Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
3,581 Research products

 • Research data
 • Other research products
 • 2014-2023
 • Open Access
 • Catalan; Valencian
 • Diposit Digital de Documents de la UAB
 • Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut
 • Research Repository of Catalonia

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Coch Roura, Nuria; Lercier, Marine; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret;

  Bàsicament s'estudia: Bàsicament s'estudia: -Polítiques docents de Dret Animal en diversos països 1 -Polítiques docents de Dret Animal en diversos països -Impacte de l'ensenyament del Dret Animal en la societat -Integració de l'ensenyament de Dret Animal en les diferents fases de docència -Dos exemples concrets: Didàctica del Dret Animal en el Grau de Dret Ensenyament del dret animal com a màster professional i científic Els animals han estat per la llei, des de les normes tradicionals que parteixen de fonts romanes i medievals, coses. Mercaderies que pot ser desposseïda pel propietari en els mateixos termes en què gaudeix de qualsevol altra cosa. La codificació civil només s'ocupava dels animals en la mesura que poguessin ser responsables de la possessió, propietat, objecte de contractes o fonts de responsabilitat. En aquest mateix període de temps, les ciències de la natura han explicat de manera contundent que els animals no són una cosa més que els que hi ha a la natura, sinó éssers sensibles amb molts elements comuns a l'ésser humà, capaços de sentir i patir. La normativa, però, no ha canviat fins als últims anys del segle XX, quan hi ha hagut una sensibilitat social creixent. Són les noves normes que consideren que la protecció dels animals és del seu interès, establint normes que disciplinen les relacions dels homes amb ells, però establint, com a directriu, els interessos dels animals, donant-los un tracte més respectuós i atent que el protegit per la regulació plana i uniforme dels béns en el Codi, que sempre hauria permès al propietari d'una cosa tenir la seva conservació i destrucció. , del seu patiment i de la seva mort. Aquest subjecte emergent del dret, com laciència del Benestar Animal aplicada a la regulació legal, ofereix als futurs advocats, juristes, operadors jurídics una plataforma única per formar-se en una disciplina que combina la tècnica jurídica amb matèries essencials per entendre el context sociocultural en què es manifesta la nova relació entre Animals i Dret. En aquest sentit, s'inclou en el PROGRAMA 1.-L'estatut jurídic dels animals de llei. Visualització global comparada. 2.- El Codi Civil: la condició dels animals. Responsabilitat per actes d'animal i protecció. Tinença i deure de cura 3.- El segle XX: de les regles aïllades de Benestar Animal al "Dret de Benestar Animal" a la UE i en l'àmbit global. A.- Animals de companyia, Producció Animals, Animals d'Entreteniment, Animals d'Experimentació, Animals en l'Esport. caça B.- Incorporació a la Unió Europea i procés paral·lel d'incorporació parcial (encara incompleta) a les polítiques del Consell d'Europa. Incorporació a altres institucions internacionals. Oie. EFSA. Cita C.- La llei espanyola autonòmica de l'europea en la segona meitat dels anys noranta: a) el creixement exponencial de la llei autonòmica, de la Llei de Catalunya de 1995; i (b) principis creats per la pràctica administrativa i judicial. Competència municipal en protecció animal 4.- El maltractament animal i el deure de l'Estat de defensar les persones vulnerables A.- Animals en captivitat. Zoos, Aquaris. Santuaris i Habeas Corpus B.- Peixos, Aqüicultura. aviram. Invertebrats C.- Fauna urbana. Animals salvatges. 2 D.- Animals i Cultura. Animals de moda. Animals a les Forces Armades i en conflictes bèl·lics E.- Moviments de defensa i protecció animal. Defensa animal 1. Teràpies assistides amb animals. Animals en desastres naturals. Epidèmies i pandèmies 1 It is essentially a study about: Animal Law in a global context Animal Welfare Law in Europe and Common Law Countries Policies for teaching animal law in various countries Impact of the teaching of Animal Law on society Integration of the teaching of Animal Law in the different phases of the teaching Two concrete examples: Teaching Animal Law in the Law Degree Teaching Animal Law as a Professional and Scientific Master's Degree Animals have been for law, from the traditional regulations that originate from Roman and medieval sources, things. Property that can be disposed of by the owner on the same terms as anything else. Civil coding only dealt with animals insofar as they may be the object of possession, ownership, contracts or sources of liability. In this same period of time, the natural sciences have explained forcefully that animals are not just another thing in nature, but sentient beings with many elements in common with human beings, capable of feeling and suffering. The regulations, however, have not changed until the last years of the 20th century, when there was a growing social sensitivity. These are the new rules that consider the protection of animals to be of interest, establishing rules that discipline human relations with them, but establishing, as a guideline, the interests of animals, giving them a more respectful and attentive treatment than the flat and uniform regulation of property in the Code, which would always have allowed the owner of a thing to dispose of its conservation and destruction, its suffering and its death. This emerging field of law, suchas the science of animal welfare applied to legal regulation, offers future lawyers, jurists and legal operators a unique platform for training in a discipline that combines legal technique with subjects that are essential for understanding the social and cultural context in which the new relationship between animals and law is manifested. In this sense, it is included: 1.-The legal status of animals in law. Comparative overview. 2.- The Civil Code: Liability for veterinary acts with animals and protection. Possession and "Duty of Care". 3.- The 20th century: from isolated Animal Welfare rules to "Animal Welfare Law" in the EU and globally. A.- Companion Animals, Production Animals, Entertainment Animals, Experimental Animals, Animals in Sport. Hunting B.- Incorporation into the European Union and parallel process of partial incorporation (still incomplete) into the policies of the Council of Europe. Incorporation into other international institutions. OIE. EFSA. CITES C.- Spanish law, autonomous from European law in the second half of the nineties: a) the exponential growth of autonomous law, starting with the 1995 Law of Catalonia; and b) principles created by administrative and judicial practice. Municipal competence in animal protection 4- Animal maltreatment and the State's duty to defend the vulnerable. A.- Animals in captivity. Zoos, Aquariums. Sanctuaries and Habeas Corpus 2 A.- Animals in captivity. Zoos, Aquariums. Sanctuaries and Habeas Corpus B.- Fish, Aquaculture. Birds. Invertebrates C.- Urban Fauna. Wild animals. D.- Animals and Culture. Animals in fashion. Animals in the Armed Forces and in warlike conflicts. E.- Animal defence and protection movements. Animal Advocacy D. Animal-assisted therapies. Animals in natural disasters. Epidemics and pandemics Básicamente se estudia: -El Derecho Animal en un ámbito global -El Derecho del Bienestar Animal en Europa y Países del Common Law 1 -Políticas de enseñanza del Derecho Animal en varios países -Incidencia de la enseñanza del Derecho Animal en la sociedad -Integración de la enseñanza del Derecho Animal en las distintas fases de la enseñanza -Dos ejemplos concretos: -Enseñanza del derecho Animal en el Grado de Derecho -Enseñanza del Derecho Animal como Master profesionalizador y científico Los animales han sido para el Derecho, desde las regulaciones tradicionales que arrancan de fuentes romanas y medievales, cosas. Bienes de los que se puede disponer por el propietario en los mismos términos en que disfruta de cualquier otra cosa. La codificación civil sólo se ocupó de los animales en cuanto que puede recaer sobre ellos la posesión, la propiedad, objeto de los contratos o fuentes de responsabilidad. En este mismo periodo de tiempo, las ciencias de la naturaleza han explicado de un modo contundente que los animales no son una cosa más de las que existen en la naturaleza, sino seres sintientes ("sentient beings") con muchos elementos comunes con los seres humanos, capaces de sentir y sufrir. Las regulaciones, sin embargo, no han cambiado hasta los últimos años del siglo XX, cuando se ha vivido una creciente sensibilidad social. Son las nuevas normas que estiman de interés la protección de los animales, fijando reglas que disciplinan las relaciones de los hombres con ellos, pero estableciendo, como orientación, los intereses de los animales, dándoles un trato más respetuoso y atento del que amparaba la regulación plana y uniforme de la propiedad en el Código, que siempre hubiera permitido que el dueño de una cosa dispusiera de su conservación y de su destrucción, de su sufrimiento y de su muerte. Esta materia emergente del Derecho, como es la ciencia del Bienestar Animal aplicada a la regulación jurídica, ofrece a los futuros abogados, juristas, operadores jurídicos una plataforma única para formarse en una disciplina que combina la técnica jurídica con materias imprescindibles para entender el contexto socio cultural en el que se manifiesta la nueva relación ente los Animales y el Derecho. En este sentido, se incluye: 1.- Historia del estatuto jurídico de los animales en el derecho primitivo, derecho romano, medieval y moderno español hasta el Código Civil. 2.- El Código Civil: el estatuto de los animales. 3.- El siglo XX: de las normas aisladas de bienestar animal al "Derecho Español del Bienestar Animal". A.- Normas esporádicas estatales muy variadas y crecimiento paulatino en el ámbito local (finales del siglo XIX a 1986); B.- Incorporación a la Unión Europea y proceso paralelo de incorporación parcial (todavía incompleta) a las políticas del Consejo de Europa. La incorporación a otras instituciones internacionales. C.- El derecho español autónomo del europeo en la segunda mitad de la década de los noventa: a) el crecimiento exponencial del derecho autonómico, a partir de la Ley de Cataluña de 1995; y b) Intentos del derecho estatal y principios creados por la práctica administrativa y judicial. 4.- Los déficits estructurales y de contenido del "Derecho Español del Bienestar Animal." A.- La falta de principios esenciales reguladores del mínimo de obligaciones para con los animales domésticos de compañía. B.- La negación al Derecho de su valor simbólico: galgos, mascotas silvestres, caza de especies amenazadas, espectáculos públicos... y la falta de entramado institucional y sociológico soporte de este derecho. 2 C.- La articulación de los principios generales del derecho creados por el Derecho del Bienestar Animal. D.- El abandono del derecho civil como columna vertebral de los principios rectores del ordenamiento. E.- El Derecho del Bienestar Animal en la UE y en los países del Common Law

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Diposit Digital de D...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Activitat física; Hàbits de salut; Qualitat de vida Actividad física; Hábitos de salud; Calidad de vida Physical activity; Health habits; Quality of life Cartell que té l'objectiu de difondre el missatge de realitzar activitat física regularment arran del Dia Mundial de l’Activitat Física celebrat el 6 d’abril de 2023.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Scientia, Dipòsit d’...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Menús; Casals d'estiu; Alimentació saludable Menús; Casales de verano; Alimentación saludable Menus; Summer camps; Healthy nutrition Document que recull recomanacions per a les programacions de menús de casals d'estiu amb l'objectiu d'assegurar una alimentació saludable. Documento que recoge recomendaciones para las programaciones de menús de casales de verano con el objetivo de asegurar una alimentación saludable.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Scientia, Dipòsit d’...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Centres educatius; Àpats; Celebracions Centros educativos; Comidas; Celebraciones Schools; Foods; Celebrations

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Scientia, Dipòsit d’...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya;

  Repositoris institucionals; Descripció de documents; Salut Repositorios institucionales; Descripción de documentos; Salud Institutional repositories; Document description; Health Scientia és el dipòsit d'informació digital del Departament de Salut per a la gestió de la producció científica en ciències de la salut a Catalunya i l’accés obert als recursos digitals derivats d’aquesta producció científica. En aquesta guia s'especifiquen els requeriments de cadascuna de les metadades que es tindran en compte en la descripció de dades primàries (datasets).

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Scientia, Dipòsit d’...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Castells, Eva; Llonch, Pol; Manuelian, Carmen L.; Izquierdo Tugas, Maria Dolors; +5 Authors
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Diposit Digital de D...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Bronquiolitis; Consells de salut; Infants Bronchiolitis; Health Tips; Children Bronquiolitis; Consejos de salud; Niños Audiovisual adreçat a la ciutadania on s'explica què és la bronquiolitis.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Scientia, Dipòsit d’...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Vargas-Urpi, Mireia; Arumí Ribas, Marta; Ruiz de Infante, Begoña;

  Els infants, joves i adolescents tenen un paper molt important en els processos migratoris. La immersió lingüística que viuen gràcies a l'escolarització els facilita l'aprenentatge de les llengües vehiculars, que a vegades adquireixen més de pressa que els seus pares i mares. Això fa que sovint es converteixin en «traductors i intèrprets naturals» per a progenitors i familiars, que confien en aquests joves i adolescents per poder comunicar-se amb els proveïdors de serveis públics (professorat, personal sanitari, personal dels serveis socials, etc.) o per entendre la informació escrita que els arriba. Un dels termes que s'ha emprat, en anglès, per a descriure aquest fenomen és el de child language brokering, que des del grup MIRAS hem traduït al català com a «intermediació lingüística per part de menors» (ILM). Aquesta exposició presenta diversos testimonis de joves intermediaris lingüístics, que comparteixen les seves reflexions pel que fa a l'impacte d'aquesta tasca en diversos aspectes de la seva vida.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Diposit Digital de D...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Gil Cano, Damià; Alvarez Cruellas, Gemma;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Diposit Digital de D...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Muntané Sánchez, Helena; Salmons Llussa, Io;

  En aquest arxiu hi ha les transcripcions ortogràfiques de les descripcions orals, tant en català com en castellà, d'un grup de persones bilingües sense dany cerebral (N=6), amb afàsia (N=21) i amb deteriorament cognitiu (N=4).

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Diposit Digital de D...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
3,581 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Coch Roura, Nuria; Lercier, Marine; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Dret;

  Bàsicament s'estudia: Bàsicament s'estudia: -Polítiques docents de Dret Animal en diversos països 1 -Polítiques docents de Dret Animal en diversos països -Impacte de l'ensenyament del Dret Animal en la societat -Integració de l'ensenyament de Dret Animal en les diferents fases de docència -Dos exemples concrets: Didàctica del Dret Animal en el Grau de Dret Ensenyament del dret animal com a màster professional i científic Els animals han estat per la llei, des de les normes tradicionals que parteixen de fonts romanes i medievals, coses. Mercaderies que pot ser desposseïda pel propietari en els mateixos termes en què gaudeix de qualsevol altra cosa. La codificació civil només s'ocupava dels animals en la mesura que poguessin ser responsables de la possessió, propietat, objecte de contractes o fonts de responsabilitat. En aquest mateix període de temps, les ciències de la natura han explicat de manera contundent que els animals no són una cosa més que els que hi ha a la natura, sinó éssers sensibles amb molts elements comuns a l'ésser humà, capaços de sentir i patir. La normativa, però, no ha canviat fins als últims anys del segle XX, quan hi ha hagut una sensibilitat social creixent. Són les noves normes que consideren que la protecció dels animals és del seu interès, establint normes que disciplinen les relacions dels homes amb ells, però establint, com a directriu, els interessos dels animals, donant-los un tracte més respectuós i atent que el protegit per la regulació plana i uniforme dels béns en el Codi, que sempre hauria permès al propietari d'una cosa tenir la seva conservació i destrucció. , del seu patiment i de la seva mort. Aquest subjecte emergent del dret, com laciència del Benestar Animal aplicada a la regulació legal, ofereix als futurs advocats, juristes, operadors jurídics una plataforma única per formar-se en una disciplina que combina la tècnica jurídica amb matèries essencials per entendre el context sociocultural en què es manifesta la nova relació entre Animals i Dret. En aquest sentit, s'inclou en el PROGRAMA 1.-L'estatut jurídic dels animals de llei. Visualització global comparada. 2.- El Codi Civil: la condició dels animals. Responsabilitat per actes d'animal i protecció. Tinença i deure de cura 3.- El segle XX: de les regles aïllades de Benestar Animal al "Dret de Benestar Animal" a la UE i en l'àmbit global. A.- Animals de companyia, Producció Animals, Animals d'Entreteniment, Animals d'Experimentació, Animals en l'Esport. caça B.- Incorporació a la Unió Europea i procés paral·lel d'incorporació parcial (encara incompleta) a les polítiques del Consell d'Europa. Incorporació a altres institucions internacionals. Oie. EFSA. Cita C.- La llei espanyola autonòmica de l'europea en la segona meitat dels anys noranta: a) el creixement exponencial de la llei autonòmica, de la Llei de Catalunya de 1995; i (b) principis creats per la pràctica administrativa i judicial. Competència municipal en protecció animal 4.- El maltractament animal i el deure de l'Estat de defensar les persones vulnerables A.- Animals en captivitat. Zoos, Aquaris. Santuaris i Habeas Corpus B.- Peixos, Aqüicultura. aviram. Invertebrats C.- Fauna urbana. Animals salvatges. 2 D.- Animals i Cultura. Animals de moda. Animals a les Forces Armades i en conflictes bèl·lics E.- Moviments de defensa i protecció animal. Defensa animal 1. Teràpies assistides amb animals. Animals en desastres naturals. Epidèmies i pandèmies 1 It is essentially a study about: Animal Law in a global context Animal Welfare Law in Europe and Common Law Countries Policies for teaching animal law in various countries Impact of the teaching of Animal Law on society Integration of the teaching of Animal Law in the different phases of the teaching Two concrete examples: Teaching Animal Law in the Law Degree Teaching Animal Law as a Professional and Scientific Master's Degree Animals have been for law, from the traditional regulations that originate from Roman and medieval sources, things. Property that can be disposed of by the owner on the same terms as anything else. Civil coding only dealt with animals insofar as they may be the object of possession, ownership, contracts or sources of liability. In this same period of time, the natural sciences have explained forcefully that animals are not just another thing in nature, but sentient beings with many elements in common with human beings, capable of feeling and suffering. The regulations, however, have not changed until the last years of the 20th century, when there was a growing social sensitivity. These are the new rules that consider the protection of animals to be of interest, establishing rules that discipline human relations with them, but establishing, as a guideline, the interests of animals, giving them a more respectful and attentive treatment than the flat and uniform regulation of property in the Code, which would always have allowed the owner of a thing to dispose of its conservation and destruction, its suffering and its death. This emerging field of law, suchas the science of animal welfare applied to legal regulation, offers future lawyers, jurists and legal operators a unique platform for training in a discipline that combines legal technique with subjects that are essential for understanding the social and cultural context in which the new relationship between animals and law is manifested. In this sense, it is included: 1.-The legal status of animals in law. Comparative overview. 2.- The Civil Code: Liability for veterinary acts with animals and protection. Possession and "Duty of Care". 3.- The 20th century: from isolated Animal Welfare rules to "Animal Welfare Law" in the EU and globally. A.- Companion Animals, Production Animals, Entertainment Animals, Experimental Animals, Animals in Sport. Hunting B.- Incorporation into the European Union and parallel process of partial incorporation (still incomplete) into the policies of the Council of Europe. Incorporation into other international institutions. OIE. EFSA. CITES C.- Spanish law, autonomous from European law in the second half of the nineties: a) the exponential growth of autonomous law, starting with the 1995 Law of Catalonia; and b) principles created by administrative and judicial practice. Municipal competence in animal protection 4- Animal maltreatment and the State's duty to defend the vulnerable. A.- Animals in captivity. Zoos, Aquariums. Sanctuaries and Habeas Corpus 2 A.- Animals in captivity. Zoos, Aquariums. Sanctuaries and Habeas Corpus B.- Fish, Aquaculture. Birds. Invertebrates C.- Urban Fauna. Wild animals. D.- Animals and Culture. Animals in fashion. Animals in the Armed Forces and in warlike conflicts. E.- Animal defence and protection movements. Animal Advocacy D. Animal-assisted therapies. Animals in natural disasters. Epidemics and pandemics Básicamente se estudia: -El Derecho Animal en un ámbito global -El Derecho del Bienestar Animal en Europa y Países del Common Law 1 -Políticas de enseñanza del Derecho Animal en varios países -Incidencia de la enseñanza del Derecho Animal en la sociedad -Integración de la enseñanza del Derecho Animal en las distintas fases de la enseñanza -Dos ejemplos concretos: -Enseñanza del derecho Animal en el Grado de Derecho -Enseñanza del Derecho Animal como Master profesionalizador y científico Los animales han sido para el Derecho, desde las regulaciones tradicionales que arrancan de fuentes romanas y medievales, cosas. Bienes de los que se puede disponer por el propietario en los mismos términos en que disfruta de cualquier otra cosa. La codificación civil sólo se ocupó de los animales en cuanto que puede recaer sobre ellos la posesión, la propiedad, objeto de los contratos o fuentes de responsabilidad. En este mismo periodo de tiempo, las ciencias de la naturaleza han explicado de un modo contundente que los animales no son una cosa más de las que existen en la naturaleza, sino seres sintientes ("sentient beings") con muchos elementos comunes con los seres humanos, capaces de sentir y sufrir. Las regulaciones, sin embargo, no han cambiado hasta los últimos años del siglo XX, cuando se ha vivido una creciente sensibilidad social. Son las nuevas normas que estiman de interés la protección de los animales, fijando reglas que disciplinan las relaciones de los hombres con ellos, pero estableciendo, como orientación, los intereses de los animales, dándoles un trato más respetuoso y atento del que amparaba la regulación plana y uniforme de la propiedad en el Código, que siempre hubiera permitido que el dueño de una cosa dispusiera de su conservación y de su destrucción, de su sufrimiento y de su muerte. Esta materia emergente del Derecho, como es la ciencia del Bienestar Animal aplicada a la regulación jurídica, ofrece a los futuros abogados, juristas, operadores jurídicos una plataforma única para formarse en una disciplina que combina la técnica jurídica con materias imprescindibles para entender el contexto socio cultural en el que se manifiesta la nueva relación ente los Animales y el Derecho. En este sentido, se incluye: 1.- Historia del estatuto jurídico de los animales en el derecho primitivo, derecho romano, medieval y moderno español hasta el Código Civil. 2.- El Código Civil: el estatuto de los animales. 3.- El siglo XX: de las normas aisladas de bienestar animal al "Derecho Español del Bienestar Animal". A.- Normas esporádicas estatales muy variadas y crecimiento paulatino en el ámbito local (finales del siglo XIX a 1986); B.- Incorporación a la Unión Europea y proceso paralelo de incorporación parcial (todavía incompleta) a las políticas del Consejo de Europa. La incorporación a otras instituciones internacionales. C.- El derecho español autónomo del europeo en la segunda mitad de la década de los noventa: a) el crecimiento exponencial del derecho autonómico, a partir de la Ley de Cataluña de 1995; y b) Intentos del derecho estatal y principios creados por la práctica administrativa y judicial. 4.- Los déficits estructurales y de contenido del "Derecho Español del Bienestar Animal." A.- La falta de principios esenciales reguladores del mínimo de obligaciones para con los animales domésticos de compañía. B.- La negación al Derecho de su valor simbólico: galgos, mascotas silvestres, caza de especies amenazadas, espectáculos públicos... y la falta de entramado institucional y sociológico soporte de este derecho. 2 C.- La articulación de los principios generales del derecho creados por el Derecho del Bienestar Animal. D.- El abandono del derecho civil como columna vertebral de los principios rectores del ordenamiento. E.- El Derecho del Bienestar Animal en la UE y en los países del Common Law

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Diposit Digital de D...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Activitat física; Hàbits de salut; Qualitat de vida Actividad física; Hábitos de salud; Calidad de vida Physical activity; Health habits; Quality of life Cartell que té l'objectiu de difondre el missatge de realitzar activitat física regularment arran del Dia Mundial de l’Activitat Física celebrat el 6 d’abril de 2023.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Scientia, Dipòsit d’...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Menús; Casals d'estiu; Alimentació saludable Menús; Casales de verano; Alimentación saludable Menus; Summer camps; Healthy nutrition Document que recull recomanacions per a les programacions de menús de casals d'estiu amb l'objectiu d'assegurar una alimentació saludable. Documento que recoge recomendaciones para las programaciones de menús de casales de verano con el objetivo de asegurar una alimentación saludable.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Scientia, Dipòsit d’...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Centres educatius; Àpats; Celebracions Centros educativos; Comidas; Celebraciones Schools; Foods; Celebrations

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Scientia, Dipòsit d’...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya;

  Repositoris institucionals; Descripció de documents; Salut Repositorios institucionales; Descripción de documentos; Salud Institutional repositories; Document description; Health Scientia és el dipòsit d'informació digital del Departament de Salut per a la gestió de la producció científica en ciències de la salut a Catalunya i l’accés obert als recursos digitals derivats d’aquesta producció científica. En aquesta guia s'especifiquen els requeriments de cadascuna de les metadades que es tindran en compte en la descripció de dades primàries (datasets).

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Scientia, Dipòsit d’...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Castells, Eva; Llonch, Pol; Manuelian, Carmen L.; Izquierdo Tugas, Maria Dolors; +5 Authors
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Diposit Digital de D...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Bronquiolitis; Consells de salut; Infants Bronchiolitis; Health Tips; Children Bronquiolitis; Consejos de salud; Niños Audiovisual adreçat a la ciutadania on s'explica què és la bronquiolitis.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Scientia, Dipòsit d’...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Vargas-Urpi, Mireia; Arumí Ribas, Marta; Ruiz de Infante, Begoña;

  Els infants, joves i adolescents tenen un paper molt important en els processos migratoris. La immersió lingüística que viuen gràcies a l'escolarització els facilita l'aprenentatge de les llengües vehiculars, que a vegades adquireixen més de pressa que els seus pares i mares. Això fa que sovint es converteixin en «traductors i intèrprets naturals» per a progenitors i familiars, que confien en aquests joves i adolescents per poder comunicar-se amb els proveïdors de serveis públics (professorat, personal sanitari, personal dels serveis socials, etc.) o per entendre la informació escrita que els arriba. Un dels termes que s'ha emprat, en anglès, per a descriure aquest fenomen és el de child language brokering, que des del grup MIRAS hem traduït al català com a «intermediació lingüística per part de menors» (ILM). Aquesta exposició presenta diversos testimonis de joves intermediaris lingüístics, que comparteixen les seves reflexions pel que fa a l'impacte d'aquesta tasca en diversos aspectes de la seva vida.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Diposit Digital de D...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Gil Cano, Damià; Alvarez Cruellas, Gemma;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Diposit Digital de D...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Muntané Sánchez, Helena; Salmons Llussa, Io;

  En aquest arxiu hi ha les transcripcions ortogràfiques de les descripcions orals, tant en català com en castellà, d'un grup de persones bilingües sense dany cerebral (N=6), amb afàsia (N=21) i amb deteriorament cognitiu (N=4).

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Diposit Digital de D...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.