Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
423 Research products, page 1 of 43

 • Other research products
 • 2012-2021
 • Open Access
 • Other ORP type
 • Ege University Institutional Repository

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Demirel, Gökhan; Kanlıoğlu, Alahattin;
  Country: Turkey

  Fotoğraf serüveni, insanoğlunun gördüklerini tekrar görülebilir somut bir veriye dönüştürme çabasıyla başlamıştır. Görüntünün kayıt altına alınabilmesi, tekrar görülebilir, basılabilir ve çoğaltılabilir olması ise ancak eklentik teknolojik gelişmeler sayesinde gerçekleşebilmiştir. Bu bağlamla bakıldığında fotoğraf, teknolojik bir araç olarak dikkat çekmektedir. Hatıra biriktirme aracı olarak konumlandırılan fotoğraf, zamanla belge ve kanıt özelliklerini de kazanarak, toplumsal belleğin oluşumunda söz sahibi olmuştur. Fotoğrafın artan kullanımı, aynı zamanda teknoloji olarak gelişmesinin önünü açmıştır. Fotoğrafın bu bağlamda gelişimi çoğunlukla fotoğraf üretim pratiklerinde iyileştirme, herkes tarafından ulaşılabilir hale gelme, saklama ve paylaşma olanaklarının iyileştirmesi yönünde olmuştur. Bu bağlamıyla bakıldığından fotoğraf karanlık odalardan analog makinelere, oradan dijital makinelere geçiş yapmıştır. Dijital makineler bugün yerini daha ileri bir teknoloji olan aynasız makinelere bırakırken, bilişim teknolojisi de cep telefonu fotoğrafçılığını oluşturmaya başlamıştır. Özellikle de cep telefonlarına entegre kameraların gün geçtikçe yükselen popülariteleri, optik teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ile toplumların dijitalleşmeye başlaması, yeni bir alan olan mobil fotoğrafçılığın oluşumunda doğrudan etkili olmuşlardır. Bu çalışma anı biriktirme amacı taşıyan fotoğrafın kitle iletişim aracına dönüşümünde geçirdiği evrelere değinerek, mobil fotoğrafçılığın tanımını, kapsamını, teknolojik bağlamı ve kullanım alanlarını açıklamayı amaçlamaktadır. Bir literatür taraması olan bu çalışmada, fotoğrafta yeni bir alan olan mobil fotoğrafçılığın dünü, bugünkü gelişimi ve teknolojik bağlamıyla geleceği kronolojik sıralamayla araştırılarak tartışılmaktadır. The adventure of photography started with the desire of people to be able to see what they saw again. It has been possible to record, view and reproduce the image with technological developments. In this context, photography is accepted as a technological tool. Photography, which is a tool for collecting memories, has contributed to the formation of social memory with its documenting feature over time. The development of photography in this context has led to improvements in production, accessibility, storage and sharing. Thus, photography evolved from the darkroom to analog cameras and then to digital. While digital machines are developing more and more today, information technologies have also turned the mobile phone into a camera. In particular, the development of optical technologies has increased the interest in cameras integrated into mobile phones. However, the digitalization of societies has had a direct impact on the formation of mobile photography. This study aims to explain the definition, scope, technological context and usage areas of mobile photography by referring to the stages of photography in its transformation into mass media. In this study, which is a literature review, the past, present and future of mobile photography with its technological context are discussed chronologically.

 • Open Access English
  Authors: 
  Aypay, Ahmet; Özdemir, Murat; Karaferye, Figen;
  Country: Turkey

  The purpose of this study is to examine the research on faculty members as one of the central subjects of Turkish higher education research based on data from 256 articles, master’s and doctoral theses between 2015 and 2019. An analytical framework was used to review and classify the information on research and researchers, the object of study, and the object of knowledge. Turkish higher education research on faculty members was mainly published in the form of articles in peer-reviewed journals in Turkish. The primary objects of study were about the islands of teaching and learning, policy studies, identity development, institutional research, and the scholarships of discovery and teaching. As for the object of knowledge, Turkish higher education research on faculty members was found to be descriptive. Quantitative studies employed parametric tests for research data based on the target population and simple random sampling with a maximum of 400 respondents. The qualitative studies used interviews and content analysis for data collection and analysis. Establishing structures focusing on systematic and long-term research on faculty around the issues such as recruitment, career, and post-career stages was among the recommendations of the paper.

 • Open Access English
  Authors: 
  Karan, Mehmet Akif; Ozturk, Savas; Halil, Meltem; Savaş, Sumru; Ören, Meryem; Üresin, Ali Yağız; Akyüz, Filiz;
  Country: Turkey

  [Abstract Not Available]

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Can, Özge; Pınarcı, Cihat; Bayraktaroğlu, Selen;
  Country: Turkey

  Pulmoner sekestrasyon, nadiren erişkinlerde gözlenen konjenital bir akciğer malformasyonudur. Genellikle erken çocukluk çağında tanı konulur. İntra ve ekstralobar olmak üzere iki tipi vardır. Tanıda en önemli bulgu, sistemik arteryal sistemden köken alan arteri ve pulmoner veya sistemik venlere drene olan bir venöz yapısı olmasıdır. BT bulguları erişkin yaş grubunda pnömoni ya da kitle ile karışabilmektedir. Tanı için tipik lokalizasyon ve besleyici vasküler yapının BT anjiyografik demonstrasyonu önemlidir.

 • Open Access English
  Authors: 
  Karabulut, Ahmat Kasım; Koc, Gonca; Divarcı, Emre; Naghiyev, Javid; Savas, Recep;
  Country: Turkey

  Schwannomas are peripheral nerve sheath tumors usually detected in adults which are extremely rare in pediatric population and when present they are commonly associated with Neurofibromatosis type 2. While frequently observed in the head, neck, and extremities, they could be detected anywhere in the body including abdominal cavity. The most common site for intraabdominal schwannomas is stomach and pelvic schwannomas are extremely rare. The imaging characteristics are quite diverse, and they could seldom be pure cystic. Herein, we describe a case in the pediatric age group diagnosed with pelvic cystic schwannoma.

 • Open Access English
  Authors: 
  Kara, Hayrettin; Durukan, Erdil; Pündük, Zekine; Toklu, Aslan;
  Country: Turkey

  Aim: Acute intensive physical exercise induce the hematological changes in circulation. However, the effect of football training onhematological and biochemical parameters during the football season is still limited. The present study aimed to investigate theeffects of routine football training on physiological parametrs namely: hematological, biochemical and iron levels during the pre andcompetitive match season.Materials and Methods: Amateur football players (n=15) participated in this study. The blood samples were collected and physicalperformance parameters assesses twice during pre and end of the first league between August and December. The players alsoperformed Cooper run test, 30 m sprint tests. In addition, the hematological and biochemical parameters were analyzed by takingblood samples during pre and end of the first league.Results: Football training resulted in significant decreased erythrocyte (RBC) concentration (p0.05). Moreover, football training had no effect onphysical performance tests results (p>0.05).Conclusion: Football season mostly had effects on hematological and iron parameters with LDH, urea; this may be related thefootball training intensity.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Yetkiner, Enver; Soysal, Hazal; Doğan, Ege;
  Country: Turkey

  Amaç: Dudak damak yarıklı bireylerde yumuşak doku kalın lıklarının değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntemler: Retrospektif olarakyapılan bu çalışmaya, yaşları 16-18 arasında değişen toplam 70 bireydâhil edilmiştir. Tek taraflı dudak damak yarığı olan toplam 35 bireyin(ortalama yaş 16,8±3,5 yıl) dudak ve damak yarık operasyonları ta mamlanmıştır. Yaş ortalaması 16,9±3,2 yıl olan 35 adet Angle Sınıf Ikapanışa sahip birey ise kontrol grubu olarak değerlendirilmiştir. Ça lışmada yer alan bireylere ait sefalometrik filmler üzerinde 13 adet re ferans noktasından yararlanılarak yumuşak doku kalınlıklarına aittoplam 9 adet ölçüm Dolphin Imaging Software Version 11.7 (DolphinImaging, California, ABD) yazılımı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Eldeedilen sonuçların değerlendirilmesinde Student t-testi kullanılmıştır.Bulgular: (A-A’) kalınlığı (mm), (ULI-ULA) üst dudak kalınlığı (mm),(LLS-LLA) alt dudak kalınlığı (mm), (B-B’) kalınlığı (mm) kontrolgrubundan istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde az çıkmıştır(p<0,01, p<0,05). (Gl-Gl’) yumuşak doku glabella kalınlığı (mm), (Na Na’) yumuşak doku nasion kalınlığı (mm), (Pog-Pog’) yumuşak dokupogonion kalınlığı (mm), (Gn-Gn’) yumuşak doku gnathion kalınlığı (mm), (Me-Me’) yumuşak doku menton kalınlığı (mm) ise kontrolgrubu ile benzerlik göstermektedir. Sonuç: Dudak damak yarıklı bi reylerde, erken dönemde uygulanan primer cerrahi işlemler ve uygula nan farklı cerrahi teknikler; maksiller gelişimi ve yumuşak dokukalınlıklarını etkilemekte olup, bu durum ortodontik ve/veya ortogna tik cerrahi tedavi planlamasında dikkate alınması gereken önemli birdurumdur. Ancak primer cerrahi işlemlere bağlı oluşan skar dokusununetkisi dışında, dudak damak yarıklı bireylerde büyüme ve gelişimin nor mal bireylere göre geride olmasının nedenlerini saptamak için “longi tudinal” olarak planlanması gereken daha ayrıntılı çalışmalargerekmektedir.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Yücel, Faruk; İzci, Hilal;
  Country: Turkey

  Çeviride dizge odaklı yaklaşım denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri Çoğuldizge (Polysystem) Kuramı ile bilinen Itamar Even-Zohar’dır. Bununla birlikte, Belçikalı çeviribilimci Theo Hermans 1999’da yayımlanan Translation in Systems adlı eseriyle çeviride dizge odaklı yaklaşımları irdeleyip dizge kavramını açımlayarak Alman sosyolog Niklas Luhmann’ın dizge yaklaşımını çeviribilime uyarlamasıyla farklı bir bakış açısı getirmiştir. Bu makalede, Hermans’ın çeviride seksenli yıllardan itibaren tartışılan dizgesel yaklaşımları nasıl değerlendirdiğini ve özelde çeviri sosyolojisi alanında sınırlı bir ilgiyle karşılanan Luhmann’ın dizge kuramının çeviribilim alanında neden ve nasıl kullanılabileceğine yönelik görüşleri ele alınmıştır. Bu bağlamda, Hermans’ın Çoğuldizge Kuramı’nı hangi açılardan eleştirdiği ve söz konusu kuramdaki kavramsal yaklaşımları nasıl sorguladığı dile getirilmiştir. Çalışmada ayrıca, çeviribiliminde sosyolojiden aktarılan bazı kavramların çeviribilimine nasıl yansıdığı ve bunun çeviri biliminin sınırlarını nasıl genişlettiği irdelenmiştir. Dolayısıyla disiplinler arası ilişkilere açık bir alan olan çeviribilimin sosyolojiden nasıl etkilendiği Luhmann’ın kuramı çerçevesinde tartışılmıştır.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Arı, Beste Elveren; Köse, İlknur Gürses;
  Country: Turkey

  Postmodernizm ile birlikte çes?itlenen anlatı yapıları, teknolojinin gelis?mesiyle farklı mecralara yayılma olanag?ı bulmus?tur. Transmedya genel olarak büyük bir hikâye yapısına sahip olan anlatıların parçalanarak farklı medyalar üzerinden yayınlanmasını ifade etmektedir. Transmedya hikâye anlatıcılıg?ı, postmodern bir anlatım yöntemi olan metinlerarasılık ve medya içeriklerinin medya araçları arasındaki dolas?ımını ifade eden medyalararasılık kavramlarından beslenmektedir. Hayran ve katılımcı kültür odaklı bir yapıya sahip olan transmedya, medyalar arası dolas?ımda yayılmacı bir politika izlemektedir. Harry Potter’ın, fantastik türde çocuk romanı olarak bas?layan yolculug?u, anlatının çog?ullanarak ve izlek deg?is?tirmesi ile birlikte tiyatro, hayran yapımı kısa film, uzun metraj film, mobil oyun, video oyunu s?eklinde devam etmektedir. Bu haliyle Harry Potter anlatısı dig?er tüm medyalar ve mecralarda yeniden yazılmakta ve metinlerarası ilis?kileri pekis?tirmektedir. Bu bag?lamda, çalışmada Harry Potter evrenine ait olan medya ürünlerinin öncül metinler ile olan ilis?kisi; metinlerarası ilis?kiler, medya dolas?ımı açısından medyalararası ilis?kiler ve hikâyenin medyalar arasında çog?ullanarak yeniden yazılması bakımından transmedya hikâye anlatıcılıg?ı kapsamında incelenecektir.

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access English
  Authors: 
  Bilge, Okan; Çelik, Servet;
  Country: Turkey

  Plastination is a method that has grown in popularity over time, used for the preparation of educational and exhibition sam- ples. We have created many and various anatomical samples to be used in the education of our students in the plastination laboratory we have established since 2010. In this article, it is aimed to explain how our 10-year plastination collection was affected by the fire that broke out in our laboratory building in June 2020 and to bring this information to the literatur

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
423 Research products, page 1 of 43
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Demirel, Gökhan; Kanlıoğlu, Alahattin;
  Country: Turkey

  Fotoğraf serüveni, insanoğlunun gördüklerini tekrar görülebilir somut bir veriye dönüştürme çabasıyla başlamıştır. Görüntünün kayıt altına alınabilmesi, tekrar görülebilir, basılabilir ve çoğaltılabilir olması ise ancak eklentik teknolojik gelişmeler sayesinde gerçekleşebilmiştir. Bu bağlamla bakıldığında fotoğraf, teknolojik bir araç olarak dikkat çekmektedir. Hatıra biriktirme aracı olarak konumlandırılan fotoğraf, zamanla belge ve kanıt özelliklerini de kazanarak, toplumsal belleğin oluşumunda söz sahibi olmuştur. Fotoğrafın artan kullanımı, aynı zamanda teknoloji olarak gelişmesinin önünü açmıştır. Fotoğrafın bu bağlamda gelişimi çoğunlukla fotoğraf üretim pratiklerinde iyileştirme, herkes tarafından ulaşılabilir hale gelme, saklama ve paylaşma olanaklarının iyileştirmesi yönünde olmuştur. Bu bağlamıyla bakıldığından fotoğraf karanlık odalardan analog makinelere, oradan dijital makinelere geçiş yapmıştır. Dijital makineler bugün yerini daha ileri bir teknoloji olan aynasız makinelere bırakırken, bilişim teknolojisi de cep telefonu fotoğrafçılığını oluşturmaya başlamıştır. Özellikle de cep telefonlarına entegre kameraların gün geçtikçe yükselen popülariteleri, optik teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ile toplumların dijitalleşmeye başlaması, yeni bir alan olan mobil fotoğrafçılığın oluşumunda doğrudan etkili olmuşlardır. Bu çalışma anı biriktirme amacı taşıyan fotoğrafın kitle iletişim aracına dönüşümünde geçirdiği evrelere değinerek, mobil fotoğrafçılığın tanımını, kapsamını, teknolojik bağlamı ve kullanım alanlarını açıklamayı amaçlamaktadır. Bir literatür taraması olan bu çalışmada, fotoğrafta yeni bir alan olan mobil fotoğrafçılığın dünü, bugünkü gelişimi ve teknolojik bağlamıyla geleceği kronolojik sıralamayla araştırılarak tartışılmaktadır. The adventure of photography started with the desire of people to be able to see what they saw again. It has been possible to record, view and reproduce the image with technological developments. In this context, photography is accepted as a technological tool. Photography, which is a tool for collecting memories, has contributed to the formation of social memory with its documenting feature over time. The development of photography in this context has led to improvements in production, accessibility, storage and sharing. Thus, photography evolved from the darkroom to analog cameras and then to digital. While digital machines are developing more and more today, information technologies have also turned the mobile phone into a camera. In particular, the development of optical technologies has increased the interest in cameras integrated into mobile phones. However, the digitalization of societies has had a direct impact on the formation of mobile photography. This study aims to explain the definition, scope, technological context and usage areas of mobile photography by referring to the stages of photography in its transformation into mass media. In this study, which is a literature review, the past, present and future of mobile photography with its technological context are discussed chronologically.

 • Open Access English
  Authors: 
  Aypay, Ahmet; Özdemir, Murat; Karaferye, Figen;
  Country: Turkey

  The purpose of this study is to examine the research on faculty members as one of the central subjects of Turkish higher education research based on data from 256 articles, master’s and doctoral theses between 2015 and 2019. An analytical framework was used to review and classify the information on research and researchers, the object of study, and the object of knowledge. Turkish higher education research on faculty members was mainly published in the form of articles in peer-reviewed journals in Turkish. The primary objects of study were about the islands of teaching and learning, policy studies, identity development, institutional research, and the scholarships of discovery and teaching. As for the object of knowledge, Turkish higher education research on faculty members was found to be descriptive. Quantitative studies employed parametric tests for research data based on the target population and simple random sampling with a maximum of 400 respondents. The qualitative studies used interviews and content analysis for data collection and analysis. Establishing structures focusing on systematic and long-term research on faculty around the issues such as recruitment, career, and post-career stages was among the recommendations of the paper.

 • Open Access English
  Authors: 
  Karan, Mehmet Akif; Ozturk, Savas; Halil, Meltem; Savaş, Sumru; Ören, Meryem; Üresin, Ali Yağız; Akyüz, Filiz;
  Country: Turkey

  [Abstract Not Available]

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Can, Özge; Pınarcı, Cihat; Bayraktaroğlu, Selen;
  Country: Turkey

  Pulmoner sekestrasyon, nadiren erişkinlerde gözlenen konjenital bir akciğer malformasyonudur. Genellikle erken çocukluk çağında tanı konulur. İntra ve ekstralobar olmak üzere iki tipi vardır. Tanıda en önemli bulgu, sistemik arteryal sistemden köken alan arteri ve pulmoner veya sistemik venlere drene olan bir venöz yapısı olmasıdır. BT bulguları erişkin yaş grubunda pnömoni ya da kitle ile karışabilmektedir. Tanı için tipik lokalizasyon ve besleyici vasküler yapının BT anjiyografik demonstrasyonu önemlidir.

 • Open Access English
  Authors: 
  Karabulut, Ahmat Kasım; Koc, Gonca; Divarcı, Emre; Naghiyev, Javid; Savas, Recep;
  Country: Turkey

  Schwannomas are peripheral nerve sheath tumors usually detected in adults which are extremely rare in pediatric population and when present they are commonly associated with Neurofibromatosis type 2. While frequently observed in the head, neck, and extremities, they could be detected anywhere in the body including abdominal cavity. The most common site for intraabdominal schwannomas is stomach and pelvic schwannomas are extremely rare. The imaging characteristics are quite diverse, and they could seldom be pure cystic. Herein, we describe a case in the pediatric age group diagnosed with pelvic cystic schwannoma.

 • Open Access English
  Authors: 
  Kara, Hayrettin; Durukan, Erdil; Pündük, Zekine; Toklu, Aslan;
  Country: Turkey

  Aim: Acute intensive physical exercise induce the hematological changes in circulation. However, the effect of football training onhematological and biochemical parameters during the football season is still limited. The present study aimed to investigate theeffects of routine football training on physiological parametrs namely: hematological, biochemical and iron levels during the pre andcompetitive match season.Materials and Methods: Amateur football players (n=15) participated in this study. The blood samples were collected and physicalperformance parameters assesses twice during pre and end of the first league between August and December. The players alsoperformed Cooper run test, 30 m sprint tests. In addition, the hematological and biochemical parameters were analyzed by takingblood samples during pre and end of the first league.Results: Football training resulted in significant decreased erythrocyte (RBC) concentration (p0.05). Moreover, football training had no effect onphysical performance tests results (p>0.05).Conclusion: Football season mostly had effects on hematological and iron parameters with LDH, urea; this may be related thefootball training intensity.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Yetkiner, Enver; Soysal, Hazal; Doğan, Ege;
  Country: Turkey

  Amaç: Dudak damak yarıklı bireylerde yumuşak doku kalın lıklarının değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntemler: Retrospektif olarakyapılan bu çalışmaya, yaşları 16-18 arasında değişen toplam 70 bireydâhil edilmiştir. Tek taraflı dudak damak yarığı olan toplam 35 bireyin(ortalama yaş 16,8±3,5 yıl) dudak ve damak yarık operasyonları ta mamlanmıştır. Yaş ortalaması 16,9±3,2 yıl olan 35 adet Angle Sınıf Ikapanışa sahip birey ise kontrol grubu olarak değerlendirilmiştir. Ça lışmada yer alan bireylere ait sefalometrik filmler üzerinde 13 adet re ferans noktasından yararlanılarak yumuşak doku kalınlıklarına aittoplam 9 adet ölçüm Dolphin Imaging Software Version 11.7 (DolphinImaging, California, ABD) yazılımı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Eldeedilen sonuçların değerlendirilmesinde Student t-testi kullanılmıştır.Bulgular: (A-A’) kalınlığı (mm), (ULI-ULA) üst dudak kalınlığı (mm),(LLS-LLA) alt dudak kalınlığı (mm), (B-B’) kalınlığı (mm) kontrolgrubundan istatistiksel olarak anlamlı olacak şekilde az çıkmıştır(p<0,01, p<0,05). (Gl-Gl’) yumuşak doku glabella kalınlığı (mm), (Na Na’) yumuşak doku nasion kalınlığı (mm), (Pog-Pog’) yumuşak dokupogonion kalınlığı (mm), (Gn-Gn’) yumuşak doku gnathion kalınlığı (mm), (Me-Me’) yumuşak doku menton kalınlığı (mm) ise kontrolgrubu ile benzerlik göstermektedir. Sonuç: Dudak damak yarıklı bi reylerde, erken dönemde uygulanan primer cerrahi işlemler ve uygula nan farklı cerrahi teknikler; maksiller gelişimi ve yumuşak dokukalınlıklarını etkilemekte olup, bu durum ortodontik ve/veya ortogna tik cerrahi tedavi planlamasında dikkate alınması gereken önemli birdurumdur. Ancak primer cerrahi işlemlere bağlı oluşan skar dokusununetkisi dışında, dudak damak yarıklı bireylerde büyüme ve gelişimin nor mal bireylere göre geride olmasının nedenlerini saptamak için “longi tudinal” olarak planlanması gereken daha ayrıntılı çalışmalargerekmektedir.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Yücel, Faruk; İzci, Hilal;
  Country: Turkey

  Çeviride dizge odaklı yaklaşım denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri Çoğuldizge (Polysystem) Kuramı ile bilinen Itamar Even-Zohar’dır. Bununla birlikte, Belçikalı çeviribilimci Theo Hermans 1999’da yayımlanan Translation in Systems adlı eseriyle çeviride dizge odaklı yaklaşımları irdeleyip dizge kavramını açımlayarak Alman sosyolog Niklas Luhmann’ın dizge yaklaşımını çeviribilime uyarlamasıyla farklı bir bakış açısı getirmiştir. Bu makalede, Hermans’ın çeviride seksenli yıllardan itibaren tartışılan dizgesel yaklaşımları nasıl değerlendirdiğini ve özelde çeviri sosyolojisi alanında sınırlı bir ilgiyle karşılanan Luhmann’ın dizge kuramının çeviribilim alanında neden ve nasıl kullanılabileceğine yönelik görüşleri ele alınmıştır. Bu bağlamda, Hermans’ın Çoğuldizge Kuramı’nı hangi açılardan eleştirdiği ve söz konusu kuramdaki kavramsal yaklaşımları nasıl sorguladığı dile getirilmiştir. Çalışmada ayrıca, çeviribiliminde sosyolojiden aktarılan bazı kavramların çeviribilimine nasıl yansıdığı ve bunun çeviri biliminin sınırlarını nasıl genişlettiği irdelenmiştir. Dolayısıyla disiplinler arası ilişkilere açık bir alan olan çeviribilimin sosyolojiden nasıl etkilendiği Luhmann’ın kuramı çerçevesinde tartışılmıştır.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Arı, Beste Elveren; Köse, İlknur Gürses;
  Country: Turkey

  Postmodernizm ile birlikte çes?itlenen anlatı yapıları, teknolojinin gelis?mesiyle farklı mecralara yayılma olanag?ı bulmus?tur. Transmedya genel olarak büyük bir hikâye yapısına sahip olan anlatıların parçalanarak farklı medyalar üzerinden yayınlanmasını ifade etmektedir. Transmedya hikâye anlatıcılıg?ı, postmodern bir anlatım yöntemi olan metinlerarasılık ve medya içeriklerinin medya araçları arasındaki dolas?ımını ifade eden medyalararasılık kavramlarından beslenmektedir. Hayran ve katılımcı kültür odaklı bir yapıya sahip olan transmedya, medyalar arası dolas?ımda yayılmacı bir politika izlemektedir. Harry Potter’ın, fantastik türde çocuk romanı olarak bas?layan yolculug?u, anlatının çog?ullanarak ve izlek deg?is?tirmesi ile birlikte tiyatro, hayran yapımı kısa film, uzun metraj film, mobil oyun, video oyunu s?eklinde devam etmektedir. Bu haliyle Harry Potter anlatısı dig?er tüm medyalar ve mecralarda yeniden yazılmakta ve metinlerarası ilis?kileri pekis?tirmektedir. Bu bag?lamda, çalışmada Harry Potter evrenine ait olan medya ürünlerinin öncül metinler ile olan ilis?kisi; metinlerarası ilis?kiler, medya dolas?ımı açısından medyalararası ilis?kiler ve hikâyenin medyalar arasında çog?ullanarak yeniden yazılması bakımından transmedya hikâye anlatıcılıg?ı kapsamında incelenecektir.

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access English
  Authors: 
  Bilge, Okan; Çelik, Servet;
  Country: Turkey

  Plastination is a method that has grown in popularity over time, used for the preparation of educational and exhibition sam- ples. We have created many and various anatomical samples to be used in the education of our students in the plastination laboratory we have established since 2010. In this article, it is aimed to explain how our 10-year plastination collection was affected by the fire that broke out in our laboratory building in June 2020 and to bring this information to the literatur

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.