Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
55 Research products, page 1 of 6

 • Publications
 • Open Access
 • EU
 • Norwegian

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Taraldsen, Kristin; Helbostad, Jorunn L; Johnsen, Lars Gunnar; Saltvedt, Ingvild; Vereijken, Beatrix;
  Publisher: Zenodo
  Project: EC | MOBILISE-D (820820), EC | MOBILISE-D (820820)

  The article describes the work done in the project with the patients in the Trondheim setup - With access to new smart body-worn digital technology it has become possible to examine mobility not only in the lab but in everyday life. This work was supported by the Mobilise-D project that has received funding from the Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking under grant agreement No. 820820. This Joint Undertaking receives support from the European Union's Horizon 2020 research and innovation program and the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA). Content in this publication reflects the authors’ view and neither IMI nor the European Union, EFPIA, or any Associated Partners are responsible for any use that may be made of the information contained herein.

 • Publication . Master thesis . Thesis . 2021
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Lende, Juni Wenxian Hovde;
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Country: Norway
  Project: EC | SiEUGreen (774233), EC | SiEUGreen (774233)

  Urbant landbruk er for tiden veldig aktuelt, både til bruk i blågrønnestrukturer, som et ledd i bærekraftig utvikling og for matsikkerhet. Denne masteroppgaven er en undersøkelse av hva som er viktig i utformingen av blågrønt urbant landbruk. For å finne ut av dette har jeg formulert to mål for oppgaven. Det første målet er å utvikle prinsipper som fremmer urbant landbruk i byrom og parker. Utviklingen av disse prinsippene baserer seg på innhentet litteratur, kunnskap og teori. «De 12 kvalitetsprinsippene for gode rom med urban dyrking“ har stor overføringsverdi til andre likende prosjekter. Prinsippene mine har blitt videreutviklet fra Jan Gehls prinsipper, og inkluderer hans tankegang om byromskvaliteter. De tar utgangspunkt i urbant landbruk og hva som kreves for å lykkes med utformingen av blågrønne arealer med dyrking. Oppgaven er en del av forskningsprosjektet SiEUGreen som er tilknyttet utbyggingsprosjektet Cicignon Park i Fredrikstad, på den gamle Sykehustomta. Prosjektet er et storskala utbygging av en ny bydel som satser på bærekraft. Formålet til SiEUGreen er å bidra til bærekraftig utvikling ved hjelp av sirkulærøkonomi og matsikkerhet. Masteroppgavens andre mål er derfor teste «De 12 kvalitetsprinsippene for gode rom med urban dyrking» i prosjektet Cicignon Park. Hensikten er å tilrettelegge og programmere fire forskjellige type rom på tomta som kan benyttes til urbant landbruk og samtidig være en naturlig del av den blågrønne strukturen. ----------------------------------------- Urban agriculture is currently very relevant, both for use in blue-green-infrastructures, as part of sustainable development and for food security. This master thesis is an examination of how to design for blue-green urban agriculture. I have formulated two goals for this research. The first goal is to develop principles that promote urban agriculture in urban spaces and parks. The development of these principles is based on literature, knowledge and theory obtained. "The 12 quality principles for good spaces with urban farming" have great transfer value to other similar projects. My principles have been further developed from Jan Gehl's principles, and include his theories about urban space qualities. They are based on urban agriculture and what it takes to succeed in designing blue-green urban agriculture. The thesis is part of the SiEUGreen research project, which is associated with the Cicignon Park development project in Fredrikstad, at Sykehustomta. The project is a large-scale development of a new district that focuses on sustainability. The purpose of SiEUGreen is to contribute to sustainable development by means of circular economy and food security. The second objective of the master thesis is therefore to test “The 12 quality principles for good spaces with urban farming " in the Cicignon Park project. The purpose is to organize and program four different types of rooms on the site that can be used for urban agriculture, and at the same time be a natural part of the blue-green infrastructure.

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Meuwissen, Miranda;
  Publisher: Zenodo
  Project: EC | SURE-Farm (727520), EC | SURE-Farm (727520)

  Generasjonsfornyelse er en viktig byggestein i landbrukssystemets motstandskraft på lengre sikt. Motsatt er det bare attraktivt for den yngre generasjonen å gå inn i landbrukssystemene hvis de kan tilby et fremtidsperspektiv. Innenfor EU varierer de regionale landbrukssystemene enormt når det gjelder organisatoriske og demografiske kjennetegn, produksjonssystemer og lokale naturgitte, institusjonelle og infrastrukturelle betingelser. Generasjonsfornyelse er derfor mangefasettert og knyttet til mange ulike problemstillinger, for eksempel om og hvordan gårder skal organisere gårdsovertakelse, hvordan gårder kan sikre tilgjengelighet av en tilstrekkelig arbeidsstyrke, hvordan de kan tilpasse seg og forberede seg på generasjonsmessige og demografiske endringer, og hvordan den yngre generasjonen kan dra nytte av opplærings- og sysselsettingsmulighetene i landbrukssektoren. Dette kortfattede sammendraget er drevet av viktige funn i SURE Farm-prosjektet, og har som mål å øke bevisstheten blant bønder og interessenter om muligheter og utfordringer knyttet til de ulike aspektene ved generasjonsfornyelse. EU; no; contact: miranda.meuwissen@wur.nl

 • Publication . Other literature type . Conference object . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Ullern videregående skole;
  Publisher: Zenodo
  Project: EC | ACTION (824603), EC | ACTION (824603)

  This poster has been created by students of the Ullern Upper Secondary School, located in Oslo, Norway.

 • Publication . Other literature type . Conference object . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Ullern Videregående Skole;
  Publisher: Zenodo
  Project: EC | ACTION (824603), EC | ACTION (824603)

  This poster has been created by students of the Ullern Upper Secondary School, located in Oslo, Norway.

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Ullern videregående skole;
  Publisher: Zenodo
  Project: EC | ACTION (824603), EC | ACTION (824603)

  This poster has been created by students of the Ullern Upper Secondary School, located in Oslo, Norway.

 • Publication . Conference object . Other literature type . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Ullern Videregående Skole;
  Publisher: Zenodo
  Project: EC | ACTION (824603), EC | ACTION (824603)

  This poster has been created by students of the Ullern Upper Secondary School, located in Oslo, Norway.

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Ullern Videregående Skole;
  Publisher: Zenodo
  Project: EC | ACTION (824603), EC | ACTION (824603)

  This poster has been created by students of the Ullern Upper Secondary School, located in Oslo, Norway.

 • Publication . Conference object . Other literature type . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Ullern Videregående Skole;
  Publisher: Zenodo
  Project: EC | ACTION (824603), EC | ACTION (824603)

  This poster has been created by students of the Ullern Upper Secondary School, located in Oslo, Norway.

 • Publication . Other literature type . Conference object . 2020
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Ullern videregående skole;
  Publisher: Zenodo
  Project: EC | ACTION (824603), EC | ACTION (824603)

  This poster has been created by students of the Ullern Upper Secondary School, located in Oslo, Norway.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.