Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down

 • 2022-2022
 • Research software
 • Other research products
 • FI
 • Finnish

Date (most recent)
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Tuominen, Juha;

  The aim of the present Master’s thesis is to study the differences in construction projects between the private and the public sectors. The study aims to find ways to improve the quality of managing construction projects and identify what kind of changes, from the perspective of construction project management, will result for municipalities from the reform of healthcare, social welfare and rescue services after the services have been moved to wellbeing services counties. The public sector is a major contractor of construction projects. The main tasks of construction project management are organization, setting up goals for the project, contract out a design, control of design and construction and supervision during the building work. The quality of construction project management is influenced by many factors. Various qualitative tools exist, and they can be applied to the management of construction projects. Better and more reproducible results are always achieved with the standardization of operations. The public sector is governed by laws and regulations. The public procurement is subject to a wide range of laws and regulations. Act on Public Procurement and Concession Contracts 2016/1397 obliges municipalities to tender their purchases according to the law. The present study discusses the important steps concerning construction project management in the process of a construction project. Municipal projects are always based on the strategic objectives of the municipality. The municipality provides services to its residents through tax revenues. Projects are carried out from a different perspective than the private sector projects. The empirical part of the study is based on the analysis of theory and the research. The research includes interview studies. The results of the interviews support the author’s own view and the data retrieved from written source materials. As part of the development work, the construction project process of one municipality was developed in the process diagram format. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää yksityisen ja julkisen sektorin välisiä rakennushankkeiden eroavaisuuksia. Työssä pyrittiin löytämään tapoja rakennuttamisen laadun parantamiseen ja selvittämään, millaisia muutoksia rakennuttamisen näkökulmasta kunnille aiheutuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen jälkeen, palveluiden siirryttyä hyvinvointialueille. Julkinen sektori on merkittävä rakennushankkeiden toimeksipanija. Rakennuttamisen päätehtävät rakennushankkeessa ovat organisointi, tavoitteiden asettaminen hankkeelle, suunnitteluttaminen, suunnittelun ja rakentamisen ohjaus sekä rakentamisen aikainen valvonta. Rakennuttamisen laatuun vaikuttavat monet tekijät. Erilaisia laatutyökaluja on olemassa useita ja niitä voidaan soveltaa myös rakennuttamisessa. Kaikenlaisen toiminnan vakioimisella saavutetaan aina parempaa ja toistettavampaa tulosta. Julkista sektoria ohjaavat lait ja asetukset. Julkiset hankinnat ovat yksityisen puolen hankintoihin nähden huomattavan säädeltyjä ja prosesseiltaan tarkkoja. Julkisia hankintoja koskee mittava määrä eri lakeja ja määräyksiä. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2016/1397 velvoittaa kuntia kilpailuttamaan hankintansa lain mukaan. Rakennushankkeen prosessissa on rakennuttamisen kannalta monia tärkeitä vaiheita. Työ pyrkii avaamaan niitä tarkemmin. Kunnallisissa hankkeissa taustalla vaikuttavat aina kunnan strategiset tavoitteet. Kunta tuottaa palveluja kuntalaisille verovaroin. Hankkeita tehdään eri lähtökohdista yksityisen sektorin hankkeisiin nähden. Kehittämistyön empiirinen osuus perustuu teorian tarkasteluun sekä tutkimusosaan. Tutkimusosa sisältää haastattelututkimukset. Haastattelututkimuksissa saadut tulokset tukivat sekä omaa käsitystäni että kirjallisten lähdetietojen aineistoa. Osana kehittämistyötä laadittiin yhden kaupungin rakennushankeprosessi prosessikaaviomuotoon.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Tamminen, Roosa; Moilanen, Jutta;

  Sosiaali- ja terveysalaa uhkaa vuoteen 2030 mennessä massaeläköityminen, jonka seurauksena alalle tarvitaan lisää hoitoalan henkilöstöä. Kentällä jo työtä tekevien hoitajien mukaan nykyisellään sairaanhoitajankoulutus ei valmista uusia sairaanhoitajia erikoissairaanhoidollisiin tehtäviin, joihin myös akuuttihoitotyö lukeutuu. On siis selvää, että itse työhön perehdyttämisen tulee olla tehokkaampaa vastatakseen alan tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ja helpottaa uuden henkilöstön perehdytysprosessia, sekä edistää potilas- ja työturvallisuutta luomalla uusi sähköinen perehdytysmateriaali. Toimeksiantajana toimi Kainuun keskussairaalan akuuttivastuualueen päivystyspalvelut. Aiheen valinta muodostui henkilöstön esiintuomasta tarpeesta ja hioutui yhdessä päivystyspalveluiden osastonhoitajan sekä opiskelijavastaavan kanssa. Perusteena aiheelle oli aiemman sijaisille suunnatun perehdytysmateriaalin puuttuminen ja tarve. Toimeksiantajan tarkoituksena on hyödyntää toteutettua materiaalia tulevien päivystyspalveluiden sijaisten perehdytykseen toimittamalla materiaali heille ennen työhön saapumista. Opinnäytetyöprosessia ohjasivat seuraavat tutkimuskysymykset: 1. Mitä erityispiirteitä akuuttihoito tuo perehdytykseen? 2. Minkälainen on hyvä ja tehokas perehdytys päivystyspalveluissa uusille työntekijöille? 3. Miten hyvä perehdytys tukee potilasturvallista hoitotyötä? Opinnäytetyö oli toiminnallinen, jonka tuloksena valmistui sähköinen perehdytysmateriaali päivystyspalveluille. Toimeksiantaja toivoi materiaalia, joka ei olisi puhtaasti A4-papereille rakennettu tekstitiedosto. Tästä johtuen tuote päädyttiin luomaan Power Point esityksenä, jonka muotoilu ja sisältö vastaa toimeksiantajan pyyntöä luoda kiinnostava ja kutsuva materiaali, jonka eteneminen vastaa tulevan sijaisen etenemistä toimipisteeltä toiselle hänen kokemuksensa karttuessa päivystysalueella. Tuotetta arvioitiin päivystyksen henkilöstölle suunnatulla kyselyllä ennen tuotteen viimeistelyä. Kyselyn tuloksista selvisi, että materiaali koettiin tarpeelliseksi ja sen nähtiin parantavan nykyistä sijaisten perehdytystä. Materiaalin ulkoasu ja sisältö nähtiin pääosin selkeänä ja toimivana. Toimeksiantajan mukaan opinnäytetyössä tehty materiaali vastasi toimeksiantoa. Opinnäytetyöprosessissa ilmenneitä jatkotutkimusaiheita ovat muun muassa materiaalin kehitettävyys toisiin työyksiköihin, materiaalin käyttökokemusten kartoittaminen sekä sen selvittäminen onko perehdytysmateriaalin avulla ollut tehokkaampaa. Lisäksi olisi hyvä selvittää, onko sillä ollut vaikutusta uusien sijaisten työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja yksikköön sitoutumiseen. Materiaalin tarkoituksena on myös se, että sitä ylläpidetään vastaamaan yksikön tarpeita jatkossa ajankohtaista tietoa lisäämällä ja päivittämällä myös tulevaisuudessa.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Aksela, Simo;

  Tämän opinnäytetyön aiheena on korjausrakentamisen jätteiden kierrätys. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kattavaa tietoa korjausrakentamisen jätteiden kierrättämisestä sekä selvittää, kuinka kierrätyskustannukset saadaan mahdollisimman alhaiseksi ja kuinka pienillä työmaa-alueilla voidaan kierrättää kustannustehokkaasti. Tämä opinnäytetyö perustuu Renevo Oy:n työnjohtajille tehtyihin haastatteluihin, yrityksen sisäisiin tiedostoihin sekä yhteistyökumppanilta saatuun dataan. Opinnäytetyö alkoi tutkimussuunnitelmalla. Tämän jälkeen tutkimusosioon kerättiin kirjallisuutta korjausrakentamisesta, eri jätejakeista ja niiden kierrättämisestä sekä uudesta jätelakiuudistuksesta. Seuraavaksi edettiin Renevo:n kierrätyksen nykytilaan sekä sen haasteisiin ja vertailtiin suppeasti ja laajasti kierrätetyn työmaan kustannuseroja. Lopuksi käytiin läpi tulokset ja yhteenveto. Opinnäytetyössä havaittiin, että mitä laajemmin ja useampia eri jätejakeita kierrätetään oikein, tulee se yritykselle kustannustehokkaammaksi. Opinnäytetyön tuotos koostuu jatkotoimenpide-ehdotuksista, joiden avulla yritys pystyy jatkossa suorittamaan kierrätystä kustannustehokkaammin. Jatkotoimenpide-ehdotukset perustuvat suunnitelmallisuuteen, ajoittamiseen, hyödylliseen tilankäyttöön sekä mahdollisiin uusiin sopimusehtoihin.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Pohjonen, Antti;

  Opinnäytetyö tehtiin Turun ammattikorkeakoululle. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää yksi tai kaksi toimivaa virtaussytometrimenetelmää, joilla voitaisiin nopeasti ja luotettavasti valvoa oluen laatua. Turun ammattikorkeakoululla ei ollut aiemmin kehitettyä toimivaa selektiivistä menetelmää, jolla saataisiin sekä hiiva- että bakteerisolupopulaatiot havaittua nopeasti ja luotettavasti. Olutnäytteistä oli tarkoituksena havaita mahdolliset hiiva- ja bakteerilajit, jotka saattavat aiheuttaa oluen pilaantumista. Näyteliuoksina käytettiin kolmea kaupallista ja yhtä itse valmistettua olutta. Opinnäytetyö oli luonteeltaan määrällinen eli kvantitatiivinen. Havaittuja hiiva- ja bakteerilajeja ei pyritty kvalitatiivisesti tunnistamaan. Virtaussytometria varten kehitettiin hiivasuspensio- ja bakteerisuspensiomenetelmät, joilla saatiin sekä panimohiiva että E. coli -bakteerilaji näkymään peptonivesinäytteiden pistekuvaajissa omina pistejoukkoinaan. Haasteeksi tulivat sekä suodattamattomat että suodatetut oluet, joiden väri absorboi EGFP:n lähettämän signaalin. Hiivasolupopulaatiot saatiin näkymään olutnäytteiden pistekuvaajissa ja histogrammeissa. Hiivasolususpensio-menetelmä kehitettiin onnistuneesti. The thesis was carried out for Turku University of Applied Sciences. The aim of this thesis was to develop one or two functional flow cytometry methods that could quickly and reliably measure the quality of beer. The Turku University of Applied Sciences did not have a previously developed functional selective method to detect both yeast and bacterial cell populations quickly and reliably. The purpose of the beer samples was to detect possible yeast and bacterial species that could cause beer contamination. Three commercial and one self-made beer were used as sample solutions. The thesis was quantitative in nature. No qualitative identification of observed yeast and bacterial species was performed. For the flow cytometry, a yeast suspension and bacterial suspension method were developed to detect both brewing yeast and E. coli strains. Said strains were detected on the dot plots of the peptone water samples. Both unfiltered and filtered beers’ colour absorbed the signal sent by EGFP. On the other hand, yeast cell populations were shown in beer samples dot plots and histograms. Yeast suspension method was successfully developed.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  License: CC BY-ND 4.0
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   License: CC BY-ND 4.0
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Sirviö, Jaana;

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää finanssialan yrityksen yhden tiimin ja esihenkilön työhyvinvoinnin nykytilaa työn ja työyhteisön näkökulmasta. Työyhteisössä on tapahtunut paljon muutoksia kuluneen vuoden aikana ja muutoksilla on ollut vaikutusta myös työntekijöiden hyvinvointiin. Tavoitteena oli tutkimuksen avulla löytää kehitysideoita tiimin työhyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteena on, että saadut tutkimustulokset ohjaavat tiimin toimintaa jatkossa ja tutkimuksen antaman tiedon avulla toteutetaan tulevia kehittämistoimia. Tutkimuksen kohderyhmänä oli yksi valtakunnallisesti ja osittain etänä työskentelevä viiden työntekijän tiimi ja heidän esimiehensä. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisesti lähetetyn kyselylomakkeen avulla. Esihenkilölle lähetettiin oma kysely tulosten vertailun ja analysoinnin helpottamiseksi. Esihenkilön kyselylomakkeessa painotettiin enemmän johtamiseen liittyviä aihealueita. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsiteltiin työkyvyn käsitteen laajenemista kokonaisvaltaiseksi työhyvinvoinniksi kolmen eri teorian kautta. Laaja-alainen työhyvinvointi huomioi myös työn mielekkyyden ja työn positiiviset ilmentymät. Teoriaosiota täydennettiin psykologisen turvallisuuden osa-alueella. Tutkimuksen mukaan työhyvinvointi oli tiimissä kohtalaisella tasolla. Työhyvinvointiin heikentävästi vaikuttivat työssä tapahtuneet muutokset ja sitä kautta epätietoisuus, jatkuvuuden puute ja turvattomuuden tunne. Tutkimuksen tulosten pohjalta havaittiin kolme kehityskohdetta, joita parantamalla voitaisiin vaikuttaa positiivisesti työyhteisön työhyvinvointiin. Tärkeimmiksi kehityskohteiksi vastausten perusteella nostaisin muutosprosessin selkeyttämisen, työn merkityksellisyyden lisäämisen sekä työstä saatavan palautteen lisäämisen.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Laitinen, Annu; Partanen, Sanna;

  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää Nature Hotel Spa & Resort Järvisydämen tunnettuutta ja mielikuvia kuluttajien keskuudessa, erityisesti Etelä-Savon alueella. Vastaavanlaista tutkimusta ei ole tehty Järvisydämelle aikaisemmin, jonka vuoksi toteutetun tutkimuksen koetaan sisältävän tärkeää tietoa toimeksiantajalle nykyistä brändiä sekä tulevaisuutta ajatellen. Opinnäytetyön tarkoituksena on myös osoittaa, miten tärkeää brändin hallinta yritykselle on: brändin arvo on tiiviisti yhteydessä brändin tunnettuuteen. Lisäksi luodut mielikuvat vaikuttavat suoraan arvoon. Opinnäytetyössä käsitellään näitä keskeisiä käsitteitä, jonka lisäksi avataan, millä tavoin yritys pystyisi hallitsemaan sekä edistämään niitä omaksi edukseen. Opinnäytetyö koostuu teoreettisesta viitekehyksestä ja kvalitatiivisesta, eli laadullisesta tutkimuksesta. Opinnäytetyössä keskeisinä käsitteinä toimivat tunnettuus, mielikuvat sekä brändi. Teoriaosuudella pyritään osoittamaan keskeisien teemojen tärkeyttä yrityksen hallinnassa, sekä luomaan selkeän yhteyden opinnäytetyön laadullisen tutkimuksen saatuihin tuloksiin. Tässä opinnäytetyössä hyödynnettiin laadullista tutkimusta. Aineistonkeruumenetelmänä toimi puolistrukturoitu haastattelu. Haastattelun näyte valittiin Järvisydämen asiakassegmenttien mukaisesti, jotta tulokset hyödyttäisivät toimeksiantajaa eniten. Haastattelu toteutettiin yhtenä päivänä kesäsesongin aikana, jonka jälkeen aineistoa käsiteltiin pääsääntöisesti sisällön erittelynä. Tuloksia kuvattiin myös kuvien avulla. Tutkimuksen tulokset kertovat, että haastatteluun valikoituneista kuluttajista suuri määrä on tietoinen hotellista. Hotellin tunnettuus ylettyy Etelä-Savosta myös muualle, kuten Pohjois-Karjalaan sekä Uudellemaalle. Tulokset myös osoittavat, että hotellista on muotoutunut enimmäkseen positiivinen kuva kuluttajien keskuudessa riippumatta siitä, ovatko he Järvisydämen asiakkaita. Tulokset kertovat myös muutaman negatiivisen kokemuksen, jonka vuoksi osalla kuluttajista on myös huonompia mielikuvia hotellista. Muutamasta negatiivisesta kokemuksesta huolimatta niissä on myös esillä positiivisia puolia, kuten hyvät kompensaatiot. Opinnäytetyö antaa haluttuja tietoja Järvisydämelle, jonka pohjalta he voivat tarvittaessa muokata ja kehittää toimintaansa sekä markkinointia. Tämän lisäksi muutkin organisaatiot voivat hyötyä tutkimustuloksista, kuten myös teoriaosuudesta omassa brändihallinnassaan. Tutkimus voidaan toteuttaa laajemmassa mittakaavassakin, esimerkiksi jos halutaan selvittää pelkästään Järvisydämen tunnettuutta. Tällöin määrällinen tutkimusmenetelmä koetaan hyödyttävimmäksi, jotta otoksesta tulisi laajempi, kuin tämän opinnäytetyön näyte.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  License: CC BY NC ND
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   License: CC BY NC ND
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kuisma, Jaana;

  Varsinais-Suomen maakuntastrategian tavoitteena on antaa kehityssuuntia ja toimenpiteitä siihen, kuinka maakunnan eri toimijat voivat toteuttaa tulevaisuuden toimintaansa ja visioita. Yksi strategian keskeinen tavoite on kansainvälisen rekrytoinnin parantaminen. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille rekrytoidaan ulkomaalaisia työntekijöitä ja prosessin tulee olla ohjeistettuna esimiehille ja ulkomaisten työntekijöiden palkkaamisesta vastaaville henkilöille. Yhtenäistä ohjetta ei ollut, joten sellainen täytyi laatia. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuoda esille ulkomaalaista työntekijää koskevaa lainsäädäntöä, sekä ulkomaisen työntekijän rekrytointiin liittyviä toimenpiteitä. Ulkomaalaislaissa määritellään ulkomaalaisen työtekijän työnteko-oikeus, sekä henkilön kansalaisuus ratkaisee, mitä dokumentteja työntekijän tulee esittää. Tutkimuksen empiirisessä osassa lähtötilannetta ja esimiesten osaamista prosessin tiimoilta kartoitettiin kyselytutkimuksen avulla. Tutkimuksessa kartoitettiin muiden saman alan organisaatioiden käytäntöjä benchmarking- metodilla. Tutkimuksen mukaan tärkeintä on tarkistaa työntekijän kansalaisuus ja osata toimia sen mukaan. Esimiehiä tulee ohjeistaa ja tutkimuksen pohjalta luodaan ohjeet, joita voidaan jakaa eri kanavissa. Tutkimuksen tuloksena esiin tulleita käytäntöjä otetaan käyttöön esimiehiä ja muuta henkilöstöä ohjeistettaessa.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Jaakola, Niko;

  Indoor thermal conditions play a significant role in creating comfortable indoor climate. Thus, it is important to take thermal conditions of the building into account in the early stage in the planning of the building. First of all, in this master’s thesis, it has been studied how to prevent overheating during summertime in a modularly built day care building. Second of all, when planning a day care building the calculated indoor temperature should not be above +25°C for more than 150°Ch based on the requirements of the Ministry of the Environment of Finland. Also, these calculations of the estimated indoor climate values should be approved by the authorities. Added to this, when simulating the standardized use, it was noticed that the most significant effect to the sum of degree hours of the cooling limits was gained by targeting the planning to the sun protection of the windows. In the simulation of the planned use, it was discovered that internal load of the interior had a significant effect in exceeding the sum of the degree hour of the cooling limit. Finally, this study revealed different solutions for reaching indoor climate values required by the authorities. Results showed that it is possible to obtain required thermal conditions without mechanical cooling system. Rakennuksen sisäilmaston lämpöolosuhteilla on suuri merkitys tilojen käyttäjien viihtyisyyteen ja rakennuksen suunnitteluvaiheessa onkin tärkeää huomioida sisälämpötiloihin vaikuttavat asiat, jotta rakennukseen saataisiin hyvä ja viihtyisä sisäilmasto. Työssä tutkittiin modulaarisen teräskennorunkorakenteisen päiväkodin ylilämpenemisen estämistä. Kun päiväkotirakennusta suunnitellaan, tulee viranomaisille laskelmin osoittaa, että rakennuksen laskennallinen sisälämpötila ei kesäkuukausina ylitä +25°C enemmän kuin 150 °Ch:lla. Tavoitteena oli löytää ratkaisuja siihen, että rakennuksen lämpöolosuhteet saataisiin vaatimukset täyttävälle tasolle ilman, että rakennusta tarvitsisi varustaa erillisellä jäähdytysjärjestelmällä. Vakioidun käytön simulaatioissa huomattiin, että suurimmat vaikutukset jäähdytysrajan astetuntisumman ylitykseen saatiin kohdistamalla toimenpiteet ikkunoiden aurinkosuojauksiin. Suunnitellun käytön simulaatioissa huomattiin, että rakennuksen sisäisillä kuormilla oli merkittävä vaikutus jäähdytysrajan astetuntisumman ylitykseen. Työn tuloksena löydettiin erilaisia ratkaisuja, joilla teräskennorunkorakenteisen päiväkodin jäähdytysrajan astetuntisumman ylityksen vaatimusraja on laskennallisesti mahdollista alittaa ilman jäähdytysjärjestelmää.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  Other ORP type . 2022
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   Other ORP type . 2022
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Uutinen, Jonas;

  Automaatio on maailmanlaajuisesti kasvava ala. Erilaisia automaatiojärjestelmiä löytyy paljon ja niille on omat käyttötarpeensa. Yritysten järjestelmien laadun ylläpitämiseksi täytyy testausvälineistöä sekä laitteiden ohjelmistoja kehittää jatkuvasti tulevaisuuden tarpeita ajatellen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda sekä kehittää testaus simulaattoria hajautetulle automaattiselle ohjausjärjestelmälle. Päätarkoituksena on suunnitella, luoda, kehittää sekä testata hajautetun ohjausjärjestelmän turvalogiikka komponentteja. Simulaattorin tulee simuloida ohjausjärjestelmän sähkökeskuskaappia. Laitteiston tulee soveltua ohjausjärjestelmän ohjelman testaukseen testaustilassa. Työ sisältää mahdollisesti myös muiden automaattisten ohjausjärjestelmien applikaatioiden valmistelua. Lisäksi työssä tarkastellaan Siemensin ohjelmointi työkaluja sekä niiden soveltuvuutta turvakomponenttien ohjelmointiin sekä konfigurointiin. Työssä käytetään Siemensin työkaluja sekä lähtökohtaisesti Siemensin logiikka komponentteja. Kehityskohteet tulevaisuutta ajatellen ovat simulaattorin jatkokehitys sekä testausmenetelmien kehittäminen.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Alenius, Juho;

  Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa toimeksiantajan toiminnanohjausjärjestelmän tiedostojenhallintaa. Toiminnanohjausjärjestelmässä oli ongelmia käytettävyydessä liittyen tiedostojen lataamiseen järjestelmään ja tiedostojen arkistointiin. Teoriaosuudessa tutustutaan käytettävyyteen, järjestelmässä käytettyyn suunnittelumalliin ja teknologioihin. Tietoperustan jälkeen käydään läpi toimeksiantajan toiminnanohjausjärjestelmän toimintaa ja järjestelmän tiedostohallintaan liittyviä ongelmia. Toiminnallisessa osuudessa määritellään suunnitelma ongelmien korjaamiseksi. Suunnitelmassa käytiin läpi järjestelmän ongelmakohdat ja määritettiin ratkaisut kyseisiin ongelmiin. Työn toteutuksessa käydään läpi tehdyt muutokset järjestelmään. Työn tuloksena järjestelmän tiedostojenhallintaan saatiin parannettua. Ongelmat ratkaistiin suunnitellulla tavalla. Lopuksi esiteltiin vielä mahdolliset jatkokehitysideat uusia ominaisuuksia koskien.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Tuominen, Juha;

  The aim of the present Master’s thesis is to study the differences in construction projects between the private and the public sectors. The study aims to find ways to improve the quality of managing construction projects and identify what kind of changes, from the perspective of construction project management, will result for municipalities from the reform of healthcare, social welfare and rescue services after the services have been moved to wellbeing services counties. The public sector is a major contractor of construction projects. The main tasks of construction project management are organization, setting up goals for the project, contract out a design, control of design and construction and supervision during the building work. The quality of construction project management is influenced by many factors. Various qualitative tools exist, and they can be applied to the management of construction projects. Better and more reproducible results are always achieved with the standardization of operations. The public sector is governed by laws and regulations. The public procurement is subject to a wide range of laws and regulations. Act on Public Procurement and Concession Contracts 2016/1397 obliges municipalities to tender their purchases according to the law. The present study discusses the important steps concerning construction project management in the process of a construction project. Municipal projects are always based on the strategic objectives of the municipality. The municipality provides services to its residents through tax revenues. Projects are carried out from a different perspective than the private sector projects. The empirical part of the study is based on the analysis of theory and the research. The research includes interview studies. The results of the interviews support the author’s own view and the data retrieved from written source materials. As part of the development work, the construction project process of one municipality was developed in the process diagram format. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää yksityisen ja julkisen sektorin välisiä rakennushankkeiden eroavaisuuksia. Työssä pyrittiin löytämään tapoja rakennuttamisen laadun parantamiseen ja selvittämään, millaisia muutoksia rakennuttamisen näkökulmasta kunnille aiheutuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen jälkeen, palveluiden siirryttyä hyvinvointialueille. Julkinen sektori on merkittävä rakennushankkeiden toimeksipanija. Rakennuttamisen päätehtävät rakennushankkeessa ovat organisointi, tavoitteiden asettaminen hankkeelle, suunnitteluttaminen, suunnittelun ja rakentamisen ohjaus sekä rakentamisen aikainen valvonta. Rakennuttamisen laatuun vaikuttavat monet tekijät. Erilaisia laatutyökaluja on olemassa useita ja niitä voidaan soveltaa myös rakennuttamisessa. Kaikenlaisen toiminnan vakioimisella saavutetaan aina parempaa ja toistettavampaa tulosta. Julkista sektoria ohjaavat lait ja asetukset. Julkiset hankinnat ovat yksityisen puolen hankintoihin nähden huomattavan säädeltyjä ja prosesseiltaan tarkkoja. Julkisia hankintoja koskee mittava määrä eri lakeja ja määräyksiä. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2016/1397 velvoittaa kuntia kilpailuttamaan hankintansa lain mukaan. Rakennushankkeen prosessissa on rakennuttamisen kannalta monia tärkeitä vaiheita. Työ pyrkii avaamaan niitä tarkemmin. Kunnallisissa hankkeissa taustalla vaikuttavat aina kunnan strategiset tavoitteet. Kunta tuottaa palveluja kuntalaisille verovaroin. Hankkeita tehdään eri lähtökohdista yksityisen sektorin hankkeisiin nähden. Kehittämistyön empiirinen osuus perustuu teorian tarkasteluun sekä tutkimusosaan. Tutkimusosa sisältää haastattelututkimukset. Haastattelututkimuksissa saadut tulokset tukivat sekä omaa käsitystäni että kirjallisten lähdetietojen aineistoa. Osana kehittämistyötä laadittiin yhden kaupungin rakennushankeprosessi prosessikaaviomuotoon.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Tamminen, Roosa; Moilanen, Jutta;

  Sosiaali- ja terveysalaa uhkaa vuoteen 2030 mennessä massaeläköityminen, jonka seurauksena alalle tarvitaan lisää hoitoalan henkilöstöä. Kentällä jo työtä tekevien hoitajien mukaan nykyisellään sairaanhoitajankoulutus ei valmista uusia sairaanhoitajia erikoissairaanhoidollisiin tehtäviin, joihin myös akuuttihoitotyö lukeutuu. On siis selvää, että itse työhön perehdyttämisen tulee olla tehokkaampaa vastatakseen alan tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää ja helpottaa uuden henkilöstön perehdytysprosessia, sekä edistää potilas- ja työturvallisuutta luomalla uusi sähköinen perehdytysmateriaali. Toimeksiantajana toimi Kainuun keskussairaalan akuuttivastuualueen päivystyspalvelut. Aiheen valinta muodostui henkilöstön esiintuomasta tarpeesta ja hioutui yhdessä päivystyspalveluiden osastonhoitajan sekä opiskelijavastaavan kanssa. Perusteena aiheelle oli aiemman sijaisille suunnatun perehdytysmateriaalin puuttuminen ja tarve. Toimeksiantajan tarkoituksena on hyödyntää toteutettua materiaalia tulevien päivystyspalveluiden sijaisten perehdytykseen toimittamalla materiaali heille ennen työhön saapumista. Opinnäytetyöprosessia ohjasivat seuraavat tutkimuskysymykset: 1. Mitä erityispiirteitä akuuttihoito tuo perehdytykseen? 2. Minkälainen on hyvä ja tehokas perehdytys päivystyspalveluissa uusille työntekijöille? 3. Miten hyvä perehdytys tukee potilasturvallista hoitotyötä? Opinnäytetyö oli toiminnallinen, jonka tuloksena valmistui sähköinen perehdytysmateriaali päivystyspalveluille. Toimeksiantaja toivoi materiaalia, joka ei olisi puhtaasti A4-papereille rakennettu tekstitiedosto. Tästä johtuen tuote päädyttiin luomaan Power Point esityksenä, jonka muotoilu ja sisältö vastaa toimeksiantajan pyyntöä luoda kiinnostava ja kutsuva materiaali, jonka eteneminen vastaa tulevan sijaisen etenemistä toimipisteeltä toiselle hänen kokemuksensa karttuessa päivystysalueella. Tuotetta arvioitiin päivystyksen henkilöstölle suunnatulla kyselyllä ennen tuotteen viimeistelyä. Kyselyn tuloksista selvisi, että materiaali koettiin tarpeelliseksi ja sen nähtiin parantavan nykyistä sijaisten perehdytystä. Materiaalin ulkoasu ja sisältö nähtiin pääosin selkeänä ja toimivana. Toimeksiantajan mukaan opinnäytetyössä tehty materiaali vastasi toimeksiantoa. Opinnäytetyöprosessissa ilmenneitä jatkotutkimusaiheita ovat muun muassa materiaalin kehitettävyys toisiin työyksiköihin, materiaalin käyttökokemusten kartoittaminen sekä sen selvittäminen onko perehdytysmateriaalin avulla ollut tehokkaampaa. Lisäksi olisi hyvä selvittää, onko sillä ollut vaikutusta uusien sijaisten työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja yksikköön sitoutumiseen. Materiaalin tarkoituksena on myös se, että sitä ylläpidetään vastaamaan yksikön tarpeita jatkossa ajankohtaista tietoa lisäämällä ja päivittämällä myös tulevaisuudessa.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Aksela, Simo;

  Tämän opinnäytetyön aiheena on korjausrakentamisen jätteiden kierrätys. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa kattavaa tietoa korjausrakentamisen jätteiden kierrättämisestä sekä selvittää, kuinka kierrätyskustannukset saadaan mahdollisimman alhaiseksi ja kuinka pienillä työmaa-alueilla voidaan kierrättää kustannustehokkaasti. Tämä opinnäytetyö perustuu Renevo Oy:n työnjohtajille tehtyihin haastatteluihin, yrityksen sisäisiin tiedostoihin sekä yhteistyökumppanilta saatuun dataan. Opinnäytetyö alkoi tutkimussuunnitelmalla. Tämän jälkeen tutkimusosioon kerättiin kirjallisuutta korjausrakentamisesta, eri jätejakeista ja niiden kierrättämisestä sekä uudesta jätelakiuudistuksesta. Seuraavaksi edettiin Renevo:n kierrätyksen nykytilaan sekä sen haasteisiin ja vertailtiin suppeasti ja laajasti kierrätetyn työmaan kustannuseroja. Lopuksi käytiin läpi tulokset ja yhteenveto. Opinnäytetyössä havaittiin, että mitä laajemmin ja useampia eri jätejakeita kierrätetään oikein, tulee se yritykselle kustannustehokkaammaksi. Opinnäytetyön tuotos koostuu jatkotoimenpide-ehdotuksista, joiden avulla yritys pystyy jatkossa suorittamaan kierrätystä kustannustehokkaammin. Jatkotoimenpide-ehdotukset perustuvat suunnitelmallisuuteen, ajoittamiseen, hyödylliseen tilankäyttöön sekä mahdollisiin uusiin sopimusehtoihin.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Pohjonen, Antti;

  Opinnäytetyö tehtiin Turun ammattikorkeakoululle. Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää yksi tai kaksi toimivaa virtaussytometrimenetelmää, joilla voitaisiin nopeasti ja luotettavasti valvoa oluen laatua. Turun ammattikorkeakoululla ei ollut aiemmin kehitettyä toimivaa selektiivistä menetelmää, jolla saataisiin sekä hiiva- että bakteerisolupopulaatiot havaittua nopeasti ja luotettavasti. Olutnäytteistä oli tarkoituksena havaita mahdolliset hiiva- ja bakteerilajit, jotka saattavat aiheuttaa oluen pilaantumista. Näyteliuoksina käytettiin kolmea kaupallista ja yhtä itse valmistettua olutta. Opinnäytetyö oli luonteeltaan määrällinen eli kvantitatiivinen. Havaittuja hiiva- ja bakteerilajeja ei pyritty kvalitatiivisesti tunnistamaan. Virtaussytometria varten kehitettiin hiivasuspensio- ja bakteerisuspensiomenetelmät, joilla saatiin sekä panimohiiva että E. coli -bakteerilaji näkymään peptonivesinäytteiden pistekuvaajissa omina pistejoukkoinaan. Haasteeksi tulivat sekä suodattamattomat että suodatetut oluet, joiden väri absorboi EGFP:n lähettämän signaalin. Hiivasolupopulaatiot saatiin näkymään olutnäytteiden pistekuvaajissa ja histogrammeissa. Hiivasolususpensio-menetelmä kehitettiin onnistuneesti. The thesis was carried out for Turku University of Applied Sciences. The aim of this thesis was to develop one or two functional flow cytometry methods that could quickly and reliably measure the quality of beer. The Turku University of Applied Sciences did not have a previously developed functional selective method to detect both yeast and bacterial cell populations quickly and reliably. The purpose of the beer samples was to detect possible yeast and bacterial species that could cause beer contamination. Three commercial and one self-made beer were used as sample solutions. The thesis was quantitative in nature. No qualitative identification of observed yeast and bacterial species was performed. For the flow cytometry, a yeast suspension and bacterial suspension method were developed to detect both brewing yeast and E. coli strains. Said strains were detected on the dot plots of the peptone water samples. Both unfiltered and filtered beers’ colour absorbed the signal sent by EGFP. On the other hand, yeast cell populations were shown in beer samples dot plots and histograms. Yeast suspension method was successfully developed.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  License: CC BY-ND 4.0
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   License: CC BY-ND 4.0
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Sirviö, Jaana;

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää finanssialan yrityksen yhden tiimin ja esihenkilön työhyvinvoinnin nykytilaa työn ja työyhteisön näkökulmasta. Työyhteisössä on tapahtunut paljon muutoksia kuluneen vuoden aikana ja muutoksilla on ollut vaikutusta myös työntekijöiden hyvinvointiin. Tavoitteena oli tutkimuksen avulla löytää kehitysideoita tiimin työhyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteena on, että saadut tutkimustulokset ohjaavat tiimin toimintaa jatkossa ja tutkimuksen antaman tiedon avulla toteutetaan tulevia kehittämistoimia. Tutkimuksen kohderyhmänä oli yksi valtakunnallisesti ja osittain etänä työskentelevä viiden työntekijän tiimi ja heidän esimiehensä. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisesti lähetetyn kyselylomakkeen avulla. Esihenkilölle lähetettiin oma kysely tulosten vertailun ja analysoinnin helpottamiseksi. Esihenkilön kyselylomakkeessa painotettiin enemmän johtamiseen liittyviä aihealueita. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsiteltiin työkyvyn käsitteen laajenemista kokonaisvaltaiseksi työhyvinvoinniksi kolmen eri teorian kautta. Laaja-alainen työhyvinvointi huomioi myös työn mielekkyyden ja työn positiiviset ilmentymät. Teoriaosiota täydennettiin psykologisen turvallisuuden osa-alueella. Tutkimuksen mukaan työhyvinvointi oli tiimissä kohtalaisella tasolla. Työhyvinvointiin heikentävästi vaikuttivat työssä tapahtuneet muutokset ja sitä kautta epätietoisuus, jatkuvuuden puute ja turvattomuuden tunne. Tutkimuksen tulosten pohjalta havaittiin kolme kehityskohdetta, joita parantamalla voitaisiin vaikuttaa positiivisesti työyhteisön työhyvinvointiin. Tärkeimmiksi kehityskohteiksi vastausten perusteella nostaisin muutosprosessin selkeyttämisen, työn merkityksellisyyden lisäämisen sekä työstä saatavan palautteen lisäämisen.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Laitinen, Annu; Partanen, Sanna;

  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää Nature Hotel Spa & Resort Järvisydämen tunnettuutta ja mielikuvia kuluttajien keskuudessa, erityisesti Etelä-Savon alueella. Vastaavanlaista tutkimusta ei ole tehty Järvisydämelle aikaisemmin, jonka vuoksi toteutetun tutkimuksen koetaan sisältävän tärkeää tietoa toimeksiantajalle nykyistä brändiä sekä tulevaisuutta ajatellen. Opinnäytetyön tarkoituksena on myös osoittaa, miten tärkeää brändin hallinta yritykselle on: brändin arvo on tiiviisti yhteydessä brändin tunnettuuteen. Lisäksi luodut mielikuvat vaikuttavat suoraan arvoon. Opinnäytetyössä käsitellään näitä keskeisiä käsitteitä, jonka lisäksi avataan, millä tavoin yritys pystyisi hallitsemaan sekä edistämään niitä omaksi edukseen. Opinnäytetyö koostuu teoreettisesta viitekehyksestä ja kvalitatiivisesta, eli laadullisesta tutkimuksesta. Opinnäytetyössä keskeisinä käsitteinä toimivat tunnettuus, mielikuvat sekä brändi. Teoriaosuudella pyritään osoittamaan keskeisien teemojen tärkeyttä yrityksen hallinnassa, sekä luomaan selkeän yhteyden opinnäytetyön laadullisen tutkimuksen saatuihin tuloksiin. Tässä opinnäytetyössä hyödynnettiin laadullista tutkimusta. Aineistonkeruumenetelmänä toimi puolistrukturoitu haastattelu. Haastattelun näyte valittiin Järvisydämen asiakassegmenttien mukaisesti, jotta tulokset hyödyttäisivät toimeksiantajaa eniten. Haastattelu toteutettiin yhtenä päivänä kesäsesongin aikana, jonka jälkeen aineistoa käsiteltiin pääsääntöisesti sisällön erittelynä. Tuloksia kuvattiin myös kuvien avulla. Tutkimuksen tulokset kertovat, että haastatteluun valikoituneista kuluttajista suuri määrä on tietoinen hotellista. Hotellin tunnettuus ylettyy Etelä-Savosta myös muualle, kuten Pohjois-Karjalaan sekä Uudellemaalle. Tulokset myös osoittavat, että hotellista on muotoutunut enimmäkseen positiivinen kuva kuluttajien keskuudessa riippumatta siitä, ovatko he Järvisydämen asiakkaita. Tulokset kertovat myös muutaman negatiivisen kokemuksen, jonka vuoksi osalla kuluttajista on myös huonompia mielikuvia hotellista. Muutamasta negatiivisesta kokemuksesta huolimatta niissä on myös esillä positiivisia puolia, kuten hyvät kompensaatiot. Opinnäytetyö antaa haluttuja tietoja Järvisydämelle, jonka pohjalta he voivat tarvittaessa muokata ja kehittää toimintaansa sekä markkinointia. Tämän lisäksi muutkin organisaatiot voivat hyötyä tutkimustuloksista, kuten myös teoriaosuudesta omassa brändihallinnassaan. Tutkimus voidaan toteuttaa laajemmassa mittakaavassakin, esimerkiksi jos halutaan selvittää pelkästään Järvisydämen tunnettuutta. Tällöin määrällinen tutkimusmenetelmä koetaan hyödyttävimmäksi, jotta otoksesta tulisi laajempi, kuin tämän opinnäytetyön näyte.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  License: CC BY NC ND
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   License: CC BY NC ND
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kuisma, Jaana;

  Varsinais-Suomen maakuntastrategian tavoitteena on antaa kehityssuuntia ja toimenpiteitä siihen, kuinka maakunnan eri toimijat voivat toteuttaa tulevaisuuden toimintaansa ja visioita. Yksi strategian keskeinen tavoite on kansainvälisen rekrytoinnin parantaminen. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille rekrytoidaan ulkomaalaisia työntekijöitä ja prosessin tulee olla ohjeistettuna esimiehille ja ulkomaisten työntekijöiden palkkaamisesta vastaaville henkilöille. Yhtenäistä ohjetta ei ollut, joten sellainen täytyi laatia. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuoda esille ulkomaalaista työntekijää koskevaa lainsäädäntöä, sekä ulkomaisen työntekijän rekrytointiin liittyviä toimenpiteitä. Ulkomaalaislaissa määritellään ulkomaalaisen työtekijän työnteko-oikeus, sekä henkilön kansalaisuus ratkaisee, mitä dokumentteja työntekijän tulee esittää. Tutkimuksen empiirisessä osassa lähtötilannetta ja esimiesten osaamista prosessin tiimoilta kartoitettiin kyselytutkimuksen avulla. Tutkimuksessa kartoitettiin muiden saman alan organisaatioiden käytäntöjä benchmarking- metodilla. Tutkimuksen mukaan tärkeintä on tarkistaa työntekijän kansalaisuus ja osata toimia sen mukaan. Esimiehiä tulee ohjeistaa ja tutkimuksen pohjalta luodaan ohjeet, joita voidaan jakaa eri kanavissa. Tutkimuksen tuloksena esiin tulleita käytäntöjä otetaan käyttöön esimiehiä ja muuta henkilöstöä ohjeistettaessa.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Jaakola, Niko;

  Indoor thermal conditions play a significant role in creating comfortable indoor climate. Thus, it is important to take thermal conditions of the building into account in the early stage in the planning of the building. First of all, in this master’s thesis, it has been studied how to prevent overheating during summertime in a modularly built day care building. Second of all, when planning a day care building the calculated indoor temperature should not be above +25°C for more than 150°Ch based on the requirements of the Ministry of the Environment of Finland. Also, these calculations of the estimated indoor climate values should be approved by the authorities. Added to this, when simulating the standardized use, it was noticed that the most significant effect to the sum of degree hours of the cooling limits was gained by targeting the planning to the sun protection of the windows. In the simulation of the planned use, it was discovered that internal load of the interior had a significant effect in exceeding the sum of the degree hour of the cooling limit. Finally, this study revealed different solutions for reaching indoor climate values required by the authorities. Results showed that it is possible to obtain required thermal conditions without mechanical cooling system. Rakennuksen sisäilmaston lämpöolosuhteilla on suuri merkitys tilojen käyttäjien viihtyisyyteen ja rakennuksen suunnitteluvaiheessa onkin tärkeää huomioida sisälämpötiloihin vaikuttavat asiat, jotta rakennukseen saataisiin hyvä ja viihtyisä sisäilmasto. Työssä tutkittiin modulaarisen teräskennorunkorakenteisen päiväkodin ylilämpenemisen estämistä. Kun päiväkotirakennusta suunnitellaan, tulee viranomaisille laskelmin osoittaa, että rakennuksen laskennallinen sisälämpötila ei kesäkuukausina ylitä +25°C enemmän kuin 150 °Ch:lla. Tavoitteena oli löytää ratkaisuja siihen, että rakennuksen lämpöolosuhteet saataisiin vaatimukset täyttävälle tasolle ilman, että rakennusta tarvitsisi varustaa erillisellä jäähdytysjärjestelmällä. Vakioidun käytön simulaatioissa huomattiin, että suurimmat vaikutukset jäähdytysrajan astetuntisumman ylitykseen saatiin kohdistamalla toimenpiteet ikkunoiden aurinkosuojauksiin. Suunnitellun käytön simulaatioissa huomattiin, että rakennuksen sisäisillä kuormilla oli merkittävä vaikutus jäähdytysrajan astetuntisumman ylitykseen. Työn tuloksena löydettiin erilaisia ratkaisuja, joilla teräskennorunkorakenteisen päiväkodin jäähdytysrajan astetuntisumman ylityksen vaatimusraja on laskennallisesti mahdollista alittaa ilman jäähdytysjärjestelmää.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  LUTPub
  Other ORP type . 2022
  Data sources: LUTPub
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ LUTPubarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   LUTPub
   Other ORP type . 2022
   Data sources: LUTPub
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Uutinen, Jonas;

  Automaatio on maailmanlaajuisesti kasvava ala. Erilaisia automaatiojärjestelmiä löytyy paljon ja niille on omat käyttötarpeensa. Yritysten järjestelmien laadun ylläpitämiseksi täytyy testausvälineistöä sekä laitteiden ohjelmistoja kehittää jatkuvasti tulevaisuuden tarpeita ajatellen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda sekä kehittää testaus simulaattoria hajautetulle automaattiselle ohjausjärjestelmälle. Päätarkoituksena on suunnitella, luoda, kehittää sekä testata hajautetun ohjausjärjestelmän turvalogiikka komponentteja. Simulaattorin tulee simuloida ohjausjärjestelmän sähkökeskuskaappia. Laitteiston tulee soveltua ohjausjärjestelmän ohjelman testaukseen testaustilassa. Työ sisältää mahdollisesti myös muiden automaattisten ohjausjärjestelmien applikaatioiden valmistelua. Lisäksi työssä tarkastellaan Siemensin ohjelmointi työkaluja sekä niiden soveltuvuutta turvakomponenttien ohjelmointiin sekä konfigurointiin. Työssä käytetään Siemensin työkaluja sekä lähtökohtaisesti Siemensin logiikka komponentteja. Kehityskohteet tulevaisuutta ajatellen ovat simulaattorin jatkokehitys sekä testausmenetelmien kehittäminen.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Alenius, Juho;

  Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa toimeksiantajan toiminnanohjausjärjestelmän tiedostojenhallintaa. Toiminnanohjausjärjestelmässä oli ongelmia käytettävyydessä liittyen tiedostojen lataamiseen järjestelmään ja tiedostojen arkistointiin. Teoriaosuudessa tutustutaan käytettävyyteen, järjestelmässä käytettyyn suunnittelumalliin ja teknologioihin. Tietoperustan jälkeen käydään läpi toimeksiantajan toiminnanohjausjärjestelmän toimintaa ja järjestelmän tiedostohallintaan liittyviä ongelmia. Toiminnallisessa osuudessa määritellään suunnitelma ongelmien korjaamiseksi. Suunnitelmassa käytiin läpi järjestelmän ongelmakohdat ja määritettiin ratkaisut kyseisiin ongelmiin. Työn toteutuksessa käydään läpi tehdyt muutokset järjestelmään. Työn tuloksena järjestelmän tiedostojenhallintaan saatiin parannettua. Ongelmat ratkaistiin suunnitellulla tavalla. Lopuksi esiteltiin vielä mahdolliset jatkokehitysideat uusia ominaisuuksia koskien.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus