Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
281 Research products, page 1 of 29

 • Publications
 • Research software
 • Other research products
 • 2012-2021
 • English
 • Kemija u Industriji

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access English
  Authors: 
  Abla Bousselma; Dalila Abdessemed; Hichem Tahraoui; Abdeltif Amrane;
  Publisher: HAL CCSD
  Countries: Croatia, France, France

  Ovim istraživanjem obuhvaćeno je praćenje i modeliranje kinetike sušenja cjelovitih plodova marelice prethodno obrađenih otopinama saharoze, natrijeva klorida i natrijeva bisulfita. Sušenje je provedeno u mikrovalnoj pećnici pri različitim snagama (200, 400 i 800 W). Za predviđanje vremena sušenja (DT) i omjera vlage (MR) primijenjena su dva modela umjetne inteligencije: umjetna neuronska mreža (ANN) i prilagodljivi sustav neizrazitog zaključivanja zasnovanog na neuronskoj mreži (ANFIS). S druge strane, za predviđanje MR-a upotrijebljeno je 20 postojećih poluempirijskih modela te jedan koji su autori izradili sami. Rezultati su, kod sve tri primijenjene obrade, pokazali redukciju vremena sušenja s povećanjem snage mikrovalne pećnice. Tretman otopinom natrijeva klorida pokazao se najpogodnijim. Koeficijenti korelacije ANN modela za vrijeme sušenja (0,9992) i omjer vlage (0,9997) bili su viši nego kod ANFIS modela (0,9941 i 0,9995). Za dvadeset primijenjenih polu-empirijskih modela, tri modela pokazala su se podudarnim s rezultatima ovog istraživanja (modificirani model Hendersona i Pabisa, model Hendersona i Pabisa te model dvaju pojmova). Uspoređujući tri spomenuta modela i model predložen u ovom radu, kao i predviđanje MR-a ANN-om, uočeno je da je model predložen u radu najprikladniji za opisivanje kinetike sušenja marelice tretirane otopinom natrijeva klorida. Takvi rezultati ukazuju da bi se predloženi model potencijalno mogao ubuduće primjenjivati za simulaciji kinetike sušenja voća i povrća. This study involved monitoring and modelling the drying kinetics of whole apricots pre-treated with solutions of sucrose, NaCl, and sodium bisulphite. The drying was performed in a microwave oven at different power levels (200, 400, and 800 W). Two artificial intelligence models were used for the prediction of drying time (DT) and moisture ratio (MR): artificial neural network (ANN) and an adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS). On the other hand, the MR prediction was also done with 21 semi-empirical models, one of which we created. The results showed that the drying time decreased with the increase in microwave oven power for the three treatments. The treatment with NaCl was the most suitable for our work. The correlation coefficients of drying time (0.9992) and moisture ratio (0.9997) of ANN were high compared to the ANFIS model, which were 0.9941 and 0.9995, respectively. Among twenty semi-empirical models that were simulated, three models were fitted to our study (Henderson & Papis modified, Henderson & Pabis, and Two Terms). By comparing the three models adapted to our work and the model that we proposed, as well as ANN for MR prediction, it was observed that the model that we created was the most appropriate for describing the drying kinetics of NaCl-treated apricot. This solution opens the prospect of using this potential model to simulate fruit and vegetable drying kinetics in the future.

 • Open Access English
  Authors: 
  Gordana Pavlović;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  Arsen je polumetal (element 15. skupine elemenata u Periodičkoj tablici elemenata), te je očekivano da će tvoriti čitav niz spojeva različitih svojstava s obzirom na vrstu kemijske veze i strukturu. U kemijskim reakcijama iskazuje metalna i nemetalna svojstva. S obzirom na Paulingov koeficijent elektronegativnosti sličan nemetalima, tvori stabilne kovalentne spojeve i s najelektronegativnijim elementima, u spojevima stvara stabilnu kovalentnu vezu As–As te tvori organoarsenove spojeve sa stabilnom vezom As–C. Primjena arsenovih spojeva bila je u prošlosti raznovrsna i višestruka. Povijesni pregled otkrivanja i uporabe arsenovih spojeva jasno poučava da se razvoj spoznaja o kemiji arsena i arsenovih spojeva temelji na znanstvenim otkrićima i napretku znanosti općenito. Organoarsenovi spojevi u prošlosti rabljeni kao lijekovi, kasnije su, razvojem znanosti, odbačeni kao otrovni i zamijenjeni naprednijim, modernijim lijekovima čija se svojstva i uporaba više ne zasnivaju na empiriji. Anorganski spojevi arsena (posebice arsenovi sulfidni minerali) primjenjivali su se kao anorganski pigmenti u slikarstvu. Takvi primjeri upotrebe spojeva kroz povijest mogu se primijeniti u srednjoškolskoj nastavi kao primjer međupredmetnih tema u kojima se povezuje kemija arsena s ekološkim i toksikološkim temama te u povijesti umjetnosti. Slično postoji i u visokoškolskom obrazovanju, posebice gdje se izučava primijenjena anorganska kemija ili u povijesti medicine i farmakologije.

 • Open Access English
  Authors: 
  Ahmed Benyekhlef; Brahim Mohammedi; Salah Hanini; Mouloud Boumahdi; Ahmed Rezrazi; Maamar Laidi;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  Cilj ovog istraživanja bio je predvidjeti otpor prljanja primjenom umjetnih neuronskih mreža (ANN). Baza podataka za ANN modeliranje preuzeta je iz dostupne literature i sadrži podatke vezane uz prljanje kondenzacijskih cijevi u sustavu hlađenja morskom vodom u nuklearnoj elektrani. Sedam parametara korišteno je kao ulaz u neuronske mreže: bezdimenzijska temperatura morske vode, bezdimenzijski unutarnji ukupni koeficijent prijenosa topline, bezdimenzijski vanjski ukupni koeficijent prijenosa topline, bezdimenzijska temperatura kondenzatora, bezdimenzijski tlak u kondenzatoru, bezdimenzijska izlazna snaga i bezdimenzijska ukupna toplinska efikasnost. Kao izlaz uzet je bezdimenzijski otpor prljanja. Točnost modela potvrđena je statističkom analizom podudarnosti predviđenih i eksperimentalno dobivenih podataka. Rezultati su pokazali izvrsno slaganje u slučaju neuronske mreže sa 7 ulaza, 7 neurona u skrivenom sloju i 1 izlazom, uz korijen srednje kvadratne pogreške (RMSE) od 3,6588 ∙ 10–7, srednju apsolutnu postotnu pogrešku (MAPE) od 0,1295 % te visoki koeficijent determinacije (R2 = 0,99996). Nakon provedene analize osjetljivosti (sve ulazne varijable imale su snažan utjecaj na procjenu otpora prljanja), s ciljem kontrole prljanja, uspostavljen je model inverzne umjetne neuronske mreže (ANNi); model je pokazao dobro slaganje za različite vrijednosti bezdimenzijske temperature morske vode. Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. The aim of this study was to predict the fouling resistance (FR) using the artificial neural networks (ANN) approach. An experimental database collected from the literature regarding the fouling of condenser tubes cooling seawater of a nuclear power plant was used to build the ANN model. All models contained 7 inputs: dimensionless condenser cooling seawater temperature, dimensionless inside overall heat transfer coefficient, dimensionless outside overall heat transfer coefficient, dimensionless condenser temperature, dimensionless condenser pressure, dimensionless output power, and dimensionless overall thermal efficiency. Dimensionless fouling resistance was the output. The accuracy of the model was confirmed by comparing the predicted and experimental data. The results showed that ANN with a configuration of 7 input neurons, 7 hidden neurons, and 1 output neuron presented an excellent agreement, with the root mean squared error RMSE = 3.6588 ∙ 10–7, average absolute percentage error MAPE = 0.1295 %, and high determination coefficient of R2 = 0.99996. After conducting the sensitivity analysis (all input variables had strong effect on the estimation of the fouling resistance), in order to control the fouling, an inverse artificial neural network (ANNi) model was established, and showed good agreement in the case of different values of dimensionless condenser cooling seawater temperature. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 • Open Access English
  Authors: 
  Brahim Feraoun; Abd Elmouneïm Belhadj; Khaled Otmanine; Mounir Hammoudi;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  The aim of this study was the treatment of leachate from the Technical Landfill Centre Aïn Defla in Algeria, which presents a serious threat to the environment. Elimination of organic matter (expressed as chemical oxygen demand (COD) and biological oxygen demand (BOD5)), suspended matter (SM), mineral matter (phosphates and ammoniacal nitrogen), and heavy metals (zinc and iron) were experimentally studied using the coupling of oxidation (OP) and biosorption processes (BS). The analysis results showed that the leachate studied at pH 8.8 was very loaded in organic matter (turbidity of 553 NTU, SM = 820 mg l–1, COD = 9669 mg O2 l–1, and BOD5 = 8875 mg O2 l–1), in salts (EC = 19.4 mS cm–1), in ammoniacal nitrogen (2027 mg l–1), in phosphates (22.9 mg l–1), and in sulphates (750 mg l–1). It also contained significant amounts of heavy metals, notably zinc (4.21 mg l–1) and iron (47.5 mg l–1). The evolution of the physicochemical parameters during the treatment showed that, under the optimal conditions (T = 45 °C, [H2O2] = 1.6 mol l–1, volume fraction φ(H2O2) = 5 %, and [Fe3+] = 0.5 mmol l–1), the reduction in COD was about 99 %, the reduction in BOD5 was 100 %, the elimination of colloidal particles (SM) could reach 95 %, reduction in phosphates was 78 %, reduction in ammonium was 98 %, reduction in sulphates was 96 %, reduction in zinc was 92 %, and the reduction in iron was 98 %. Tema ovog istraživanja je obrada procjednih voda odlagališta otpada Aïn Defla u Alžiru, koje predstavljaju ozbiljnu prijetnju po okoliš. Ispitivano je uklanjanje organskih tvari (izraženo preko kemijske potrošnje kisika (KPK) i biološke potrošnje kisika (BPK5)), suspendiranih čestica (SČ), mineralnih tvari (fosfati i amonijačni dušik) i teških metala (cink i željezo) iz procjednih voda kombiniranjem procesa oksidacije i biosorpcije. Rezultati analiza pokazali su da je procjedna voda imala pH 8,8 te je bila jako opterećena organskom tvari (zamućenje = 553 NTU, SČ = 820 mg l–1; KPK = 9669 mg O2 l–1, te BPK5 = 8875 mg O2 l–1), u solima (EC = 19,4 mS cm–1), amonijačnim dušikom (2027 mg l–1), fosfatima (22,9 mg l–1) i sulfatima (750 mg l–1). Također sadržavala je i značajne količine teških metala, osobito cinka (4,21 mg l–1) i željeza (47,5 mg l–1). Iz fizikalno-kemijskih parametara praćenih tijekom obrade vidljivo je, pri optimalnim uvjetima (45 °C, [H2O2] = 1,6 mol l–1), volumni udio φ(H2O2) = 5 % i [Fe3+] = 0,5 mmol l–1), smanjenje KPK vrijednosti od 99 %, BPK5 vrijednosti od 100 %, smanjenje fosfata, amonijaka, sulfata, cinka i željeza za 78 %,98 %, 96 %, 92 %, odnosno 98 %. Također, 95,6 % suspendiranih čestica uklonjeno je tijekom obrade procjedne vode.

 • Publication . Article . Other literature type . 2021
  Open Access English
  Authors: 
  Ahmet Ozan Gezerman;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  Anhydrous ammonia is the most used raw material in chemical fertilizer production. In the fertilizer production process, during the transportation of anhydrous ammonia, pressure and temperature have to be kept under control. Transport and storage of anhydrous ammonia requires resistance to cryogenic conditions. Therefore, materials that are resistant to cryogenic conditions are preferred for the transport of ammonia. In this study, the kinetic energy of anhydrous ammonia transported under cryogenic conditions (−33 °C) was analysed and solutions proposed to minimize the problems such as cracking and corrosion occurring in the materials that form the structure of transportation and storage systems due to cryogenic conditions were discussed. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Bezvodni amonijak je najčešće korištena sirovina u proizvodnji kemijskog gnojiva. U procesu proizvodnje gnojiva, tijekom transporta bezvodnog amonijaka, tlak i temperatura moraju se držati pod kontrolom. Transport i skladištenje bezvodnog amonijaka zahtijevaju otpornost na kriogene uvjete. Stoga je za transport amonijaka poželjno upotrebljavati materijale otporne na takve uvjete. U ovom je istraživanju analizirana kinetička energija transporta bezvodnog amonijaka pri kriogenim uvjetima (−33 °C) te raspravljena rješenja predložena s ciljem minimalizacije problema do kojih dolazi uslijed izloženosti kriogenim uvjetima, poput pucanja i korozije materijala upotrijebljenog za izradu sustava za transport i skladištenje. Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.

 • Publication . Article . Other literature type . 2021
  Open Access English
  Authors: 
  Nenad Raos;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  Despite the fact that atomic, i.e. Van der Waals, ionic, and covalent radii are commonplace in chemical textbooks, their real, quantum-mechanical nature is blurred by simplified scholar definitions. The size of an atom may be defined, and calculated, in many ways (from atomic orbital density, bond lengths, microwave spectra, virial coefficient, Lennard-Jones potential), but whatever is calculated, or defined, the obtained value cannot be properly compared to the size of a macroscopic object. This paper stresses the need that students understand the real nature of quantum-chemical models, and not confuse various representations of molecular structure (molecular models) with the real atoms and molecules. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Iako se u školi uče iznosi ionskih, van der Waalsovih i kovalentnih radijusa, ne uči se što oni zapravo jesu – školske definicije prikrivaju njihovu pravu, kvantnomehaničku prirodu. U radu je ispitano značenje definicija veličine atoma te opisan njihov izvod: iz elektronske gustoće (povezane s funkcijom koju zovemo atomskom orbitalom), iz duljine kovalentne veze i položaja jezgara, iz prvog virijalnog koeficijenta jednadžbe realnog plina te Lennard-Jonesova potencijala (van der Waalsov radijus). Iz navedenog se vidi da se veličina atoma ne može jednoznačno definirati ili, točnije, da se ne može govoriti o veličini atoma na isti način na koji se govori o veličini makroskopskih objekata. Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.

 • Open Access English
  Authors: 
  Oluwayemisi Christiana Taiwo; Tinuade Jolaade Afolabi; Funmilayo Nihinlola Osuolale; Ayobami Olu Ajani; Olufunmilayo Abiola Aworanti; Olabanji Raphael Ogunleye; Abass Olanrewaju Alade;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  Batch adsorption process factors [contact time (20–150 min), adsorbent dosage (0.5–1.5 g), adsorbate concentration (5–30 mg l–1), and agitation rate (100–250 rpm)] were optimised based on D-optimal Design under the Response Surface Methodology (RSM) of the Design-Expert Software (7.6.8) for the removal of naphthalene from aqueous solution using adsorbent developed from Acetylated Waste Expanded Polystyrene (AWEPs). The maximum adsorption capacity (5.6608 mg g–1) achieved was well fitted to Dubinin-Radushkevich Isotherm (R2 = 0.9949). The SSE (< 0.05) and ARE (< 4.0 %) indicated pseudo-second-order as the most suitable model. This research has demonstrated the effectiveness of the WEPs for the removal of naphthalene from the aqueous solution. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Šaržni faktori procesa adsorpcije [vrijeme kontakta (20 – 150 min), doziranje adsorbenta (0,5 – 1,5 g), koncentracija adsorbata (5–30 mg l–1) i brzina miješanja (100–250 min–1)] optimizirani su na temelju D-optimalnog dizajna primjenom metodologije odzivne površine (RSM) programa Design-Expert (7.6.8) za uklanjanje naftalena iz vodene otopine pomoću adsorbenta razvijenog iz acetiliranog otpadnog ekspandiranog polistirena (AWEP). Ostvareni maksimalni adsorpcijski kapacitet (5,6608 mg g–1) dobro je prilagođen izotermi Dubinin-Radushkevich (R2 = 0,9949). SSE (< 0,05) i ARE (< 4,0 %) označili su pseudo-drugi red kao najprikladniji model. Ovo istraživanje pokazalo je učinkovitost WEP-a za uklanjanje naftalena iz vodene otopine. Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.

 • Open Access English
  Authors: 
  Šaćira Mandal;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  Both essential and heavy metals play important roles in human health and diseases. The aim of the present study was to determinate concentrations of essential and heavy metals, such as Na, K, Ca, Mg, Cu, Cr, Mn, Ni, Fe, Pb, Zn, and Cd, in the leaves of Mentha longifolia L. and Mentha × piperita L. The plant material samples were collected from six different locations in Bosnia and Herzegovina (B&H), at selected distances from heavy metal pollution sources. Wet digestion was applied for the dissolution of samples and essential and heavy metals concentrations were analysed by flame atomic absorption spectrometry and (FAAS). Results of the analysis (expressed as mg g–1) were obtained as follows: Na 2.08–4.12; K 14.85–22.54; Ca 9.06–15.53; Mg 1.93–3.12; Cu 0.01–0.05; Cr 0.70–0.90; Mn 0.02–0.09; Ni 1.10–7.00; Fe 0.06–1.11; Pb 0.10–0.90; Zn 0.01–0.04. The cadmium concentration in all samples was below the detection limit by FAAS. Strong correlation between Ni and Pb, as well as Ni and Fe, confirmed mostly environmental and processing influence/impact. In conclusion, Mentha longifolia L. and Mentha × piperita L. can be used in daily consumption considering the high content of essential metals Fe, Cu, Mg, and Zn, and their beneficial effects on normal body function. In addition, there is no risk of heavy metals to human health after consuming these samples due to lower concentrations. Esencijalni i teški metali imaju ključnu ulogu na ljudsko zdravlje i bolesti. Cilj ove studije bio je odrediti koncentracije esencijalnih i teških metala kao što su Na, K, Ca, Mg, Cu, Cr, Mn, Ni, Fe, Pb, Zn i Cd u lišću Mentha longifolia L. i Mentha × piperita L. Uzorci biljnog materijala prikupljeni su sa šest različitih lokacija Bosne i Hercegovine (BiH), na odabranim udaljenostima od izvora onečišćenja teškim metalima. Za otapanje uzoraka primijenjena je mokra digestija, a koncentracije esencijalnih i teških metala analizirane su plamenom atomskom apsorpcijskom spektrometrijom (PAAS). Rezultati analize (izraženi u mg g–1) dobiveni su kako slijedi: Na 2,08 – 4,12; K 14,85 – 22,54; Ca 9,06 – 15,53; Mg 1,93 – 3,12; Cu 0,01 – 0,05; Cr 0,70 – 0,90; Mn 0,02 – 0,09; Ni 1.10 – 7,00; Fe 0,06 – 1,11; Pb 0,10 – 0,90; Zn 0,01 – 0,04. Koncentracija kadmija od 0,002 mg l−1 bila je ispod granice detekcije PAAS-a. Snažna povezanost između Ni i Pb, kao i Ni i Fe, uglavnom je potvrdila utjecaj okoline i procesa prerade. Zaključno, Mentha longifolia L. i Mentha × piperita L. mogu se svakodnevno konzumirati s obzirom na visok sadržaj Fe, Cu, Mg i Zn i njihove blagotvorne učinke na normalno funkcioniranje organizma. Dodatno, nakon konzumiranja tih uzoraka ne postoji rizik od teških metala za ljudsko zdravlje zbog niskih koncentracija.

 • Publication . Article . Other literature type . 2021
  Open Access English
  Authors: 
  Mirko Gojić;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  This work presents the formation of the Caprag Smelter in Sisak (1938), the precursor of the Sisak Ironworks metallurgical combine as the largest and most significant metallurgical factory in the Republic of Croatia. The production procedure of pig iron in the blast furnace, as well as the technical characteristics of the blast furnace and accessory equipment of that time are briefly described. Production of pig iron before, during, and immediately after World War II is presented, as is the role and significance of Miroslav Tomac, BSc., founder of the black metallurgy industry of Croatia. Described are the restoration of the Caprag Smelter and its production of pig iron up until the construction of the Sisak Ironworks (1948). U radu je prikazano osnivanje Talionice Caprag u Sisku (1938. godine), preteče Metalurškog kombinata Željezare Sisak, kao najveće i najvažnije metalurške tvornice u Republici Hrvatskoj (RH). Ukratko je opisan postupak proizvodnje sirovog željeza u visokoj peći, uključujući i tehničke karakteristike visoke peći i pomoćne opreme u to vrijeme. Prikazana je proizvodnja sirovog željeza prije, za vrijeme i neposredno nakon II. svjetskog rata. Prikazana je uloga i značenje ing. Miroslava Tomca, utemeljitelja industrije crne metalurgije u RH. Opisana je obnova i proizvodnja sirovog željeza u Talionici Caprag sve do početka izgradnje Željezare Sisak (1948. godine).

 • Publication . Other literature type . Article . 2021
  Open Access English
  Authors: 
  Nenad Raos;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  Chlorine water is not, simply, chlorine gas dissolved in water, but a complex solution of chlorine, Cl2(aq), hydrochloric (HCl), and hypochlorous acid (HOCl), containing also Cl3− ions as well as NaCl from original electrolyte. All of these components are in mutual equilibria. In this paper a short history of chlorine chemistry and technology is presented, as well as reversible and free-radical reactions in its aqueous solution. Properties of HOCl as a disinfectant and its physiological effects are also discussed. Diluted, 50–100 ppm HOCl solutions, named “electrochemically activated water” (ECA), or similar, have recently become popular disinfectants. Despite the advantage of its simple preparation, by electrolysis of NaCl solutions, ECA is very unstable, so the utmost care must paid to its preparation and protection from light. Diluted chlorine water, if properly prepared and stored, could be stable for months. Klorna voda nije, jednostavno, otopina klora u vodi, nego složena otopina koja sadrži elementarni klor, Cl2(aq), klorovodičnu (HCl) i hipoklorastu kiselinu (HOCl) uz trikloridne ione (Cl3−) i možebitno zaostalu kuhinjsku sol, NaCl. Sve te komponente stoje u međusobnoj kemijskoj ravnoteži. U radu je opisana kratka povijest kemije i tehnologije klora, prikazane su ravnotežne reakcije u njegovoj vodenoj otopini te primjena HOCl kao dezinfekcijskog sredstva uz navođenje njezinih kemijskih i fizioloških učinaka. U posljednje je vrijeme razrijeđena klorna voda (50 – 100 ppm) postala popularna kao dezinfekcijsko sredstvo (“elektrokemijski aktivirana voda”, ECA, i sl.). Iako se ECA jednostavno priprema, elektrolizom razrijeđene vodene otopine NaCl, veliku pozornost treba posvetiti njezinoj čistoći te režimu skladištenja kako bi ostala dugo vremena stabilna.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
281 Research products, page 1 of 29
 • Open Access English
  Authors: 
  Abla Bousselma; Dalila Abdessemed; Hichem Tahraoui; Abdeltif Amrane;
  Publisher: HAL CCSD
  Countries: Croatia, France, France

  Ovim istraživanjem obuhvaćeno je praćenje i modeliranje kinetike sušenja cjelovitih plodova marelice prethodno obrađenih otopinama saharoze, natrijeva klorida i natrijeva bisulfita. Sušenje je provedeno u mikrovalnoj pećnici pri različitim snagama (200, 400 i 800 W). Za predviđanje vremena sušenja (DT) i omjera vlage (MR) primijenjena su dva modela umjetne inteligencije: umjetna neuronska mreža (ANN) i prilagodljivi sustav neizrazitog zaključivanja zasnovanog na neuronskoj mreži (ANFIS). S druge strane, za predviđanje MR-a upotrijebljeno je 20 postojećih poluempirijskih modela te jedan koji su autori izradili sami. Rezultati su, kod sve tri primijenjene obrade, pokazali redukciju vremena sušenja s povećanjem snage mikrovalne pećnice. Tretman otopinom natrijeva klorida pokazao se najpogodnijim. Koeficijenti korelacije ANN modela za vrijeme sušenja (0,9992) i omjer vlage (0,9997) bili su viši nego kod ANFIS modela (0,9941 i 0,9995). Za dvadeset primijenjenih polu-empirijskih modela, tri modela pokazala su se podudarnim s rezultatima ovog istraživanja (modificirani model Hendersona i Pabisa, model Hendersona i Pabisa te model dvaju pojmova). Uspoređujući tri spomenuta modela i model predložen u ovom radu, kao i predviđanje MR-a ANN-om, uočeno je da je model predložen u radu najprikladniji za opisivanje kinetike sušenja marelice tretirane otopinom natrijeva klorida. Takvi rezultati ukazuju da bi se predloženi model potencijalno mogao ubuduće primjenjivati za simulaciji kinetike sušenja voća i povrća. This study involved monitoring and modelling the drying kinetics of whole apricots pre-treated with solutions of sucrose, NaCl, and sodium bisulphite. The drying was performed in a microwave oven at different power levels (200, 400, and 800 W). Two artificial intelligence models were used for the prediction of drying time (DT) and moisture ratio (MR): artificial neural network (ANN) and an adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS). On the other hand, the MR prediction was also done with 21 semi-empirical models, one of which we created. The results showed that the drying time decreased with the increase in microwave oven power for the three treatments. The treatment with NaCl was the most suitable for our work. The correlation coefficients of drying time (0.9992) and moisture ratio (0.9997) of ANN were high compared to the ANFIS model, which were 0.9941 and 0.9995, respectively. Among twenty semi-empirical models that were simulated, three models were fitted to our study (Henderson & Papis modified, Henderson & Pabis, and Two Terms). By comparing the three models adapted to our work and the model that we proposed, as well as ANN for MR prediction, it was observed that the model that we created was the most appropriate for describing the drying kinetics of NaCl-treated apricot. This solution opens the prospect of using this potential model to simulate fruit and vegetable drying kinetics in the future.

 • Open Access English
  Authors: 
  Gordana Pavlović;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  Arsen je polumetal (element 15. skupine elemenata u Periodičkoj tablici elemenata), te je očekivano da će tvoriti čitav niz spojeva različitih svojstava s obzirom na vrstu kemijske veze i strukturu. U kemijskim reakcijama iskazuje metalna i nemetalna svojstva. S obzirom na Paulingov koeficijent elektronegativnosti sličan nemetalima, tvori stabilne kovalentne spojeve i s najelektronegativnijim elementima, u spojevima stvara stabilnu kovalentnu vezu As–As te tvori organoarsenove spojeve sa stabilnom vezom As–C. Primjena arsenovih spojeva bila je u prošlosti raznovrsna i višestruka. Povijesni pregled otkrivanja i uporabe arsenovih spojeva jasno poučava da se razvoj spoznaja o kemiji arsena i arsenovih spojeva temelji na znanstvenim otkrićima i napretku znanosti općenito. Organoarsenovi spojevi u prošlosti rabljeni kao lijekovi, kasnije su, razvojem znanosti, odbačeni kao otrovni i zamijenjeni naprednijim, modernijim lijekovima čija se svojstva i uporaba više ne zasnivaju na empiriji. Anorganski spojevi arsena (posebice arsenovi sulfidni minerali) primjenjivali su se kao anorganski pigmenti u slikarstvu. Takvi primjeri upotrebe spojeva kroz povijest mogu se primijeniti u srednjoškolskoj nastavi kao primjer međupredmetnih tema u kojima se povezuje kemija arsena s ekološkim i toksikološkim temama te u povijesti umjetnosti. Slično postoji i u visokoškolskom obrazovanju, posebice gdje se izučava primijenjena anorganska kemija ili u povijesti medicine i farmakologije.

 • Open Access English
  Authors: 
  Ahmed Benyekhlef; Brahim Mohammedi; Salah Hanini; Mouloud Boumahdi; Ahmed Rezrazi; Maamar Laidi;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  Cilj ovog istraživanja bio je predvidjeti otpor prljanja primjenom umjetnih neuronskih mreža (ANN). Baza podataka za ANN modeliranje preuzeta je iz dostupne literature i sadrži podatke vezane uz prljanje kondenzacijskih cijevi u sustavu hlađenja morskom vodom u nuklearnoj elektrani. Sedam parametara korišteno je kao ulaz u neuronske mreže: bezdimenzijska temperatura morske vode, bezdimenzijski unutarnji ukupni koeficijent prijenosa topline, bezdimenzijski vanjski ukupni koeficijent prijenosa topline, bezdimenzijska temperatura kondenzatora, bezdimenzijski tlak u kondenzatoru, bezdimenzijska izlazna snaga i bezdimenzijska ukupna toplinska efikasnost. Kao izlaz uzet je bezdimenzijski otpor prljanja. Točnost modela potvrđena je statističkom analizom podudarnosti predviđenih i eksperimentalno dobivenih podataka. Rezultati su pokazali izvrsno slaganje u slučaju neuronske mreže sa 7 ulaza, 7 neurona u skrivenom sloju i 1 izlazom, uz korijen srednje kvadratne pogreške (RMSE) od 3,6588 ∙ 10–7, srednju apsolutnu postotnu pogrešku (MAPE) od 0,1295 % te visoki koeficijent determinacije (R2 = 0,99996). Nakon provedene analize osjetljivosti (sve ulazne varijable imale su snažan utjecaj na procjenu otpora prljanja), s ciljem kontrole prljanja, uspostavljen je model inverzne umjetne neuronske mreže (ANNi); model je pokazao dobro slaganje za različite vrijednosti bezdimenzijske temperature morske vode. Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna. The aim of this study was to predict the fouling resistance (FR) using the artificial neural networks (ANN) approach. An experimental database collected from the literature regarding the fouling of condenser tubes cooling seawater of a nuclear power plant was used to build the ANN model. All models contained 7 inputs: dimensionless condenser cooling seawater temperature, dimensionless inside overall heat transfer coefficient, dimensionless outside overall heat transfer coefficient, dimensionless condenser temperature, dimensionless condenser pressure, dimensionless output power, and dimensionless overall thermal efficiency. Dimensionless fouling resistance was the output. The accuracy of the model was confirmed by comparing the predicted and experimental data. The results showed that ANN with a configuration of 7 input neurons, 7 hidden neurons, and 1 output neuron presented an excellent agreement, with the root mean squared error RMSE = 3.6588 ∙ 10–7, average absolute percentage error MAPE = 0.1295 %, and high determination coefficient of R2 = 0.99996. After conducting the sensitivity analysis (all input variables had strong effect on the estimation of the fouling resistance), in order to control the fouling, an inverse artificial neural network (ANNi) model was established, and showed good agreement in the case of different values of dimensionless condenser cooling seawater temperature. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 • Open Access English
  Authors: 
  Brahim Feraoun; Abd Elmouneïm Belhadj; Khaled Otmanine; Mounir Hammoudi;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  The aim of this study was the treatment of leachate from the Technical Landfill Centre Aïn Defla in Algeria, which presents a serious threat to the environment. Elimination of organic matter (expressed as chemical oxygen demand (COD) and biological oxygen demand (BOD5)), suspended matter (SM), mineral matter (phosphates and ammoniacal nitrogen), and heavy metals (zinc and iron) were experimentally studied using the coupling of oxidation (OP) and biosorption processes (BS). The analysis results showed that the leachate studied at pH 8.8 was very loaded in organic matter (turbidity of 553 NTU, SM = 820 mg l–1, COD = 9669 mg O2 l–1, and BOD5 = 8875 mg O2 l–1), in salts (EC = 19.4 mS cm–1), in ammoniacal nitrogen (2027 mg l–1), in phosphates (22.9 mg l–1), and in sulphates (750 mg l–1). It also contained significant amounts of heavy metals, notably zinc (4.21 mg l–1) and iron (47.5 mg l–1). The evolution of the physicochemical parameters during the treatment showed that, under the optimal conditions (T = 45 °C, [H2O2] = 1.6 mol l–1, volume fraction φ(H2O2) = 5 %, and [Fe3+] = 0.5 mmol l–1), the reduction in COD was about 99 %, the reduction in BOD5 was 100 %, the elimination of colloidal particles (SM) could reach 95 %, reduction in phosphates was 78 %, reduction in ammonium was 98 %, reduction in sulphates was 96 %, reduction in zinc was 92 %, and the reduction in iron was 98 %. Tema ovog istraživanja je obrada procjednih voda odlagališta otpada Aïn Defla u Alžiru, koje predstavljaju ozbiljnu prijetnju po okoliš. Ispitivano je uklanjanje organskih tvari (izraženo preko kemijske potrošnje kisika (KPK) i biološke potrošnje kisika (BPK5)), suspendiranih čestica (SČ), mineralnih tvari (fosfati i amonijačni dušik) i teških metala (cink i željezo) iz procjednih voda kombiniranjem procesa oksidacije i biosorpcije. Rezultati analiza pokazali su da je procjedna voda imala pH 8,8 te je bila jako opterećena organskom tvari (zamućenje = 553 NTU, SČ = 820 mg l–1; KPK = 9669 mg O2 l–1, te BPK5 = 8875 mg O2 l–1), u solima (EC = 19,4 mS cm–1), amonijačnim dušikom (2027 mg l–1), fosfatima (22,9 mg l–1) i sulfatima (750 mg l–1). Također sadržavala je i značajne količine teških metala, osobito cinka (4,21 mg l–1) i željeza (47,5 mg l–1). Iz fizikalno-kemijskih parametara praćenih tijekom obrade vidljivo je, pri optimalnim uvjetima (45 °C, [H2O2] = 1,6 mol l–1), volumni udio φ(H2O2) = 5 % i [Fe3+] = 0,5 mmol l–1), smanjenje KPK vrijednosti od 99 %, BPK5 vrijednosti od 100 %, smanjenje fosfata, amonijaka, sulfata, cinka i željeza za 78 %,98 %, 96 %, 92 %, odnosno 98 %. Također, 95,6 % suspendiranih čestica uklonjeno je tijekom obrade procjedne vode.

 • Publication . Article . Other literature type . 2021
  Open Access English
  Authors: 
  Ahmet Ozan Gezerman;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  Anhydrous ammonia is the most used raw material in chemical fertilizer production. In the fertilizer production process, during the transportation of anhydrous ammonia, pressure and temperature have to be kept under control. Transport and storage of anhydrous ammonia requires resistance to cryogenic conditions. Therefore, materials that are resistant to cryogenic conditions are preferred for the transport of ammonia. In this study, the kinetic energy of anhydrous ammonia transported under cryogenic conditions (−33 °C) was analysed and solutions proposed to minimize the problems such as cracking and corrosion occurring in the materials that form the structure of transportation and storage systems due to cryogenic conditions were discussed. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Bezvodni amonijak je najčešće korištena sirovina u proizvodnji kemijskog gnojiva. U procesu proizvodnje gnojiva, tijekom transporta bezvodnog amonijaka, tlak i temperatura moraju se držati pod kontrolom. Transport i skladištenje bezvodnog amonijaka zahtijevaju otpornost na kriogene uvjete. Stoga je za transport amonijaka poželjno upotrebljavati materijale otporne na takve uvjete. U ovom je istraživanju analizirana kinetička energija transporta bezvodnog amonijaka pri kriogenim uvjetima (−33 °C) te raspravljena rješenja predložena s ciljem minimalizacije problema do kojih dolazi uslijed izloženosti kriogenim uvjetima, poput pucanja i korozije materijala upotrijebljenog za izradu sustava za transport i skladištenje. Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.

 • Publication . Article . Other literature type . 2021
  Open Access English
  Authors: 
  Nenad Raos;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  Despite the fact that atomic, i.e. Van der Waals, ionic, and covalent radii are commonplace in chemical textbooks, their real, quantum-mechanical nature is blurred by simplified scholar definitions. The size of an atom may be defined, and calculated, in many ways (from atomic orbital density, bond lengths, microwave spectra, virial coefficient, Lennard-Jones potential), but whatever is calculated, or defined, the obtained value cannot be properly compared to the size of a macroscopic object. This paper stresses the need that students understand the real nature of quantum-chemical models, and not confuse various representations of molecular structure (molecular models) with the real atoms and molecules. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Iako se u školi uče iznosi ionskih, van der Waalsovih i kovalentnih radijusa, ne uči se što oni zapravo jesu – školske definicije prikrivaju njihovu pravu, kvantnomehaničku prirodu. U radu je ispitano značenje definicija veličine atoma te opisan njihov izvod: iz elektronske gustoće (povezane s funkcijom koju zovemo atomskom orbitalom), iz duljine kovalentne veze i položaja jezgara, iz prvog virijalnog koeficijenta jednadžbe realnog plina te Lennard-Jonesova potencijala (van der Waalsov radijus). Iz navedenog se vidi da se veličina atoma ne može jednoznačno definirati ili, točnije, da se ne može govoriti o veličini atoma na isti način na koji se govori o veličini makroskopskih objekata. Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.

 • Open Access English
  Authors: 
  Oluwayemisi Christiana Taiwo; Tinuade Jolaade Afolabi; Funmilayo Nihinlola Osuolale; Ayobami Olu Ajani; Olufunmilayo Abiola Aworanti; Olabanji Raphael Ogunleye; Abass Olanrewaju Alade;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  Batch adsorption process factors [contact time (20–150 min), adsorbent dosage (0.5–1.5 g), adsorbate concentration (5–30 mg l–1), and agitation rate (100–250 rpm)] were optimised based on D-optimal Design under the Response Surface Methodology (RSM) of the Design-Expert Software (7.6.8) for the removal of naphthalene from aqueous solution using adsorbent developed from Acetylated Waste Expanded Polystyrene (AWEPs). The maximum adsorption capacity (5.6608 mg g–1) achieved was well fitted to Dubinin-Radushkevich Isotherm (R2 = 0.9949). The SSE (< 0.05) and ARE (< 4.0 %) indicated pseudo-second-order as the most suitable model. This research has demonstrated the effectiveness of the WEPs for the removal of naphthalene from the aqueous solution. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Šaržni faktori procesa adsorpcije [vrijeme kontakta (20 – 150 min), doziranje adsorbenta (0,5 – 1,5 g), koncentracija adsorbata (5–30 mg l–1) i brzina miješanja (100–250 min–1)] optimizirani su na temelju D-optimalnog dizajna primjenom metodologije odzivne površine (RSM) programa Design-Expert (7.6.8) za uklanjanje naftalena iz vodene otopine pomoću adsorbenta razvijenog iz acetiliranog otpadnog ekspandiranog polistirena (AWEP). Ostvareni maksimalni adsorpcijski kapacitet (5,6608 mg g–1) dobro je prilagođen izotermi Dubinin-Radushkevich (R2 = 0,9949). SSE (< 0,05) i ARE (< 4,0 %) označili su pseudo-drugi red kao najprikladniji model. Ovo istraživanje pokazalo je učinkovitost WEP-a za uklanjanje naftalena iz vodene otopine. Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.

 • Open Access English
  Authors: 
  Šaćira Mandal;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  Both essential and heavy metals play important roles in human health and diseases. The aim of the present study was to determinate concentrations of essential and heavy metals, such as Na, K, Ca, Mg, Cu, Cr, Mn, Ni, Fe, Pb, Zn, and Cd, in the leaves of Mentha longifolia L. and Mentha × piperita L. The plant material samples were collected from six different locations in Bosnia and Herzegovina (B&H), at selected distances from heavy metal pollution sources. Wet digestion was applied for the dissolution of samples and essential and heavy metals concentrations were analysed by flame atomic absorption spectrometry and (FAAS). Results of the analysis (expressed as mg g–1) were obtained as follows: Na 2.08–4.12; K 14.85–22.54; Ca 9.06–15.53; Mg 1.93–3.12; Cu 0.01–0.05; Cr 0.70–0.90; Mn 0.02–0.09; Ni 1.10–7.00; Fe 0.06–1.11; Pb 0.10–0.90; Zn 0.01–0.04. The cadmium concentration in all samples was below the detection limit by FAAS. Strong correlation between Ni and Pb, as well as Ni and Fe, confirmed mostly environmental and processing influence/impact. In conclusion, Mentha longifolia L. and Mentha × piperita L. can be used in daily consumption considering the high content of essential metals Fe, Cu, Mg, and Zn, and their beneficial effects on normal body function. In addition, there is no risk of heavy metals to human health after consuming these samples due to lower concentrations. Esencijalni i teški metali imaju ključnu ulogu na ljudsko zdravlje i bolesti. Cilj ove studije bio je odrediti koncentracije esencijalnih i teških metala kao što su Na, K, Ca, Mg, Cu, Cr, Mn, Ni, Fe, Pb, Zn i Cd u lišću Mentha longifolia L. i Mentha × piperita L. Uzorci biljnog materijala prikupljeni su sa šest različitih lokacija Bosne i Hercegovine (BiH), na odabranim udaljenostima od izvora onečišćenja teškim metalima. Za otapanje uzoraka primijenjena je mokra digestija, a koncentracije esencijalnih i teških metala analizirane su plamenom atomskom apsorpcijskom spektrometrijom (PAAS). Rezultati analize (izraženi u mg g–1) dobiveni su kako slijedi: Na 2,08 – 4,12; K 14,85 – 22,54; Ca 9,06 – 15,53; Mg 1,93 – 3,12; Cu 0,01 – 0,05; Cr 0,70 – 0,90; Mn 0,02 – 0,09; Ni 1.10 – 7,00; Fe 0,06 – 1,11; Pb 0,10 – 0,90; Zn 0,01 – 0,04. Koncentracija kadmija od 0,002 mg l−1 bila je ispod granice detekcije PAAS-a. Snažna povezanost između Ni i Pb, kao i Ni i Fe, uglavnom je potvrdila utjecaj okoline i procesa prerade. Zaključno, Mentha longifolia L. i Mentha × piperita L. mogu se svakodnevno konzumirati s obzirom na visok sadržaj Fe, Cu, Mg i Zn i njihove blagotvorne učinke na normalno funkcioniranje organizma. Dodatno, nakon konzumiranja tih uzoraka ne postoji rizik od teških metala za ljudsko zdravlje zbog niskih koncentracija.

 • Publication . Article . Other literature type . 2021
  Open Access English
  Authors: 
  Mirko Gojić;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  This work presents the formation of the Caprag Smelter in Sisak (1938), the precursor of the Sisak Ironworks metallurgical combine as the largest and most significant metallurgical factory in the Republic of Croatia. The production procedure of pig iron in the blast furnace, as well as the technical characteristics of the blast furnace and accessory equipment of that time are briefly described. Production of pig iron before, during, and immediately after World War II is presented, as is the role and significance of Miroslav Tomac, BSc., founder of the black metallurgy industry of Croatia. Described are the restoration of the Caprag Smelter and its production of pig iron up until the construction of the Sisak Ironworks (1948). U radu je prikazano osnivanje Talionice Caprag u Sisku (1938. godine), preteče Metalurškog kombinata Željezare Sisak, kao najveće i najvažnije metalurške tvornice u Republici Hrvatskoj (RH). Ukratko je opisan postupak proizvodnje sirovog željeza u visokoj peći, uključujući i tehničke karakteristike visoke peći i pomoćne opreme u to vrijeme. Prikazana je proizvodnja sirovog željeza prije, za vrijeme i neposredno nakon II. svjetskog rata. Prikazana je uloga i značenje ing. Miroslava Tomca, utemeljitelja industrije crne metalurgije u RH. Opisana je obnova i proizvodnja sirovog željeza u Talionici Caprag sve do početka izgradnje Željezare Sisak (1948. godine).

 • Publication . Other literature type . Article . 2021
  Open Access English
  Authors: 
  Nenad Raos;
  Publisher: Croatian Society of Chemical Engineers
  Country: Croatia

  Chlorine water is not, simply, chlorine gas dissolved in water, but a complex solution of chlorine, Cl2(aq), hydrochloric (HCl), and hypochlorous acid (HOCl), containing also Cl3− ions as well as NaCl from original electrolyte. All of these components are in mutual equilibria. In this paper a short history of chlorine chemistry and technology is presented, as well as reversible and free-radical reactions in its aqueous solution. Properties of HOCl as a disinfectant and its physiological effects are also discussed. Diluted, 50–100 ppm HOCl solutions, named “electrochemically activated water” (ECA), or similar, have recently become popular disinfectants. Despite the advantage of its simple preparation, by electrolysis of NaCl solutions, ECA is very unstable, so the utmost care must paid to its preparation and protection from light. Diluted chlorine water, if properly prepared and stored, could be stable for months. Klorna voda nije, jednostavno, otopina klora u vodi, nego složena otopina koja sadrži elementarni klor, Cl2(aq), klorovodičnu (HCl) i hipoklorastu kiselinu (HOCl) uz trikloridne ione (Cl3−) i možebitno zaostalu kuhinjsku sol, NaCl. Sve te komponente stoje u međusobnoj kemijskoj ravnoteži. U radu je opisana kratka povijest kemije i tehnologije klora, prikazane su ravnotežne reakcije u njegovoj vodenoj otopini te primjena HOCl kao dezinfekcijskog sredstva uz navođenje njezinih kemijskih i fizioloških učinaka. U posljednje je vrijeme razrijeđena klorna voda (50 – 100 ppm) postala popularna kao dezinfekcijsko sredstvo (“elektrokemijski aktivirana voda”, ECA, i sl.). Iako se ECA jednostavno priprema, elektrolizom razrijeđene vodene otopine NaCl, veliku pozornost treba posvetiti njezinoj čistoći te režimu skladištenja kako bi ostala dugo vremena stabilna.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.