Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down

 • 2022-2022
 • Open Access
 • Research software
 • Other research products
 • FI
 • Finnish

Date (most recent)
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Tuominen, Juha;

  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää yksityisen ja julkisen sektorin välisiä rakennushankkeiden eroavaisuuksia. Työssä pyrittiin löytämään tapoja rakennuttamisen laadun parantamiseen ja selvittämään, millaisia muutoksia rakennuttamisen näkökulmasta kunnille aiheutuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen jälkeen, palveluiden siirryttyä hyvinvointialueille. Julkinen sektori on merkittävä rakennushankkeiden toimeksipanija. Rakennuttamisen päätehtävät rakennushankkeessa ovat organisointi, tavoitteiden asettaminen hankkeelle, suunnitteluttaminen, suunnittelun ja rakentamisen ohjaus sekä rakentamisen aikainen valvonta. Rakennuttamisen laatuun vaikuttavat monet tekijät. Erilaisia laatutyökaluja on olemassa useita ja niitä voidaan soveltaa myös rakennuttamisessa. Kaikenlaisen toiminnan vakioimisella saavutetaan aina parempaa ja toistettavampaa tulosta. Julkista sektoria ohjaavat lait ja asetukset. Julkiset hankinnat ovat yksityisen puolen hankintoihin nähden huomattavan säädeltyjä ja prosesseiltaan tarkkoja. Julkisia hankintoja koskee mittava määrä eri lakeja ja määräyksiä. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2016/1397 velvoittaa kuntia kilpailuttamaan hankintansa lain mukaan. Rakennushankkeen prosessissa on rakennuttamisen kannalta monia tärkeitä vaiheita. Työ pyrkii avaamaan niitä tarkemmin. Kunnallisissa hankkeissa taustalla vaikuttavat aina kunnan strategiset tavoitteet. Kunta tuottaa palveluja kuntalaisille verovaroin. Hankkeita tehdään eri lähtökohdista yksityisen sektorin hankkeisiin nähden. Kehittämistyön empiirinen osuus perustuu teorian tarkasteluun sekä tutkimusosaan. Tutkimusosa sisältää haastattelututkimukset. Haastattelututkimuksissa saadut tulokset tukivat sekä omaa käsitystäni että kirjallisten lähdetietojen aineistoa. Osana kehittämistyötä laadittiin yhden kaupungin rakennushankeprosessi prosessikaaviomuotoon. The aim of the present Master’s thesis is to study the differences in construction projects between the private and the public sectors. The study aims to find ways to improve the quality of managing construction projects and identify what kind of changes, from the perspective of construction project management, will result for municipalities from the reform of healthcare, social welfare and rescue services after the services have been moved to wellbeing services counties. The public sector is a major contractor of construction projects. The main tasks of construction project management are organization, setting up goals for the project, contract out a design, control of design and construction and supervision during the building work. The quality of construction project management is influenced by many factors. Various qualitative tools exist, and they can be applied to the management of construction projects. Better and more reproducible results are always achieved with the standardization of operations. The public sector is governed by laws and regulations. The public procurement is subject to a wide range of laws and regulations. Act on Public Procurement and Concession Contracts 2016/1397 obliges municipalities to tender their purchases according to the law. The present study discusses the important steps concerning construction project management in the process of a construction project. Municipal projects are always based on the strategic objectives of the municipality. The municipality provides services to its residents through tax revenues. Projects are carried out from a different perspective than the private sector projects. The empirical part of the study is based on the analysis of theory and the research. The research includes interview studies. The results of the interviews support the author’s own view and the data retrieved from written source materials. As part of the development work, the construction project process of one municipality was developed in the process diagram format.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Raukko, Anni;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Launonen, Laura;

  Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on selvittää tekijöitä, jotka vaikuttavat pelaajan pelikokemuksen muodostumiseen videopeleissä. Vaikka pelikokemukselle ei ole virallista määritelmää, käsite kuvaa pelin pelaamisesta syntyvää kokemusta, johon sisältyy pelin aikaiset sekä jälkeiset tuntemukset ja reaktiot. Ei voida kuitenkaan todeta, että negatiiviset reaktiot aiheuttaisivat negatiivisen kokemuksen ja positiiviset reaktiot positiivisen kokemuksen, vaan kokonaisuus on monen eri tekijän summa. Tutkielmaan tunnistettiin aiempien tutkimusten ja kirjallisuuden perusteella pelikokemukseen vaikuttaviksi tekijöiksi käytettävyys, motivaatio ja immersio, joihin jokaiseen sisältyy kolme alakategoriaa. Hyvän pelikokemuksen saamiseksi on tärkeää, että pelissä on hyvä käytettävyys, sillä pienetkin ongelmat aiheuttavat ärsyyntymistä pelaajissa. Vakavat käytettävyysongelmat taas voivat estää pelin pelaamisen jopa kokonaan. Pelikokemus vaihtelee myös paljon riippuen itse pelaajasta ja pelilajista, sillä ihmisillä on erilaisia odotuksia peleistä ja mikä motivoi heitä pelaamaan. Motivaatiot pelaamiselle vaihtelevat hyvin paljon, mutta kuitenkin pelaajia yhtenäistää tarve immersiolle eli peliin ”uppoutumiselle”, sillä se saa pelaajat jatkamaan pelin pelaamista. Pelaajien eroavaisuuksien vuoksi pelikokemusta ei ole voitu määritellä tarkaksi, jolloin sen mittaaminen on hankalaa. Kyselyjen ja tutkimusten avulla on kuitenkin voitu eritellä negatiivisen- ja positiivisen pelikokemuksen muodostavia tekijöitä. Pelikokemuksen tutkimiseen on käytetty hyödyksi myös peliarvosteluita, joissa pelaaja voi omin sanoin kuvailla kokemustaan. Arvosteluiden avulla voitiin selvittää tekijöitä, jotka merkitsevät eniten pelikokemuksen muodostumisessa, ja mille tekijöille pelaajat antavat eniten painoarvoa.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Rantala, Henriina;

  Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten ihmisten lisääntymistietoisuus ja –asenteet ovat muuttuneet Intiassa vuosien 1992–2021 välillä. Tutkielma toteutettiin tarkastelemalla Intian terveys- ja perheministeriön alulle panevia raportteja The National Family Health Survey vuosilta 1992–1993, 2005–2006 ja 2019–2021. Raportit eivät ole luonteeltaan suunnannäyttäjiä muutokseen, vaan sen hetkisten asiatilojen toteajia, minkä takia selkeät muutokset Intian yhteiskunnassa ovat havaittavissa. Intiasta mielenkiintoisen tutkimuskohteen tekee sen monimuotoisuus ja heterogeenisuus suhteessa kieleen, uskontoon, historiaan kuin perinteisiinkin. Vaikka Intia on julistautunut maailman suurimmaksi demokratiaksi, on se kuitenkin monin tavoin eriarvoinen maa. Tutkielmassani tarkastellaankin intialaisten naisten moninaisuuden tuomia eroja suhteessa lisääntymistietoisuuteen ja –asenteisiin, sekä naisten täysivaltaistumisessa tapahtuneita muutoksia suhteessa asenteisiin ja päätöksentekoon. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä toimii teoriaohjaava sisällönanalyysi. Sisällönanalyysin kautta raporteista nostettiin esiin kaksi teemaa, jotka ovat naisen moninaisuus sekä naisen täysivaltaisuus. Moninaisuuden osalta käsitellään maaseutu- ja kaupunkijaottelua sekä uskonto- ja kastijärjestelmää, kun taas naisen täysivaltaisuuden osalta peilataan voimaantumista, päätöksentekoa ja asenteita. Teoriaa käsittelevässä osuudessa sivutaan sosiaalista konstruktionismia ja esitellään Judith Butlerin sukupuolen performatiivisuuden sekä Yvonne Hirdmanin sukupuolijärjestelmän periaatteita ja havainnollistetaan sukupuolten välisen tasa-arvon ja voimaantumisen merkitystä. Kandidaatintutkielman perusteella voidaan todeta, että Intian lisääntymistietoisuudessa ja -asenteissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosien 1992–2021 välillä. Raporttien mukaan asuinpaikan, kastin ja uskonnon merkitys naisten lisääntymistietoisuuteen ja –asenteisiin on kaventunut huomattavasti. Patriarkaaliset asenteet ja naisen pitäminen “toisena” sukupuolena on kuitenkin edelleen läsnä esimerkiksi miehen oikeutuksessa rangaista naista väkivallalla, jos hän toimii miehen mielestä väärin. Naisen täysivaltaiseksi tuleminen vaatii muutoksia niin intialaisten naisten kuin miestenkin asenteissa.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Heikkilä, Juho; Viitasaari, Paula;

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa ohje rankaosaproteesin viimeistelyyn Turun ammattikorkeakoulun hammastekniikan oppiaineen opetuskäyttöön. Kirjallisen ohjeen tavoitteena oli syventää ymmärrystä viimeistelyyn liittyvistä tekniikoista ja viimeistelyprosessista kokonaisuutena. Työ toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä, joka sisältää kirjallisen viimeistelyohjeen opiskelijoiden käyttöön sekä raportin. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käydään läpi toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteita ja pohditaan sen soveltamista viimeistelyohjeen tekoon. Lisäksi teoriaosuudessa avataan rankaosaproteesin viimeistelyyn liittyviä avainkäsitteitä ja -prosesseja. Toiminnallisen opinnäytetyön toteutusosuudessa teemme selkoa ohjeenlaatimisprosessin vaiheista. Lopuksi arvoimme työn onnistumista ja kehityskohteita.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Mäkelä, Katja; Viitasalo, Valtteri;

  Tässä tutkimuksessa tutkitaan elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen tutkinto-ohjelman opiskelijoiden motiiveja opiskelun taustalla. Tutkimuskohteena olivat Tampereen yliopiston elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen tutkinto-ohjelman yli 25-vuotiaat opiskelijat. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia motiiveja aikuisopiskelijoilla on opiskelunsa taustalla ja miten itseohjautuva oppiminen ja hallintavalta ilmenevät opiskelijoiden motiiveissa. Tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus ja tutkimusotteeltaan narratiivinen. Tutkimusaineisto koostui seitsemästä anonyymistä kirjoitelman muodossa kerätystä vastauksesta. Aineiston analyysi toteutettiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä, jossa tutkimuksen teoreettinen viitekehys ohjasi analyysin loppuvaihetta. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa ovat elinikäinen oppiminen, itseohjautuva oppiminen, hallintavalta, motiivit ja motivaatio. Tutkimuksen tulosten perusteella opiskelijoiden motiivit jakautuivat sisäisiin, ulkoisiin sekä molempia motiiveja sisältäviin motiiveihin eli yhdistyneisiin motiiveihin. Sisäisistä motiiveista eniten esillä oli halu oppia ja kiinnostus alaa kohtaan. Sisäisiin motiiveihin linkittyi vahvasti itseohjautuvaan oppimiseen liittyvä teoria, josta esimerkkinä oppimisen kontrollointi ja kiinnostuksen löytyminen henkilöstä itsestään. Ulkoisista motiiveista esiin nousivat työpaikan saamiseen ja statukseen liittyvät motiivit. Ulkoiset motiivit liittyivät hallintavaltaan, jossa on kyse yhteiskunnan tavoista ohjailla ja vaikuttaa yksilöön. Yhdistyneet motiivit sisälsivät paremman työn saamisen ja kehittymisen halun, ja niistä oli pääteltävissä aspekteja liittyen sekä itseohjautuvaan oppimiseen että hallintavaltaan. Tuloksista on pääteltävissä aikuisopiskelijoiden oppimisen luonteeseen kohdistuva kiinnostus, joka opiskelun kannalta on hyödyllinen piirre. Niistä on myös pääteltävissä yhteiskunnan muovaamia käsityksiä korkeakoulutuksen työllistävyydestä, sen tuomasta arvostuksesta ja paremmasta tulotasosta sekä työpaikkojen paremmuuden hierarkiasta.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Tolvanen, Jesperi;

  Kolmiulotteisia pintoja käytetään tietokonegrafiikassa esimerkiksi lääketieteessä ja komponenttien suunnittelussa. Pinnanmuodostusalgoritmien avulla on myös mahdollista tehdä reaaliaikaisesti muokattavia pintoja, joita hyödynnetään esimerkiksi simulaatioissa. Pintojen tietokoneellisessa esityksessä tärkeää on esittää pinnat mahdollisimman vähillä resursseilla, kuitenkin säilyttäen piirteet mahdollisimman tarkasti. Tässä työssä tutkitaan kirjallisuuskatsauksen avulla kahta pinnanmuodostusmenetelmää. Nämä ovat Marching Cubes ja Dual Contouring. Tavoitteena on selvittää näiden menetelmien vahvuuksia ja heikkouksia sekä löytää vastaus siihen, millaisiin tilanteisiin kukin menetelmä toimii parhaiten. Marching Cubes on tutkituista menetelmistä varhaisempi. Sen toiminta perustuu siihen, että mallinnettava alue jaetaan samankokoisiin kuutioihin. Pinta muodostetaan ennalta määritetyt hakutaulukon pohjalta. Tämä hakutaulukko sisältää kaikki mahdolliset pintaelementtiyhdistelmät, jotka pinta voi saada yhden kuution sisäisellä alueella. Dual Contouring on tutkituista menetelmistä uudempi. Menetelmä perustuu reunojen tarkasteluun, ja etumerkkien muutokseen. Dual Contouring menetelmä ei hyödynnä hakutaulukoita, vaan pintaelementtien asettelu määräytyy ajonaikaisesti. Tämä mahdollistaa sen, että menetelmä voi muodostaa vaihtelevan kokoisia pintaelementtejä. Kummallekin menetelmälle löydettiin etuja sekä haittoja. Marching Cubes -menetelmä on vahvimmillaan, kun ajonaikaista laskentaa halutaan minimoida. Menetelmän heikkoutena on terävien reunojen tuotto sekä huonosti optimoidun lopputulokset. Dual Contouring -menetelmä soveltuu tilanteisiin, joissa muodostettava pinta sisältää teräviä reunoja. Menetelmällä tuotetut pinnat ovat myös paljon optimoidumpia. Heikkoutena menetelmässä on se, että tuotetut pinnat ovat aina täysin vesitiiviitä, mikä voi aiheuttaa vääristymiä pinnan muotoon ja tuottaa fyysisesti mahdottomia pintoja. Lisäksi menetelmä tarvitsee enemmän ajonaikaista laskentaa.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Laitinen, Sulo;

  Betoni on eniten käytetty rakennusmateriaali maailmassa. Huonosti suunniteltuna betoni jäisi heikkolaatuiseksi, jolloin se vaurioituisi helposti lyhentäen rakennusten ja rakenteiden käyttöikiä. Jotta betonista voidaan rakentaa pitkäikäisiä rakenteita, tulee rakenteita suunniteltaessa tuntea betoniin liittyvät laatutekijät. Betonin säilyvyysominaisuuksia on tutkittu vuosikymmenien ajan, mutta vasta vuonna 2005 Suomessa tehtiin betoninormeihin uudistus, jonka myötä käyttöikämitoituksen laatimisesta tuli velvoite rakennuksia suunniteltaessa. Tässä tutkimuksessa selvitetään betonirakenteiden käyttöikämitoituksen yleiset periaatteet. Lisäksi tutkimuksessa perehdytään betonin vauriomekanismeihin, niiden aiheuttamiin vaikutuksiin rakenteessa sekä keinoihin, joilla betonin vaurioitumista voidaan ehkäistä tai hillitä. Tutkimus tehtiin kokonaisuudessaan kirjallisuustutkimuksena hyödyntäen sekä painettuja julkaisuja että verkkojulkaisuja ja artikkeleita. Tutkimuksessa käytettyjä tärkeimpiä lähteitä olivat Suomen Betoniyhdistys ry:n painetut julkaisut, rakentamiseen liittyvät ohjeet ja standardit sekä asiantuntijoiden ja tuotevalmistajien verkkosivut. Tutkimuksen tuloksena todetaan rakenteiden käyttöikämitoituksen laatimisen olevan äärimmäisen tärkeä ja hyödyllinen rakennesuunnittelun vaihe rakennusten pitkän käyttöiän takaamiseksi. Tärkeimpiä keinoja betonin vauriomekanismeilta suojautumisessa ovat riittävän betonipeitepaksuuden saavuttaminen, suojahuokosimien käyttö sekä betonirakenteen riittävän tiiveyden saavuttaminen alhaisen vesi-sementtisuhteen avulla. Lisäksi betonirakenteen suojaaminen kosteudelta ja lialta sekä rakenteen halkeilun hallinta pidentävät rakenteen käyttöikää. Laadukkaasti suunnitellut rakennukset ja rakenteet saavuttavat helpoimmin pitkät käyttöiät tehden rakentamisesta tehokkaampaa, taloudellisempaa ja ympäristöystävällisempää, joten onnistuneella käyttöikämitoituksella on positiivisia vaikutuksia kaikille rakennushankkeen osapuolille.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Pitkänen, Ellen; Ahokas, Aliisa;

  Tämän laadullisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä kirjallisuuskasvatuksen tavoitteista ja menetelmistä esiopetuksessa. Aihetta on merkittävää tutkia, sillä vaikka lukemista on tutkittu paljon, tutkimukset ovat pitkälti keskittyneet lukusisältöön ja siihen, kuinka paljon lapset ja nuoret lukevat. Tutkimuksemme avulla haluamme saada lisää tietoa kirjallisuuskasvatuksen toteutustavoista. Kirjallisuuskasvatuksen tavoitteiden ja menetelmien lisäksi selvitämme, millainen varhaiskasvatuksen opettajan rooli kirjallisuuskasvatuksen toteuttajana on ja mitä kirjallisuutta esiopetuksessa luetaan. Tutkimuksen teoriapohjana on kirjallisuuskasvatuksen ja lastenkirjallisuuden käsitteet, joiden lisäksi mainitsemme muutamasta aiemmin tehdystä tutkimuksesta lukemiseen liittyen. Tutkimusaineiston keräsimme Office Forms -kyselylomakkeen avulla eräässä varhaiskasvattajien Facebook-ryhmässä. Kyselylomakkeeseen vastasi 20 varhaiskasvatuksen opettajaa useilta eri Suomen alueilta. Aineiston analyysissä käytimme aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Vastausten perusteella jaottelimme tuloksia pää- ja alateemoihin. Tulosten mukaan kirjallisuuskasvatuksen tavoitteiksi nähtiin luku- ja kirjoitustaidon sekä sosioemotionaalisten taitojen kehittyminen, kirjallisuuteen tutustuminen ja kiinnostuminen, maailmankuvan avartuminen sekä itsesäätelytaitojen kehittyminen. Kirjallisuuskasvatuksen menetelmiksi mainittiin esimerkiksi lukupiiritoiminta ja taidelähtöiset menetelmät. Tärkeimpinä asioina opettajan rooliin liittyen nähtiin lasten havainnoiminen ja kirjallisuuteen ohjaaminen. Lasten mielenkiinnon kohteiden havainnoinnin tärkeys nähtiin myös kirjallisuuden valitsemisen suhteen. Tulosten mukaan esiopetuksessa luetaan monipuolisesti satu-, kuva-, runo- ja tietokirjoja. Tulokset olivat pitkälti yhteydessä teoriaosuudessa esiin tulleisiin kirjallisuuskasvatuksen tavoitteisiin ja toteutuksiin. Erityisesti tuloksista ilmeni esiopetuksen tärkeys kirjallisuuteen tutustumisen ja innostamisen näkökulmasta. Tutkimustulosten avulla pystymme mahdollisesti tarjoamaan varhaiskasvatuksen opettajille lisää tietoa ja taitoja kirjallisuuskasvatuksen toteuttamisen suhteen esiopetuksessa.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Autio, Mikko;

  Tutkielmassa tarkastellaan konvolutiivisten neuroverkkojen (engl. convolutional neural network, CNN) käyttöä kuvantamisen analysoinnin automatisoinnissa. Tavoitteena tutkielmassa on vastata kysymykseen: Minkälaisia kehityskohteita lääketieteen alalla on havaittu näihin neuroverkkoihin liittyen? Tutkielmassa käsitellään myös näiden neuroverkkojen käytön ongelmia lääketieteen alalla sekä ratkaisuehdotuksia ongelmiin. Tutkielma toteutettiin kirjallisuusanalyysina, johon haettiin lähteitä pääasiassa Andorin, IEEE:n sekä ACM:n digitaalisista kirjastoista, ja hakusanoina käytettiin convolutional neural network, medicine, surgery, automation ja deep learning. CNN:t ovat kuvantunnistukseen erikoistuneita neuroverkkoja, jotka sisältävät useita konvoluutiokerroksia rakenteessaan. Ne ottavat syötteenään kuvan ja lopputuloksena saadaan kuva, joka on lajiteltu erilaisten löydösten perusteella tiettyyn ennalta määritettyyn kategoriaan. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että CNN:t ovat tehokas kuvantunnistuksessa käytetty neuroverkko, vaikka sen sovelluksista lääketieteen alalla on myös löydetty kehityskohteita. Tällä alalla tätä käytetään muun muassa kuvantamisen analysoinnin automatisoinnissa. Näiden neuroverkkojen ongelmina ovat pääasiassa datan luokkien epätasapaino, jota korjataan pääasiassa yliotannalla, algoritmien läpinäkyvyys, jota korjataan kehittämällä tulkittavia malleja, sekä koulutuksen kannalta kiintoisan koulutusdatan heikko saatavuus. Datan luokkien epätasapainon korjauksessa voidaan käyttää myös aliotantaa, mutta tämä metodi on todettu yliotantaa huonommaksi lääketieteen alalla. Yllättävänä löydöksenä oli myös se, että neuroverkkojen tarkkuutta on mahdollisesti yliarvioitu tehdyissä tutkimuksissa, mikä johtuu huonoista menettelytavoista sekä huonosta raportoinnista ja suunnittelusta. Tämän korjaamiseksi voitaisiin asettaa standardeja näiden neuroverkkojen testaukselle lääketieteen alalla, jolloin niiden tulokset olisivat myös verrattavissa keskenään. Avainsanat: Lääketiede, convolutional neural network, kuvantaminen, automatisointi, neuroverkot

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Tuominen, Juha;

  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää yksityisen ja julkisen sektorin välisiä rakennushankkeiden eroavaisuuksia. Työssä pyrittiin löytämään tapoja rakennuttamisen laadun parantamiseen ja selvittämään, millaisia muutoksia rakennuttamisen näkökulmasta kunnille aiheutuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen jälkeen, palveluiden siirryttyä hyvinvointialueille. Julkinen sektori on merkittävä rakennushankkeiden toimeksipanija. Rakennuttamisen päätehtävät rakennushankkeessa ovat organisointi, tavoitteiden asettaminen hankkeelle, suunnitteluttaminen, suunnittelun ja rakentamisen ohjaus sekä rakentamisen aikainen valvonta. Rakennuttamisen laatuun vaikuttavat monet tekijät. Erilaisia laatutyökaluja on olemassa useita ja niitä voidaan soveltaa myös rakennuttamisessa. Kaikenlaisen toiminnan vakioimisella saavutetaan aina parempaa ja toistettavampaa tulosta. Julkista sektoria ohjaavat lait ja asetukset. Julkiset hankinnat ovat yksityisen puolen hankintoihin nähden huomattavan säädeltyjä ja prosesseiltaan tarkkoja. Julkisia hankintoja koskee mittava määrä eri lakeja ja määräyksiä. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2016/1397 velvoittaa kuntia kilpailuttamaan hankintansa lain mukaan. Rakennushankkeen prosessissa on rakennuttamisen kannalta monia tärkeitä vaiheita. Työ pyrkii avaamaan niitä tarkemmin. Kunnallisissa hankkeissa taustalla vaikuttavat aina kunnan strategiset tavoitteet. Kunta tuottaa palveluja kuntalaisille verovaroin. Hankkeita tehdään eri lähtökohdista yksityisen sektorin hankkeisiin nähden. Kehittämistyön empiirinen osuus perustuu teorian tarkasteluun sekä tutkimusosaan. Tutkimusosa sisältää haastattelututkimukset. Haastattelututkimuksissa saadut tulokset tukivat sekä omaa käsitystäni että kirjallisten lähdetietojen aineistoa. Osana kehittämistyötä laadittiin yhden kaupungin rakennushankeprosessi prosessikaaviomuotoon. The aim of the present Master’s thesis is to study the differences in construction projects between the private and the public sectors. The study aims to find ways to improve the quality of managing construction projects and identify what kind of changes, from the perspective of construction project management, will result for municipalities from the reform of healthcare, social welfare and rescue services after the services have been moved to wellbeing services counties. The public sector is a major contractor of construction projects. The main tasks of construction project management are organization, setting up goals for the project, contract out a design, control of design and construction and supervision during the building work. The quality of construction project management is influenced by many factors. Various qualitative tools exist, and they can be applied to the management of construction projects. Better and more reproducible results are always achieved with the standardization of operations. The public sector is governed by laws and regulations. The public procurement is subject to a wide range of laws and regulations. Act on Public Procurement and Concession Contracts 2016/1397 obliges municipalities to tender their purchases according to the law. The present study discusses the important steps concerning construction project management in the process of a construction project. Municipal projects are always based on the strategic objectives of the municipality. The municipality provides services to its residents through tax revenues. Projects are carried out from a different perspective than the private sector projects. The empirical part of the study is based on the analysis of theory and the research. The research includes interview studies. The results of the interviews support the author’s own view and the data retrieved from written source materials. As part of the development work, the construction project process of one municipality was developed in the process diagram format.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Raukko, Anni;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Launonen, Laura;

  Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on selvittää tekijöitä, jotka vaikuttavat pelaajan pelikokemuksen muodostumiseen videopeleissä. Vaikka pelikokemukselle ei ole virallista määritelmää, käsite kuvaa pelin pelaamisesta syntyvää kokemusta, johon sisältyy pelin aikaiset sekä jälkeiset tuntemukset ja reaktiot. Ei voida kuitenkaan todeta, että negatiiviset reaktiot aiheuttaisivat negatiivisen kokemuksen ja positiiviset reaktiot positiivisen kokemuksen, vaan kokonaisuus on monen eri tekijän summa. Tutkielmaan tunnistettiin aiempien tutkimusten ja kirjallisuuden perusteella pelikokemukseen vaikuttaviksi tekijöiksi käytettävyys, motivaatio ja immersio, joihin jokaiseen sisältyy kolme alakategoriaa. Hyvän pelikokemuksen saamiseksi on tärkeää, että pelissä on hyvä käytettävyys, sillä pienetkin ongelmat aiheuttavat ärsyyntymistä pelaajissa. Vakavat käytettävyysongelmat taas voivat estää pelin pelaamisen jopa kokonaan. Pelikokemus vaihtelee myös paljon riippuen itse pelaajasta ja pelilajista, sillä ihmisillä on erilaisia odotuksia peleistä ja mikä motivoi heitä pelaamaan. Motivaatiot pelaamiselle vaihtelevat hyvin paljon, mutta kuitenkin pelaajia yhtenäistää tarve immersiolle eli peliin ”uppoutumiselle”, sillä se saa pelaajat jatkamaan pelin pelaamista. Pelaajien eroavaisuuksien vuoksi pelikokemusta ei ole voitu määritellä tarkaksi, jolloin sen mittaaminen on hankalaa. Kyselyjen ja tutkimusten avulla on kuitenkin voitu eritellä negatiivisen- ja positiivisen pelikokemuksen muodostavia tekijöitä. Pelikokemuksen tutkimiseen on käytetty hyödyksi myös peliarvosteluita, joissa pelaaja voi omin sanoin kuvailla kokemustaan. Arvosteluiden avulla voitiin selvittää tekijöitä, jotka merkitsevät eniten pelikokemuksen muodostumisessa, ja mille tekijöille pelaajat antavat eniten painoarvoa.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Rantala, Henriina;

  Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten ihmisten lisääntymistietoisuus ja –asenteet ovat muuttuneet Intiassa vuosien 1992–2021 välillä. Tutkielma toteutettiin tarkastelemalla Intian terveys- ja perheministeriön alulle panevia raportteja The National Family Health Survey vuosilta 1992–1993, 2005–2006 ja 2019–2021. Raportit eivät ole luonteeltaan suunnannäyttäjiä muutokseen, vaan sen hetkisten asiatilojen toteajia, minkä takia selkeät muutokset Intian yhteiskunnassa ovat havaittavissa. Intiasta mielenkiintoisen tutkimuskohteen tekee sen monimuotoisuus ja heterogeenisuus suhteessa kieleen, uskontoon, historiaan kuin perinteisiinkin. Vaikka Intia on julistautunut maailman suurimmaksi demokratiaksi, on se kuitenkin monin tavoin eriarvoinen maa. Tutkielmassani tarkastellaankin intialaisten naisten moninaisuuden tuomia eroja suhteessa lisääntymistietoisuuteen ja –asenteisiin, sekä naisten täysivaltaistumisessa tapahtuneita muutoksia suhteessa asenteisiin ja päätöksentekoon. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä toimii teoriaohjaava sisällönanalyysi. Sisällönanalyysin kautta raporteista nostettiin esiin kaksi teemaa, jotka ovat naisen moninaisuus sekä naisen täysivaltaisuus. Moninaisuuden osalta käsitellään maaseutu- ja kaupunkijaottelua sekä uskonto- ja kastijärjestelmää, kun taas naisen täysivaltaisuuden osalta peilataan voimaantumista, päätöksentekoa ja asenteita. Teoriaa käsittelevässä osuudessa sivutaan sosiaalista konstruktionismia ja esitellään Judith Butlerin sukupuolen performatiivisuuden sekä Yvonne Hirdmanin sukupuolijärjestelmän periaatteita ja havainnollistetaan sukupuolten välisen tasa-arvon ja voimaantumisen merkitystä. Kandidaatintutkielman perusteella voidaan todeta, että Intian lisääntymistietoisuudessa ja -asenteissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosien 1992–2021 välillä. Raporttien mukaan asuinpaikan, kastin ja uskonnon merkitys naisten lisääntymistietoisuuteen ja –asenteisiin on kaventunut huomattavasti. Patriarkaaliset asenteet ja naisen pitäminen “toisena” sukupuolena on kuitenkin edelleen läsnä esimerkiksi miehen oikeutuksessa rangaista naista väkivallalla, jos hän toimii miehen mielestä väärin. Naisen täysivaltaiseksi tuleminen vaatii muutoksia niin intialaisten naisten kuin miestenkin asenteissa.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Heikkilä, Juho; Viitasaari, Paula;

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa ohje rankaosaproteesin viimeistelyyn Turun ammattikorkeakoulun hammastekniikan oppiaineen opetuskäyttöön. Kirjallisen ohjeen tavoitteena oli syventää ymmärrystä viimeistelyyn liittyvistä tekniikoista ja viimeistelyprosessista kokonaisuutena. Työ toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä, joka sisältää kirjallisen viimeistelyohjeen opiskelijoiden käyttöön sekä raportin. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käydään läpi toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteita ja pohditaan sen soveltamista viimeistelyohjeen tekoon. Lisäksi teoriaosuudessa avataan rankaosaproteesin viimeistelyyn liittyviä avainkäsitteitä ja -prosesseja. Toiminnallisen opinnäytetyön toteutusosuudessa teemme selkoa ohjeenlaatimisprosessin vaiheista. Lopuksi arvoimme työn onnistumista ja kehityskohteita.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Mäkelä, Katja; Viitasalo, Valtteri;

  Tässä tutkimuksessa tutkitaan elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen tutkinto-ohjelman opiskelijoiden motiiveja opiskelun taustalla. Tutkimuskohteena olivat Tampereen yliopiston elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen tutkinto-ohjelman yli 25-vuotiaat opiskelijat. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia motiiveja aikuisopiskelijoilla on opiskelunsa taustalla ja miten itseohjautuva oppiminen ja hallintavalta ilmenevät opiskelijoiden motiiveissa. Tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus ja tutkimusotteeltaan narratiivinen. Tutkimusaineisto koostui seitsemästä anonyymistä kirjoitelman muodossa kerätystä vastauksesta. Aineiston analyysi toteutettiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä, jossa tutkimuksen teoreettinen viitekehys ohjasi analyysin loppuvaihetta. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa ovat elinikäinen oppiminen, itseohjautuva oppiminen, hallintavalta, motiivit ja motivaatio. Tutkimuksen tulosten perusteella opiskelijoiden motiivit jakautuivat sisäisiin, ulkoisiin sekä molempia motiiveja sisältäviin motiiveihin eli yhdistyneisiin motiiveihin. Sisäisistä motiiveista eniten esillä oli halu oppia ja kiinnostus alaa kohtaan. Sisäisiin motiiveihin linkittyi vahvasti itseohjautuvaan oppimiseen liittyvä teoria, josta esimerkkinä oppimisen kontrollointi ja kiinnostuksen löytyminen henkilöstä itsestään. Ulkoisista motiiveista esiin nousivat työpaikan saamiseen ja statukseen liittyvät motiivit. Ulkoiset motiivit liittyivät hallintavaltaan, jossa on kyse yhteiskunnan tavoista ohjailla ja vaikuttaa yksilöön. Yhdistyneet motiivit sisälsivät paremman työn saamisen ja kehittymisen halun, ja niistä oli pääteltävissä aspekteja liittyen sekä itseohjautuvaan oppimiseen että hallintavaltaan. Tuloksista on pääteltävissä aikuisopiskelijoiden oppimisen luonteeseen kohdistuva kiinnostus, joka opiskelun kannalta on hyödyllinen piirre. Niistä on myös pääteltävissä yhteiskunnan muovaamia käsityksiä korkeakoulutuksen työllistävyydestä, sen tuomasta arvostuksesta ja paremmasta tulotasosta sekä työpaikkojen paremmuuden hierarkiasta.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Tolvanen, Jesperi;

  Kolmiulotteisia pintoja käytetään tietokonegrafiikassa esimerkiksi lääketieteessä ja komponenttien suunnittelussa. Pinnanmuodostusalgoritmien avulla on myös mahdollista tehdä reaaliaikaisesti muokattavia pintoja, joita hyödynnetään esimerkiksi simulaatioissa. Pintojen tietokoneellisessa esityksessä tärkeää on esittää pinnat mahdollisimman vähillä resursseilla, kuitenkin säilyttäen piirteet mahdollisimman tarkasti. Tässä työssä tutkitaan kirjallisuuskatsauksen avulla kahta pinnanmuodostusmenetelmää. Nämä ovat Marching Cubes ja Dual Contouring. Tavoitteena on selvittää näiden menetelmien vahvuuksia ja heikkouksia sekä löytää vastaus siihen, millaisiin tilanteisiin kukin menetelmä toimii parhaiten. Marching Cubes on tutkituista menetelmistä varhaisempi. Sen toiminta perustuu siihen, että mallinnettava alue jaetaan samankokoisiin kuutioihin. Pinta muodostetaan ennalta määritetyt hakutaulukon pohjalta. Tämä hakutaulukko sisältää kaikki mahdolliset pintaelementtiyhdistelmät, jotka pinta voi saada yhden kuution sisäisellä alueella. Dual Contouring on tutkituista menetelmistä uudempi. Menetelmä perustuu reunojen tarkasteluun, ja etumerkkien muutokseen. Dual Contouring menetelmä ei hyödynnä hakutaulukoita, vaan pintaelementtien asettelu määräytyy ajonaikaisesti. Tämä mahdollistaa sen, että menetelmä voi muodostaa vaihtelevan kokoisia pintaelementtejä. Kummallekin menetelmälle löydettiin etuja sekä haittoja. Marching Cubes -menetelmä on vahvimmillaan, kun ajonaikaista laskentaa halutaan minimoida. Menetelmän heikkoutena on terävien reunojen tuotto sekä huonosti optimoidun lopputulokset. Dual Contouring -menetelmä soveltuu tilanteisiin, joissa muodostettava pinta sisältää teräviä reunoja. Menetelmällä tuotetut pinnat ovat myös paljon optimoidumpia. Heikkoutena menetelmässä on se, että tuotetut pinnat ovat aina täysin vesitiiviitä, mikä voi aiheuttaa vääristymiä pinnan muotoon ja tuottaa fyysisesti mahdottomia pintoja. Lisäksi menetelmä tarvitsee enemmän ajonaikaista laskentaa.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Laitinen, Sulo;

  Betoni on eniten käytetty rakennusmateriaali maailmassa. Huonosti suunniteltuna betoni jäisi heikkolaatuiseksi, jolloin se vaurioituisi helposti lyhentäen rakennusten ja rakenteiden käyttöikiä. Jotta betonista voidaan rakentaa pitkäikäisiä rakenteita, tulee rakenteita suunniteltaessa tuntea betoniin liittyvät laatutekijät. Betonin säilyvyysominaisuuksia on tutkittu vuosikymmenien ajan, mutta vasta vuonna 2005 Suomessa tehtiin betoninormeihin uudistus, jonka myötä käyttöikämitoituksen laatimisesta tuli velvoite rakennuksia suunniteltaessa. Tässä tutkimuksessa selvitetään betonirakenteiden käyttöikämitoituksen yleiset periaatteet. Lisäksi tutkimuksessa perehdytään betonin vauriomekanismeihin, niiden aiheuttamiin vaikutuksiin rakenteessa sekä keinoihin, joilla betonin vaurioitumista voidaan ehkäistä tai hillitä. Tutkimus tehtiin kokonaisuudessaan kirjallisuustutkimuksena hyödyntäen sekä painettuja julkaisuja että verkkojulkaisuja ja artikkeleita. Tutkimuksessa käytettyjä tärkeimpiä lähteitä olivat Suomen Betoniyhdistys ry:n painetut julkaisut, rakentamiseen liittyvät ohjeet ja standardit sekä asiantuntijoiden ja tuotevalmistajien verkkosivut. Tutkimuksen tuloksena todetaan rakenteiden käyttöikämitoituksen laatimisen olevan äärimmäisen tärkeä ja hyödyllinen rakennesuunnittelun vaihe rakennusten pitkän käyttöiän takaamiseksi. Tärkeimpiä keinoja betonin vauriomekanismeilta suojautumisessa ovat riittävän betonipeitepaksuuden saavuttaminen, suojahuokosimien käyttö sekä betonirakenteen riittävän tiiveyden saavuttaminen alhaisen vesi-sementtisuhteen avulla. Lisäksi betonirakenteen suojaaminen kosteudelta ja lialta sekä rakenteen halkeilun hallinta pidentävät rakenteen käyttöikää. Laadukkaasti suunnitellut rakennukset ja rakenteet saavuttavat helpoimmin pitkät käyttöiät tehden rakentamisesta tehokkaampaa, taloudellisempaa ja ympäristöystävällisempää, joten onnistuneella käyttöikämitoituksella on positiivisia vaikutuksia kaikille rakennushankkeen osapuolille.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Pitkänen, Ellen; Ahokas, Aliisa;

  Tämän laadullisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä kirjallisuuskasvatuksen tavoitteista ja menetelmistä esiopetuksessa. Aihetta on merkittävää tutkia, sillä vaikka lukemista on tutkittu paljon, tutkimukset ovat pitkälti keskittyneet lukusisältöön ja siihen, kuinka paljon lapset ja nuoret lukevat. Tutkimuksemme avulla haluamme saada lisää tietoa kirjallisuuskasvatuksen toteutustavoista. Kirjallisuuskasvatuksen tavoitteiden ja menetelmien lisäksi selvitämme, millainen varhaiskasvatuksen opettajan rooli kirjallisuuskasvatuksen toteuttajana on ja mitä kirjallisuutta esiopetuksessa luetaan. Tutkimuksen teoriapohjana on kirjallisuuskasvatuksen ja lastenkirjallisuuden käsitteet, joiden lisäksi mainitsemme muutamasta aiemmin tehdystä tutkimuksesta lukemiseen liittyen. Tutkimusaineiston keräsimme Office Forms -kyselylomakkeen avulla eräässä varhaiskasvattajien Facebook-ryhmässä. Kyselylomakkeeseen vastasi 20 varhaiskasvatuksen opettajaa useilta eri Suomen alueilta. Aineiston analyysissä käytimme aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Vastausten perusteella jaottelimme tuloksia pää- ja alateemoihin. Tulosten mukaan kirjallisuuskasvatuksen tavoitteiksi nähtiin luku- ja kirjoitustaidon sekä sosioemotionaalisten taitojen kehittyminen, kirjallisuuteen tutustuminen ja kiinnostuminen, maailmankuvan avartuminen sekä itsesäätelytaitojen kehittyminen. Kirjallisuuskasvatuksen menetelmiksi mainittiin esimerkiksi lukupiiritoiminta ja taidelähtöiset menetelmät. Tärkeimpinä asioina opettajan rooliin liittyen nähtiin lasten havainnoiminen ja kirjallisuuteen ohjaaminen. Lasten mielenkiinnon kohteiden havainnoinnin tärkeys nähtiin myös kirjallisuuden valitsemisen suhteen. Tulosten mukaan esiopetuksessa luetaan monipuolisesti satu-, kuva-, runo- ja tietokirjoja. Tulokset olivat pitkälti yhteydessä teoriaosuudessa esiin tulleisiin kirjallisuuskasvatuksen tavoitteisiin ja toteutuksiin. Erityisesti tuloksista ilmeni esiopetuksen tärkeys kirjallisuuteen tutustumisen ja innostamisen näkökulmasta. Tutkimustulosten avulla pystymme mahdollisesti tarjoamaan varhaiskasvatuksen opettajille lisää tietoa ja taitoja kirjallisuuskasvatuksen toteuttamisen suhteen esiopetuksessa.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Autio, Mikko;

  Tutkielmassa tarkastellaan konvolutiivisten neuroverkkojen (engl. convolutional neural network, CNN) käyttöä kuvantamisen analysoinnin automatisoinnissa. Tavoitteena tutkielmassa on vastata kysymykseen: Minkälaisia kehityskohteita lääketieteen alalla on havaittu näihin neuroverkkoihin liittyen? Tutkielmassa käsitellään myös näiden neuroverkkojen käytön ongelmia lääketieteen alalla sekä ratkaisuehdotuksia ongelmiin. Tutkielma toteutettiin kirjallisuusanalyysina, johon haettiin lähteitä pääasiassa Andorin, IEEE:n sekä ACM:n digitaalisista kirjastoista, ja hakusanoina käytettiin convolutional neural network, medicine, surgery, automation ja deep learning. CNN:t ovat kuvantunnistukseen erikoistuneita neuroverkkoja, jotka sisältävät useita konvoluutiokerroksia rakenteessaan. Ne ottavat syötteenään kuvan ja lopputuloksena saadaan kuva, joka on lajiteltu erilaisten löydösten perusteella tiettyyn ennalta määritettyyn kategoriaan. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että CNN:t ovat tehokas kuvantunnistuksessa käytetty neuroverkko, vaikka sen sovelluksista lääketieteen alalla on myös löydetty kehityskohteita. Tällä alalla tätä käytetään muun muassa kuvantamisen analysoinnin automatisoinnissa. Näiden neuroverkkojen ongelmina ovat pääasiassa datan luokkien epätasapaino, jota korjataan pääasiassa yliotannalla, algoritmien läpinäkyvyys, jota korjataan kehittämällä tulkittavia malleja, sekä koulutuksen kannalta kiintoisan koulutusdatan heikko saatavuus. Datan luokkien epätasapainon korjauksessa voidaan käyttää myös aliotantaa, mutta tämä metodi on todettu yliotantaa huonommaksi lääketieteen alalla. Yllättävänä löydöksenä oli myös se, että neuroverkkojen tarkkuutta on mahdollisesti yliarvioitu tehdyissä tutkimuksissa, mikä johtuu huonoista menettelytavoista sekä huonosta raportoinnista ja suunnittelusta. Tämän korjaamiseksi voitaisiin asettaa standardeja näiden neuroverkkojen testaukselle lääketieteen alalla, jolloin niiden tulokset olisivat myös verrattavissa keskenään. Avainsanat: Lääketiede, convolutional neural network, kuvantaminen, automatisointi, neuroverkot

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trepo - Institutiona...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/