Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down

 • 2022-2022
 • Open Access
 • Other research products
 • FI
 • Finnish
 • Theseus

Date (most recent)
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Tuominen, Juha;

  The aim of the present Master’s thesis is to study the differences in construction projects between the private and the public sectors. The study aims to find ways to improve the quality of managing construction projects and identify what kind of changes, from the perspective of construction project management, will result for municipalities from the reform of healthcare, social welfare and rescue services after the services have been moved to wellbeing services counties. The public sector is a major contractor of construction projects. The main tasks of construction project management are organization, setting up goals for the project, contract out a design, control of design and construction and supervision during the building work. The quality of construction project management is influenced by many factors. Various qualitative tools exist, and they can be applied to the management of construction projects. Better and more reproducible results are always achieved with the standardization of operations. The public sector is governed by laws and regulations. The public procurement is subject to a wide range of laws and regulations. Act on Public Procurement and Concession Contracts 2016/1397 obliges municipalities to tender their purchases according to the law. The present study discusses the important steps concerning construction project management in the process of a construction project. Municipal projects are always based on the strategic objectives of the municipality. The municipality provides services to its residents through tax revenues. Projects are carried out from a different perspective than the private sector projects. The empirical part of the study is based on the analysis of theory and the research. The research includes interview studies. The results of the interviews support the author’s own view and the data retrieved from written source materials. As part of the development work, the construction project process of one municipality was developed in the process diagram format. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää yksityisen ja julkisen sektorin välisiä rakennushankkeiden eroavaisuuksia. Työssä pyrittiin löytämään tapoja rakennuttamisen laadun parantamiseen ja selvittämään, millaisia muutoksia rakennuttamisen näkökulmasta kunnille aiheutuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen jälkeen, palveluiden siirryttyä hyvinvointialueille. Julkinen sektori on merkittävä rakennushankkeiden toimeksipanija. Rakennuttamisen päätehtävät rakennushankkeessa ovat organisointi, tavoitteiden asettaminen hankkeelle, suunnitteluttaminen, suunnittelun ja rakentamisen ohjaus sekä rakentamisen aikainen valvonta. Rakennuttamisen laatuun vaikuttavat monet tekijät. Erilaisia laatutyökaluja on olemassa useita ja niitä voidaan soveltaa myös rakennuttamisessa. Kaikenlaisen toiminnan vakioimisella saavutetaan aina parempaa ja toistettavampaa tulosta. Julkista sektoria ohjaavat lait ja asetukset. Julkiset hankinnat ovat yksityisen puolen hankintoihin nähden huomattavan säädeltyjä ja prosesseiltaan tarkkoja. Julkisia hankintoja koskee mittava määrä eri lakeja ja määräyksiä. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2016/1397 velvoittaa kuntia kilpailuttamaan hankintansa lain mukaan. Rakennushankkeen prosessissa on rakennuttamisen kannalta monia tärkeitä vaiheita. Työ pyrkii avaamaan niitä tarkemmin. Kunnallisissa hankkeissa taustalla vaikuttavat aina kunnan strategiset tavoitteet. Kunta tuottaa palveluja kuntalaisille verovaroin. Hankkeita tehdään eri lähtökohdista yksityisen sektorin hankkeisiin nähden. Kehittämistyön empiirinen osuus perustuu teorian tarkasteluun sekä tutkimusosaan. Tutkimusosa sisältää haastattelututkimukset. Haastattelututkimuksissa saadut tulokset tukivat sekä omaa käsitystäni että kirjallisten lähdetietojen aineistoa. Osana kehittämistyötä laadittiin yhden kaupungin rakennushankeprosessi prosessikaaviomuotoon.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Ristimäki, Jalmari;

  Yrityksen asiakastyytyväisyyden selvittäminen on tärkeää, koska se antaa näkemystä ja tietoa, jota yrityksen johto tarvitsee päätöstensä tekemiseen. Asiakkaiden antamien palautteiden avulla yritys voi puuttua kehityskohteisiin ja kehittää palvelukokonaisuuksiaan. Tämä opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona Henkilönostinvuokraus Pasi Markula Ky:lle. Yrityksellä on tarve kartoittaa yleistä asiakastyytyväisyyttä sekä myös selvittää liiketoiminnan kannattavuuteen liittyviä kohtia. Toimeksiantajalle ei ole aikaisemmin teetetty vastaavanlaista tutkimusta. Opinnäytetyö koostuu kahdesta teorialuvusta ja kvantitatiivisen tutkimuksen osuudesta. Teoriaosuuksissa käsitellään opinnäytetyön kannalta oleellista teoriaa liittyen asiakastyytyväisyyteen ja sen osa-alueisiin sekä myös asiakastyytyväisyystutkimuksen rakentamisprosessia. Empiirinen osio koostuu kvantitatiivisesta survey-tutkimuksesta. Viimeisessä kappaleessa esitellään johtopäätökset sekä kehitysehdotukset kyselyyn pohjautuen. Vaikka asiakkaiden kokonaistyytyväisyys oli hyvällä tasolla, tutkimustuloksista tuli esille myös muutamia tekijöitä, joita kehittämällä voidaan parantaa asiakastyytyväisyyttä entisestään.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Uutinen, Jonas;

  Automaatio on maailmanlaajuisesti kasvava ala. Erilaisia automaatiojärjestelmiä löytyy paljon ja niille on omat käyttötarpeensa. Yritysten järjestelmien laadun ylläpitämiseksi täytyy testausvälineistöä sekä laitteiden ohjelmistoja kehittää jatkuvasti tulevaisuuden tarpeita ajatellen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda sekä kehittää testaus simulaattoria hajautetulle automaattiselle ohjausjärjestelmälle. Päätarkoituksena on suunnitella, luoda, kehittää sekä testata hajautetun ohjausjärjestelmän turvalogiikka komponentteja. Simulaattorin tulee simuloida ohjausjärjestelmän sähkökeskuskaappia. Laitteiston tulee soveltua ohjausjärjestelmän ohjelman testaukseen testaustilassa. Työ sisältää mahdollisesti myös muiden automaattisten ohjausjärjestelmien applikaatioiden valmistelua. Lisäksi työssä tarkastellaan Siemensin ohjelmointi työkaluja sekä niiden soveltuvuutta turvakomponenttien ohjelmointiin sekä konfigurointiin. Työssä käytetään Siemensin työkaluja sekä lähtökohtaisesti Siemensin logiikka komponentteja. Kehityskohteet tulevaisuutta ajatellen ovat simulaattorin jatkokehitys sekä testausmenetelmien kehittäminen.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Savolainen, Tero;

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää olemassa oleva ohjelmistotyökalu, jolla voidaan analysoida CAN-väylässä kulkevaa dataa selkokielisesti ja visuaalisesti Ponsse Oyj:n Global Service -osastolle. Ideana oli tes-tata valittua ohjelmistotyökalua, sen käytettävyyttä ja soveltuvuutta. Ponsse-metsäkoneissa käytetään kom-ponentteja, joiden ohjaus tapahtuu CAN-väylän avulla. Näin ollen vaikeissa vikatilanteissa on tärkeää pystyä analysoimaan ja selvittämään, mistä ongelmat ja viat voivat johtuvat. Ohjelmistotyökalu valikoitui opinnäytetyön kohteeksi, sillä se oli jo käytössä komponenttivalmistajilla sekä Ponsse Oyj:n tuotekehityksessä. Näin ollen oli luontevaa käyttää samaa ohjelmistoa, jotta yhteistyö ja tiedon-vaihto säilyisivät helppoina osastojen ja valmistajien välillä. Ohjelmiston käyttöönotto oli hieman hankalaa mutta itse käyttö osoittautui alun opetellun jälkeen suhteellisen yksinkertaiseksi. Työkalulla saatiin ulos visuaalista dataa, joka oli selkokielistä ja ymmärrettävää. Mahdolli-suus valikoida haluttu data osoittautui erittäin hyväksi toiminnoksi, koska väylässä liikkuvan datan määrä on suuri. Myös mahdollisuus tutkia jälkeenpäin nauhoitettua dataa oli erittäin hyvä lisä. Opinnäytetyön teko antoi mahdollisuuden tutustua CAN-väylätekniikkaan ja siihen, miten se toimii. Tämä antoi paremman ymmärryksen, kuinka esimerkiksi CAN-väylää ja sen toimivuutta voidaan tutkia. Lopputulemana Global Service -osastolle saatiin ohjelmistotyökalu, jolla voidaan tutkia ja analysoida raakaa dataa CAN-väylästä sellaisessa muodossa, joka on ymmärrettävää ja helppolukuista.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  License: CC BY NC ND
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   License: CC BY NC ND
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Sirviö, Jaana;

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää finanssialan yrityksen yhden tiimin ja esihenkilön työhyvinvoinnin nykytilaa työn ja työyhteisön näkökulmasta. Työyhteisössä on tapahtunut paljon muutoksia kuluneen vuoden aikana ja muutoksilla on ollut vaikutusta myös työntekijöiden hyvinvointiin. Tavoitteena oli tutkimuksen avulla löytää kehitysideoita tiimin työhyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteena on, että saadut tutkimustulokset ohjaavat tiimin toimintaa jatkossa ja tutkimuksen antaman tiedon avulla toteutetaan tulevia kehittämistoimia. Tutkimuksen kohderyhmänä oli yksi valtakunnallisesti ja osittain etänä työskentelevä viiden työntekijän tiimi ja heidän esimiehensä. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisesti lähetetyn kyselylomakkeen avulla. Esihenkilölle lähetettiin oma kysely tulosten vertailun ja analysoinnin helpottamiseksi. Esihenkilön kyselylomakkeessa painotettiin enemmän johtamiseen liittyviä aihealueita. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsiteltiin työkyvyn käsitteen laajenemista kokonaisvaltaiseksi työhyvinvoinniksi kolmen eri teorian kautta. Laaja-alainen työhyvinvointi huomioi myös työn mielekkyyden ja työn positiiviset ilmentymät. Teoriaosiota täydennettiin psykologisen turvallisuuden osa-alueella. Tutkimuksen mukaan työhyvinvointi oli tiimissä kohtalaisella tasolla. Työhyvinvointiin heikentävästi vaikuttivat työssä tapahtuneet muutokset ja sitä kautta epätietoisuus, jatkuvuuden puute ja turvattomuuden tunne. Tutkimuksen tulosten pohjalta havaittiin kolme kehityskohdetta, joita parantamalla voitaisiin vaikuttaa positiivisesti työyhteisön työhyvinvointiin. Tärkeimmiksi kehityskohteiksi vastausten perusteella nostaisin muutosprosessin selkeyttämisen, työn merkityksellisyyden lisäämisen sekä työstä saatavan palautteen lisäämisen.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Laitinen, Annu; Partanen, Sanna;

  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää Nature Hotel Spa & Resort Järvisydämen tunnettuutta ja mielikuvia kuluttajien keskuudessa, erityisesti Etelä-Savon alueella. Vastaavanlaista tutkimusta ei ole tehty Järvisydämelle aikaisemmin, jonka vuoksi toteutetun tutkimuksen koetaan sisältävän tärkeää tietoa toimeksiantajalle nykyistä brändiä sekä tulevaisuutta ajatellen. Opinnäytetyön tarkoituksena on myös osoittaa, miten tärkeää brändin hallinta yritykselle on: brändin arvo on tiiviisti yhteydessä brändin tunnettuuteen. Lisäksi luodut mielikuvat vaikuttavat suoraan arvoon. Opinnäytetyössä käsitellään näitä keskeisiä käsitteitä, jonka lisäksi avataan, millä tavoin yritys pystyisi hallitsemaan sekä edistämään niitä omaksi edukseen. Opinnäytetyö koostuu teoreettisesta viitekehyksestä ja kvalitatiivisesta, eli laadullisesta tutkimuksesta. Opinnäytetyössä keskeisinä käsitteinä toimivat tunnettuus, mielikuvat sekä brändi. Teoriaosuudella pyritään osoittamaan keskeisien teemojen tärkeyttä yrityksen hallinnassa, sekä luomaan selkeän yhteyden opinnäytetyön laadullisen tutkimuksen saatuihin tuloksiin. Tässä opinnäytetyössä hyödynnettiin laadullista tutkimusta. Aineistonkeruumenetelmänä toimi puolistrukturoitu haastattelu. Haastattelun näyte valittiin Järvisydämen asiakassegmenttien mukaisesti, jotta tulokset hyödyttäisivät toimeksiantajaa eniten. Haastattelu toteutettiin yhtenä päivänä kesäsesongin aikana, jonka jälkeen aineistoa käsiteltiin pääsääntöisesti sisällön erittelynä. Tuloksia kuvattiin myös kuvien avulla. Tutkimuksen tulokset kertovat, että haastatteluun valikoituneista kuluttajista suuri määrä on tietoinen hotellista. Hotellin tunnettuus ylettyy Etelä-Savosta myös muualle, kuten Pohjois-Karjalaan sekä Uudellemaalle. Tulokset myös osoittavat, että hotellista on muotoutunut enimmäkseen positiivinen kuva kuluttajien keskuudessa riippumatta siitä, ovatko he Järvisydämen asiakkaita. Tulokset kertovat myös muutaman negatiivisen kokemuksen, jonka vuoksi osalla kuluttajista on myös huonompia mielikuvia hotellista. Muutamasta negatiivisesta kokemuksesta huolimatta niissä on myös esillä positiivisia puolia, kuten hyvät kompensaatiot. Opinnäytetyö antaa haluttuja tietoja Järvisydämelle, jonka pohjalta he voivat tarvittaessa muokata ja kehittää toimintaansa sekä markkinointia. Tämän lisäksi muutkin organisaatiot voivat hyötyä tutkimustuloksista, kuten myös teoriaosuudesta omassa brändihallinnassaan. Tutkimus voidaan toteuttaa laajemmassa mittakaavassakin, esimerkiksi jos halutaan selvittää pelkästään Järvisydämen tunnettuutta. Tällöin määrällinen tutkimusmenetelmä koetaan hyödyttävimmäksi, jotta otoksesta tulisi laajempi, kuin tämän opinnäytetyön näyte.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  License: CC BY NC ND
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   License: CC BY NC ND
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kuisma, Jaana;

  Varsinais-Suomen maakuntastrategian tavoitteena on antaa kehityssuuntia ja toimenpiteitä siihen, kuinka maakunnan eri toimijat voivat toteuttaa tulevaisuuden toimintaansa ja visioita. Yksi strategian keskeinen tavoite on kansainvälisen rekrytoinnin parantaminen. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille rekrytoidaan ulkomaalaisia työntekijöitä ja prosessin tulee olla ohjeistettuna esimiehille ja ulkomaisten työntekijöiden palkkaamisesta vastaaville henkilöille. Yhtenäistä ohjetta ei ollut, joten sellainen täytyi laatia. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuoda esille ulkomaalaista työntekijää koskevaa lainsäädäntöä, sekä ulkomaisen työntekijän rekrytointiin liittyviä toimenpiteitä. Ulkomaalaislaissa määritellään ulkomaalaisen työtekijän työnteko-oikeus, sekä henkilön kansalaisuus ratkaisee, mitä dokumentteja työntekijän tulee esittää. Tutkimuksen empiirisessä osassa lähtötilannetta ja esimiesten osaamista prosessin tiimoilta kartoitettiin kyselytutkimuksen avulla. Tutkimuksessa kartoitettiin muiden saman alan organisaatioiden käytäntöjä benchmarking- metodilla. Tutkimuksen mukaan tärkeintä on tarkistaa työntekijän kansalaisuus ja osata toimia sen mukaan. Esimiehiä tulee ohjeistaa ja tutkimuksen pohjalta luodaan ohjeet, joita voidaan jakaa eri kanavissa. Tutkimuksen tuloksena esiin tulleita käytäntöjä otetaan käyttöön esimiehiä ja muuta henkilöstöä ohjeistettaessa.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Alenius, Juho;

  Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa toimeksiantajan toiminnanohjausjärjestelmän tiedostojenhallintaa. Toiminnanohjausjärjestelmässä oli ongelmia käytettävyydessä liittyen tiedostojen lataamiseen järjestelmään ja tiedostojen arkistointiin. Teoriaosuudessa tutustutaan käytettävyyteen, järjestelmässä käytettyyn suunnittelumalliin ja teknologioihin. Tietoperustan jälkeen käydään läpi toimeksiantajan toiminnanohjausjärjestelmän toimintaa ja järjestelmän tiedostohallintaan liittyviä ongelmia. Toiminnallisessa osuudessa määritellään suunnitelma ongelmien korjaamiseksi. Suunnitelmassa käytiin läpi järjestelmän ongelmakohdat ja määritettiin ratkaisut kyseisiin ongelmiin. Työn toteutuksessa käydään läpi tehdyt muutokset järjestelmään. Työn tuloksena järjestelmän tiedostojenhallintaan saatiin parannettua. Ongelmat ratkaistiin suunnitellulla tavalla. Lopuksi esiteltiin vielä mahdolliset jatkokehitysideat uusia ominaisuuksia koskien.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Nieminen, Patric; Niemi, Valtteri;

  COVID-19 pandemia aloitti digitaalisen kehitystyön liittyen verkkopetukseen korkeammilla koulutusasteilla. Pitkään jatkunut pandemiatilanne nosti tarvetta verkko-opetukselle. Useiden opettajien piti tehdä nopeita edistysliikkeitä liittyen verkko-opetukseen ylläpitääkseen opiskelijoiden motivaatiota etäopinnoissa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa H5P-Työkalun avulla itseopiskelumateriaalia yleisanestesialääkkeistä Metropolia Ammattikorkeakoulun Moodle oppimisalustaan. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa lisämateriaalia, jolla tarjotaan sairaanhoitajaopiskelijoille erilainen visuaalinen, tietopohjainen ja yksinkertainen itseoppimiskokemus. Työn tehtävä oli tuottaa Metropolia AMK:n tilaama virtuaalinen opetusmateriaali kokoelma opiskelijoiden käyttöön, joka sisältää erilaisia opetustehtäviä liittyen yleisanestesialääkityksiin. Tämän työn tuloksena oli tuotettu seitsemän H5P-pohjaista kertaustehtävää Metropolia Ammattikorkeakoulun Moodle-oppimisalustalle. Kertaustehtävien materiaali perustui hoitoalan oppikirjallisuuteen. Tehtävät oli luotu siten, että aluksi oli teoriaosuus, jota seurasi osaamisen oppimistapahtumalähtöinen testaus. Tiedonhaku oli suoritettu Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjastosta löytyvistä yleisesti käytössä olevista teoksista. Jatkotutkimusta ajatellen työtä voisi visualisoida enemmän ja materiaalipohjaa laajentaa. Tulevaisuudessa yleisanestesialääkkeitä voi tulla uusia ja vanhojen käytössä voi tulla muutoksia,jolloin tehtävämateriaali tarvitsee päivitystä

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  License: CC BY SA
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   License: CC BY SA
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kosonen, Terhi;

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kehittämissuunnitelma sisältömarkkinoinnista Osuuskunta Lappeenrannan Oskareille. Siinä keskityttiin kehittämään digitaalista sisältömarkkinointia teorian ja käytännön kautta, josta olisi hyötyä opinnäytetyön toimeksiantajalle esimerkiksi markkinoinnin suunnitteluun. Tavoitteena oli lisätä brändin tunnettavuutta verkkosivuston ja Facebookin avulla. Teoreettisessa viitekehyksessä perehdyttiin markkinoinnin suunnitteluun sekä digitaalisen markkinoinnin mittaamisen apukeinoihin. Opinnäytetyö on toiminnallinen ja kehittämisen tuotoksena valmistui toimeksiantajayritykselle markkinointisuunnitelma ja vuosikello. Sisällön luomisessa pystyttiin hyödyntämään toimeksiantajalta saatuja tietoja ja toiveita, jolloin opinnäytetyön toiminnallinen osuus palveli markkinoinnin suunnittelun ja toimeksiantajan tarpeita.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Tuominen, Juha;

  The aim of the present Master’s thesis is to study the differences in construction projects between the private and the public sectors. The study aims to find ways to improve the quality of managing construction projects and identify what kind of changes, from the perspective of construction project management, will result for municipalities from the reform of healthcare, social welfare and rescue services after the services have been moved to wellbeing services counties. The public sector is a major contractor of construction projects. The main tasks of construction project management are organization, setting up goals for the project, contract out a design, control of design and construction and supervision during the building work. The quality of construction project management is influenced by many factors. Various qualitative tools exist, and they can be applied to the management of construction projects. Better and more reproducible results are always achieved with the standardization of operations. The public sector is governed by laws and regulations. The public procurement is subject to a wide range of laws and regulations. Act on Public Procurement and Concession Contracts 2016/1397 obliges municipalities to tender their purchases according to the law. The present study discusses the important steps concerning construction project management in the process of a construction project. Municipal projects are always based on the strategic objectives of the municipality. The municipality provides services to its residents through tax revenues. Projects are carried out from a different perspective than the private sector projects. The empirical part of the study is based on the analysis of theory and the research. The research includes interview studies. The results of the interviews support the author’s own view and the data retrieved from written source materials. As part of the development work, the construction project process of one municipality was developed in the process diagram format. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää yksityisen ja julkisen sektorin välisiä rakennushankkeiden eroavaisuuksia. Työssä pyrittiin löytämään tapoja rakennuttamisen laadun parantamiseen ja selvittämään, millaisia muutoksia rakennuttamisen näkökulmasta kunnille aiheutuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen jälkeen, palveluiden siirryttyä hyvinvointialueille. Julkinen sektori on merkittävä rakennushankkeiden toimeksipanija. Rakennuttamisen päätehtävät rakennushankkeessa ovat organisointi, tavoitteiden asettaminen hankkeelle, suunnitteluttaminen, suunnittelun ja rakentamisen ohjaus sekä rakentamisen aikainen valvonta. Rakennuttamisen laatuun vaikuttavat monet tekijät. Erilaisia laatutyökaluja on olemassa useita ja niitä voidaan soveltaa myös rakennuttamisessa. Kaikenlaisen toiminnan vakioimisella saavutetaan aina parempaa ja toistettavampaa tulosta. Julkista sektoria ohjaavat lait ja asetukset. Julkiset hankinnat ovat yksityisen puolen hankintoihin nähden huomattavan säädeltyjä ja prosesseiltaan tarkkoja. Julkisia hankintoja koskee mittava määrä eri lakeja ja määräyksiä. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2016/1397 velvoittaa kuntia kilpailuttamaan hankintansa lain mukaan. Rakennushankkeen prosessissa on rakennuttamisen kannalta monia tärkeitä vaiheita. Työ pyrkii avaamaan niitä tarkemmin. Kunnallisissa hankkeissa taustalla vaikuttavat aina kunnan strategiset tavoitteet. Kunta tuottaa palveluja kuntalaisille verovaroin. Hankkeita tehdään eri lähtökohdista yksityisen sektorin hankkeisiin nähden. Kehittämistyön empiirinen osuus perustuu teorian tarkasteluun sekä tutkimusosaan. Tutkimusosa sisältää haastattelututkimukset. Haastattelututkimuksissa saadut tulokset tukivat sekä omaa käsitystäni että kirjallisten lähdetietojen aineistoa. Osana kehittämistyötä laadittiin yhden kaupungin rakennushankeprosessi prosessikaaviomuotoon.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Ristimäki, Jalmari;

  Yrityksen asiakastyytyväisyyden selvittäminen on tärkeää, koska se antaa näkemystä ja tietoa, jota yrityksen johto tarvitsee päätöstensä tekemiseen. Asiakkaiden antamien palautteiden avulla yritys voi puuttua kehityskohteisiin ja kehittää palvelukokonaisuuksiaan. Tämä opinnäytetyö on toteutettu toimeksiantona Henkilönostinvuokraus Pasi Markula Ky:lle. Yrityksellä on tarve kartoittaa yleistä asiakastyytyväisyyttä sekä myös selvittää liiketoiminnan kannattavuuteen liittyviä kohtia. Toimeksiantajalle ei ole aikaisemmin teetetty vastaavanlaista tutkimusta. Opinnäytetyö koostuu kahdesta teorialuvusta ja kvantitatiivisen tutkimuksen osuudesta. Teoriaosuuksissa käsitellään opinnäytetyön kannalta oleellista teoriaa liittyen asiakastyytyväisyyteen ja sen osa-alueisiin sekä myös asiakastyytyväisyystutkimuksen rakentamisprosessia. Empiirinen osio koostuu kvantitatiivisesta survey-tutkimuksesta. Viimeisessä kappaleessa esitellään johtopäätökset sekä kehitysehdotukset kyselyyn pohjautuen. Vaikka asiakkaiden kokonaistyytyväisyys oli hyvällä tasolla, tutkimustuloksista tuli esille myös muutamia tekijöitä, joita kehittämällä voidaan parantaa asiakastyytyväisyyttä entisestään.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Uutinen, Jonas;

  Automaatio on maailmanlaajuisesti kasvava ala. Erilaisia automaatiojärjestelmiä löytyy paljon ja niille on omat käyttötarpeensa. Yritysten järjestelmien laadun ylläpitämiseksi täytyy testausvälineistöä sekä laitteiden ohjelmistoja kehittää jatkuvasti tulevaisuuden tarpeita ajatellen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on luoda sekä kehittää testaus simulaattoria hajautetulle automaattiselle ohjausjärjestelmälle. Päätarkoituksena on suunnitella, luoda, kehittää sekä testata hajautetun ohjausjärjestelmän turvalogiikka komponentteja. Simulaattorin tulee simuloida ohjausjärjestelmän sähkökeskuskaappia. Laitteiston tulee soveltua ohjausjärjestelmän ohjelman testaukseen testaustilassa. Työ sisältää mahdollisesti myös muiden automaattisten ohjausjärjestelmien applikaatioiden valmistelua. Lisäksi työssä tarkastellaan Siemensin ohjelmointi työkaluja sekä niiden soveltuvuutta turvakomponenttien ohjelmointiin sekä konfigurointiin. Työssä käytetään Siemensin työkaluja sekä lähtökohtaisesti Siemensin logiikka komponentteja. Kehityskohteet tulevaisuutta ajatellen ovat simulaattorin jatkokehitys sekä testausmenetelmien kehittäminen.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Savolainen, Tero;

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää olemassa oleva ohjelmistotyökalu, jolla voidaan analysoida CAN-väylässä kulkevaa dataa selkokielisesti ja visuaalisesti Ponsse Oyj:n Global Service -osastolle. Ideana oli tes-tata valittua ohjelmistotyökalua, sen käytettävyyttä ja soveltuvuutta. Ponsse-metsäkoneissa käytetään kom-ponentteja, joiden ohjaus tapahtuu CAN-väylän avulla. Näin ollen vaikeissa vikatilanteissa on tärkeää pystyä analysoimaan ja selvittämään, mistä ongelmat ja viat voivat johtuvat. Ohjelmistotyökalu valikoitui opinnäytetyön kohteeksi, sillä se oli jo käytössä komponenttivalmistajilla sekä Ponsse Oyj:n tuotekehityksessä. Näin ollen oli luontevaa käyttää samaa ohjelmistoa, jotta yhteistyö ja tiedon-vaihto säilyisivät helppoina osastojen ja valmistajien välillä. Ohjelmiston käyttöönotto oli hieman hankalaa mutta itse käyttö osoittautui alun opetellun jälkeen suhteellisen yksinkertaiseksi. Työkalulla saatiin ulos visuaalista dataa, joka oli selkokielistä ja ymmärrettävää. Mahdolli-suus valikoida haluttu data osoittautui erittäin hyväksi toiminnoksi, koska väylässä liikkuvan datan määrä on suuri. Myös mahdollisuus tutkia jälkeenpäin nauhoitettua dataa oli erittäin hyvä lisä. Opinnäytetyön teko antoi mahdollisuuden tutustua CAN-väylätekniikkaan ja siihen, miten se toimii. Tämä antoi paremman ymmärryksen, kuinka esimerkiksi CAN-väylää ja sen toimivuutta voidaan tutkia. Lopputulemana Global Service -osastolle saatiin ohjelmistotyökalu, jolla voidaan tutkia ja analysoida raakaa dataa CAN-väylästä sellaisessa muodossa, joka on ymmärrettävää ja helppolukuista.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  License: CC BY NC ND
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   License: CC BY NC ND
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Sirviö, Jaana;

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää finanssialan yrityksen yhden tiimin ja esihenkilön työhyvinvoinnin nykytilaa työn ja työyhteisön näkökulmasta. Työyhteisössä on tapahtunut paljon muutoksia kuluneen vuoden aikana ja muutoksilla on ollut vaikutusta myös työntekijöiden hyvinvointiin. Tavoitteena oli tutkimuksen avulla löytää kehitysideoita tiimin työhyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteena on, että saadut tutkimustulokset ohjaavat tiimin toimintaa jatkossa ja tutkimuksen antaman tiedon avulla toteutetaan tulevia kehittämistoimia. Tutkimuksen kohderyhmänä oli yksi valtakunnallisesti ja osittain etänä työskentelevä viiden työntekijän tiimi ja heidän esimiehensä. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisesti lähetetyn kyselylomakkeen avulla. Esihenkilölle lähetettiin oma kysely tulosten vertailun ja analysoinnin helpottamiseksi. Esihenkilön kyselylomakkeessa painotettiin enemmän johtamiseen liittyviä aihealueita. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsiteltiin työkyvyn käsitteen laajenemista kokonaisvaltaiseksi työhyvinvoinniksi kolmen eri teorian kautta. Laaja-alainen työhyvinvointi huomioi myös työn mielekkyyden ja työn positiiviset ilmentymät. Teoriaosiota täydennettiin psykologisen turvallisuuden osa-alueella. Tutkimuksen mukaan työhyvinvointi oli tiimissä kohtalaisella tasolla. Työhyvinvointiin heikentävästi vaikuttivat työssä tapahtuneet muutokset ja sitä kautta epätietoisuus, jatkuvuuden puute ja turvattomuuden tunne. Tutkimuksen tulosten pohjalta havaittiin kolme kehityskohdetta, joita parantamalla voitaisiin vaikuttaa positiivisesti työyhteisön työhyvinvointiin. Tärkeimmiksi kehityskohteiksi vastausten perusteella nostaisin muutosprosessin selkeyttämisen, työn merkityksellisyyden lisäämisen sekä työstä saatavan palautteen lisäämisen.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Laitinen, Annu; Partanen, Sanna;

  Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää Nature Hotel Spa & Resort Järvisydämen tunnettuutta ja mielikuvia kuluttajien keskuudessa, erityisesti Etelä-Savon alueella. Vastaavanlaista tutkimusta ei ole tehty Järvisydämelle aikaisemmin, jonka vuoksi toteutetun tutkimuksen koetaan sisältävän tärkeää tietoa toimeksiantajalle nykyistä brändiä sekä tulevaisuutta ajatellen. Opinnäytetyön tarkoituksena on myös osoittaa, miten tärkeää brändin hallinta yritykselle on: brändin arvo on tiiviisti yhteydessä brändin tunnettuuteen. Lisäksi luodut mielikuvat vaikuttavat suoraan arvoon. Opinnäytetyössä käsitellään näitä keskeisiä käsitteitä, jonka lisäksi avataan, millä tavoin yritys pystyisi hallitsemaan sekä edistämään niitä omaksi edukseen. Opinnäytetyö koostuu teoreettisesta viitekehyksestä ja kvalitatiivisesta, eli laadullisesta tutkimuksesta. Opinnäytetyössä keskeisinä käsitteinä toimivat tunnettuus, mielikuvat sekä brändi. Teoriaosuudella pyritään osoittamaan keskeisien teemojen tärkeyttä yrityksen hallinnassa, sekä luomaan selkeän yhteyden opinnäytetyön laadullisen tutkimuksen saatuihin tuloksiin. Tässä opinnäytetyössä hyödynnettiin laadullista tutkimusta. Aineistonkeruumenetelmänä toimi puolistrukturoitu haastattelu. Haastattelun näyte valittiin Järvisydämen asiakassegmenttien mukaisesti, jotta tulokset hyödyttäisivät toimeksiantajaa eniten. Haastattelu toteutettiin yhtenä päivänä kesäsesongin aikana, jonka jälkeen aineistoa käsiteltiin pääsääntöisesti sisällön erittelynä. Tuloksia kuvattiin myös kuvien avulla. Tutkimuksen tulokset kertovat, että haastatteluun valikoituneista kuluttajista suuri määrä on tietoinen hotellista. Hotellin tunnettuus ylettyy Etelä-Savosta myös muualle, kuten Pohjois-Karjalaan sekä Uudellemaalle. Tulokset myös osoittavat, että hotellista on muotoutunut enimmäkseen positiivinen kuva kuluttajien keskuudessa riippumatta siitä, ovatko he Järvisydämen asiakkaita. Tulokset kertovat myös muutaman negatiivisen kokemuksen, jonka vuoksi osalla kuluttajista on myös huonompia mielikuvia hotellista. Muutamasta negatiivisesta kokemuksesta huolimatta niissä on myös esillä positiivisia puolia, kuten hyvät kompensaatiot. Opinnäytetyö antaa haluttuja tietoja Järvisydämelle, jonka pohjalta he voivat tarvittaessa muokata ja kehittää toimintaansa sekä markkinointia. Tämän lisäksi muutkin organisaatiot voivat hyötyä tutkimustuloksista, kuten myös teoriaosuudesta omassa brändihallinnassaan. Tutkimus voidaan toteuttaa laajemmassa mittakaavassakin, esimerkiksi jos halutaan selvittää pelkästään Järvisydämen tunnettuutta. Tällöin määrällinen tutkimusmenetelmä koetaan hyödyttävimmäksi, jotta otoksesta tulisi laajempi, kuin tämän opinnäytetyön näyte.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  License: CC BY NC ND
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   License: CC BY NC ND
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kuisma, Jaana;

  Varsinais-Suomen maakuntastrategian tavoitteena on antaa kehityssuuntia ja toimenpiteitä siihen, kuinka maakunnan eri toimijat voivat toteuttaa tulevaisuuden toimintaansa ja visioita. Yksi strategian keskeinen tavoite on kansainvälisen rekrytoinnin parantaminen. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille rekrytoidaan ulkomaalaisia työntekijöitä ja prosessin tulee olla ohjeistettuna esimiehille ja ulkomaisten työntekijöiden palkkaamisesta vastaaville henkilöille. Yhtenäistä ohjetta ei ollut, joten sellainen täytyi laatia. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuoda esille ulkomaalaista työntekijää koskevaa lainsäädäntöä, sekä ulkomaisen työntekijän rekrytointiin liittyviä toimenpiteitä. Ulkomaalaislaissa määritellään ulkomaalaisen työtekijän työnteko-oikeus, sekä henkilön kansalaisuus ratkaisee, mitä dokumentteja työntekijän tulee esittää. Tutkimuksen empiirisessä osassa lähtötilannetta ja esimiesten osaamista prosessin tiimoilta kartoitettiin kyselytutkimuksen avulla. Tutkimuksessa kartoitettiin muiden saman alan organisaatioiden käytäntöjä benchmarking- metodilla. Tutkimuksen mukaan tärkeintä on tarkistaa työntekijän kansalaisuus ja osata toimia sen mukaan. Esimiehiä tulee ohjeistaa ja tutkimuksen pohjalta luodaan ohjeet, joita voidaan jakaa eri kanavissa. Tutkimuksen tuloksena esiin tulleita käytäntöjä otetaan käyttöön esimiehiä ja muuta henkilöstöä ohjeistettaessa.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Alenius, Juho;

  Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa toimeksiantajan toiminnanohjausjärjestelmän tiedostojenhallintaa. Toiminnanohjausjärjestelmässä oli ongelmia käytettävyydessä liittyen tiedostojen lataamiseen järjestelmään ja tiedostojen arkistointiin. Teoriaosuudessa tutustutaan käytettävyyteen, järjestelmässä käytettyyn suunnittelumalliin ja teknologioihin. Tietoperustan jälkeen käydään läpi toimeksiantajan toiminnanohjausjärjestelmän toimintaa ja järjestelmän tiedostohallintaan liittyviä ongelmia. Toiminnallisessa osuudessa määritellään suunnitelma ongelmien korjaamiseksi. Suunnitelmassa käytiin läpi järjestelmän ongelmakohdat ja määritettiin ratkaisut kyseisiin ongelmiin. Työn toteutuksessa käydään läpi tehdyt muutokset järjestelmään. Työn tuloksena järjestelmän tiedostojenhallintaan saatiin parannettua. Ongelmat ratkaistiin suunnitellulla tavalla. Lopuksi esiteltiin vielä mahdolliset jatkokehitysideat uusia ominaisuuksia koskien.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Nieminen, Patric; Niemi, Valtteri;

  COVID-19 pandemia aloitti digitaalisen kehitystyön liittyen verkkopetukseen korkeammilla koulutusasteilla. Pitkään jatkunut pandemiatilanne nosti tarvetta verkko-opetukselle. Useiden opettajien piti tehdä nopeita edistysliikkeitä liittyen verkko-opetukseen ylläpitääkseen opiskelijoiden motivaatiota etäopinnoissa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa H5P-Työkalun avulla itseopiskelumateriaalia yleisanestesialääkkeistä Metropolia Ammattikorkeakoulun Moodle oppimisalustaan. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa lisämateriaalia, jolla tarjotaan sairaanhoitajaopiskelijoille erilainen visuaalinen, tietopohjainen ja yksinkertainen itseoppimiskokemus. Työn tehtävä oli tuottaa Metropolia AMK:n tilaama virtuaalinen opetusmateriaali kokoelma opiskelijoiden käyttöön, joka sisältää erilaisia opetustehtäviä liittyen yleisanestesialääkityksiin. Tämän työn tuloksena oli tuotettu seitsemän H5P-pohjaista kertaustehtävää Metropolia Ammattikorkeakoulun Moodle-oppimisalustalle. Kertaustehtävien materiaali perustui hoitoalan oppikirjallisuuteen. Tehtävät oli luotu siten, että aluksi oli teoriaosuus, jota seurasi osaamisen oppimistapahtumalähtöinen testaus. Tiedonhaku oli suoritettu Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjastosta löytyvistä yleisesti käytössä olevista teoksista. Jatkotutkimusta ajatellen työtä voisi visualisoida enemmän ja materiaalipohjaa laajentaa. Tulevaisuudessa yleisanestesialääkkeitä voi tulla uusia ja vanhojen käytössä voi tulla muutoksia,jolloin tehtävämateriaali tarvitsee päivitystä

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  License: CC BY SA
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   License: CC BY SA
   Data sources: Theseus
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Kosonen, Terhi;

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kehittämissuunnitelma sisältömarkkinoinnista Osuuskunta Lappeenrannan Oskareille. Siinä keskityttiin kehittämään digitaalista sisältömarkkinointia teorian ja käytännön kautta, josta olisi hyötyä opinnäytetyön toimeksiantajalle esimerkiksi markkinoinnin suunnitteluun. Tavoitteena oli lisätä brändin tunnettavuutta verkkosivuston ja Facebookin avulla. Teoreettisessa viitekehyksessä perehdyttiin markkinoinnin suunnitteluun sekä digitaalisen markkinoinnin mittaamisen apukeinoihin. Opinnäytetyö on toiminnallinen ja kehittämisen tuotoksena valmistui toimeksiantajayritykselle markkinointisuunnitelma ja vuosikello. Sisällön luomisessa pystyttiin hyödyntämään toimeksiantajalta saatuja tietoja ja toiveita, jolloin opinnäytetyön toiminnallinen osuus palveli markkinoinnin suunnittelun ja toimeksiantajan tarpeita.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Theseus
  Other ORP type . 2022
  Data sources: Theseus
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Theseusarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Theseus
   Other ORP type . 2022
   Data sources: Theseus