato práce se zabývá výpočtem intenzit generované dopravy s použitím volně dostupných dat. Text obsahuje shrnutí současných způsobů prognózy dopravních intenzit a popisuje strukturu vybraného datového zdroje. V další části se práce zabývá propojením metodiky výpočtu s datovým zdrojem a podrobně popisuje výpočet dopravních intenzit. Cílem práce bylo navrhnout a ověřit automatizovaný proces pro výpočet generovaných dopravních intenzit z otevřených dat pro libovolné zájmové území. V rámci ověření kvality výsledků tohoto procesu bylo využito dopravních modelů pro zájmové území Plzeň-město a Klatovy. Obhájeno This thesis deals with the calculation of traffic intensities using freely available data. The text contains a summary of current methods of traffic intensity prognosing and describes the structure of the selected data source. In the next part, the work deals with the connection of the calculation methodology with the data source and describes in detail the calculation of traffic intensities. The aim of the work was to design and verify an automated process for calculating the generated traffic intensities from open data for any area of interest. As part of the verification of the quality of the results of this process, transport models were used for the area of interest Plzeň-město and Klatovy.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Klail, Ladislav;

  Tato bakalářská práce se zabývá analyzováním uplatnění, přínosů a postavení kombinované dopravy v České republice. Práce vychází z teoretických poznatků, popisů jednotlivých kategorií a pojmů, prezentace dat a údajů institucí a firem. Obhájeno This bachelor thesis deals with the analysis of the application, benefits and position of combined transport in the Czech Republic. The work is based on theoretical knowledge, descriptions of individual categories and concepts, presentation of data and data of institutions and companies.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Zajíc, Vojtěch;

  Bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh manipulačního kolejového vozíku pro přepravu podvozků o různých rozchodech. Řešení pevnostní analýzy rámu, vytvoření pohybového systému změny rozchodu pomocí kuličkových šroubů a spojování vozíku k sobě. Vytvoření 3D CAD modelu. Obhájeno The bachelor thesis contains a design of a rail handling trolley for transporting chassis with different gauges. It covers the strength analysis of the frame, the creation of a gauge change motion system using ball screws and the coupling of the trolley together. Creation of 3D CAD model.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Ozom, Bořek;

  Rešeršní část diplomové práce je zaměřena na problematiku únavové životnosti a zbytkových napětí u svařovaných konstrukcí. Zabývá se také možností aplikace vysokopevnostních ocelí ve vazbě na kolejová vozidla a detailně popisuje technologii vysokofrekvenčního mechanického impaktu (HFMI) a její úskalí. Cílem diplomové práce je provést a vyhodnotit únavové zkoušky svařenců z ocelí S235JR a S460MC u nichž byla aplikována technologie HFMI. Výstupem experimentální části diplomové práce bude posouzení vlivu technologie HFMI u zkoušených materiálů. Obhájeno The theoretical part of the diploma thesis is focused on the topic of fatigue life and residual stresses in welded structures. It also deals with the possibility of application of high-strength steels in connection with rail transport and describes in detail the technology of high-frequency mechanical impact (HFMI). The aim of the diploma thesis is to perform and evaluate fatigue tests on welded samples made of steels S235JR and S460MC and examine the influence of HFMI. The output of the experimental part of this thesis will be an assessment of the influence of HFMI technology on the tested materials.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Vaněk, Jakub;

  Cílem této práce je implementace nástroje vykonávajícího konverzní algoritmus mezi daty s datovou strukturou OpenStreetMap a nástrojem TrafficModeller. V úvodní části jsou představena geografická data, ETL proces a datové struktury nástrojů relevantních pro tuto práci. Dále je popsán návrh implementace a finální řešení problému. Obhájeno Goal of this thesis is to create data for Traffic Modeller tool using OpenStreetMap data. This thesis describes and uses knowledge aboud geographic data and ETL tools. In the opening part geographic data, ETL process and tools relevant for this thesis are introduced. In the later part implementation design and final solution is described.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Vyhnalová, Petra;

  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu logistiky vybrané firmy, pohybu informací a materiálu. Dále jsou v bakalářské práci zanalyzovány činnosti jednotlivých pracovníků a jejich vytížení. Poslední nejdůležitější částí práce jsou doporučení budoucích změn na základě výstupů ze situační analýzy. Obhájeno The bachelor thesis is focused on the analysis of the logistics of a selected company, the movement of information and material. Furthermore, the bachelor's thesis analyzes the activities of individual workers and their workload. The last most important part of the work are the recommendations of future changes based on the outputs of the situation analysis.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Timofiejev, Jiří;

  Tato diplomová práce se zabývá chytrým a dynamický osvětlením. V diplomové práci je popsána charakteristika světla a jeho základní pojmy. Dále je zde popsána legislativa veřejného osvětlení, jaké třídy osvětlení rozeznáváme a co se v nich měří a požaduje. Potom následuje kapitola o osvětlovacích soustavách veřejného osvětlení, jaké komponenty obsahuje, systémy a strategie řízení veřejného osvětlení a nakonec popis dynamického systému veřejného osvětlení a jeho možného využití v České republice. Navazuje kapitola o chytrých, multifunkčních sloupech, jejich popis a využití. Dále pak kapitola o elektromobilech, popis baterií a způsoby jejich nabíjení. Nakonec tato diplomová práce obsahuje tři vypracované modely v programu Simulink, který je součástí programu MATLAB, kde na konci je ekonomické a energetické zhodnocení jednoho modelu. Obhájeno This master thesis deals with smart and dynamic street lighting. This thesis describes the characteristics of light and its parameters. Furthermore, the legislation of street lighting is described, what classes of street lighting are recognized and what is measured and required in them. This is followed by a chapter on street lighting systems, what components they contain, street lighting control systems and strategies and finally a description of dynamic street lighting systems and their possible usage in the Czech Republic. This is followed by a chapter on smart, multifunctional poles, their description and usage. Then there is a chapter on electric vehicles, a description of batteries and how to charge them. Finally, this thesis contains three models developed in Simulink, which is part of MATLAB, where at the end there is an economic and energy evaluation of one model.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Tégl, Václav;

  Diplomová práce si klade za cíl obecně zhodnotit prostorové dopady vysokorychlostní železniční dopravní infrastruktury v rámci rozvoje regionů. Záměrem je zmapovat různé souvislosti, příležitosti a rizika, které přirozeně vytváří železniční dopravní infrastruktura a proces její výstavby. Železniční doprava nám přináší také efektivnější provoz na rozdíl od například silniční dopravy. K stanoveným cílům v rámci udržitelného regionálního rozvoje může ve velké míře přispět právě poměrně ekologická železniční doprava. V rámci kvalifikační práce je vytvořena komparativní analýza srovnávající silniční a železniční dopravu z hlediska nákladů a dostupnosti. Značná část diplomové práce je věnována městu Plzni a jeho dopravní dostupnosti. Dle celonárodního Programu rozvoje rychlých železničního spojení v ČR propojuje město Plzeň trať RS3 (Praha - Plzeň - Domažlice - Mnichov). Železniční doprava podporuje různé interakce mezi jednotlivými regiony. Bude mít tato trať významný vliv při posilování prostorových vazeb mezi regiony i na aglomeraci města Plzně? Prostorovým vazbám se rovněž věnuje problematika metropolizace a metropolitních regionů. V minulém programovém období (2014-2020) tvořilo město Plzeň jádro plzeňského metropolitního regionu. Podle nové strategie regionálního rozvoje ovšem již plzeňská aglomerace není hodnocená jako metropolitní region. Proč tomu tak je? Obhájeno The diploma thesis aims to generally evaluate the spatial impacts of high-speed rail transport infrastructure in the development of regions. The intention is to map the various contexts, opportunities and risks that the rail transport infrastructure naturally creates and the process of its construction. Rail transport also brings us more efficient traffic, unlike, for example, road transport. Relatively green rail transport can make a major contribution to the goals set for sustainable regional development. As part of the qualification work, a comparative analysis comparing the road is created and rail transport in terms of cost and availability. A significant part of the diploma thesis is dedicated to the city of Pilsen and its transport accessibility. According to the National Program for the Development of Fast Connections in the Czech Republic, the city of Pilsen connects the RS3 line (Prague - Pilsen - Domažlice - Munich). Rail transport promotes different interactions between regions. Will this route have a significant impact on strengthening spatial connections between regions and on the agglomeration of the city of Pilsen? Spatial links are also addressed by the issue of metropolitanization and metropolitan regions. In the last programming period (2014-2020), the city of Pilsen formed the core of the Pilsen metropolitan region. According to the new regional development strategy, however, the Pilsen agglomeration is no longer assessed as a metropolitan region. Why is that so?

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Plánička, Václav;

  Cílem práce je komplexní zpracování "přepravního práva" zaměřeného na leteckou dopravu a zařazení jednotlivých práv do souvislostí. Práce se bude zabývat regulací práv v letecké dopravě a praktickými možnostmi, kdy práva uplatnit. Práci bude tvořit také judikatura českých i mimočeských soudů. Obhájeno The aim of the work is a comprehensive elaboration of "transport law" focused on air transport and the inclusion of individual rights in context. The work will deal with the regulation of rights in air transport and practical possibilities when to exercise the rights. The work will also consist of case law of Czech and non-Czech courts.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Knížák, Pavel;

  Tato práce se zabývá tvorbou datové sady turistických rozcestníků a směrovek ve formátu Linked Open Data. V první části práce je nastíněna teorie Linked Open Data s ohledem na prostorová data a topologické vazby. Je zde také vytvořen datový model pro rozcestníky vycházející z datové sady SPOI (Smart Points of Interest). Druhá část práce se zabývá turistickými rozcestníky, směrovkami a tabulkami a praktickým převodem datové sady rozcestníků do formy Linked Open Data ve formátu RDF. Na konci práce je popis vizualizace jednotlivých turistických směrovek a tabulek. Obhájeno This work deals with the creation of a set of tourist signposts and link data in Linked Open Data format. The first part of the thesis outlines the Linked Open Data theory with respect to spatial data and topological links. There is also a data model for signposts in SPOI (Smart Points of Interest) data set. The second part of the thesis deals with tourist signposts, rudders and charts and the practical conversion of the data set of signposts into the Linked Open Data format in the RDF format. At the end of the thesis is a description of visualization of tourist signs and charts.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.