Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
41,133 Research products, page 1 of 4,114

 • Publications
 • Bachelor thesis
 • Slovenian
 • Digital library of University of Maribor

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Lukman, Nina;
  Publisher: N. Lukman
  Country: Slovenia

  V diplomskem delu smo predstavili teoretični vidik ustvarjalnosti, gibalne ustvarjalnosti, dimenzije ustvarjalnosti, gibalne kompetentnosti ter gibalna znanja. Želeli smo ugotoviti, ali obstaja povezanost med gibalno ustvarjalnostjo in gibalno kompetentnostjo predšolskih otrok, ali obstajajo razlike v gibalni kompetentnosti in ustvarjalnosti med dečki in deklicami ter kakšno vlogo imajo lokomotorne in manipulativne spretnosti pri kompetentnosti in ustvarjalnosti. V raziskavi smo uporabili kavzalno-neeksperimentalno metodo raziskovanja. Podatke smo zbrali na kvantitativen način, s pomočjo opazovanja in z ocenjevalnimi lestvicami. S pomočjo Testa motorične kreativnosti (Motor creativity test) (Bertsch, 1983), ki vsebuje elemente fleksibilnosti, fluentnosti in originalnosti, smo ocenjevali gibalno ustvarjalnost otrok. S pomočjo Testa motoričnega razvoja (Test of Gross Motor Development-TGMD-2) (Ulrich, 2000) smo ocenjevali gibalno kompetentnost otrok. V vzorec je bilo vključenih 39 otrok, starih šest let, iz vrtca Studenci Maribor – enota Limbuš in vrtca Ruše. Ocenjevali smo v prostorih vrtcev in v telovadnici. Na podlagi pridobljenih rezultatov smo ugotovili, da ni povezanosti med gibalno ustvarjalnostjo in gibalno kompetentnostjo. Prav tako med dečki in deklicami ni razlik v gibalni ustvarjalnosti, prav tako tudi ne v gibalni kompetentnosti. Tudi v ustvarjalnosti med manipulativnimi in lokomotornimi spretnostmi med spoloma ni razlik. Vendar pa so bili otroci kompetentnejši v lokomotornih kot manipulativnih spretnostih. In the bachelor’s thesis, we presented a theoretical perspective of creativity, motor creativity, the dimension of creativity, motor competence, and motor knowledge. We wished to ascertain whether there is a connection between motor creativity and motor competence of preschool children, whether there are differences in motor competence and creativity between boys and girls, and what kind of role locomotor and manipulative skills have in the competence and creativity. In the research, we used the causal-non-experimental method of research. We quantitatively collected the data utilizing observation and by evaluating scales. Through the Motor Creativity Test (Bertsch, 1983) which contains elements of flexibility, fluency, and originality, we evaluated the motor creativity of children. Using the Test of Gross Motor Development-TGMD-2 (Ulrich, 2000), we evaluated the motor competence of children. 39 children, aged six, from the Studenci Maribor Kindergarten – Limbuš Unit and Ruše Kindergarten participated in the test. We evaluated within the kindergarten premises and in the gymnasium. Based on the gained results, we ascertained that there is no connection between motor creativity and motor competence. There are also no differences in motor creativity between boys and girls. And there is no difference in motor competence too. There are no differences between genders in the creativity between manipulative and locomotor skills also. However, children were more competent in locomotor than in manipulative skills.

 • Publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Ačko, Urška;
  Publisher: U. Ačko
  Country: Slovenia

  Otroci so včasih večina svojega časa preživljali v naravi. Skozi raziskovanje narave so se učili, razvijali domišljijo in si urili motoriko. Današnji tempo življenja otroke veliko krat prikrajša za pristno izkušnjo narave, še posebej v mestih. Naloga vzgojiteljev je, da skozi igro otrokom poskuša približati naravo na otrokov zanimiv način. V diplomskem delu predstavimo pomen doživljajske pedagogike v predšolskem obdobju. V teoretičnem delu smo na podlagi strokovne literature predstavili doživljajsko pedagogiko, njen pomen, cilje in načela ter pomen gozda in igrive igre pri otrokovem razvoju. Predstavili smo tudi avtorja knjig o ozaveščanju narave in naravoslovnih iger Josepha Cornella. V praktičnem delu smo izbrali sedem naravoslovnih iger avtorja Josepha Cornella, ki smo jih izvajali večina v naravnem okolju, v gozdu, travniku in tudi prilagojeno v igralnici. Igre smo praktično izvajali z vrtčevsko skupino otrok, starih 4-5 let. Igre smo opisali in predstavili izvedbo ter analizirali s pomočjo opazovalnih listov. Skozi diplomsko nalogo smo ugotovili, da so naravoslovne dejavnosti pripomogle k odkrivanju novega načina učenja. Otroci so skozi igre pridobili ovrednotene naravoslovne izkušnje. Skozi raziskavo smo ugotovili, da je zaželeno, da vzgojitelj načrtuje še več doživljajskih vodenih aktivnosti. Predlog aktivnosti in izkušnje avtorja Josepha Cornella ocenjujejo kot zelo ustrezne in priporočljive. In the past children used to spend most of their time in nature. They used to learn, develop their imagination and practice their motor skills all by exploring nature. Today’s pace of life often deprives children of an authentic experience of nature, especially in towns. The task of educators is to do their best to bring nature closer to children in a way that is interesting to them. In the diploma thesis, we present the importance of experiential pedagogy in the preschool period. In the theoretical part, we used professional literature to present the principles, aims and importance of experiential pedagogy as well as the importance of forests and playing in children’s development. We also introduced the author of books on nature awareness and nature awareness activities, Joseph Cornell. In the practical part, we presented seven nature awareness games by Joseph Cornell. We practically tested them mostly in the natural environment in the woods, meadow, but also adapted them to be played indoor. They were played by a group of children aged 4-5. In order to describe, analyse and present the games we used observation sheets. In this experiment we learnt that nature awareness activities helped to discover a new way of learning. While playing children gain many valuable experience. We have therefore discovered that it is necessary for the educators to plan and implement more nature awareness activities and have thus found the experience and activities presented by Joseph Cornell as very appropriate and recommended.

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Krivec, Nina;
  Publisher: N. Krivec
  Country: Slovenia

  Namen diplomskega dela je bil ugotoviti značilnosti gibalne učinkovitosti v povezavi z uspešnostjo slovenskih teniških igralcev s pomočjo metode FMS (»Functional movement screen«). Metoda FMS je sestavljena iz 7 testov, na podlagi katerih s pomočjo opazovanja ocenjujemo gibalne naloge posameznika. Testirani igralci in igralke so bili stari med 10 in 18 let in so bili uvrščeni na jakostno lestvico Teniške zveze Slovenije. Podatki so bili pridobljeni na letnih meritvah na Fakulteti za šport, med leti 2012 in 2018, kjer je sodelovalo 172 slovenskih teniških igralcev in igralk. Glede na kriterije uspešnosti smo prišli do ugotovitev, da gibalna učinkovitost nima direktne povezave z uspešnostjo v tenisu. Ugotovili smo, da med starostnimi skupinami ne obstajajo statistično značilne razlike v gibalni učinkovitosti. Preverili smo tudi telesne asimetrije, kjer smo ugotovili, da se največ telesnih asimetrij pojavlja v predelu ramenskega obroča. Pri povezavi gibalne učinkovitosti in uspešnosti v tenisu smo ugotovili, da so gibalno učinkovitejši igralci tudi uspešnejši v tenisu. Medtem ko za igralke to ne velja. Ko smo primerjali uspešne z manj uspešnimi v številu asimetrij, smo ugotovili, da imajo uspešnejše igralke in igralci manj telesnih asimetrij, kot jih imajo manj uspešni igralci ter igralke. Z raziskavo smo odprli novo področje primerjave gibalne učinkovitosti in uspešnosti v tenisu, katere izsledke je moč aplicirati tudi v prakso. The purpose of the diploma work was to determine the characteristics of movement efficiency in connection with the performance of Slovenian tennis players using the method of FMS ("Functional movement screen"). The FMS method consists of 7 tests on the basis of which we assess the individual's movement tasks by means of observation. The tested players were between 10 and 18 years old and were ranked on the strength scale of the Tennis Association of Slovenia. Data were obtained from annual measurements at the Faculty of Sports between the years 2012 and 2018, where 172 Slovenian tennis players participated. According to the performance criteria, we have come to the conclusion that movement efficiency has no direct connection with performance in tennis. We established that there were no statistically significant differences in movement performance among age groups. We also checked body asymmetries, where we established that most body asymmetries occur in the shoulder girdle area. In linking movement efficiency and performance in tennis, we found that more movement-efficient players are also more successful in tennis. While this does not apply to female players. When we compared the successful with the less successful players in the number of asymmetries, we found that more successful players have fewer physical asymmetries than less successful players. The research has opened a new field of comparison of movement efficiency and performance in tennis, the results of which can also be applied in practice.

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Šentjurc, Jan;
  Publisher: J. Šentjurc
  Country: Slovenia

  Namen zaključnega dela je predstaviti izkušnje pridobljene pri opravljanju vloge pomočnika trenerja v članskih moštvih Košarkarskega kluba Šentjur in Košarkarskega kluba Sixt Primorska, kjer sem deloval v zadnjih treh letih. Glavni namen diplomskega dela je predstaviti vlogo in naloge pomočnika trenerja v članskem moštvu pri pripravi na košarkarsko tekmo, pomen in vrednost analize nasprotnikove igre (taktike v obrambi, taktike v napadu, statistike in individualnih predispozicij posameznih igralcev). The purpose of this Bachelor's thesis is to share my hands-on experience gained in the past three years as an assistant coach on two Slovenian basketball teams who play in the Premier A Slovenian Basketball league (Slovene: 1. Slovenska Košarkarska liga), named Šentjur and Sixt Primorska. The aim of this Bachelor's thesis is to present the role and responsibilities of an assistant coach on a professional men's basketball team, including the groundwork for the next match, the purpose and importance of data and video analysis of the opposing team (offensive and defensive strategy, player statistics as well as analyzing their strong and weak points and other aspects of play).

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Cvikl, Andrej;
  Country: Slovenia

  V diplomskem delu je opisana morebitna uporaba in vpliv električno gnanega kompresorja na 1,6-litrski, dizelski motor, ki že v osnovi vsebuje turbo polnilnik. Opisan je sistem z dodanim kompresorjem in brez njega. Izvedena je bila primerjava rezultatov motorja obeh polnilnih sistemov pri polni obremenitvi motorja in tudi pri dinamičnem obratovanju. Pri dinamičnem obratovanju je bila pozornost usmerjena na zmanjšanje pojava turbo luknje, pri polni obremenitvi motorja pa na povišano moč ter navor motorja pri nižjih vrtilnih frekvencah. V delu so predstavljene osnove motorjev z notranjim zgorevanjem, tlačno polnjeni motorji, programska oprema AVL BOOSTTM, postopek dela v programu in rezultati izvedene simulacije. In this work is described a potential use and impact of an electrically driven turbo compressor on a 1,6-liter, diesel engine which includes by default a turbocharger. The basic system and the system with added turbo compressor are explained. A comparison of the engine performance results of both systems at full load steady state and at transient load pick-up operation was performed. By the engine transient operation, the main focus was paid on reduction of the turbo lag whereas at steady state full load, on the higher engine power and torque at low end engine speeds. Topics presented in this work are internal combustion engine basics, turbocharged engines, simulation software AVL BOOSTTM, work process in the software and the results of the conducted simulation.

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Jeraj, Amadeja;
  Publisher: A. Jeraj
  Country: Slovenia

  Astma in atopijski dermatitis sta kompleksni alergijski bolezni, katerih prisotnost v današnjem razvitem svetu narašča. K razvoju obeh bolezni pripomore več različnih genov, bivalno okolje in način življenja posameznika. Namen raziskave je bil poiskati podobnosti in razlike v genetski arhitekturi astme in atopijskega dermatitisa. Na osnovi objavljenih študij smo izbrali tiste gene, ki so bili povezani z nastankom obeh boleznih ter analizirali genetske polimorfizme v izbranih genih pri slovenskih otrocih z astmo in/ali atopijskim dermatitisom. V našo študijo smo vključili 219 bolnikov in 97 zdravih posameznikov kot kontrolno skupino. Iz brisov ustne sluznice in krvnih limfocitov bolnikov ter zdravih posameznikov smo izolirali DNA molekule, na katerih smo genotipizirali izbrane polimorfizme genov STAT5B (rs9900213), TSLP (rs1898671) in STAT6 (rs324015). Genotipizacijo smo izvedli z metodoma qPCR-HRM in PCR-RFLP. Rezultate smo statistično analizirali s programom SPSS, kjer smo primerjali genotipske in alelne frekvence bolnikov in kontrol ter iskali povezavo med polimorfizmi in boleznima. V raziskovalni nalogi smo potrdili vpliv gena TSLP na razvoj astme. Sočasno smo ugotovili, nekoliko povišano frekvenco alela T polimorfizma rs9900213 v genu STAT5B pri astmatikih in bolnikih z atopijskim dermatitisom in pridruženo astmo, kar bi lahko povečalo tveganje za razvoj astme. Za boljše razumevanje povezave astme in atopijskega dermatitisa bi bile potrebne nadaljnje raziskave na večjem številu vzorcev. S tem bi dobili realnejšo sliko povezav med atopijskim dermatitisom in astmo, kar bi prispevalo k uspešnejšemu zdravljenju. Pridobljeni podatki lahko v prihodnosti prispevajo k razumevanju povezav med astmo in atopijskim dermatitisom. Asthma and atopic dermatitis are a complex allergic disease, the presence of which is increasing in today's developed world. To the development of this disease contributes several different genes, living environment and lifestyle of the individual. The purpose of the study was to find similarities in differences in the genetic architecture of asthma in atopic dermatitis. Based on the published study, we selected the appropriate genes, which were associated with the occurrence among both diseases, and analyzed genetic polymorphisms in selected genes in Slovenian children with asthma and / or atopic dermatitis. We included 219 patients and 97 healthy individuals as control groups in our study. DNA molecules were isolated from swabs of the oral mucosa and blood lymphocytes of patients and healthy individuals, on which selected polymorphisms of the STAT5B (rs9900213), TSLP (rs1898671) and STAT6 (rs324015) genes were genotyped. Genotyping was performed by qPCR-HRM and PCR-RFLP methods. The results were statistically analyzed with the SPSS program, where we compared the genotypic and allelic frequencies of patients and controls and looked for a link between polymorphisms and diseases. In a research paper, we confirmed the influence of the TSLP gene on the development of asthma. At the same time, we found a slightly increased frequency of the T allele of the rs9900213 polymorphism in the STAT5B gene in asthmatics and patients with atopic dermatitis and associated asthma, which could increase the risk of developing asthma.To better understand the link between asthma and atopic dermatitis, further research on a larger number of samples would be needed. This would give a more realistic picture of the links between atopic dermatitis and asthma, which would lead to more successful treatment. The data obtained may contribute in the future to understanding the link between asthma and atopic dermatitis.

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Pintarič, Luka;
  Publisher: L. Pintarič
  Country: Slovenia

  V diplomski nalogi smo podrobneje opredelili eksplozivno moč pri nogometnih vratarjih. Prav tako smo opisali vlogo in pomen modernega nogometnega vratarja. Oblikovali smo primeren 4 tedenski trenažni proces, ki smo ga integrirali v treninge z vratarji. Predstavili in opisali smo tudi vaje za razvoj eksplozivne moči, tako z žogo kot brez nje. Te vaje smo tudi izvajali ter zasnovali načrten plan treningov skozi obdobje enega meseca. V empiričnem delu naloge smo opravili meritve, kjer smo uporabili 4 teste za ugotavljanje ekplozivne moči. Ti testi so: skok v daljino z mesta, skok v daljino z levo nogo, skok v daljino s desno nogo ter šprint na 10 metrski razdalji. Pri prvem merjenju smo ugotovili začetno (inicialno) stanje merjencev (vratarji NK Maribor Tabor) v eksplozivni moči. Pri drugem merjenju smo ugotavljali končno (finalno) stanje merjencev pri eksplozivni moči. Na osnovi analize dobljenih rezultatov iz obeh testiranj smo lahko ugotavljali napredek posameznega vratarja v eksplozivni moči. S pomočjo meritev smo ugotovili, da so bili igralci uspešni in so napredovali pri vseh testih. To pripomore k temu, da je vsak vratar hitrejši in eksplozivnejši in je sposoben hitrejše reakcije. Opravljena diplomska naloga je koristna, saj smo sestavili primerno načrtno vadbo za razvoj eksplozivne moči pri vratarjih. Zaradi pozitivnih rezultatov merjenj priporočam, da vsak trener vratarjev vključi vadbo za eksplozivno moč v svoj trenažni porces. In this diploma thesis, we have defined the explosive power of goalkeepers in football. We have also described the role and importance of the modern football goalkeeper. We designed a convenient 4-week training process that was integrated into goalkeepers training. We have presented and described exercises for the development of explosive power, both with and without the ball. We performed these exercises and training plan over a period of one month. In the empirical part of the assignment, we made measurements where we used 4 tests to determine the explosive power. These tests are: long jump, long jump with left foot, long jump with right foot and sprint at 10 meters distance. In the first measurement, we determined the initial condition of the tested goalkeepers from NK Maribor Tabor in explosive power. In the second measurement, we determined the final state of the tested goalkeepers in explosive power. Based on the analysis of the results obtained from both tests, we were able to determine the progress of each goalkeeper in explosive power. Through measurements, we found that players were successful and advanced in all tests. This helps to make each goalkeeper faster and more explosive and able to react faster. The diploma thesis is useful because we have put together an appropriate exercise plan for the development of explosive power among the goalkeepers. Due to the positive measurement results, I recommend that every goalkeeper coach incorporates explosive power training into their training proces.

 • Publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Fužir, Janja;
  Publisher: J. Fužir
  Country: Slovenia

  Diplomska naloga z naslovom Vpliv bivalnega okolja na motorični status otrok je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili motorične sposobnosti in dejavnike, ki vplivajo na otrokov razvoj, to so: dednost, okolje in lastna dejavnost. V empiričnem delu smo ugotavljali vpliv kraja bivanja na gibalni razvoj otroka. Med seboj smo primerjali mestno in podeželsko okolje. Za pridobivanje podatkov o motoričnem statusu otrok smo uporabili kavzalno-neeksperimentalno metodo raziskovanja. Merski instrument predstavlja štirinajst motoričnih testov, ki so bili razdeljeni na informacijsko in energijsko komponento gibanja. Raziskovalni vzorec je neslučajnosten iz konkretne populacije mestnih in podeželskih otrok. Na podlagi rezultatov motoričnih testov smo ugotovili, da imajo otroci s podeželja boljšo motorično učinkovitost kot otroci iz mesta. Otroci s podeželja so dosegli boljše rezultate v informacijskem delu motoričnega statusa, otroci iz mesta pa v energijskem delu motoričnega statusa. Za vse tri ugotovitve velja, da razlika med skupinama ni statistično značilna (P > 0,05). The diploma thesis entitled The living environment influence on children’s motor status consists of theoretical and empirical part. In the theoretical part we have presented motor abilities and factors that influence the development of a child: heredity, environment and own activity. In the empirical part we have determined the influence of place of living on the child's motor development. We compared urban and rural environment. A causal non-experimental research method was used to gather information on the motor status of children. The measuring instrument represents fourteen motor tests that have been divided into the information and energy component of movement. The research sample is non-random from a specific population of urban and rural children. Based on the results of motor tests, we found out that rural children had better motor performance than city children. Children from rural areas achieved better results in the information part of motor status, and children from the city achieved better results in the energy part of motor status. For all three findings, the difference between the groups is not statistically significant (P> 0.05).

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Makoter, Silvija;
  Publisher: S. Makoter
  Country: Slovenia

  Vključitev otroka s posebnimi potrebami prinese za celoten šolski kolektiv določene spremembe v izvajanju pouka in načinih poučevanja. Učitelji so postavljeni pred nove naloge, izzive in situacije. V procesu vključevanja učencev s posebnimi potrebami učitelji lahko naletijo na razne ovire in težave, le-te pa imajo lahko negativen vpliv na njihovo delo. Učiteljem oblikovanje učnega okolja in procesa, v katerem bi lahko bili uspešni vsi učenci, predstavlja velik izziv, ta pa se samo še poveča, kadar se v razred vključijo otroci s posebnimi potrebami. V diplomski nalogi smo tekom teoretičnega dela predstavili ideje in pomen inkluzivnega izobraževanja, individualiziran program ter prilagoditve, ki jih otroci s posebnimi potrebami potrebujejo. V zadnjem poglavju teoretičnega dela smo predstavili oblike pomoči, podpore in usposabljanj za učitelje ter do sedaj izvedene raziskave s področja vključevanja otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke. Namen empirične raziskave je bil raziskati dosedanje izkušnje učiteljev in vzgojiteljev v prvih razredih osnovnih šol, njihovo oceno usposobljenosti, ovire, s katerimi se tekom vključevanja največkrat srečujejo, vpliv vključevanja na otroke ter oceno o primernosti vključevanja v redne oddelke. Raziskovalni vzorec je zajemal 62 učiteljev in vzgojiteljev v prvih razredih osnovnih šol. Rezultati kažejo precej pozitivno sliko na področju vključevanja in poučevanja otrok s posebnimi potrebami. Učitelji in vzgojitelji so vključevanju otrok v redne oddelke naklonjeni, izpostavljajo tudi pozitivne vplive na otroka, ki se vključuje v razred. Večina učiteljev in vzgojiteljev se je že udeležila dodatnih usposabljanj, prav tako so se pripravljeni dodatno izobraževati v prihodnosti. Kot ključne ovire uspešnega vključevanja učencev s posebnimi potrebami učitelji in vzgojitelji navajajo pomanjkanje didaktičnih materialov, prilagajanje učnega okolja, premalo sodelovanja s starši in strokovnimi delavci ter preveliko število otrok v razredu. The inclusion of a child with special needs brings certain collective changes for the whole school in the implementation of lessons and teaching methods. Teachers are faced with new tasks, challenges and situations. In the process of integrating students with disabilities, teachers may encounter various barriers and difficulties, which can have a negative impact on their work. Creating a learning environment and a process for all students to be successful is a great challenge for teachers, which only increases when children with disabilities are included in the classroom. In the theoretical part of the thesis, we presented ideas and importance of inclusive education, an individualized program and the adjustments that children with special needs need. In the last chapter of the theoretical part, we presented forms of assistance, support and training for teachers, and the research carried out up till now in the area of inclusion of children with special needs in regular classes. The purpose of the empirical research was to investigate the experience of teachers and pre-school teachers in the first grades of primary schools, their competence assessment, the obstacles most often encountered during integration, the impact of inclusion on children, and the assessment of the suitability of inclusion in regular classes. The research sample included 62 teachers and pre-school teachers in the first grades of primary schools. The results show a rather positive picture in the area of inclusion and teaching of children with special needs. Teachers and pre-school teachers favor the inclusion of children in regular classes, and point out the positive effects on the child who is included in the class. Most teachers and pre-school teachers have already received additional training, and they are also ready to receive further education in the future. Teachers and pre-school teachers cite the key barriers to successful integration of students with disabilities: lack of didactic materials, adaptation of the learning environment, lack of cooperation with parents and professionals, and too many children in the classroom.

 • Publication . Bachelor thesis . 2020
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Presečnik, Laura;
  Publisher: L. Presečnik
  Country: Slovenia

  Kot vsa kurikularna področja je v otrokovem razvoju tudi glasba izrednega pomena. Zelo pomembno je, da so otroci v predšolskem in šolskem obdobju deležni veliko raznovrstnih glasbenih vsebin. Naloga vzgojiteljev je, da glasbeno znanje otrokom podajo na čim bolj zanimiv način, tako da jih področje pritegne, hkrati pa se ob tem veliko naučijo. Poleg petja, ki igra v vrtcu pomembno vlogo, lahko otrokom predstavimo različna glasbila in jih navdušimo, da bodo enkrat tudi sami izbrali svoje najljubše glasbilo in se začeli učiti igranja nanj. Menimo in hkrati povzemamo iz svojih izkušenj, da otrok ob učenju glasbila ali petja prične spoznavati in usvajati neko rutino, nauči se osredotočiti misli na eno stvar, nauči se tudi delovnih navad. Te aktivnosti po navadi sledijo kasneje, v šolskem obdobju. Tudi če se otroci ne odločijo za igranje določenega glasbila, pa imajo še vseeno v spominu shranjene informacije, ki so jih pridobili pri glasbenih dejavnostih v vrtcu. To znanje jim tako kot znanje na kakšnem drugem področju lahko pride prav v šolskem ali kasnejšem obdobju. V procesu diplomskega dela smo se osredotočili na to, da ugotovimo, kakšen je odziv in interes otrok ob seznanjanju in doživljanju zvoka melodičnih glasbil ter ob ostalih glasbenih dejavnostih, ki smo jih načrtovali. Zanima nas, ali otroci prepoznajo predstavljeno glasbilo in posamezno zvrst glasbe, za katero je značilno določeno glasbilo, ter kako se izkažejo pri prepoznavanju zvočnih značilnosti glasbila (dinamika, višina, tempo, trajanje). Teoretični del zajema razlago glasbenih dejavnosti, kot so izvajanje glasbe, petje pesmi, poslušanje in ustvarjanje glasbe, poleg tega so obrazložene tudi glasbene sposobnosti, spretnosti in znanja. Ob opisu teh dejavnosti so zapisane tudi splošne razvojne značilnosti otrok v drugem starostnem obdobju, pri razvoju katerih jim pomagamo in jih spodbudimo prav s temi glasbenimi dejavnostmi. Ker smo se v diplomskem delu osredotočili na predstavitev določenih glasbil, so v teoretičnem delu predstavljena ravno ta glasbila, poleg tega pa so opisane tudi posamezne glasbene zvrsti, za katere so glasbila značilna. Naša ugotovitev je, da ima izvajanje glasbenih dejavnosti velik vpliv pri razvoju predšolskega otroka, saj aktivnosti otrokom v vrtcu popestrijo dan, poleg tega pa s ponavljanjem glasbenih vsebin pridobijo nova znanja, ki jih bodo lahko na področju glasbe v prihodnjih vrtčevskih in šolskih letih še nadgradili. Zato je pomembno, da podajamo glasbeno znanje z različnimi, raznovrstnimi dejavnostmi in otrokom omogočimo, da se srečujejo z njimi vsak dan. Like all curricular areas, music is of paramount importance in a child's development. It is very important that children have a wide variety of music content during their pre-school and school years. It is the educators' task to deliver musical knowledge to children in the most interesting way, so they engage in these areas, and learn a lot at the same time. In addition to singing, which plays an important role in kindergarten, we can introduce children to various instruments and motivate them to choose their favourite musical instrument and start learning how to play on it. We think, and at the same time, learn from our experience, that when learning a musical instrument or singing, a child begins to learn and acquire a routine, learns to focus his thoughts on one thing, and learns work habits. These activities are usually followed later in the school period. Even if the children do not choose to play a certain instrument, they still have the information they have acquired during their kindergarten music activities in their memory. This knowledge, as the knowledge of some other field, can come in handy in the school or in the later period. In the course of the diploma work we focused on finding out what is the response and interest of the children when learning and experiencing the sound of melodic instruments, and with other music activities that we planned. We are interested whether children recognize the presented musical instrument and the particular genres of music that is specific for a particular musical instrument, and how the children perform when recognizing the musical characteristics of the musical instrument (dynamics, height, tempo, duration). The theoretical part covers the interpretation of musical activities, such as performing music, song singing, listening to and making music, and the musical abilities, skills and knowledge are also explained. In describing these activities, we also noted the general developmental characteristics in the preschool period of the children, who we help and encourage with these musical activities. Since the diploma work focused on the presentation of certain musical instruments, the theoretical part presents these musical instruments, and also describes the particular musical genres that are specific for them. Our finding is that performing music activities has a great influence on the development of preschool children, as the activities brighten children’s day in kindergarten, and by repeating the musical content, children gain new knowledge that they will be able to improve in the field of music in the next kindergarten and school years. That is why it is important to give musical knowledge through different, diverse activities and to enable children to meet them on a daily basis.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.