Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
31,413 Research products, page 1 of 3,142

 • Research software
 • Other research products
 • Open Access
 • CZ
 • IE
 • Digital Library University of West Bohemia

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2023
  Open Access Czech
  Authors: 
  Sýkora, Milan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Jiskra, Petr; Tyrychtrová, Alice;
  Publisher: AntropoWeb
  Country: Czech Republic
 • Open Access English
  Authors: 
  Dryková, Blanka;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Pytlová, Kateřina;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Teoretická část bakalářské práce podává všeobecný přehled o bolesti a jejích aspektech, zaměřuje se na časté bolestivé stavy v ambulantní péči. Popisuje metody hodnocení a objektivizace bolesti a také možnosti analgezie. V praktické části této bakalářské práce jsme se zabývali hodnocením bolesti pomocí deskriptorů u strukturálních a funkčních lézí. Dále jsme se zabývali otázkou, zda u ambulantních pacientů dochází k poklesu intenzity bolesti po absolvování terapie, zda existuje rozdíl v použití deskriptorů bolesti v závislosti na pohlaví a jaký má vliv fyzioterapie na aktuální psychický stav pacientů. Z výsledků vyšlo najevo, že rozdíl v použitých deskriptorech není mezi strukturálními a funkčními lézemi nijak zásadní a u respondentů s bolestí způsobené strukturálními lézemi docházelo k významným shodám při volbě deskriptorů bolesti. Dále u všech pacientů došlo k poklesu intenzity bolesti po absolvování terapie. Co se týče rozdílů v použití deskriptorů bolesti v závislosti na pohlaví, došli jsme k závěru, že tyto rozdíly skutečně existují, přestože ženy i muži volili k popisu bolesti velmi podobné deskriptory. Přínosným zjištěním bylo, že fyzioterapie pozitivně ovlivňuje aktuální psychický stav pacientů. Obhájeno The theoretical part of the bachelor's thesis gives a general overview of pain and its aspects, focusing on common painful conditions in outpatient care. It describes methods for assessing and objectifying pain, as well as possibilities for analgesia. In the practical part of this Bachelor thesis, we looked at pain assessment using descriptors for structural and functional lesions. We also looked at whether outpatients experience a decrease in pain intensity after receiving therapy, whether there is a difference in the use of pain descriptors depending on gender and how physiotherapy affects patients' current psychological state. The results revealed that the difference in the descriptors used was not fundamental between structural and functional lesions, and there were significant coincidences in the choice of pain descriptors in the respondents with pain caused by structural lesions. In ad-dition, all patients experienced a decrease in pain intensity after receiving therapy. Regar-ding the differences in the use of pain descriptors depending on the sex, we conclude that these differences do exist, even though both women and men chose very similar descriptors to describe pain. A beneficial finding was that physiotherapy positively affects patients' current psychological state.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Vávrová, Martina;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Rigorózní práce se zabývá průsečíkem právní úpravy společného jmění manželů a insolvenčního řízení jako jednoho ze způsobů řešení nepříznivé situace dlužníka spočívající v nemožnosti plnit své dluhy. Práce se zaměřuje zejména na otázky, v jakých případech společné jmění manželů zaniká a jakým způsobem dochází k jeho vypořádání. Obhájeno The rigorous thesis deals with the conflict between the institute od joint property of spouses and the institute of insolvency proceedings, through which the debtor can solve his unfavourable situation, consisting in the inability to fulfil his debts.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Poláčková, Pavla;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Téma mojí bakalářské práce je Kulturní život v Klatovech v letech 1918-1938. Toto zaměření jsem si vybrala, protože mě zajímá život za první republiky a rozvoj kultury v Klatovech v tomto období. Práce bude rozdělena na čtyři kapitoly: definice kultury a kulturního života, spolky různých kategorií působících ve městě v daném období, kultura v Klatovech během první republiky a situace ve městě ke konci první republiky. Budu se také krátce zabývat divadlem a knihovnictvím v tomto období a porovnávat divadla v Lounech a v Klatovech. Cílem práce tedy bude zmapování kulturní situace v Klatovech ve zvoleném období a jeho zhodnocení. Obhájeno The topic of my bachelor thesis is Cultural life in Klatovy in the years 1918-1938. I chose this focus because I am interested in life during the First Republic and the development of culture in Klatovy during this period. The work will be divided into four chapters: definition of culture and cultural life, associations of various categories operating in the city in the period, culture in Klatovy during the First Republic and the situation in the city at the end of the First Republic. I will also deal briefly with theater and librarianship in this period and compare theaters in Louny and Klatovy. The aim of the work will be to map the cultural situation in Klatovy in the selected period and its evaluation.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Drozný, Lukáš;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se zabývá tématem elektroizolačních materiálů se zaměřením na točivé stroje. V práci jsou v úvodní kapitole definovány točivé stroje a jejich vinutí. V následujících kapitolách práce jsou popsány jednotlivé vlastnosti izolantů, které jsou pro výběr vhodných materiálů klíčové. V druhé části bakalářské práce je definováno, jaké materiály jsou v točivých strojích užívány, s uvedením konkrétních příkladů z praxe. V závěrečné kapitole práce, je provedena analýza a zamyšlení nad budoucím vývojem tohoto dynamického odvětví. V této bakalářské práci je provedena rešerše vědeckých pramenů, tak aby došlo k ucelení tématu elektroizolačních materiálů využívaných v točivých strojích a k zamyšlení se nad jejich vývojem do budoucna. Obhájeno This bachelor thesis deals with the topic of electrical insulating materials with a focus on rotating machines. There are rotating machines and their windings defined in the introductory chapters of the work. The following chapters describe the individual properties of insulators, which are the key to the selection of suitable materials. The second part of the bachelor thesis defines which materials are being used in the rotating machines, including specific examples from practical use. In the final chapter, there is an analysis and reflection on the future development of this dynamic industry performed. This bachelor thesis includes a research of scientific sources in order to complete the topic of electrical insulating materials used in rotating machines and also to reflect on their development in the future.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Křivan, Václav;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předkládaná diplomová práce popisuje statistické nástroje, které se využívají při analýze degradačních mechanismů elektroizolačních materiálů. Je zaměřena především na Weibullovo rozdělení, normální rozdělení, logaritmicko-normálnírozdělení a exponenciální rozdělení, která slouží k vyhodnocení dob do průrazu. Práce je dále zaměřená na vyhodnocení dat při působení tepelné degradace. Obhájeno This diploma thesis describes statistical tools that are used in the analysis of degradation mechanisms of electrical insulating materials. It focuses mainly on the Weibull distribution, normal distribution, lognormal distribution and exponential distribution, which are used to evalulate breakthrough times. The work is further focused on the evaluation of data under the influence of thermal degradation.

 • Other research product . 2022
  Open Access Czech
  Authors: 
  Málek, Zdeněk;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce se zabývá pojetím duše u hlavních antických myslitelů Platóna a jeho žáka Aristotela. První část práce vymezuje Platónské chápání duše. Druhá část popisuje, jak duši vykládá Aristotelés. Cílem této práce je poukázat na rozdíly výkladu duše v pojetí obou filozofů. Obhájeno The bachelor thesis deals with the concept of the soul in the main ancient thin-kers Plato and his pupil Aristotle. The first part of the thesis defines the Platonic un-derstanding of the soul. The second part describes how Aristotle interprets the soul. The aim of this work is to point out the differences in the interpretation of the soul in the conception of both philosophers.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Czech
  Authors: 
  Vostrá, Zuzana;
  Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
  Country: Czech Republic
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
31,413 Research products, page 1 of 3,142
 • Other research product . Other ORP type . 2023
  Open Access Czech
  Authors: 
  Sýkora, Milan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Jiskra, Petr; Tyrychtrová, Alice;
  Publisher: AntropoWeb
  Country: Czech Republic
 • Open Access English
  Authors: 
  Dryková, Blanka;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Pytlová, Kateřina;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Teoretická část bakalářské práce podává všeobecný přehled o bolesti a jejích aspektech, zaměřuje se na časté bolestivé stavy v ambulantní péči. Popisuje metody hodnocení a objektivizace bolesti a také možnosti analgezie. V praktické části této bakalářské práce jsme se zabývali hodnocením bolesti pomocí deskriptorů u strukturálních a funkčních lézí. Dále jsme se zabývali otázkou, zda u ambulantních pacientů dochází k poklesu intenzity bolesti po absolvování terapie, zda existuje rozdíl v použití deskriptorů bolesti v závislosti na pohlaví a jaký má vliv fyzioterapie na aktuální psychický stav pacientů. Z výsledků vyšlo najevo, že rozdíl v použitých deskriptorech není mezi strukturálními a funkčními lézemi nijak zásadní a u respondentů s bolestí způsobené strukturálními lézemi docházelo k významným shodám při volbě deskriptorů bolesti. Dále u všech pacientů došlo k poklesu intenzity bolesti po absolvování terapie. Co se týče rozdílů v použití deskriptorů bolesti v závislosti na pohlaví, došli jsme k závěru, že tyto rozdíly skutečně existují, přestože ženy i muži volili k popisu bolesti velmi podobné deskriptory. Přínosným zjištěním bylo, že fyzioterapie pozitivně ovlivňuje aktuální psychický stav pacientů. Obhájeno The theoretical part of the bachelor's thesis gives a general overview of pain and its aspects, focusing on common painful conditions in outpatient care. It describes methods for assessing and objectifying pain, as well as possibilities for analgesia. In the practical part of this Bachelor thesis, we looked at pain assessment using descriptors for structural and functional lesions. We also looked at whether outpatients experience a decrease in pain intensity after receiving therapy, whether there is a difference in the use of pain descriptors depending on gender and how physiotherapy affects patients' current psychological state. The results revealed that the difference in the descriptors used was not fundamental between structural and functional lesions, and there were significant coincidences in the choice of pain descriptors in the respondents with pain caused by structural lesions. In ad-dition, all patients experienced a decrease in pain intensity after receiving therapy. Regar-ding the differences in the use of pain descriptors depending on the sex, we conclude that these differences do exist, even though both women and men chose very similar descriptors to describe pain. A beneficial finding was that physiotherapy positively affects patients' current psychological state.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Vávrová, Martina;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Rigorózní práce se zabývá průsečíkem právní úpravy společného jmění manželů a insolvenčního řízení jako jednoho ze způsobů řešení nepříznivé situace dlužníka spočívající v nemožnosti plnit své dluhy. Práce se zaměřuje zejména na otázky, v jakých případech společné jmění manželů zaniká a jakým způsobem dochází k jeho vypořádání. Obhájeno The rigorous thesis deals with the conflict between the institute od joint property of spouses and the institute of insolvency proceedings, through which the debtor can solve his unfavourable situation, consisting in the inability to fulfil his debts.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Poláčková, Pavla;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Téma mojí bakalářské práce je Kulturní život v Klatovech v letech 1918-1938. Toto zaměření jsem si vybrala, protože mě zajímá život za první republiky a rozvoj kultury v Klatovech v tomto období. Práce bude rozdělena na čtyři kapitoly: definice kultury a kulturního života, spolky různých kategorií působících ve městě v daném období, kultura v Klatovech během první republiky a situace ve městě ke konci první republiky. Budu se také krátce zabývat divadlem a knihovnictvím v tomto období a porovnávat divadla v Lounech a v Klatovech. Cílem práce tedy bude zmapování kulturní situace v Klatovech ve zvoleném období a jeho zhodnocení. Obhájeno The topic of my bachelor thesis is Cultural life in Klatovy in the years 1918-1938. I chose this focus because I am interested in life during the First Republic and the development of culture in Klatovy during this period. The work will be divided into four chapters: definition of culture and cultural life, associations of various categories operating in the city in the period, culture in Klatovy during the First Republic and the situation in the city at the end of the First Republic. I will also deal briefly with theater and librarianship in this period and compare theaters in Louny and Klatovy. The aim of the work will be to map the cultural situation in Klatovy in the selected period and its evaluation.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Drozný, Lukáš;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se zabývá tématem elektroizolačních materiálů se zaměřením na točivé stroje. V práci jsou v úvodní kapitole definovány točivé stroje a jejich vinutí. V následujících kapitolách práce jsou popsány jednotlivé vlastnosti izolantů, které jsou pro výběr vhodných materiálů klíčové. V druhé části bakalářské práce je definováno, jaké materiály jsou v točivých strojích užívány, s uvedením konkrétních příkladů z praxe. V závěrečné kapitole práce, je provedena analýza a zamyšlení nad budoucím vývojem tohoto dynamického odvětví. V této bakalářské práci je provedena rešerše vědeckých pramenů, tak aby došlo k ucelení tématu elektroizolačních materiálů využívaných v točivých strojích a k zamyšlení se nad jejich vývojem do budoucna. Obhájeno This bachelor thesis deals with the topic of electrical insulating materials with a focus on rotating machines. There are rotating machines and their windings defined in the introductory chapters of the work. The following chapters describe the individual properties of insulators, which are the key to the selection of suitable materials. The second part of the bachelor thesis defines which materials are being used in the rotating machines, including specific examples from practical use. In the final chapter, there is an analysis and reflection on the future development of this dynamic industry performed. This bachelor thesis includes a research of scientific sources in order to complete the topic of electrical insulating materials used in rotating machines and also to reflect on their development in the future.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Křivan, Václav;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předkládaná diplomová práce popisuje statistické nástroje, které se využívají při analýze degradačních mechanismů elektroizolačních materiálů. Je zaměřena především na Weibullovo rozdělení, normální rozdělení, logaritmicko-normálnírozdělení a exponenciální rozdělení, která slouží k vyhodnocení dob do průrazu. Práce je dále zaměřená na vyhodnocení dat při působení tepelné degradace. Obhájeno This diploma thesis describes statistical tools that are used in the analysis of degradation mechanisms of electrical insulating materials. It focuses mainly on the Weibull distribution, normal distribution, lognormal distribution and exponential distribution, which are used to evalulate breakthrough times. The work is further focused on the evaluation of data under the influence of thermal degradation.

 • Other research product . 2022
  Open Access Czech
  Authors: 
  Málek, Zdeněk;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce se zabývá pojetím duše u hlavních antických myslitelů Platóna a jeho žáka Aristotela. První část práce vymezuje Platónské chápání duše. Druhá část popisuje, jak duši vykládá Aristotelés. Cílem této práce je poukázat na rozdíly výkladu duše v pojetí obou filozofů. Obhájeno The bachelor thesis deals with the concept of the soul in the main ancient thin-kers Plato and his pupil Aristotle. The first part of the thesis defines the Platonic un-derstanding of the soul. The second part describes how Aristotle interprets the soul. The aim of this work is to point out the differences in the interpretation of the soul in the conception of both philosophers.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Czech
  Authors: 
  Vostrá, Zuzana;
  Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
  Country: Czech Republic
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.