Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
50,526 Research products, page 1 of 5,053

 • Publications
 • Other research products
 • Open Access
 • Master thesis
 • Norwegian

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Rolland, Linn-Sara Banuren;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Denne masteroppgaven er en studie av debatten rundt virkelighetslitteraturen de to første tiårene etter årtusenskiftet. Jeg tar utgangspunkt i Hanne Ørstaviks Like sant som jeg er virkelig (1997), Nikolaj Frobenius Teori og Praksis (2004), Karl-Ove Knausgårds Min kamp 1-6 (2009-2011) og Vigdis Hjorth Arv og Miljø (2016) og debattene som oppstod i etterkant av disse. Jeg undersøker om debattene har endret måten vi leser skjønnlitteratur på og forskningsspørsmålene er som følger; Har debattene påvirket hvordan vi forholder oss til virkelighet i skjønnlitteratur? Var fiksjonen tidligere et trygt sted der forfatteren var uangripelig? Og hva er det nå leseren er på jakt etter? Det teoretiske rammeverket baserer seg på autofiksjonens utvikling fram mot virkelighetslitteraturen. Fra Philippe Lejeunes lesekontrakt via Serge Doubrovskys begrep om autofiksjon til Jon Helt Haarders performative biografisme, Poul Behrendts dobbeltkontrakt og avslutningsvis Frode Helmich Pedersens definisjon av virkelighetslitteratur. Jeg søker svar gjennom å kartlegge posisjoneringen i debattene, om kritikerne er enig, uenig eller tilbøyelig til å se forfatternes ansvar for den virkeligheten de presenterer. Utgivelsene strekker seg over en periode på tjue år og markerer høydepunktet i debatten rundt virkelighetslitteratur. Analysen viser at samtlige debatter starter med en reaksjon på at forfattere tillater seg å skrive hva de vil, om hvem de vil så lenge de kaller det en roman. Debattene tar opp noen prinsipielle spørsmål som omhandler bruken av levende modeller og utlevering, som igjen bidrar til at ufrivillige romanfigurer er prisgitt forfatterens blikk. Et annet spørsmål er feilaktige historiske framstillinger og en sannhet som da befester seg hos leseren og at det til syvende og sist er umulig å forsvare seg mot en roman. I analysen har jeg kommentert en tendens der de første debattene i hovedsak markerer støtte til forfatterne og litteraturens frihet. Det skjer en todeling underveis der kritikerne deles i to fløyer, litteraturkjennere går i retning av at kunst på særdeles høyt nivå har større rett til å handle umoralsk enn andre og motsatt side, altså resten er ikke villige til å gi forfattere moralsk amnesti. Pendelen snur i takt med en tretthet for fiksjon og konkluderer med virkelighetslitteraturens omkostninger, men at litteraturen må være fri. Virkelighet i litteraturen er nå legitimt å diskutere og noe som tas på alvor. This master's thesis is a study of the debate around real-life literature from the turn of the millennium to 2017. My starting point is Hanne Ørstavik's Like sant som jeg er virkelig (1997), Nikolaj Frobenius Teori og praksis (2004), Karl-Ove Knausgård's Min kamp 1-6 (2009-2011) and Vigdis Hjorth Arv og Miljø (2016) and the debates that arose after these. I examine whether the debates have changed the way we read fiction and the research questions are as follows; Have the debates influenced how we relate to reality in fiction? Was fiction previously a safe place where the author was unassailable? What is it now the reader is looking for? And how did the way of reading or the view of literature change through the debates? The theoretical framework is based on the development of autofiction towards the literature on reality. From Philippe Lejeune's reading contract via Serge Doubrovsky's concept of autofiction to Jon Helt Haarder's performative biography, Poul Behrendt's double contract and finally Frode Helmich Pedersen's definition of reality literature. I seek answers by mapping the positioning of the debates, whether the critics agree, disagree or are inclined to see the authors' responsibility for the reality they present. The publications span a period of twenty years and mark the high point of the debate around real-life literature. The analysis shows that all debates start with a reaction to authors allowing themselves to write whatever they want, about who they want as long as they call it a novel. The debates address some fundamental questions concerning the use of living models and extradition, which in turn contribute to involuntary novel characters being at the mercy of the author's gaze. Another question is erroneous historical representations and a truth that then consolidates itself with the reader and that it is ultimately impossible to defend against a novel. In my analysis, I have commented on a tendency in which the first debates mainly mark support for the freedom of authors and literature. There is a dichotomy along the way where critics are divided into two wings, literary connoisseurs go in the direction that art at a particularly high level has a greater right to act immorally than others, and the opposite side, that is, the rest, are not willing to give writers moral amnesty. The pendulum turns in tandem with a weariness for fiction and concludes with the costs of reality literature, but that literature must be free. Reality in literature is now legitimate to discuss and something that is taken seriously. Mastergradsoppgave i nordisk språk og litteratur NOLISP350 MAHF-LÆNO MAHF-NORD

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Østgård, Tore;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Prosessindustrien benytter silisium i pulverform og dette utgjør en eksplosjonsfare. Det ble utført en eksperimentell studie ved UiB der eksplosjonsparametere som maksimum trykkstigningshastighet og maksimumstrykk ble funnet for en rekke støvblandinger av silisium. Partikkelstørrelsesfordelingen til støvblandingene ble kartlagt. Analysen viste en korrelasjon mellom partikkelstørrelsesparameteren overflatevektet gjennomsnitt, D[3,2] (Sauter mean) og støvets maksimum trykkstigningshastighet og støvets maksimumstrykk. Det ble også funnet korrelasjon for disse med parameteren D10. Det ble også funnet korrelasjon for nedre eksplosjonsgrense (LEL) og D[3,2] The process industry uses silicon in powder form and this poses an explosion hazard. An experimental study was carried out at UoB where explosion parameters such as maximum pressure rise rate and maximum pressure were found for a number of silicon dust mixtures. The particle size distribution of the dust mixtures was analyzed. The final analysis showed a correlation between the particle size parameter surface-weighted average D[3,2] (Sauter mean) and the dust's maximum pressure rise rate and the dust's maximum pressure. A correlation was also found for these parameters with the parameter D10. It was also found a correlation between lower explosion limit (LEL) and D[3,2] Masteroppgave i prosessteknologi PRO399 MAMN-PRO

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Stangeland, Vilde Martine;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Kvinner utgjør en liten andel av alle innsatte, og forskning viser at de soner under dårligere vilkår enn menn. I denne oppgaven har jeg rettet søkelyset mot det å være kvinne og innsatt, og undersøker to problemstillinger. For det første: Hvordan opplever kvinnene sine soningsforhold og -hverdag, og er det noen spesielle faktorer som virker inn på deres opplevelser? For det andre: Hvilke opplevelser, tanker og betraktninger har kvinnene rundt det å være kvinne, mor og innsatt? For å utforske dette har jeg benyttet meg av kvalitative semi-strukturerte intervju av seks innsatte ved to ulike kvinnefengsler i Norge – både på høysikkerhet og lavsikkerhet. Flere av forskningsdeltakerne hadde også erfaringer fra andre fengsler, og bidrar med summen av sine dette til et nyansert bilde av deres soningsforhold. Gjennom analysene kommer det frem variasjoner i soningsforhold og -hverdag mellom fengslene, også mellom samme sikkerhetsnivå. Videre kommer det frem at betjenter håndhever og tolker regler og rutiner i ulik grad, og dette fører til at kvinnene opplever å bli forskjellsbehandlet. Som følge av at kvinner utgjør en minoritet i fengselsbefolkningen opplever de også å bli nedprioritert i forhold til menn. Eksempelvis ses dette gjennom tidligere erfaringer med å bli ekskludert fra arbeidstilbud, fritidsaktiviteter og rusmestringsenhet ved et, nå nedlagt, blandingsfengsel. At kvinnene føler seg nedprioritert belyses også gjennom de begrensede soningsmulighetene de har – en problematikk som medfører at mange av dem soner langt fra hjemmet. Dette gjør at kvinnene opplever at deres soningshold varierer etter primært tre faktorer; hvilket fengsel de soner ved, hvem som er på jobb, og hvilket kjønn man har. I analysene finner jeg også at det for noen av kvinnene oppleves som et ekstra stigma knyttet til å være kvinne og innsatt. Innsatte utgjør en marginalisert og sårbargruppe, og har dårligere levekår enn resten av befolkningen. Forskning finner imidlertid at det knyttes enda verre oppvekst- og levekårsproblemer til kvinner. Likevel opplever noen av kvinnene at det ikke er rom i samfunnets forventninger til at også de kan havne på ‘skråplanet’ som en av deltakerne kaller det. Bildet blir ytterligere komplekst når også morsrollen trekkes inn. Analysen finner at kvinnene opplever det å være mor i fengsel ikke bare bryter med samfunnets forventninger til dem som kvinne og mor, men også til deres egne forventninger. Videre er det vanskelig å skulle «gjøre morsrollen» fra fengsel, og besøksfasilitetene oppleves som uegnet. Som følge av de nevnte begrensede soningsmuligheter soner også flere av kvinnene langt unna hjemmet, noe som umuliggjør besøk og en fysisk deltakelse i barnets liv for mange. Masteroppgaven SOS360 MASV-SOS

 • Publication . Master thesis . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Hekland, Ørjan;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Sammendrag Denne masteroppgavens fungerer som en kulturell klasseanalyse av studenter ved Universitetet i Bergen sitt Fakultet for kunst, musikk og design. Fokuset vil ligge på hvordan studentene sitt særegne forhold til kunst og kultur kan ha en distingverende effekt mellom dem og andre studenter i samfunnet. Dermed er den overordnede problemstillingen: «Hvordan skiller studentene på UiB sitt fakultet KMD gjennom kjennskap til kultur fra andre studenter?» Som en kulturell klasseanalyse vil studien være grunnet i det sosiologiske rammeverket til Pierre Bourdieu, som blant annet forsket på ulikhet i samfunnet gjennom smak og preferanser for kunst og kultur. Analysen baserer seg på ni semistrukturerte dybdeintervjuer av studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design. Disse bestod av tre informanter fra hvert av de tre instituttene ved fakultetet. Informantene representerer her en mulig neste generasjon av kunstnere i Norge. Gjennom deres forhold til kunst kan det forventes at studentene har noe høyere kulturell kapital, sammenlignet andre studenter i samfunnet, noe som kan være knyttet til en sterkere enn vanlig interesse for kunst og kultur. I første delen av analysen kommer det frem flere fordeler studentene hadde over den generelle befolkningen til å begynne på en kunstutdanning. Disse fordelende kommer i stor grad frem gjennom studentenes sosioøkonomiske bakgrunn. En stor overvekt av studentene kommer fra høyt utdannende middelklassefamilier. Gjennom oppdragelsen har informantene fått opplæring i musikkinstrumenter, samt deltatt i forskjellige organiserte aktiviteter etter skoletid. De har gjennom dette tidlig fått utviklet ferdigheter som kreves for å ta en kunstutdanning. De har også gjennom eksponering for musikk og kunst fått en mulighet til å oppdage deres kunstneriske interesser i en tidlig alder. I den andre delen av analysen kommer det frem en gjensidig klassifisering av kunst- og designstudentene som deler studieområde. En slik klassifisering kan bidra til å forme studentens syn på hva en kunster og designer er og hvordan de skal oppføre seg. Studentene bruker en kulturell grensedragning til å distingvere seg fra andre studenter i samfunnet. Dette gjør dem gjennom deres kunnskap om det de kaller den kunstneriske prosessen, som de bruker til å skille mellom god og dårlig kunst Det kommer frem i det siste analysekapitelet at kunststudentene ikke lengre bare konsumerer kunst fra noen få gamle sjangere. Det handler ikke lengre om hva man konsumerer, men hvordan. Dette henger sammen med den kunstneriske prosessen som studentene bruker til å skille mellom det de mener er god og dårlig kunst. Det kommer også frem tydelige forskjeller i hvordan de konsumerer forskjellige typer kunst. De kan innta forskjellige moduser, basert på typen kunst og hva de er ute etter. For eksempel viser musikerne en mer intellektuell smak for musikk, en forsiktig interesse for visuell kunst og en preferanse for reality-TV som underholdning. Masteroppgaven SOS360 MASV-SOS

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Haile, Yordanos;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet
  Country: Norway

  Bakgrunn: Innvandrerbefolkning er en heterogen gruppe, og forekomsten av psykiske plager kan variere med hvor de kom fra, botid i Norge og innvandringsgrunn. De ikke-vestlige innvandrerne innbefatter flyktninger, asylsøkere, familiengjenforente og kvoteflyktninger. Opplevelse av krig og forfølgelse, traume og overgrep før og under flukt kan gjøre ikke-vestlige innvandrere mer sårbare for schizofreni og andre lidelser. Tidligere studier viser at ikke-vestlige innvandrere virker å være underrepresentert i spesialisthelsetjenesten til tross for høyere forekomst av psykiske lidelser. Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan behandlere med erfaringer fra inntaksteamet ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) vurderer henvisninger for ikke-vestlige innvandrere i lys av andre henvisninger. Materiale og metode: For å belyse problemstillingen ble det valgt en kvalitativ tilnærming. Det ble utført individuelle semistrukturerte intervjuer med fem behandlere fra VPP. Tematisk analyse ble brukt som analysemetode. Prosjektet ble godkjent av NSD – Norsk senter for forskningsdata (Referansenummer 960826). Resultater: Funn ved denne studie tyder på at VVP mottar sjeldent henvisninger av ikke- vestlige innvandrere, og de opplever at disse pasientene har alvorlige lidelser. Fordi mange av disse pasientgruppene har opplevd traumer, blir det viktig å skille mellom krisereaksjon og reell psykisk lidelse med tanke på hvor de skal behandles. Kultur og religion kan være medvirkende faktorer til hvorfor disse pasientene ikke søker helsehjelp for psykisk plager tidsnok. Konklusjon: Informantene i studien hadde begrenset erfaring med behandling av ikke-vestlige innvandrere fordi de mottar få hevninger. Årsaken til at disse pasientene ikke henvises tidsnok er ikke helt klart, men tabu og stigma om det å ha psykiske lidelser hos disse pasientene er en faktor som hindrer dem i å søke helsehjelp for psykiske plager. Fastleger har en viktig rolle i å fange opp psykiske plager hos disse pasientene og henvise dem tidsnok til spesialisthelsetjeneste med nødvendig informasjon. Denne studien kan danne grunnlag for videre forskning av hva fastleger synes om egen innsats i denne prosessen, og hva de synes om årsaken til at disse pasientgruppene henvises sjelden og de har alvorlige psykiske lidelser.

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Ramsdal, Martin Thormodsæter;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Etterspørselen av energi gjennom vindturbiner og solcelleanlegg har økt i de siste tiårene. En stor ulempe ved disse fornybare energiressursene er deres fluktuerende natur, siden de ikke kan produsere kraft på forespørsel. En standardløsning for å overvinne dette problemet er å bruke energilagring i forbindelse med fornybare energiressurser for å opprettholde en jevn og kontinuerlig kraftstrøm til lasten. Energilagringsapplikasjoner som batteripakker og superkondensatorer er de vanligste og mest økonomiske løsningene. Imidlertid krever de en toveis DC til DC-omformer for å justere og regulere spenningsnivåene i begge retninger. I denne oppgaven er en simuleringsmodell i Matlab®/Simulink® og en maskinvareprototype av en isolert toveis DC/DC-omformer designet med Dual Active Bridge-topologi. Begge systemene har blitt implementert med Single Phase Shift modulasjon for å regulere utgangseffekten og retningen på strømstrømmen til omformeren. Funksjonaliteten og effektiviteten til simuleringsmodellen og maskinvareprototyperesultatene har blitt analysert og sammenlignet. Strømtap i maskinvareprototypen er estimert basert på effektresultatene fra resultatene samlet i laboratoriet Harnessing energy through wind turbines and photovoltaic systems has increased in demand over the last decades. One major downside of these renewable energy resources is their fluctuating nature, as they cannot produce power on demand. A standard solution to overcome this problem is to use energy storage in conjunction with renewable energy resources to maintain a smooth and continuous power flow to the load. Energy storage applications such as battery packs and supercapacitors are the most common and economical solutions. However, they require a bidirectional DC to DC converter to adjust and regulate the voltage levels in both directions. In this thesis, a simulation model in Matlab®/Simulink® and a hardware prototype of an isolated bidirectional DC/DC converter have been designed with Dual Active Bridge topology. Both systems have been implemented with single-phase shift modulation to regulate the output power and direction of power flow of the converter. The functionality and efficiency of the simulation model and hardware prototype results have been analyzed and compared. Power losses in the hardware prototype have been estimated based on the power results from the results gathered in the lab. Masteroppgave i energi ENERGI399 MAMN-ENERG

 • Publication . Master thesis . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  el Habbach, Sami;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Power electronic converters and their control systems have played a significantly important role in the integration of renewable energy systems. The application of these converter systems have been rapidly growing as of late, and the subject of improving the systems by means of control is a key topic in research today. The Active Front End (AFE) converter, which allows for the bidirectional power-flow is one of such systems with the possibility of grid tied connection. This master thesis embarks on some of the methods which can be used to provide control over a Grid tied inverter (GTI), for the sake of charging and discharging a battery supply/load. The thesis has been separated into several chapters starting with the needed theoretical framework as an overview over the preliminary knowledge required for the rest of the thesis. The following chapters provide in detail all the required parts of the control and the design of the converter system. Once these chapters have been presented the simulation model is introduced with its results. The last chapters conclude the work by presenting the physical hardware components for a prototype, ending with the final chapter presenting the conclusions and suggestions for future work. Masteroppgave i energi ENERGI399 MAMN-ENERG

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Veum, Cecilie;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Within the conservation discourse, the extent to which human should have access to conserved nature is widely polarized. It is a complex discussion, shaped by the perceptions, and the values of nature. The complexity makes it challenging to shape conservation policies that best suit the context of the empirical setting. Overall, the two ends of the debate entail a complete restriction or a full integration of humans and nature. This thesis researches the different perspectives regarding humans’ role in Hardangervidda National Park (HNP). The main research question addresses the extent to which hikers should be restricted from HNP in order to preserve the wild reindeer. This thesis aims to shed light on the wild-human conflict in the conservation discourse. The wild reindeer of Hardangervidda has recently been red-listed as a ‘near threatened’ species. Hence, there is a vibrant discussion concerning how to preserve the wild reindeer. In its uttermost sense, the discussion sheds light on a clash between the Right of Public Use (Norwegian: Allemannsretten), hunting rights and the preservation of wild reindeer habitat. May HNP be a landscape open for all? Or is there a need for restriction in order to protect the wild reindeer? Data was gathered from interviews, observation, and document analysis. The data was analyzed with both thematic analysis and, subsequently, discourse analysis. The research contributes to the literature by exploring how the dilemma concerning conserving nature unfolds in the context of HNP. The research explores this using a political ecological framework. The findings show that the right way to conserve nature is subjective, shaped by the interests of users and the values of the wild reindeer. In the context of HNP, these values were primarily anthropocentric which clearly depicts the political nature of the discussion. Overall, there was a consensus among the stakeholders to improve the conditions of the wild reindeer. However, there was disagreement concerning whether the hikers, hunters/landowner, or other users should be restricted from exploiting the park. This thesis concludes that the extent to which hikers should be restricted is a subjective question, shaped by the priorities of the management policies and the interests of the user groups. Masteroppgave i geografi GEO350 MASV-PHYG MPGEOGR MASV-GEOG MASV-MEHA

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Thorp, Mathias Holtedahl;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Two small high-elevated polythermal glaciers and ice-cored moraine complexes situated in a zone of continuous permafrost are studied with remote sensing and field-based techniques to assess glacier changes, glacio-hydrological dynamics and interactions between the glacial, transitional and periglacial domains. A 67-year series of geodetic mass balances, elevation, volumetric, area and length changes is analyzed, revealing a particular sensitive response to climate amelioration, conforming with regional glaciers. Moraine deformation and water-parameter analysis demonstrate an interlinkage between the glacial, transitional and periglacial domains, and water as an advecting agent of heat and accelerator of landform degradation. A stepwise formation of a moraine-dammed lake seems to have enhanced ice-marginal ablation and acted as a meltwater reservoir and energy storage. Permafrost aggradation have played an important role in preserving proglacial geomorphology and retrogressively-formed longitudinal, ice-cored ridges. However, an acceleration in transformational activities such as slumping, backwasting and downwasting during the last two decades indicate geomorphological adjustment to the ongoing atmospheric warming. Glaciers of eastern Jotunheimen are particularly vulnerable to climate change due to their strong correspondence with ablation season temperatures. Additionally, small glaciers are especially prone to rapid change due to progressively lower surface albedo and conductive heat transfer from surrounding terrain. Prolonged glacier ablation and ice-core degradation will presumably promote changes in both proglacial and downstream hydrology. This study demonstrates the potential of combining remote sensing methods and in-situ observations to decode a glacial to periglacial transitional landscape. Masteroppgave i geografi GEO350 MASV-PHYG MASV-MEHA MASV-GEOG MPGEOGR

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Vetti, Sigrid Johanne Sjøholm;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Formålet i denne studien var å rekonstruere bre- og klimahistorien basert på kvartærgeologisk kartlegging og innsjøsedimenter i Selstaddalen, Meløy kommune. Det ble sommeren 2017 utført kartlegging i dalen og sedimentkjernetaking i Selstadvatnet. Videre ble det utført radiokarbondateringer og laboratorieundersøkelser som bidro med data til å forklare den glasiale og klimatiske historien i Selstaddalen. Det ble under kartleggingen funnet marine avsetninger med skjell 14C-datert til tidlig bølling alder, overlagret av morenemateriale. Ytterst i dalen ble det videre kartlagt en stor avsetning antatt å være en randås. Sammenstilling av disse dataene med regional informasjon og dateringer fra kjernen gjør at randåsen ble tolket til å være avsatt under deglasiasjonen av et sen bølling/eldre dryas brefremrykk registrer ut på Åmøya vest av Selstaddalen. Avsetningene kobles til Vassdalhendelsen. Et stort isranddelta helt nordøst i dalbunnen, med nærliggende sidemorenerygger, er tolket til å korrelere med det første av to beskrevne brefremrykk under yngre dryas kalt Glomfjordhendelsen. Kjernen viser marine forhold med skjell og leir i tidlig yngre dryas, noe som peker mot isfrie forhold. Uforstyrret kjernemateriale kan videre peke mot at Glomfjordhendelsen ikke har strukket seg ut til randåsen. Det er ikke i dataene grunnlag for å tolke inn yngre dryas trinn to, Glomvasshendelsen, men et sammenfall i utstrekning med Glomfjordhendelsen er mulig. Innsjøsedimentene fra tidlig holosen indikerer aktive breer i dreneringsområdet før sedimentering endret seg til mer organisk materiale som tyder på varmere klima. Det ble videre i holosen fra rundt år 7895 ± 65 kal år BP observert dominerende organisk materiale frem til ny breaktivtet rundt subboreal ved 2800 kal år BP. Dette tyder på fravær av bre i Selstaddalen gjennom denne perioden. Ved ca. 8200-8100 kal år BP, basert på alder-dybdekalkulering, observeres et lag i kjernen tolket til å være sedimenter avsatt under en episodisk hendelse, muligens Storeggaskredet. Den lille istid ble i kjernen registret med økende mengde minerogent materiale, og ble i felt kartlagt til å ha en maksimums utbredelse på toppen av Melkartuva basert på lichenometri datering av endemorene, datert til AD 1752. Det ble videre utført en rekonstruksjon av den tenkte utbredelsen til breen under den lille istids maksimum, og dens vinternedbør, som viste 90 % større bre og dobbel så høy vinternedbør som i dag. Masteroppgave i geografi GEO350 MASV-GEOG MASV-MEHA MPGEOGR MASV-PHYG

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
50,526 Research products, page 1 of 5,053
 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Rolland, Linn-Sara Banuren;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Denne masteroppgaven er en studie av debatten rundt virkelighetslitteraturen de to første tiårene etter årtusenskiftet. Jeg tar utgangspunkt i Hanne Ørstaviks Like sant som jeg er virkelig (1997), Nikolaj Frobenius Teori og Praksis (2004), Karl-Ove Knausgårds Min kamp 1-6 (2009-2011) og Vigdis Hjorth Arv og Miljø (2016) og debattene som oppstod i etterkant av disse. Jeg undersøker om debattene har endret måten vi leser skjønnlitteratur på og forskningsspørsmålene er som følger; Har debattene påvirket hvordan vi forholder oss til virkelighet i skjønnlitteratur? Var fiksjonen tidligere et trygt sted der forfatteren var uangripelig? Og hva er det nå leseren er på jakt etter? Det teoretiske rammeverket baserer seg på autofiksjonens utvikling fram mot virkelighetslitteraturen. Fra Philippe Lejeunes lesekontrakt via Serge Doubrovskys begrep om autofiksjon til Jon Helt Haarders performative biografisme, Poul Behrendts dobbeltkontrakt og avslutningsvis Frode Helmich Pedersens definisjon av virkelighetslitteratur. Jeg søker svar gjennom å kartlegge posisjoneringen i debattene, om kritikerne er enig, uenig eller tilbøyelig til å se forfatternes ansvar for den virkeligheten de presenterer. Utgivelsene strekker seg over en periode på tjue år og markerer høydepunktet i debatten rundt virkelighetslitteratur. Analysen viser at samtlige debatter starter med en reaksjon på at forfattere tillater seg å skrive hva de vil, om hvem de vil så lenge de kaller det en roman. Debattene tar opp noen prinsipielle spørsmål som omhandler bruken av levende modeller og utlevering, som igjen bidrar til at ufrivillige romanfigurer er prisgitt forfatterens blikk. Et annet spørsmål er feilaktige historiske framstillinger og en sannhet som da befester seg hos leseren og at det til syvende og sist er umulig å forsvare seg mot en roman. I analysen har jeg kommentert en tendens der de første debattene i hovedsak markerer støtte til forfatterne og litteraturens frihet. Det skjer en todeling underveis der kritikerne deles i to fløyer, litteraturkjennere går i retning av at kunst på særdeles høyt nivå har større rett til å handle umoralsk enn andre og motsatt side, altså resten er ikke villige til å gi forfattere moralsk amnesti. Pendelen snur i takt med en tretthet for fiksjon og konkluderer med virkelighetslitteraturens omkostninger, men at litteraturen må være fri. Virkelighet i litteraturen er nå legitimt å diskutere og noe som tas på alvor. This master's thesis is a study of the debate around real-life literature from the turn of the millennium to 2017. My starting point is Hanne Ørstavik's Like sant som jeg er virkelig (1997), Nikolaj Frobenius Teori og praksis (2004), Karl-Ove Knausgård's Min kamp 1-6 (2009-2011) and Vigdis Hjorth Arv og Miljø (2016) and the debates that arose after these. I examine whether the debates have changed the way we read fiction and the research questions are as follows; Have the debates influenced how we relate to reality in fiction? Was fiction previously a safe place where the author was unassailable? What is it now the reader is looking for? And how did the way of reading or the view of literature change through the debates? The theoretical framework is based on the development of autofiction towards the literature on reality. From Philippe Lejeune's reading contract via Serge Doubrovsky's concept of autofiction to Jon Helt Haarder's performative biography, Poul Behrendt's double contract and finally Frode Helmich Pedersen's definition of reality literature. I seek answers by mapping the positioning of the debates, whether the critics agree, disagree or are inclined to see the authors' responsibility for the reality they present. The publications span a period of twenty years and mark the high point of the debate around real-life literature. The analysis shows that all debates start with a reaction to authors allowing themselves to write whatever they want, about who they want as long as they call it a novel. The debates address some fundamental questions concerning the use of living models and extradition, which in turn contribute to involuntary novel characters being at the mercy of the author's gaze. Another question is erroneous historical representations and a truth that then consolidates itself with the reader and that it is ultimately impossible to defend against a novel. In my analysis, I have commented on a tendency in which the first debates mainly mark support for the freedom of authors and literature. There is a dichotomy along the way where critics are divided into two wings, literary connoisseurs go in the direction that art at a particularly high level has a greater right to act immorally than others, and the opposite side, that is, the rest, are not willing to give writers moral amnesty. The pendulum turns in tandem with a weariness for fiction and concludes with the costs of reality literature, but that literature must be free. Reality in literature is now legitimate to discuss and something that is taken seriously. Mastergradsoppgave i nordisk språk og litteratur NOLISP350 MAHF-LÆNO MAHF-NORD

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Østgård, Tore;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Prosessindustrien benytter silisium i pulverform og dette utgjør en eksplosjonsfare. Det ble utført en eksperimentell studie ved UiB der eksplosjonsparametere som maksimum trykkstigningshastighet og maksimumstrykk ble funnet for en rekke støvblandinger av silisium. Partikkelstørrelsesfordelingen til støvblandingene ble kartlagt. Analysen viste en korrelasjon mellom partikkelstørrelsesparameteren overflatevektet gjennomsnitt, D[3,2] (Sauter mean) og støvets maksimum trykkstigningshastighet og støvets maksimumstrykk. Det ble også funnet korrelasjon for disse med parameteren D10. Det ble også funnet korrelasjon for nedre eksplosjonsgrense (LEL) og D[3,2] The process industry uses silicon in powder form and this poses an explosion hazard. An experimental study was carried out at UoB where explosion parameters such as maximum pressure rise rate and maximum pressure were found for a number of silicon dust mixtures. The particle size distribution of the dust mixtures was analyzed. The final analysis showed a correlation between the particle size parameter surface-weighted average D[3,2] (Sauter mean) and the dust's maximum pressure rise rate and the dust's maximum pressure. A correlation was also found for these parameters with the parameter D10. It was also found a correlation between lower explosion limit (LEL) and D[3,2] Masteroppgave i prosessteknologi PRO399 MAMN-PRO

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Stangeland, Vilde Martine;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Kvinner utgjør en liten andel av alle innsatte, og forskning viser at de soner under dårligere vilkår enn menn. I denne oppgaven har jeg rettet søkelyset mot det å være kvinne og innsatt, og undersøker to problemstillinger. For det første: Hvordan opplever kvinnene sine soningsforhold og -hverdag, og er det noen spesielle faktorer som virker inn på deres opplevelser? For det andre: Hvilke opplevelser, tanker og betraktninger har kvinnene rundt det å være kvinne, mor og innsatt? For å utforske dette har jeg benyttet meg av kvalitative semi-strukturerte intervju av seks innsatte ved to ulike kvinnefengsler i Norge – både på høysikkerhet og lavsikkerhet. Flere av forskningsdeltakerne hadde også erfaringer fra andre fengsler, og bidrar med summen av sine dette til et nyansert bilde av deres soningsforhold. Gjennom analysene kommer det frem variasjoner i soningsforhold og -hverdag mellom fengslene, også mellom samme sikkerhetsnivå. Videre kommer det frem at betjenter håndhever og tolker regler og rutiner i ulik grad, og dette fører til at kvinnene opplever å bli forskjellsbehandlet. Som følge av at kvinner utgjør en minoritet i fengselsbefolkningen opplever de også å bli nedprioritert i forhold til menn. Eksempelvis ses dette gjennom tidligere erfaringer med å bli ekskludert fra arbeidstilbud, fritidsaktiviteter og rusmestringsenhet ved et, nå nedlagt, blandingsfengsel. At kvinnene føler seg nedprioritert belyses også gjennom de begrensede soningsmulighetene de har – en problematikk som medfører at mange av dem soner langt fra hjemmet. Dette gjør at kvinnene opplever at deres soningshold varierer etter primært tre faktorer; hvilket fengsel de soner ved, hvem som er på jobb, og hvilket kjønn man har. I analysene finner jeg også at det for noen av kvinnene oppleves som et ekstra stigma knyttet til å være kvinne og innsatt. Innsatte utgjør en marginalisert og sårbargruppe, og har dårligere levekår enn resten av befolkningen. Forskning finner imidlertid at det knyttes enda verre oppvekst- og levekårsproblemer til kvinner. Likevel opplever noen av kvinnene at det ikke er rom i samfunnets forventninger til at også de kan havne på ‘skråplanet’ som en av deltakerne kaller det. Bildet blir ytterligere komplekst når også morsrollen trekkes inn. Analysen finner at kvinnene opplever det å være mor i fengsel ikke bare bryter med samfunnets forventninger til dem som kvinne og mor, men også til deres egne forventninger. Videre er det vanskelig å skulle «gjøre morsrollen» fra fengsel, og besøksfasilitetene oppleves som uegnet. Som følge av de nevnte begrensede soningsmuligheter soner også flere av kvinnene langt unna hjemmet, noe som umuliggjør besøk og en fysisk deltakelse i barnets liv for mange. Masteroppgaven SOS360 MASV-SOS

 • Publication . Master thesis . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Hekland, Ørjan;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Sammendrag Denne masteroppgavens fungerer som en kulturell klasseanalyse av studenter ved Universitetet i Bergen sitt Fakultet for kunst, musikk og design. Fokuset vil ligge på hvordan studentene sitt særegne forhold til kunst og kultur kan ha en distingverende effekt mellom dem og andre studenter i samfunnet. Dermed er den overordnede problemstillingen: «Hvordan skiller studentene på UiB sitt fakultet KMD gjennom kjennskap til kultur fra andre studenter?» Som en kulturell klasseanalyse vil studien være grunnet i det sosiologiske rammeverket til Pierre Bourdieu, som blant annet forsket på ulikhet i samfunnet gjennom smak og preferanser for kunst og kultur. Analysen baserer seg på ni semistrukturerte dybdeintervjuer av studenter ved Fakultet for kunst, musikk og design. Disse bestod av tre informanter fra hvert av de tre instituttene ved fakultetet. Informantene representerer her en mulig neste generasjon av kunstnere i Norge. Gjennom deres forhold til kunst kan det forventes at studentene har noe høyere kulturell kapital, sammenlignet andre studenter i samfunnet, noe som kan være knyttet til en sterkere enn vanlig interesse for kunst og kultur. I første delen av analysen kommer det frem flere fordeler studentene hadde over den generelle befolkningen til å begynne på en kunstutdanning. Disse fordelende kommer i stor grad frem gjennom studentenes sosioøkonomiske bakgrunn. En stor overvekt av studentene kommer fra høyt utdannende middelklassefamilier. Gjennom oppdragelsen har informantene fått opplæring i musikkinstrumenter, samt deltatt i forskjellige organiserte aktiviteter etter skoletid. De har gjennom dette tidlig fått utviklet ferdigheter som kreves for å ta en kunstutdanning. De har også gjennom eksponering for musikk og kunst fått en mulighet til å oppdage deres kunstneriske interesser i en tidlig alder. I den andre delen av analysen kommer det frem en gjensidig klassifisering av kunst- og designstudentene som deler studieområde. En slik klassifisering kan bidra til å forme studentens syn på hva en kunster og designer er og hvordan de skal oppføre seg. Studentene bruker en kulturell grensedragning til å distingvere seg fra andre studenter i samfunnet. Dette gjør dem gjennom deres kunnskap om det de kaller den kunstneriske prosessen, som de bruker til å skille mellom god og dårlig kunst Det kommer frem i det siste analysekapitelet at kunststudentene ikke lengre bare konsumerer kunst fra noen få gamle sjangere. Det handler ikke lengre om hva man konsumerer, men hvordan. Dette henger sammen med den kunstneriske prosessen som studentene bruker til å skille mellom det de mener er god og dårlig kunst. Det kommer også frem tydelige forskjeller i hvordan de konsumerer forskjellige typer kunst. De kan innta forskjellige moduser, basert på typen kunst og hva de er ute etter. For eksempel viser musikerne en mer intellektuell smak for musikk, en forsiktig interesse for visuell kunst og en preferanse for reality-TV som underholdning. Masteroppgaven SOS360 MASV-SOS

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Haile, Yordanos;
  Publisher: UiT Norges arktiske universitet
  Country: Norway

  Bakgrunn: Innvandrerbefolkning er en heterogen gruppe, og forekomsten av psykiske plager kan variere med hvor de kom fra, botid i Norge og innvandringsgrunn. De ikke-vestlige innvandrerne innbefatter flyktninger, asylsøkere, familiengjenforente og kvoteflyktninger. Opplevelse av krig og forfølgelse, traume og overgrep før og under flukt kan gjøre ikke-vestlige innvandrere mer sårbare for schizofreni og andre lidelser. Tidligere studier viser at ikke-vestlige innvandrere virker å være underrepresentert i spesialisthelsetjenesten til tross for høyere forekomst av psykiske lidelser. Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan behandlere med erfaringer fra inntaksteamet ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) vurderer henvisninger for ikke-vestlige innvandrere i lys av andre henvisninger. Materiale og metode: For å belyse problemstillingen ble det valgt en kvalitativ tilnærming. Det ble utført individuelle semistrukturerte intervjuer med fem behandlere fra VPP. Tematisk analyse ble brukt som analysemetode. Prosjektet ble godkjent av NSD – Norsk senter for forskningsdata (Referansenummer 960826). Resultater: Funn ved denne studie tyder på at VVP mottar sjeldent henvisninger av ikke- vestlige innvandrere, og de opplever at disse pasientene har alvorlige lidelser. Fordi mange av disse pasientgruppene har opplevd traumer, blir det viktig å skille mellom krisereaksjon og reell psykisk lidelse med tanke på hvor de skal behandles. Kultur og religion kan være medvirkende faktorer til hvorfor disse pasientene ikke søker helsehjelp for psykisk plager tidsnok. Konklusjon: Informantene i studien hadde begrenset erfaring med behandling av ikke-vestlige innvandrere fordi de mottar få hevninger. Årsaken til at disse pasientene ikke henvises tidsnok er ikke helt klart, men tabu og stigma om det å ha psykiske lidelser hos disse pasientene er en faktor som hindrer dem i å søke helsehjelp for psykiske plager. Fastleger har en viktig rolle i å fange opp psykiske plager hos disse pasientene og henvise dem tidsnok til spesialisthelsetjeneste med nødvendig informasjon. Denne studien kan danne grunnlag for videre forskning av hva fastleger synes om egen innsats i denne prosessen, og hva de synes om årsaken til at disse pasientgruppene henvises sjelden og de har alvorlige psykiske lidelser.

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Ramsdal, Martin Thormodsæter;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Etterspørselen av energi gjennom vindturbiner og solcelleanlegg har økt i de siste tiårene. En stor ulempe ved disse fornybare energiressursene er deres fluktuerende natur, siden de ikke kan produsere kraft på forespørsel. En standardløsning for å overvinne dette problemet er å bruke energilagring i forbindelse med fornybare energiressurser for å opprettholde en jevn og kontinuerlig kraftstrøm til lasten. Energilagringsapplikasjoner som batteripakker og superkondensatorer er de vanligste og mest økonomiske løsningene. Imidlertid krever de en toveis DC til DC-omformer for å justere og regulere spenningsnivåene i begge retninger. I denne oppgaven er en simuleringsmodell i Matlab®/Simulink® og en maskinvareprototype av en isolert toveis DC/DC-omformer designet med Dual Active Bridge-topologi. Begge systemene har blitt implementert med Single Phase Shift modulasjon for å regulere utgangseffekten og retningen på strømstrømmen til omformeren. Funksjonaliteten og effektiviteten til simuleringsmodellen og maskinvareprototyperesultatene har blitt analysert og sammenlignet. Strømtap i maskinvareprototypen er estimert basert på effektresultatene fra resultatene samlet i laboratoriet Harnessing energy through wind turbines and photovoltaic systems has increased in demand over the last decades. One major downside of these renewable energy resources is their fluctuating nature, as they cannot produce power on demand. A standard solution to overcome this problem is to use energy storage in conjunction with renewable energy resources to maintain a smooth and continuous power flow to the load. Energy storage applications such as battery packs and supercapacitors are the most common and economical solutions. However, they require a bidirectional DC to DC converter to adjust and regulate the voltage levels in both directions. In this thesis, a simulation model in Matlab®/Simulink® and a hardware prototype of an isolated bidirectional DC/DC converter have been designed with Dual Active Bridge topology. Both systems have been implemented with single-phase shift modulation to regulate the output power and direction of power flow of the converter. The functionality and efficiency of the simulation model and hardware prototype results have been analyzed and compared. Power losses in the hardware prototype have been estimated based on the power results from the results gathered in the lab. Masteroppgave i energi ENERGI399 MAMN-ENERG

 • Publication . Master thesis . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  el Habbach, Sami;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Power electronic converters and their control systems have played a significantly important role in the integration of renewable energy systems. The application of these converter systems have been rapidly growing as of late, and the subject of improving the systems by means of control is a key topic in research today. The Active Front End (AFE) converter, which allows for the bidirectional power-flow is one of such systems with the possibility of grid tied connection. This master thesis embarks on some of the methods which can be used to provide control over a Grid tied inverter (GTI), for the sake of charging and discharging a battery supply/load. The thesis has been separated into several chapters starting with the needed theoretical framework as an overview over the preliminary knowledge required for the rest of the thesis. The following chapters provide in detail all the required parts of the control and the design of the converter system. Once these chapters have been presented the simulation model is introduced with its results. The last chapters conclude the work by presenting the physical hardware components for a prototype, ending with the final chapter presenting the conclusions and suggestions for future work. Masteroppgave i energi ENERGI399 MAMN-ENERG

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Veum, Cecilie;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Within the conservation discourse, the extent to which human should have access to conserved nature is widely polarized. It is a complex discussion, shaped by the perceptions, and the values of nature. The complexity makes it challenging to shape conservation policies that best suit the context of the empirical setting. Overall, the two ends of the debate entail a complete restriction or a full integration of humans and nature. This thesis researches the different perspectives regarding humans’ role in Hardangervidda National Park (HNP). The main research question addresses the extent to which hikers should be restricted from HNP in order to preserve the wild reindeer. This thesis aims to shed light on the wild-human conflict in the conservation discourse. The wild reindeer of Hardangervidda has recently been red-listed as a ‘near threatened’ species. Hence, there is a vibrant discussion concerning how to preserve the wild reindeer. In its uttermost sense, the discussion sheds light on a clash between the Right of Public Use (Norwegian: Allemannsretten), hunting rights and the preservation of wild reindeer habitat. May HNP be a landscape open for all? Or is there a need for restriction in order to protect the wild reindeer? Data was gathered from interviews, observation, and document analysis. The data was analyzed with both thematic analysis and, subsequently, discourse analysis. The research contributes to the literature by exploring how the dilemma concerning conserving nature unfolds in the context of HNP. The research explores this using a political ecological framework. The findings show that the right way to conserve nature is subjective, shaped by the interests of users and the values of the wild reindeer. In the context of HNP, these values were primarily anthropocentric which clearly depicts the political nature of the discussion. Overall, there was a consensus among the stakeholders to improve the conditions of the wild reindeer. However, there was disagreement concerning whether the hikers, hunters/landowner, or other users should be restricted from exploiting the park. This thesis concludes that the extent to which hikers should be restricted is a subjective question, shaped by the priorities of the management policies and the interests of the user groups. Masteroppgave i geografi GEO350 MASV-PHYG MPGEOGR MASV-GEOG MASV-MEHA

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Thorp, Mathias Holtedahl;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Two small high-elevated polythermal glaciers and ice-cored moraine complexes situated in a zone of continuous permafrost are studied with remote sensing and field-based techniques to assess glacier changes, glacio-hydrological dynamics and interactions between the glacial, transitional and periglacial domains. A 67-year series of geodetic mass balances, elevation, volumetric, area and length changes is analyzed, revealing a particular sensitive response to climate amelioration, conforming with regional glaciers. Moraine deformation and water-parameter analysis demonstrate an interlinkage between the glacial, transitional and periglacial domains, and water as an advecting agent of heat and accelerator of landform degradation. A stepwise formation of a moraine-dammed lake seems to have enhanced ice-marginal ablation and acted as a meltwater reservoir and energy storage. Permafrost aggradation have played an important role in preserving proglacial geomorphology and retrogressively-formed longitudinal, ice-cored ridges. However, an acceleration in transformational activities such as slumping, backwasting and downwasting during the last two decades indicate geomorphological adjustment to the ongoing atmospheric warming. Glaciers of eastern Jotunheimen are particularly vulnerable to climate change due to their strong correspondence with ablation season temperatures. Additionally, small glaciers are especially prone to rapid change due to progressively lower surface albedo and conductive heat transfer from surrounding terrain. Prolonged glacier ablation and ice-core degradation will presumably promote changes in both proglacial and downstream hydrology. This study demonstrates the potential of combining remote sensing methods and in-situ observations to decode a glacial to periglacial transitional landscape. Masteroppgave i geografi GEO350 MASV-PHYG MASV-MEHA MASV-GEOG MPGEOGR

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Vetti, Sigrid Johanne Sjøholm;
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Formålet i denne studien var å rekonstruere bre- og klimahistorien basert på kvartærgeologisk kartlegging og innsjøsedimenter i Selstaddalen, Meløy kommune. Det ble sommeren 2017 utført kartlegging i dalen og sedimentkjernetaking i Selstadvatnet. Videre ble det utført radiokarbondateringer og laboratorieundersøkelser som bidro med data til å forklare den glasiale og klimatiske historien i Selstaddalen. Det ble under kartleggingen funnet marine avsetninger med skjell 14C-datert til tidlig bølling alder, overlagret av morenemateriale. Ytterst i dalen ble det videre kartlagt en stor avsetning antatt å være en randås. Sammenstilling av disse dataene med regional informasjon og dateringer fra kjernen gjør at randåsen ble tolket til å være avsatt under deglasiasjonen av et sen bølling/eldre dryas brefremrykk registrer ut på Åmøya vest av Selstaddalen. Avsetningene kobles til Vassdalhendelsen. Et stort isranddelta helt nordøst i dalbunnen, med nærliggende sidemorenerygger, er tolket til å korrelere med det første av to beskrevne brefremrykk under yngre dryas kalt Glomfjordhendelsen. Kjernen viser marine forhold med skjell og leir i tidlig yngre dryas, noe som peker mot isfrie forhold. Uforstyrret kjernemateriale kan videre peke mot at Glomfjordhendelsen ikke har strukket seg ut til randåsen. Det er ikke i dataene grunnlag for å tolke inn yngre dryas trinn to, Glomvasshendelsen, men et sammenfall i utstrekning med Glomfjordhendelsen er mulig. Innsjøsedimentene fra tidlig holosen indikerer aktive breer i dreneringsområdet før sedimentering endret seg til mer organisk materiale som tyder på varmere klima. Det ble videre i holosen fra rundt år 7895 ± 65 kal år BP observert dominerende organisk materiale frem til ny breaktivtet rundt subboreal ved 2800 kal år BP. Dette tyder på fravær av bre i Selstaddalen gjennom denne perioden. Ved ca. 8200-8100 kal år BP, basert på alder-dybdekalkulering, observeres et lag i kjernen tolket til å være sedimenter avsatt under en episodisk hendelse, muligens Storeggaskredet. Den lille istid ble i kjernen registret med økende mengde minerogent materiale, og ble i felt kartlagt til å ha en maksimums utbredelse på toppen av Melkartuva basert på lichenometri datering av endemorene, datert til AD 1752. Det ble videre utført en rekonstruksjon av den tenkte utbredelsen til breen under den lille istids maksimum, og dens vinternedbør, som viste 90 % større bre og dobbel så høy vinternedbør som i dag. Masteroppgave i geografi GEO350 MASV-GEOG MASV-MEHA MPGEOGR MASV-PHYG

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.