Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
10 Research products

 • Other research products
 • 2013-2022
 • US
 • BE
 • SK
 • Diposit Digital de Documents de la UAB
 • Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut
 • Research Repository of Catalonia

Date (most recent)
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Activitats; Contenció; Mesures de seguretat Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Actividades; Contención; Medidas de seguridad Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Activities; Containment; Security measures Cartell adreçat a la ciutadania informant de les mesures de protecció destinades a la contenció de la COVID-19 que seran d'aplicació a partir del 8 de març a Catalunya. Cartel dirigido a la ciudadanía informando de las medidas de protección destinadas a la contención de la Covid-19 que serán de aplicación a partir del 8 de marzo en Catalunya. Poster addressed to the public informing of the protection measures intended for the containment of the COVID-19 that will be applicable from March 8 in Catalonia.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Scientia, Dipòsit d’...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Di Salvo, Mattia; Ounnas, Alexandre; Postica, Doina;

  The International Organization for Migration (IOM) defines forced migration or forced displacement as migratory movement induced by several factors such as force, compulsion, or coercion. The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) reports that the number of displaced individuals almost doubled over the last decade, with around 40% of these individuals being compelled to cross borders. 1 These refugees or asylum seekers settle primarily in neighbouring countries, which are usually developing countries with limited resources and often precarious political situations. This report aims to better understand cross-border displacement by analysing the time sequence from events potentially inducing displacement to migration into the neighbouring country. This time sequence is of particular interest to many stakeholders, as better knowledge of the timing can help decision makers anticipate and plan possible actions to support host countries. For instance, it can help the planning of humanitarian corridors and resettlement pledges, as well as the support to international organisations providing shelter and assistance in refugees camps. Furthermore, timing on initial cross-border displacement can also inform about possible developments of mixed-migration along the migratory routes to Europe.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Recolector de Cienci...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Farguell, Àngel; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius;

  Els danys causats pels incendis forestals han sorgit com una gran amenaça a tot el món. Una explicació adequada de la interacció entre el foc i l'atmosfera al voltant del foc pot ser clau perquè els bombers i els cossos de protecció civil puguin prendre decisions durant el transcurs de l'esdeveniment. En aquest sentit, WRF-SFIRE és un simulador d'incendis forestals que combina el model meteorològic WRF-ARW i el model de propagació d'incendis SFIRE que resol l'equació de Rothermel a través del mètode del conjunt de nivell. Aquest model soluciona la interacció entre l'atmosfera i el foc a través de la dinàmica de fluids computacional (CFD). No obstant això, té algunes limitacions que permeten l'objectiu d'aquesta investigació. El sistema acoblat abans esmentat necessita ser executat prou ràpid com per assegurar execucions en temps real. Una anàlisi profunda del paral·lelisme programat en ell és una qüestió important per obtenir resultats operacionals. La millor manera d'executar ràpidament WRF-SFIRE és utilitzant un paral·lelisme de memòria distribuïda amb MPI, però té algunes limitacions causa de la grandària de les parts del domini. Un altre element important de WRF-SFIRE, que permet evolucionar l'incendi i el manté actualitzat, és el mètode del conjunt de nivell. El mètode del conjunt de nivell amb taxes de propagació fortes i heterogènies pateix d'inestabilitats, el que provoca incendis espuris. Això es resol complint la restricció de que la funció del conjunt de nivell en un punt no pugui disminuir per sota del valor mínim en els veïns. Finalment, es proposa un nou mètode per ajustar el temps d'arribada del foc a les dades perimetrals observades, que es pot utilitzar per generar un historial artificial de l'incendi, que pot utilitzar-se per spin up el model atmosfèric per tal de començar una simulació des d'un perímetre de foc observat. La idea principal és minimitzar una funció objectiu no lineal, que satisfà l'equació eikonal quan va a 0. Aquest nou mètode, a diferència de la posició o les correccions de temps additives, respecta la dependència de la velocitat de propagació en la topografia, canvis diürns en la humitat del combustible, vents, així com la heterogeneïtat espacial del combustible. Aquest mètode d'interpolació es pot usar per assimilar els perímetres de foc i les deteccions de foc satelitals al model acoblat de atmosfera-foc. Damages resulting from wildfires have arisen as a major threat worldwide. Properly accounting for the interaction between the fire and the atmosphere surrounding the hazard could aid fire fighters and civil protection staff in making more informed, better decisions during an ongoing event. In that sense, WRF-SFIRE is a wildfire simulator which couples the meteorological model WRF-ARW and the fire spread model SFIRE solving Rothermel's equation through the level set method. This model solves the complex interaction between the atmosphere and the fire through a Computational Fluid Dynamics (CFD) approach. However, it has some limitations which provide the motivation for this investigation. The aforementioned coupled system needs to run fast enough to assure real-time execution. A deep analysis of the parallelism programmed in WRF-SFIRE is an important matter to get operational results. The best way to run WRF-SFIRE fast is using a distributed memory parallelism with MPI, but it has some limitations because of the dimension of the division of the domain. Another important element of WRF-SFIRE, which evolves the fire being modeled and keeps it updated, is the level set method. The level set method with strong and heterogeneous rates of spread suffers from instabilities, resulting in spurious fires. This is solved by enforcing the constraint that the level set function at a point may not decrease below the minimum value at neighbors. Finally, a new method of fitting the fire arrival time to observed perimeter data is proposed. This new method can be used to generate an artificial fire history, which can be used to spin up the atmospheric model for the purpose of starting a simulation from the observed fire perimeter. The main idea is to minimize a non-linear objective function, which is zero when the fire arrival time satisfies the eikonal equation. This new method, unlike position or additive time corrections, respects the dependence of the fire rate of spread on topography, diurnal changes of fuel moisture, winds, as well as spatial fuel heterogeneity. This interpolation method could be used to assimilate fire perimeters and satellite fire detections into the coupled atmosphere-fire model.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Recolector de Cienci...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Programa d'Harmonització Farmacoterapèutica;

  Alzheimer; Registre del tractament farmacològic; Població atesa Alzheimer; Register of pharmacological treatment; Population attended Alzheimer; Registro del tratamiento farmacológico; Población atendida La malaltia d’Alzheimer (MA) és un trastorn neurodegeneratiu progressiu i irreversible normalment de desenvolupament lent però sostingut en el temps. La MA és la causa més freqüent de demència (69%). La seva prevalença és d’un 5,1% i augmenta exponencialment amb l’edat amb els valors més elevats al voltant dels 90 anys. La enfermedad de Alzheimer (EA) es un trastorno neurodegenerativo progresivo e irreversible normalmente de desarrollo lento pero sostenido en el tiempo. La MA es la causa más frecuente de demencia (69%). Su prevalencia es de un 5,1% y aumenta exponencialmente con la edad con los valores más elevados en torno a los 90 años. Alzheimer's disease (MA) is a progressive and irreversible neurodegenerative disorder usually a slow but sustained development over time. MA is the most frequent cause of dementia (69%). Its prevalence is 5.1% and increases exponentially with age with the highest values ​​around 90 years.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Scientia, Dipòsit d’...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Egozcue, Juan José; Pawlowsky-Glahn, Vera;

  Interactive comment on Hydrology and Earth System Sciences Discussions, vol. 17, núm. 9, p. 8841-8883, 2012. www.hydrol-earth-syst-sci-discuss.net/9/8841/2012/ DOI:10.5194/hessd-9-8841-2012

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Recolector de Cienci...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Suárez Cuartín, Guillermo Rafael; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina;

  Las bronquiectasias representan una condición caracterizada por la presencia de dilataciones bronquiales irreversibles, que predisponen al desarrollo de infecciones respiratorias recurrentes y a la colonización bronquial por microorganismos potencialmente patógenos (MPP), entre los cuales la Pseudomonas aeruginosa (PA) es uno de los más frecuentes. La colonización bronquial por PA se asocia a un peor pronóstico de la enfermedad, a un rápido deterioro funcional pulmonar y a una mayor tasa de mortalidad. Por este motivo, es de gran importancia identificar a los pacientes con colonización por PA. Sin embargo, el diagnóstico se basa en cultivos microbiológicos que requieren tiempo y personal entrenado, entre otras limitaciones. En este proyecto de Tesis, se llevaron a cabo dos estudios dirigidos a la valoración de nuevos métodos diagnósticos para la identificación de la colonización bronquial por PA como los niveles séricos de inmunoglobulina G (IgG) específica anti- PA y el análisis de los patrones de compuestos orgánicos volátiles (COV) en el aire exhalado mediante la nariz electrónica (e-nose). Para ello fueron incluidos pacientes con bronquiectasias clínicamente estables, que fueron catalogados como no colonizados o colonizados por PA u otros MPP según la microbiología del esputo. Se evaluó la eficacia diagnóstica de ambas pruebas para identificar a los pacientes con bronquiectasias colonizados por PA. En ambos estudios se observó una elevada precisión de validación cruzada, así como una alta sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos para identificar a los pacientes con bronquiectasias y colonización bronquial por PA. En conclusión, la medición de los títulos de anticuerpos IgG específicos anti-PA y la identificación de patrones de COV en el aire exhalado con la e-nose son dos métodos que muestran resultados prometedores para detectar la colonización bronquial bacteriana, específicamente por la PA, en pacientes con bronquiectasias. Bronchiectasis is a respiratory condition characterized by the presence of irreversible bronchial dilatations, which predispose to the development of recurrent respiratory infections and bronchial colonization by potentially pathogenic microorganisms (PPM), among which Pseudomonas aeruginosa (PA) is one of the most frequent. Bronchial colonization by PA is associated with a worse prognosis of the disease, a rapid pulmonary functional decline and a higher mortality rate. Therefore, it is highly important to identify patients with airway PA colonization. However, its diagnosis is based on microbiological cultures that require time and trained personnel, among other limitations. In this Thesis project, two studies were conducted to evaluate new diagnostic methods for identifying PA bronchial colonization such as serum levels of anti-PA specific immunoglobulin G (IgG) and the analysis of volatile organic compound (VOC) in the exhaled air with the electronic nose (e-nose). Patients with clinically stable bronchiectasis were included, and they were classified as non-colonized or colonized by PA or other PPM according to sputum microbiology. The diagnostic efficacy of both tests to identify bronchiectasis patients with PA airway colonization was evaluated. In both studies, a high cross-validation accuracy was observed, as well as a high sensitivity, specificity and positive and negative predictive values to identify patients with bronchiectasis and PA airway colonization. In conclusion, the measurement of specific anti-PA IgG antibody titres and the identification of VOC patterns in exhaled air with the e-nose are two methods that show promising results to detect bacterial bronchial colonization, specifically by PA, in bronchiectasis patients.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Recolector de Cienci...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Guardiola, Elena; Fragoso, Jaime; Rojo, Mónica; Balmy, Sylvaine; +11 Authors

  Informació mèdica; Indústria farmacèutica; Bones pràctiques Información médica; Industria farmacéutica; Buenas prácticas Medical information; Pharmaceutical industry; Good practices Introducció. La indústria farmacèutica (IF) és un important proveïdor d'informació i documentació mèdica. La Informació Mèdica (IM) és una activitat necessària per tal que els medicaments i productes sanitaris comercialitzats per les empreses farmacèutiques s'utilitzin de forma segura i eficaç. Per aquest motiu, han de proporcionar informació fiable, precisa, equilibrada i imparcial a professionals de la salut i pacients. El Grup d'IM d'AMIFE es creà el 2014 com a fòrum de debat sobre la situació actual i el futur de la IM, dels seus professionals i dels serveis que proporciona. Objectiu. En no haver-hi legislació específica, el Grup es plantejà la importància de definir i orientar les obligacions i activitats d'IM a la IF. Encara que hi ha algunes guies internacionals, es considerà imprescindible elaborar una guia espanyola de bones pràctiques. Mètode. Coordinat per dos membres del Grup, es convidà tot el Grup a participar en el projecte, tant en la planificació com en la redacció, avaluació d'experts i edició dels capítols. Es va elaborar l'índex i s'assignaren els autors. Cada capítol havia d'incloure una revisió del tema i observacions o conclusions que, consensuades, donarien lloc a recomanacions. Resultats. S'ha redactat, i es publicarà molt aviat, la Guia de Bones Pràctiques d'Informació Mèdica a la Indústria Farmacèutica Espanyola. En 12 capítols es tracta de la importància de la IM, les característiques dels departaments d'IM i els seus professionals, i els procediments normalitzats de treball així com de temes legals, d'ètica, de propietat intel·lectual, de medicina basada en l'evidència i d'avaluació de la qualitat, i es plantegen els reptes futurs. Conclusions. És important disposar d'una Guia de Bones Pràctiques d'IM a la IF. Aquest treball ha permès aprofundir en el tema, redactar la primera guia espanyola i elaborar conclusions i recomanacions així com establir una xarxa col·laborativa entre els professionals d'IM de la IF. Introducción. La industria farmacéutica (IF) es un importante proveedor de información y documentación médica. La Información Médica (IM) es una actividad necesaria para que los medicamentos y productos sanitarios comercializados por las empresas farmacéuticas se utilicen de forma segura y eficaz. Por este motivo, deben proporcionar información fiable, precisa, equilibrada e imparcial a profesionales de la salud y pacientes. El Grupo de IM de AMIFE se creó en 2014 como foro de debate sobre la situación actual y el futuro de la IM, de sus profesionales y de los servicios que proporciona. Introduction. The pharmaceutical industry is a leading provider of medical information and documentation. The Medical Information is a necessary activity so that the medicines and sanitary products marketed by the pharmaceutical companies are used safely and efficiently. For this reason, they must provide reliable, accurate, balanced and unbiased information to healthcare professionals and patients. The AMIFE IM Group was created in 2014 as a forum for debate on the current situation and the future of the IM, its professionals and the services it provides

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Scientia, Dipòsit d’...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Esteve, Albert; Lesthaeghe, Ron J.; López Gay, Antonio; Garcia Roman, Joan;

  This chapter offers a general overview of the often spectacular rise of the share of cohabitation in the process of union formation in 24 Latin American and Caribbean countries during the last 30 years of the twentieth and the first decade of the twenty-first century. First, we offer a brief ethnographic and historical sketch to illustrate the special position of many Latin American regions and sub-populations with respect to forms of partnership formation other than classic marriage. Second, we present the national trends in the rising share of cohabitation in union formation for men and women for the age groups 25-29 and 30-34. Third, we inspect the education and social class differentials by presenting the cross-sectional gradients over time. Fourth, we reflect on the framework of the "second demographic transition" and hence on the de-stigmatization of a number of other behaviors that were equally subject to strong normative restrictions in the past (e.g. divorce, abortion, homosexuality, suicide and euthanasia). Last, we deal with the household and family contexts of married persons and cohabitors respectively.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ SpringerOpenarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Lesthaeghe, Ron J.; López-Colás, Julián; Neidert, Lisa;

  US studies of marriage and cohabitation have mainly highlighted the social and racial differentials as they were observed in cross-sections, and have as a result essentially focused on the "pattern of disadvantage". The evolution of such social differentials over time and space reveals that this pattern of disadvantage has clearly persisted, but that it is far from covering the whole story. Historically, there has been a major contribution to the rise of cohabitation by white college students, and later on young white adults with higher education continued to start unions via cohabitation to ever increasing degrees. Only, they seem to move into marriage to a greater extent later on in life than other population segments. Also, the religious affiliation matters greatly: Mormons and evangelical Christians have resisted the current trends. Furthermore this effect is not only operating at the individual but at the contextual level as well. Conversely, even after controls for competing socio-economic explanations, residence in areas (either counties or PUMA-areas) with a Democratic voting pattern is related to higher cohabitation probabilities. And, finally, different legal contexts at the level of States also significantly contributed to the emergence of strong spatial contrasts. Hence, there is a concurrence of several factors shaping the present differentiations, and the rise of secular and liberal attitudes, i.e. the "ethics revolution", is equally a part of the explanation.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ SpringerOpenarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Polítiques de salut; Salut pública; Sistema sanitari Health policies; Public health; Sanitary system Políticas de salud; Salud pública; Sistema sanitario Aquesta infografia dóna fe d'unes accions i d’uns resultats, però, sobretot, vol reconèixer l'esforç i el sacrifici fets aquest lustre per un capital humà que, amb el seu coneixement i per sobre de l'interès personal, ha estat a l'altura del que el país i la sanitat pública requerien, ja fos a les administracions, a les professions o a les entitats organitzades de la societat civil.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Scientia, Dipòsit d’...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Powered by OpenAIRE graph
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
10 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Activitats; Contenció; Mesures de seguretat Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Actividades; Contención; Medidas de seguridad Coronavirus SARS-CoV-2; COVID-19; 2019-nCoV; Activities; Containment; Security measures Cartell adreçat a la ciutadania informant de les mesures de protecció destinades a la contenció de la COVID-19 que seran d'aplicació a partir del 8 de març a Catalunya. Cartel dirigido a la ciudadanía informando de las medidas de protección destinadas a la contención de la Covid-19 que serán de aplicación a partir del 8 de marzo en Catalunya. Poster addressed to the public informing of the protection measures intended for the containment of the COVID-19 that will be applicable from March 8 in Catalonia.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Scientia, Dipòsit d’...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Di Salvo, Mattia; Ounnas, Alexandre; Postica, Doina;

  The International Organization for Migration (IOM) defines forced migration or forced displacement as migratory movement induced by several factors such as force, compulsion, or coercion. The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) reports that the number of displaced individuals almost doubled over the last decade, with around 40% of these individuals being compelled to cross borders. 1 These refugees or asylum seekers settle primarily in neighbouring countries, which are usually developing countries with limited resources and often precarious political situations. This report aims to better understand cross-border displacement by analysing the time sequence from events potentially inducing displacement to migration into the neighbouring country. This time sequence is of particular interest to many stakeholders, as better knowledge of the timing can help decision makers anticipate and plan possible actions to support host countries. For instance, it can help the planning of humanitarian corridors and resettlement pledges, as well as the support to international organisations providing shelter and assistance in refugees camps. Furthermore, timing on initial cross-border displacement can also inform about possible developments of mixed-migration along the migratory routes to Europe.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Recolector de Cienci...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Farguell, Àngel; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius;

  Els danys causats pels incendis forestals han sorgit com una gran amenaça a tot el món. Una explicació adequada de la interacció entre el foc i l'atmosfera al voltant del foc pot ser clau perquè els bombers i els cossos de protecció civil puguin prendre decisions durant el transcurs de l'esdeveniment. En aquest sentit, WRF-SFIRE és un simulador d'incendis forestals que combina el model meteorològic WRF-ARW i el model de propagació d'incendis SFIRE que resol l'equació de Rothermel a través del mètode del conjunt de nivell. Aquest model soluciona la interacció entre l'atmosfera i el foc a través de la dinàmica de fluids computacional (CFD). No obstant això, té algunes limitacions que permeten l'objectiu d'aquesta investigació. El sistema acoblat abans esmentat necessita ser executat prou ràpid com per assegurar execucions en temps real. Una anàlisi profunda del paral·lelisme programat en ell és una qüestió important per obtenir resultats operacionals. La millor manera d'executar ràpidament WRF-SFIRE és utilitzant un paral·lelisme de memòria distribuïda amb MPI, però té algunes limitacions causa de la grandària de les parts del domini. Un altre element important de WRF-SFIRE, que permet evolucionar l'incendi i el manté actualitzat, és el mètode del conjunt de nivell. El mètode del conjunt de nivell amb taxes de propagació fortes i heterogènies pateix d'inestabilitats, el que provoca incendis espuris. Això es resol complint la restricció de que la funció del conjunt de nivell en un punt no pugui disminuir per sota del valor mínim en els veïns. Finalment, es proposa un nou mètode per ajustar el temps d'arribada del foc a les dades perimetrals observades, que es pot utilitzar per generar un historial artificial de l'incendi, que pot utilitzar-se per spin up el model atmosfèric per tal de començar una simulació des d'un perímetre de foc observat. La idea principal és minimitzar una funció objectiu no lineal, que satisfà l'equació eikonal quan va a 0. Aquest nou mètode, a diferència de la posició o les correccions de temps additives, respecta la dependència de la velocitat de propagació en la topografia, canvis diürns en la humitat del combustible, vents, així com la heterogeneïtat espacial del combustible. Aquest mètode d'interpolació es pot usar per assimilar els perímetres de foc i les deteccions de foc satelitals al model acoblat de atmosfera-foc. Damages resulting from wildfires have arisen as a major threat worldwide. Properly accounting for the interaction between the fire and the atmosphere surrounding the hazard could aid fire fighters and civil protection staff in making more informed, better decisions during an ongoing event. In that sense, WRF-SFIRE is a wildfire simulator which couples the meteorological model WRF-ARW and the fire spread model SFIRE solving Rothermel's equation through the level set method. This model solves the complex interaction between the atmosphere and the fire through a Computational Fluid Dynamics (CFD) approach. However, it has some limitations which provide the motivation for this investigation. The aforementioned coupled system needs to run fast enough to assure real-time execution. A deep analysis of the parallelism programmed in WRF-SFIRE is an important matter to get operational results. The best way to run WRF-SFIRE fast is using a distributed memory parallelism with MPI, but it has some limitations because of the dimension of the division of the domain. Another important element of WRF-SFIRE, which evolves the fire being modeled and keeps it updated, is the level set method. The level set method with strong and heterogeneous rates of spread suffers from instabilities, resulting in spurious fires. This is solved by enforcing the constraint that the level set function at a point may not decrease below the minimum value at neighbors. Finally, a new method of fitting the fire arrival time to observed perimeter data is proposed. This new method can be used to generate an artificial fire history, which can be used to spin up the atmospheric model for the purpose of starting a simulation from the observed fire perimeter. The main idea is to minimize a non-linear objective function, which is zero when the fire arrival time satisfies the eikonal equation. This new method, unlike position or additive time corrections, respects the dependence of the fire rate of spread on topography, diurnal changes of fuel moisture, winds, as well as spatial fuel heterogeneity. This interpolation method could be used to assimilate fire perimeters and satellite fire detections into the coupled atmosphere-fire model.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Recolector de Cienci...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Programa d'Harmonització Farmacoterapèutica;

  Alzheimer; Registre del tractament farmacològic; Població atesa Alzheimer; Register of pharmacological treatment; Population attended Alzheimer; Registro del tratamiento farmacológico; Población atendida La malaltia d’Alzheimer (MA) és un trastorn neurodegeneratiu progressiu i irreversible normalment de desenvolupament lent però sostingut en el temps. La MA és la causa més freqüent de demència (69%). La seva prevalença és d’un 5,1% i augmenta exponencialment amb l’edat amb els valors més elevats al voltant dels 90 anys. La enfermedad de Alzheimer (EA) es un trastorno neurodegenerativo progresivo e irreversible normalmente de desarrollo lento pero sostenido en el tiempo. La MA es la causa más frecuente de demencia (69%). Su prevalencia es de un 5,1% y aumenta exponencialmente con la edad con los valores más elevados en torno a los 90 años. Alzheimer's disease (MA) is a progressive and irreversible neurodegenerative disorder usually a slow but sustained development over time. MA is the most frequent cause of dementia (69%). Its prevalence is 5.1% and increases exponentially with age with the highest values ​​around 90 years.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Scientia, Dipòsit d’...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Egozcue, Juan José; Pawlowsky-Glahn, Vera;

  Interactive comment on Hydrology and Earth System Sciences Discussions, vol. 17, núm. 9, p. 8841-8883, 2012. www.hydrol-earth-syst-sci-discuss.net/9/8841/2012/ DOI:10.5194/hessd-9-8841-2012

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Recolector de Cienci...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Suárez Cuartín, Guillermo Rafael; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Medicina;

  Las bronquiectasias representan una condición caracterizada por la presencia de dilataciones bronquiales irreversibles, que predisponen al desarrollo de infecciones respiratorias recurrentes y a la colonización bronquial por microorganismos potencialmente patógenos (MPP), entre los cuales la Pseudomonas aeruginosa (PA) es uno de los más frecuentes. La colonización bronquial por PA se asocia a un peor pronóstico de la enfermedad, a un rápido deterioro funcional pulmonar y a una mayor tasa de mortalidad. Por este motivo, es de gran importancia identificar a los pacientes con colonización por PA. Sin embargo, el diagnóstico se basa en cultivos microbiológicos que requieren tiempo y personal entrenado, entre otras limitaciones. En este proyecto de Tesis, se llevaron a cabo dos estudios dirigidos a la valoración de nuevos métodos diagnósticos para la identificación de la colonización bronquial por PA como los niveles séricos de inmunoglobulina G (IgG) específica anti- PA y el análisis de los patrones de compuestos orgánicos volátiles (COV) en el aire exhalado mediante la nariz electrónica (e-nose). Para ello fueron incluidos pacientes con bronquiectasias clínicamente estables, que fueron catalogados como no colonizados o colonizados por PA u otros MPP según la microbiología del esputo. Se evaluó la eficacia diagnóstica de ambas pruebas para identificar a los pacientes con bronquiectasias colonizados por PA. En ambos estudios se observó una elevada precisión de validación cruzada, así como una alta sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos para identificar a los pacientes con bronquiectasias y colonización bronquial por PA. En conclusión, la medición de los títulos de anticuerpos IgG específicos anti-PA y la identificación de patrones de COV en el aire exhalado con la e-nose son dos métodos que muestran resultados prometedores para detectar la colonización bronquial bacteriana, específicamente por la PA, en pacientes con bronquiectasias. Bronchiectasis is a respiratory condition characterized by the presence of irreversible bronchial dilatations, which predispose to the development of recurrent respiratory infections and bronchial colonization by potentially pathogenic microorganisms (PPM), among which Pseudomonas aeruginosa (PA) is one of the most frequent. Bronchial colonization by PA is associated with a worse prognosis of the disease, a rapid pulmonary functional decline and a higher mortality rate. Therefore, it is highly important to identify patients with airway PA colonization. However, its diagnosis is based on microbiological cultures that require time and trained personnel, among other limitations. In this Thesis project, two studies were conducted to evaluate new diagnostic methods for identifying PA bronchial colonization such as serum levels of anti-PA specific immunoglobulin G (IgG) and the analysis of volatile organic compound (VOC) in the exhaled air with the electronic nose (e-nose). Patients with clinically stable bronchiectasis were included, and they were classified as non-colonized or colonized by PA or other PPM according to sputum microbiology. The diagnostic efficacy of both tests to identify bronchiectasis patients with PA airway colonization was evaluated. In both studies, a high cross-validation accuracy was observed, as well as a high sensitivity, specificity and positive and negative predictive values to identify patients with bronchiectasis and PA airway colonization. In conclusion, the measurement of specific anti-PA IgG antibody titres and the identification of VOC patterns in exhaled air with the e-nose are two methods that show promising results to detect bacterial bronchial colonization, specifically by PA, in bronchiectasis patients.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Recolector de Cienci...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Guardiola, Elena; Fragoso, Jaime; Rojo, Mónica; Balmy, Sylvaine; +11 Authors

  Informació mèdica; Indústria farmacèutica; Bones pràctiques Información médica; Industria farmacéutica; Buenas prácticas Medical information; Pharmaceutical industry; Good practices Introducció. La indústria farmacèutica (IF) és un important proveïdor d'informació i documentació mèdica. La Informació Mèdica (IM) és una activitat necessària per tal que els medicaments i productes sanitaris comercialitzats per les empreses farmacèutiques s'utilitzin de forma segura i eficaç. Per aquest motiu, han de proporcionar informació fiable, precisa, equilibrada i imparcial a professionals de la salut i pacients. El Grup d'IM d'AMIFE es creà el 2014 com a fòrum de debat sobre la situació actual i el futur de la IM, dels seus professionals i dels serveis que proporciona. Objectiu. En no haver-hi legislació específica, el Grup es plantejà la importància de definir i orientar les obligacions i activitats d'IM a la IF. Encara que hi ha algunes guies internacionals, es considerà imprescindible elaborar una guia espanyola de bones pràctiques. Mètode. Coordinat per dos membres del Grup, es convidà tot el Grup a participar en el projecte, tant en la planificació com en la redacció, avaluació d'experts i edició dels capítols. Es va elaborar l'índex i s'assignaren els autors. Cada capítol havia d'incloure una revisió del tema i observacions o conclusions que, consensuades, donarien lloc a recomanacions. Resultats. S'ha redactat, i es publicarà molt aviat, la Guia de Bones Pràctiques d'Informació Mèdica a la Indústria Farmacèutica Espanyola. En 12 capítols es tracta de la importància de la IM, les característiques dels departaments d'IM i els seus professionals, i els procediments normalitzats de treball així com de temes legals, d'ètica, de propietat intel·lectual, de medicina basada en l'evidència i d'avaluació de la qualitat, i es plantegen els reptes futurs. Conclusions. És important disposar d'una Guia de Bones Pràctiques d'IM a la IF. Aquest treball ha permès aprofundir en el tema, redactar la primera guia espanyola i elaborar conclusions i recomanacions així com establir una xarxa col·laborativa entre els professionals d'IM de la IF. Introducción. La industria farmacéutica (IF) es un importante proveedor de información y documentación médica. La Información Médica (IM) es una actividad necesaria para que los medicamentos y productos sanitarios comercializados por las empresas farmacéuticas se utilicen de forma segura y eficaz. Por este motivo, deben proporcionar información fiable, precisa, equilibrada e imparcial a profesionales de la salud y pacientes. El Grupo de IM de AMIFE se creó en 2014 como foro de debate sobre la situación actual y el futuro de la IM, de sus profesionales y de los servicios que proporciona. Introduction. The pharmaceutical industry is a leading provider of medical information and documentation. The Medical Information is a necessary activity so that the medicines and sanitary products marketed by the pharmaceutical companies are used safely and efficiently. For this reason, they must provide reliable, accurate, balanced and unbiased information to healthcare professionals and patients. The AMIFE IM Group was created in 2014 as a forum for debate on the current situation and the future of the IM, its professionals and the services it provides

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Scientia, Dipòsit d’...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Esteve, Albert; Lesthaeghe, Ron J.; López Gay, Antonio; Garcia Roman, Joan;

  This chapter offers a general overview of the often spectacular rise of the share of cohabitation in the process of union formation in 24 Latin American and Caribbean countries during the last 30 years of the twentieth and the first decade of the twenty-first century. First, we offer a brief ethnographic and historical sketch to illustrate the special position of many Latin American regions and sub-populations with respect to forms of partnership formation other than classic marriage. Second, we present the national trends in the rising share of cohabitation in union formation for men and women for the age groups 25-29 and 30-34. Third, we inspect the education and social class differentials by presenting the cross-sectional gradients over time. Fourth, we reflect on the framework of the "second demographic transition" and hence on the de-stigmatization of a number of other behaviors that were equally subject to strong normative restrictions in the past (e.g. divorce, abortion, homosexuality, suicide and euthanasia). Last, we deal with the household and family contexts of married persons and cohabitors respectively.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ SpringerOpenarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Lesthaeghe, Ron J.; López-Colás, Julián; Neidert, Lisa;

  US studies of marriage and cohabitation have mainly highlighted the social and racial differentials as they were observed in cross-sections, and have as a result essentially focused on the "pattern of disadvantage". The evolution of such social differentials over time and space reveals that this pattern of disadvantage has clearly persisted, but that it is far from covering the whole story. Historically, there has been a major contribution to the rise of cohabitation by white college students, and later on young white adults with higher education continued to start unions via cohabitation to ever increasing degrees. Only, they seem to move into marriage to a greater extent later on in life than other population segments. Also, the religious affiliation matters greatly: Mormons and evangelical Christians have resisted the current trends. Furthermore this effect is not only operating at the individual but at the contextual level as well. Conversely, even after controls for competing socio-economic explanations, residence in areas (either counties or PUMA-areas) with a Democratic voting pattern is related to higher cohabitation probabilities. And, finally, different legal contexts at the level of States also significantly contributed to the emergence of strong spatial contrasts. Hence, there is a concurrence of several factors shaping the present differentiations, and the rise of secular and liberal attitudes, i.e. the "ethics revolution", is equally a part of the explanation.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ SpringerOpenarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/

  Polítiques de salut; Salut pública; Sistema sanitari Health policies; Public health; Sanitary system Políticas de salud; Salud pública; Sistema sanitario Aquesta infografia dóna fe d'unes accions i d’uns resultats, però, sobretot, vol reconèixer l'esforç i el sacrifici fets aquest lustre per un capital humà que, amb el seu coneixement i per sobre de l'interès personal, ha estat a l'altura del que el país i la sanitat pública requerien, ja fos a les administracions, a les professions o a les entitats organitzades de la societat civil.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Scientia, Dipòsit d’...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Powered by OpenAIRE graph
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.