Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
802 Research products, page 1 of 81

 • Other research products
 • 2021-2021
 • Open Access
 • DK
 • Danish
 • Roskilde Universitetscenter's Digitale Arkiv

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Butters, Shaun Robert;
  Country: Denmark
 • Other research product . 2021
  Open Access Danish
  Authors: 
  Lehm, Sabine; Jürgensen, Claes Lykke Ingemann; Hjulmand, Anna; Sørensen, Marie Sofie; Wendt, Klara Veronika; Hebsgaard, Lucas;
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Schmidt, Micha Juul; Hennecke, Victoria Miriel Juel Bastholm; Kold, Cecilie;
  Publisher: Roskilde Universitets Center
  Country: Denmark

  Prior to this project we have constructed a campaign called Fairtrade Flowers in Focus, the purpose of which is to create awareness on the existence of Fairtrade flowers. The campaign is aimed at people in the age group 20-35 years and is based on a target group survey, which demonstrates that there is a lack of knowledge concerning Fairtrade certified flowers among the youth. The campaigns products consist of a video on Instagram's story function and a poster displayed on national train stations.Through this project we seek to examine how our campaign Fairtrade Flowers in Focus is received by the target audience. To collect the empirical data examined in this project we have used a qualitative methodological approach and performed two semi structured and one focus group interview. To examine our collected data, we have performed a reception analysis based on Kim Schrøder’s theory on the multidimetional model. Furthermore, we have included Alfred Schutz’s theory on relevance and lifeworld together with Brena Dervin’s sense-making methodology. We find the abovementioned theories relevant for our project since we in accordance to Dervin, view communication as dialogical and find it relevant to investigate our informant’s lifeworlds and perceptions of relevance.From our analysis we can derive that our campaign is not received by the audience as intended. Therefore, the discussion evolves around the issues of the campaign and the possible changes we can implement to clarify the message and improve the campaign.

 • Other research product . 2021
  Open Access Danish
  Authors: 
  Neerup-Jensen, Jonas; Stechmann, Aksel; Skallerup, Katharina Bakkestrøm;
  Country: Denmark
 • Other research product . 2021
  Open Access Danish
  Authors: 
  Strøh, Nicolaj Hæstrup; Lusty, Lasse Andersen; Petersen, Stefan Luke Oscar;
  Country: Denmark
 • Other research product . 2021
  Open Access Danish
  Authors: 
  Yilmaz, Rütvan Mustafa; Al Fartoussi, Geadir; Chreide, Rawan;
  Country: Denmark

  In this paper, we had an interest in and a preconception that the personal choice ofeducation after the end of primary school was affected by pressure. Using qualitativedata, we could see that far more people chose a high school education rather thanvocational education. At the same time, we also read that with the help of a recentstudy, it had been concluded that vocational education was not associated withprestige. Therefore, we thought that there must be a so-called prestige pressure on thestudents, which in a way forced them to choose a high school education overvocational education. We, therefore, wanted to investigate this in this paper.When we got further into the learning process, it seemed that the problem soundedtoo simple and limited to a yes or no question. We, therefore, chose to go moreopenly to the whole thing, and examine what dynamics played a role in the subject’seducational choices. We chose to look at the collected empirical data, and look at thethemes that recurred for the subjects and which sounded significant for theireducational choices. Here we came to the themes: the social circle, society, andprofessionalism.After describing these dynamics and processing them, we took a look at them withtheoretical concepts from Bourdieu and Holzkamp in mind to try and understandthese dynamics better using the theoretical concepts mentioned above. In the end, wecan conclude that the circle of friends, society, and professionalism are significant forone’s personal educational choices. The three dynamics are intertwined and come offand apart. We reflected on our wondering regarding prestige being present, but havecome to the conclusion that one informant is experiencing prestige pressure, but doesnot succumb to it. However, the other informant is difficult to decipher, and we cantherefore not clearly conclude whether prestige pressure exists in her case. Til at starte med havde vi, i dette projekt, interesse i og en forforståelse om at detpersonlige uddannelsesvalg efter afslutningen af folkeskolen blev påvirket et pres. Vikunne ved hjælp af kvalitative data se, at langt flere valgte en gymnasial uddannelsefremfor en erhvervsuddannelse. På samme tid læser vi også, at man ved hjælp af ennyere undersøgelse, var kommet frem til at erhvervsuddannelserne ikke blevforbundet med prestige. Derfor tænkte vi, at der måtte være et såkaldt prestigepres påeleverne, der på en måde tvang dem til at vælge en gymnasial uddannelse. Detteønskede vi derfor at undersøge.Da vi kom længere i ind i læringsprocessen syntes, at problematikken lød forfirkantet og påduttet. Vi valgte derfor at gå mere åbent til det hele, og undersøgehvilke dynamikker der spillede ind for subjektets uddannelsesvalg.Vi valgte at betragte den indsamlede empiri, og se på de temaer der gik igen forsubjekterne og som lød betydelige for deres uddannelsesvalg. Her kom vi frem tiltemaerne: Omgangskredsen, samfundet og fagligheden.Efter beskrivelsen af disse dynamikker og bearbejdelsen af dem, kastede vi et blikover dem bestående af teoretiske begreber fra Bourdieu og Holzkamp.Til slut kan vi konkludere at omgangskredsen, samfundet og fagligheden er betydeligfor ens personlige uddannelsesvalg. De tre dynamikker hænger sammen og kommeraf og fra hinanden.Ligeledes har vi reflekteret over vores tidligere undren vedrørende prestige. Vi erkommet frem til, at den ene informant oplever et prestigepres, men hun bukker ikkeunder for det. Den anden informant er dog svær at tyde, og vi kan derfor ikke klartsige om et prestigepres har fundet sted i hendes tilfælde.

 • Other research product . 2021
  Open Access Danish
  Authors: 
  Gylling, Freja Margrethe;
  Country: Denmark
 • Other research product . 2021
  Open Access Danish
  Authors: 
  Rasmussen, Maria Cindy Wyngaard;
  Country: Denmark

  Copenhagen is in rapid growth, and the demand for housing is pushing towards expansions of the capital. However, as buildings and construction of these are causing a third of the world’s energy consumption, the demand for sustainable solutions requires actors and institutions to take action and create solutions for both issues. According to the state enterprise behind the capital’s developments, By & Havn, the relatively new area Ørestad is declared sustainable, as they are building energy-efficient apartments and creating incentives for green projects. Furthermore, the United Nation’s Sustainable Development Goals of 2015 makes up the foundation of the strategies from By & Havn and Ørestad’s Grundejerforening towards sustainable development in Ørestad. However, some citizens do not find sustainability to be a visible theme in Ørestad whilst viewing the area as being soulless. This project will therefore explore the initiatives taken towards transitioning Ørestad into a sustainable city area. Moreover, a survey and interviews of some of the citizens will reveal the dissatisfaction with the city planning and lack of consideration for local activity. Finally, it is revealed that the incentives for strengthening social sustainability are not sufficient and that the developments are not fully sustainable due to this matter. The solution is found by creating stronger initiatives to fulfill the development goals rather than only operating with selected subgoals, which will be beneficial for creating a holistic sustainable transition in the socio-technical system. A further study of the results of the new area, Fælledbyen, is recommended to investigate the effects of implementing DGNB-certifications. København er i kraftig vækst, og den stigende efterspørgsel på boliger presser på udvidelsen af hovedstaden. Samtidigt står byggesektoren bag en tredjedel af det globale energiforbrug, og regeringer over hele kloden er nødsaget til at skabe seriøse tiltag der kan løse begge problemstillinger. Ifølge By & Havn er den relativt nye bydel Ørestad på Amager bæredygtig grundet de energieffektive boliger og incitamenter der har til formål at fremme bæredygtighed. Derudover benytter både By & Havn og Ørestads Grundejerforening sig af FN’s verdensmål som danner grobunden for strategierne for bæredygtig udvikling. Til gengæld anser borgerne ikke bæredygtighed som værende et tydeligt tema i Ørestad, og de opfatter tværtimod bydelen som værende sjælløs. Dette projekt vil derfor undersøge initiativerne fra både Ørestad Grundejerforening og By & Havn for den bæredygtig omstilling i Ørestad. Denne undersøgelse vil understøttes af en spørgeskemaundersøgelse og interviews af nogle af Ørestads borgere som påviser utilfredsheden med byplanlægningen og den manglende prioritering af lokalt byliv. Endeligt konkluderes, at incitamenterne for at styrke den sociale bæredygtighed ikke er tilstrækkelig, og at udvikling derved ikke kan kaldes bæredygtig. Løsningen findes ved at skabe stærkere initiativer til at opfylde FN’s verdensmål frem for blot at arbejde ud fra udvalgte delmål, som vil være til gavn for den fulde bæredygtige omstilling i det socio-tekniske system. En opfølgende undersøgelse af det færdigbyggede Fælledbyen samt andre udviklede kvarterer i Ørestad anbefales for at måle effekterne af de implementerede DGNB-certificeringer.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Knudsen, Line Egebjerg; Nielsen, Matilde Leander; Abuna, Lara Haitham; Olsen, Thea Lysgaard;
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Keller, Zandra Boye; Mahmood, Maria;
  Country: Denmark

  AbstractThis paper examines how newly educated teachers handle bullying in primary school and what kind of information they need to do so. This paper will analyze four interviews with teachers who have between 0-3 years of experience in teaching. The study is based on a previous workshop that included interviews with an experienced teacher and a newly educated teacher. The interviewees utterances formed the background for a variety of products which seeked to give them the information they needed. The study conveys a phenomenological approach as we wish to examine how the interviewees feel, think and overcome the challenges they face. The study is based on Brenda Dervin’s sense-making metaphor which implies an analysis of the bridge, the gap and the outcome of a given situation, all of which illuminate what kind of information the interviewees need to handle situations involving bullying. This paper will include analytical points from Alfred Schutz’s theory of relevance and Everett Rogers concept of opinion leaders as a supplement to Dervins theory. Furthermore, this study wishes to examine what the interviewees think about our previously made products in which we use Roger’s theory of diffusion of innovations. This paper concludes that the newly educated teachers don’t have the necessary information on how to handle situations involving bullying. It’s only with experience that they have learned what kind of information that was accessible right from the beginning and how important it is to include the children and their parents to overcome bullying. This paper also concludes that the products alone can’t fix the problem, but it can contribute with information regarding bullying and how to handle situations where it occurs.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
802 Research products, page 1 of 81
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Butters, Shaun Robert;
  Country: Denmark
 • Other research product . 2021
  Open Access Danish
  Authors: 
  Lehm, Sabine; Jürgensen, Claes Lykke Ingemann; Hjulmand, Anna; Sørensen, Marie Sofie; Wendt, Klara Veronika; Hebsgaard, Lucas;
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Schmidt, Micha Juul; Hennecke, Victoria Miriel Juel Bastholm; Kold, Cecilie;
  Publisher: Roskilde Universitets Center
  Country: Denmark

  Prior to this project we have constructed a campaign called Fairtrade Flowers in Focus, the purpose of which is to create awareness on the existence of Fairtrade flowers. The campaign is aimed at people in the age group 20-35 years and is based on a target group survey, which demonstrates that there is a lack of knowledge concerning Fairtrade certified flowers among the youth. The campaigns products consist of a video on Instagram's story function and a poster displayed on national train stations.Through this project we seek to examine how our campaign Fairtrade Flowers in Focus is received by the target audience. To collect the empirical data examined in this project we have used a qualitative methodological approach and performed two semi structured and one focus group interview. To examine our collected data, we have performed a reception analysis based on Kim Schrøder’s theory on the multidimetional model. Furthermore, we have included Alfred Schutz’s theory on relevance and lifeworld together with Brena Dervin’s sense-making methodology. We find the abovementioned theories relevant for our project since we in accordance to Dervin, view communication as dialogical and find it relevant to investigate our informant’s lifeworlds and perceptions of relevance.From our analysis we can derive that our campaign is not received by the audience as intended. Therefore, the discussion evolves around the issues of the campaign and the possible changes we can implement to clarify the message and improve the campaign.

 • Other research product . 2021
  Open Access Danish
  Authors: 
  Neerup-Jensen, Jonas; Stechmann, Aksel; Skallerup, Katharina Bakkestrøm;
  Country: Denmark
 • Other research product . 2021
  Open Access Danish
  Authors: 
  Strøh, Nicolaj Hæstrup; Lusty, Lasse Andersen; Petersen, Stefan Luke Oscar;
  Country: Denmark
 • Other research product . 2021
  Open Access Danish
  Authors: 
  Yilmaz, Rütvan Mustafa; Al Fartoussi, Geadir; Chreide, Rawan;
  Country: Denmark

  In this paper, we had an interest in and a preconception that the personal choice ofeducation after the end of primary school was affected by pressure. Using qualitativedata, we could see that far more people chose a high school education rather thanvocational education. At the same time, we also read that with the help of a recentstudy, it had been concluded that vocational education was not associated withprestige. Therefore, we thought that there must be a so-called prestige pressure on thestudents, which in a way forced them to choose a high school education overvocational education. We, therefore, wanted to investigate this in this paper.When we got further into the learning process, it seemed that the problem soundedtoo simple and limited to a yes or no question. We, therefore, chose to go moreopenly to the whole thing, and examine what dynamics played a role in the subject’seducational choices. We chose to look at the collected empirical data, and look at thethemes that recurred for the subjects and which sounded significant for theireducational choices. Here we came to the themes: the social circle, society, andprofessionalism.After describing these dynamics and processing them, we took a look at them withtheoretical concepts from Bourdieu and Holzkamp in mind to try and understandthese dynamics better using the theoretical concepts mentioned above. In the end, wecan conclude that the circle of friends, society, and professionalism are significant forone’s personal educational choices. The three dynamics are intertwined and come offand apart. We reflected on our wondering regarding prestige being present, but havecome to the conclusion that one informant is experiencing prestige pressure, but doesnot succumb to it. However, the other informant is difficult to decipher, and we cantherefore not clearly conclude whether prestige pressure exists in her case. Til at starte med havde vi, i dette projekt, interesse i og en forforståelse om at detpersonlige uddannelsesvalg efter afslutningen af folkeskolen blev påvirket et pres. Vikunne ved hjælp af kvalitative data se, at langt flere valgte en gymnasial uddannelsefremfor en erhvervsuddannelse. På samme tid læser vi også, at man ved hjælp af ennyere undersøgelse, var kommet frem til at erhvervsuddannelserne ikke blevforbundet med prestige. Derfor tænkte vi, at der måtte være et såkaldt prestigepres påeleverne, der på en måde tvang dem til at vælge en gymnasial uddannelse. Detteønskede vi derfor at undersøge.Da vi kom længere i ind i læringsprocessen syntes, at problematikken lød forfirkantet og påduttet. Vi valgte derfor at gå mere åbent til det hele, og undersøgehvilke dynamikker der spillede ind for subjektets uddannelsesvalg.Vi valgte at betragte den indsamlede empiri, og se på de temaer der gik igen forsubjekterne og som lød betydelige for deres uddannelsesvalg. Her kom vi frem tiltemaerne: Omgangskredsen, samfundet og fagligheden.Efter beskrivelsen af disse dynamikker og bearbejdelsen af dem, kastede vi et blikover dem bestående af teoretiske begreber fra Bourdieu og Holzkamp.Til slut kan vi konkludere at omgangskredsen, samfundet og fagligheden er betydeligfor ens personlige uddannelsesvalg. De tre dynamikker hænger sammen og kommeraf og fra hinanden.Ligeledes har vi reflekteret over vores tidligere undren vedrørende prestige. Vi erkommet frem til, at den ene informant oplever et prestigepres, men hun bukker ikkeunder for det. Den anden informant er dog svær at tyde, og vi kan derfor ikke klartsige om et prestigepres har fundet sted i hendes tilfælde.

 • Other research product . 2021
  Open Access Danish
  Authors: 
  Gylling, Freja Margrethe;
  Country: Denmark
 • Other research product . 2021
  Open Access Danish
  Authors: 
  Rasmussen, Maria Cindy Wyngaard;
  Country: Denmark

  Copenhagen is in rapid growth, and the demand for housing is pushing towards expansions of the capital. However, as buildings and construction of these are causing a third of the world’s energy consumption, the demand for sustainable solutions requires actors and institutions to take action and create solutions for both issues. According to the state enterprise behind the capital’s developments, By & Havn, the relatively new area Ørestad is declared sustainable, as they are building energy-efficient apartments and creating incentives for green projects. Furthermore, the United Nation’s Sustainable Development Goals of 2015 makes up the foundation of the strategies from By & Havn and Ørestad’s Grundejerforening towards sustainable development in Ørestad. However, some citizens do not find sustainability to be a visible theme in Ørestad whilst viewing the area as being soulless. This project will therefore explore the initiatives taken towards transitioning Ørestad into a sustainable city area. Moreover, a survey and interviews of some of the citizens will reveal the dissatisfaction with the city planning and lack of consideration for local activity. Finally, it is revealed that the incentives for strengthening social sustainability are not sufficient and that the developments are not fully sustainable due to this matter. The solution is found by creating stronger initiatives to fulfill the development goals rather than only operating with selected subgoals, which will be beneficial for creating a holistic sustainable transition in the socio-technical system. A further study of the results of the new area, Fælledbyen, is recommended to investigate the effects of implementing DGNB-certifications. København er i kraftig vækst, og den stigende efterspørgsel på boliger presser på udvidelsen af hovedstaden. Samtidigt står byggesektoren bag en tredjedel af det globale energiforbrug, og regeringer over hele kloden er nødsaget til at skabe seriøse tiltag der kan løse begge problemstillinger. Ifølge By & Havn er den relativt nye bydel Ørestad på Amager bæredygtig grundet de energieffektive boliger og incitamenter der har til formål at fremme bæredygtighed. Derudover benytter både By & Havn og Ørestads Grundejerforening sig af FN’s verdensmål som danner grobunden for strategierne for bæredygtig udvikling. Til gengæld anser borgerne ikke bæredygtighed som værende et tydeligt tema i Ørestad, og de opfatter tværtimod bydelen som værende sjælløs. Dette projekt vil derfor undersøge initiativerne fra både Ørestad Grundejerforening og By & Havn for den bæredygtig omstilling i Ørestad. Denne undersøgelse vil understøttes af en spørgeskemaundersøgelse og interviews af nogle af Ørestads borgere som påviser utilfredsheden med byplanlægningen og den manglende prioritering af lokalt byliv. Endeligt konkluderes, at incitamenterne for at styrke den sociale bæredygtighed ikke er tilstrækkelig, og at udvikling derved ikke kan kaldes bæredygtig. Løsningen findes ved at skabe stærkere initiativer til at opfylde FN’s verdensmål frem for blot at arbejde ud fra udvalgte delmål, som vil være til gavn for den fulde bæredygtige omstilling i det socio-tekniske system. En opfølgende undersøgelse af det færdigbyggede Fælledbyen samt andre udviklede kvarterer i Ørestad anbefales for at måle effekterne af de implementerede DGNB-certificeringer.

 • Open Access Danish
  Authors: 
  Knudsen, Line Egebjerg; Nielsen, Matilde Leander; Abuna, Lara Haitham; Olsen, Thea Lysgaard;
  Country: Denmark
 • Open Access Danish
  Authors: 
  Keller, Zandra Boye; Mahmood, Maria;
  Country: Denmark

  AbstractThis paper examines how newly educated teachers handle bullying in primary school and what kind of information they need to do so. This paper will analyze four interviews with teachers who have between 0-3 years of experience in teaching. The study is based on a previous workshop that included interviews with an experienced teacher and a newly educated teacher. The interviewees utterances formed the background for a variety of products which seeked to give them the information they needed. The study conveys a phenomenological approach as we wish to examine how the interviewees feel, think and overcome the challenges they face. The study is based on Brenda Dervin’s sense-making metaphor which implies an analysis of the bridge, the gap and the outcome of a given situation, all of which illuminate what kind of information the interviewees need to handle situations involving bullying. This paper will include analytical points from Alfred Schutz’s theory of relevance and Everett Rogers concept of opinion leaders as a supplement to Dervins theory. Furthermore, this study wishes to examine what the interviewees think about our previously made products in which we use Roger’s theory of diffusion of innovations. This paper concludes that the newly educated teachers don’t have the necessary information on how to handle situations involving bullying. It’s only with experience that they have learned what kind of information that was accessible right from the beginning and how important it is to include the children and their parents to overcome bullying. This paper also concludes that the products alone can’t fix the problem, but it can contribute with information regarding bullying and how to handle situations where it occurs.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.