Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
1,365 Research products, page 1 of 137

 • Other research products
 • 2013-2022
 • Open Access
 • Other ORP type
 • HR
 • Croatian

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Ćorluka, Antonio;
  Country: Croatia

  The growth of the tourism industry on an international level has forced business between people from different cultures. Since culture is related to the norms, values and customs of people, it creates differentiation in behavior. This results in a difference in expectations during the hotel service encounter. Therefore, the tourism industry and other sectors of service activities are faced with the challenges of cross-cultural service encounters and must continuously evaluate the performance of the service in relation to the guests' expectations. This requires careful consideration of one's own frame of reference, as well as that of the visitor, based on beliefs, tastes, values, and other cultural aspects. In reality, a hotel's cultural sensitivity makes a significant difference in the experience of its guests, and is especially important when guests are deciding whether to stay at the same hotel again in the future. This thesis, in addition to the theoretical part, analyzes the cultural differences of foreign guests on the example hotels in the area of the city of Split. Rast turističke industrije na međunarodnoj razini nametnuo je poslovanje između ljudi iz različitih kultura. Budući da je kultura povezana s normama, vrijednostima i običajima ljudi, ona stvara diferencijaciju u ponašanju. Navedeno rezultira razlikom u očekivanjima tijekom susreta s hotelskom uslugom. Stoga su turistička industrija i drugi sektori uslužnih djelatnosti suočeni s izazovima međukulturalnih uslužnih susreta i kontinuirano moraju procjenjivati izvedbu usluge u odnosu na očekivanja gostiju. Navedeno zahtijeva pažljivo razmatranje vlastitog referentnog okvira, kao i okvira posjetitelja, koji se temelji na uvjerenjima, ukusima, vrijednostima i drugim kulturnim aspektima. U stvarnosti, kulturna osjetljivost hotela čini značajnu razliku u iskustvu njegovih gostiju, a posebno je značajna kada gosti odlučuju hoće li ponovno ostati u istom hotelu u budućnosti. Ovaj rad, pored teorijskog dijela, analizira kulturološke razlike inozemnih gostiju na primjeru hotela na području grada Splita.

 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Jančin Bečić, Mateja;
  Country: Croatia

  This thesis consists of 7 chapters. Tthe introduction describes table of content of the thesis, methods and objectives of the research. The second chapter elaborates what is decentralization as a process that characterizes the modern world and the connection between decentralization reforms and human resources, which are the most important factors that help the reforms being successful. The third chapter describes the theoretical principles of the training of civil servants, as one of the most important components of the human resources management system, with an emphasis on state and local civil servants in the Republic of Croatia. The fourth chapter contains a case study - research on local civil servants training in the City of Zagreb administration, as an example of a local self-government, where a survey is used as a method. The fifth chapter presents the results of the survey research, and the sixth and seventh chapters present the conclusion, the literature and sources. Ovaj rad sastoji se od 7 poglavlja. U uvodu se opisuje struktura rada te predmet, metode i ciljevi istraživanja. Drugo poglavlje razrađuje decentralizaciju kao proces koji obilježava suvremeni svijet i povezanost decentralizacijskih reformi i ljudskih potencijala koji su najbitniji faktor da bi reforme bile uspješne. U trećem poglavlju opisuju se teorijske postavke usavršavanja službenika, kao jednog od najvažnijih sastavnica sustava upravljanja ljudskim potencijalima, s naglaskom na državne i lokalne službenike u Republici Hrvatskoj. Četvrto poglavlje sadrži studiju slučaja – istraživanje usavršavanja u gradskoj upravi Grada Zagreba, kao primjeru jedinice lokalne samouprave, pri čemu se kao metoda koristi anketni upitnik. U petom poglavlju predstavljeni su rezultati anketnog istraživanja, a šesto i sedmo predstavljaju zaključak te literaturu i izvore.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Baričević, Mateo;
  Country: Croatia
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Horvat, Filip; Dorotić Malič, Ivana;
  Country: Croatia

  Prezentacija s radionice održane za nastavnice i nastavnike Građevinskog fakulteta u Rijeci 14. prosinca 2022. godine. Osim uputa za pohranu radova u GradRi institucijski repozitorij, na radionici su se obradile teme otvorene znanosti, verzija radova, CC licencija, te je predstavljena Politika otvorene znanosti Sveučilišta u Rijeci

 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Mihelčić, Karolina;
  Country: Croatia

  The topic of the diploma thesis is the threat and possibilities of adapting the city of Novi Vinodolski to the predicted climate changes, specifically the increase in the intensity of precipitation, and thus the flooding of threatened areas. The most threatened areas of the city are the main state road that runs along the coast of Pod Baran - the area of the harbor and marina, and the area of the Suha Ričina settlement next to shopping centers and business zones of the urban area. Calculation of max.flow rates for the threatened area 1. along the main road and area 3. along the watercourse Suha Ričina, were obtained using the rational method, and some of the possible solutions to reduce the flow were offered. For area 3, the calculation was carried out with the possibility of making retention with the output flow of 15.0 m3/s and without retention, and a comparison was made. Application of integral solutions - a combination of green and gray infrastructure. Tema diplomskog rada je ugroženost i mogućnosti prilagodbe grada Novog Vinodolskog za predviđene klimatske promjene, konkretno povećanje intenziteta oborina, a time i plavljenje ugroženih područja. Najugroženija područja grada su magistralna državna cesta koja prolazi uz obalu Pod Baran- prostor luke i marine, te područje uspora Suhe Ričine uz trgovačke centre i poslovne zone urbanog područja. Proračunom max. protoka racionalnom metodom dobiveni su protoci za ugrožena područja 1. uz magistralu i područje 3. uz vodotok Suhe Ričine, te su ponuđena neka od mogućih rješenja smanjenja protoka. Za područje 3. proračun je izveden s mogućnošću izrade retencije izlaznog protoka 15,0 m3/s i bez retencije te je izvršena usporedba. Primjena integralnih rješenja - kombinacija zelene i sive infrastruture.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Košturić, Marina;
  Country: Croatia

  Feminism can be defined as a social movement and worldview that advocates improving the position of women by eliminating gender domination and discrimination (sexism) and promoting gender equality in all areas of life. Feminism appeared in the 17th and 18th centuries, developed through three waves, ecofeminism and cyberfeminism. Feminism consolidated its roots in Croatia during the period of socialist Yugoslavia. The feminism movement is aimed at overthrowing patriarchy and establishing matriarchy. Croatia pays more and more attention to gender equality, although women make up almost half of the active population compared to men, they still rarely decide to start entrepreneurial activities, and there are insufficient numbers of women in managerial positions. In principle, according to the law, women in the Republic of Croatia have equal opportunities and opportunities for advancement and reaching leading positions at all levels, however, in practice the situation is different, especially in rural areas. Despite all the obstacles, the position of women in Croatia has improved, women achieve a higher level of education and a large number of women are employed in public administration, the largest number of employed women is in the judiciary. Feminizam se može definirati kao društveni pokret i svjetonazor koji se zalaže za unaprjeđenje položaja žena uklanjanjem spolne dominacije i diskriminacije (seksizma) i promicanjem rodne jednakosti u svim područjima života. Feminizam se javlja u 17. i 18. stoljeću, razvija se kroz tri vala te ekofeminizam i cyberfeminizam. Feminizam je svoje korijene u Hrvatskoj učvrstio u razdoblju socijalističke Jugoslavije. Pokret feminizam je usmjeren na rušenje patrijarhata i uspostavu matrijarhata. Hrvatska posvećuje sve više pažnje na ravnopravnost spolova, iako žene čine gotovo polovinu aktivnog stanovništva u odnosu na muškarce još uvijek se rijetko odlučuju na pokretanje poduzetničkih aktivnosti, na rukovodećim mjestima se nalazi nedovoljan broj žena. Žene u Republici Hrvatskoj imaju načelno prema zakonu jednake mogućnosti i prilike za napredovanje i dolazak na vodeće pozicije na svim razinama, međutim u praksi je situacija drugačija naročito u ruralnim sredinama. Usprkos svim preprekama, položaj žena u Hrvatskoj se je poboljšao, žene postižu viši stupanj obrazovanja te je velik broj žena zaposlen u javnoj upravi, najveći broj zaposlenih žena je u sudstvu.

 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Bekafigo, Oton;
  Country: Croatia

  In the paper, an analysis of the suitability of areas for a waste disposal site was carried out using a multi-criteria analysis, namely the analytical hierachy process (AHP) method in a GIS environment. The input data were taken from different (open) sources and were corrected and prepared according to the selected methodology. The goal is to assess the level of suitability of the areas, on the basis of which the most suitable location for the waste disposal site in the area of the city of Požega would be selected in the later decision-making process. For evaluating the convenience of the results, the method of the analytical hierarchical process was chosen, which treats the input data as criteria in the suitability evaluation and, based on the pairwise comparison, determines their priorities, that is, evaluates their importance for the suitability evaluation. The sensitivity analysis was carried out in such a way that after assessing the suitability of the surfaces, the intensities of importance were changed in the pairwise comparison of criteria, and the resulting suitability of the surfaces for for the waste disposal was analyzed. The obtained results were finally overlapped with the location of the existing waste disposal site. U radu je provedena analiza pogodnosti površina za odlagalište otpada primjenom višekriterijske analize i to metode analitičkog hijerarhijskog procesa (AHP) u GIS okruženju. Ulazni podaci su preuzeti iz različitih (besplatnih) izvora te su korigirani i pripremljeni sukladno odabranoj metodologiji. Cilj je procijeniti razinu pogodnosti površina na temelju koje bi se u kasnijem procesu donošenja odluke odabrala najpogodnija lokacija za odlagalište otpada na području grada Požege. Za ocjenu pogodnosti rezultata odabrana je metoda analitičkog hijerarhijskog procesa koja ulazne podatke tretira kao kriterije u ocjeni pogodnosti i na temelju usporedbe parova kriterija određuje njihove prioritete odnosno procjenjuje njihovu važnost za ocjenu pogodnosti. Analiza osjetljivosti provedena je na način da su nakon ocjene pogodnosti površina promijenjeni intenziteti važnosti u usporedbi parova kriterija te je analizirana rezultirajuća pogodnost površina za izgradnju odlagališta. Dobiveni rezultati su na kraju preklopljeni s lokacijom postojećeg odlagališta otpada.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Kurelac, Hrvoje;
  Country: Croatia

  U ovom radu obrađena je oborinska odvodnja s željezničkih pruga. Opisani su osnovni teoretski parametri željeznice,specifičnosti izgradnje željezničkih pruga, osnove dimenzioniranja, proračun propusta ispod trupa željezničke pruge i što se može očekivati u budučnosti s željezničkom prugom. U prvom djelu djelu je opisano općenito o željeznici, gornji i donji ustroj pruge, slobodni profil, željeznička vozila, kategorizacija pruge, pragovi, tehnički uvjeti za nagibne vlakove, pravilnik kod ekološkog zagađenja i zaštita okoliša. U drugom djelu je objašnjena specifičnost izgradnje željezničke pruge i odvodnja s željezničke pruge. U trećem djelu je prikazan dinamički proračun gornjeg ustroja i vozno dinamički proračun pruge. Četvrti dio je primjer proračuna sandučastog propusta, u općini Kraš u Istri, u blizini mjesta Vozila. Dobivena je površina sliva, maksimalni protok,dimenzije propusta. Peti dio je budućnost željeznice u Hrvatskoj.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Miljak, Jure;
  Country: Croatia

  This paper describes the role and importance of recycling yards in modern waste management, which is based on increasing the amount of separate collection of waste for its reuse or recycling based on the principles of the circular economy. On the example of the construction of a recycling yard in Omiš, the conditions for realization and the method of implementation of such a project are described. Based on the data on the separately collected amounts of waste after the construction of the recycling yard, it is concluded that it fully fulfilled its purpose. U radu se daje prikaz uloge i značaja reciklažnih dvorišta u suvremenom gospodarenju otpadom koje se bazira na povećanju količine odvojenog prikupljanja otpada radi njegove ponovne uporabe ili recikliranja na principima kružne ekonomije. Na primjeru izgradnje reciklažnog dvorišta u Omišu opisani su uvjeti za realizaciju i način provedbe takvog projekta. Na temelju podataka o odvojenim prikupljenim količinama otpada nakon izgradnje reciklažnog dvorišta zaključuje se da je ono u cijelosti ispunilo svoju svrhu.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Kovačević, Nikolina;
  Country: Croatia

  The subject of this final thesis is corruption in the healthcare system of the Republic of Croatia. The phenomenon of corruption is older than two thousand years, and corruption as we know it today has been present since the first civilizations, more precisely since the time when a "gift" for a service was not considered a bad thing, but as a basis for a further relationship. Some of the types of corruption that I will mention in the rest of this paper are political, administrative and systemic. Corruption can appear in various forms, and in this paper I will mention bribery, nepotism, cronyism and favoritism, extortion, patronage and clientelism. In the continuation of the work, we will talk about corruption in the Republic of Croatia, the legal framework as well as the anti-corruption measures that are applied. I will explain corruption using the example of the health care system, where we will talk about the measurement of corruption in health care, the forms in which it is present in health care, as well as the corrupt behavior of patients. Corruption is already a global problem in itself, and it presents a special problem when it appears in the health system. The healthcare system of any country is vulnerable to corruption, regardless of the level at which it occurs. The main form of corruption of the healthcare system is precisely its structure, through which some of its elements are allowed to get rich in an unfair, but still legal way that cannot be avoided or punished. Corruption as an anomaly of the healthcare system can appear in various forms, such as: bribery, misinformation, absenteeism, theft, informal payments to patients. The last part of the work will refer to the fight against corruption in health care and measures that can be taken for this purpose in the health care system. Predmet ovog završnog rada je korupcija u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske. Fenomen korupcije stariji je od dvije tisuće godina, a korupcija kakvu danas poznajemo prisutna je još od prvih civilizacija točnije od vremena kada se „poklon“ za neku uslugu nije smatrao kao nešto loše, već kao temelj za daljnji odnos. Neke od vrsta korupcije koje ću spomenuti u nastavku ovog rada su politička, administrativna i sistemska. Korupcija se može pojaviti u raznim oblicima, a u ovom radu ću spomenuti mito, nepotizam, kronizam i favoritizam, iznudu, pokroviteljstvo i klijentelizam. U nastavku rada bit će riječi o korupciji u Republici Hrvatskoj, pravnom okviru kao i antikorupcijskim mjerama koje se primjenjuju. Objasnit ću korupciju na primjeru zdravstvenog sustava pri čemu će biti riječi o mjerenju korupcije u zdravstvu, oblicima u kojima je ona prisutna u zdravstvu, kao i korupcijskom ponašanju pacijenata. Korupcija je već sama po sebi globalni problem, a osobit problem predstavlja kada se pojavi u zdravstvenom sustavu. Zdravstveni sustav svake zemlje osjetljiv je na korupciju neovisno o tome na kojoj se razini ona javlja. Glavni oblik korupcije zdravstvenog sustava jest upravo njegov ustroj putem kojeg se nekim njegovim elementima dozvoljava nekorektno bogaćenje na nepošten, ali ipak zakonit način koji se ne može izbjeći niti kazniti. Korupcija se kao anomalija zdravstvenog sustava može pojaviti u raznim oblicima, kao što su: podmićivanje, pogrešno informiranje, izostanak s posla, krađa, neformalna plaćanja pacijenata. Zadnji dio rada odnosit će se suzbijanje korupcije u zdravstvu i na mjere koje se u tu svrhu mogu poduzeti u zdravstvenom sustavu

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
1,365 Research products, page 1 of 137
 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Ćorluka, Antonio;
  Country: Croatia

  The growth of the tourism industry on an international level has forced business between people from different cultures. Since culture is related to the norms, values and customs of people, it creates differentiation in behavior. This results in a difference in expectations during the hotel service encounter. Therefore, the tourism industry and other sectors of service activities are faced with the challenges of cross-cultural service encounters and must continuously evaluate the performance of the service in relation to the guests' expectations. This requires careful consideration of one's own frame of reference, as well as that of the visitor, based on beliefs, tastes, values, and other cultural aspects. In reality, a hotel's cultural sensitivity makes a significant difference in the experience of its guests, and is especially important when guests are deciding whether to stay at the same hotel again in the future. This thesis, in addition to the theoretical part, analyzes the cultural differences of foreign guests on the example hotels in the area of the city of Split. Rast turističke industrije na međunarodnoj razini nametnuo je poslovanje između ljudi iz različitih kultura. Budući da je kultura povezana s normama, vrijednostima i običajima ljudi, ona stvara diferencijaciju u ponašanju. Navedeno rezultira razlikom u očekivanjima tijekom susreta s hotelskom uslugom. Stoga su turistička industrija i drugi sektori uslužnih djelatnosti suočeni s izazovima međukulturalnih uslužnih susreta i kontinuirano moraju procjenjivati izvedbu usluge u odnosu na očekivanja gostiju. Navedeno zahtijeva pažljivo razmatranje vlastitog referentnog okvira, kao i okvira posjetitelja, koji se temelji na uvjerenjima, ukusima, vrijednostima i drugim kulturnim aspektima. U stvarnosti, kulturna osjetljivost hotela čini značajnu razliku u iskustvu njegovih gostiju, a posebno je značajna kada gosti odlučuju hoće li ponovno ostati u istom hotelu u budućnosti. Ovaj rad, pored teorijskog dijela, analizira kulturološke razlike inozemnih gostiju na primjeru hotela na području grada Splita.

 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Jančin Bečić, Mateja;
  Country: Croatia

  This thesis consists of 7 chapters. Tthe introduction describes table of content of the thesis, methods and objectives of the research. The second chapter elaborates what is decentralization as a process that characterizes the modern world and the connection between decentralization reforms and human resources, which are the most important factors that help the reforms being successful. The third chapter describes the theoretical principles of the training of civil servants, as one of the most important components of the human resources management system, with an emphasis on state and local civil servants in the Republic of Croatia. The fourth chapter contains a case study - research on local civil servants training in the City of Zagreb administration, as an example of a local self-government, where a survey is used as a method. The fifth chapter presents the results of the survey research, and the sixth and seventh chapters present the conclusion, the literature and sources. Ovaj rad sastoji se od 7 poglavlja. U uvodu se opisuje struktura rada te predmet, metode i ciljevi istraživanja. Drugo poglavlje razrađuje decentralizaciju kao proces koji obilježava suvremeni svijet i povezanost decentralizacijskih reformi i ljudskih potencijala koji su najbitniji faktor da bi reforme bile uspješne. U trećem poglavlju opisuju se teorijske postavke usavršavanja službenika, kao jednog od najvažnijih sastavnica sustava upravljanja ljudskim potencijalima, s naglaskom na državne i lokalne službenike u Republici Hrvatskoj. Četvrto poglavlje sadrži studiju slučaja – istraživanje usavršavanja u gradskoj upravi Grada Zagreba, kao primjeru jedinice lokalne samouprave, pri čemu se kao metoda koristi anketni upitnik. U petom poglavlju predstavljeni su rezultati anketnog istraživanja, a šesto i sedmo predstavljaju zaključak te literaturu i izvore.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Baričević, Mateo;
  Country: Croatia
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Horvat, Filip; Dorotić Malič, Ivana;
  Country: Croatia

  Prezentacija s radionice održane za nastavnice i nastavnike Građevinskog fakulteta u Rijeci 14. prosinca 2022. godine. Osim uputa za pohranu radova u GradRi institucijski repozitorij, na radionici su se obradile teme otvorene znanosti, verzija radova, CC licencija, te je predstavljena Politika otvorene znanosti Sveučilišta u Rijeci

 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Mihelčić, Karolina;
  Country: Croatia

  The topic of the diploma thesis is the threat and possibilities of adapting the city of Novi Vinodolski to the predicted climate changes, specifically the increase in the intensity of precipitation, and thus the flooding of threatened areas. The most threatened areas of the city are the main state road that runs along the coast of Pod Baran - the area of the harbor and marina, and the area of the Suha Ričina settlement next to shopping centers and business zones of the urban area. Calculation of max.flow rates for the threatened area 1. along the main road and area 3. along the watercourse Suha Ričina, were obtained using the rational method, and some of the possible solutions to reduce the flow were offered. For area 3, the calculation was carried out with the possibility of making retention with the output flow of 15.0 m3/s and without retention, and a comparison was made. Application of integral solutions - a combination of green and gray infrastructure. Tema diplomskog rada je ugroženost i mogućnosti prilagodbe grada Novog Vinodolskog za predviđene klimatske promjene, konkretno povećanje intenziteta oborina, a time i plavljenje ugroženih područja. Najugroženija područja grada su magistralna državna cesta koja prolazi uz obalu Pod Baran- prostor luke i marine, te područje uspora Suhe Ričine uz trgovačke centre i poslovne zone urbanog područja. Proračunom max. protoka racionalnom metodom dobiveni su protoci za ugrožena područja 1. uz magistralu i područje 3. uz vodotok Suhe Ričine, te su ponuđena neka od mogućih rješenja smanjenja protoka. Za područje 3. proračun je izveden s mogućnošću izrade retencije izlaznog protoka 15,0 m3/s i bez retencije te je izvršena usporedba. Primjena integralnih rješenja - kombinacija zelene i sive infrastruture.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Košturić, Marina;
  Country: Croatia

  Feminism can be defined as a social movement and worldview that advocates improving the position of women by eliminating gender domination and discrimination (sexism) and promoting gender equality in all areas of life. Feminism appeared in the 17th and 18th centuries, developed through three waves, ecofeminism and cyberfeminism. Feminism consolidated its roots in Croatia during the period of socialist Yugoslavia. The feminism movement is aimed at overthrowing patriarchy and establishing matriarchy. Croatia pays more and more attention to gender equality, although women make up almost half of the active population compared to men, they still rarely decide to start entrepreneurial activities, and there are insufficient numbers of women in managerial positions. In principle, according to the law, women in the Republic of Croatia have equal opportunities and opportunities for advancement and reaching leading positions at all levels, however, in practice the situation is different, especially in rural areas. Despite all the obstacles, the position of women in Croatia has improved, women achieve a higher level of education and a large number of women are employed in public administration, the largest number of employed women is in the judiciary. Feminizam se može definirati kao društveni pokret i svjetonazor koji se zalaže za unaprjeđenje položaja žena uklanjanjem spolne dominacije i diskriminacije (seksizma) i promicanjem rodne jednakosti u svim područjima života. Feminizam se javlja u 17. i 18. stoljeću, razvija se kroz tri vala te ekofeminizam i cyberfeminizam. Feminizam je svoje korijene u Hrvatskoj učvrstio u razdoblju socijalističke Jugoslavije. Pokret feminizam je usmjeren na rušenje patrijarhata i uspostavu matrijarhata. Hrvatska posvećuje sve više pažnje na ravnopravnost spolova, iako žene čine gotovo polovinu aktivnog stanovništva u odnosu na muškarce još uvijek se rijetko odlučuju na pokretanje poduzetničkih aktivnosti, na rukovodećim mjestima se nalazi nedovoljan broj žena. Žene u Republici Hrvatskoj imaju načelno prema zakonu jednake mogućnosti i prilike za napredovanje i dolazak na vodeće pozicije na svim razinama, međutim u praksi je situacija drugačija naročito u ruralnim sredinama. Usprkos svim preprekama, položaj žena u Hrvatskoj se je poboljšao, žene postižu viši stupanj obrazovanja te je velik broj žena zaposlen u javnoj upravi, najveći broj zaposlenih žena je u sudstvu.

 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Bekafigo, Oton;
  Country: Croatia

  In the paper, an analysis of the suitability of areas for a waste disposal site was carried out using a multi-criteria analysis, namely the analytical hierachy process (AHP) method in a GIS environment. The input data were taken from different (open) sources and were corrected and prepared according to the selected methodology. The goal is to assess the level of suitability of the areas, on the basis of which the most suitable location for the waste disposal site in the area of the city of Požega would be selected in the later decision-making process. For evaluating the convenience of the results, the method of the analytical hierarchical process was chosen, which treats the input data as criteria in the suitability evaluation and, based on the pairwise comparison, determines their priorities, that is, evaluates their importance for the suitability evaluation. The sensitivity analysis was carried out in such a way that after assessing the suitability of the surfaces, the intensities of importance were changed in the pairwise comparison of criteria, and the resulting suitability of the surfaces for for the waste disposal was analyzed. The obtained results were finally overlapped with the location of the existing waste disposal site. U radu je provedena analiza pogodnosti površina za odlagalište otpada primjenom višekriterijske analize i to metode analitičkog hijerarhijskog procesa (AHP) u GIS okruženju. Ulazni podaci su preuzeti iz različitih (besplatnih) izvora te su korigirani i pripremljeni sukladno odabranoj metodologiji. Cilj je procijeniti razinu pogodnosti površina na temelju koje bi se u kasnijem procesu donošenja odluke odabrala najpogodnija lokacija za odlagalište otpada na području grada Požege. Za ocjenu pogodnosti rezultata odabrana je metoda analitičkog hijerarhijskog procesa koja ulazne podatke tretira kao kriterije u ocjeni pogodnosti i na temelju usporedbe parova kriterija određuje njihove prioritete odnosno procjenjuje njihovu važnost za ocjenu pogodnosti. Analiza osjetljivosti provedena je na način da su nakon ocjene pogodnosti površina promijenjeni intenziteti važnosti u usporedbi parova kriterija te je analizirana rezultirajuća pogodnost površina za izgradnju odlagališta. Dobiveni rezultati su na kraju preklopljeni s lokacijom postojećeg odlagališta otpada.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Kurelac, Hrvoje;
  Country: Croatia

  U ovom radu obrađena je oborinska odvodnja s željezničkih pruga. Opisani su osnovni teoretski parametri željeznice,specifičnosti izgradnje željezničkih pruga, osnove dimenzioniranja, proračun propusta ispod trupa željezničke pruge i što se može očekivati u budučnosti s željezničkom prugom. U prvom djelu djelu je opisano općenito o željeznici, gornji i donji ustroj pruge, slobodni profil, željeznička vozila, kategorizacija pruge, pragovi, tehnički uvjeti za nagibne vlakove, pravilnik kod ekološkog zagađenja i zaštita okoliša. U drugom djelu je objašnjena specifičnost izgradnje željezničke pruge i odvodnja s željezničke pruge. U trećem djelu je prikazan dinamički proračun gornjeg ustroja i vozno dinamički proračun pruge. Četvrti dio je primjer proračuna sandučastog propusta, u općini Kraš u Istri, u blizini mjesta Vozila. Dobivena je površina sliva, maksimalni protok,dimenzije propusta. Peti dio je budućnost željeznice u Hrvatskoj.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Miljak, Jure;
  Country: Croatia

  This paper describes the role and importance of recycling yards in modern waste management, which is based on increasing the amount of separate collection of waste for its reuse or recycling based on the principles of the circular economy. On the example of the construction of a recycling yard in Omiš, the conditions for realization and the method of implementation of such a project are described. Based on the data on the separately collected amounts of waste after the construction of the recycling yard, it is concluded that it fully fulfilled its purpose. U radu se daje prikaz uloge i značaja reciklažnih dvorišta u suvremenom gospodarenju otpadom koje se bazira na povećanju količine odvojenog prikupljanja otpada radi njegove ponovne uporabe ili recikliranja na principima kružne ekonomije. Na primjeru izgradnje reciklažnog dvorišta u Omišu opisani su uvjeti za realizaciju i način provedbe takvog projekta. Na temelju podataka o odvojenim prikupljenim količinama otpada nakon izgradnje reciklažnog dvorišta zaključuje se da je ono u cijelosti ispunilo svoju svrhu.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Kovačević, Nikolina;
  Country: Croatia

  The subject of this final thesis is corruption in the healthcare system of the Republic of Croatia. The phenomenon of corruption is older than two thousand years, and corruption as we know it today has been present since the first civilizations, more precisely since the time when a "gift" for a service was not considered a bad thing, but as a basis for a further relationship. Some of the types of corruption that I will mention in the rest of this paper are political, administrative and systemic. Corruption can appear in various forms, and in this paper I will mention bribery, nepotism, cronyism and favoritism, extortion, patronage and clientelism. In the continuation of the work, we will talk about corruption in the Republic of Croatia, the legal framework as well as the anti-corruption measures that are applied. I will explain corruption using the example of the health care system, where we will talk about the measurement of corruption in health care, the forms in which it is present in health care, as well as the corrupt behavior of patients. Corruption is already a global problem in itself, and it presents a special problem when it appears in the health system. The healthcare system of any country is vulnerable to corruption, regardless of the level at which it occurs. The main form of corruption of the healthcare system is precisely its structure, through which some of its elements are allowed to get rich in an unfair, but still legal way that cannot be avoided or punished. Corruption as an anomaly of the healthcare system can appear in various forms, such as: bribery, misinformation, absenteeism, theft, informal payments to patients. The last part of the work will refer to the fight against corruption in health care and measures that can be taken for this purpose in the health care system. Predmet ovog završnog rada je korupcija u zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske. Fenomen korupcije stariji je od dvije tisuće godina, a korupcija kakvu danas poznajemo prisutna je još od prvih civilizacija točnije od vremena kada se „poklon“ za neku uslugu nije smatrao kao nešto loše, već kao temelj za daljnji odnos. Neke od vrsta korupcije koje ću spomenuti u nastavku ovog rada su politička, administrativna i sistemska. Korupcija se može pojaviti u raznim oblicima, a u ovom radu ću spomenuti mito, nepotizam, kronizam i favoritizam, iznudu, pokroviteljstvo i klijentelizam. U nastavku rada bit će riječi o korupciji u Republici Hrvatskoj, pravnom okviru kao i antikorupcijskim mjerama koje se primjenjuju. Objasnit ću korupciju na primjeru zdravstvenog sustava pri čemu će biti riječi o mjerenju korupcije u zdravstvu, oblicima u kojima je ona prisutna u zdravstvu, kao i korupcijskom ponašanju pacijenata. Korupcija je već sama po sebi globalni problem, a osobit problem predstavlja kada se pojavi u zdravstvenom sustavu. Zdravstveni sustav svake zemlje osjetljiv je na korupciju neovisno o tome na kojoj se razini ona javlja. Glavni oblik korupcije zdravstvenog sustava jest upravo njegov ustroj putem kojeg se nekim njegovim elementima dozvoljava nekorektno bogaćenje na nepošten, ali ipak zakonit način koji se ne može izbjeći niti kazniti. Korupcija se kao anomalija zdravstvenog sustava može pojaviti u raznim oblicima, kao što su: podmićivanje, pogrešno informiranje, izostanak s posla, krađa, neformalna plaćanja pacijenata. Zadnji dio rada odnosit će se suzbijanje korupcije u zdravstvu i na mjere koje se u tu svrhu mogu poduzeti u zdravstvenom sustavu

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.