Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
30,639 Research products, page 1 of 3,064

 • Research software
 • Other research products
 • CZ
 • Digital Library University of West Bohemia

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access English
  Authors: 
  Dryková, Blanka;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Czech
  Authors: 
  Vostrá, Zuzana;
  Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
  Country: Czech Republic
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Poláčková, Pavla;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Téma mojí bakalářské práce je Kulturní život v Klatovech v letech 1918-1938. Toto zaměření jsem si vybrala, protože mě zajímá život za první republiky a rozvoj kultury v Klatovech v tomto období. Práce bude rozdělena na čtyři kapitoly: definice kultury a kulturního života, spolky různých kategorií působících ve městě v daném období, kultura v Klatovech během první republiky a situace ve městě ke konci první republiky. Budu se také krátce zabývat divadlem a knihovnictvím v tomto období a porovnávat divadla v Lounech a v Klatovech. Cílem práce tedy bude zmapování kulturní situace v Klatovech ve zvoleném období a jeho zhodnocení. Obhájeno The topic of my bachelor thesis is Cultural life in Klatovy in the years 1918-1938. I chose this focus because I am interested in life during the First Republic and the development of culture in Klatovy during this period. The work will be divided into four chapters: definition of culture and cultural life, associations of various categories operating in the city in the period, culture in Klatovy during the First Republic and the situation in the city at the end of the First Republic. I will also deal briefly with theater and librarianship in this period and compare theaters in Louny and Klatovy. The aim of the work will be to map the cultural situation in Klatovy in the selected period and its evaluation.

 • Open Access English
  Authors: 
  Brause, Christoph; Doan, Trung Duy; Holub, Přemysl; Kabela, Adam; Ryjáček, Zdeněk; Schiermeyer, Ingo; Vrána, Petr;
  Publisher: Elsevier
  Country: Czech Republic

  For every graph X, we consider the class of all connected {K(1,3), X}-free graphs which are distinct from an odd cycle and have independence number at least 4, and we show that all graphs in the class are perfect if and only if X is an induced subgraph of some of P6, K1 ∪ P5, 2P3, Z2 or K1 ∪ Z1. Furthermore, for X chosen as 2K1 ∪ K3, we list all eight imperfect graphs belonging to the class; and for every other choice of X, we show that there are infinitely many such graphs. In addition, for X chosen as B(1,2), we describe the structure of all imperfect graphs in the class.

 • Open Access English
  Authors: 
  Fabianková, Klára;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Czech
  Authors: 
  Škop, Martin;
  Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni ve společnosti Wolters Kluwer
  Country: Czech Republic
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Pankowská, Anna;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Voříšková, Kristýna;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Čiháková, Adéla; Simbartl, Petr;
  Publisher: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Vydavateľstvo ŠafárikPress
  Country: Czech Republic

  Tento příspěvek prezentuje ukázku rozvoje a testování jemné motoriky za pomoci vlastních vyrobených didaktických desek. Každá deska je tematicky zaměřená a není složité si podobné desky vyrobit. První deska obsahuje zapínání, které nalezneme na oblečení i běžných potřebách jako je například batoh. Druhá deska procvičuje části z domácnosti od vypínače po vodovodní kohoutek. Poslední deska je zaměřena především za zamykací mechanismy. Popisujeme tak možnosti použití těchto desek. Součástí bylo i testování jemné motoriky dětí ve věku 4 a 5 let v MŠ. Každé dítě pracovalo samostatně. Celkový vzorek byl 42. Uvádíme výsledky nejsložitějších součástí, kdy doporučujeme, aby se další deska zaměřila na nejsložitější součásti, avšak musíme brát v potaz motivaci dětí. Rozdíl ve výsledcích jemné motoriky dle pohlaví nebyl prokázán. The article presents an example of fine motor skills development and testing by using self-made didactic boards. Each board is oriented on a specific topic and the production of such boards is not too complicated. The first board includes zipping, the one we usually find on a piece of clothes and ordinary items such as backpacks. The second board practises household items from a switch to a water tap. The last board is focused especially on lock mechanisms. This way the possibilities how to use the boards are described. A art of it was also the testing fine motor skills of children at the age of 4 and 5, carried out in the kindergarten. Each child worked independently. The total sample was 42. The results of the most complicated parts are presented and there is a recommendation to focus he next board on the most complicated parts. Yet the motivation of children has to be considered. There was no provable difference between sex in the results of fine motor skills.

 • Other research product . 2022
  Open Access Czech
  Authors: 
  Formanová, Nikola;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  VŠKP se zabývá vývojem pojmu součásti věci jako objektu občanskoprávních vztahů, především z pohledu změny právních předpisů na území České republiky od přijetí obecného zákoníku občanského (ABGB) až do současnosti. Na praktických příkladech je ukazováno, jak se měnil obsah pojmu součásti, a jak se v důsledku změny právní úpravy změnila součást věci v samostatnou věc a zase zpět. VKŠP obsahuje analýzu založenou na interpretaci judikatury a právních norem. Obhájeno This work is about development of the part of the thing as object of civil law relations, especially from the perspective of changes of legislation on the territory if the Czech republic from adoption The General Civil Code to the present days. Using practical examples is shown how the content of the term has changed. How it happened, that the part of the matter was separate thing and vice versa, as a result of a change in legislation. The work contains the analysis based on the interpretation of case law and legal norms. In the end of this work we can found comparation of both terms - part of the thing and the accesory and their interrelation.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.