Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
343 Research products, page 1 of 35

 • Other research products
 • 2018-2022
 • CY
 • IL
 • English

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access English
  Authors: 
  Tougiountzi, Vasiliki;
  Country: Cyprus

  Αυτή η μελέτη περίπτωσης στοχεύει στη χορήγηση ενός προγράμματος λογοθεραπείας σε νεαρό ενήλικα με δυσφαγία, η οποία προέκυψε από καρκίνο στη γλώσσα του. Μετά την αφαίρεση του όγκου από τη γλώσσα, τοποθετήθηκε γαστροστομία και έπειτα από 4 μήνες ο συμμετέχοντας ξεκίνησε το πρόγραμμα λογοθεραπείας. Αυτό το πρόγραμμα ακολουθήθηκε για 2 μήνες και περιελάμβανε τη χρήση ταινίας Kinesio (KT), μυολειτουργικές ασκήσεις, καθώς και ασκήσεις μάσησης και κατάποσης, απτική διέγερση και θερμική απτική διέγερση (TTS). Αυτές οι ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν όχι μόνο κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αλλά και στο σπίτι από τον ίδιο τον συμμετέχοντα. Για την εξαγωγή σωστών αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε μια αρχική αξιολόγηση και μια επαναξιολόγηση στο τέλος του προγράμματος. Οι αξιολογήσεις περιελάμβαναν την κλινική αξιολόγηση δίπλα στο κρεβάτι, την ψηλάφηση της στοματικής κοιλότητας και του λαιμού, καθώς και την χορήγηση των ερωτηματολογίων EAT-10, DHI και FOIS. Στο μέρος των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται πίνακες για σαφέστερη σύγκριση των ικανοτήτων και των δυσκολιών του συμμετέχοντα πριν και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Μέσα από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι ο συνδυασμός των παραπάνω ασκήσεων και εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το πρόγραμμα λογοθεραπείας, μείωσαν την δυσφαγία του συμμετέχοντα. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης είναι συνεπή με αρκετές μελέτες στη βιβλιογραφία, αλλά υπάρχουν και αντίθετες περιπτώσεις. Συμπερασματικά, ο συνδυασμός των παραπάνω εργαλείων και ασκήσεων, μέσα σε διάστημα 2 μηνών, μπορεί να μειώσει τα προβλήματα δυσφαγίας. This case study aims to administer a speech therapy program on a young adult with dysphagia, which resulted from his tongue cancer. After the tumor was removed from the tongue, a gastrostomy was placed on the participant and after 4 months the speech therapy program was started. This program was followed for 2 months and included the use of Kinesio tape (KT), myofunctional exercises, as well as chewing and swallowing exercises, tactile stimulation, and thermal tactile stimulation (TTS). These exercises were performed not only during the treatment session, but also at home by the participant himself. To get the right results, an initial evaluation and a re-evaluation were performed at the end of the program. The evaluation included Bedside clinical assessment, palpation of the oral cavity, neck and the Eating Assessment Tool (EAT-10), Dysphagia Handicap Index (DHI), and Functional Oral Intake Scale (FOIS). In the results part, tables are presented for a clearer comparison of the abilities and difficulties of the participant before and after the completion of the program. The results showed that through the combination of the above exercises the participant no longer has a problem with dysphagia. The findings of the present study are consistent with several studies in the literature, but there are opposite cases too. In conclusion, the combination of the above tools and exercises, within a period of 2 months, can reduce dysphagia problems. Completed

 • Open Access English
  Authors: 
  Efraim, Panagiota;
  Country: Cyprus

  Due to high energy demands and environmental issues that arise from the use of fossil fuels, there is a turn for the use of more sustainable fuels. The utilization of alternative fuels based on biomass have been in development in recent years. Bio-oil is obtained from fast pyrolysis of biomass feedstocks but for its use as a transportation fuel, a method for upgrading it, called catalytic hydrodeoxygenation, needs to be applied. The hydrodeoxygenation reaction of 4-propylguaiacol, a compound derived from lignin and present in bio-oil, is investigated using a computational fluid dynamics model. A 2D packed bed plug flow microreactor was developed with the use of a pre-sulphided NiMo/Al2O3 catalyst and several operational parameters, such as temperature and pressure, were investigated and compared with experimental results. Phenomena such as internal and external mass transfer limitations were also investigated. It was concluded that there is a good agreement between the results obtained from the CFD model simulation and the experimental results. Completed

 • Open Access English
  Authors: 
  Savvides, Antonis;
  Country: Cyprus

  Το CUT Environmental Monitoring Platform είναι μια πλατφόρμα περιβαλλοντικών δεδομένων που επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση, εξαγωγή και ανάλυση της ποιότητας του αέρα, της ποιότητας του νερού καθώς και των μετεωρολογικών δεδομένων. Τα δεδομένα μπορούν να προβληθούν ή να εξαχθούν μέσω ενός πίνακα εργαλείων όπου οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα για συγκεκριμένες μετρήσεις, χρονικές περιόδους και τοποθεσίες. Επιπλέον, τα δεδομένα μπορούν να προβληθούν μέσω ενός φιλικού προς τον χρήστη ζωντανού χάρτη. Τέλος, η πλατφόρμα παρέχει στατιστικά στοιχεία για τα δεδομένα που συλλέγει μέσω διαφόρων γραφημάτων. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να προσθέσει μια επιπλέον λειτουργικότητα στο σύστημα. Ένα REST API πρόκειται να εφαρμοστεί για να παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού πρόσβασης σε όλα τα περιβαλλοντικά δεδομένα που συλλέγονται από την πλατφόρμα. Αυτή η διατριβή εξηγεί τι είναι ένα API και τη σημασία του, τις τεχνολογίες που το περιβάλλουν, τη διαδικασία σχεδιασμού για την εφαρμογή του στην υπάρχουσα πλατφόρμα CUT AirQuality και την υλοποίησή του. CUT Environmental Monitoring Platform is an environmental data platform which allows users to access, extract and analyze the air quality, water quality as well as meteorology data. The data can be viewed or extracted through a table dashboard where users can make requests for specific measurements, time periods and locations. Additionally, the data can be viewed through a user-friendly live map. Finally the platform provides statistics about the data it collects through various graphs. This thesis aims to add an additional functionality to the system. A REST API is to be implemented to provide the ability for programming access to all the environmental data collected by the platform. This thesis explains what an API is and its importance, the technologies surrounding it, the design process to implement it into the existing CUT AirQuality platform and its implementation. Completed

 • Open Access English
  Authors: 
  Ioannou, Dimitrios;
  Country: Cyprus

  File sharing is the practice of providing access to digital data either that is images, text files, video or audio from one computer to another. This is usually done directly in local area networks by making the files visible to other computers on the network using the operating system and then transferring it, on the internet this is done by using an intermediate server, the user providing the file uploads it to the server and the user requesting the file downloads it from said server. An alternative decentralized model exists, in a peer-to-peer network a middle-man is not required for transmission, each peer is interconnected with other peers and exchange information directly. This bachelor’s thesis will focus on the design and implementation of an all-in-one software application that will enable the user to be able to take part in a peer-to-peer network and to be able to search, send or receive files. This thesis will attempt to break down all the necessary functions and components necessary for this to be made possible. We will see an overview of all the technologies used in the application that provide functionality such as frameworks, and data structures the application uses for local use or for networking, also we will see the background networking functions that make all the pre mentioned actions possible such as updating information about the networking , or providing information to other peers. Completed

 • Open Access English
  Authors: 
  Demetriou, Victoria;
  Country: Cyprus

  Η συνεχής αύξηση των αερίων θερμοκηπίου (GHG) έχει θέσει τους καθιερωμένους στόχους της κλιματικής ουδετερότητας σε μια επιταχυντική λειτουργία. Αυστηρή μετάβαση σε καθαρότερη και πιο πράσινη ενέργεια είναι απαραίτητη. Ξεκινώντας από την ηλεκτροδότηση του τομέα των μεταφορών, ο οποίος είναι εξέχων για αυτήν την ενεργειακή μετάβαση. Κατά συνέπεια, το επίκεντρο είναι η ενσωμάτωση και η ευρύτερη εμπορευματοποίηση των ηλεκτρικών οχημάτων. Προκειμένου η μετάβαση να είναι επιτυχής, αποτελεσματική και ακριβής έρευνα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω σχετικά με αυτό το θέμα και τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο. Με αυτό κατά νου, η εργασία καλύπτει το θέμα της επίδρασης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο δίκτυο διανομής με τη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Διαφορετικά μοντέλα μεταβλητών παραμέτρων όπως, η συμπεριφορά του οδηγού, οι δυνατότητες φορτιστή και η ενεργειακή παραγωγή φωτοβολταϊκών έχουν προσομοιωθεί μέσω ενός αλγορίθμου για την παρατήρηση των διαφορών στην ευαισθησία και στη συμπεριφορά του δικτύου διανομής μετά από κάθε προτεινόμενο σενάριο. Τα δύο σενάρια περιλαμβάνουν, σταθερό οικιακό φορτίο με διείσδυση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με και χωρίς χρήση φωτοβολταϊκών κατοικίας. Η μέθοδος Monte-Carlo χρησιμοποιείται για να ληφθεί υπόψη η μεταβλητότητα στα προσομοιωμένα μοντέλα. The continuous rise of Greenhouse Gases (GHG) has set the established goals of climate neutrality into an accelerative mode. Rigorous transition into cleaner and greener energy is a must. Starting with the electrification of the transportation sector, which is eminent for this energy transition. Consequently, the spotlight is on the integration and wider commercialization of electric vehicles. In order for the transition to be successful effective and accurate research has to be further developed regarding this matter and its possible negative effects on the power grid. With this in mind, the thesis covers the topic of the impact of electric vehicles in the distribution network with penetration of renewable energies. Different models of variable parameters such as driver behavior, charger capabilities, and photovoltaic generation have been simulated via an algorithm to observe the differences in sensitivity in the behavior of the distribution network after each proposed scenario. The two scenarios include, a fixed residential load with EV penetration with and without the utilization of residential photovoltaic loads. The Monte-Carlo method is used in order to account for the variability in the simulated models. Completed

 • Open Access English
  Authors: 
  Athanasiou, Katerina C.;
  Country: Cyprus

  Σε αυτή την μελέτη η οποία έγινε κατά τα έτη 2020 και 2021 συγκρίθηκαν τρεις τύποι παγίδευσης και παρακολουθήσεις κουνουπιών, οι παγίδες ωοθεσίας (με καθαρό νερό και με νερό με οργανική ύλη από σανό) και οι παγίδες BG Sentinel with BG lure Ενώ οι παγίδες τοποθετήθηκαν σε πέντε διαφορετικές περιοχές στην περιοχή του Ακρωτηρίου στην Κύπρο. Οι παγίδες ωοθεσίας ελέγχονταν κάθε δυο μέρες για οχτώ εβδομάδες και οι παγίδες BG Sentinel ήταν ενεργές για εικοσιτέσσερις ώρες για οχτώ εβδομάδες .. Οι παγίδες τοποθετήθηκαν για τον εντοπισμό του ξενικού είδους κουνουπιού Aedes albopictus - ασιατικό κουνούπι τίγρης (το οποίο δεν υπάρχει στην Κύπρο ακόμη) αλλά και του κοινού κουνουπιού Culex pipiens. Επίσης εξετάστηκε η πιθανή ύπαρξη του ενδοσιμβιοτικού βακτηρίου Wolbachia spp. Στα κουνούπια Culex pipiens. Τα περισσότερα κουνούπια πιάστηκαν στις παγίδες ωοθεσίας με νερό με οργανική ύλη για το πρώτο έτος ενώ στο δεύτερο είχαμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Λόγο τεχνικών προβλημάτων δεν ήταν εφικτή η ανίχνευση της Wolbachia spp. Στα κουνούπια. In this two year (2020 and 2021) study the effectiveness of two different trap types (ovitraps and hay infused ovitraps) and BG Sentinel traps was investigated. Traps were placed at points of entry such as the Limassol port and the RAF Airport and adjacent sites. Traps were placed in order to monitor for invasive mosquitoes such as the Asian tiger mosquito Aedes albopictus (not present yet in Cyprus) but also the native species such as Culex pipiens. The presence of Wolbachia spp. in Culex pipiens mosquitoes was also investigated in the laboratory of the Cyprus University of Technology. More mosquitoes were caught in the hay infused ovitraps compared to the ovitraps in the first year while in the second year the opposite was true. Due to technical issues we were not able to identify Wolbachia spp. in mosquitoes during the laboratory study. Completed

 • Open Access English
  Authors: 
  Spanou, Anastasia;
  Country: Cyprus

  As our environment is facing a major threat because of the ever-increasing global warming and its consequences, it is clear that we must take action. Research on finding an alternative for fossil fuels is proving that hydrogen can be a viable and sustainable alternative. The purpose of this work is to design and study a packed bed microreactor for hydrogen production through decomposition of formic acid using a Pd/C catalyst. The microreactor was theoretically simulated by designing a 2D computational fluid dynamic (CFD) heterogeneous microreactor model. In this study the aim was to understand how different design parameters affect the efficiency of the packed bed microreactor by studying their effect on formic acid’s conversion. With CFD modelling, parameters such as inlet concentration, flowrate, temperature, bed and catalyst porosity and the reactors dimensions were altered. From the results a clear view on how to maximize the conversion for hydrogen production was offered and the effect of mass transfer resistances was also found to be negligible. Completed

 • Open Access English
  Country: Cyprus

  Ο σκοπός της δοκιμής διείσδυσης που γίνεται στον διαδικτυακό διακομιστή ιστού που φιλοξενεί υπηρεσίες που παρέχουν ταυτότητα και πιστοποίηση και εφαρμογές του INCOGNITO είναι για την αξιολόγηση της ασφάλειας του και κατά πόσο αυτή είναι επαρκής έτσι ώστε να τον προστατέψει από οποιαδήποτε είδους επίθεση στον κυβερνοχώρο από κάποιο κακόβουλο χρήστη. Επίσης γίνεται για να εξεταστεί εάν οι αμυντικές μέθοδοι όπως και οι πολιτικές ασφαλείας που χρησιμοποιεί είναι αρκετές. Παράλληλα όμως γίνεται και η αξιολόγηση των δυνατοτήτων των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν τα οποία αποτελούν τα πιο σύγχρονα ανοικτού κώδικα εργαλεία τα οποία ο οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση. Πιο συγκεκριμένα η έρευνα αυτή αποσκοπεί στο να βρεθούν τυχόν ευπάθειες που μπορεί να υπάρχουν στο σύστημα τις οποίες οι διαχειριστές δεν γνωρίζουν και οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε ένα κακόβουλο χρήστη να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο σύστημα είτε σε κάποιο μέρος δεδομένων ή ευαίσθητων πληροφοριών που δεν θα έπρεπε. Παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη επίδειξη ενός Penetration Testing κατά την οποία δοκιμάζονται διαφόρων ειδών επιθέσεις και τεχνικές οι οποίες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από ένα κακόβουλο χρήστη που προσπαθεί να εισβάλει στο σύστημα μαζί με τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και γιατί. Τα αποτελέσματα της δοκιμής αυτής μπορεί να αποτελέσουν οδηγό για τους διαχειριστές του συστήματος για την κάλυψη και επιδιόρθωση τυχόν κενών ασφαλείας που μπορεί να υπάρχουν έτσι ώστε να αποφευχθεί μελλοντική επίθεση από οποιοσδήποτε κυβερνοεγκληματία, η οποία μπορεί να επιφέρει σοβαρές συνέπειες τόσο στα δεδομένα που διαφυλάσσονται αλλά και στα άτομα που αφορά το συγκεκριμένο σύστημα. This thesis journal aims to perform a Penetration Testing to the online identity and authentication provider web server that holds services and applications of INCOGNITO to assess its security and protection level against any type of cyber-attack from a malicious user. Also, another goal of this assessment is to check the defense mechanisms and safety policies that utilizes are adequate for its protection. At the same time, we evaluate the performance of the tools used in the process which are state of the art open-source tools that are widely used and accessible to anyone. More specifically, the research aims to find any possible vulnerabilities or misconfigurations that may exist in the system that the system administrators might be unaware of as this is a development server, that could allow a user with malicious intentions to gain unauthorized access to the system itself or to a part of information that shouldn’t have. This thesis presents the entire procedure of Penetration Testing during which are attempted a different kinds of attacks and techniques that a malicious user could perform along with the tools used and for what purpose. The results of this Penetration Testing can be a useful guide for the system administrators to learn about any possible vulnerabilities and release the appropriate security patches to fix those security flaws and prevent a future attack of any cybercriminal that could cause severe consequences not only for the data that are kept but also for the people responsible for the server. Completed

 • Open Access English
  Authors: 
  Giannakou, Eleni;
  Country: Cyprus

  Υπόβαθρο: Μια νεοπλασματική και ανώμαλη ανάπτυξη κυττάρων στον εγκέφαλο ορίζεται ως όγκος/βλάβη/νεοπλασία. Βλάβη στους μετωπιαίους και βρεγματικούς λοβούς μπορεί να προκαλέσει πολλές δυσλειτουργίες, ως εκ τούτου υπάρχει ανάγκη για Λογοθεραπεία λόγω της παρουσίας γνωστικών-επικοινωνιακών ελλειμμάτων. Στόχος: Να αξιολογηθούν οι επικοινωνιακές και γλωσσικές λειτουργίες σε ένα έφηβο κορίτσι μετά από χειρουργείο για αφαίρεση καλοήθους όγκου μετωποβρεγματικά στον εγκέφαλο. Μεθοδολογία: Ακολουθήθηκε μια μελέτη περίπτωσης. Η αξιολόγηση των γλωσσικών λειτουργιών συμπεριέλαβε δείγματα ομιλίας και ανάγνωσης, τη χορήγηση διαγνωστικών εργαλείων αξιολόγησης της ομιλίας και της γλώσσας και τη συμπλήρωση σχετικών ερωτηματολογίων από τη συμμετέχουσα και τους γονείς της. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα απεκάλυψαν ότι παρέμειναν άθικτα το περιεχόμενο και η χρήση της γλώσσας, η ροή και ευχέρεια της ομιλίας και ανάγνωσης και η θεωρία του νου. Ελλείμματα εντοπίστηκαν στις εκτελεστικές λειτουργίες και την παραγωγή μεταφορών. Επίσης, μετά από το χειρουργείο η Χ.Χ. αισθανόταν περισσότερη νοητική κόπωση/κούραση και σημειώθηκαν μερικές αλλαγές στην προσωπικότητά της, οι οποίες επηρέασαν την κοινωνική της ζωή και τα συναισθήματα. Συμπεράσματα: Ο καλοήθης όγκος μετωποβρεγματικά επηρέασε επικοινωνιακούς και γλωσσικούς τομείς, όπως και την προσωπικότητα και τα συναισθήματα της συμμετέχουσας. Υποστηρίζεται ότι μερικές από τις λειτουργίες ήταν άθικτες λόγω της πλαστικότητας του εγκεφάλου και της Λογοθεραπείας. Ως εκ τούτου, η βλάβη σε αυτήν την περιοχή προκάλεσε δυσκολίες κυρίως σε γνωστικές λειτουργίες, προσωπικότητα και νοητική κόπωση. Συνολικά, η παροχή υπηρεσιών Λογοθεραπείας σε άτομο με καλοήθη όγκο μετωποβρεγματικά κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών μετά από το χειρουργείο ωφελεί όλες τις πτυχές της ζωής. Background: A neoplastic and abnormal growth of cells in the brain is defined as brain tumor/lesion/neoplasia. Damage to the frontal and parietal lobes can cause many dysfunctions, hence there is a need for Speech and Language Therapy (SLT) in the presence of cognitive communication deficits. Aim: To evaluate communication and language functions in an adolescent girl following surgery for a Benign Frontal-Parietal Tumor (BFPT). Method: A single case-study design was used. Assessment of language functions included speech and reading samples, administration of speech and language diagnostic tools and the completion of relevant questionnaires by the participant and her parents. Results: The results revealed that the participant had intact content and use of language, speech and reading flow and fluency and theory of mind. Deficits were identified in executive functions and production of metaphors. Also, after the surgery C.C. felt more mental fatigue/tiredness and some changes in her personality were noted that impacted her social life and emotions. Conclusions: BFPT affected communication and language domains as well as the participant’s personality and emotions. It is argued that some of the functions were intact due to brain plasticity and SLT. Nevertheless, damage to the area caused difficulties mainly in cognition, personality and mental fatigue. Overall, SLT service provision for individual with FPBT during the first months after surgery benefits all aspects of life Completed

 • Open Access English
  Authors: 
  Hurol, Yonca;
  Publisher: Thishk University in Sulaimani
  Country: Cyprus

  This presentation is about the importance of the role of academia in national and international recognition of professions and particularly the profession of architecture. Thishk University in Sulaimani This presentation is about the importance of the role of academia in national and international recognition of professions and particularly the profession of architecture.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
343 Research products, page 1 of 35
 • Open Access English
  Authors: 
  Tougiountzi, Vasiliki;
  Country: Cyprus

  Αυτή η μελέτη περίπτωσης στοχεύει στη χορήγηση ενός προγράμματος λογοθεραπείας σε νεαρό ενήλικα με δυσφαγία, η οποία προέκυψε από καρκίνο στη γλώσσα του. Μετά την αφαίρεση του όγκου από τη γλώσσα, τοποθετήθηκε γαστροστομία και έπειτα από 4 μήνες ο συμμετέχοντας ξεκίνησε το πρόγραμμα λογοθεραπείας. Αυτό το πρόγραμμα ακολουθήθηκε για 2 μήνες και περιελάμβανε τη χρήση ταινίας Kinesio (KT), μυολειτουργικές ασκήσεις, καθώς και ασκήσεις μάσησης και κατάποσης, απτική διέγερση και θερμική απτική διέγερση (TTS). Αυτές οι ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν όχι μόνο κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αλλά και στο σπίτι από τον ίδιο τον συμμετέχοντα. Για την εξαγωγή σωστών αποτελεσμάτων, πραγματοποιήθηκε μια αρχική αξιολόγηση και μια επαναξιολόγηση στο τέλος του προγράμματος. Οι αξιολογήσεις περιελάμβαναν την κλινική αξιολόγηση δίπλα στο κρεβάτι, την ψηλάφηση της στοματικής κοιλότητας και του λαιμού, καθώς και την χορήγηση των ερωτηματολογίων EAT-10, DHI και FOIS. Στο μέρος των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται πίνακες για σαφέστερη σύγκριση των ικανοτήτων και των δυσκολιών του συμμετέχοντα πριν και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Μέσα από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι ο συνδυασμός των παραπάνω ασκήσεων και εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το πρόγραμμα λογοθεραπείας, μείωσαν την δυσφαγία του συμμετέχοντα. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης είναι συνεπή με αρκετές μελέτες στη βιβλιογραφία, αλλά υπάρχουν και αντίθετες περιπτώσεις. Συμπερασματικά, ο συνδυασμός των παραπάνω εργαλείων και ασκήσεων, μέσα σε διάστημα 2 μηνών, μπορεί να μειώσει τα προβλήματα δυσφαγίας. This case study aims to administer a speech therapy program on a young adult with dysphagia, which resulted from his tongue cancer. After the tumor was removed from the tongue, a gastrostomy was placed on the participant and after 4 months the speech therapy program was started. This program was followed for 2 months and included the use of Kinesio tape (KT), myofunctional exercises, as well as chewing and swallowing exercises, tactile stimulation, and thermal tactile stimulation (TTS). These exercises were performed not only during the treatment session, but also at home by the participant himself. To get the right results, an initial evaluation and a re-evaluation were performed at the end of the program. The evaluation included Bedside clinical assessment, palpation of the oral cavity, neck and the Eating Assessment Tool (EAT-10), Dysphagia Handicap Index (DHI), and Functional Oral Intake Scale (FOIS). In the results part, tables are presented for a clearer comparison of the abilities and difficulties of the participant before and after the completion of the program. The results showed that through the combination of the above exercises the participant no longer has a problem with dysphagia. The findings of the present study are consistent with several studies in the literature, but there are opposite cases too. In conclusion, the combination of the above tools and exercises, within a period of 2 months, can reduce dysphagia problems. Completed

 • Open Access English
  Authors: 
  Efraim, Panagiota;
  Country: Cyprus

  Due to high energy demands and environmental issues that arise from the use of fossil fuels, there is a turn for the use of more sustainable fuels. The utilization of alternative fuels based on biomass have been in development in recent years. Bio-oil is obtained from fast pyrolysis of biomass feedstocks but for its use as a transportation fuel, a method for upgrading it, called catalytic hydrodeoxygenation, needs to be applied. The hydrodeoxygenation reaction of 4-propylguaiacol, a compound derived from lignin and present in bio-oil, is investigated using a computational fluid dynamics model. A 2D packed bed plug flow microreactor was developed with the use of a pre-sulphided NiMo/Al2O3 catalyst and several operational parameters, such as temperature and pressure, were investigated and compared with experimental results. Phenomena such as internal and external mass transfer limitations were also investigated. It was concluded that there is a good agreement between the results obtained from the CFD model simulation and the experimental results. Completed

 • Open Access English
  Authors: 
  Savvides, Antonis;
  Country: Cyprus

  Το CUT Environmental Monitoring Platform είναι μια πλατφόρμα περιβαλλοντικών δεδομένων που επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση, εξαγωγή και ανάλυση της ποιότητας του αέρα, της ποιότητας του νερού καθώς και των μετεωρολογικών δεδομένων. Τα δεδομένα μπορούν να προβληθούν ή να εξαχθούν μέσω ενός πίνακα εργαλείων όπου οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα για συγκεκριμένες μετρήσεις, χρονικές περιόδους και τοποθεσίες. Επιπλέον, τα δεδομένα μπορούν να προβληθούν μέσω ενός φιλικού προς τον χρήστη ζωντανού χάρτη. Τέλος, η πλατφόρμα παρέχει στατιστικά στοιχεία για τα δεδομένα που συλλέγει μέσω διαφόρων γραφημάτων. Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να προσθέσει μια επιπλέον λειτουργικότητα στο σύστημα. Ένα REST API πρόκειται να εφαρμοστεί για να παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού πρόσβασης σε όλα τα περιβαλλοντικά δεδομένα που συλλέγονται από την πλατφόρμα. Αυτή η διατριβή εξηγεί τι είναι ένα API και τη σημασία του, τις τεχνολογίες που το περιβάλλουν, τη διαδικασία σχεδιασμού για την εφαρμογή του στην υπάρχουσα πλατφόρμα CUT AirQuality και την υλοποίησή του. CUT Environmental Monitoring Platform is an environmental data platform which allows users to access, extract and analyze the air quality, water quality as well as meteorology data. The data can be viewed or extracted through a table dashboard where users can make requests for specific measurements, time periods and locations. Additionally, the data can be viewed through a user-friendly live map. Finally the platform provides statistics about the data it collects through various graphs. This thesis aims to add an additional functionality to the system. A REST API is to be implemented to provide the ability for programming access to all the environmental data collected by the platform. This thesis explains what an API is and its importance, the technologies surrounding it, the design process to implement it into the existing CUT AirQuality platform and its implementation. Completed

 • Open Access English
  Authors: 
  Ioannou, Dimitrios;
  Country: Cyprus

  File sharing is the practice of providing access to digital data either that is images, text files, video or audio from one computer to another. This is usually done directly in local area networks by making the files visible to other computers on the network using the operating system and then transferring it, on the internet this is done by using an intermediate server, the user providing the file uploads it to the server and the user requesting the file downloads it from said server. An alternative decentralized model exists, in a peer-to-peer network a middle-man is not required for transmission, each peer is interconnected with other peers and exchange information directly. This bachelor’s thesis will focus on the design and implementation of an all-in-one software application that will enable the user to be able to take part in a peer-to-peer network and to be able to search, send or receive files. This thesis will attempt to break down all the necessary functions and components necessary for this to be made possible. We will see an overview of all the technologies used in the application that provide functionality such as frameworks, and data structures the application uses for local use or for networking, also we will see the background networking functions that make all the pre mentioned actions possible such as updating information about the networking , or providing information to other peers. Completed

 • Open Access English
  Authors: 
  Demetriou, Victoria;
  Country: Cyprus

  Η συνεχής αύξηση των αερίων θερμοκηπίου (GHG) έχει θέσει τους καθιερωμένους στόχους της κλιματικής ουδετερότητας σε μια επιταχυντική λειτουργία. Αυστηρή μετάβαση σε καθαρότερη και πιο πράσινη ενέργεια είναι απαραίτητη. Ξεκινώντας από την ηλεκτροδότηση του τομέα των μεταφορών, ο οποίος είναι εξέχων για αυτήν την ενεργειακή μετάβαση. Κατά συνέπεια, το επίκεντρο είναι η ενσωμάτωση και η ευρύτερη εμπορευματοποίηση των ηλεκτρικών οχημάτων. Προκειμένου η μετάβαση να είναι επιτυχής, αποτελεσματική και ακριβής έρευνα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω σχετικά με αυτό το θέμα και τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο. Με αυτό κατά νου, η εργασία καλύπτει το θέμα της επίδρασης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο δίκτυο διανομής με τη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Διαφορετικά μοντέλα μεταβλητών παραμέτρων όπως, η συμπεριφορά του οδηγού, οι δυνατότητες φορτιστή και η ενεργειακή παραγωγή φωτοβολταϊκών έχουν προσομοιωθεί μέσω ενός αλγορίθμου για την παρατήρηση των διαφορών στην ευαισθησία και στη συμπεριφορά του δικτύου διανομής μετά από κάθε προτεινόμενο σενάριο. Τα δύο σενάρια περιλαμβάνουν, σταθερό οικιακό φορτίο με διείσδυση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με και χωρίς χρήση φωτοβολταϊκών κατοικίας. Η μέθοδος Monte-Carlo χρησιμοποιείται για να ληφθεί υπόψη η μεταβλητότητα στα προσομοιωμένα μοντέλα. The continuous rise of Greenhouse Gases (GHG) has set the established goals of climate neutrality into an accelerative mode. Rigorous transition into cleaner and greener energy is a must. Starting with the electrification of the transportation sector, which is eminent for this energy transition. Consequently, the spotlight is on the integration and wider commercialization of electric vehicles. In order for the transition to be successful effective and accurate research has to be further developed regarding this matter and its possible negative effects on the power grid. With this in mind, the thesis covers the topic of the impact of electric vehicles in the distribution network with penetration of renewable energies. Different models of variable parameters such as driver behavior, charger capabilities, and photovoltaic generation have been simulated via an algorithm to observe the differences in sensitivity in the behavior of the distribution network after each proposed scenario. The two scenarios include, a fixed residential load with EV penetration with and without the utilization of residential photovoltaic loads. The Monte-Carlo method is used in order to account for the variability in the simulated models. Completed

 • Open Access English
  Authors: 
  Athanasiou, Katerina C.;
  Country: Cyprus

  Σε αυτή την μελέτη η οποία έγινε κατά τα έτη 2020 και 2021 συγκρίθηκαν τρεις τύποι παγίδευσης και παρακολουθήσεις κουνουπιών, οι παγίδες ωοθεσίας (με καθαρό νερό και με νερό με οργανική ύλη από σανό) και οι παγίδες BG Sentinel with BG lure Ενώ οι παγίδες τοποθετήθηκαν σε πέντε διαφορετικές περιοχές στην περιοχή του Ακρωτηρίου στην Κύπρο. Οι παγίδες ωοθεσίας ελέγχονταν κάθε δυο μέρες για οχτώ εβδομάδες και οι παγίδες BG Sentinel ήταν ενεργές για εικοσιτέσσερις ώρες για οχτώ εβδομάδες .. Οι παγίδες τοποθετήθηκαν για τον εντοπισμό του ξενικού είδους κουνουπιού Aedes albopictus - ασιατικό κουνούπι τίγρης (το οποίο δεν υπάρχει στην Κύπρο ακόμη) αλλά και του κοινού κουνουπιού Culex pipiens. Επίσης εξετάστηκε η πιθανή ύπαρξη του ενδοσιμβιοτικού βακτηρίου Wolbachia spp. Στα κουνούπια Culex pipiens. Τα περισσότερα κουνούπια πιάστηκαν στις παγίδες ωοθεσίας με νερό με οργανική ύλη για το πρώτο έτος ενώ στο δεύτερο είχαμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Λόγο τεχνικών προβλημάτων δεν ήταν εφικτή η ανίχνευση της Wolbachia spp. Στα κουνούπια. In this two year (2020 and 2021) study the effectiveness of two different trap types (ovitraps and hay infused ovitraps) and BG Sentinel traps was investigated. Traps were placed at points of entry such as the Limassol port and the RAF Airport and adjacent sites. Traps were placed in order to monitor for invasive mosquitoes such as the Asian tiger mosquito Aedes albopictus (not present yet in Cyprus) but also the native species such as Culex pipiens. The presence of Wolbachia spp. in Culex pipiens mosquitoes was also investigated in the laboratory of the Cyprus University of Technology. More mosquitoes were caught in the hay infused ovitraps compared to the ovitraps in the first year while in the second year the opposite was true. Due to technical issues we were not able to identify Wolbachia spp. in mosquitoes during the laboratory study. Completed

 • Open Access English
  Authors: 
  Spanou, Anastasia;
  Country: Cyprus

  As our environment is facing a major threat because of the ever-increasing global warming and its consequences, it is clear that we must take action. Research on finding an alternative for fossil fuels is proving that hydrogen can be a viable and sustainable alternative. The purpose of this work is to design and study a packed bed microreactor for hydrogen production through decomposition of formic acid using a Pd/C catalyst. The microreactor was theoretically simulated by designing a 2D computational fluid dynamic (CFD) heterogeneous microreactor model. In this study the aim was to understand how different design parameters affect the efficiency of the packed bed microreactor by studying their effect on formic acid’s conversion. With CFD modelling, parameters such as inlet concentration, flowrate, temperature, bed and catalyst porosity and the reactors dimensions were altered. From the results a clear view on how to maximize the conversion for hydrogen production was offered and the effect of mass transfer resistances was also found to be negligible. Completed

 • Open Access English
  Country: Cyprus

  Ο σκοπός της δοκιμής διείσδυσης που γίνεται στον διαδικτυακό διακομιστή ιστού που φιλοξενεί υπηρεσίες που παρέχουν ταυτότητα και πιστοποίηση και εφαρμογές του INCOGNITO είναι για την αξιολόγηση της ασφάλειας του και κατά πόσο αυτή είναι επαρκής έτσι ώστε να τον προστατέψει από οποιαδήποτε είδους επίθεση στον κυβερνοχώρο από κάποιο κακόβουλο χρήστη. Επίσης γίνεται για να εξεταστεί εάν οι αμυντικές μέθοδοι όπως και οι πολιτικές ασφαλείας που χρησιμοποιεί είναι αρκετές. Παράλληλα όμως γίνεται και η αξιολόγηση των δυνατοτήτων των εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν τα οποία αποτελούν τα πιο σύγχρονα ανοικτού κώδικα εργαλεία τα οποία ο οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση. Πιο συγκεκριμένα η έρευνα αυτή αποσκοπεί στο να βρεθούν τυχόν ευπάθειες που μπορεί να υπάρχουν στο σύστημα τις οποίες οι διαχειριστές δεν γνωρίζουν και οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε ένα κακόβουλο χρήστη να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο σύστημα είτε σε κάποιο μέρος δεδομένων ή ευαίσθητων πληροφοριών που δεν θα έπρεπε. Παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη επίδειξη ενός Penetration Testing κατά την οποία δοκιμάζονται διαφόρων ειδών επιθέσεις και τεχνικές οι οποίες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από ένα κακόβουλο χρήστη που προσπαθεί να εισβάλει στο σύστημα μαζί με τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και γιατί. Τα αποτελέσματα της δοκιμής αυτής μπορεί να αποτελέσουν οδηγό για τους διαχειριστές του συστήματος για την κάλυψη και επιδιόρθωση τυχόν κενών ασφαλείας που μπορεί να υπάρχουν έτσι ώστε να αποφευχθεί μελλοντική επίθεση από οποιοσδήποτε κυβερνοεγκληματία, η οποία μπορεί να επιφέρει σοβαρές συνέπειες τόσο στα δεδομένα που διαφυλάσσονται αλλά και στα άτομα που αφορά το συγκεκριμένο σύστημα. This thesis journal aims to perform a Penetration Testing to the online identity and authentication provider web server that holds services and applications of INCOGNITO to assess its security and protection level against any type of cyber-attack from a malicious user. Also, another goal of this assessment is to check the defense mechanisms and safety policies that utilizes are adequate for its protection. At the same time, we evaluate the performance of the tools used in the process which are state of the art open-source tools that are widely used and accessible to anyone. More specifically, the research aims to find any possible vulnerabilities or misconfigurations that may exist in the system that the system administrators might be unaware of as this is a development server, that could allow a user with malicious intentions to gain unauthorized access to the system itself or to a part of information that shouldn’t have. This thesis presents the entire procedure of Penetration Testing during which are attempted a different kinds of attacks and techniques that a malicious user could perform along with the tools used and for what purpose. The results of this Penetration Testing can be a useful guide for the system administrators to learn about any possible vulnerabilities and release the appropriate security patches to fix those security flaws and prevent a future attack of any cybercriminal that could cause severe consequences not only for the data that are kept but also for the people responsible for the server. Completed

 • Open Access English
  Authors: 
  Giannakou, Eleni;
  Country: Cyprus

  Υπόβαθρο: Μια νεοπλασματική και ανώμαλη ανάπτυξη κυττάρων στον εγκέφαλο ορίζεται ως όγκος/βλάβη/νεοπλασία. Βλάβη στους μετωπιαίους και βρεγματικούς λοβούς μπορεί να προκαλέσει πολλές δυσλειτουργίες, ως εκ τούτου υπάρχει ανάγκη για Λογοθεραπεία λόγω της παρουσίας γνωστικών-επικοινωνιακών ελλειμμάτων. Στόχος: Να αξιολογηθούν οι επικοινωνιακές και γλωσσικές λειτουργίες σε ένα έφηβο κορίτσι μετά από χειρουργείο για αφαίρεση καλοήθους όγκου μετωποβρεγματικά στον εγκέφαλο. Μεθοδολογία: Ακολουθήθηκε μια μελέτη περίπτωσης. Η αξιολόγηση των γλωσσικών λειτουργιών συμπεριέλαβε δείγματα ομιλίας και ανάγνωσης, τη χορήγηση διαγνωστικών εργαλείων αξιολόγησης της ομιλίας και της γλώσσας και τη συμπλήρωση σχετικών ερωτηματολογίων από τη συμμετέχουσα και τους γονείς της. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα απεκάλυψαν ότι παρέμειναν άθικτα το περιεχόμενο και η χρήση της γλώσσας, η ροή και ευχέρεια της ομιλίας και ανάγνωσης και η θεωρία του νου. Ελλείμματα εντοπίστηκαν στις εκτελεστικές λειτουργίες και την παραγωγή μεταφορών. Επίσης, μετά από το χειρουργείο η Χ.Χ. αισθανόταν περισσότερη νοητική κόπωση/κούραση και σημειώθηκαν μερικές αλλαγές στην προσωπικότητά της, οι οποίες επηρέασαν την κοινωνική της ζωή και τα συναισθήματα. Συμπεράσματα: Ο καλοήθης όγκος μετωποβρεγματικά επηρέασε επικοινωνιακούς και γλωσσικούς τομείς, όπως και την προσωπικότητα και τα συναισθήματα της συμμετέχουσας. Υποστηρίζεται ότι μερικές από τις λειτουργίες ήταν άθικτες λόγω της πλαστικότητας του εγκεφάλου και της Λογοθεραπείας. Ως εκ τούτου, η βλάβη σε αυτήν την περιοχή προκάλεσε δυσκολίες κυρίως σε γνωστικές λειτουργίες, προσωπικότητα και νοητική κόπωση. Συνολικά, η παροχή υπηρεσιών Λογοθεραπείας σε άτομο με καλοήθη όγκο μετωποβρεγματικά κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών μετά από το χειρουργείο ωφελεί όλες τις πτυχές της ζωής. Background: A neoplastic and abnormal growth of cells in the brain is defined as brain tumor/lesion/neoplasia. Damage to the frontal and parietal lobes can cause many dysfunctions, hence there is a need for Speech and Language Therapy (SLT) in the presence of cognitive communication deficits. Aim: To evaluate communication and language functions in an adolescent girl following surgery for a Benign Frontal-Parietal Tumor (BFPT). Method: A single case-study design was used. Assessment of language functions included speech and reading samples, administration of speech and language diagnostic tools and the completion of relevant questionnaires by the participant and her parents. Results: The results revealed that the participant had intact content and use of language, speech and reading flow and fluency and theory of mind. Deficits were identified in executive functions and production of metaphors. Also, after the surgery C.C. felt more mental fatigue/tiredness and some changes in her personality were noted that impacted her social life and emotions. Conclusions: BFPT affected communication and language domains as well as the participant’s personality and emotions. It is argued that some of the functions were intact due to brain plasticity and SLT. Nevertheless, damage to the area caused difficulties mainly in cognition, personality and mental fatigue. Overall, SLT service provision for individual with FPBT during the first months after surgery benefits all aspects of life Completed

 • Open Access English
  Authors: 
  Hurol, Yonca;
  Publisher: Thishk University in Sulaimani
  Country: Cyprus

  This presentation is about the importance of the role of academia in national and international recognition of professions and particularly the profession of architecture. Thishk University in Sulaimani This presentation is about the importance of the role of academia in national and international recognition of professions and particularly the profession of architecture.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.