Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
2,450 Research products, page 1 of 245

 • Research data
 • Other research products
 • Open Access
 • Other ORP type
 • Ege University Institutional Repository

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Taghiyeva, Aida; Çınar, Celal; Oran, İsmail;
  Country: Turkey

  Akut inme bulgularıyla hastaneye başvuran COVİD-19’ lu bir hastada servikal internal karotis arter ve intrakranial arteriyel yatakta (orta serebral arter M2 segmenti) akut tromboembolinin BT anjiografi bulguları sunulmuştur.

 • Open Access English
  Authors: 
  Güven, Mertcan; Oral, Aylin; Tamsel, Sadık; Akgün, Ayşegül;
  Country: Turkey

  A 71-year-old male patient was diagnosed with papillary carcinoma follicular variant after bilateral total thyroidectomy and radioactive iodine treatment was applied. The post-therapeutic whole-body scan demonstrated a focal 131-I uptake in the right lobe of the liver in the right upper quadrant of the abdomen. Single-photon emission computed tomography/computed tomography (SPECT/CT) was performed to determine the precise localization of 131-I uptake. It was understood that the identified focal 131-I activity was due to cholelithiasis. In the same period, free-floating gallstones in the lumen and the gallbladder neck were observed on the abdominal ultrasonography.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Üstün, Çağatay; Özçiftçi, Seçil;
  Country: Turkey

  Türk diş hekimliği tarihinde, 57 yıllık akademik hayatında, pek çok konuda çalışma yaparak bilimsel eserler yazmış Prof. Dr. Suat İsmail Gürkan’ın farklı bir yeri vardır. Diş hekimliğinin ülkemizdeki akademik gelişim süreçlerinde etkin rol alarak, bugünlere gelmesine katkı sağlamış bu şahsiyetin yaşam öyküsü hakkında farklı periyodiklerde yazılmış makalelere rastlamak mümkündür. Ancak bu kez Prof. Dr. Suat İsmail Gürkan’ı biraz daha geniş tanıtmaya olanak sağlayan ve tarihsel değeri olan yeni materyalleri kapsayan bilimsel bir çalışma hazırlanmıştır. Halen hayatta olan oğlu, diş hekimi Doç. Dr. Yalçın İsmail Gürkan, 2018 yılında babasıyla ilgili yeni bilgileri içeren dokümanların bir kopyasını Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı arşiviyle paylaşmıştır. Yeni bilgiler içeren bu kaynakların, bilimsel literatürde okuyucuların ve araştırmacıların yararlanması için, yayınlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Tıp ve diş hekimliği tarihinin temel amaçlarından olan eskinin yeniye tanıtılması ve doğru bir şekilde nakledilmesi ihtiyacı, mevcut bilginin bilim insanlarına örnek teşkil edecek şekilde sunulmasını ve kayıtlara geçmesini gerektirmektedir. Ülkemizde genel cerrahi alanında hekim olarak tanınan Ord. Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan’ın kardeşi ve ülkemizde 1964 yılında kurulan ilk diş hekimliği fakültesinin dekanı olması sebebiyle Prof. Dr. Suat İsmail Gürkan’ın diş hekimliği alanındaki gayreti ve başarıları yadırganmamalıdır. Sadece diş hekimi olarak değil, aynı zamanda bir besteci ve çalışma alanıyla ilgili tarihsel materyalleri ve kitapları bir koleksiyoner gibi toplayan ve saklayan Prof. Dr. Suat İsmail Gürkan çok yönlülüğüyle ülkemizdeki ender rastlanılan bir bilim insanıdır. Bu makalede onun yaşam öyküsünün, ona ait nadir resimlerin ve kitap kapaklarının yayınlanması amaçlanmıştır.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Ertem, Gül; Paker, Selin;
  Country: Turkey

  Amaç: Bu araştırmanın amacı, kadınların doğum hakkındaki temel inançlarını değerlendirmek üzere geliştirilmiş Doğum İnançları Ölçeği’nin (DİÖ) kültürümüze uyarlanarak geçerlilik ve güvenirliğinin belirlenmesidir. Yöntem: Çalışma Mart 2017-Haziran 2018 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir eğitim ve araştırma hastanesinin kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran gebelerle gerçekleştirilen metodolojik bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini dahil edilme kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden tüm gebeler oluşturmuştur. Veriler yüz yüze görüşme yöntemi ile 205 gebeye Birey Tanıtım Formu ve DİÖ kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Çevirisi yapılan maddelere yönelik uzman puanları ile Kapsam Geçerlik İndeksi Davis tekniğine göre hesaplanmış ve tüm maddeler 0,80’in üzerinde bulunmuştur. Yapı geçerliliği için açıklayıcı faktör analizi ile doğrulayıcı faktör analizi uygulanarak ölçeğin iki faktör altında toplandığı saptanmıştır. Ölçeğin güvenirlik analizleri doğrultusunda birinci alt boyut için Cronbach alfa katsayısı 0,890; ikinci alt boyut için Cronbach alfa katsayısı 0,868 bulunmuştur. Zamana karşı değişmezliğin değerlendirildiği test-tekrar test sınıf içi korelasyon katsayıları birinci alt boyut için 0,993, ikinci alt boyut için 0,984 olarak belirlenmiştir. İki faktör arasındaki ilişki negatif yönde 0,752 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Sonuç: Uyarlaması yapılan DİÖ alanda kullanılabilecek yüksek düzeyde geçerli ve güvenilir bir araçtır. Ülkemizde özellikle artan sezaryen davranışlarının ardında yatan inançları belirlemek amacıyla kullanılması önerilmektedir.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Ekizalioğlu, Duygu Doğa; Bayraktaroğlu, Selen; Posacıoğlu, Hakan;
  Country: Turkey

  Zaman içerisinde görüntüleme yöntemlerinin kullanım sıklığının artması ile rastlantısal olarak saptanan solid renal kitlelerin sayısı artmıştır. Doğru tanı, tedavi ve takip süreci için rastlantısal solid renal kitlelerin karakterizasyonları oldukça önemlidir (1). Primer renal neoplazilerin yaklaşık %80-90’ını oluşturan renal hücreli kanser, en yaygın solid renal neoplazi olarak bilinmekte ve sık teşhis edilen yetişkin kanserlerinin arasında yer almaktadır. Renal hücreli kanser, tümör trombüsü yolu ile renal venlere, ana renal vene, vena kava inferior’a ve potansiyel olarak sağ atriyuma uzanım gösterme eğilimindedir. Vena kava inferior’a uzanım gösteren tümör trombüslerinin ise sadece %10’u sağ atriuma ulaşmaktadır (2). Renal hücreli kansere eşlik eden malign trombüs uzanımı, planlanan cerrahi tedavinin merkezinde yer almakta, bu nedenle de görüntüleme yöntemleri ile malign trombüsün saptanması ve uzanımının değerlendirilmesi oldukça önem arz etmektedir.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Sarpkaya, Seçkin;
  Country: Turkey

  Geleneksel oyunlar insanlığın tarih sahnesindeki başlangıcından beri kültürün temel ögeleri arasındadır. Oyunun fiziksel, biyolojik, bireysel, toplumsal ve kültürel tarafları vardır. Birçok oyunun kökeninde ritüeller, merasimler ve uygulamalar vardır. Oyunların sözel dokularında mitik ögeler görülmektedir. Oyunların bu özel- likleri zaman içinde gizlenmiş, her bir oyun eylemi sadece birer oyun olarak özellikle çocukların geleneksel dünyasında ve sosyokültürel yapısında yaşamaya devam etmiştir. Bunun yanında bazı oyun örneklerinde, oyun- ların oynanışı mitik ögelerle benzer nitelikler sergiler ve mitolojiyi canlandırır. Tüm bu özellikleriyle oyun gündelik hayatın dışında fakat gündelik hayata yönelik işlevleri bulunan kültürel bir olgudur. Geleneksel oyun- lar, o oyunu kendine ait kabul edip oynayan topluluğun mitik birikimini ve düşünce tarzını gerçek yaşama yö- nelik biçimde bünyesinde barındırmaktadır. Bir oyunun mitik özellikleri ve oynanışının işlevsel açıdan yorum- lanması oyunun bütüncül olarak ne anlama geldiğini gösterecektir. Oyunların bu özellikleri Türk dünyası gele- neksel oyunlarında da kendini göstermektedir. Bu özelliklerin gösterilmesi ve sergilenmesi açısından bu maka- lede “Mor Menekşe” inceleme malzemesi seçilmiş, sözel dokusu ve oynanışı mit ve hayat ilişkisi bağlamında işlevsel olarak incelenmiştir. İlk olarak geleneksel oyunların mitik özellikleri ile hayata dair nitelikleri belirtil- miş; ardından Türk dünyası geleneksel oyunlarından “Mor Menekşe”nin genel özelliklerine kısaca değinilip sözel dokusuyla ilgili bilgi verilmiştir. Daha sonra oyunun sözel dokusunun Türk mitik tasavvuruna göre özel- likleri belirtilmiştir. “Mor Menekşe” oyununun oyun içi tekerlemesinin Türk mitolojisinin doğa ve evrene dair görüşlerini taşıdığı, bitkilerle ve ağaç kültüyle ilgili özelliklere sahip olduğu belirtilmiş, oyunun sözel dokusu- nun Türk mitolojisindeki doğa, yaşam, birlik, beraberlik, bolluk ve bereket ile kaos ve kozmos sembolizmine sahip olduğu gösterilmiştir. Ardından oyunun oynanışı hakkında bilgi verilip özellikleri yorumlanmış, bu yo- rumlamada oyun, birey ve toplum ilişkisinde ele alınarak oyundan hareketle bireyin kendini kanıtlaması, grup aidiyeti, grupla iş birliği, toplumsal gruplar arası ilişkiler irdelenmiş ve sembolik bir kaos ve kozmos incelemesi yapılmıştır. Oyunun sözel dokusunda yer alan tekerlemenin mitik arka planı hayatla ilgilidir. Oyunun oynanışı da oyuncu için bir hayat provası niteliğindedir. Bu sebeple sözel dokudaki mitik anlam ve oyunun eylemlerin- deki gerçek hareketlerin yorumu birlikte düşünülmüştür. Oyun, sözel doku ve oynanış olmak üzere söz ve ha- rekete dayalı iki kısımda incelenmiştir. Sözel dokuda ve oynanıştaki özellikler belirlenirken her aşamada düze- nin kurulması ve bozulması olarak tanımlanabilecek “mikro-kozmos” ve “mikro-kaos” ifadeleriyle adlandıra- bileceğimiz durumlara bağlı olarak tasnif edilmiştir. Oyunun söz ve hareket özellikleri düzenin kurulması ve bozulmasıyla ve mitik anlamla ilişkili değerlendirilmiştir. Sonuç olarak oyunun Türk mitolojisindeki hayatla ve doğayla ilgili bilgiyi sözel dokusunda ve oynanışında gösterdiği ve oyunun Türk kültüründeki birikimle işlevsel olarak insanı, bireysel ve toplumsal bütünlük bakımından hayata hazırlama özelliği incelenmiştir.

 • Open Access English
  Authors: 
  Özer, Nezaket Ezgi; İlhan, Betül; Güneri, Pelin; Vardarlı, Aslı Tetik; Veral, Ali;
  Country: Turkey

  Purpose: To determine adiponectin and leptin expression levels in samples from healthy, dysplastic and cancerous oral lesions and to investigate the potential role of these biomarkers in oral cancer development. Methods: Tissue samples from the archives which were histologically diagnosed as oral squamous cell carcinoma (OSCC) (n=24), oral dysplasia (n=12) and healthy tissue (n=16) were included. The concentration and purity of samples were determined after total RNA extraction. Thereafter, cDNA synthesis was performed. The differences between expression levels were evaluated with qPCR. Expression levels related to OSCC were performed according to normalizing gene ACTB. 2 ? ??CT method was used for comparison of expression levels. Student t-test was used to compare the differences in gene expression levels between groups, using 2 ? ??CT value for each gene. Results: Adiponectin and leptin expression levels were decreased by 1.09 (p = 0.49) and 10.3 (p = 0.22), respectively, in OSCC group, however differences were not statistically signi?cant. The level of adiponectin expression decreased by 1.65 times (p = 0.62) and leptin expression increased by 3 times (p = 0.30) in the dysplasia group. When OSCC and dysplasia groups were compared, it was found that the level of adiponectin expression increased by 1.52 times (p = 0.99) and the level of leptin expression decreased by 30.94 times (p = 0.16) in the OSCC group. The samples were re-grouped as increased risk (OSCC+dysplasia) (n=36) and healthy (n=16) and a decrease by 16.5 (p= 0.3) in leptin expression and an increase by 1.14 (p= 0.6) in adiponectin expression was observed in the increased risk group compared to the healthy group. Conclusion: In tissue samples diagnosed as healthy, dysplastic and OSCC, expression levels for leptin and adiponectin have not been compared before. The results revealed a decrease in leptin expression and an increase in adiponectin expression in increased risk group.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Ekici, Metin; Temizkan, Emilia;
  Country: Turkey

  Birbirine bağlı olan gelenek ve kültürel miras kavramları bir toplumun kimlik oluşumunda büyük rol oynamaktadır; özellikle de 600 seneden fazla Hristiyan Slav toplumları arasında yaşayan küçük bir Müslüman Türk azınlığı söz konusu olduğunda sahip olunan gelenekleri yaşatmak daha da önemli hâle gelmektedir. Bu makalede inceleme konusu edilen Polonya, Litvanya ve Belarus (PLB)’ta yaşayan Tatar Türkleri, Doğu Avrupa’dadır ve bu bölge, Türk Dünyası adını verdiğimiz büyük coğrafyanın en batısında yer almaktadır. Makalede; Polonya Litvanya ve Belarus Tatarlarının geçiş törenleriyle ilgili geleneklerini ve bunların Tatar kimliğinin oluşumu ve bazı değişimlerle yaşatılarak korunmasının ve bazılarının yeniden canlandırılarak sürdürülmesinin rolünü değerlendirdik. “Polonya, Litvanya ve Belarus Tatarlarında Halk İnanmaları ve Uygu- lamaları” adlı doktora çalışmasından üretilen bu makalede, Tatarların eski ve yeni yazılı kaynaklarından ve alanda derleme çalışmasıyla kaynak kişilerden elde ettiğimiz verileri kullandık. Polonya, Litvanya ve Belarus Tatarlarının gelenekleri ve ritüelleriyle ilgili önemli kaynaklardan biri el yazmalarıdır. Bunların içerisinde eskiden ve günümüzde yapılan törenlere, gündelik ve dinî hayata dair önemli bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca günümüzde icra edilmeyen bazı gelenekler de bu yazmalarda anlatılmaktadır. El yazmaları, Tatarların haya- tında önemli rol oynamakta; bu yazmalar yalnızca dinî bilgi aktarma aracı olarak değil, aynı zamanda kültürel kimlik ve etnik aidiyeti belirlemede de önemli rol oynamaktadır. Bu noktadan bakıldığında, sözü edilen el yazmaları Tatar kültürünün devamlılığını sağlayan birer hafıza mekânları gibi değerlendirilebilir. Bu eserler Arapça, Çağatayca ve Lehçe (bazen Rusça ya da Belarusça) olarak üç farklı dilde Arap harfleriyle yazılmıştır. Bu el yazmaları arasında; Kur’an, tefsir, “kitab (siyer-i nebi)”, “chamai?”, “hramotka (cevşen)” veya “nuska (muska)”, “da?awary (rulo şeklinde dualar)” ve “muhir (duvara asılan levha)” bulunmaktadır. Sözlü kaynaklar ise hâlen Polonya, Litvanya ve Belarus’ta yaşayan ve yaptığımız alan araştırmaları sırasında bize geçiş tören- leriyle ilgili inanma ve uygulamalar hakkında bilgi veren az sayıdaki Tatar Türkleridir. İncelemede elde edilen verileri toplamak için Polonya, Litvanya ve Belarus’ta gerçekleştirdiğimiz alan araştırmasında; görüşme, katılarak gözleme şeklinde derleme yöntemleri kullanılmıştır. 2016-2018 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz bu alan araştırmaları sırasında söz konusu kimliğin sürdürülmesine ve korunmasına katkı sağlayan birçok törene katılma fırsatımız oldu. Derleme yapmak için kaynak kişilerin seçiminde titizlik gösterilmiş, gözlem yoluyla elde edilen gelenek ve ritüeller hakkındaki bilgileri doğrulama ya da zamanla nasıl bir değişime uğradıklarını değerlendirmek için görüşme (mülakat) yoluyla elde edilen veriler kullanılmıştır. PLB Tatarları, Slav topraklarına yerleştirildiklerinden bir süre sonra aile ortamı dışında ana dillerini kullanma imkânı bula- mamış ve yerel halkla sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel ilişki kurabilmek için Lehçe (Polonya’nın resmî dili) ya da yaşadıkları bölgedeki diğer yerel dilleri kullanmak zorunda kalmışlardır. PLB Tatarlarının yaşadığı ülkelerin belli bir süre Sovyet rejimi içinde kalması da PLB Tatarları üzerinde pek çok olumsuz etki yaratmış; Sovyet rejiminin getirdiği çeşitli yasaklar nedeniyle milli kimliklerini daha çok geçiş törenleriyle ilgili gele- nekler ve ritüellerde yaşatmaya çalışmışlardır. Bu nedenle, çoğu geleneği din ve inanç unsuru olarak sürdür- mekte ve korumaya çalışmaktadırlar. Ayrıca etnik kimliklerini yeniden canlandırmak için Kırım ve Kazan Tatarları ya da Türkiye’de yaşayan Tatarlar ile etkileşimleri çerçvesinde bazı geleneklerini son yıllarda yeni- den canlandırmaya çalıştıkları da araştırmalarımız sırasındaki tespitlerimizdendir. PLB Tatarlarının somut olmayan kültürel miras unsurlarını yaşatma ve belli bir kısmını yeniden canlandırma çabaları üç ülkeye da- ğılmış olan Tatar Türklerinin kendi kimliklerini yaşatma mücadelesi olarak değerlendirilmelidir.

 • Open Access English
  Authors: 
  Köse, Can; Erışık, Derya; Vatansever, H. Seda; Özbilgin, Kemal; İnan, Sevinç; Kırmaz, Cengiz; Gürel, Çevik;
  Country: Turkey

  Objective: The implantation period of gestation is a complex process in which numerous molecular pathways play a role. The Janus kinase/signal transducers and activators of transcription (JAK/STAT) pathway is one of the evolutionarily conserved cascades used to transduce a multitude signals for several biological events such as implantation and uterine receptivity. Previous studies have indicated that the implantation process is disrupted by the lack of proteins involved in this pathway. However, our literature knowledge showed that there is no study evaluated the expression of JAK/STAT signaling pathwayassociated proteins during the implantation period. This study investigated the expression patterns of JAK/STAT signaling pathway-associated proteins in rats by immunohistochemical (IHC) staining according to gestational days. Methods: In this study, thirty Wistar Albino rats weighing 250-300 g, without any problems in their menstrual cycles, were used. The pregnant animals were sacrificed on the 4th, 5th, and 6th days and histochemical and IHC analysis were performed on the uterine tissues taken from these animals. Results: In this study, protein expression of JAK1, JAK2, JAK3, STAT2, STAT3, STAT4, STAT5, and STAT6 belonging to the JAK/STAT pathway was evaluated in the uterine surface epithelium, gland structures, antimesometrial region, cells of the immune system, myometrium, mesometrial region and decidual cells, which are associated with the implantation process. The result of this evaluation reveals that the expression levels of these proteins in the JAK/STAT pathway vary in different days of the implantation period in implantation-related structures. Conclusion: This study indicates that JAK/STAT signaling pathway-associated proteins can function actively in the regulation of the immunological response of the uterus and embryo-uterus interaction during the implantation period in rats. However, the findings obtained from advanced research on JAK/STAT pathway can be used for treating recurrent pregnancy failures and in enhancing assisted reproductive technology.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access English
  Authors: 
  Pınarcı, Cihat; Bayraktaroğlu, Selen;
  Country: Turkey

  Although they are rare, left coronary artery anomalies can cause complications with high mortality, including arrhythmia and cardiac arrest. Left main coronary artery originates from the non-coronary sinus abnormality is rarely observed. This abnormality has been defined as a benign pathology in the past, although it is described in the literature to cause morbidity and mortality in some cases. We present very rare case of the left main coronary artery arising from non-coronary sinus detected on CCTA.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
2,450 Research products, page 1 of 245
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Taghiyeva, Aida; Çınar, Celal; Oran, İsmail;
  Country: Turkey

  Akut inme bulgularıyla hastaneye başvuran COVİD-19’ lu bir hastada servikal internal karotis arter ve intrakranial arteriyel yatakta (orta serebral arter M2 segmenti) akut tromboembolinin BT anjiografi bulguları sunulmuştur.

 • Open Access English
  Authors: 
  Güven, Mertcan; Oral, Aylin; Tamsel, Sadık; Akgün, Ayşegül;
  Country: Turkey

  A 71-year-old male patient was diagnosed with papillary carcinoma follicular variant after bilateral total thyroidectomy and radioactive iodine treatment was applied. The post-therapeutic whole-body scan demonstrated a focal 131-I uptake in the right lobe of the liver in the right upper quadrant of the abdomen. Single-photon emission computed tomography/computed tomography (SPECT/CT) was performed to determine the precise localization of 131-I uptake. It was understood that the identified focal 131-I activity was due to cholelithiasis. In the same period, free-floating gallstones in the lumen and the gallbladder neck were observed on the abdominal ultrasonography.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Üstün, Çağatay; Özçiftçi, Seçil;
  Country: Turkey

  Türk diş hekimliği tarihinde, 57 yıllık akademik hayatında, pek çok konuda çalışma yaparak bilimsel eserler yazmış Prof. Dr. Suat İsmail Gürkan’ın farklı bir yeri vardır. Diş hekimliğinin ülkemizdeki akademik gelişim süreçlerinde etkin rol alarak, bugünlere gelmesine katkı sağlamış bu şahsiyetin yaşam öyküsü hakkında farklı periyodiklerde yazılmış makalelere rastlamak mümkündür. Ancak bu kez Prof. Dr. Suat İsmail Gürkan’ı biraz daha geniş tanıtmaya olanak sağlayan ve tarihsel değeri olan yeni materyalleri kapsayan bilimsel bir çalışma hazırlanmıştır. Halen hayatta olan oğlu, diş hekimi Doç. Dr. Yalçın İsmail Gürkan, 2018 yılında babasıyla ilgili yeni bilgileri içeren dokümanların bir kopyasını Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı arşiviyle paylaşmıştır. Yeni bilgiler içeren bu kaynakların, bilimsel literatürde okuyucuların ve araştırmacıların yararlanması için, yayınlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Tıp ve diş hekimliği tarihinin temel amaçlarından olan eskinin yeniye tanıtılması ve doğru bir şekilde nakledilmesi ihtiyacı, mevcut bilginin bilim insanlarına örnek teşkil edecek şekilde sunulmasını ve kayıtlara geçmesini gerektirmektedir. Ülkemizde genel cerrahi alanında hekim olarak tanınan Ord. Prof. Dr. Kâzım İsmail Gürkan’ın kardeşi ve ülkemizde 1964 yılında kurulan ilk diş hekimliği fakültesinin dekanı olması sebebiyle Prof. Dr. Suat İsmail Gürkan’ın diş hekimliği alanındaki gayreti ve başarıları yadırganmamalıdır. Sadece diş hekimi olarak değil, aynı zamanda bir besteci ve çalışma alanıyla ilgili tarihsel materyalleri ve kitapları bir koleksiyoner gibi toplayan ve saklayan Prof. Dr. Suat İsmail Gürkan çok yönlülüğüyle ülkemizdeki ender rastlanılan bir bilim insanıdır. Bu makalede onun yaşam öyküsünün, ona ait nadir resimlerin ve kitap kapaklarının yayınlanması amaçlanmıştır.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Ertem, Gül; Paker, Selin;
  Country: Turkey

  Amaç: Bu araştırmanın amacı, kadınların doğum hakkındaki temel inançlarını değerlendirmek üzere geliştirilmiş Doğum İnançları Ölçeği’nin (DİÖ) kültürümüze uyarlanarak geçerlilik ve güvenirliğinin belirlenmesidir. Yöntem: Çalışma Mart 2017-Haziran 2018 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir eğitim ve araştırma hastanesinin kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran gebelerle gerçekleştirilen metodolojik bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini dahil edilme kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden tüm gebeler oluşturmuştur. Veriler yüz yüze görüşme yöntemi ile 205 gebeye Birey Tanıtım Formu ve DİÖ kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Çevirisi yapılan maddelere yönelik uzman puanları ile Kapsam Geçerlik İndeksi Davis tekniğine göre hesaplanmış ve tüm maddeler 0,80’in üzerinde bulunmuştur. Yapı geçerliliği için açıklayıcı faktör analizi ile doğrulayıcı faktör analizi uygulanarak ölçeğin iki faktör altında toplandığı saptanmıştır. Ölçeğin güvenirlik analizleri doğrultusunda birinci alt boyut için Cronbach alfa katsayısı 0,890; ikinci alt boyut için Cronbach alfa katsayısı 0,868 bulunmuştur. Zamana karşı değişmezliğin değerlendirildiği test-tekrar test sınıf içi korelasyon katsayıları birinci alt boyut için 0,993, ikinci alt boyut için 0,984 olarak belirlenmiştir. İki faktör arasındaki ilişki negatif yönde 0,752 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Sonuç: Uyarlaması yapılan DİÖ alanda kullanılabilecek yüksek düzeyde geçerli ve güvenilir bir araçtır. Ülkemizde özellikle artan sezaryen davranışlarının ardında yatan inançları belirlemek amacıyla kullanılması önerilmektedir.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Ekizalioğlu, Duygu Doğa; Bayraktaroğlu, Selen; Posacıoğlu, Hakan;
  Country: Turkey

  Zaman içerisinde görüntüleme yöntemlerinin kullanım sıklığının artması ile rastlantısal olarak saptanan solid renal kitlelerin sayısı artmıştır. Doğru tanı, tedavi ve takip süreci için rastlantısal solid renal kitlelerin karakterizasyonları oldukça önemlidir (1). Primer renal neoplazilerin yaklaşık %80-90’ını oluşturan renal hücreli kanser, en yaygın solid renal neoplazi olarak bilinmekte ve sık teşhis edilen yetişkin kanserlerinin arasında yer almaktadır. Renal hücreli kanser, tümör trombüsü yolu ile renal venlere, ana renal vene, vena kava inferior’a ve potansiyel olarak sağ atriyuma uzanım gösterme eğilimindedir. Vena kava inferior’a uzanım gösteren tümör trombüslerinin ise sadece %10’u sağ atriuma ulaşmaktadır (2). Renal hücreli kansere eşlik eden malign trombüs uzanımı, planlanan cerrahi tedavinin merkezinde yer almakta, bu nedenle de görüntüleme yöntemleri ile malign trombüsün saptanması ve uzanımının değerlendirilmesi oldukça önem arz etmektedir.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Sarpkaya, Seçkin;
  Country: Turkey

  Geleneksel oyunlar insanlığın tarih sahnesindeki başlangıcından beri kültürün temel ögeleri arasındadır. Oyunun fiziksel, biyolojik, bireysel, toplumsal ve kültürel tarafları vardır. Birçok oyunun kökeninde ritüeller, merasimler ve uygulamalar vardır. Oyunların sözel dokularında mitik ögeler görülmektedir. Oyunların bu özel- likleri zaman içinde gizlenmiş, her bir oyun eylemi sadece birer oyun olarak özellikle çocukların geleneksel dünyasında ve sosyokültürel yapısında yaşamaya devam etmiştir. Bunun yanında bazı oyun örneklerinde, oyun- ların oynanışı mitik ögelerle benzer nitelikler sergiler ve mitolojiyi canlandırır. Tüm bu özellikleriyle oyun gündelik hayatın dışında fakat gündelik hayata yönelik işlevleri bulunan kültürel bir olgudur. Geleneksel oyun- lar, o oyunu kendine ait kabul edip oynayan topluluğun mitik birikimini ve düşünce tarzını gerçek yaşama yö- nelik biçimde bünyesinde barındırmaktadır. Bir oyunun mitik özellikleri ve oynanışının işlevsel açıdan yorum- lanması oyunun bütüncül olarak ne anlama geldiğini gösterecektir. Oyunların bu özellikleri Türk dünyası gele- neksel oyunlarında da kendini göstermektedir. Bu özelliklerin gösterilmesi ve sergilenmesi açısından bu maka- lede “Mor Menekşe” inceleme malzemesi seçilmiş, sözel dokusu ve oynanışı mit ve hayat ilişkisi bağlamında işlevsel olarak incelenmiştir. İlk olarak geleneksel oyunların mitik özellikleri ile hayata dair nitelikleri belirtil- miş; ardından Türk dünyası geleneksel oyunlarından “Mor Menekşe”nin genel özelliklerine kısaca değinilip sözel dokusuyla ilgili bilgi verilmiştir. Daha sonra oyunun sözel dokusunun Türk mitik tasavvuruna göre özel- likleri belirtilmiştir. “Mor Menekşe” oyununun oyun içi tekerlemesinin Türk mitolojisinin doğa ve evrene dair görüşlerini taşıdığı, bitkilerle ve ağaç kültüyle ilgili özelliklere sahip olduğu belirtilmiş, oyunun sözel dokusu- nun Türk mitolojisindeki doğa, yaşam, birlik, beraberlik, bolluk ve bereket ile kaos ve kozmos sembolizmine sahip olduğu gösterilmiştir. Ardından oyunun oynanışı hakkında bilgi verilip özellikleri yorumlanmış, bu yo- rumlamada oyun, birey ve toplum ilişkisinde ele alınarak oyundan hareketle bireyin kendini kanıtlaması, grup aidiyeti, grupla iş birliği, toplumsal gruplar arası ilişkiler irdelenmiş ve sembolik bir kaos ve kozmos incelemesi yapılmıştır. Oyunun sözel dokusunda yer alan tekerlemenin mitik arka planı hayatla ilgilidir. Oyunun oynanışı da oyuncu için bir hayat provası niteliğindedir. Bu sebeple sözel dokudaki mitik anlam ve oyunun eylemlerin- deki gerçek hareketlerin yorumu birlikte düşünülmüştür. Oyun, sözel doku ve oynanış olmak üzere söz ve ha- rekete dayalı iki kısımda incelenmiştir. Sözel dokuda ve oynanıştaki özellikler belirlenirken her aşamada düze- nin kurulması ve bozulması olarak tanımlanabilecek “mikro-kozmos” ve “mikro-kaos” ifadeleriyle adlandıra- bileceğimiz durumlara bağlı olarak tasnif edilmiştir. Oyunun söz ve hareket özellikleri düzenin kurulması ve bozulmasıyla ve mitik anlamla ilişkili değerlendirilmiştir. Sonuç olarak oyunun Türk mitolojisindeki hayatla ve doğayla ilgili bilgiyi sözel dokusunda ve oynanışında gösterdiği ve oyunun Türk kültüründeki birikimle işlevsel olarak insanı, bireysel ve toplumsal bütünlük bakımından hayata hazırlama özelliği incelenmiştir.

 • Open Access English
  Authors: 
  Özer, Nezaket Ezgi; İlhan, Betül; Güneri, Pelin; Vardarlı, Aslı Tetik; Veral, Ali;
  Country: Turkey

  Purpose: To determine adiponectin and leptin expression levels in samples from healthy, dysplastic and cancerous oral lesions and to investigate the potential role of these biomarkers in oral cancer development. Methods: Tissue samples from the archives which were histologically diagnosed as oral squamous cell carcinoma (OSCC) (n=24), oral dysplasia (n=12) and healthy tissue (n=16) were included. The concentration and purity of samples were determined after total RNA extraction. Thereafter, cDNA synthesis was performed. The differences between expression levels were evaluated with qPCR. Expression levels related to OSCC were performed according to normalizing gene ACTB. 2 ? ??CT method was used for comparison of expression levels. Student t-test was used to compare the differences in gene expression levels between groups, using 2 ? ??CT value for each gene. Results: Adiponectin and leptin expression levels were decreased by 1.09 (p = 0.49) and 10.3 (p = 0.22), respectively, in OSCC group, however differences were not statistically signi?cant. The level of adiponectin expression decreased by 1.65 times (p = 0.62) and leptin expression increased by 3 times (p = 0.30) in the dysplasia group. When OSCC and dysplasia groups were compared, it was found that the level of adiponectin expression increased by 1.52 times (p = 0.99) and the level of leptin expression decreased by 30.94 times (p = 0.16) in the OSCC group. The samples were re-grouped as increased risk (OSCC+dysplasia) (n=36) and healthy (n=16) and a decrease by 16.5 (p= 0.3) in leptin expression and an increase by 1.14 (p= 0.6) in adiponectin expression was observed in the increased risk group compared to the healthy group. Conclusion: In tissue samples diagnosed as healthy, dysplastic and OSCC, expression levels for leptin and adiponectin have not been compared before. The results revealed a decrease in leptin expression and an increase in adiponectin expression in increased risk group.

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Ekici, Metin; Temizkan, Emilia;
  Country: Turkey

  Birbirine bağlı olan gelenek ve kültürel miras kavramları bir toplumun kimlik oluşumunda büyük rol oynamaktadır; özellikle de 600 seneden fazla Hristiyan Slav toplumları arasında yaşayan küçük bir Müslüman Türk azınlığı söz konusu olduğunda sahip olunan gelenekleri yaşatmak daha da önemli hâle gelmektedir. Bu makalede inceleme konusu edilen Polonya, Litvanya ve Belarus (PLB)’ta yaşayan Tatar Türkleri, Doğu Avrupa’dadır ve bu bölge, Türk Dünyası adını verdiğimiz büyük coğrafyanın en batısında yer almaktadır. Makalede; Polonya Litvanya ve Belarus Tatarlarının geçiş törenleriyle ilgili geleneklerini ve bunların Tatar kimliğinin oluşumu ve bazı değişimlerle yaşatılarak korunmasının ve bazılarının yeniden canlandırılarak sürdürülmesinin rolünü değerlendirdik. “Polonya, Litvanya ve Belarus Tatarlarında Halk İnanmaları ve Uygu- lamaları” adlı doktora çalışmasından üretilen bu makalede, Tatarların eski ve yeni yazılı kaynaklarından ve alanda derleme çalışmasıyla kaynak kişilerden elde ettiğimiz verileri kullandık. Polonya, Litvanya ve Belarus Tatarlarının gelenekleri ve ritüelleriyle ilgili önemli kaynaklardan biri el yazmalarıdır. Bunların içerisinde eskiden ve günümüzde yapılan törenlere, gündelik ve dinî hayata dair önemli bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca günümüzde icra edilmeyen bazı gelenekler de bu yazmalarda anlatılmaktadır. El yazmaları, Tatarların haya- tında önemli rol oynamakta; bu yazmalar yalnızca dinî bilgi aktarma aracı olarak değil, aynı zamanda kültürel kimlik ve etnik aidiyeti belirlemede de önemli rol oynamaktadır. Bu noktadan bakıldığında, sözü edilen el yazmaları Tatar kültürünün devamlılığını sağlayan birer hafıza mekânları gibi değerlendirilebilir. Bu eserler Arapça, Çağatayca ve Lehçe (bazen Rusça ya da Belarusça) olarak üç farklı dilde Arap harfleriyle yazılmıştır. Bu el yazmaları arasında; Kur’an, tefsir, “kitab (siyer-i nebi)”, “chamai?”, “hramotka (cevşen)” veya “nuska (muska)”, “da?awary (rulo şeklinde dualar)” ve “muhir (duvara asılan levha)” bulunmaktadır. Sözlü kaynaklar ise hâlen Polonya, Litvanya ve Belarus’ta yaşayan ve yaptığımız alan araştırmaları sırasında bize geçiş tören- leriyle ilgili inanma ve uygulamalar hakkında bilgi veren az sayıdaki Tatar Türkleridir. İncelemede elde edilen verileri toplamak için Polonya, Litvanya ve Belarus’ta gerçekleştirdiğimiz alan araştırmasında; görüşme, katılarak gözleme şeklinde derleme yöntemleri kullanılmıştır. 2016-2018 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz bu alan araştırmaları sırasında söz konusu kimliğin sürdürülmesine ve korunmasına katkı sağlayan birçok törene katılma fırsatımız oldu. Derleme yapmak için kaynak kişilerin seçiminde titizlik gösterilmiş, gözlem yoluyla elde edilen gelenek ve ritüeller hakkındaki bilgileri doğrulama ya da zamanla nasıl bir değişime uğradıklarını değerlendirmek için görüşme (mülakat) yoluyla elde edilen veriler kullanılmıştır. PLB Tatarları, Slav topraklarına yerleştirildiklerinden bir süre sonra aile ortamı dışında ana dillerini kullanma imkânı bula- mamış ve yerel halkla sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel ilişki kurabilmek için Lehçe (Polonya’nın resmî dili) ya da yaşadıkları bölgedeki diğer yerel dilleri kullanmak zorunda kalmışlardır. PLB Tatarlarının yaşadığı ülkelerin belli bir süre Sovyet rejimi içinde kalması da PLB Tatarları üzerinde pek çok olumsuz etki yaratmış; Sovyet rejiminin getirdiği çeşitli yasaklar nedeniyle milli kimliklerini daha çok geçiş törenleriyle ilgili gele- nekler ve ritüellerde yaşatmaya çalışmışlardır. Bu nedenle, çoğu geleneği din ve inanç unsuru olarak sürdür- mekte ve korumaya çalışmaktadırlar. Ayrıca etnik kimliklerini yeniden canlandırmak için Kırım ve Kazan Tatarları ya da Türkiye’de yaşayan Tatarlar ile etkileşimleri çerçvesinde bazı geleneklerini son yıllarda yeni- den canlandırmaya çalıştıkları da araştırmalarımız sırasındaki tespitlerimizdendir. PLB Tatarlarının somut olmayan kültürel miras unsurlarını yaşatma ve belli bir kısmını yeniden canlandırma çabaları üç ülkeye da- ğılmış olan Tatar Türklerinin kendi kimliklerini yaşatma mücadelesi olarak değerlendirilmelidir.

 • Open Access English
  Authors: 
  Köse, Can; Erışık, Derya; Vatansever, H. Seda; Özbilgin, Kemal; İnan, Sevinç; Kırmaz, Cengiz; Gürel, Çevik;
  Country: Turkey

  Objective: The implantation period of gestation is a complex process in which numerous molecular pathways play a role. The Janus kinase/signal transducers and activators of transcription (JAK/STAT) pathway is one of the evolutionarily conserved cascades used to transduce a multitude signals for several biological events such as implantation and uterine receptivity. Previous studies have indicated that the implantation process is disrupted by the lack of proteins involved in this pathway. However, our literature knowledge showed that there is no study evaluated the expression of JAK/STAT signaling pathwayassociated proteins during the implantation period. This study investigated the expression patterns of JAK/STAT signaling pathway-associated proteins in rats by immunohistochemical (IHC) staining according to gestational days. Methods: In this study, thirty Wistar Albino rats weighing 250-300 g, without any problems in their menstrual cycles, were used. The pregnant animals were sacrificed on the 4th, 5th, and 6th days and histochemical and IHC analysis were performed on the uterine tissues taken from these animals. Results: In this study, protein expression of JAK1, JAK2, JAK3, STAT2, STAT3, STAT4, STAT5, and STAT6 belonging to the JAK/STAT pathway was evaluated in the uterine surface epithelium, gland structures, antimesometrial region, cells of the immune system, myometrium, mesometrial region and decidual cells, which are associated with the implantation process. The result of this evaluation reveals that the expression levels of these proteins in the JAK/STAT pathway vary in different days of the implantation period in implantation-related structures. Conclusion: This study indicates that JAK/STAT signaling pathway-associated proteins can function actively in the regulation of the immunological response of the uterus and embryo-uterus interaction during the implantation period in rats. However, the findings obtained from advanced research on JAK/STAT pathway can be used for treating recurrent pregnancy failures and in enhancing assisted reproductive technology.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access English
  Authors: 
  Pınarcı, Cihat; Bayraktaroğlu, Selen;
  Country: Turkey

  Although they are rare, left coronary artery anomalies can cause complications with high mortality, including arrhythmia and cardiac arrest. Left main coronary artery originates from the non-coronary sinus abnormality is rarely observed. This abnormality has been defined as a benign pathology in the past, although it is described in the literature to cause morbidity and mortality in some cases. We present very rare case of the left main coronary artery arising from non-coronary sinus detected on CCTA.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.