Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
28,888 Research products, page 1 of 2,889

 • Other research products
 • 2022-2022
 • FI

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Tuominen, Juha;
  Country: Finland

  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää yksityisen ja julkisen sektorin välisiä rakennushankkeiden eroavaisuuksia. Työssä pyrittiin löytämään tapoja rakennuttamisen laadun parantamiseen ja selvittämään, millaisia muutoksia rakennuttamisen näkökulmasta kunnille aiheutuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen jälkeen, palveluiden siirryttyä hyvinvointialueille. Julkinen sektori on merkittävä rakennushankkeiden toimeksipanija. Rakennuttamisen päätehtävät rakennushankkeessa ovat organisointi, tavoitteiden asettaminen hankkeelle, suunnitteluttaminen, suunnittelun ja rakentamisen ohjaus sekä rakentamisen aikainen valvonta. Rakennuttamisen laatuun vaikuttavat monet tekijät. Erilaisia laatutyökaluja on olemassa useita ja niitä voidaan soveltaa myös rakennuttamisessa. Kaikenlaisen toiminnan vakioimisella saavutetaan aina parempaa ja toistettavampaa tulosta. Julkista sektoria ohjaavat lait ja asetukset. Julkiset hankinnat ovat yksityisen puolen hankintoihin nähden huomattavan säädeltyjä ja prosesseiltaan tarkkoja. Julkisia hankintoja koskee mittava määrä eri lakeja ja määräyksiä. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2016/1397 velvoittaa kuntia kilpailuttamaan hankintansa lain mukaan. Rakennushankkeen prosessissa on rakennuttamisen kannalta monia tärkeitä vaiheita. Työ pyrkii avaamaan niitä tarkemmin. Kunnallisissa hankkeissa taustalla vaikuttavat aina kunnan strategiset tavoitteet. Kunta tuottaa palveluja kuntalaisille verovaroin. Hankkeita tehdään eri lähtökohdista yksityisen sektorin hankkeisiin nähden. Kehittämistyön empiirinen osuus perustuu teorian tarkasteluun sekä tutkimusosaan. Tutkimusosa sisältää haastattelututkimukset. Haastattelututkimuksissa saadut tulokset tukivat sekä omaa käsitystäni että kirjallisten lähdetietojen aineistoa. Osana kehittämistyötä laadittiin yhden kaupungin rakennushankeprosessi prosessikaaviomuotoon. The aim of the present Master’s thesis is to study the differences in construction projects between the private and the public sectors. The study aims to find ways to improve the quality of managing construction projects and identify what kind of changes, from the perspective of construction project management, will result for municipalities from the reform of healthcare, social welfare and rescue services after the services have been moved to wellbeing services counties. The public sector is a major contractor of construction projects. The main tasks of construction project management are organization, setting up goals for the project, contract out a design, control of design and construction and supervision during the building work. The quality of construction project management is influenced by many factors. Various qualitative tools exist, and they can be applied to the management of construction projects. Better and more reproducible results are always achieved with the standardization of operations. The public sector is governed by laws and regulations. The public procurement is subject to a wide range of laws and regulations. Act on Public Procurement and Concession Contracts 2016/1397 obliges municipalities to tender their purchases according to the law. The present study discusses the important steps concerning construction project management in the process of a construction project. Municipal projects are always based on the strategic objectives of the municipality. The municipality provides services to its residents through tax revenues. Projects are carried out from a different perspective than the private sector projects. The empirical part of the study is based on the analysis of theory and the research. The research includes interview studies. The results of the interviews support the author’s own view and the data retrieved from written source materials. As part of the development work, the construction project process of one municipality was developed in the process diagram format.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Heikkilä, Juho; Viitasaari, Paula;
  Country: Finland

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa ohje rankaosaproteesin viimeistelyyn Turun ammattikorkeakoulun hammastekniikan oppiaineen opetuskäyttöön. Kirjallisen ohjeen tavoitteena oli syventää ymmärrystä viimeistelyyn liittyvistä tekniikoista ja viimeistelyprosessista kokonaisuutena. Työ toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä, joka sisältää kirjallisen viimeistelyohjeen opiskelijoiden käyttöön sekä raportin. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käydään läpi toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteita ja pohditaan sen soveltamista viimeistelyohjeen tekoon. Lisäksi teoriaosuudessa avataan rankaosaproteesin viimeistelyyn liittyviä avainkäsitteitä ja -prosesseja. Toiminnallisen opinnäytetyön toteutusosuudessa teemme selkoa ohjeenlaatimisprosessin vaiheista. Lopuksi arvoimme työn onnistumista ja kehityskohteita.

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Joelsson-Påvals, Evelyn;
  Country: Finland

  I denna undersökning har syftet varit att undersöka hur mycket kunskap de anställda inom kommunala verksamheter på Åland har om det åländska kollektivavtalet AKTA och dess regelverk samt hur detta påverkar känslan av anställningstrygghet. I den teoretiska delen får läsaren en överblick över den finska arbetsrätten, det finska och åländska kollektivavtalssystemet, arbetsmarknadsparterna, kollektivavtalet AKTA och teorier som är kopplade till trygghetsfaktorer och känslan av trygghet i anställningen. I teoridelen nämns också fackföreningar och hur de är kopplade till kollektivavtalet. I den empiriska delen beskrivs vilka avvägningar och avgränsningar jag gjort samt valet av kvantitativ enkätundersökning som metod. Metoden valdes med syfte att mäta och kvantifiera empirin och vilket sedan resulterade i 18 enkätfrågor med olika svarsalternativ. Resultatet presenteras och analyseras utifrån enkätens olika teman som i sin tur är kopplade till kollektivavtalets kapitelindelning. Slutsatsen av detta arbete är att de anställda har mer kunskap och bättre koll på kollektivavtalet än jag först utgick ifrån. Däremot bekräftar de höga siffrorna i kunskapsfrågorna hypotesen om sambandet med de höga siffrorna vad gäller känslan av anställningstrygghet. Det vill säga att bättre koll på kollektivavtalet är lika med mer känsla av anställningstrygghet.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Mäntyniemi, Nella;
  Country: Finland

  Venäjän ja Ukrainan välinen konflikti on ollut käynnissä vuodesta 2014 ja jatkuu edelleen. Venäläiset toimijat ovat tuona aikana ehtineet suorittaa useita kyberhyökkäyksiä, joista tässä tutkielmassa käsittelen merkittävimpiä. Tutkielmani tutkimuskysymys on seuraava: Millaisia kyberhyökkäyksiä Venäjän epäillään tehneen Ukrainaa vastaan aikavälillä 2014–24.2.2022? Rajaus on asetettu tälle aikavälille, sillä se käsittää konfliktin aina Krimin kriisistä vuoden 2022 hyökkäyssodan alkamiseen. Käsittelen myös sitä, miten venäläisten toimijoiden hyökkäykset ovat kehittyneet tällä aikavälillä. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, ja siinä käsitellään Ukrainaan kohdistuneita kyberhyökkäyksiä ja venäläisten toimijoiden tapoja suorittaa niitä. Tutkielmassa käydään läpi viisi erillistä Ukrainaa vastaan toteutettua kyberhyökkäystä, joiden tekijänä uskotaan olleen venäläiset toimijat. Tutkielmaan käytetyistä lähteistä suurin osa on etsitty Andor-hakupalvelun kautta. Tutkielmassa käsiteltävät kyberhyökkäykset ovat vuoden 2014 konfliktin alun DDoS-hyökkäys eli hajautettu palvelunesto hyökkäys, vuosien 2015 ja 2016 hyökkäykset Ukrainan sähkönjakelujärjestelmää vastaan, vuoden 2017 hyökkäys taloussektoria vastaan ja vuoden 2022 hyökkäys KA-SAT-tietoliikennesatelliittia vastaan. Viimeisin vaikutti internet-yhteyksiin Ukrainassa. Ensimmäistä hyökkäystä lukuun ottamatta hyökkäykset on toteutettu pääasiassa haittaohjelmaa hyödyntäen. Kirjallisuuskatsauksen mukaan venäläisten toimijoiden tapa tehdä kyberhyökkäyksiä muuttui vuosien aikana. Aluksi venäläiset toimijat käyttivät eniten DDoS-hyökkäystyyppiä eli useasta kohteesta lähetettävää palvelunestohyökkäystä, jota se oli käyttänyt paljon jo ennen vuotta 2014. Aikavälin suurimmat hyökkäykset vuoden 2014 jälkeen on toteutettu haittaohjelmilla; vuoden 2015 hyökkäys BlackEnergy-haittaohjelmalla ja vuoden 2016 hyökkäys Crashoverride-haittaohjelmalla. Venäläiset toimijat ovat hyökkäyksissään käyttäneet haittaohjelmien tukena myös muita hyökkäyskeinoja, kuten spear-phishingia eli eräänlaista tietojenkalastelua sekä haavoittuvuuksien hyödyntämistä. DDos- ja phishing-hyökkäykset ovat säilyneet osana Venäjän kyberstrategiaa ja niitä on käytetty pienempiin hyökkäyksiin.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Kivinen, Miika;
  Country: Finland

  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää osaamisen hallinnan prosessi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kilpailutus ja tilaaminen -tiimille. Osaamisen hallinnan tila oli todettu heikoksi itsearvioinnissa. Tätä ongelmaa oli tarkoitus ratkaista opinnäytetyön toimintatutkimuksen ja sen interventiona toteutettavan kehittämisprojektin avulla. Projektille laadittiin tavoitteet ja niistä johdettiin sille myös mittarit. Tavoitteena oli luoda osaamisen hallinnan ohje ja prosessi, ja jos nämä saataisiin tehtyä, projekti olisi saavuttanut tavoitteensa. Teoreettinen viitekehys koottiin osaamisen, osaamisen hallinnan, osaamisen johtamisen sekä osaamisen kartoittamisen kirjallisuudesta ja tutkimuksesta ja tietoa hyödynnettiin kehittämisprojektin suunnittelussa ja myös myöhemmin tutkimuksen tulosten analysoinnissa. Kehittämisprojekti toteutettiin yhdessä tiimin kanssa, ja myös minä osallistuin kehittämiseen, kuten tutkijan toimintatutkimusta tehdessä kuuluukin. Ohjeen ja prosessin valmistuminen toimivat myös mittareina projektin onnistumiselle. Ennen ja jälkeen kehittämisprojektin tehtiin opinnäytetyötä varten myös haastattelu, josta saatujen tulosten avulla tarkasteltiin laadullisesti projektin tulosta. Opinnäytetyön tekijänä minä pidin lisäksi havainnointiin pohjaavaa tutkimuspäiväkirjaa koko tutkimuksen ajan. Kehittämisprojekti tuotti ne tulokset, jotka sille asetettiin tavoitteeksi. Intervention vaikutus näkyi myös haastatteluissa, sillä niidenkin perusteella osaamisen hallinnassa oli tapahtunut selkeä muutos parempaan suuntaan. Tutkimuksen tuloksina voitiin todeta, että jos osaamisen hallinta halutaan saada systemaattiseksi, sitä tulee tarkastella kokonaisuutena, johon kuuluvat tiimin osaamisen kartoittaminen, osaamisprofiilien laatiminen, tietojen tallennus järjestelmään sekä koko osaamisen ja osaamisen kehittämisen hallinnan prosessi ja sen pohjalta laadittu ohje. Prosessia ja ohjetta tulee myös tarkastella syklisesti ja ottaa koko tiimi mukaan kehittämiseen. Vain näin osaamisen hallinnan kehittäminen on systemaattista ja säilyy jatkossakin sellaisena.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Mökkönen, Teemu;
  Country: Finland
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Kaikkonen, Jaakko;
  Country: Finland

  Työssä on keskitytty kuvaamaan lahtelaisten teollisuusalueiden muutosta, esimerkkinä Niemen kaupunginosassa sijainnut saha- ja talotehdasalue, jossa on 1920- luvulla on sijainnut myös kartonkitehdas. Niemen kaupunginosan työt jatkuvat parhaillaan uudiskohteiden rakentamisella UPM:n tehdasalueella ja tulevat jatkumaan vielä vuosia. Muu osa UPM:n tehdasalueesta viereinen Viking Malt Oy:n tehdasalue tulevat purkutöiden alle noin kolmen sisällä. Edellä mainitut alueet on kaavoitettu asuinkäyttöön. Muita teollisuusalueita on työssä esitelty lyhyesti, koska Lahden kaupunki, puuseppien kaupunkina perustui teollisuudeltaan alkuaikoinaan pitkälle saha- ja puuseppäteollisuuden varaan. Myös huonekaluteollisuus tuli jo hyvin varhaisessa vaiheessa kuvaan mukaan. Pääosin vanhat teollisuusalueet ovat kaupungin laajentuessa saaneet antaa tilaa asuinrakentamisella ja teollisuus on siirtynyt kaupungin laitamille sekä uusiin tuotantotiloihin. Tässä kuvataan tapahtunutta prosessia ja siihen liittyen rakentamisessa ja purkamisessa vaadittavia suunnitelmia. Omana havaintonani olen todennut rakentamisen toteutuksen jatkuvuuden. Alueet pyritään rakentamaan kerralla valmiiksi ja jatkamaan sen jälkeen toisella teollisuusalueella. Suurin Niemen saha- ja teollisuuskeskittymä on kokonsa puolesta ollut toteutuksen alla pisimpään.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access English
  Authors: 
  Soininen, Jaakko; Kytöviita, Minna-Maarit;
  Country: Finland

  Dataset consists of three sheets. Insect visits data is the main data with insect visitors per visitor group, and their reproductive organ contacts during each visit. Seed data is the data of count seeds of the study plants. Visitation rate is the data on the number of visits per flower per hour by different visitor groups.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Lampainen, Lasse;
  Country: Finland
 • Open Access
  Authors: 
  Launonen, Lari;
  Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute
  Country: Finland

  According to a widely held view of the New Testament teaching on sanctification; the Holy Spirit brings about a significant moral transformation in the character of every true believer. This claim about Christian moral transformation (CMT) has empirical implications. Thus, its truth can be evaluated from a scientific perspective. Sociological and psychological data on the relationship of religion and morality suggests that (Christian) religion is negatively correlated with undesirable moral behavior such as alcohol and substance abuse, criminal behavior, domestic abuse, and nonmarital sex, and positively correlated with desirable behavior such as helping. While these correlations are consistent with CMT, they do not necessarily serve as good evidence for it, for they can be more naturally explained by situational factors than by character differences between religious and nonreligious people. Some scientific findings serve as evidence against CMT. Religious believers engage in dishonest behavior and porn viewing at least as much as others. There is also a positive correlation between prejudice and conservative Christian beliefs. These correlations cannot be explained by situational factors as easily as the link between religion and desirable moral behavior. Sociological and psychological research; therefore, provides at least a mild challenge for the truth of CMT.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
28,888 Research products, page 1 of 2,889
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Tuominen, Juha;
  Country: Finland

  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää yksityisen ja julkisen sektorin välisiä rakennushankkeiden eroavaisuuksia. Työssä pyrittiin löytämään tapoja rakennuttamisen laadun parantamiseen ja selvittämään, millaisia muutoksia rakennuttamisen näkökulmasta kunnille aiheutuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen jälkeen, palveluiden siirryttyä hyvinvointialueille. Julkinen sektori on merkittävä rakennushankkeiden toimeksipanija. Rakennuttamisen päätehtävät rakennushankkeessa ovat organisointi, tavoitteiden asettaminen hankkeelle, suunnitteluttaminen, suunnittelun ja rakentamisen ohjaus sekä rakentamisen aikainen valvonta. Rakennuttamisen laatuun vaikuttavat monet tekijät. Erilaisia laatutyökaluja on olemassa useita ja niitä voidaan soveltaa myös rakennuttamisessa. Kaikenlaisen toiminnan vakioimisella saavutetaan aina parempaa ja toistettavampaa tulosta. Julkista sektoria ohjaavat lait ja asetukset. Julkiset hankinnat ovat yksityisen puolen hankintoihin nähden huomattavan säädeltyjä ja prosesseiltaan tarkkoja. Julkisia hankintoja koskee mittava määrä eri lakeja ja määräyksiä. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2016/1397 velvoittaa kuntia kilpailuttamaan hankintansa lain mukaan. Rakennushankkeen prosessissa on rakennuttamisen kannalta monia tärkeitä vaiheita. Työ pyrkii avaamaan niitä tarkemmin. Kunnallisissa hankkeissa taustalla vaikuttavat aina kunnan strategiset tavoitteet. Kunta tuottaa palveluja kuntalaisille verovaroin. Hankkeita tehdään eri lähtökohdista yksityisen sektorin hankkeisiin nähden. Kehittämistyön empiirinen osuus perustuu teorian tarkasteluun sekä tutkimusosaan. Tutkimusosa sisältää haastattelututkimukset. Haastattelututkimuksissa saadut tulokset tukivat sekä omaa käsitystäni että kirjallisten lähdetietojen aineistoa. Osana kehittämistyötä laadittiin yhden kaupungin rakennushankeprosessi prosessikaaviomuotoon. The aim of the present Master’s thesis is to study the differences in construction projects between the private and the public sectors. The study aims to find ways to improve the quality of managing construction projects and identify what kind of changes, from the perspective of construction project management, will result for municipalities from the reform of healthcare, social welfare and rescue services after the services have been moved to wellbeing services counties. The public sector is a major contractor of construction projects. The main tasks of construction project management are organization, setting up goals for the project, contract out a design, control of design and construction and supervision during the building work. The quality of construction project management is influenced by many factors. Various qualitative tools exist, and they can be applied to the management of construction projects. Better and more reproducible results are always achieved with the standardization of operations. The public sector is governed by laws and regulations. The public procurement is subject to a wide range of laws and regulations. Act on Public Procurement and Concession Contracts 2016/1397 obliges municipalities to tender their purchases according to the law. The present study discusses the important steps concerning construction project management in the process of a construction project. Municipal projects are always based on the strategic objectives of the municipality. The municipality provides services to its residents through tax revenues. Projects are carried out from a different perspective than the private sector projects. The empirical part of the study is based on the analysis of theory and the research. The research includes interview studies. The results of the interviews support the author’s own view and the data retrieved from written source materials. As part of the development work, the construction project process of one municipality was developed in the process diagram format.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Heikkilä, Juho; Viitasaari, Paula;
  Country: Finland

  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa ohje rankaosaproteesin viimeistelyyn Turun ammattikorkeakoulun hammastekniikan oppiaineen opetuskäyttöön. Kirjallisen ohjeen tavoitteena oli syventää ymmärrystä viimeistelyyn liittyvistä tekniikoista ja viimeistelyprosessista kokonaisuutena. Työ toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä, joka sisältää kirjallisen viimeistelyohjeen opiskelijoiden käyttöön sekä raportin. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käydään läpi toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteita ja pohditaan sen soveltamista viimeistelyohjeen tekoon. Lisäksi teoriaosuudessa avataan rankaosaproteesin viimeistelyyn liittyviä avainkäsitteitä ja -prosesseja. Toiminnallisen opinnäytetyön toteutusosuudessa teemme selkoa ohjeenlaatimisprosessin vaiheista. Lopuksi arvoimme työn onnistumista ja kehityskohteita.

 • Open Access Swedish
  Authors: 
  Joelsson-Påvals, Evelyn;
  Country: Finland

  I denna undersökning har syftet varit att undersöka hur mycket kunskap de anställda inom kommunala verksamheter på Åland har om det åländska kollektivavtalet AKTA och dess regelverk samt hur detta påverkar känslan av anställningstrygghet. I den teoretiska delen får läsaren en överblick över den finska arbetsrätten, det finska och åländska kollektivavtalssystemet, arbetsmarknadsparterna, kollektivavtalet AKTA och teorier som är kopplade till trygghetsfaktorer och känslan av trygghet i anställningen. I teoridelen nämns också fackföreningar och hur de är kopplade till kollektivavtalet. I den empiriska delen beskrivs vilka avvägningar och avgränsningar jag gjort samt valet av kvantitativ enkätundersökning som metod. Metoden valdes med syfte att mäta och kvantifiera empirin och vilket sedan resulterade i 18 enkätfrågor med olika svarsalternativ. Resultatet presenteras och analyseras utifrån enkätens olika teman som i sin tur är kopplade till kollektivavtalets kapitelindelning. Slutsatsen av detta arbete är att de anställda har mer kunskap och bättre koll på kollektivavtalet än jag först utgick ifrån. Däremot bekräftar de höga siffrorna i kunskapsfrågorna hypotesen om sambandet med de höga siffrorna vad gäller känslan av anställningstrygghet. Det vill säga att bättre koll på kollektivavtalet är lika med mer känsla av anställningstrygghet.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Mäntyniemi, Nella;
  Country: Finland

  Venäjän ja Ukrainan välinen konflikti on ollut käynnissä vuodesta 2014 ja jatkuu edelleen. Venäläiset toimijat ovat tuona aikana ehtineet suorittaa useita kyberhyökkäyksiä, joista tässä tutkielmassa käsittelen merkittävimpiä. Tutkielmani tutkimuskysymys on seuraava: Millaisia kyberhyökkäyksiä Venäjän epäillään tehneen Ukrainaa vastaan aikavälillä 2014–24.2.2022? Rajaus on asetettu tälle aikavälille, sillä se käsittää konfliktin aina Krimin kriisistä vuoden 2022 hyökkäyssodan alkamiseen. Käsittelen myös sitä, miten venäläisten toimijoiden hyökkäykset ovat kehittyneet tällä aikavälillä. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, ja siinä käsitellään Ukrainaan kohdistuneita kyberhyökkäyksiä ja venäläisten toimijoiden tapoja suorittaa niitä. Tutkielmassa käydään läpi viisi erillistä Ukrainaa vastaan toteutettua kyberhyökkäystä, joiden tekijänä uskotaan olleen venäläiset toimijat. Tutkielmaan käytetyistä lähteistä suurin osa on etsitty Andor-hakupalvelun kautta. Tutkielmassa käsiteltävät kyberhyökkäykset ovat vuoden 2014 konfliktin alun DDoS-hyökkäys eli hajautettu palvelunesto hyökkäys, vuosien 2015 ja 2016 hyökkäykset Ukrainan sähkönjakelujärjestelmää vastaan, vuoden 2017 hyökkäys taloussektoria vastaan ja vuoden 2022 hyökkäys KA-SAT-tietoliikennesatelliittia vastaan. Viimeisin vaikutti internet-yhteyksiin Ukrainassa. Ensimmäistä hyökkäystä lukuun ottamatta hyökkäykset on toteutettu pääasiassa haittaohjelmaa hyödyntäen. Kirjallisuuskatsauksen mukaan venäläisten toimijoiden tapa tehdä kyberhyökkäyksiä muuttui vuosien aikana. Aluksi venäläiset toimijat käyttivät eniten DDoS-hyökkäystyyppiä eli useasta kohteesta lähetettävää palvelunestohyökkäystä, jota se oli käyttänyt paljon jo ennen vuotta 2014. Aikavälin suurimmat hyökkäykset vuoden 2014 jälkeen on toteutettu haittaohjelmilla; vuoden 2015 hyökkäys BlackEnergy-haittaohjelmalla ja vuoden 2016 hyökkäys Crashoverride-haittaohjelmalla. Venäläiset toimijat ovat hyökkäyksissään käyttäneet haittaohjelmien tukena myös muita hyökkäyskeinoja, kuten spear-phishingia eli eräänlaista tietojenkalastelua sekä haavoittuvuuksien hyödyntämistä. DDos- ja phishing-hyökkäykset ovat säilyneet osana Venäjän kyberstrategiaa ja niitä on käytetty pienempiin hyökkäyksiin.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Kivinen, Miika;
  Country: Finland

  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää osaamisen hallinnan prosessi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kilpailutus ja tilaaminen -tiimille. Osaamisen hallinnan tila oli todettu heikoksi itsearvioinnissa. Tätä ongelmaa oli tarkoitus ratkaista opinnäytetyön toimintatutkimuksen ja sen interventiona toteutettavan kehittämisprojektin avulla. Projektille laadittiin tavoitteet ja niistä johdettiin sille myös mittarit. Tavoitteena oli luoda osaamisen hallinnan ohje ja prosessi, ja jos nämä saataisiin tehtyä, projekti olisi saavuttanut tavoitteensa. Teoreettinen viitekehys koottiin osaamisen, osaamisen hallinnan, osaamisen johtamisen sekä osaamisen kartoittamisen kirjallisuudesta ja tutkimuksesta ja tietoa hyödynnettiin kehittämisprojektin suunnittelussa ja myös myöhemmin tutkimuksen tulosten analysoinnissa. Kehittämisprojekti toteutettiin yhdessä tiimin kanssa, ja myös minä osallistuin kehittämiseen, kuten tutkijan toimintatutkimusta tehdessä kuuluukin. Ohjeen ja prosessin valmistuminen toimivat myös mittareina projektin onnistumiselle. Ennen ja jälkeen kehittämisprojektin tehtiin opinnäytetyötä varten myös haastattelu, josta saatujen tulosten avulla tarkasteltiin laadullisesti projektin tulosta. Opinnäytetyön tekijänä minä pidin lisäksi havainnointiin pohjaavaa tutkimuspäiväkirjaa koko tutkimuksen ajan. Kehittämisprojekti tuotti ne tulokset, jotka sille asetettiin tavoitteeksi. Intervention vaikutus näkyi myös haastatteluissa, sillä niidenkin perusteella osaamisen hallinnassa oli tapahtunut selkeä muutos parempaan suuntaan. Tutkimuksen tuloksina voitiin todeta, että jos osaamisen hallinta halutaan saada systemaattiseksi, sitä tulee tarkastella kokonaisuutena, johon kuuluvat tiimin osaamisen kartoittaminen, osaamisprofiilien laatiminen, tietojen tallennus järjestelmään sekä koko osaamisen ja osaamisen kehittämisen hallinnan prosessi ja sen pohjalta laadittu ohje. Prosessia ja ohjetta tulee myös tarkastella syklisesti ja ottaa koko tiimi mukaan kehittämiseen. Vain näin osaamisen hallinnan kehittäminen on systemaattista ja säilyy jatkossakin sellaisena.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Mökkönen, Teemu;
  Country: Finland
 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Kaikkonen, Jaakko;
  Country: Finland

  Työssä on keskitytty kuvaamaan lahtelaisten teollisuusalueiden muutosta, esimerkkinä Niemen kaupunginosassa sijainnut saha- ja talotehdasalue, jossa on 1920- luvulla on sijainnut myös kartonkitehdas. Niemen kaupunginosan työt jatkuvat parhaillaan uudiskohteiden rakentamisella UPM:n tehdasalueella ja tulevat jatkumaan vielä vuosia. Muu osa UPM:n tehdasalueesta viereinen Viking Malt Oy:n tehdasalue tulevat purkutöiden alle noin kolmen sisällä. Edellä mainitut alueet on kaavoitettu asuinkäyttöön. Muita teollisuusalueita on työssä esitelty lyhyesti, koska Lahden kaupunki, puuseppien kaupunkina perustui teollisuudeltaan alkuaikoinaan pitkälle saha- ja puuseppäteollisuuden varaan. Myös huonekaluteollisuus tuli jo hyvin varhaisessa vaiheessa kuvaan mukaan. Pääosin vanhat teollisuusalueet ovat kaupungin laajentuessa saaneet antaa tilaa asuinrakentamisella ja teollisuus on siirtynyt kaupungin laitamille sekä uusiin tuotantotiloihin. Tässä kuvataan tapahtunutta prosessia ja siihen liittyen rakentamisessa ja purkamisessa vaadittavia suunnitelmia. Omana havaintonani olen todennut rakentamisen toteutuksen jatkuvuuden. Alueet pyritään rakentamaan kerralla valmiiksi ja jatkamaan sen jälkeen toisella teollisuusalueella. Suurin Niemen saha- ja teollisuuskeskittymä on kokonsa puolesta ollut toteutuksen alla pisimpään.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access English
  Authors: 
  Soininen, Jaakko; Kytöviita, Minna-Maarit;
  Country: Finland

  Dataset consists of three sheets. Insect visits data is the main data with insect visitors per visitor group, and their reproductive organ contacts during each visit. Seed data is the data of count seeds of the study plants. Visitation rate is the data on the number of visits per flower per hour by different visitor groups.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Lampainen, Lasse;
  Country: Finland
 • Open Access
  Authors: 
  Launonen, Lari;
  Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute
  Country: Finland

  According to a widely held view of the New Testament teaching on sanctification; the Holy Spirit brings about a significant moral transformation in the character of every true believer. This claim about Christian moral transformation (CMT) has empirical implications. Thus, its truth can be evaluated from a scientific perspective. Sociological and psychological data on the relationship of religion and morality suggests that (Christian) religion is negatively correlated with undesirable moral behavior such as alcohol and substance abuse, criminal behavior, domestic abuse, and nonmarital sex, and positively correlated with desirable behavior such as helping. While these correlations are consistent with CMT, they do not necessarily serve as good evidence for it, for they can be more naturally explained by situational factors than by character differences between religious and nonreligious people. Some scientific findings serve as evidence against CMT. Religious believers engage in dishonest behavior and porn viewing at least as much as others. There is also a positive correlation between prejudice and conservative Christian beliefs. These correlations cannot be explained by situational factors as easily as the link between religion and desirable moral behavior. Sociological and psychological research; therefore, provides at least a mild challenge for the truth of CMT.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.