Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
35 Research products, page 1 of 4

 • Other research products
 • 2022-2022
 • Open Access
 • Turkish
 • Maltepe University Institutional Repository

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Kaya, Fatih Öner;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  In the period when the number of coronavirus cases has started to decrease, and normalization steps are taken, the following questions come to our minds: "What kind of a holiday will we take? "Will we even have a holiday? "What will be the new trends in tourism?" "How will we be protected? Koronavirüs salgınında vaka sayısının azalmaya başladığı ve normalleşme adımlarının atıldığı dönemde gelen yaz mevsimiyle birlikte “Nasıl bir tatil yapacağız” sorusu önümüzde duruyor. Bu yaz tatil yapacak mıyız? Turizmde trendler ne olacak? Nasıl korunacağız?

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Turhan Güldal, Aybike;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  Bu çalışma oyuncu ve yönetmen arasındaki ilişkinin dinamiklerini, yerli film sektöründe aktif olarak çalışmalarını sürdüren yönetmenlerle ve oyuncularla yapılan röportajlar aracılığıyla incelemeyi, sorunları tespit etmeyi ve bu ilişkinin geliştirilebilmesi için pratik çözümler sunmayı hedefler. “Güven Bana” filmi ülkemizde film yapım pratiklerinde oyuncu ve yönetmen arasındaki ilişkinin önemine odaklanarak, aralarındaki hiyerarşiyi inceleyerek, bu ikilinin sorunlarının altında yatan nedenleri araştırmayı amaçlar. Yönetmen ve oyuncu arasındaki ilişkiyi geliştirmenin önündeki en önemli sorunun güven olduğunu ortaya çıkaran bu çalışma, bu güven ihtiyacın nedenlerini araştırarak, güven ortamının sağlanması için gerekli olan unsurları bulmayı ve film yapım pratiklerinin içerisine uygulanabilir yöntemler olarak eklenmesini hedefler. This thesis explores the dynamics of the relationships between the director and the actor using interviews made with people who are actively working in the Turkish Film Industry; aiming to investigate the problems and to offer viable solutions in order to improve this relationship. The documentary film “Trust Me” aims to reveal the reasons behind the problems between the two; by focusing on the relationship and analyzing the hierarchy. This study exposes trust as the biggest issue between the director and the actor. It tries to find the causes of this need of trust and the necessary elements to maintain it. It is also intended to add these applicable methods into film making practice.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Aydoğan, Ebrar;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Yaralayıcı deneyimler, çaresizlik hissi ve süreğen travmalar; bunları yaşayan çocuk ve yetişkinlerde hem ruhsal hem bedensel birçok soruna, hastalığa neden olmaktadır. Böylesine yoğun deneyimleri dinlemek, yaşanan sorunları çözmeye çalışmak, çözümün mümkün olmadığı zamanlarda bunu deneyimleyen çocuğa, bireye duygusal olarak eşlik etmek ise bunu yapan, yapmaya gönüllü olan kişiler için de sarsıcı olabilmektedir. Travmatik deneyimleri dinlemenin, gözlemlemenin kişide yaratabileceği bazı etiler, travma literatüründe “ikincil travma” olarak bazı etkiler ise “tükenmişlik sendromu” olarak kavramsallaştırılmıştır. ‘Okuldayız: Üsküdar Projesi’nde yer alan akademisyenler ve üniversite öğrencilerinin projede çalışırken karşılaştıkları olumsuz, travmatik deneyimlerden olabildiğince az etkilenmeleri için düzenli süpervizyonlarla desteklenmişlerdir. Bu süpervizyonlar farklı disiplinlerden olan akademisyenler ile o disipline dair konularda yapılırken, ayrıca psikoloji bölümü akademisyenleri ve uzmanlar ile de gerçekleştirilmiştir. Yapılan süpervizyonlarda kişilerin projeye dair neler hissettikleri, hangi amaçlarla bu projede yer aldıkları, çalıştıkları konularda yaşadıkları ya da çözmeye çalıştıkları sorunların onlar üzerinde nasıl etkiler yarattığı, grup olarak çalışabilmek ve duygusal olarak birbirine destek olabilmek konularında çalışılmıştır. Duygu düzenleme becerilerinin geliştirilmesi, kendilerine öz şefkat duyabilmek ve sınırlarını korumaları için desteklenmişlerdir. Grup halinde yapılan bu süpervizyonlar neticesinde akademisyen ve üniversite öğrencilerinden, projenin onları bireysel olarak da geliştirdiği, kendi ruhsal sağlıklarını ve duygularını anlamakta-düzenlemekte daha iyi olduklarını bildirmişlerdir. Özetle, projede sadece çocuklar ve aileleri ile değil, projede yer alan her bir birey ile çalışıldığı söylenebilmektedir. SOYAÇ Modeli böylesi bir çalışma şemasının önemli bir örneğini oluşturmaktadır.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Doğan, Gürkan;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Bu çalışmanın temel amacı, okullardaki öğrenme ikliminin öğreten ve öğrenenler için daha güdüleyici, verimli ve keyifli bir niteliğe kavuşmasını sağlamak bakımından önemli sorumlulukları olan öğretmenlerin “öğrenme - öğretme - mutluluk” olguları arasındaki ilişkiler hakkındaki farkındalıklarının geliştirilmesini sağlamaktır. Bağlamından koparılmış bilgiyi kutsayan ve “duyguların dilden önce var olduğu” gerçeğini göz ardı eden eğitim modelleri ne yazık ki yaşamla ilişkilendirilmemiş öğrenme süreçlerinin yol açtığı eğitsel sorunları görünmez kılmaktadır. Böyle bir yaklaşımın doğal bir sonucu olarak, öğrenme sürecinin en önemli iki paydaşı olan öğrenci ve öğretmen arasındaki ‘sahicilik’ temelinde kurulması gereken ilişki sekteye uğrayabilmekte ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi zorlaşmaktadır. Söz konusu çalışma; bu bağlamda, öyküleştirilmiş ve duygularla eklemlenmiş etkileşimli öğrenme süreçlerinin öğretmenlerin hayatındaki belirleyici rolünü farkındalık temelinde öne çıkarmayı amaçlamaktadır. Sözü edilen çalışma, 15 Ekim 2020 ile 11 Haziran 2021 tarihleri arasında, iki haftada bir kez olmak üzere ve her Perşembe günü, 90 dakikalık buluşmalar şeklinde, yedi öğretmenin katılımıyla yürütülmüştür. Bilindiği gibi, ‘eğitim’ ve ‘mutluluk’ kavramları arasındaki ilişkiler son yıllarda giderek daha çok ilgi görmektedir. İngiltere, İzlanda, Bali, Hindistan gibi ülkelerde ilköğretim yıllarında ‘mutluluk’ derslerinin genel müfredata eklenmiş olması önemli bir gerçeğe işaret etmektedir. Bu bağlamda, sınıftaki öğrenme ortamının öğrenmeyi kolaylaştırıcı ve zevkli bir biçimde oluşması durumunda; merak ve ilgi temelinde gerçekleşecek yeni öğrenmelerin daha kalıcı olmasını sağlamak kolaylaşacaktır...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Kılıç, Ayşe; Coşkun, Bülent; Memiş, Simay;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil; bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olma durumudur. Bu bağlamda, tıp eğitiminin her alanında vurgulanan, bireye biyopsikososyal bir varlık olarak yaklaşma prensibi dahilinde tıp öğrencileri olarak, eğitime ulaşımı dezavantajlı çocuklara yardımcı olmak ve eğitimlerine devamlılıklarını sağlamak adına projeye 15 lisans öğrencisi ve 2 öğretim görevlisi ile katılım sağlanmıştır. Çocukların okuldaki başarıları ve devamlılıklarına dair dezavantajlar ve arka planda bulunan ket vurucu faktörler saptanıp bu hususlarda yapılabilecekler değerlendirilmiştir. Bahsedildiği üzere, kişinin çevresiyle olan devamlı ilişkisinin insanın “sağlık” durumu üzerine belirgin etkisinin olması nedeniyle ailelerin de sağlık durumları ve ihtiyaçları değerlendirilip gerekli destekler sağlanmıştır. Öğrenciler proje kapsamında; çocukların ve ailelerin tıbbi tedavilere gereksinim duydukları noktalarda sağlık hizmetlerine erişimini sağlayıp kişilerin sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirilmesi misyonunu üstlenmiştir. Hastaneden gerekli randevular oluşturulup kişilerin sağlık hizmetine ulaşımı sağlanmıştır...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  İlkiz, Fikret;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Avukat Fikret İlkiz, 45 yıldır hakları ihlal edilenlerin haklarını savunmaya, onların sesi olmaya devam ediyor. 1977’den beri hak, hukuk ve adalet mücadelesini aralıksız sürdüren İlkiz, dünyanın neresinde olursa olsun, hukuk ve adaletin tek adresinin insan hakları olduğuna vurgu yapıyor. “Hukuk ve adaleti insan hakları üretmelidir. 45 yılın bana öğrettiği budur ve hâlâ öğrenciyim” diyen İlkiz ile adil bir devletin nasıl mümkün kılınabileceği üzerine konuştuk, Türkiye’de hukuku yeniden düşündük, genç hukukçuların yasamada etkili olabilmesinin yolları üzerine kafa yorduk, Dezenformasyon Yasasını ve basın özgürlüğünü sorguladık.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Falk, Richard;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Uluslararası hayatta geleneksel Büyük Güçlerin insan hakları yetersizliklerini ele almak her zaman sorunlu olmuştur. Bu konu, devlet ve toplum arasındaki iç siyasal ilişkilere değiniyor ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi bile bu tür konuları BM’nin uygulama yetkisinin ötesine taşıyor. Madde 2(7), uluslararası barış ve güvenlikle ilgili meseleler söz konusu olmadıkça, BM’nin “egemen devletlerin iç işlerine müdahale etmeyeceğini” teyit eder. Toprak egemenliğine duyulan bu saygı, önemli kararlara ilişkin -egemen olarak kendi bölgesel otoriteleri altında yaşayanların insan hakları ihlalleri kararlarına ilişkin- veto hakkına sahip Güvenlik Konseyinin beş daimî üyesi (P-5) için bu konuyu bir uç noktaya götürüyor. Ancak 1980’lerde Güney Afrika apartheid’in suçluluğuna ilişkin olarak olduğu gibi, ciddî insan hakları ihlalleri hakkında geniş ve derin bir uluslararası konsensüs mevcut olduğunda, uluslararası otorite üzerindeki bu sınırlamanın üstesinden gelinebilir, o zaman da ancak Büyük Güç olmayan devletlerle ilgili olarak aşılabilir. Sonunda Güney Afrika ırkçılığına tepki olarak, güçlü bir ulus ötesi sivil toplum dayanışma hareketiyle desteklenen yaptırımlar şeklindeki uluslararası zorlayıcı eyleme girişildi, ülkenin liderleri tarafından yönetildi, ardından etnik eşitliği somutlaştıran ve ırkçılığın önde gelen muhalifi Nelson Mandela’nın başkan seçilmesine ve dünya çapında kahraman bir şahsiyet olarak selamlanmasına yol açan demokratik anayasalcılığa düzenli bir geçiş oldu.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Karadayı, Esma Figen; Cingi Demir, Neşe Nur; Bozkurt, Beyza Nur; Ceylan, Güneş; Erdoğan, Ömer; Yılmaz, Furkan Bedri; Çam, Zehra Sude;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  SOYAÇ çalışma modeli, üniversite toplum işbirliğine, sosyo-kültürel etkinlik kuramına, sistem yaklaşımına dayanarak bağlanma temelli akran desteği ilişkileri geliştirerek ve güvenli, eğlendirici kültürel ortamlar yaratarak dezavantajlı çocukların desteklenmesini hedefler. ‘Okuldayız: Üsküdar Projesi’ndeki terapötik akran desteği grubunun temel amacı da çocuklarla güvenli ilişkiler kurarak ve destekleyici, eğitici, oyun ortamlarında birlikte etkinliklerde bulunarak okula devam etme sorunu olan çocukların bireysel gelişimlerine ve okula kazandırılmalarına yardımcı olmaktır. Tüm bu çalışmaların sonucunda desteklenen çocukların kişilerarası ilişkiler ve sosyal öğrenme yoluyla kazandıklarını içselleştirmeleri ve psiko-sosyal ve bilişsel yapılarında gelişimin ve dönüşümün olması beklenir. Terapötik akran danışmanları motivasyonu yüksek ve gönüllü psikoloji öğrencileri arasından seçilirler. İki dönem ders olarak katıldıkları projeye daha sonraki dönemlerde gönüllü olarak devam edebilirler. Bu çalışmada 22 Psikoloji Bölümü öğrencisi, ve 1 psikolog akran danışmanı olarak yer almıştır.Terapötik akran danışmanları sistem yaklaşımı, sosyo-kültürel kuram, bağlanma kuramı, gelişimsel travma, empati, direnç, dayanıklılık, problem çözme gibi pek çok konuda eğitimler almıştır. Projede bulunan sınıf ekiplerinin içinde çocuklarla eğitsel oyun etkinliklerinde yer alarak grup ruhunun yaratılmasını amaçlamışlar ve ayrıca eşleştikleri çocukların aileleri ile de iletişim içinde kalarak bireysel psiko-sosyal destek vermişlerdir. Akran danışmanlarının kendileri de haftalık gözlem raporları yazarak, akran desteği grubunda süpervizyonlar alarak ve vaka tartışmaları yaparak mesleki ve bireysel deneyimler kazanmışlardır...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Bademci, Havva Özden;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Risk altındaki çocuklar/gençler ve aileleriyle Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) tarafından 2010 yılından bu yana disiplinlerarası, kurumlararası, uluslararası işbirlikleriyle travma bilgisine dayalı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalarda öğretim elemanlarının ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra başta çocuklar/gençler olmak üzere onların aileleri, alanda çalışanlar başta olmak üzere sürecin tüm paydaşlarının aktif katılımlarıyla tüm üyeleri için kapsayıcı terapötik bir topluluk yaratılması hedeflenmektedir...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Çotuksöken, Betül;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Üniversiteler yüzyıllardan beri toplumların ve kamuya evrilen toplum yaşamının öncü gücünü oluşturmaktadır. Hangi üniversite modeli öne çıkarılırsa çıkarılsın, üniversiteler, ürettikleri ve aktardıkları bilgilerle toplumları dönüştürmektedir. Günümüzde üniversitelerin bu işlevi, daha da serpilmekte; neredeyse her üniversite, toplumun kurumsallaşması olan kamusal yapılanmayla az ya da çok bağ kurarak; ayrıca, çağımızın teknolojik olanaklarını da kullanarak, hem kendini hem de hizmet verdiği alanları, toplum ve kamu kesimlerini geliştirme yolunda ilerlemektedir...

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
35 Research products, page 1 of 4
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Kaya, Fatih Öner;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  In the period when the number of coronavirus cases has started to decrease, and normalization steps are taken, the following questions come to our minds: "What kind of a holiday will we take? "Will we even have a holiday? "What will be the new trends in tourism?" "How will we be protected? Koronavirüs salgınında vaka sayısının azalmaya başladığı ve normalleşme adımlarının atıldığı dönemde gelen yaz mevsimiyle birlikte “Nasıl bir tatil yapacağız” sorusu önümüzde duruyor. Bu yaz tatil yapacak mıyız? Turizmde trendler ne olacak? Nasıl korunacağız?

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Turhan Güldal, Aybike;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
  Country: Turkey

  Bu çalışma oyuncu ve yönetmen arasındaki ilişkinin dinamiklerini, yerli film sektöründe aktif olarak çalışmalarını sürdüren yönetmenlerle ve oyuncularla yapılan röportajlar aracılığıyla incelemeyi, sorunları tespit etmeyi ve bu ilişkinin geliştirilebilmesi için pratik çözümler sunmayı hedefler. “Güven Bana” filmi ülkemizde film yapım pratiklerinde oyuncu ve yönetmen arasındaki ilişkinin önemine odaklanarak, aralarındaki hiyerarşiyi inceleyerek, bu ikilinin sorunlarının altında yatan nedenleri araştırmayı amaçlar. Yönetmen ve oyuncu arasındaki ilişkiyi geliştirmenin önündeki en önemli sorunun güven olduğunu ortaya çıkaran bu çalışma, bu güven ihtiyacın nedenlerini araştırarak, güven ortamının sağlanması için gerekli olan unsurları bulmayı ve film yapım pratiklerinin içerisine uygulanabilir yöntemler olarak eklenmesini hedefler. This thesis explores the dynamics of the relationships between the director and the actor using interviews made with people who are actively working in the Turkish Film Industry; aiming to investigate the problems and to offer viable solutions in order to improve this relationship. The documentary film “Trust Me” aims to reveal the reasons behind the problems between the two; by focusing on the relationship and analyzing the hierarchy. This study exposes trust as the biggest issue between the director and the actor. It tries to find the causes of this need of trust and the necessary elements to maintain it. It is also intended to add these applicable methods into film making practice.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Aydoğan, Ebrar;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Yaralayıcı deneyimler, çaresizlik hissi ve süreğen travmalar; bunları yaşayan çocuk ve yetişkinlerde hem ruhsal hem bedensel birçok soruna, hastalığa neden olmaktadır. Böylesine yoğun deneyimleri dinlemek, yaşanan sorunları çözmeye çalışmak, çözümün mümkün olmadığı zamanlarda bunu deneyimleyen çocuğa, bireye duygusal olarak eşlik etmek ise bunu yapan, yapmaya gönüllü olan kişiler için de sarsıcı olabilmektedir. Travmatik deneyimleri dinlemenin, gözlemlemenin kişide yaratabileceği bazı etiler, travma literatüründe “ikincil travma” olarak bazı etkiler ise “tükenmişlik sendromu” olarak kavramsallaştırılmıştır. ‘Okuldayız: Üsküdar Projesi’nde yer alan akademisyenler ve üniversite öğrencilerinin projede çalışırken karşılaştıkları olumsuz, travmatik deneyimlerden olabildiğince az etkilenmeleri için düzenli süpervizyonlarla desteklenmişlerdir. Bu süpervizyonlar farklı disiplinlerden olan akademisyenler ile o disipline dair konularda yapılırken, ayrıca psikoloji bölümü akademisyenleri ve uzmanlar ile de gerçekleştirilmiştir. Yapılan süpervizyonlarda kişilerin projeye dair neler hissettikleri, hangi amaçlarla bu projede yer aldıkları, çalıştıkları konularda yaşadıkları ya da çözmeye çalıştıkları sorunların onlar üzerinde nasıl etkiler yarattığı, grup olarak çalışabilmek ve duygusal olarak birbirine destek olabilmek konularında çalışılmıştır. Duygu düzenleme becerilerinin geliştirilmesi, kendilerine öz şefkat duyabilmek ve sınırlarını korumaları için desteklenmişlerdir. Grup halinde yapılan bu süpervizyonlar neticesinde akademisyen ve üniversite öğrencilerinden, projenin onları bireysel olarak da geliştirdiği, kendi ruhsal sağlıklarını ve duygularını anlamakta-düzenlemekte daha iyi olduklarını bildirmişlerdir. Özetle, projede sadece çocuklar ve aileleri ile değil, projede yer alan her bir birey ile çalışıldığı söylenebilmektedir. SOYAÇ Modeli böylesi bir çalışma şemasının önemli bir örneğini oluşturmaktadır.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Doğan, Gürkan;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Bu çalışmanın temel amacı, okullardaki öğrenme ikliminin öğreten ve öğrenenler için daha güdüleyici, verimli ve keyifli bir niteliğe kavuşmasını sağlamak bakımından önemli sorumlulukları olan öğretmenlerin “öğrenme - öğretme - mutluluk” olguları arasındaki ilişkiler hakkındaki farkındalıklarının geliştirilmesini sağlamaktır. Bağlamından koparılmış bilgiyi kutsayan ve “duyguların dilden önce var olduğu” gerçeğini göz ardı eden eğitim modelleri ne yazık ki yaşamla ilişkilendirilmemiş öğrenme süreçlerinin yol açtığı eğitsel sorunları görünmez kılmaktadır. Böyle bir yaklaşımın doğal bir sonucu olarak, öğrenme sürecinin en önemli iki paydaşı olan öğrenci ve öğretmen arasındaki ‘sahicilik’ temelinde kurulması gereken ilişki sekteye uğrayabilmekte ve kalıcı öğrenmelerin gerçekleşmesi zorlaşmaktadır. Söz konusu çalışma; bu bağlamda, öyküleştirilmiş ve duygularla eklemlenmiş etkileşimli öğrenme süreçlerinin öğretmenlerin hayatındaki belirleyici rolünü farkındalık temelinde öne çıkarmayı amaçlamaktadır. Sözü edilen çalışma, 15 Ekim 2020 ile 11 Haziran 2021 tarihleri arasında, iki haftada bir kez olmak üzere ve her Perşembe günü, 90 dakikalık buluşmalar şeklinde, yedi öğretmenin katılımıyla yürütülmüştür. Bilindiği gibi, ‘eğitim’ ve ‘mutluluk’ kavramları arasındaki ilişkiler son yıllarda giderek daha çok ilgi görmektedir. İngiltere, İzlanda, Bali, Hindistan gibi ülkelerde ilköğretim yıllarında ‘mutluluk’ derslerinin genel müfredata eklenmiş olması önemli bir gerçeğe işaret etmektedir. Bu bağlamda, sınıftaki öğrenme ortamının öğrenmeyi kolaylaştırıcı ve zevkli bir biçimde oluşması durumunda; merak ve ilgi temelinde gerçekleşecek yeni öğrenmelerin daha kalıcı olmasını sağlamak kolaylaşacaktır...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Kılıç, Ayşe; Coşkun, Bülent; Memiş, Simay;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil; bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olma durumudur. Bu bağlamda, tıp eğitiminin her alanında vurgulanan, bireye biyopsikososyal bir varlık olarak yaklaşma prensibi dahilinde tıp öğrencileri olarak, eğitime ulaşımı dezavantajlı çocuklara yardımcı olmak ve eğitimlerine devamlılıklarını sağlamak adına projeye 15 lisans öğrencisi ve 2 öğretim görevlisi ile katılım sağlanmıştır. Çocukların okuldaki başarıları ve devamlılıklarına dair dezavantajlar ve arka planda bulunan ket vurucu faktörler saptanıp bu hususlarda yapılabilecekler değerlendirilmiştir. Bahsedildiği üzere, kişinin çevresiyle olan devamlı ilişkisinin insanın “sağlık” durumu üzerine belirgin etkisinin olması nedeniyle ailelerin de sağlık durumları ve ihtiyaçları değerlendirilip gerekli destekler sağlanmıştır. Öğrenciler proje kapsamında; çocukların ve ailelerin tıbbi tedavilere gereksinim duydukları noktalarda sağlık hizmetlerine erişimini sağlayıp kişilerin sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirilmesi misyonunu üstlenmiştir. Hastaneden gerekli randevular oluşturulup kişilerin sağlık hizmetine ulaşımı sağlanmıştır...

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  İlkiz, Fikret;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Avukat Fikret İlkiz, 45 yıldır hakları ihlal edilenlerin haklarını savunmaya, onların sesi olmaya devam ediyor. 1977’den beri hak, hukuk ve adalet mücadelesini aralıksız sürdüren İlkiz, dünyanın neresinde olursa olsun, hukuk ve adaletin tek adresinin insan hakları olduğuna vurgu yapıyor. “Hukuk ve adaleti insan hakları üretmelidir. 45 yılın bana öğrettiği budur ve hâlâ öğrenciyim” diyen İlkiz ile adil bir devletin nasıl mümkün kılınabileceği üzerine konuştuk, Türkiye’de hukuku yeniden düşündük, genç hukukçuların yasamada etkili olabilmesinin yolları üzerine kafa yorduk, Dezenformasyon Yasasını ve basın özgürlüğünü sorguladık.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Falk, Richard;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Uluslararası hayatta geleneksel Büyük Güçlerin insan hakları yetersizliklerini ele almak her zaman sorunlu olmuştur. Bu konu, devlet ve toplum arasındaki iç siyasal ilişkilere değiniyor ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi bile bu tür konuları BM’nin uygulama yetkisinin ötesine taşıyor. Madde 2(7), uluslararası barış ve güvenlikle ilgili meseleler söz konusu olmadıkça, BM’nin “egemen devletlerin iç işlerine müdahale etmeyeceğini” teyit eder. Toprak egemenliğine duyulan bu saygı, önemli kararlara ilişkin -egemen olarak kendi bölgesel otoriteleri altında yaşayanların insan hakları ihlalleri kararlarına ilişkin- veto hakkına sahip Güvenlik Konseyinin beş daimî üyesi (P-5) için bu konuyu bir uç noktaya götürüyor. Ancak 1980’lerde Güney Afrika apartheid’in suçluluğuna ilişkin olarak olduğu gibi, ciddî insan hakları ihlalleri hakkında geniş ve derin bir uluslararası konsensüs mevcut olduğunda, uluslararası otorite üzerindeki bu sınırlamanın üstesinden gelinebilir, o zaman da ancak Büyük Güç olmayan devletlerle ilgili olarak aşılabilir. Sonunda Güney Afrika ırkçılığına tepki olarak, güçlü bir ulus ötesi sivil toplum dayanışma hareketiyle desteklenen yaptırımlar şeklindeki uluslararası zorlayıcı eyleme girişildi, ülkenin liderleri tarafından yönetildi, ardından etnik eşitliği somutlaştıran ve ırkçılığın önde gelen muhalifi Nelson Mandela’nın başkan seçilmesine ve dünya çapında kahraman bir şahsiyet olarak selamlanmasına yol açan demokratik anayasalcılığa düzenli bir geçiş oldu.

 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Turkish
  Authors: 
  Karadayı, Esma Figen; Cingi Demir, Neşe Nur; Bozkurt, Beyza Nur; Ceylan, Güneş; Erdoğan, Ömer; Yılmaz, Furkan Bedri; Çam, Zehra Sude;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  SOYAÇ çalışma modeli, üniversite toplum işbirliğine, sosyo-kültürel etkinlik kuramına, sistem yaklaşımına dayanarak bağlanma temelli akran desteği ilişkileri geliştirerek ve güvenli, eğlendirici kültürel ortamlar yaratarak dezavantajlı çocukların desteklenmesini hedefler. ‘Okuldayız: Üsküdar Projesi’ndeki terapötik akran desteği grubunun temel amacı da çocuklarla güvenli ilişkiler kurarak ve destekleyici, eğitici, oyun ortamlarında birlikte etkinliklerde bulunarak okula devam etme sorunu olan çocukların bireysel gelişimlerine ve okula kazandırılmalarına yardımcı olmaktır. Tüm bu çalışmaların sonucunda desteklenen çocukların kişilerarası ilişkiler ve sosyal öğrenme yoluyla kazandıklarını içselleştirmeleri ve psiko-sosyal ve bilişsel yapılarında gelişimin ve dönüşümün olması beklenir. Terapötik akran danışmanları motivasyonu yüksek ve gönüllü psikoloji öğrencileri arasından seçilirler. İki dönem ders olarak katıldıkları projeye daha sonraki dönemlerde gönüllü olarak devam edebilirler. Bu çalışmada 22 Psikoloji Bölümü öğrencisi, ve 1 psikolog akran danışmanı olarak yer almıştır.Terapötik akran danışmanları sistem yaklaşımı, sosyo-kültürel kuram, bağlanma kuramı, gelişimsel travma, empati, direnç, dayanıklılık, problem çözme gibi pek çok konuda eğitimler almıştır. Projede bulunan sınıf ekiplerinin içinde çocuklarla eğitsel oyun etkinliklerinde yer alarak grup ruhunun yaratılmasını amaçlamışlar ve ayrıca eşleştikleri çocukların aileleri ile de iletişim içinde kalarak bireysel psiko-sosyal destek vermişlerdir. Akran danışmanlarının kendileri de haftalık gözlem raporları yazarak, akran desteği grubunda süpervizyonlar alarak ve vaka tartışmaları yaparak mesleki ve bireysel deneyimler kazanmışlardır...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Bademci, Havva Özden;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Risk altındaki çocuklar/gençler ve aileleriyle Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) tarafından 2010 yılından bu yana disiplinlerarası, kurumlararası, uluslararası işbirlikleriyle travma bilgisine dayalı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalarda öğretim elemanlarının ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra başta çocuklar/gençler olmak üzere onların aileleri, alanda çalışanlar başta olmak üzere sürecin tüm paydaşlarının aktif katılımlarıyla tüm üyeleri için kapsayıcı terapötik bir topluluk yaratılması hedeflenmektedir...

 • Open Access Turkish
  Authors: 
  Çotuksöken, Betül;
  Publisher: Maltepe Üniversitesi
  Country: Turkey

  Üniversiteler yüzyıllardan beri toplumların ve kamuya evrilen toplum yaşamının öncü gücünü oluşturmaktadır. Hangi üniversite modeli öne çıkarılırsa çıkarılsın, üniversiteler, ürettikleri ve aktardıkları bilgilerle toplumları dönüştürmektedir. Günümüzde üniversitelerin bu işlevi, daha da serpilmekte; neredeyse her üniversite, toplumun kurumsallaşması olan kamusal yapılanmayla az ya da çok bağ kurarak; ayrıca, çağımızın teknolojik olanaklarını da kullanarak, hem kendini hem de hizmet verdiği alanları, toplum ve kamu kesimlerini geliştirme yolunda ilerlemektedir...

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.