Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
7,040 Research products, page 1 of 704

 • Other research products
 • 2013-2022
 • Slovenian
 • Repository of the University of Ljubljana

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Semprimožnik, Manca; Brumen Čop, Andrej;
  Country: Slovenia

  Sliki Mance Semprimožnik sta dovršeni v slikarski izvedbi in dosledno utelešata prej naštete pojme ter hkrati puščata dovolj prostora za individualni izraz. Njen slikarski talent se je tukaj odmaknil od realističnega upodabljanja v sfero čistega slikarstva, ki zasnovano idejo realizira na nov, svež način. Obenem je ohranjen tudi ekspresiven izraz, ki ga njeno slikanje premore, toda kaže se kot disciplinirano, tiho življenje oblik in barv.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Verginella, Marta;
  Publisher: Založba Univerze
  Country: Slovenia

  V 20. stoletju so se državne meje v severno jadranski regiji premaknile po prvi svetovni vojni, v času druge svetovne vojne in po njej. Obdobjem bojev za meje so sledila obdobja miru in stabilnosti, ki so dopuščala njihovo prestopanje in počasno brisanje. Širjenje koronavirusa nas je opozorilo na to, kako hitro se lahko že opuščene meje na novo vzpostavijo in kako se utečeni tokovi mobilnosti prekinejo. Knjiga osvetli socialne in gospodarske značilnosti ženske mobilnosti, ki je koreninila v družbi starega režima in je doživela nove oblike razumevanja v času vzpona nacionalizma. Osredotoči se tudi na fenomen ženskih begunk v času prve svetovne vojne in na prisiljen odhod slovenskih intelektualk iz Trsta in Gorice po prihodu italijanskih čet in še posebej vzponu fašizma. Osvetlitev aleksandrik, tihotapk in hišnih pomočnic omogoča raziskovanje ženskega dela, obenem pa kaže na to, kako se v različnih oblikah ženske mobilnosti kažejo raznoliki poskusi nadzora njihovega dela in telesa. In the 20th century, the national borders in the North Adriatic region shifted after World War I, as well as during and after World War II. Periods of fighting over borders were followed by periods of peace and stability, allowing borders to be crossed and gradually erased. The spread of the Coronavirus has reminded us of how quickly the abandoned borders can be reestablished and how established mobility flows can come to a halt. This book sheds light on the social and economic characteristics of women’s mobility during that time. These characteristics had their roots in the society of the old regime and were given new forms of understanding during the rise of nationalism. We also focus on the phenomenon of women refugees during World War I and the forced departure of Slovenian female intellec-tuals from Trieste and Gorizia after the arrival of Italian troops and, in particular, the rise of fascism. The illumination of “Alexandrian women”, women smugglers and female domestic workers allows for an exploration of women's work, while also showing how the various forms of women's mobility manifested in diverse attempts to control their work and bodies.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Sancin, Vasilka; Grad, Franc; Igličar, Albin; Zagorc, Saša; Štajnpihler Božič, Tilen; Tekavčič Veber, Maruša; Damjan, Matija;
  Publisher: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
  Country: Slovenia

  Rezultati raziskovalnega projekta bodo pomenili pomemben prispevek na področju pravne znanosti, predvsem na področju ustavnega prava, znotraj tega pa še posebej na področju parlamentarnega prava. Avtonomija parlamenta je namreč še vedno premalo obdelan in opredeljen element položaja Državnega zbora v sistemu delitve oblasti, kot ga določa naša ustava. Pomemben prispevek pa bo dan tudi stroki na tem področju, kajti rezultati raziskave bodo nudili strokovno podlago za izdelavo ustreznih dopolnitev in sprememb zakonodaje in poslovniške ureditve. Pričakovan pa je tudi doprinos projekta na področju mednarodnega prava, saj vprašanje avtonomije parlamentov skozi prizmo mednarodnega prava do sedaj v svetovnem merilu še ni bilo deležno podrobnejših raziskav in študij. Rezultati raziskave bodo tudi pomembno prispevali k vzpostavitvi ustreznejših razmerij med Državnim zborom in drugimi temeljnimi državnimi organi ter s tem omogočili učinkovitejše delo Državnega zbora in drugih vpletenih organov.

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Damjan, Matija;
  Publisher: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba
  Country: Slovenia

  Sporazum TRIPS je bil pomembno gonilo standardizacije pravne zaščite farmacevtskih izdelkov s pravicami intelektualne lastnine na svetovni ravni. Za primere izrednih razmer, ko mora javni interes prevladati nad zasebnimi pravicami, predvideva uporabo prisilne licence, ki se podeli za vsako državo posebej. Pandemija covida-19 je po celem svetu hkrati povzročila potrebo po pospešitvi proizvodnje in distribucije patentiranih cepiv, zdravil in medicinske opreme. V okviru STO se zato obravnava predlog, da bi v svetovni zdravstveni krizi vse države začasno oprostili obveznosti spoštovanja pravic intelektualne lastnine iz Sporazuma TRIPS in tako z enkratnim ukrepom odpravili pravne ovire za pravičen dostop do cepiv in zdravil po svetu. Prispevek predstavlja ukrepe za varstvo javnega zdravja v skladu s Sporazumom TRIPS in njihove pomanjkljivosti ter analizira, kako bi v domačem pravu učinkovala predlagana oprostitev obveznosti varovanja pravic intelektualne lastnine. TRIPS Agreement has been an important driver of the global standardisation of legal protection of pharmaceuticals with intellectual property rights. For the cases of emergency, where the public interest must prevail over private rights, the Agreement provides for the use of compulsory licensing granted on a country-by-country basis. The Covid-19 pandemic created the need to accelerate the production and distribution of patented vaccines, medicines, and medical equipment simultaneously all around the world. The WTO is therefore considering a proposal to temporarily exempt all member states from the obligation to respect intellectual property rights under the TRIPS Agreement in the wake of the global health crisis in order to remove legal barriers to fair access to vaccines and medicines worldwide. The paper presents measures for the protection of public health under the TRIPS Agreement, as well as their shortcomings, and analyses how the proposed waiver of intellectual property rights would operate in domestic law.

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Makše, Roman; Luskovec, Ira; Simčič, Zala; Tuta, Kaja;
  Country: Slovenia

  Razstava Oddelka za likovno pedagogiko UL PEF z naslovom 5L22-kiparstvo vključuje dela nastala pri izbirnem ateljejskem predmetu Kiparstvo in razširjeno polje v študijskem letu 2021/22. Kiparska dela predstavljajo študentke 2. stopnje študija: Ira Luskovec, Zala Simčič, Kaja Tuta. Poleg osnovnega polja kiparstva dela zaznamuje prestopanje formalnih zavez zgolj kiparstvu in se razširjajo v avtorske smeri nevidnih zidov, manjših ekosistemov in minimalističnih barvitih, ženstvenih, volnenih, geometričnih konstrukcij.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Slovenian
  Publisher: Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, UL
  Country: Slovenia
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Slovenian
  Authors: 
  Jerčič Jakob, Anja; Zlokarnik, Mojca; Selan, Jurij; Brumen Čop, Andrej; Makše, Roman;
  Country: Slovenia

  Povezovanje avtonomije likovnega področja razstavljajočih umetnikov in prisotnosti ter osebne interpretacije krajine v njihovem likovnem polju.

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Skitek, Vinko;
  Publisher: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Center za slovenščino kot drugi tuji jezik, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi tuji jezik, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
  Country: Slovenia

  V prispevku so predstavljene oznanilne knjige iz 19. stoletja, ki so nastale pri poslovanju župnij v dekanijah Pliberk in Dravograd. Ko se je v 19. stoletju začela prebujati slovenska narodna zavest na Koroškem, so bile poleg pridig prav oznanilne knjige pripomoček duhovnikov za razširjanje slovenske besede med prebivalstvom. Poleg svetih maš in drugih bogoslužnih opravil najdemo v njih tudi sporočila, povezana s cepljenji prebivalstva, izgubljenimi predmeti in naravnimi nesrečami, seznanjajo pa tudi s podatki o rojstnih dnevih in godovih avstrijskih cesarjev ipd. In the article, 19th century parish announcement books from Bleiburg and Dravograd deaneries are presented. When the national consciousness started to increase in Carinthia in the 19th century, the parish announcement books were, in addition to the sermons, used by priests to spread the Slovene word among the population. In addition to holy masses and other liturgical tasks, the parish announcement books also contain messages relating to the vaccination of the population, lost items, natural disasters, information about the birthdays and name days of Austrian Emperors, and so on.

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Toplak, Cirila;
  Publisher: Založba ZRC
  Country: Slovenia

  Avtorica v prispevku uvodoma poda argumentacijo za obravnavo etnografskega gradiva Pavla Medveščka - Klančarja kot verodostojnega vira o zahodnoslovenski naravoverski kontrakulturi. Opredeli se do besedne zveze “posoško staroverstvo” oziroma “zahodnoslovensko naravoverstvo”. Zahodnoslovensko naravoversko skupnost nato teoretizira kot potencialno prvotno obliko družbenosti in foucaultovsko heterotopijo. V jedru prispevka analizira specifike teritorialne administracije in politične organiziranosti ter predstavi poglavitne ideološke prvine naravoverske kontrakulture. V sklepu naslovi pomen odnosa naravovercev do narave in naravoverskega sistema vodenja za sodobno (slovensko) družbo. In the introduction, the author explains arguments in favour of considering Pavel Medvešček Klančar‘s ethnographic opus as an authentic source on Western Slovenian nature worshippers’ counterculture. She then argues for denomination “Western Slovenian Nature Worship” as opposed to “Old Believers from the Soča River region”. Next, she theorizes the Western Slovenian nature worshippers‘ community as potential primordial societal form and Foucauldian heterotopia. Central focus of the text is on specifics of territorial administration of the nature worshippers’ community, their political organisation as well as principal ideological elements of the nature worshippers‘ counterculture. In the conclusion, the author discusses the importance of nature worshippers‘ attitude towards nature and their governance system for the contemporary (Slovenian) society.

 • Open Access Slovenian
  Authors: 
  Godec Soršak, Lara;
  Publisher: Znanstvena založba Filozofske fakultete
  Country: Slovenia

  V prispevku se osredotočamo na pomen in uporabnost povratne informacije bodočim učiteljem o njihovih govornih nastopih pri enem izmed študijskih predmetov. Rezultati ankete študentov razrednega pouka so pokazali, da se jim zdi povratna informacija kolegov in asistentke o opravljenem govornem nastopu uporabna, realna, natančna, izčrpna in objektivna. Študentje se učijo sprejemati in dajati povratno informacijo, zato v prispevku poudarjamo prednosti vrstniške povratne informacije. Kakovostna povratna informacija namreč omogoča napredek in izboljšanje govornega nastopanja posameznika, kar je za bodoče učitelje zelo pomembno. The article focuses on the importance and usefulness of feedback to future teachers about their oral performance in one of the study subjects. The results of the survey of students of primary teacher education have shown that they find feedback from colleagues and an assistant on their oral performance useful, realistic, accurate, comprehensive and objective. Students learn to receive and give feedback, so in the article the benefits of peer feedback are emphasised. Quality feedback facilitates progress and improves the individual’s spoken performance, which is very important for future teachers.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.