Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
242,809 Research products, page 1 of 24,281

 • Publications
 • Slovenian

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Horvat, Tadej;
  Country: Slovenia

  V diplomski nalogi smo obravnavali zobniško gonilo, ki se uporablja za prenos moči, vrtilnih momentov ter hitrosti na ekstruderju proizvajalca Jwell. Za zaščito pred zunanjimi onesnažili gonilo uporablja radialna gredna oljna tesnila, ki pa na obravnavani kritični točki ne zagotavljajo ustreznega tesnjenja. Težavo nam prestavlja neposredna povezava cilindra z gonilom ter vlažna predelovalna surovina. Slednja pride v stik z ogrevanim delom cilindra, kar posredno privede do uničenja grednega tesnila. V nalogi je zato predstavljena optimizacija tesnjenja na tej točki. Na to tesnilno mesto smo namestili štiri različne kombinacije tesnil, pri katerih smo morali upoštevati prostorske omejitve in delovne pogoje. Učinkovitost tesnil smo nadzirali z vizualnimi pregledi ter laboratorijsko analizo olja. Z meritvami ležajev oziroma s spremljanjem njihovega stanja pa smo preverjali, kako voda v olju vpliva na poškodbe ležajev gonila. V zaključku smo predstavili rezultate. Ugotovili smo, da sta za našo aplikacijo primerni dve kombinaciji preizkušenih tesnil, in sicer kombinacija labirintnega tesnila z grednim oljnim tesnilom ter kombinacija tesnilnega obroča iz klobučevine z grednim oljnim tesnilom. In the diploma thesis an analysis of the gearbox used to transmit power, torques and speed on the Jwell extruder was carried out. To protect the interior of the gearbox against external contaminants, oil seals are used, but they do not provide adequate sealing in the weakest point analyzed. The problem is the direct connection of the cylinder to the gearbox and the wet raw material. The raw material comes in contact with the heated part of the cylinder, which leads to the destruction of the shaft seal. The thesis therefore presents the optimization of sealing in this point. We installed four different combinations of seals at this sealing point, where we had to consider space limitations and working conditions. Its effectiveness was monitored by visual inspections and laboratory analysis of the oil. Additionally, the influence that presence of water in oil has on the damage caused to the gear bearings was measured by monitoring the bearings’ condition. In conclusion, we presented the results. We have found that two combinations of tested seals are suitable for our application: the combination of the labyrinth seal with the shaft oil seal and the combination of the felt seal ring with the shaft oil seal.

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Slavec, Ana; Primožič, Lea; Hoeben, Annechien; Moreno Torres, Miguel; Stern, Tobias;
  Publisher: Zenodo
  Project: EC | InnoRenew CoE (739574)

  Podnebne spremembe so eden ključnih izzivov sodobnih družb. Pri blaženju podnebnih sprememb in strategijah prilagajanja nanje imajo pomembno vlogo tudi gospodarske dejavnosti povezane z gozdom, saj ima uvajanje inovacij v gozdno-lesnem sektorju lahko potencialno velike koristi za okolje. V prispevku predstavljamo rezultate raziskave na vzorcu 293 slovenskih in avstrijskih podjetij v tem sektorju, ki je potekala sredi leta 2021. Z anketnim vprašalnikom smo proučili vpliv podnebnih sprememb na podjetja, njihov odnos do tega pojava in motivacijo za ukrepanje. Ugotovili smo, da je večina podjetij vsaj nekoliko zaskrbljenih zaradi podnebnih sprememb, le redka pa so razvila s tem povezane inovacije. Njihovo obnašanje lahko do neke mere pojasnimo na osnovi teorije načrtovanega vedenja. Na podlagi rezultatov podamo priporočila, s kakšnimi ukrepi in komunikacijo lahko spodbudimo podjetja k blaženju podnebnih sprememb. Avtorji se zahvaljujejo za prejem sredstev Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS za projekta Inovativnost avstrijskih in slovenskih podjetij v gozdno-lesni verigi [BI-AT/2-21-006] in Uporaba vprašalnikov za merjenje stališč in vedenj uporabnikov stavb [Z5-1879 (B)] ter Evropske komisije za projekt InnoRenew v okviru programa Obzorje 2020 [H2020 WIDESPREAD-2-Teaming: #739574].

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Caharijas, Sara;
  Country: Slovenia

  Uvod: Patelofemoralni bolečinski sindrom je bolečina v sprednjem delu kolenskega sklepa, najpogosteje ob medialnem robu pogačice. Točen vzrok njegovega nastanka je neznan, večinoma se pripisuje nenormalnemu lateralnemu drsenju pogačice. Pri večini pacientov se zdravi konzervativno, z manualnimi tehnikami, vadbenimi programi, patelarnimi opornicami in aplikacijo elastičnih ali neelastičnih trakov. McConnell tehnika apliciranja rigidnih trakov je korekcijsko lepljenje pogačice, ki se najpogosteje uporablja pri obravnavi patelofemoralnega bolečinskega sindroma. Namen: Namen diplomskega dela je bil ugotoviti vpliv uporabe McConnell tehnike apliciranja rigidnih trakov pri pacientih s patelofemoralnim bolečinskim sindromom. Metode dela: Izvedli smo pregled raziskav zadnjih deset let v podatkovnih bazah PubMed, ScienceDirect in PEDRO. V analizo smo vključili sedem raziskav v angleškem jeziku, ki so ustrezale vključitvenim kriterijem. Rezultati: Vpliv McConnell tehnike apliciranja rigidnih trakov so v raziskavah uporabili kot samostojno intervencijo ali v kombinaciji z izvajanjem vadbe. McConnell tehniko so v raziskavah primerjali z vplivom izvajanja vadbe, razteznih vaj, aplikacije placeba in drugih tehnik apliciranja rigidnih trakov. McConnell tehnika statistično pomembno zmanjša bolečino v mirovanju in med aktivnostjo, poveča obseg giba fleksije kolena, izboljša funkcijo kolena in dinamični nadzor drže. V raziskavah niso ugotovili statistično pomembnega vpliva na položaj pogačice. Razprava in zaključek: Na podlagi pregleda literature je McConnell tehnika apliciranja rigidnih trakov uspešna kot podporna terapija pri zdravljenju patelofemoralnega bolečinskega sindroma. Kot samostojna terapija je uspešna le pri takojšnem kratkotrajnem odpravljanju bolečine. Potrebno bi bilo izvesti raziskave, ki bi preverile dolgoročni učinek McConnell tehnike na bolečino, in raziskave, ki bi preizkusile tehniko aplikacije, prilagojeno posameznikovemu položaju pogačice. Introduction: Patellofemoral pain syndrom is defined as pain of anterior aspect of the knee, most common on medial border of the patella. The exact cause of the syndrom is unknown, it is usually explained with patellar maltracking. In most cases the treatement is nonoperative, with different manual techniques, exercise therapy, patellar braces and elastic or rigid taping. McConnell taping is corrective rigid taping of the patella most often used with patellofemoral pain syndrom patients. Purpose: The purpose of this thesis/diploma work was to determine the effect of McConnell taping on patients with patellofemoral pain syndrom. Methods: A literature search of data bases PubMed, ScienceDirect and PEDRO was conducted for articles of the last ten years. Seven english researches fit the criteria and were used in the final review. Results: McConnell taping was used alone and in addition to exercise. Researchers compared effects of McConnell taping to those of exercise, stretching, placebo taping and other rigid taping techniques. McConnell taping has statistically significant effect on reducing the pain when stationary and during the activities, on larger range of motion, knee function and on dinamic postural control. Researchers didn't find statistically significant effect on patella positioning. Discussion and conclusion: Based on the results of this literature review, McConnell taping is succesful as adjunctive therapy in patellofemoral pain syndrom treatement. When used as stand - alone therapy it effects only short term pain. More research to test the long - term effects of McConnell taping should be carried out, as well as research to test the effect of taping based on the patellar positioning of the individual.

 • Publication . Presentation . Other literature type . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Petravić, Luka; Brumen, Marko; Krajnc, Barbara; Srakar, Andrej;
  Publisher: Zenodo

  Spletna stran: zdravniki.sledilnik.org Povzetek 🇸🇮: Ozadje: Klinična pot prebivalca se začne pri izbiri osebnega zdravnika na primarnem nivoju. Zaradi nizkega razmerja med populacijo in številom zdravnikov v primarnem nivoju, je v zadnjih letih dostopnost do zdravnika upadla. Namen: Ker objavljene tabele niso uporabniku prijazne smo pripravili spletno stran, ki jih s pomočjo grafičnega vmesnika in iskalnika naredi veliko lažje razumljive in uporabne. Namenili smo se tudi odkriti pomanjkljivosti v točnosti podatkov in jih začasno naslovili ter poiskali možne trajne načine ažuriranja. Metode: Skupnost Sledilnik je z 49 prostovoljci med 7. oktobrom in 27. decembrom 2021 ustvarila spletno stran zdravniki.sledilnik.org. V sodelovanju s ključnimi deležniki smo rešitev preizkusili ter iskali morebitne rešitve trenutnih pomanjkljivosti podatkov. Rezultati: V času od predstavitve javnosti 27. decembra 2021 do 2. aprila 2022 smo vnesli že več kot 370 popravkov javno dostopnih podatkov ZZZS. V sodelovanju z ZZS smo pripravili 2 dokumenta s predlogi za izboljšave. Spisali smo podrobno razlago pojmov, ki javnosti niso splošno znani in razumljivi in ji tako približajo ozadje delovanja slovenskega primarnega zdravstvenega sistema. Zaključek: Primeri široke uporabe tehnologije so pomembni, da pokažejo smer državnim sistemom, ki naj jim sledijo. Tako lahko ustvarimo rešitve, ki izboljšujejo dostopnost do primarnega nivoja zdravstva; množično prostovoljno sodelovanje različnih skupnosti pa je lahko pri razvoju takih rešitev agilna smer in bližnjica hkrati. Abstract 🇬🇧: Background: Clinical pathway of a person in Slovenia begins with chosing their primary physician. Due to high popolation and low number of primary care physicians in Slovenia, the accesibility plumited over time. Aim: Because currently published spreadsheet are not user friendly, a web page was made, which uses a friendly user interface to make the data in the spreadsheet easily searchable, usable and understandable. Because of anecdotal evidence of data being incorrect from time to time a workflow was implemented to find and adress data errors. Methods: Citizen science platform Sledilnik has with 49 volunteers, between 7th of October and 27th of December developed a webpage zdravniki.sledilnik.org. In collaboration with key stakeholders the solution was tested and pathways of ensuring data accuracy were saught. Results: Between public launch on 27th of December 2021 and (time of writing) 2nd of April 2022 more than 370 corrections to the published data by ZZZS were made. Collaborating with ZZS 2 documents outlining possible improvements of the system were made. An in-depth FAQ section was written to better educate the public about the primary health care in Slovenia. Conclusions: With the advent of broad usage of technology it is of utmost importance for the governmental system to follow the development. By this we can develop solutions which raise the accessibility of primary healthcare and citizen science voluntary initiatives can be an agile shortcut to finding such solutions. Oblikovanje prosojnic: Branko Jevtić, www.bananica.com Presented by Luka Petravić.

 • Publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Obid, Eva;
  Country: Slovenia

  Uvod: Delovni terapevti za svoje delo pri osebah z demenco uporabljajo številne nefarmakološke načine zdravljenja oziroma lajšanja simptomov demence, eden od teh je lahko tudi aromaterapija. Aromaterapija blaži vedenjske in psihološke simptome demence ter tako prispeva k večji učinkovitosti delovnoterapevtskih obravnav in večji kakovosti življenja oseb z demenco. Namen: Raziskati učinek aromaterapije na osebe z demenco, s poudarkom na okupaciji spanja. Metode dela: Uporabljen je bil kvalitativni pristop s pregledom literature. Literatura je bila iskana v podatkovnih bazah Sciencedirect, Cohrane library, Medline – Pubmed in Whiley Online Library. Pri iskanju so bile uporabljene ključne besede: senzorna stimulacija, olfaktorna stimulacija, demenca, spanje, kakovost spanja in eterična olja – v slovenskem in angleškem jeziku. Vključitveni kriteriji so bili članki v slovenskem ali angleškem jeziku, ki so v celoti dostopni in mlajši od deset let ter v naslovu ali ključnih besedah vsebuje besede, uporabljene pri iskanju literature. Pregled literature je bil izveden po modelu PRISMA. Rezultati: V končno analizo je bilo vključenih deset člankov. Ena raziskava je bila kvalitativna, šlo je za akcijsko raziskovanje. Ostale raziskave so bile kvantitativne, in sicer štiri randomizirane kontrolirane raziskave, dve nerandomitirani kontrolirani raziskavi, dve pilotni študiji in ena eksperimentalna raziskava. Pri tematski kvalitativni analizi smo iz člankov izluščili sledeče teme: učinek aromaterapije na spanje, učinek aromaterapije na vedenjske in psihološke simptome demence, učinek aromaterapije na kratkoročni in dolgoročni spomin, učinek aromaterapije na izvedbo dnevnih aktivnosti, varnost aromaterapije, učinek aromaterapije na obremenjenost oskrbovalcev. V raziskavah so bile uporabljene različne oblike aromaterapije. Ugotovljeno je bilo, da je aromaterapija učinkovita pri izboljšanju delovanja oseb z demenco in zmanjšanju težav na področju spanja pri teh osebah. Razprava in zaključek: Aromaterapija se je izkazala za varno terapijo, ki lahko izboljša spanje in spomin ter zmanjšuje vedenjske in psihološke simptome demence, ni pa učinkovita pri izboljšanju izvajanja dnevnih aktivnosti. Uporabljajo se lahko različne oblike aromaterapije, kot bolj učinkovite pa so se izkazale tiste, ki aromaterapijo kombinirajo z dotikom. V delovni terapiji se lahko uporablja kot intervencija, ki podpira izvajanje okupacije, kot pasivna aktivnost in za krepitev terapevtskega odnosa. Introduction: For their work with people with dementia occupational therapists use non-pharmacological methods of treatment or alleviation of dementia symptoms, one of which can be aromatherapy. Aromatherapy alleviates the behavioral and psychological symptoms of dementia, thus contributing to greater effectiveness of occupational therapy treatments and higher quality of life for people with dementia. Purpose: To investigate the effect of aromatherapy on people with dementia, with an emphasis on sleep occupation. Methods: A qualitative approach with literature review was used. The literature was searched in the databases Sciencedirect, Cohrane library, Medline – Pubmed and Whiley Online Library. The keywords sensory stimulationa, olfactory stimulation, dementia, sleep, sleep quality and essential oils were used in the search - in Slovene and English. The inclusion criteria were articles in Slovenian or English that are fully accessible and less than ten years old, and that contain words used in the literature search in the title or keywords. The literature review was performed according to the PRISMA model. Results: The final analysis included ten articles. One research was qualitative, it was action research. Other researches were quantitative, namely four randomised controlled trials, two non-randomised controlled trials, two pilot studies and one experimental study. In the thematic qualitative analysis, we extracted the following topics from the articles: the effect of aromatherapy on sleep, the effect of aromatherapy on the behavioral and psychological symptoms of dementia, the effect of aromatherapy on short- and long-term memory, the effect of aromatherapy on the performance of daily activities, the safety of aromatherapy, the effect of aromatherapy on the burden of caregivers of people with dementia. Different forms of aromatherapy have been used in research. Aromatherapy has been found to be effective in improving functioning and reducing sleep problems in people with dementia. Discussion and conclusion: Aromatherapy has been proven to be safe therapy that can improve sleep and memory and reduce behavioral and psychological symptoms of dementia, but is not effective in improving the performance of daily activities. Different forms of aromatherapy can be used, but those that combine aromatherapy with touch have been proven to be more effective. In occupational therapy it can be used as an intervention that supports the implementation of occuppation, passive activity and to strengthen the therapeutic relationship.

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Ramšak, Rok;
  Country: Slovenia

  Cilj diplomskega dela je ustvariti preobrat v razumevanju begunskih taborišč – stran od tehničnega pogleda na prostor izrednega stanja k pogledu na prostor bivanja, ki ima mnogotere vzporednosti z vsakdanjimi prostori mest. Medtem ko se mnogi avtorji v svojih analizah osredotočajo na specifične vidike taborišča (ekonomija, zdravstvo, arhitektura, preskrba s hrano, infrastruktura itd.), se sam lotevam celostne sociološko-urbanistične analize begunskega taborišča. Začnem s pregledom razvoja taborišča skozi zgodovino in ga prek pojava koncentracijskih taborišč pripeljem do begunskih taborišč, kot so se pojavila po 2. svetovni vojni in kot jih poznamo danes. Temu dodam tudi teoretsko opredelitev taborišča, ki je v zadnjih letih pod dominantnim vplivom Agambenovega koncepta izrednega stanja. Kot temeljni dokument, ki narekuje načrtovanje in upravljanje z begunskimi taborišči, kritično analiziram UNHCR-jev Priročnik za izredne razmere. V drugem delu nadaljujem s sociološko-urbanistično analizo begunskih taborišč Zahodne Sahare, pri kateri izhajam iz pisnih primarnih in sekundarnih virov, slikovnega gradiva in terenske raziskave, v kateri sem sodeloval v letu 2016. Čeprav taborišča lahko označimo za izredne prostore, v zaključku predstavim argumente proti Agambenovi hipotezi, da begunska taborišča nujno producirajo le golo življenje, in trdim, da so lahko hkrati tudi prostori agentnosti, ujeti v specifičen geografski in časovni prostor liminalnosti. The aim of the thesis is to make a change in the understanding of refugee camps - away from a technical view of the space of exception towards a view of the space of living, which has multiple parallels with the everyday city spaces. While many authors focus their analyses on specific aspects of the camp (economy, health, architecture, food, infrastructure, etc.), I undertake an integrated sociological-urbanist analysis of the refugee camp. I start with an overview of the development of the camp throughout history and, through the emergence of concentration camps, bring it to the refugee camps as they appeared after the Second World War and as we know them today. To this, I add a theoretical definition of the camp, which in recent years has been dominated by Agamben's concept of the state of emergency. I critically analyse the UNHCR Emergency Handbook as the fundamental document that dictates the planning and management of refugee camps. In the second part, I continue with an urban-sociological analysis of refugee camps of Western Sahara, drawing from written primary and secondary sources, visual materials, and field research in which I participated in 2016. Although the camps can be characterized as spaces of exception, in the conclusion, I present arguments against Agamben's hypothesis that refugee camps necessarily produce only bare life, arguing that they can also be spaces of agency, trapped in a specific geographical and temporal space of liminality.

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Gril, Matevž;
  Country: Slovenia

  V diplomskem delu je obravnavano napredno načrtovanje oskrbe s pitno vodo. Gre za zelo pomemben proces v sodobnih družbah, ki je posredno ali neposredno vključen v vrsto zakonskih in podzakonskih aktov, ki so v nalogi predstavljeni. V nadaljevanju dela so predstavljeni tehnološki sistemi oskrbe s pitno vodo in stanje v Sloveniji ter sanitarne zahteve, ki jih morajo oskrbovalni sistemi izpolnjevati. Predstavljeni so elementi vodovoda in metode za načrtovanje teh infrastrukturnih sistemov. Opisane so prednosti BIM računalniškega načrtovanja vodovodnih sistemov in naloge strojnega inženirja pri sodelovanju v projektni skupini. Namensko BIM orodje je bilo uporabljeno pri načrtovanju vodovoda v manjšem naselju. V nalogi so prikazane vse faze BIM načrtovanja vodovodnega omrežja. In the thesis, we discuss the advanced design of drinking water supply systems, i.e. a very important process in modern societies, which is directly or indirectly included in numerous legislative and regulatory provisions which are presented below in more detail. Furthermore, technology water supply systems and the situation in Slovenia are presented, as well as specific sanitary requirements that the supply systems must meet. We present the elements of water supply system and methods for designing such infrastructure systems. We explore the advantages of BIM-assisted design of drinking water supply systems and the tasks a mechanical engineer participating in a project team has to perform. A dedicated BIM tool was used in designing water supply system in a small settlement, and we present all the stages that such BIM-supported design of water supply network involves.

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Benak Cvijanović, Vanessa;
  Country: Slovenia

  Magistrsko delo se osredotoča na spreminjanje odnosa do priseljencev iz nekdanje skupne države Jugoslavije v treh zgodovinsko, družbeno-kulturno in politično raznolikih obdobjih, in sicer gre za obdobje SFR Jugoslavije, čas razpada SFRJ in slovenske osamosvojitve ter sodobni čas, ko je Slovenija vstopila v EU. V teoretskem delu se naloga ob pomoči zgodovinske in antropološke analize posveti procesom drugačenja, izključevanja in zavračanja priseljencev iz nekdanje skupne Jugoslavije v Sloveniji z upoštevanjem ključnih konceptov, ki zadevajo postjugoslovanski balkanizem. Analizirane so naracije pripadnikov treh generacij in njihovo doživljanje sprememb v slovenskem okolju. Terenska raziskava vključuje tako prve generacije priseljencev kot tudi potomce priseljencev in njihove otroke, pri čemer je poudarek na različnih migracijskih izkušnjah ter raznolikem razumevanju, doživljanju migracij ter samoidentifikacijah sogovornikov. Posebno pozornost namenjam vprašanjem, kako subjekti sami premišljujejo o svoji identiteti in kako ohranjajo morebitno idejo o sebi kot o Drugem v slovenski družbi. Naloga v širšem smislu želi osvetliti neposredni vpliv predstav in idej o jugoslovanskem Drugem na samorazumevanje posameznikov in posameznic, ki se srečujejo z drugačenjem v vsakdanjem življenju in v slovenskem javnem diskurzu. This master's thesis focuses on the changing attitudes towards immigrants from the former common state of Yugoslavia in three historically, socio-culturally and politically diverse periods namely, the period of the SFR of Yugoslavia, the time of the disintegration of the SFR of Yugoslavia and the Slovenian independence, and the modern time when Slovenia entered the EU. In the theoretical part, with the support of a historical and an anthropological analysis, the thesis focuses on the processes of differentiation, exclusion and rejection of immigrants from the former common Yugoslavia in Slovenia, taking into account the key concepts concerning the post-Yugoslav Balkanism. It analyses the narratives of members of three generations and their experience of changes in the Slovenian environment. The field research includes both first-generation immigrants as well as the descendants of immigrants and their children, with an emphasis on different migration experiences and diverse understandings, undergoing migration, and self-identification of the speakers. I pay particular attention to the questions of how the subjects reflect on their own identity and how they preserve the possible idea of themselves as the Other in Slovenian society. In a broader sense, the thesis aims to shed light on the direct influence of notions and ideas about the Yugoslav Other on the self-understanding of individuals who encounter differentiation in everyday life and in the Slovenian public discourse.

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Leban, Nejc;
  Country: Slovenia

  Peskanje je postopek, s katerim obnavljamo površino ali pa jo pripravljamo za nadaljnjo obdelavo. V turbino priteče po cevi peskalno sredstvo, ki ga nato z veliko izletno hitrostjo meče na obdelovance. Bobnasti peskalni stroj z gumijastim trakom je idealen za čiščenje oziroma mikrokovanje obdelovancev, ki so proizvedeni v serijski proizvodnji in se jih lahko masovno obdeluje. Polnjenje tovrstnih strojev z obdelovanci je izvedeno s pomočjo hidravlične nakladalne naprave, ki je obravnavana v tem diplomskem delu. Predstavljen je trg tovrstnih naprav z različnimi kapacitetami polnjenja. Za napravo s kapaciteto polnjenja 600 kg so izvedeni preračuni obremenitev na posamezne sklope naprave. Prikazane so notranje napetosti in deformacije posameznih sklopov. Izdelane so shema in kosovnica hidravličnega sistema ter delavniška in sestavna dokumentacija naprave. Shotblasting is a process by which a surface is restored or prepared for further processing. The abrasive flows through a tube into the turbine, and is then thrown at high speed onto the workpieces. The tumble belt shot-blasting machine with a rubber belt is ideal for cleaning or microforging of workpieces that are mass produced and can be processed in batches. The filling of such machines with workpieces is carried out with the help of a hydraulic loading device, which will be discussed in this thesis. The market for such devices with different loading capacities will be presented. For a device with a loading capacity of 600 kg, calculations of the loads on individual assemblies of the device have been carried out. Internal stresses and strains of individual assemblies are presented. A drawing of the hydraulic system as well as the technical documentation of the device were prepared.

 • Publication . Master thesis . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Levc, Dan;
  Country: Slovenia

  Podčastnik je v moderni vojski njena hrbtenica. Odgovoren je za vojake in je most med povelji častnikov in uspešno zaključenim poslanstvom. Podčastnik skrbi, da so vojaki opremljeni, izurjeni in sposobni opraviti vse naloge, ki so potrebne, da vojska v modernem, izredno tekmovalnem svetu, ostaja konkurenčna na trgu dela. Podčastniki so svojo pravo vlogo in pomen pridobili tekom 2. svetovne vojne, ko je intenziteta spopadov narasla do takšne mere, da častniki sami niso bili več zmožni voditi vojske do zmage. Asimetrično bojevanje je omenjeno rast intenzitete spopadov le še vzpodbudilo. Zadnja klasična vojna je 1. zalivska vojna na začetku 90-ih let. Iregularno bojevanje je velike armade starih časov razbilo na majhne, taktično dovršene enote, ki s kirurško preciznostjo opravljajo naloge oboroženega boja. Prav podčastniki so tisti, ki vojake usposobijo, vodijo in nadzirajo v sodobnem, izredno kompleksnem okolju. Nove, a stalne tehnološke spremembe bodo od vojakov zahtevale, da je prav vsak vojak specialist na svojem področju. Sodobno bojevanje bo napredovalo do vse večje kompleksnosti, od navadnega vojaka se bo pričakovalo vedno več. Vojaki bodo zmožni slediti nepopustljivemu razvoju le s pomočjo mentorstva s strani podčastnikov. NCO is the backbone of the modern military. He is responsible for his soldiers and represents a nexus between officer's commands and effective execution of the mission. It is NCO's responsibility to equip, train and enable soldiers to perform the required tasks, so the modern army can compete in the job market. World War 2 was the event, when officers could no longer solely lead armies to the victory, thus the importance of NCOs grew since then. Asymmetric warfare only accelerated the increase of the intensity. First Gulf war, fought the early 1990s, was the last classic war. Irregular warfare shattered the once great armies into small, tactically sound units, which perform tasks of modern combat with surgical precision. NCOs are the ones, who train, lead and supervise soldiers in modern, extremely complex environment. New, yet everlasting technological changes will from soldiers demand a never–ending new set of skills. Complexity of modern warfare will never stop growing. Regular solder will have to adapt, more will be required of him. This adaption will only be possible with the help of the NCOs.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.