Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
1,196 Research products, page 1 of 120

 • Other research products
 • 2012-2021
 • Open Access
 • HR
 • Croatian

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Medicinski fakultet u Splitu, Knjižnica;
  Country: Croatia

  Kratki video prikaz znanstvene produkcije Medicinskog fakulteta Sveučilšta u Splitu

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Tomičić, Ana;
  Country: Croatia

  Bankarski financijski sektor prolazi kroz velike promjene i pred njim su veliki tehnološki izazovi. Poslovanje banaka iz godine u godinu sve se više modernizira. Tradicionalno bankarstvo okrenuto građanima već je i prije doživjelo neke od promjena kojima se uspješno prilagodilo i iz svega izašlo još jače. Ključni događaji dogodili su se pojavom telefonskog bankarstva, tijekom osamdesetih kao i pojavom internetskog bankarstva devedesetih godina prošlog stoljeća, te posljednjih godina pojavom FinTecha. Unatoč svim tim promjenama tradicionalno bankarstvo je opstalo. Poslovnice još uvijek postoje, ljudi još uvijek u njima podižu i polažu novac, ugovaraju kredite i hipoteke. Banke još uvijek imaju monopol i vlasnici su svih korisničkih računa. Otvoreno bankarstvo to bi trebalo promijeniti i tako dovesti do najveće promjene u bankarskom sektoru. The banking and financial sector is undergoing major changes and is facing major technological challenges. The business of banks is becoming more and more modernized from year to year. Traditional citizen-oriented banking has already undergone some of the changes to which it has successfully adapted and emerged even stronger. Key events occurred with the advent of telephone banking, during the 1980s as well as the advent of internet banking in the 1990s, and in recent years with the advent of FinTech. Despite all these changes, traditional banking has survived. Branches still exist, people still raise and deposit money in them, arrange loans and mortgages. Banks still have a monopoly and own all user accounts. Open banking should change this and thus lead to the biggest change in the banking sector.

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Vidić, Stjepan;
  Country: Croatia

  Sve je veći broj znanstvenih tvrdnji koje podupiru tezu da određene prehrambene bioaktivne komponente imaju blagotvorne fiziološke i psihološke učinke na naš organizam. Posljednjih godina povećano je zanimanje potrošača kao i prehrambene industrije za funkcionalnu prehranu i njenu dobrobit u održavanju ljudskog zdravlja. Hrana za koju je dokazano da doprinosi ljudskom zdravlju naziva se funkcionalna hrana. Najvažniji funkcionalni sastojci jaja i mesa peradi su omega-3 masne kiseline, selen, vitamin E, lutein i karnozin. Stoga je cilj ovog specijalističkog rada dati kritički osvrt na ove funkcionalne sastojke u mesu i jajima peradi te dati uvid u najnovija postignuća u implementaciji istih. Sve navedeno omogućiti biti će koristan izvor informacija proizvođačima koji u svoju proizvodnju žele uključiti i proizvodnju funkcionalnih proizvoda od mesa i jaja peradi. There is an increasing number of scientific evidences confirming the thesis that certain bioactive compounds have beneficial impact on human organism. In the last decades an increasing interest of consumers and food industry together with its benefit on human health can be observed. Food for which it is confirmed to be beneficial for human health is called functional food. Most important functional ingredients of poultry eggs and meat are omega-3-fatty acids, selenium, vitamin E, lutein and carnosine. Therefore, the aim of this thesis is to give a critical insight into these functional ingredients and the newest development in their implementation. This can serve as a good information source to producers who wish to implement into their production also the production of functional commodities made from poultry meat and eggs.

 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Kunda, Ivana;
  Country: Croatia

  Cilj Europske Unije je održavanje i razvoj područja slobode, sigurnosti i pravde u kojem je osigurano slobodno kretanje osoba. Isto je navedeno u čl. 1. preambule Uredbe Vijeća (EU) 2016/1103 od 24. lipnja 2016. o provedbi pojačane suradnje u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznavanja i izvršenja odluka u stvarima bračnoimovinskih režima (dalje u tekstu: Uredba bračnoj imovini) i čl. 1. preambule Uredbe Vijeća (EU) 2016/1104 od 24. lipnja 2016. o provedbi pojačane suradnje u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznavanja i izvršenja odluka u stvarima imovinskih posljedica registriranih partnerstva (dalje u tekstu: Uredba o imovini partnera). Radi postizanja navedenog cilja Unija donosi mjere koje se odnose na pravosudnu suradnju u građanskim stvarima s prekograničnim elementom. Primjeri tih mjera su i predmetne Uredbe.

 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Poljak Bilić, Ljiljana; Zoranović, Petra;
  Country: Croatia

  Radionica o otvorenoj znanosti organizira se s ciljem poticanja otvorenog pristupa znanstvenim informacijama i osvješćivanja važnosti istoga. Na radionici će se objasniti temeljna načela otvorene znanosti s naglaskom na otvoreni pristup, unutar kojega će se obraditi teme verzija radova za objavljivanje, autorskih prava, institucijskih repozitorija i mogućnosti pohrane radova u otvorenom pristupu uz demonstraciju istoga.

 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Jelčić, Jadran;
  Country: Croatia

  The thesis "Displacement method calculation of symmetrical construction under symmetrical load" consists of four parts. In the introduction, statical determinacy and indeterminacy are explained. The second chapter explains the methods of force and displacement, which are used for solving statically indeterminate tasks, as well as the rule of symmetry in the displacement method. The third chapter shows solutions for the twelve times kinematically indeterminate symmetrical construction using the displacement method, in additon to diagrams of internal forces. Using the rules of symmetry, the construction became four times kinematically indetermined. The fourth chapter explains the 2D Frame Analysis software. The task from the previous chapter is solved using the software. When comparing the results, there is an approximate overlap using the software and previous calculations. Rad na temu „ Proračun metodom pomaka simetrične konstrukcije simetrično opterećene“ sastoji se od četiri dijela. U uvodnom dijelu objašnjeni su pojmovi statički određenog i statički neodređenog zadatka. U drugom poglavlju opisane su dvije metode za rješavanje statički neodređenog zadatka: metoda sila i metoda pomaka. Opisano je pravilo simetrije kod metode pomaka. U trećem dijelu riješena je dvanaest puta kinematički neodređena simetrična konstrukcija metodom pomaka te su prikazani dijagrami unutarnjih sila. Upotrebom pravila simetrije konstrukcija je postala četiri puta kinematički neodređena. U četvrtom poglavlju opisan je programski paket 2D Frame Analysis. Zadatak iz trećeg dijela je riješen preko programa te je vidljivo približno preklapanje rezultata koji su dobiveni proračunom s onima koji su dobiveni uz pomoć 2D Frame Analysisa.

 • Other research product . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Poljak Bilić, Ljiljana; Donkov, Maja;
  Country: Croatia

  Radionica o otvorenoj znanosti organizira se s ciljem poticanja otvorenog pristupa znanstvenim informacijama i osvješćivanja važnosti istoga. Na radionici će se objasniti temeljna načela otvorene znanosti s naglaskom na otvoreni pristup, unutar kojega će se obraditi teme verzija radova za objavljivanje, autorskih prava, institucijskih repozitorija i mogućnosti pohrane radova u otvorenom pristupu uz demonstraciju istoga.

 • Other research product . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Poljak, Ljiljana; Zoranović, Petra;
  Country: Croatia

  Radionica o otvorenom pristupu organizira se s ciljem poticanja otvorenog pristupa znanstvenim informacijama i osvješćivanja važnosti istoga. Na radionici će se objasniti temeljna načela otvorene znanosti s naglaskom na otvoreni pristup, unutar kojega će se obraditi teme verzija radova za objavljivanje, autorskih prava, institucijskih repozitorija i mogućnosti pohrane radova u otvorenom pristupu uz demonstraciju istoga.

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Lozančić, Klaudia;
  Country: Croatia

  Koncept fair trade-a promijenio je način funkcioniranja trgovine fokusirajući se na povoljnije cijene, adekvatne uvjete rada i pošteni dogovor s poljoprivrednicima i radnicima zemalja u razvoju. Ovim se pristupom poljoprivrednicima i radnicima omogućuje veća kontrola nad svojim životom i budućnosti. Proizvod sa oznakom fair trade garantira da su proizvođači i poduzeća zadovoljili međunarodno dogovorene standarde. Cjelokupan koncept počiva na četiri ključna stupa, a to su institucije, potrošači, proizvođači i politika. Cilj rada bio je istražiti upoznatost javnosti s fair trade proizvodima, kao i njihove stavove o istima. Dobiveni rezultati potvrdili su upoznatost javnosti s fair trade-om jer ih većina kupuje fair trade proizvode, a 45% ispitanika spremno je platiti i 10% više cijene. Od ukupnog broja ispitanih, njih 62% izdvojilo je nedovoljnu svjesnost potrošača kao najveću prepreku kupovini fair trade proizvoda. Polovica ispitanika smatra da fair trade pomaže uravnotežiti nejednakost na svjetskim tržištima. Razmatrajući prepreke i dobrobiti gotovo polovica ispitanih u potpunosti podržava ideju fair trade-a. The concept of fair trade has changed the way trade works by focusing on more favorable prices, adequate working conditions and a fair deal with farmers and workers in developing countries. This means that farmers and workers have greater control over their lives and their future. A product with a fair trade label guarantees that manufacturers and companies have met internationally agreed standards. The whole concept of fair trade rests on four key pillars, namely institutions, consumers, producers and government. The aim of the paper was to explore the perception of fair trade products in the public. The obtained results confirmed the public's awareness of fair trade because most of them buy fair trade products, and 45% of respondents are willing to pay 10% more. Of the total number of respondents, 62% singled out insufficient consumer awareness as the biggest obstacle to buy fair trade products. Half of respondents believe that fair trade helps balance inequality in world markets. Considering the obstacles and benefits, almost half of the respondents fully support the idea of fair trade.

 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Vrkić, Iva;
  Country: Croatia

  Kratke interne upute sa popisom mogućih metapodataka za unos istraživačkih podataka u institucionalni repozitorij PMF-a mogu pomoći znanstvenicima Geofizičkog odsjeka da prije pohrane pripreme sve potrebno za unos u Repozitorij. Dodatak uputa donosi i osnovne bibliometrijske podatke odabranih časopisa koji objavljuju "data papers" vrstu radova unutar geofizičkih disciplina.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
1,196 Research products, page 1 of 120
 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Medicinski fakultet u Splitu, Knjižnica;
  Country: Croatia

  Kratki video prikaz znanstvene produkcije Medicinskog fakulteta Sveučilšta u Splitu

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Tomičić, Ana;
  Country: Croatia

  Bankarski financijski sektor prolazi kroz velike promjene i pred njim su veliki tehnološki izazovi. Poslovanje banaka iz godine u godinu sve se više modernizira. Tradicionalno bankarstvo okrenuto građanima već je i prije doživjelo neke od promjena kojima se uspješno prilagodilo i iz svega izašlo još jače. Ključni događaji dogodili su se pojavom telefonskog bankarstva, tijekom osamdesetih kao i pojavom internetskog bankarstva devedesetih godina prošlog stoljeća, te posljednjih godina pojavom FinTecha. Unatoč svim tim promjenama tradicionalno bankarstvo je opstalo. Poslovnice još uvijek postoje, ljudi još uvijek u njima podižu i polažu novac, ugovaraju kredite i hipoteke. Banke još uvijek imaju monopol i vlasnici su svih korisničkih računa. Otvoreno bankarstvo to bi trebalo promijeniti i tako dovesti do najveće promjene u bankarskom sektoru. The banking and financial sector is undergoing major changes and is facing major technological challenges. The business of banks is becoming more and more modernized from year to year. Traditional citizen-oriented banking has already undergone some of the changes to which it has successfully adapted and emerged even stronger. Key events occurred with the advent of telephone banking, during the 1980s as well as the advent of internet banking in the 1990s, and in recent years with the advent of FinTech. Despite all these changes, traditional banking has survived. Branches still exist, people still raise and deposit money in them, arrange loans and mortgages. Banks still have a monopoly and own all user accounts. Open banking should change this and thus lead to the biggest change in the banking sector.

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Vidić, Stjepan;
  Country: Croatia

  Sve je veći broj znanstvenih tvrdnji koje podupiru tezu da određene prehrambene bioaktivne komponente imaju blagotvorne fiziološke i psihološke učinke na naš organizam. Posljednjih godina povećano je zanimanje potrošača kao i prehrambene industrije za funkcionalnu prehranu i njenu dobrobit u održavanju ljudskog zdravlja. Hrana za koju je dokazano da doprinosi ljudskom zdravlju naziva se funkcionalna hrana. Najvažniji funkcionalni sastojci jaja i mesa peradi su omega-3 masne kiseline, selen, vitamin E, lutein i karnozin. Stoga je cilj ovog specijalističkog rada dati kritički osvrt na ove funkcionalne sastojke u mesu i jajima peradi te dati uvid u najnovija postignuća u implementaciji istih. Sve navedeno omogućiti biti će koristan izvor informacija proizvođačima koji u svoju proizvodnju žele uključiti i proizvodnju funkcionalnih proizvoda od mesa i jaja peradi. There is an increasing number of scientific evidences confirming the thesis that certain bioactive compounds have beneficial impact on human organism. In the last decades an increasing interest of consumers and food industry together with its benefit on human health can be observed. Food for which it is confirmed to be beneficial for human health is called functional food. Most important functional ingredients of poultry eggs and meat are omega-3-fatty acids, selenium, vitamin E, lutein and carnosine. Therefore, the aim of this thesis is to give a critical insight into these functional ingredients and the newest development in their implementation. This can serve as a good information source to producers who wish to implement into their production also the production of functional commodities made from poultry meat and eggs.

 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Kunda, Ivana;
  Country: Croatia

  Cilj Europske Unije je održavanje i razvoj područja slobode, sigurnosti i pravde u kojem je osigurano slobodno kretanje osoba. Isto je navedeno u čl. 1. preambule Uredbe Vijeća (EU) 2016/1103 od 24. lipnja 2016. o provedbi pojačane suradnje u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznavanja i izvršenja odluka u stvarima bračnoimovinskih režima (dalje u tekstu: Uredba bračnoj imovini) i čl. 1. preambule Uredbe Vijeća (EU) 2016/1104 od 24. lipnja 2016. o provedbi pojačane suradnje u području nadležnosti, mjerodavnog prava te priznavanja i izvršenja odluka u stvarima imovinskih posljedica registriranih partnerstva (dalje u tekstu: Uredba o imovini partnera). Radi postizanja navedenog cilja Unija donosi mjere koje se odnose na pravosudnu suradnju u građanskim stvarima s prekograničnim elementom. Primjeri tih mjera su i predmetne Uredbe.

 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Poljak Bilić, Ljiljana; Zoranović, Petra;
  Country: Croatia

  Radionica o otvorenoj znanosti organizira se s ciljem poticanja otvorenog pristupa znanstvenim informacijama i osvješćivanja važnosti istoga. Na radionici će se objasniti temeljna načela otvorene znanosti s naglaskom na otvoreni pristup, unutar kojega će se obraditi teme verzija radova za objavljivanje, autorskih prava, institucijskih repozitorija i mogućnosti pohrane radova u otvorenom pristupu uz demonstraciju istoga.

 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Jelčić, Jadran;
  Country: Croatia

  The thesis "Displacement method calculation of symmetrical construction under symmetrical load" consists of four parts. In the introduction, statical determinacy and indeterminacy are explained. The second chapter explains the methods of force and displacement, which are used for solving statically indeterminate tasks, as well as the rule of symmetry in the displacement method. The third chapter shows solutions for the twelve times kinematically indeterminate symmetrical construction using the displacement method, in additon to diagrams of internal forces. Using the rules of symmetry, the construction became four times kinematically indetermined. The fourth chapter explains the 2D Frame Analysis software. The task from the previous chapter is solved using the software. When comparing the results, there is an approximate overlap using the software and previous calculations. Rad na temu „ Proračun metodom pomaka simetrične konstrukcije simetrično opterećene“ sastoji se od četiri dijela. U uvodnom dijelu objašnjeni su pojmovi statički određenog i statički neodređenog zadatka. U drugom poglavlju opisane su dvije metode za rješavanje statički neodređenog zadatka: metoda sila i metoda pomaka. Opisano je pravilo simetrije kod metode pomaka. U trećem dijelu riješena je dvanaest puta kinematički neodređena simetrična konstrukcija metodom pomaka te su prikazani dijagrami unutarnjih sila. Upotrebom pravila simetrije konstrukcija je postala četiri puta kinematički neodređena. U četvrtom poglavlju opisan je programski paket 2D Frame Analysis. Zadatak iz trećeg dijela je riješen preko programa te je vidljivo približno preklapanje rezultata koji su dobiveni proračunom s onima koji su dobiveni uz pomoć 2D Frame Analysisa.

 • Other research product . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Poljak Bilić, Ljiljana; Donkov, Maja;
  Country: Croatia

  Radionica o otvorenoj znanosti organizira se s ciljem poticanja otvorenog pristupa znanstvenim informacijama i osvješćivanja važnosti istoga. Na radionici će se objasniti temeljna načela otvorene znanosti s naglaskom na otvoreni pristup, unutar kojega će se obraditi teme verzija radova za objavljivanje, autorskih prava, institucijskih repozitorija i mogućnosti pohrane radova u otvorenom pristupu uz demonstraciju istoga.

 • Other research product . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Poljak, Ljiljana; Zoranović, Petra;
  Country: Croatia

  Radionica o otvorenom pristupu organizira se s ciljem poticanja otvorenog pristupa znanstvenim informacijama i osvješćivanja važnosti istoga. Na radionici će se objasniti temeljna načela otvorene znanosti s naglaskom na otvoreni pristup, unutar kojega će se obraditi teme verzija radova za objavljivanje, autorskih prava, institucijskih repozitorija i mogućnosti pohrane radova u otvorenom pristupu uz demonstraciju istoga.

 • Other research product . Other ORP type . 2021
  Open Access Croatian
  Authors: 
  Lozančić, Klaudia;
  Country: Croatia

  Koncept fair trade-a promijenio je način funkcioniranja trgovine fokusirajući se na povoljnije cijene, adekvatne uvjete rada i pošteni dogovor s poljoprivrednicima i radnicima zemalja u razvoju. Ovim se pristupom poljoprivrednicima i radnicima omogućuje veća kontrola nad svojim životom i budućnosti. Proizvod sa oznakom fair trade garantira da su proizvođači i poduzeća zadovoljili međunarodno dogovorene standarde. Cjelokupan koncept počiva na četiri ključna stupa, a to su institucije, potrošači, proizvođači i politika. Cilj rada bio je istražiti upoznatost javnosti s fair trade proizvodima, kao i njihove stavove o istima. Dobiveni rezultati potvrdili su upoznatost javnosti s fair trade-om jer ih većina kupuje fair trade proizvode, a 45% ispitanika spremno je platiti i 10% više cijene. Od ukupnog broja ispitanih, njih 62% izdvojilo je nedovoljnu svjesnost potrošača kao najveću prepreku kupovini fair trade proizvoda. Polovica ispitanika smatra da fair trade pomaže uravnotežiti nejednakost na svjetskim tržištima. Razmatrajući prepreke i dobrobiti gotovo polovica ispitanih u potpunosti podržava ideju fair trade-a. The concept of fair trade has changed the way trade works by focusing on more favorable prices, adequate working conditions and a fair deal with farmers and workers in developing countries. This means that farmers and workers have greater control over their lives and their future. A product with a fair trade label guarantees that manufacturers and companies have met internationally agreed standards. The whole concept of fair trade rests on four key pillars, namely institutions, consumers, producers and government. The aim of the paper was to explore the perception of fair trade products in the public. The obtained results confirmed the public's awareness of fair trade because most of them buy fair trade products, and 45% of respondents are willing to pay 10% more. Of the total number of respondents, 62% singled out insufficient consumer awareness as the biggest obstacle to buy fair trade products. Half of respondents believe that fair trade helps balance inequality in world markets. Considering the obstacles and benefits, almost half of the respondents fully support the idea of fair trade.

 • Open Access Croatian
  Authors: 
  Vrkić, Iva;
  Country: Croatia

  Kratke interne upute sa popisom mogućih metapodataka za unos istraživačkih podataka u institucionalni repozitorij PMF-a mogu pomoći znanstvenicima Geofizičkog odsjeka da prije pohrane pripreme sve potrebno za unos u Repozitorij. Dodatak uputa donosi i osnovne bibliometrijske podatke odabranih časopisa koji objavljuju "data papers" vrstu radova unutar geofizičkih disciplina.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.