Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
103 Research products

 • Research data
 • Research software
 • Other research products
 • 2018-2022
 • Open Access
 • CZ
 • Czech
 • Digital Library University of West Bohemia
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Vargová, Aneta;

  Bakalářská práce "Ochranné prvky platidel a padělání peněz" se zabývá ochrannými prvky a paděláním. Hlavním cílem bakalářské práce je přiblížit ochranné prvky českých bankovek a eurobankovek a samotné padělání peněz. Práce je rozdělena teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána historie peněz, peníze a jejich funkce. Detailně jsou představeny jednotlivé ochranné prvky, stupně padělků, ale i techniky padělání. Praktická část je zaměřena na statistická data, která jsou nadále přehledně zpracována do tabulek a grafů, ze kterých lze vyčíst např. počty zadržených padělků na našem území. V závěru práce je popsáno padělání v praxi, kde jsou případy padělání z minulosti, ale i ze současnosti. Obhájeno The bachelor thesis "Protective elements of currency and counterfeiting" deals with protective elements and counterfeiting. The main aim of the bachelor thesis is to present the protective elements of Czech banknotes and euro banknotes and the counterfeiting itself. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes the history of money, money and its functions. The individual protective elements, the degrees of counterfeiting and the techniques of counterfeiting are presented in detail. The practical part focuses on statistical data, which are still clearly processed in tables and graphs, from which it is possible to read, for example, the number of seized counterfeits on our territory. The thesis concludes with a description of counterfeiting in practice, with stories of counterfeiting from the past as well as from the present.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Lebeda, Tomáš;

  Hlasoví asistenti jsou systémy, jejichž hlavním účelem je zjednodušit nebo automatizovat běžné každodenní činnosti. Uživatelé s nimi interagují pomocí hlasu, což umožňuje jejich aplikace v situacích, kdy má člověk obě ruce a/nebo oči plně zaměstnané, nebo má omezené zrakové či pohybové schopnosti. Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému osobní hlasové asistentky s důrazem na snadnou modifikovatelnost a rozšiřitelnost, schopnou základního ovládání vybrané komunikační platformy a reakcí na vnější podněty. V práci je popsán návrh architektury celého systému i jednotlivých částí a zdůvodněné některé designové volby. Poté je popsána implementace a řešení problémů, které se během práce vyskytly. Obhájeno Voice assistants are systems with main purpose to simplify or automatize common everyday tasks. Users interact with them through voice, allowing them to be used in situations where user has both hands and/or eyes fully occupied, or has limited visual or physical abilities. The topic of this thesis is design and implementation of personal voice assistant with emphasis on easy modifiability and extensibility, capable of basic management of the selected communication platform and reacting to external events. The thesis describes the design of the whole system as well as individual parts and reasons some design choices. The implementation is described along with problems that occurred during the work and their solutions.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Slováček, Adam;

  Práce se zabývá zhodnocením energetického potenciálu vodního toku Berounka. Zahrnuto je zjištění teoretického energetického potenciálu a aktuálního energetického potenciálu toku. Dále se soustředí na návrh technického řešení malé vodní elektrárny pro zlepšení daného energetického potenciálu. Obhájeno The thesis presents the evaluation of the energy potential of the Berounka water stream. The determination of the theoretical energy potential and the current energy potential of the flow is included. It also focuses on the design of technical solutions for small hydropower plants to improve the energy potential.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Abrhámová, Michaela;

  Obsahem této práce je zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení s názvem Projekt - Plavecký bazén v areálu ZČU. V projektu je řešeno dispoziční, konstrukční i provozní řešení a práce zahrnuje i statické a další nutné výpočty. Koncepčně je také řešena požární bezpečnost objektu. Návrh zaručuje bezbariérové užívání staveb, je tedy navržen pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu. Práce je v souladu s platnými normami ČSN, k vypracování výkresové dokumentace byl použit software ArchiCAD 23, ke statickému výpočtu prvků konstrukce, jejich dimenzování a posouzení software FINE EC a FINE GEO. Projekt řeší tři k sobě připojené objekty, bazénovou halu, hlavní budovu se sociálním zařízením a budovu kavárny, které budou určeny pro studenty a zaměstnance Západočeské univerzity v Plzni. Obhájeno The content of this thesis is the elaboration of a project for a building permit called Project - A swimming pool in the UWB campus. The main goal of the thesis is the layout, design and operational solutions and it also includes static and other necessary calculations. Conceptually, the fire safety of the building is also addressed. The design guarantees barrier-free use of buildings, so it is also designed for people whose mobility is limited. The project is in full compliance with valid ČSN standards. ArchiCAD 23 software was used for the elaboration of the drawing documentation, FINE EC and FINE GEO software was used for the static calculation of structural elements. The building consists of three interconnected parts, a swimming pool hall, the main building with sanitary facilities and a café. It is designed for students and employees of the University of West Bohemia in Pilsen only.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Trefil, Jiří;

  Tato bakalářská práce se zabývá vícejazyčným rozpoznáváním dialogových aktů. V práci je vysvětlena problematika této úlohy společně s architektu- rami neuronových sítí, které byly využity k její řešení. Většina současných přístupů automatické rozpoznávání dialogových aktů se provádí pouze v jednom jazyce, vícejazyčným rozpoznáváním dialogových aktů se téměř nikdo nezabýval. Cílem práce je proto navrhnout a implemen- tovat systém pro rozpoznávání dialogových aktů ve více jazycích. Dostupné datové sady obsahují anglický, německý a španělský jazyk. K rozpoznávání dialogových aktů ve více jazycích byly použity čtyři různé klasifikační metody. Dvě topologie konvoluční neuronové sítě, síť typu BIL- STM a síť typu transformer. Experimenty ukázaly, že je možné takovýto systém vytvořit a rozpoznávat dialogové akty s velmi dobrou přesností. Obhájeno This bachelor thesis deals with multi-lingual dialogue act recognition. It explains problems associated with this task and describes neural network architectures of models that were used in experiments. Most of the current research on the topic of automatic dialogue act recognition is conducted in only one language. The aim of this bachelor thesis is to propose and implement system for multi-lingual dialogue act recognition. The available data sets contain English, German and Spanish utterances with labeled dialogue acts. Four different classification techniques were used for the task of multi-lingual dialogue act recognition. Two topologies of convolutional neural networks, BILSTM neural network and transformer neural network. Experiments have shown that it is possible to implement this system and recognize dialogue acts with good accuracy.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Chimalová, Eliška;

  Eneolitické dlouhé mohyly představují monumentální změnu v pravěkém pojetí smrti a pohřebního ritu, která se udála převážně na území kultury nálevkovitých pohárů. Bakalářská práce reviduje starší archeologické výzkumy, shrnuje dosavadní stav výzkumu a prezentuje soupis již známých i nově nalezených dlouhých mohyl v Čechách. Dále nabízí zahraniční analogie, které poukazují na rozdíly mezi předmegalitickými a megalitickými stavbami. Závěr práce poukazuje na význam interdisciplinární spolupráce a pokládá otázky pro budoucí výzkumy. Obhájeno Eneolithic long barrows represent a monumental change in the prehistorical concept of death and burial rite. This shift in some burial practices happened mainly in the region of the Funnelbeaker Culture. The bachelor thesis revises older archaeological research, summarizes its current state and presents a list of known and recently found long barrows in Bohemia. This work also offers foreign analogies that showcase the differences between pre-megalithic and megalithic monuments. The conclusion of this work points out the importance of interdisciplinary cooperation and raises questions for future research.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Caisová, Jana;

  Tato diplomová práce se zabývá výskytem násilí v běžné pražské populaci v kontextu válečných událostí od 9. do 18. století. Na základě přímé evidence z lidských kosterních pozůstatků je možné analyzovat diachronní trendy ve výskytu interpersonálního násilí v období od raného středověku do období raného novověku. Středověk se všeobecně považuje za velice násilné období, proto se tato práce zaměřuje i na vybrané válečné události, které se konaly v Praze a jejím okolím. Součástí výzkumu bylo devět pohřebišť, která se nacházejí na území dnešní Prahy. Na vybrané jedince z těchto devíti lokalit byla aplikována metoda dle Krakowky (2017), díky které lze odhalit zranění na kostře způsobené interpersonálním násilím. Z výzkumu vyplynulo, že i běžní obyvatelé Prahy nesou známky interpersonálního násilí. Zároveň výsledky výzkumu naznačují, že násilí v průběhu času nemá tendence klesat či vzrůstat, ale že má tendence fluktuovat. Obhájeno This diploma thesis deals with the occurrence of violence in the general population of Prague in the context of war events from the 9th to the 18th century. On the basis of direct evidence from human skeletal remains, it is possible to analyze diachronic trends in the occurrence of interpersonal violence in the period from the early Middle Ages to the early modern period. The Middle Ages are generally considered to be a very violent period, which is why this event is also held at selected wartime events that took place in and around Prague. The research included nine cemeteries located in the territory of present-day Prague. The method according to Krakowka (2017) was applied to a selected individual from these nine locations, thanks to which it is possible to detect bone injuries caused by interpersonal violence. The research showed that even ordinary residents of Prague bear the signs of interpersonal violence. At the same time, research results indicate that violence does not tend to decrease or increase over time, but that it tends to fluctuate.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Kordová, Alice;

  Tato bakalářská práce se zaměřuje na novoasyrské město Dúr-Šarrukín a na jeho stavitele, krále Sargona II. Sargon II. byl pravděpodobně synem Tiglatpilesera III. a vládl v letech 722 př. n. l. až 705 př. n. l. Byl znám jako velký válečník, vládce, stavitel a zakladatel, díky svým výbojům a reformám byl jedním z největších králů Asýrie. Jednou z jeho nejslavnějších vítězných bitev je bitva proti Urartu a jeho králi Rusovi I. v roce 714 př. n. l. Sargon II. padl v roce 705 př. n. l. během bitvy proti Gurdîmu, vládci Kulumma. Nové hlavní město Dúr-Šarrukín bylo symbolem jeho moci, slávy a možností. Stavba města začala v roce 717 př. n. l. a byla slavnostně dokončena v roce 706 př. n. l. Dúr-Šarrukín byl objeven v roce 1843 Paulem Émilem Botou, který se stal zakladatelem asyriologie. Hranice města byly zajištěny hradbami se sedmi branami a 157 baštami. Ve městě byla nalezena citadela s významnými budovami a mimo citadelu bylo objeveno několik staveb. Uvnitř citadely byl královský palác s trůnním sálem, palácové chrámy bohů Ey, Ningaly, Ninurty a samostatně stojící chrámy bohů Nabúa, Sîna, Šamaše a Adada. Kolem královského paláce stálo několik šlechtických sídel a zahrad. Mimo citadelu se nacházela zbrojnice, jedna z rezidencí a chrám Sebetti. Informace o výstavbě města, o Sargonovi II. a jeho aktivitách jsou zaznamenány na klínopisných tabulkách, reliéfech v královském paláci a dalších objektech. Sargonova korespondence je stále předmětem výzkumu, zejména v on-line projektech ORACC (Open richly annotated cuneiform corpus), SAA (State Archives of Assyria) a The Munich Open-access Cuneiform Corpus Initiative (MOCCI). Obhájeno This bachelors thesis focuses on Neo-Assyrian town Dúr-Šarrukín and on its builder, king Sargon II. Sargon II probably was the son of Tiglath-Pileser III, ruling from 722 BC to 705 BC. He was known as a great warrior, ruler, builder and founder, due to his conquests and reforms, he was the one of the greatests kings of Assyria. One of his most famous victorious battles is the battle against Urartu and its king Rusa I, in the year 714 BC. Sargon II fell in 705 BC during a battle against Gurdî, the ruler of Kulumma. The new capital Dúr-Šarrukín was a symbol of his power, glory and possibilities. Construction of the city began in 717 BC and was ceremonially completed in 706 BC. Dúr-Šarrukín was found in 1843 by Paul Émile Botta, who became the founder of Assyriology. The city borders were secured by walls with seven gates and 157 bastions. There was found a citadel with important buildings in the city, and several structures were discovered outside the citadel. Inside the citadel there was a royal palace with a throne room, palace temples of the gods Ea, Ningal, Ninurta and and the separately standing temples of the gods Nabu, Sîn, Šamaš and Adad. Around the royal palace stood several nobility residences and gardens. Outside the citadel was the armory, one of the residences, and the temple of Sebetti. Information about the construction of the city, about Sargon II and his activities are recorded on cuneiform tablets, reliefs in the royal palace and other objects. Sargon's correspondence is still the subject of research, especially in online projects ORACC (Open richly annotated cuneiform corpus), SAA (State Archives of Assyria) and The Munich Open-access Cuneiform Corpus Initiative (MOCCI).

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pelcmanová, Jana;

  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi uplatnění happeningu a performance v mateřských školách. V teoretické části práce je nastíněn historický původ těchto uměleckých forem, jejich definice a charakteristika. Další část se věnuje jejich mezioborovosti, se zaměřením na dramatickou a výtvarnou oblast, a zmiňuje obor výtvarné dramatiky a artefiletiky jako vzdělávacích metod blízkých happeningu. V poslední části je navrženo možné zaměření aktivit v MŠ podle charakteristických prvků happeningu. V praktické části práce jsou popsány zrealizované aktivity s dětmi předškolního věku a popsány další možnosti praktické realizace. Obhájeno This bachelor thesis deals with the application possibilities of happening and performance in kindergarten. The theoretical part of the thesis shades light on a historical origin of these art forms, their definition and charasteristics. The next part deals with their interdisciplinarity, focusing on dramatical and art areas, and includes the field of art drama and artifiletics as educational methods closely related to happenning. The last part of the thesis suggests possible focal activities in kindergarten according to the typical features of happening. The accomplished (realized) activities with preschool-age children and theoretical ideas (suggestions) of a potential further realization are described in the practical part.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Rousová, Tereza;

  Cílem této bakalářské práce je představit Soubor písní a tanců Jiskra, jeho historii a tvorbu. V první kapitole jsou přiblíženy folklorní tradice na Plzeňsku, lidová píseň a tanec, plzeňský kroj, ve kterém Jiskra vystupuje a stručně se zmiňuji i o dalších folklorních souborech na Plzeňsku. Druhá kapitola se týká přímo Souboru písní a tanců Jiskra, souborového repertoáru a historie souboru, do níž jsem mohla nahlédnout díky souborové kronice. Třetí kapitolu jsem věnovala dětskému souboru písní a tanců Jiskřička a ve čtvrté kapitole jsem se zaměřila na Soubor písní a tanců Jiskra 58. Jiskra od roku 1997 pořádá prestižní Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň, kterému je věnována poslední kapitola. Obhájeno The thesis deals with the dancing and singing folklore ensemble named Jiskra. My aim was to map the activities of the ensemble in detail since its foundation. In the first chapter I briefly deal with folklore traditions, namely songs and dances in the Pilsen region, as well as the peculiarities of the local Pilsen costumes used by Jiskra ensemble. The following three chapters are devoted to closely related folklore ensembles named Jiskřička and Jiskra 58, which have been closely cooperating and evolving together with the Jiskra ensemble. This includes an overview of the history of the ensemble repertoire and interviews with the ensenmle members. The fifth chapter is dedicated to the International Folklore Festival CIOFF Plzeň, which Jiskra has been organizing since 1997.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
103 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Vargová, Aneta;

  Bakalářská práce "Ochranné prvky platidel a padělání peněz" se zabývá ochrannými prvky a paděláním. Hlavním cílem bakalářské práce je přiblížit ochranné prvky českých bankovek a eurobankovek a samotné padělání peněz. Práce je rozdělena teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána historie peněz, peníze a jejich funkce. Detailně jsou představeny jednotlivé ochranné prvky, stupně padělků, ale i techniky padělání. Praktická část je zaměřena na statistická data, která jsou nadále přehledně zpracována do tabulek a grafů, ze kterých lze vyčíst např. počty zadržených padělků na našem území. V závěru práce je popsáno padělání v praxi, kde jsou případy padělání z minulosti, ale i ze současnosti. Obhájeno The bachelor thesis "Protective elements of currency and counterfeiting" deals with protective elements and counterfeiting. The main aim of the bachelor thesis is to present the protective elements of Czech banknotes and euro banknotes and the counterfeiting itself. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes the history of money, money and its functions. The individual protective elements, the degrees of counterfeiting and the techniques of counterfeiting are presented in detail. The practical part focuses on statistical data, which are still clearly processed in tables and graphs, from which it is possible to read, for example, the number of seized counterfeits on our territory. The thesis concludes with a description of counterfeiting in practice, with stories of counterfeiting from the past as well as from the present.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Lebeda, Tomáš;

  Hlasoví asistenti jsou systémy, jejichž hlavním účelem je zjednodušit nebo automatizovat běžné každodenní činnosti. Uživatelé s nimi interagují pomocí hlasu, což umožňuje jejich aplikace v situacích, kdy má člověk obě ruce a/nebo oči plně zaměstnané, nebo má omezené zrakové či pohybové schopnosti. Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému osobní hlasové asistentky s důrazem na snadnou modifikovatelnost a rozšiřitelnost, schopnou základního ovládání vybrané komunikační platformy a reakcí na vnější podněty. V práci je popsán návrh architektury celého systému i jednotlivých částí a zdůvodněné některé designové volby. Poté je popsána implementace a řešení problémů, které se během práce vyskytly. Obhájeno Voice assistants are systems with main purpose to simplify or automatize common everyday tasks. Users interact with them through voice, allowing them to be used in situations where user has both hands and/or eyes fully occupied, or has limited visual or physical abilities. The topic of this thesis is design and implementation of personal voice assistant with emphasis on easy modifiability and extensibility, capable of basic management of the selected communication platform and reacting to external events. The thesis describes the design of the whole system as well as individual parts and reasons some design choices. The implementation is described along with problems that occurred during the work and their solutions.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Slováček, Adam;

  Práce se zabývá zhodnocením energetického potenciálu vodního toku Berounka. Zahrnuto je zjištění teoretického energetického potenciálu a aktuálního energetického potenciálu toku. Dále se soustředí na návrh technického řešení malé vodní elektrárny pro zlepšení daného energetického potenciálu. Obhájeno The thesis presents the evaluation of the energy potential of the Berounka water stream. The determination of the theoretical energy potential and the current energy potential of the flow is included. It also focuses on the design of technical solutions for small hydropower plants to improve the energy potential.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Abrhámová, Michaela;

  Obsahem této práce je zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení s názvem Projekt - Plavecký bazén v areálu ZČU. V projektu je řešeno dispoziční, konstrukční i provozní řešení a práce zahrnuje i statické a další nutné výpočty. Koncepčně je také řešena požární bezpečnost objektu. Návrh zaručuje bezbariérové užívání staveb, je tedy navržen pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu. Práce je v souladu s platnými normami ČSN, k vypracování výkresové dokumentace byl použit software ArchiCAD 23, ke statickému výpočtu prvků konstrukce, jejich dimenzování a posouzení software FINE EC a FINE GEO. Projekt řeší tři k sobě připojené objekty, bazénovou halu, hlavní budovu se sociálním zařízením a budovu kavárny, které budou určeny pro studenty a zaměstnance Západočeské univerzity v Plzni. Obhájeno The content of this thesis is the elaboration of a project for a building permit called Project - A swimming pool in the UWB campus. The main goal of the thesis is the layout, design and operational solutions and it also includes static and other necessary calculations. Conceptually, the fire safety of the building is also addressed. The design guarantees barrier-free use of buildings, so it is also designed for people whose mobility is limited. The project is in full compliance with valid ČSN standards. ArchiCAD 23 software was used for the elaboration of the drawing documentation, FINE EC and FINE GEO software was used for the static calculation of structural elements. The building consists of three interconnected parts, a swimming pool hall, the main building with sanitary facilities and a café. It is designed for students and employees of the University of West Bohemia in Pilsen only.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Trefil, Jiří;

  Tato bakalářská práce se zabývá vícejazyčným rozpoznáváním dialogových aktů. V práci je vysvětlena problematika této úlohy společně s architektu- rami neuronových sítí, které byly využity k její řešení. Většina současných přístupů automatické rozpoznávání dialogových aktů se provádí pouze v jednom jazyce, vícejazyčným rozpoznáváním dialogových aktů se téměř nikdo nezabýval. Cílem práce je proto navrhnout a implemen- tovat systém pro rozpoznávání dialogových aktů ve více jazycích. Dostupné datové sady obsahují anglický, německý a španělský jazyk. K rozpoznávání dialogových aktů ve více jazycích byly použity čtyři různé klasifikační metody. Dvě topologie konvoluční neuronové sítě, síť typu BIL- STM a síť typu transformer. Experimenty ukázaly, že je možné takovýto systém vytvořit a rozpoznávat dialogové akty s velmi dobrou přesností. Obhájeno This bachelor thesis deals with multi-lingual dialogue act recognition. It explains problems associated with this task and describes neural network architectures of models that were used in experiments. Most of the current research on the topic of automatic dialogue act recognition is conducted in only one language. The aim of this bachelor thesis is to propose and implement system for multi-lingual dialogue act recognition. The available data sets contain English, German and Spanish utterances with labeled dialogue acts. Four different classification techniques were used for the task of multi-lingual dialogue act recognition. Two topologies of convolutional neural networks, BILSTM neural network and transformer neural network. Experiments have shown that it is possible to implement this system and recognize dialogue acts with good accuracy.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Chimalová, Eliška;

  Eneolitické dlouhé mohyly představují monumentální změnu v pravěkém pojetí smrti a pohřebního ritu, která se udála převážně na území kultury nálevkovitých pohárů. Bakalářská práce reviduje starší archeologické výzkumy, shrnuje dosavadní stav výzkumu a prezentuje soupis již známých i nově nalezených dlouhých mohyl v Čechách. Dále nabízí zahraniční analogie, které poukazují na rozdíly mezi předmegalitickými a megalitickými stavbami. Závěr práce poukazuje na význam interdisciplinární spolupráce a pokládá otázky pro budoucí výzkumy. Obhájeno Eneolithic long barrows represent a monumental change in the prehistorical concept of death and burial rite. This shift in some burial practices happened mainly in the region of the Funnelbeaker Culture. The bachelor thesis revises older archaeological research, summarizes its current state and presents a list of known and recently found long barrows in Bohemia. This work also offers foreign analogies that showcase the differences between pre-megalithic and megalithic monuments. The conclusion of this work points out the importance of interdisciplinary cooperation and raises questions for future research.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Caisová, Jana;

  Tato diplomová práce se zabývá výskytem násilí v běžné pražské populaci v kontextu válečných událostí od 9. do 18. století. Na základě přímé evidence z lidských kosterních pozůstatků je možné analyzovat diachronní trendy ve výskytu interpersonálního násilí v období od raného středověku do období raného novověku. Středověk se všeobecně považuje za velice násilné období, proto se tato práce zaměřuje i na vybrané válečné události, které se konaly v Praze a jejím okolím. Součástí výzkumu bylo devět pohřebišť, která se nacházejí na území dnešní Prahy. Na vybrané jedince z těchto devíti lokalit byla aplikována metoda dle Krakowky (2017), díky které lze odhalit zranění na kostře způsobené interpersonálním násilím. Z výzkumu vyplynulo, že i běžní obyvatelé Prahy nesou známky interpersonálního násilí. Zároveň výsledky výzkumu naznačují, že násilí v průběhu času nemá tendence klesat či vzrůstat, ale že má tendence fluktuovat. Obhájeno This diploma thesis deals with the occurrence of violence in the general population of Prague in the context of war events from the 9th to the 18th century. On the basis of direct evidence from human skeletal remains, it is possible to analyze diachronic trends in the occurrence of interpersonal violence in the period from the early Middle Ages to the early modern period. The Middle Ages are generally considered to be a very violent period, which is why this event is also held at selected wartime events that took place in and around Prague. The research included nine cemeteries located in the territory of present-day Prague. The method according to Krakowka (2017) was applied to a selected individual from these nine locations, thanks to which it is possible to detect bone injuries caused by interpersonal violence. The research showed that even ordinary residents of Prague bear the signs of interpersonal violence. At the same time, research results indicate that violence does not tend to decrease or increase over time, but that it tends to fluctuate.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Kordová, Alice;

  Tato bakalářská práce se zaměřuje na novoasyrské město Dúr-Šarrukín a na jeho stavitele, krále Sargona II. Sargon II. byl pravděpodobně synem Tiglatpilesera III. a vládl v letech 722 př. n. l. až 705 př. n. l. Byl znám jako velký válečník, vládce, stavitel a zakladatel, díky svým výbojům a reformám byl jedním z největších králů Asýrie. Jednou z jeho nejslavnějších vítězných bitev je bitva proti Urartu a jeho králi Rusovi I. v roce 714 př. n. l. Sargon II. padl v roce 705 př. n. l. během bitvy proti Gurdîmu, vládci Kulumma. Nové hlavní město Dúr-Šarrukín bylo symbolem jeho moci, slávy a možností. Stavba města začala v roce 717 př. n. l. a byla slavnostně dokončena v roce 706 př. n. l. Dúr-Šarrukín byl objeven v roce 1843 Paulem Émilem Botou, který se stal zakladatelem asyriologie. Hranice města byly zajištěny hradbami se sedmi branami a 157 baštami. Ve městě byla nalezena citadela s významnými budovami a mimo citadelu bylo objeveno několik staveb. Uvnitř citadely byl královský palác s trůnním sálem, palácové chrámy bohů Ey, Ningaly, Ninurty a samostatně stojící chrámy bohů Nabúa, Sîna, Šamaše a Adada. Kolem královského paláce stálo několik šlechtických sídel a zahrad. Mimo citadelu se nacházela zbrojnice, jedna z rezidencí a chrám Sebetti. Informace o výstavbě města, o Sargonovi II. a jeho aktivitách jsou zaznamenány na klínopisných tabulkách, reliéfech v královském paláci a dalších objektech. Sargonova korespondence je stále předmětem výzkumu, zejména v on-line projektech ORACC (Open richly annotated cuneiform corpus), SAA (State Archives of Assyria) a The Munich Open-access Cuneiform Corpus Initiative (MOCCI). Obhájeno This bachelors thesis focuses on Neo-Assyrian town Dúr-Šarrukín and on its builder, king Sargon II. Sargon II probably was the son of Tiglath-Pileser III, ruling from 722 BC to 705 BC. He was known as a great warrior, ruler, builder and founder, due to his conquests and reforms, he was the one of the greatests kings of Assyria. One of his most famous victorious battles is the battle against Urartu and its king Rusa I, in the year 714 BC. Sargon II fell in 705 BC during a battle against Gurdî, the ruler of Kulumma. The new capital Dúr-Šarrukín was a symbol of his power, glory and possibilities. Construction of the city began in 717 BC and was ceremonially completed in 706 BC. Dúr-Šarrukín was found in 1843 by Paul Émile Botta, who became the founder of Assyriology. The city borders were secured by walls with seven gates and 157 bastions. There was found a citadel with important buildings in the city, and several structures were discovered outside the citadel. Inside the citadel there was a royal palace with a throne room, palace temples of the gods Ea, Ningal, Ninurta and and the separately standing temples of the gods Nabu, Sîn, Šamaš and Adad. Around the royal palace stood several nobility residences and gardens. Outside the citadel was the armory, one of the residences, and the temple of Sebetti. Information about the construction of the city, about Sargon II and his activities are recorded on cuneiform tablets, reliefs in the royal palace and other objects. Sargon's correspondence is still the subject of research, especially in online projects ORACC (Open richly annotated cuneiform corpus), SAA (State Archives of Assyria) and The Munich Open-access Cuneiform Corpus Initiative (MOCCI).

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Pelcmanová, Jana;

  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi uplatnění happeningu a performance v mateřských školách. V teoretické části práce je nastíněn historický původ těchto uměleckých forem, jejich definice a charakteristika. Další část se věnuje jejich mezioborovosti, se zaměřením na dramatickou a výtvarnou oblast, a zmiňuje obor výtvarné dramatiky a artefiletiky jako vzdělávacích metod blízkých happeningu. V poslední části je navrženo možné zaměření aktivit v MŠ podle charakteristických prvků happeningu. V praktické části práce jsou popsány zrealizované aktivity s dětmi předškolního věku a popsány další možnosti praktické realizace. Obhájeno This bachelor thesis deals with the application possibilities of happening and performance in kindergarten. The theoretical part of the thesis shades light on a historical origin of these art forms, their definition and charasteristics. The next part deals with their interdisciplinarity, focusing on dramatical and art areas, and includes the field of art drama and artifiletics as educational methods closely related to happenning. The last part of the thesis suggests possible focal activities in kindergarten according to the typical features of happening. The accomplished (realized) activities with preschool-age children and theoretical ideas (suggestions) of a potential further realization are described in the practical part.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Rousová, Tereza;

  Cílem této bakalářské práce je představit Soubor písní a tanců Jiskra, jeho historii a tvorbu. V první kapitole jsou přiblíženy folklorní tradice na Plzeňsku, lidová píseň a tanec, plzeňský kroj, ve kterém Jiskra vystupuje a stručně se zmiňuji i o dalších folklorních souborech na Plzeňsku. Druhá kapitola se týká přímo Souboru písní a tanců Jiskra, souborového repertoáru a historie souboru, do níž jsem mohla nahlédnout díky souborové kronice. Třetí kapitolu jsem věnovala dětskému souboru písní a tanců Jiskřička a ve čtvrté kapitole jsem se zaměřila na Soubor písní a tanců Jiskra 58. Jiskra od roku 1997 pořádá prestižní Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň, kterému je věnována poslední kapitola. Obhájeno The thesis deals with the dancing and singing folklore ensemble named Jiskra. My aim was to map the activities of the ensemble in detail since its foundation. In the first chapter I briefly deal with folklore traditions, namely songs and dances in the Pilsen region, as well as the peculiarities of the local Pilsen costumes used by Jiskra ensemble. The following three chapters are devoted to closely related folklore ensembles named Jiskřička and Jiskra 58, which have been closely cooperating and evolving together with the Jiskra ensemble. This includes an overview of the history of the ensemble repertoire and interviews with the ensenmle members. The fifth chapter is dedicated to the International Folklore Festival CIOFF Plzeň, which Jiskra has been organizing since 1997.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.