Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
99,378 Research products, page 1 of 9,938

 • Publications
 • Open Access
 • Bachelor thesis
 • Slovenian

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Horvat, Tadej;
  Country: Slovenia

  V diplomski nalogi smo obravnavali zobniško gonilo, ki se uporablja za prenos moči, vrtilnih momentov ter hitrosti na ekstruderju proizvajalca Jwell. Za zaščito pred zunanjimi onesnažili gonilo uporablja radialna gredna oljna tesnila, ki pa na obravnavani kritični točki ne zagotavljajo ustreznega tesnjenja. Težavo nam prestavlja neposredna povezava cilindra z gonilom ter vlažna predelovalna surovina. Slednja pride v stik z ogrevanim delom cilindra, kar posredno privede do uničenja grednega tesnila. V nalogi je zato predstavljena optimizacija tesnjenja na tej točki. Na to tesnilno mesto smo namestili štiri različne kombinacije tesnil, pri katerih smo morali upoštevati prostorske omejitve in delovne pogoje. Učinkovitost tesnil smo nadzirali z vizualnimi pregledi ter laboratorijsko analizo olja. Z meritvami ležajev oziroma s spremljanjem njihovega stanja pa smo preverjali, kako voda v olju vpliva na poškodbe ležajev gonila. V zaključku smo predstavili rezultate. Ugotovili smo, da sta za našo aplikacijo primerni dve kombinaciji preizkušenih tesnil, in sicer kombinacija labirintnega tesnila z grednim oljnim tesnilom ter kombinacija tesnilnega obroča iz klobučevine z grednim oljnim tesnilom. In the diploma thesis an analysis of the gearbox used to transmit power, torques and speed on the Jwell extruder was carried out. To protect the interior of the gearbox against external contaminants, oil seals are used, but they do not provide adequate sealing in the weakest point analyzed. The problem is the direct connection of the cylinder to the gearbox and the wet raw material. The raw material comes in contact with the heated part of the cylinder, which leads to the destruction of the shaft seal. The thesis therefore presents the optimization of sealing in this point. We installed four different combinations of seals at this sealing point, where we had to consider space limitations and working conditions. Its effectiveness was monitored by visual inspections and laboratory analysis of the oil. Additionally, the influence that presence of water in oil has on the damage caused to the gear bearings was measured by monitoring the bearings’ condition. In conclusion, we presented the results. We have found that two combinations of tested seals are suitable for our application: the combination of the labyrinth seal with the shaft oil seal and the combination of the felt seal ring with the shaft oil seal.

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Caharijas, Sara;
  Country: Slovenia

  Uvod: Patelofemoralni bolečinski sindrom je bolečina v sprednjem delu kolenskega sklepa, najpogosteje ob medialnem robu pogačice. Točen vzrok njegovega nastanka je neznan, večinoma se pripisuje nenormalnemu lateralnemu drsenju pogačice. Pri večini pacientov se zdravi konzervativno, z manualnimi tehnikami, vadbenimi programi, patelarnimi opornicami in aplikacijo elastičnih ali neelastičnih trakov. McConnell tehnika apliciranja rigidnih trakov je korekcijsko lepljenje pogačice, ki se najpogosteje uporablja pri obravnavi patelofemoralnega bolečinskega sindroma. Namen: Namen diplomskega dela je bil ugotoviti vpliv uporabe McConnell tehnike apliciranja rigidnih trakov pri pacientih s patelofemoralnim bolečinskim sindromom. Metode dela: Izvedli smo pregled raziskav zadnjih deset let v podatkovnih bazah PubMed, ScienceDirect in PEDRO. V analizo smo vključili sedem raziskav v angleškem jeziku, ki so ustrezale vključitvenim kriterijem. Rezultati: Vpliv McConnell tehnike apliciranja rigidnih trakov so v raziskavah uporabili kot samostojno intervencijo ali v kombinaciji z izvajanjem vadbe. McConnell tehniko so v raziskavah primerjali z vplivom izvajanja vadbe, razteznih vaj, aplikacije placeba in drugih tehnik apliciranja rigidnih trakov. McConnell tehnika statistično pomembno zmanjša bolečino v mirovanju in med aktivnostjo, poveča obseg giba fleksije kolena, izboljša funkcijo kolena in dinamični nadzor drže. V raziskavah niso ugotovili statistično pomembnega vpliva na položaj pogačice. Razprava in zaključek: Na podlagi pregleda literature je McConnell tehnika apliciranja rigidnih trakov uspešna kot podporna terapija pri zdravljenju patelofemoralnega bolečinskega sindroma. Kot samostojna terapija je uspešna le pri takojšnem kratkotrajnem odpravljanju bolečine. Potrebno bi bilo izvesti raziskave, ki bi preverile dolgoročni učinek McConnell tehnike na bolečino, in raziskave, ki bi preizkusile tehniko aplikacije, prilagojeno posameznikovemu položaju pogačice. Introduction: Patellofemoral pain syndrom is defined as pain of anterior aspect of the knee, most common on medial border of the patella. The exact cause of the syndrom is unknown, it is usually explained with patellar maltracking. In most cases the treatement is nonoperative, with different manual techniques, exercise therapy, patellar braces and elastic or rigid taping. McConnell taping is corrective rigid taping of the patella most often used with patellofemoral pain syndrom patients. Purpose: The purpose of this thesis/diploma work was to determine the effect of McConnell taping on patients with patellofemoral pain syndrom. Methods: A literature search of data bases PubMed, ScienceDirect and PEDRO was conducted for articles of the last ten years. Seven english researches fit the criteria and were used in the final review. Results: McConnell taping was used alone and in addition to exercise. Researchers compared effects of McConnell taping to those of exercise, stretching, placebo taping and other rigid taping techniques. McConnell taping has statistically significant effect on reducing the pain when stationary and during the activities, on larger range of motion, knee function and on dinamic postural control. Researchers didn't find statistically significant effect on patella positioning. Discussion and conclusion: Based on the results of this literature review, McConnell taping is succesful as adjunctive therapy in patellofemoral pain syndrom treatement. When used as stand - alone therapy it effects only short term pain. More research to test the long - term effects of McConnell taping should be carried out, as well as research to test the effect of taping based on the patellar positioning of the individual.

 • Publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Obid, Eva;
  Country: Slovenia

  Uvod: Delovni terapevti za svoje delo pri osebah z demenco uporabljajo številne nefarmakološke načine zdravljenja oziroma lajšanja simptomov demence, eden od teh je lahko tudi aromaterapija. Aromaterapija blaži vedenjske in psihološke simptome demence ter tako prispeva k večji učinkovitosti delovnoterapevtskih obravnav in večji kakovosti življenja oseb z demenco. Namen: Raziskati učinek aromaterapije na osebe z demenco, s poudarkom na okupaciji spanja. Metode dela: Uporabljen je bil kvalitativni pristop s pregledom literature. Literatura je bila iskana v podatkovnih bazah Sciencedirect, Cohrane library, Medline – Pubmed in Whiley Online Library. Pri iskanju so bile uporabljene ključne besede: senzorna stimulacija, olfaktorna stimulacija, demenca, spanje, kakovost spanja in eterična olja – v slovenskem in angleškem jeziku. Vključitveni kriteriji so bili članki v slovenskem ali angleškem jeziku, ki so v celoti dostopni in mlajši od deset let ter v naslovu ali ključnih besedah vsebuje besede, uporabljene pri iskanju literature. Pregled literature je bil izveden po modelu PRISMA. Rezultati: V končno analizo je bilo vključenih deset člankov. Ena raziskava je bila kvalitativna, šlo je za akcijsko raziskovanje. Ostale raziskave so bile kvantitativne, in sicer štiri randomizirane kontrolirane raziskave, dve nerandomitirani kontrolirani raziskavi, dve pilotni študiji in ena eksperimentalna raziskava. Pri tematski kvalitativni analizi smo iz člankov izluščili sledeče teme: učinek aromaterapije na spanje, učinek aromaterapije na vedenjske in psihološke simptome demence, učinek aromaterapije na kratkoročni in dolgoročni spomin, učinek aromaterapije na izvedbo dnevnih aktivnosti, varnost aromaterapije, učinek aromaterapije na obremenjenost oskrbovalcev. V raziskavah so bile uporabljene različne oblike aromaterapije. Ugotovljeno je bilo, da je aromaterapija učinkovita pri izboljšanju delovanja oseb z demenco in zmanjšanju težav na področju spanja pri teh osebah. Razprava in zaključek: Aromaterapija se je izkazala za varno terapijo, ki lahko izboljša spanje in spomin ter zmanjšuje vedenjske in psihološke simptome demence, ni pa učinkovita pri izboljšanju izvajanja dnevnih aktivnosti. Uporabljajo se lahko različne oblike aromaterapije, kot bolj učinkovite pa so se izkazale tiste, ki aromaterapijo kombinirajo z dotikom. V delovni terapiji se lahko uporablja kot intervencija, ki podpira izvajanje okupacije, kot pasivna aktivnost in za krepitev terapevtskega odnosa. Introduction: For their work with people with dementia occupational therapists use non-pharmacological methods of treatment or alleviation of dementia symptoms, one of which can be aromatherapy. Aromatherapy alleviates the behavioral and psychological symptoms of dementia, thus contributing to greater effectiveness of occupational therapy treatments and higher quality of life for people with dementia. Purpose: To investigate the effect of aromatherapy on people with dementia, with an emphasis on sleep occupation. Methods: A qualitative approach with literature review was used. The literature was searched in the databases Sciencedirect, Cohrane library, Medline – Pubmed and Whiley Online Library. The keywords sensory stimulationa, olfactory stimulation, dementia, sleep, sleep quality and essential oils were used in the search - in Slovene and English. The inclusion criteria were articles in Slovenian or English that are fully accessible and less than ten years old, and that contain words used in the literature search in the title or keywords. The literature review was performed according to the PRISMA model. Results: The final analysis included ten articles. One research was qualitative, it was action research. Other researches were quantitative, namely four randomised controlled trials, two non-randomised controlled trials, two pilot studies and one experimental study. In the thematic qualitative analysis, we extracted the following topics from the articles: the effect of aromatherapy on sleep, the effect of aromatherapy on the behavioral and psychological symptoms of dementia, the effect of aromatherapy on short- and long-term memory, the effect of aromatherapy on the performance of daily activities, the safety of aromatherapy, the effect of aromatherapy on the burden of caregivers of people with dementia. Different forms of aromatherapy have been used in research. Aromatherapy has been found to be effective in improving functioning and reducing sleep problems in people with dementia. Discussion and conclusion: Aromatherapy has been proven to be safe therapy that can improve sleep and memory and reduce behavioral and psychological symptoms of dementia, but is not effective in improving the performance of daily activities. Different forms of aromatherapy can be used, but those that combine aromatherapy with touch have been proven to be more effective. In occupational therapy it can be used as an intervention that supports the implementation of occuppation, passive activity and to strengthen the therapeutic relationship.

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Ramšak, Rok;
  Country: Slovenia

  Cilj diplomskega dela je ustvariti preobrat v razumevanju begunskih taborišč – stran od tehničnega pogleda na prostor izrednega stanja k pogledu na prostor bivanja, ki ima mnogotere vzporednosti z vsakdanjimi prostori mest. Medtem ko se mnogi avtorji v svojih analizah osredotočajo na specifične vidike taborišča (ekonomija, zdravstvo, arhitektura, preskrba s hrano, infrastruktura itd.), se sam lotevam celostne sociološko-urbanistične analize begunskega taborišča. Začnem s pregledom razvoja taborišča skozi zgodovino in ga prek pojava koncentracijskih taborišč pripeljem do begunskih taborišč, kot so se pojavila po 2. svetovni vojni in kot jih poznamo danes. Temu dodam tudi teoretsko opredelitev taborišča, ki je v zadnjih letih pod dominantnim vplivom Agambenovega koncepta izrednega stanja. Kot temeljni dokument, ki narekuje načrtovanje in upravljanje z begunskimi taborišči, kritično analiziram UNHCR-jev Priročnik za izredne razmere. V drugem delu nadaljujem s sociološko-urbanistično analizo begunskih taborišč Zahodne Sahare, pri kateri izhajam iz pisnih primarnih in sekundarnih virov, slikovnega gradiva in terenske raziskave, v kateri sem sodeloval v letu 2016. Čeprav taborišča lahko označimo za izredne prostore, v zaključku predstavim argumente proti Agambenovi hipotezi, da begunska taborišča nujno producirajo le golo življenje, in trdim, da so lahko hkrati tudi prostori agentnosti, ujeti v specifičen geografski in časovni prostor liminalnosti. The aim of the thesis is to make a change in the understanding of refugee camps - away from a technical view of the space of exception towards a view of the space of living, which has multiple parallels with the everyday city spaces. While many authors focus their analyses on specific aspects of the camp (economy, health, architecture, food, infrastructure, etc.), I undertake an integrated sociological-urbanist analysis of the refugee camp. I start with an overview of the development of the camp throughout history and, through the emergence of concentration camps, bring it to the refugee camps as they appeared after the Second World War and as we know them today. To this, I add a theoretical definition of the camp, which in recent years has been dominated by Agamben's concept of the state of emergency. I critically analyse the UNHCR Emergency Handbook as the fundamental document that dictates the planning and management of refugee camps. In the second part, I continue with an urban-sociological analysis of refugee camps of Western Sahara, drawing from written primary and secondary sources, visual materials, and field research in which I participated in 2016. Although the camps can be characterized as spaces of exception, in the conclusion, I present arguments against Agamben's hypothesis that refugee camps necessarily produce only bare life, arguing that they can also be spaces of agency, trapped in a specific geographical and temporal space of liminality.

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Gril, Matevž;
  Country: Slovenia

  V diplomskem delu je obravnavano napredno načrtovanje oskrbe s pitno vodo. Gre za zelo pomemben proces v sodobnih družbah, ki je posredno ali neposredno vključen v vrsto zakonskih in podzakonskih aktov, ki so v nalogi predstavljeni. V nadaljevanju dela so predstavljeni tehnološki sistemi oskrbe s pitno vodo in stanje v Sloveniji ter sanitarne zahteve, ki jih morajo oskrbovalni sistemi izpolnjevati. Predstavljeni so elementi vodovoda in metode za načrtovanje teh infrastrukturnih sistemov. Opisane so prednosti BIM računalniškega načrtovanja vodovodnih sistemov in naloge strojnega inženirja pri sodelovanju v projektni skupini. Namensko BIM orodje je bilo uporabljeno pri načrtovanju vodovoda v manjšem naselju. V nalogi so prikazane vse faze BIM načrtovanja vodovodnega omrežja. In the thesis, we discuss the advanced design of drinking water supply systems, i.e. a very important process in modern societies, which is directly or indirectly included in numerous legislative and regulatory provisions which are presented below in more detail. Furthermore, technology water supply systems and the situation in Slovenia are presented, as well as specific sanitary requirements that the supply systems must meet. We present the elements of water supply system and methods for designing such infrastructure systems. We explore the advantages of BIM-assisted design of drinking water supply systems and the tasks a mechanical engineer participating in a project team has to perform. A dedicated BIM tool was used in designing water supply system in a small settlement, and we present all the stages that such BIM-supported design of water supply network involves.

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Leban, Nejc;
  Country: Slovenia

  Peskanje je postopek, s katerim obnavljamo površino ali pa jo pripravljamo za nadaljnjo obdelavo. V turbino priteče po cevi peskalno sredstvo, ki ga nato z veliko izletno hitrostjo meče na obdelovance. Bobnasti peskalni stroj z gumijastim trakom je idealen za čiščenje oziroma mikrokovanje obdelovancev, ki so proizvedeni v serijski proizvodnji in se jih lahko masovno obdeluje. Polnjenje tovrstnih strojev z obdelovanci je izvedeno s pomočjo hidravlične nakladalne naprave, ki je obravnavana v tem diplomskem delu. Predstavljen je trg tovrstnih naprav z različnimi kapacitetami polnjenja. Za napravo s kapaciteto polnjenja 600 kg so izvedeni preračuni obremenitev na posamezne sklope naprave. Prikazane so notranje napetosti in deformacije posameznih sklopov. Izdelane so shema in kosovnica hidravličnega sistema ter delavniška in sestavna dokumentacija naprave. Shotblasting is a process by which a surface is restored or prepared for further processing. The abrasive flows through a tube into the turbine, and is then thrown at high speed onto the workpieces. The tumble belt shot-blasting machine with a rubber belt is ideal for cleaning or microforging of workpieces that are mass produced and can be processed in batches. The filling of such machines with workpieces is carried out with the help of a hydraulic loading device, which will be discussed in this thesis. The market for such devices with different loading capacities will be presented. For a device with a loading capacity of 600 kg, calculations of the loads on individual assemblies of the device have been carried out. Internal stresses and strains of individual assemblies are presented. A drawing of the hydraulic system as well as the technical documentation of the device were prepared.

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Valentinčič, Tereza;
  Country: Slovenia

  Izvoz je postal zelo pomemben vir prihodkov in nič drugače ni tudi za vino. Slovenska vina so vedno bolj prepoznavna na vinskem zemljevidu in vedno več držav si želi uvažati slovenska vina, zato ni čudno, da so slovenski vinarji na tujih trgih vedno bolj uspešni. Največja izvoznica slovenskih vin je Klet Brda, z. o. o, ki izvaža v že kar 26 držav po svetu. V diplomskem delu se posvetimo izvozu Kleti Brda in izpostavimo tri največje države, v katere izvaža in so si med seboj različne. To so Združene države Amerike, Kitajska in Velika Britanija. Kaj je pomembno, da je izvoz uspešen in kakšna komunikacija je potrebna, da je prodaja uspešna? Skozi intervjuje, ki smo jih opravili z zaposlenimi v Kleti Brda, smo spoznali potek in delo, ki smo ga v diplomskem delu tudi opisali. Izpostavili smo razlike med državami in kakšne metode se uporabljajo, da je prodaja na določenem trgu uspešna. Skozi delo spoznamo, kako poteka izvoz v kleti in kako se je v zadnjih dvajsetih letih spreminjal. Export of goods has become a very important source of income, which also applies to export of wine. Slovene wine is becoming increasingly recognised on the wine world map, and a growing number of countries want to import it. It is not surprising to hear that Slovene winemakers are successful in foreign markets. The greatest exporter of Slovene wine is Klet Brda, which already exports to 26 countries across the world. In this paper, I study the export of Klet Brda, highlighting the three greatest, but different countries where it exports to: United States of America, China and Great Britain. What makes export successful and what type of communication is required for successful sales? By conducting interviews with workers at Klet Brda, I gained insight into their work, which is described in the paper. I outlined differences between countries and the methods they use to make sales in a certain market successful. The paper presents how export is achieved at Klet Brda and how this process has changed in the past twenty years.

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Brišar, Alenka;
  Country: Slovenia

  Voda je pomembna in nujna za vsa živa bitja tako za ljudi, kot za živali in rastline, saj jo potrebujemo za razvoj in preživetje. Zato je tudi zelo pomembno, da ustrezno zaščitimo vodne vire. Pomena vode za obstanek življenja se vsak dan bolj zavedamo in naša prizadevanja za ohranitev raznovrstnosti vseh življenskih oblik so pogosto povezana z našim odnosom do vode, ter posledično z ohranitvijo in varovanjem vodnih virov. Mesto Ljubljana ima ugodne naravne pogoje za oskrbo s pitno vodo, saj slovi po bogatih zalogah kakovostne pitne vode. Prav tako pa je zelo pomembno in dragoceno, da iz ljubljanskih pip priteče pitna voda, ki je neobdelana s tehnološkimi postopki. Vodonosnika za oskrbo s pitno vodo za mesto Ljubljana sta Ljubljansko polje in Ljubljansko barje, ki imata pod samim mestom in v njegovi okolici dovolj velike količine podzemne vode. Na območju Ljubljanskega polja imamo osamelec Šmarna gora, kjer se nahajajo trije viri pitne vode: Klešnik, Koštomaj in vrtina Šmarna gora. Za vodni vir »vrtina – Šmarna gora« z okrajšavo vrtina Šg-1/03 še niso bile pripravljene nobene strokovne podlage za varovanje vodnega vira. Da bo tudi v prihodnosti na območju Šmarne gore prisotna kakovostna pitna voda, je treba vodni vir primerno zaščititi in izdelati vodovarstvena območja. Vloga vodovarstvenega območja, ki se deli v najožje, ožje in širše vodovarstveno območje, je predvsem ustrezna zaščita vodnega vira. Z zaščitnimi ukrepi se preprečuje ali pa vsaj zmanjšuje tveganje onesnaževanja vodnega zajetja. Hkrati pa vodovarstveno območje predstavlja tudi omejitve za razvoj številnih drugih dejavnosti. Water is vital for all living things, humans, animals, and plants, because we all need it to survive or grow. Therefore, it is important that we protect our water sources. We are reminded every day how important water is to life. Our attitude toward water and our actions to protect it are closely linked to our efforts to preserve the biodiversity of the environment in which we live. The city of Ljubljana has favourable conditions for water supply and is known for having a large supply of high-quality drinking water. Therefore, it is of great importance and value that tap water is not treated by technical methods. The aquifers near Ljubljana are Ljubljansko polje and Ljubljansko barje. They store large amounts of groundwater under and near the city. In the area of Ljubljansko polje, on the mountain Šmarna gora, there are three sources of drinking water: Klešnik, Koštomaj and the Šmarna gora borehole. The Šmarna gora borehole (abbreviation: Šg -1/03) has not yet been investigated to protect it. To ensure the quality of drinking water in the Šmarna gora area, it is necessary to take appropriate protective measures and designate water protection areas. The task of water protection areas (divided into small, medium, and large areas) is to take appropriate protective measures in each area, thus preventing or reducing the risk of water pollution. At the same time, this water protection area restricts the development of various potentially harmful activities.

 • Publication . Bachelor thesis . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Žitko, Ana;
  Publisher: A. Žitko
  Country: Slovenia

  Uvod: Epidemija covida-19 se je začela proti koncu leta 2019. Decembra 2020 smo v Sloveniji dobili prvo cepivo proti covidu-19, zatem pa še štiri druga. Po cepljenju so lahko prisotni tudi neželeni učinki. Namen: Namen diplomskega dela je raziskati najpogostejše samozaznane neželene učinke po cepljenju z različnimi cepivi proti covidu-19 ter opredeliti načine lajšanja s strani cepljenih poročanih neželenih učinkov. Metode dela: Uporabili smo kvantitativni deskriptivni pristop. Anketni vprašalnik je bil oblikovan s pomočjo odprtokodne spletne aplikacije EnKlikAnketa. Osnova za oblikovanje vprašalnika je bil pregled spletne strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede neželenih učinkov cepljenja proti covidu-19. Za analizo rezultatov smo uporabili Microsoft Excel. Rezultati: V raziskavo je bilo vključenih 121 polnoletnih prebivalcev Slovenije, ki so ustrezno izpolnili anketni vprašalnik. Izmed teh se je 95 anketiranih cepilo proti covidu-19 in nekateri so navedli neželene učinke. Rezultati so pokazali, da so bili samozaznani neželeni učinki večinoma blagi do zmerni. Med najpogostejšimi neželenimi učinki ne glede na vrsto cepiva so bile splošne težave: utrujenost, bolečina na mestu vboda, visoka telesna temperatura – tudi z mrazenjem ali mrzlico, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih. Ti učinki so se ne glede na vrsto cepiva večinoma pojavili in izzveneli v 24–48 urah. Neželeni učinki so bili pri cepivih proizvajalcev Pfizer/BioNTech in Moderna bolj izraženi po drugem odmerku, medtem ko so bili pri cepivu proizvajalca AstraZeneca po prvem odmerku. Neželeni učinki so bili pogosto prisotni tudi po prvem odmerku cepiva proizvajalca Johnson & Johnson. Razprava in zaključek: Po cepljenju proti covidu-19 so pogosto prisotni neželeni učinki ne glede na vrsto cepiva in število odmerkov. Neželene učinke so anketiranci lajšali tako nefarmakološko kot farmakološko. Medicinske sestre bi morale dati prednost informiranju o cepljenju in možnih neželenih učinkih, ki se po cepljenju proti covidu-19 lahko pojavijo, hkrati pa spodbujati cepljene k poročanju o neželenih učinkih, saj se stroka s tem izpopolnjuje. Predvsem pa sta pomembna vseživljenjsko učenje medicinskih sester in podajanje znanja tako zdravemu kot bolnemu posamezniku in družbi. Introduction: The covid-19 epidemic began towards the end of 2019. In December 2020, we received the first covid-19 vaccine in Slovenia, followed by four others. Adverse effects are often present after vaccination. Purpose: The purpose of the research is to find out the most common self-assessed adverse effects after vaccination with various vaccines against covid-19, and to identify ways of alleviating them, which the vaccinated report. Methods: We used a quantitative descriptive approach. We used a survey questionnaire designed with the help of the online tool EnKlikAnketa. The basis for formulating the questions was a review of the website of the National Institute of Public Health regarding the adverse effects of the vaccination against covid-19. We used Microsoft Excel to analyze the results. Results: 121 adult residents of Slovenia were included in the research, who answered the questionnaire accordingly. Among these, 95 respondents were vaccinated against covid-19 and some of them showed possible adverse effects. The results showed that self-reported effects were mostly mild to moderate. The most common adverse effects, regardless of the type of vaccine, were general problems, fatigue, pain at the injection site, high body temperature or fever with trembling, headache, muscle and joint pain. These, regardless of the type of vaccine, are mostly appeared and disappeared within 24-48 hours. Adverse effects were more pronounced after the second dose with the Pfizer/BioNTech and Moderna vaccines, while with the AstraZeneca vaccine after the first dose. Adverse effects were often present even after the first dose of Johnson & Johnson. Discussion and conclusion: After vaccination against covid-19, adverse effects are often present, regardless of the type of vaccine and the number of doses. Respondents alleviated adverse effects non-pharmacologically as well as pharmacologically. Nurses should make a priority to inform about vaccination and possible adverse effects that can be compensated after vaccination. At the same time, encourage the vaccinated to report the adverse effects, because the profession improves with this. Above all, the lifelong learning of nurses and the passing on of knowledge to both healthy and sick individuals and society is important.

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Korinšek Cuder, Tina;
  Publisher: T. Korinšek Cuder
  Country: Slovenia
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.