Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
91 Research products, page 1 of 10

 • Publications
 • Research data
 • Research software
 • CZ
 • Czech
 • Digital Library University of West Bohemia
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Kovář, Daniel;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  The paper provides a new hypothesis on the localization of the deserted castle in the town of Lomnice, which was a prominent settlement of the Vítkovci noble family in the 13th and 14th centuries. The seizure of the castle by the Hussites in 1420-1435 and unsuccessful attempts at its capture led Oldřich of Rožmberk to abandon the castle. The Gothic chapel founded in 1359 remained intact. However, urban and archeological findings do not point to the fact that it was a physical part of the deserted castle. We suggest searching for its core roughly 110 to 180 meters farther north on the site of a distinct cluster of houses, which can be considered to be the ground-plan trace of a medieval settlement.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Večeřa, Jan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  The paper publishes the conclusions from a survey of the castle. It also deals with the finding of a stone console on the tower and its interpretation. Published archaeological material was also used. The detailed survey was supplemented by published historical reports. Subsequently, the castle served as an important settlement and fortified point of the Lords of Pernštejn. Abandonment of the castle did not occur until the second half of the 15th century.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Lozoviuk, Petr;
  Publisher: The Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences, v.v.i.
  Country: Czech Republic

  Text je věnován práci amerického historika H. Glenna Pennyho, jenž byla zaměřena na mezinárodní význam německé etnomuzeologie. The text is dedicated to the work of the American historian H. Glenn Penny, which focused on the international significance of German ethnomuseology.

 • Publication . Article . 2022
  Open Access Czech
  Authors: 
  Hrubá Smržová (Jánošíková), Petra;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Pátková, Simona;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra antropologie
  Country: Czech Republic
 • Publication . Conference object . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Liščák Vladimír;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Marco Polo and his knowledge of Asian languages Marco Polo (1254–1324) claimed (or rather his editors) that he could speak (and read) in other languages in ad dition to his own, at least five. Although he spoke little Chinese or rather not, he spoke a number of languages used in East Asia at the time – most likely Turkic (in the Kuman dialect: (lingua) tartara; tartaresce; tartaresche), which was also spoken among Mongols, Arabized Per sians, Uighurs and perhaps even he knew Mongolian. While communicating with the Great Khan, Marco Polo was almost certainly able to speak and write Mongolian. Marco Polo usually referred to Chinese local names in Persian, so it is very likely that he spoke Persian and was able to read the Arabic script. In addition, Persian was the lingua franca used throughout the region at the time even at Kublai Khan’s court. The paper brings some particular examples from Marco’s Mss.

 • Publication . Article . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Korelus, Pavel;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Filip Prekop; Jiří Crkal; David Černý; Petr Krištuf; Vojtěch Peksa;
  Publisher: Masaryk University
  Country: Czech Republic

  Příspěvek představuje devět nově lokalizovaných archeologických lokalit v Doupovských horách, v prostoru aktivního vojenského újezdu Hradiště, okres Karlovy Vary. Byly identifikovány pomocí archeo- logické interpretace antropomorfních prvků digitálního modelu reliéfu území újezdu. Ve všech případech se jedná o relikty sídelních areálů z počátků středověkého osidlování vyšších partií Doupovských hor. V bezprostřední blízkosti tří vesnic se rozprostíraly i relikty opevněných sídel – tvrzišť. Díky spolupráci Památkového ústavu, ú. o. p. v Lokti, se správou újezdu se na pěti z nich podařilo provést povrchový prů- zkum, během nějž bylo ověřeno zmíněné pozorování a získána pestrá škála vrcholně až pozdně středověké keramiky. Technologická variabilita keramiky odráží vztah k blízkým regionům Podbořanska a historického Loketska, čímž odpovídá tranzitnímu charakteru sledovaného území. This contribution presents nine recently located archaeological sites in the Doupov Mountains (Doupovské hory), in the territory of the active military area of Hradiště, Karlovy Vary district. They were identified by means of the archaeological interpretation of anthropomorphic elements of a digital model of the territory’s relief. All of them are the remains of settlement complexes from the period of the early medi- eval settlement of the elevated sections of the Doupov Mountains. In close proximity of three villages there were also the remains of fortified seats – manors. Thanks to the collaboration between the Heritage Institute in Loket and the military area administration it was possible to conduct surface collecting on five of these sites, which confirmed the mentioned observation and yielded a broad spectrum of pottery from the high and late Middle Ages. The technological variability of the pottery reflects links with the nearby historical regions Podbořansko and Loketsko, and corresponds to the transit character of the territory.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Čapek, Ladislav;
  Publisher: Muzeum Vysočiny Jihlava
  Country: Czech Republic

  Příspěvek se zabývá středověkými a raně novověkými importy rozpoznanými při zpracování dosavadních keramických souborů z Českých Budějovic. Studium keramických importů přispívá k otázkám kontaktního studia, vztahům mezi producenty a konzumenty a ukazuje zároveň na ekonomické, kulturní a sociální vztahy města se sousedními regiony (zejména Bavorsko a Rakousko). V souborech středověké a novověké keramiky je možné bezpečně identifikovat několik typů importů, které většinou spadají do kategorie střepového materiálu a výjimečně celých nádob. V případě vrcholně a pozdně středověké keramiky se jedná zejména o bílou jemně plavenou keramiku vztahující se výhradně na miniaturní nádobky, dále světlé oxidační zboží s červeným malováním, černou nebo světlou leštěnou keramiku a loštickou polokameninu. Mezi raně novověkou keramikou je možné rozlišit původ některých druhů kamenin (waldenburská a mužakovsko-triebelská kamenina) a malovaného glazovaného zboží (malhornware). The paper is dealing with medieval and early modern imports that were identified during processing of the hitherto known pottery assemblages from České Budějovice. The study of ceramic imports helps to solve the problems of contacts, relationships between producers and consumers, and economic, cultural and social relations of the town to the neighbouring regions (above all Bavaria and Austria). In the collections of medieval and modern pottery we can identify with certainty several types of imports, which mostly fall within the category of shard material and exceptionally also whole vessels. In the case of high medieval and late medieval pottery, we mainly identify white fine-grained pottery solely in the form of miniature vessels, light coloured oxidation-fired ware with red paint, black or light coloured polished ware, and Loštice protostoneware. Among the early modern pottery, we can identify the origin of several types of stoneware (Waldenburg and Muskau-Triebel stoneware) and glazed slipware with painted decoration (Malhornware).

 • Publication . Conference object . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Marie Ondříčková;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  The article was focused on the oldest description of the song on the world. In the paper was analysed content of the note score and introduced its some of translations. It also mention about its place of discovery and its discov erers. The notation was found in the North Syria at area Latakija in Ras-as-Shamra in the west-south royal pal ace and its courtyards. Around 1500–1158 BC there was well-known economical and cultural advanced center Ugarit with rich existing musical tradition. Some written sources put accent the temple´s singers and musicians the framework religious ceremonies. The problem of the cuneiform tablet rests on damaged some of parts, that they are not possible to translate exactly. In the tablet there are numbers whose meaning is not understandly. Today we have not to disposition only one transcription because experts are not in concordance of their metod ology and this reason why individual translations are significant different so much.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
91 Research products, page 1 of 10
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Kovář, Daniel;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  The paper provides a new hypothesis on the localization of the deserted castle in the town of Lomnice, which was a prominent settlement of the Vítkovci noble family in the 13th and 14th centuries. The seizure of the castle by the Hussites in 1420-1435 and unsuccessful attempts at its capture led Oldřich of Rožmberk to abandon the castle. The Gothic chapel founded in 1359 remained intact. However, urban and archeological findings do not point to the fact that it was a physical part of the deserted castle. We suggest searching for its core roughly 110 to 180 meters farther north on the site of a distinct cluster of houses, which can be considered to be the ground-plan trace of a medieval settlement.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Večeřa, Jan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  The paper publishes the conclusions from a survey of the castle. It also deals with the finding of a stone console on the tower and its interpretation. Published archaeological material was also used. The detailed survey was supplemented by published historical reports. Subsequently, the castle served as an important settlement and fortified point of the Lords of Pernštejn. Abandonment of the castle did not occur until the second half of the 15th century.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Lozoviuk, Petr;
  Publisher: The Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences, v.v.i.
  Country: Czech Republic

  Text je věnován práci amerického historika H. Glenna Pennyho, jenž byla zaměřena na mezinárodní význam německé etnomuzeologie. The text is dedicated to the work of the American historian H. Glenn Penny, which focused on the international significance of German ethnomuseology.

 • Publication . Article . 2022
  Open Access Czech
  Authors: 
  Hrubá Smržová (Jánošíková), Petra;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Pátková, Simona;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra antropologie
  Country: Czech Republic
 • Publication . Conference object . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Liščák Vladimír;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Marco Polo and his knowledge of Asian languages Marco Polo (1254–1324) claimed (or rather his editors) that he could speak (and read) in other languages in ad dition to his own, at least five. Although he spoke little Chinese or rather not, he spoke a number of languages used in East Asia at the time – most likely Turkic (in the Kuman dialect: (lingua) tartara; tartaresce; tartaresche), which was also spoken among Mongols, Arabized Per sians, Uighurs and perhaps even he knew Mongolian. While communicating with the Great Khan, Marco Polo was almost certainly able to speak and write Mongolian. Marco Polo usually referred to Chinese local names in Persian, so it is very likely that he spoke Persian and was able to read the Arabic script. In addition, Persian was the lingua franca used throughout the region at the time even at Kublai Khan’s court. The paper brings some particular examples from Marco’s Mss.

 • Publication . Article . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Korelus, Pavel;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Filip Prekop; Jiří Crkal; David Černý; Petr Krištuf; Vojtěch Peksa;
  Publisher: Masaryk University
  Country: Czech Republic

  Příspěvek představuje devět nově lokalizovaných archeologických lokalit v Doupovských horách, v prostoru aktivního vojenského újezdu Hradiště, okres Karlovy Vary. Byly identifikovány pomocí archeo- logické interpretace antropomorfních prvků digitálního modelu reliéfu území újezdu. Ve všech případech se jedná o relikty sídelních areálů z počátků středověkého osidlování vyšších partií Doupovských hor. V bezprostřední blízkosti tří vesnic se rozprostíraly i relikty opevněných sídel – tvrzišť. Díky spolupráci Památkového ústavu, ú. o. p. v Lokti, se správou újezdu se na pěti z nich podařilo provést povrchový prů- zkum, během nějž bylo ověřeno zmíněné pozorování a získána pestrá škála vrcholně až pozdně středověké keramiky. Technologická variabilita keramiky odráží vztah k blízkým regionům Podbořanska a historického Loketska, čímž odpovídá tranzitnímu charakteru sledovaného území. This contribution presents nine recently located archaeological sites in the Doupov Mountains (Doupovské hory), in the territory of the active military area of Hradiště, Karlovy Vary district. They were identified by means of the archaeological interpretation of anthropomorphic elements of a digital model of the territory’s relief. All of them are the remains of settlement complexes from the period of the early medi- eval settlement of the elevated sections of the Doupov Mountains. In close proximity of three villages there were also the remains of fortified seats – manors. Thanks to the collaboration between the Heritage Institute in Loket and the military area administration it was possible to conduct surface collecting on five of these sites, which confirmed the mentioned observation and yielded a broad spectrum of pottery from the high and late Middle Ages. The technological variability of the pottery reflects links with the nearby historical regions Podbořansko and Loketsko, and corresponds to the transit character of the territory.

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Čapek, Ladislav;
  Publisher: Muzeum Vysočiny Jihlava
  Country: Czech Republic

  Příspěvek se zabývá středověkými a raně novověkými importy rozpoznanými při zpracování dosavadních keramických souborů z Českých Budějovic. Studium keramických importů přispívá k otázkám kontaktního studia, vztahům mezi producenty a konzumenty a ukazuje zároveň na ekonomické, kulturní a sociální vztahy města se sousedními regiony (zejména Bavorsko a Rakousko). V souborech středověké a novověké keramiky je možné bezpečně identifikovat několik typů importů, které většinou spadají do kategorie střepového materiálu a výjimečně celých nádob. V případě vrcholně a pozdně středověké keramiky se jedná zejména o bílou jemně plavenou keramiku vztahující se výhradně na miniaturní nádobky, dále světlé oxidační zboží s červeným malováním, černou nebo světlou leštěnou keramiku a loštickou polokameninu. Mezi raně novověkou keramikou je možné rozlišit původ některých druhů kamenin (waldenburská a mužakovsko-triebelská kamenina) a malovaného glazovaného zboží (malhornware). The paper is dealing with medieval and early modern imports that were identified during processing of the hitherto known pottery assemblages from České Budějovice. The study of ceramic imports helps to solve the problems of contacts, relationships between producers and consumers, and economic, cultural and social relations of the town to the neighbouring regions (above all Bavaria and Austria). In the collections of medieval and modern pottery we can identify with certainty several types of imports, which mostly fall within the category of shard material and exceptionally also whole vessels. In the case of high medieval and late medieval pottery, we mainly identify white fine-grained pottery solely in the form of miniature vessels, light coloured oxidation-fired ware with red paint, black or light coloured polished ware, and Loštice protostoneware. Among the early modern pottery, we can identify the origin of several types of stoneware (Waldenburg and Muskau-Triebel stoneware) and glazed slipware with painted decoration (Malhornware).

 • Publication . Conference object . 2021
  Open Access Czech
  Authors: 
  Marie Ondříčková;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  The article was focused on the oldest description of the song on the world. In the paper was analysed content of the note score and introduced its some of translations. It also mention about its place of discovery and its discov erers. The notation was found in the North Syria at area Latakija in Ras-as-Shamra in the west-south royal pal ace and its courtyards. Around 1500–1158 BC there was well-known economical and cultural advanced center Ugarit with rich existing musical tradition. Some written sources put accent the temple´s singers and musicians the framework religious ceremonies. The problem of the cuneiform tablet rests on damaged some of parts, that they are not possible to translate exactly. In the tablet there are numbers whose meaning is not understandly. Today we have not to disposition only one transcription because experts are not in concordance of their metod ology and this reason why individual translations are significant different so much.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.