Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
10,737 Research products, page 1 of 1,074

 • Research data
 • Research software
 • Other research products
 • Finnish
 • LUTPub

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . 2023
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Lehtinen, Tommi;
  Country: Finland

  Tutkimus käsittelee makeisteollisuudessa toimivan yrityksen kuivauskaappi-investoinnin kannattavuutta. Muutaman edellisen vuoden aikana makeisteollisuuden kannattavuuden ylläpitäminen on vaikeutunut raaka-aineiden, pakkausmateriaalien ja energian kustannusten nousun myötä. Tästä syystä valmistuksen prosessien kehittämiseen on alettu panostamaan yhä enemmän ja yksi ratkaisu kannattavuuden parantamiseksi on tässä työssä esitetty vakuumikuivauskaappi. Tämän työn tavoitteena oli arvioida kohdeyrityksen kuivauskaappi-investoinnin kannattavuutta ja rakentaa sen arvioimiseen dynaaminen investointimalli, jonka avulla eri kustannuskomponenttien vaikutusta kannattavuuteen voidaan tarkastella. Malli rakennettiin käyttäen Microsoft Excel ohjelmistoa. Eri kustannuskomponenttien ja kannattavuusmittareiden määrittämiseksi työssä suoritettiin kirjallisuuskatsaus sekä useita haastatteluja kohdeyrityksen sisällä. Tarkoituksena oli näiden avulla selvittää aiempien kuivauskaappi-investointien kustannuksia, arvotusperiaatteita ja kannattavuutta, sekä täten toimia dynaamisen investointimallin pohjana. Tutkimuksen tuloksena luotiin investointimalli, jonka avulla kohdeyritys pystyy arvioimaan kuivauskaappi-investointia nettonykyarvon, takaisinmaksuajan sekä sisäisen korkokannan kautta. Laskennan tuloksena huomattiin vakuumikuivauskaapin olevan perinteistä kuivauskaappia kannattavampi. Tämä johtui suurimmaksi osin vakuumikaapin mahdollistamasta lisätuotannosta perinteiseen kuivauskaappiin verrattuna. Herkkyysanalyysissä huomattiin, että lähtöarvojen muokkaaminen ei aiheuttanut kannattavuutta riskeeraavia vaikutuksia investoinnille. The study deals with the profitability of a drying cabinet investment by a company operating in the confectionery industry. During the past few years, maintaining profitability in the confectionery industry has become more difficult with the rising cost of raw materials, packaging materials and energy. For this reason, more and more efforts have begun to be placed on the development of manufacturing processes and one solution to improve profitability is the vacuum drying cabinet presented in this work. The objective of this work was to evaluate the profitability of the vacuum drying cabinet investment of the target company and to build a dynamic investment model to evaluate it, allowing the impact of various cost-components on profitability to be examined. The model was created with Microsoft Excel. To determine the different cost component paths and profitability metrics, a literature review was conducted, as well as several interviews within the target company. The purpose was to investigate the costs, valuation principles and profitability of previous low drying cabinet investments and thus serve as the basis for the dynamic investment model. As a result of the study, the investment model was created, enabling the target company to evaluate the drying cabinet investment through NPV, payback period, as well as internal interest rate. With the created investment model, the vacuum drying cabinet was found to be more profitable than the traditional drying cabinet. This was largely due to the additional production possible by the vacuum cabinet compared to the traditional drying cabinet. The sensitivity analysis found that modifying the starting values did not create profitability risking effects on the investment.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Keränen, Maija;
  Country: Finland

  Kandidaatintyön tavoitteena on etsiä tehokkain lämmönsiirrintyyppi UPM Kaukaan sellutehtaan lämpövesiverkkoon vanhan putki-vaippalämmönsiirtimen tilalle. Laskenta suoritettiin tehokkuus-NTU-menetelmällä kolmesta eri tarkastelunäkökulmasta neljälle tyypillisimmälle lämmönsiirtokytkennälle, joita ovat vasta-, myötä- ja ristivirta sekä putki-vaippalämmönsiirrin. Ensimmäisessä tarkastelussa muutettiin lämmönsiirtopinta-alaa, toisessa kokonaislämmönsiirtokerrointa ja kolmannessa kylmän puolen sisääntulolämpötilaa. Likaisuutta ei otettu huomioon. Jokaisessa tarkastelutavassa parhaimmaksi lämmönvaihdintyypiksi osoittautui vastavirtaperiaatteella toimiva lämmönsiirrin. Erityisesti lämmönsiirtopinta-alaa muuttamalla eroja saatiin selkeämmiksi. Tehdasympäristössä vastavirtakytkentää sovelletaan levylämmönsiirtimessä, joka voisi olla hyvä ratkaisu vanhan lämmönsiirtimen tilalle. The bachelor's thesis aims to find the most efficient type of heat exchanger for the thermal water network of UPM Kaukas Pulp Mill to replace the old shell-and-tube heat exchanger. The calculation was carried out using the efficiency-NTU method from three different perspectives for the four most typical flow arrangements: the counterflow, parallel flow, cross flow, and the shell-and-tube heat exchanger. In the first examination, the heat transfer area was changed, in the second, the total heat transfer coefficient, and in the third, the inlet temperature of the cold side. Fouling was not considered. In each of the methods considered, the best type of heat exchanger turned out to be a heat exchanger operating on a counter flow principle. Especially, by changing the heat transfer area, the differences were made clearer. A plate heat exchanger is typical counterflow arrangement in factory environment, so it could be a good solution to replace an old heat exchanger.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Enkovaara, Eetu;
  Country: Finland

  Tämän kandidaatintutkielman tarkoitus on selvittää, miten verkkokaupan eri ominaisuudet vaikuttavat kuluttajan ostopäätökseen. Tutkielmassa keskitytään erityisesti verkkokaupan ominaisuuksista maksutapoihin, toimitukseen ja käyttäjäarvosteluihin. Tutkielman teoriatausta pohjautuu verkkokauppaan, kuluttajakäyttäytymiseen, luottamukseen sekä ostoprosessiin liittyviin teorioihin ja tutkimuksiin. Tutkimus on toteutettu toimeksiantona yritykselle X. Tutkielman tavoitteena on saada ajankohtainen käsitys verkkokaupan eri ominaisuuksien vaikutuksista, jotta yritys X voisi kehittää omaa verkkokauppaansa. Tutkielman empiirinen osio on toteutettu laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla suomalaisia kuluttajia. Litteroidun haastatteluaineiston analyysi toteutettiin sisällönanalyysina. Tutkimuksen empiria ja aiempi teoria tukevat toisiaan ja tutkimuksessa päädyttiin pääosin aiempien tutkimusten kanssa samanlaisiin tuloksiin. Kokonaisuudessaan verkkokauppojen ominaisuuksilla voidaan todeta olevan huomattavia vaikutuksia kuluttajan ostopäätökseen. Arvostelut vaikuttavat kuluttajan kokemaan luottamukseen tuotetta ja verkkokauppaa kohtaan ja sitä kautta myös lopulliseen ostopäätökseen. Toimitustavoilla ja -kustannuksilla on myös vaikutuksia ostopäätökseen. Erityisesti toimituskustannuksien vaikutukset ilmenivät halvempien tuotteiden kohdalla. Lisäksi valinnanvapaus ja vaihtoehtojen tarjoaminen niin maksutapojen kuin toimitustapojen kohdalla havaittiin erittäin tärkeäksi. The aim of this bachelor's thesis is to find out how different e-commerce features affect consumer's purchase decision. The thesis focuses especially on payment methods, delivery costs and methods and user reviews. The theoretical background of the thesis is based on theories and studies related to e-commerce, consumer behavior, trust and the purchase process. The study was carried out as an assignment for company X. The aim of the study is to get a current understanding of the effects of the various e-commerce features, so that company X could develop its own online store. The empirical part of the thesis has been carried out as a qualitative study. The research material was collected by interviewing Finnish consumers. The analysis of the transcribed interview material was carried out as a content analysis. This research and previous studies support each other. The results show that the e-commerce features that this research focused on have considerable effects on consumer's purchase decision. Online reviews affect the consumer's perceived trust of the product and the online store, and thus also have an effect on the purchase decision. Delivery methods and costs also have an impact on the purchase decision. The effects of delivery costs were particularly evident for cheaper products. Freedom of choice and offering multiple options for both payment methods and delivery methods were found to be very important.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Salmi, Taru;
  Country: Finland

  Tämä kandidaatintyö on kirjallisuuskatsaus joustavien aurinkopaneeleiden toimintaperiaatteista sekä käyttömahdollisuuksista. Työn tavoitteena on tarkastella joustavien aurinkopaneelien toimintaa, kehitystä sekä käyttömahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa. Keskeistä kandidaatintyön suorittamisessa oli löytää luotettavia informaation lähteitä internetistä sekä kirjallisuudesta. Kun joustavalle pohjamateriaalille lisätään ohuita kerroksia valoherkkää ainetta, saadaan joustavia aurinkopaneeleita. Mekaanista rasitusta kestävien ominaisuuksiensa avulla niitä voidaan asentaa paikkoihin, joihin perinteiset moni- ja yksikide aurinkopaneelit eivät sovellu. Joustavat aurinkopaneelit ovat kestäviä, joustavia sekä kevyitä. Joustavia aurinkopaneeleita on käytössä maailmalla eri sovellutuksissa, mutta ne ovat vielä tutkimus- ja kehitysvaiheessa. Paneeleita hyödynnetään tällä hetkellä esimerkiksi kulkuneuvoissa veneiden purjeissa sekä autojen konepelleillä, jolloin ne vähentävät niiden verkkovirrasta saatavan sähkön tarvetta. Joustavien aurinkopaneeleiden hyötysuhteen kehittäminen perinteisten aurinkopaneeleiden hyötysuhdetta paremmaksi johtaa tulevaisuudessa suurempaan kannattavuuteen, ja näin ollen niiden suurempaan käyttöasteeseen maailmalla. Massachusetts institute of technology (MIT) on saavuttanut tutkimuksillaan suurta kehitystä hyötysuhteen parantamiseksi. Heidän kehittämillään tulostettavilla paneeleilla voidaan tulevaisuudessa ratkaista sähkönpuutetta suuremmallakin mittakaavalla. Paneeleilla voidaan tulevaisuudessa päällystää asioita ja lisätä paneeleita esimerkiksi kankaisiin. Vaatteisiin lisätyt paneelit toimisivat lisävirranlähteenä elektroniikalle retkeillessä. Luonnonkatastrofin sattuessa joustavilla aurinkopaneeleilla päällystetyt kriisiteltat tuovat turvaa ihmisille, mutta luovat myös aurinkosähköä verkkovirran puuttuessa. Joustavat aurinkopaneelit ovat keskeinen osa tulevaisuuden aurinkoenergian tuotantoa perinteisten aurinkopaneeleiden rinnalla. Tulevaisuudessa joustavia aurinkopaneeleita voidaan käyttää aurinkosähkön tuotantolaitoksissa haastavammissakin maastoissa, kuten vuoristoilla. This bachelor's thesis is a literature review of the operating principles and application possibilities of flexible solar panels. The aim of the work is to examine the function, development, and application possibilities of flexible solar panels now and in the future. Finding reliable sources of information on the internet and in literature was central to completing this bachelor's thesis. Flexible solar panels are made when thin layers of light-sensitive material are applied to a flexible base material. Because they can withstand mechanical stress, they can be installed in places where traditional solar panels are not suitable. Flexible solar panels are durable, flexible, and light. Flexible solar panels are used in various applications around the world, but they are still in a research and development phase. The panels are currently used in vehicles including sales of boats and the hoods of cars, where they reduce the vehicles need for electricity from the grid. The efficiency of flexible solar panels needs development to be better than the efficiency of traditional solar panels. Better efficiency of flexible solar panels will lead to greater profitability in the future, and thus to a better usage percentage in the world. The Massachusetts Institute of Technology (MIT) has achieved great progress with its research to improve efficiency. With the printable panels they developed, the electricity shortage can be solved on a larger scale in the future. In the future, the panels can be used to cover things and add them to canvases. The panels added to the clothes would serve as an additional power source for electronics when hiking. In the event of a natural disaster, crisis tents covered with flexible solar panels provide safety for people, but also generate solar electricity in the absence of the electrical grid. Flexible solar panels are a key part of future solar energy production alongside traditional solar panels. In the future, flexible solar panels can be used in production facilities in even more challenging terrains, such as mountains.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Lounatmaa, Olli-Petteri;
  Country: Finland

  Tämä diplomityö koostui kahdesta osasta, kirjallisuuskatsauksesta ja koneensuunnittelusta. Diplomityön tavoitteena oli suunnitella kohdeyrityksen asettamat vaatimukset täyttävä männän aseman mittausjärjestelmä. Suunnittelu koostuu laitteiston toimintaperiaatteen, komponenttien, ohjelmiston ja muiden järjestelmän tarvitsemien tarvikkeiden selvittämisestä ja kehittämistä. Kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin systemaattiseen koneensuunnitteluun, jota hyödynnettiin lopuksi suunnitelman toteutuksessa. Tämän jälkeen etsittiin kohdeyrityksen sovellukseen sopivin mittaustekniikka kirjallisuudesta. Valitun mittaustekniikan pohjalta suunniteltiin laitteisto. Lopuksi arvioitiin suunnitelmaa vertailemalla sitä annettuihin vaatimuksiin. Vertailun perusteella voidaan todeta mittausjärjestelmän toimivan teoriassa. Järjestelmä tarvitsee kuitenkin käytännön testausta ja jatkokehitystä, jotta siitä saadaan optimaalinen. This master thesis consists of two parts, literature review and design of the piston position measuring system. The purpose of the master thesis was design measuring system which will fulfil the given requirements. The design consists of research and development of principle, components, software, and accessories. The literature review focuses on two different topics, systematic machine design, which is used in designing and different position measuring techniques. When the most optimal position measuring technique was found from literature, the designing work was made based on it. Results of design were analysed by comparing results to given requirements. The analysis shows that the system works in theory, but it should still be verified and developed further by practical tests to become more optimal.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Lehtinen, Vesa Kaleva;
  Publisher: Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT
  Country: Finland

  Organisaatiot joutuvat reagoimaan yhä ankarampaan maailmanlaajuiseen kilpailuun. Tullessamme 2020-luvulle itseohjautuvuus on noussut uudelleen esiin yhtenä mahdollisuutena etsittäessä ratkaisuja tehokkuuden, ketteryyden ja työhyvinvoinnin haasteisiin. Itseohjautuvuus ei kuitenkaan ole pelkästään uuden teknologian yritysten tai vastaperustettavien yhtiöiden yksinoikeus, vaan sitä voivat harjoittaa ja siitä voivat hyötyä myös vakiintuneet organisaatiot. Sinfoniaorkesteri edustaa tällaista vuosisatojen aikana kehittynyttä, muodollisesti hierakkiseksi muodostunutta organisaatiota. Kun sen johdossa on kapellimestari, jota on pitkään pidetty johtamisen romantisoituna ideaalina, itseohjautuvuuden etsimistä orkesterista voinee pitää yllättävänä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on sinfoniaorkesterin itseohjautuvuuden erittely ja sen tarjoaminen muiden vaativaa ryhmätyötä tekevien organisaatioiden käyttöön. Tavoitteesta johdettu tutkimuksen pääkysymys kuuluu: Mitä sinfoniaorkesterin itseohjautuvuus on ja kuinka sitä voidaan soveltaa muissa organisaatioissa? Tämä väitöskirjatutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Tapauksina oli kaksi ammattiorkesteria, Sinfonia Lahti sekä Savonlinnan oopperajuhlaorkesteri. Tutkimusaineistoa varten haastateltiin yhteensä 55 muusikkoa. Haastattelujen lisäksi empiiristä aineistoa kertyi huomattava määrä osallistuvalla havainnoinnilla. Kertyneelle materiaalille suoritettiin sisällönanalyysi, jossa hyödynnettiin abduktiivista päättelyä, ts. teoria ja empiirinen aineisto olivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Tutkimustulosten mukaan yksilön itseohjautuvuudella on suuri merkitys orkesterin itseohjautuvuuteen. Soittajasukupolvien saatossa kerääntynyt hiljainen tieto on myös merkittävässä roolissa, etenkin käytännön kysymyksiä ratkottaessa. Kokonaisvaltainen tahdistuminen antaa puitteet reaaliaikaiseen päätöksentekoon. Hiljainen tieto on myös oleellinen itseohjautuvuutta motivoiva taustatekijä yhdessä työn merkityksellisyyden kokemuksen kanssa. Tutkimustulosten mukaan orkesteri saa olla itseohjautuva muusikoiden henkilökohtaisessa harjoittelussa sekä silloin, kun kapellimestari kutsuu orkesterin itseohjautuvuuteen. Sen täytyy olla itseohjautuva kapellimestarin ollessa epäpätevä tai siinä tapauksessa, kun hänen ja orkesterin henkilökemiat eivät kohtaa. Itseohjautuvuus toteutuu neliulotteisena ilmiönä. Ulottuvuudet ovat orientoiva–proaktiivinen, orientoiva–reaktiivinen, operationaalinen–proaktiivinen ja operationaalinen–reaktiivinen. Orkesterin itseohjautuvuus kehkeytyy tilannesidonnaisesti. Muut organisaatiot voivat löytää oman itseohjautuvuutensa analysoimalla siihen tarkoitukseen tarjottua teoreettista mallia sekä käytännön työkalupakkia, joka on saanut nimen ORKKANISOINTI. The increasingly fierce global competition has compelled organizations to respond. When coming to the 2020s, self-direction has re-emerged as one possibility to find solutions to the challenges of efficiency, agility, and well-being at work. However, self-direction is not an exclusive right of new technology companies, start-ups, and spin-offs, but it can also be practised and benefited by established organizations. A symphony orchestra represent an organization that has developed to its formally hierarchical form over the centuries. Directed by a conductor, long considered the romanticized ideal of leadership, the search for self-direction in a symphony orchestra may seem surprising. The objective of this study is to analyse self-direction in a symphony orchestra and to offer the outcome to other organizations engaged in demanding teamwork. The main research question is: What is the self-direction in a symphony orchestra and how can it be applied in other organizations? This doctoral dissertation is a qualitative case study. Two professional orchestras were studied, namely Sinfonia Lahti and Savonlinna Opera Festival orchestra. A total of 55 musicians were interviewed for the research material. In addition to the interviews, a considerable amount of empirical material was accumulated through participatory observation. Content analysis on the research material was performed by utilizing abductive reasoning, in other words, theory and empirical data were in constant interaction. The findings seem to indicate that individual self-direction is of great importance for the orchestra´s self-direction. Tacit knowledge, accumulated over generations, also plays a significant role, especially when solving practical issues. Comprehensive entrainment provides a framework for real-time decision-making. Tacit knowledge is also an essential background factor motivating self-direction, together with the experience of the relevance of work. According to the findings, an orchestra is allowed to be self-directed when musicians are practising individually or when the conductor invites the ensemble to self-direction. The orchestra is forced to act in a self-directed way when the conductor is incompetent or when the chemistries of the conductor and the orchestra do not meet. Selfdirection can be represented as a four-dimensional phenomenon. The dimensions are: orientative-proactive, orientative-reactive, operational-proactive, and operational-reactive. Self-direction in an orchestra emerges situationally. Other organizations may find their own ways of self-direction by analysing the theoretical model provided, and by using a practical work-tool developed for organizations, called ORCHESTZATION.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Stenström, Patrick;
  Country: Finland

  Tässä työssä tarkastellaan lauhtumattomien kaasujen kehittymistä ja niiden aiheuttamia ongelmia Loviisan voimalaitoksen sekundääripiirissä. Työssä esitellään Loviisan voimalaitos, sekä käydään läpi kaikki tähän työhön liittyvät prosessijärjestelmät, sekä selvitetään niiden toimintaa siltä osin kuin tämän työn laajuudessa on tarpeellista. Työn pääpaino on lauhtumattomien kaasujen aiheuttama lämmönsiirron heikkeneminen välitulistimissa. Työssä on tutkittu useita eri keinoja poistaa lauhtumattomia kaasuja välitulistimista, tehty parannusehdotuksia laitoksen järjestelmiin, sekä niiden käyttötapoihin, millä tavoin lauhtumattomia kaasuja voitaisiin poistaa tehokkaammin välitulistimista. Laitoksen järjestelmiin on tehty työhön liittyvien tutkimuksien pohjalta muutoksia, joiden avulla lauhtumattomia kaasuja on pystytty poistamaan merkittävästi tehokkaammin kuin aiemmin. This master´s thesis examines the development of non-condensable gases and the problems they have caused in the secondary circuit of the Loviisa power plant. The work introduces the Loviisa power plant, reviews all the process systems related to this work, and explains their operation to the extent necessary for the scope of this work. The main focus of the thesis is the reduction of heat transfer in moisture separator reheaters caused by non-condensable gases. In this master´s thesis has investigated several different ways to remove non-condensable gases from intermediate superheaters, and made suggestions for improvements to the plant's systems to remove non-condensable gases more efficiently moisture separator reheaters During this work, changes were made to the plant's systems already on the basis of studies related to this work, which have made it possible to remove non-condensable gases significantly more efficiently than before.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Montonen, Jyri;
  Country: Finland

  Työn tarkoituksena oli selvittää mitä haasteita panostoimissa kemianteollisuuden prosesseissa on data-analytiikalle. Tämän lisäksi tutkittiin mihin data-analytiikka voidaan käyttää panostoimisissa kemianteollisuuden prosesseissa. Työ toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja lähteinä käytettiin aiheeseen liittyvää teoriakirjallisuutta. Panostoimiset prosessit ovat tärkeässä roolissa kemiateollisuudessa. Näiden prosessien avulla valmistetaan monia erikoiskemikaaleja ja kuluttajatuotteita, kuten kosmetiikkaa, lääkkeitä ja elintarvikkeitta. Tuotteita joiden valmistus on monimutkaista, ja joiden laatu on täytettävä tietyt vaatimukset. Yhtenä keskeisenä haasteena data-analytiikalle on panostoimisten prosessien datan laadun monimuotoisuus ja datan rakenne, joka tekee analysoinnista hankalaa ja monimutkaista. Haasteena havaittiin myös tiedontallentamisen haasteet, johtuen datan suuresta määrästä. Data-analytiikkaa hyödynnetään tuotannonsuunnitteluun ja aikataulutukseen, jotka ovat keskeisessä roolissa juuri panostoimisissa prosesseissa. Yhtenä keskeisenä analytiikan hyödyntämiskohteena havaittiin tuotelaadun parantaminen, johon voidaan käyttää muun muassa koneoppimista. Tulevaisuudessa datan määrä ja monimutkaisuus kasvat entisestään. Yhtenä ratkaisuna tähän esitetiin tensoriaalista data-analytiikan hyödyntämistä.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Kautonen, Konsta;
  Country: Finland

  Suomen ennennäkemätön tuulivoiman räjähdysmäinen kysynnän kasvu ja Pohjoismaisen sähköverkon siirtyminen uusiutuvaan energiaan luovat valtavan paineen rakennusteollisuuden suorituskyvylle. Suomi on keskeisessä osassa Pohjoismaista energiayhteistyötä ja sen tulee suoriutua sähkönsiirtojärjestelmän tehokkaasta, mutta kestävästä rakentamisesta. Tässä diplomityössä tutkittiin tuulivoima-alan maakaapeliverkon teknistä laatua ohjaavia tekijöitä. Ongelmana olivat sähkötöiden teknistä laatua ohjaavat epäselkeät laatuvaatimukset ja vastuukysymykset. Aiheesta laadittiin kirjallisuuskatsaus sähkötöitä käsitteleviin standardeihin ja alan de-facto teoksiin. Tuulivoimarakentamisen laatutilanteen havaitsemiseksi laadittiin alan sidosryhmille induktiivinen poikittaistutkimuksen mukainen kysely. Tulokset osoittavat tuulipuistoissa ilmenneen sähköverkkoon liittyviä ongelmia vuosien 2020–2022 välisenä aikana, joiden taloudelliset seuraukset ovat suurimmassa osassa tapauksista siirtyneet omistajalle. Työssä havaittiin myös ristiriita riittävän ammattitaidon varmistamisen vastuukysymyksessä, joka luo riskin kansallisen huoltovarmuuden toteutumiselle. Eduskunnalta ja Energiavirastolta pyydettiin selvennys asiaan liittyen. Finland's unprecedented explosive growth in demand for wind power and the transition of the Nordic electricity grid to renewable energy create enormous pressure on the performance of the construction industry. Finland is a central part of Nordic energy cooperation and must perform the efficient but sustainable construction of the electricity distribution system. In this diploma thesis, the factors that control the technical quality of the underground cable network in the wind power industry were investigated. The problem was the unclear quality requirements and responsibility issues governing the technical quality of the electrical work. A literature review of standards dealing with electrical work and de-facto works in the field was prepared on the topic. In order to detect the quality situation in the wind power sector, an inductive cross-sectional survey was prepared for the stakeholders of the wind power sector. The results show problems related to the electricity grid that occurred in the wind farms between 2020 and 2022, the financial consequences of which in most cases have been passed on to the owner. The work also found a contradiction in the issue of responsibility for ensuring sufficient professional skills, which creates a risk for the realization of national security of supply. The Finnish Parliament and the Energy Agency were contacted regarding the matter.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Leppänen, Jasper;
  Country: Finland

  Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten Helsingin pörssin eri toimialaindeksit ovat suoriutuneet suhteessa riskiin koronapandemian aikana. Koronapandemian vaikutuksista osakemarkkinoihin on runsaasti tutkimusta, mutta Helsingin pörssin toimialakohtaisesta suoriutumisesta sitä ei toistaiseksi löydy. Toimialaindeksien ja markkinan suoriutumisen arviointiin valittiin kolme yleisesti käytettyä riskikorjattua suoriutumismittaria: Sharpen indeksi, Treynorin indeksi ja Jensenin alfa. Vertailu tehtiin numeerisena vertailuna toimialojen välillä ja suhteessa markkinaan. Toimialojen välillä havaittiin suuria eroja sekä suhteessa toisiinsa että suhteessa markkinan keskiarvoon. Sekä absoluuttisia lukuja että suhteellisia muutoksia tarkastellessa havaittiin, että toimialat saattoivat suoriutua täysin eri tavalla ennen pandemiaa kuin sen aikana. The aim of this thesis is to determine how different sectors in Nasdaq Helsinki have performed in relation to risk during the COVID-19-pandemic. The pandemic’s effect on the stock market have been studied abundantly, but research on sectoral performance in Nasdaq Helsinki is currently unavailable. Three commonly used risk-adjusted metrics of performance were chosen to evaluate sectoral and market portfolio performance: Sharpe ratio, Treynor ratio and Jensen’s alpha. Numerical comparison between different sectors and in relation to the market was conducted. Significant differences between the sectors both in relation to each other as well as the market were found. It was noted that sector-specific performance could vary greatly before and after the beginning of the pandemic.

Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
10,737 Research products, page 1 of 1,074
 • Other research product . 2023
  Open Access Finnish
  Authors: 
  Lehtinen, Tommi;
  Country: Finland

  Tutkimus käsittelee makeisteollisuudessa toimivan yrityksen kuivauskaappi-investoinnin kannattavuutta. Muutaman edellisen vuoden aikana makeisteollisuuden kannattavuuden ylläpitäminen on vaikeutunut raaka-aineiden, pakkausmateriaalien ja energian kustannusten nousun myötä. Tästä syystä valmistuksen prosessien kehittämiseen on alettu panostamaan yhä enemmän ja yksi ratkaisu kannattavuuden parantamiseksi on tässä työssä esitetty vakuumikuivauskaappi. Tämän työn tavoitteena oli arvioida kohdeyrityksen kuivauskaappi-investoinnin kannattavuutta ja rakentaa sen arvioimiseen dynaaminen investointimalli, jonka avulla eri kustannuskomponenttien vaikutusta kannattavuuteen voidaan tarkastella. Malli rakennettiin käyttäen Microsoft Excel ohjelmistoa. Eri kustannuskomponenttien ja kannattavuusmittareiden määrittämiseksi työssä suoritettiin kirjallisuuskatsaus sekä useita haastatteluja kohdeyrityksen sisällä. Tarkoituksena oli näiden avulla selvittää aiempien kuivauskaappi-investointien kustannuksia, arvotusperiaatteita ja kannattavuutta, sekä täten toimia dynaamisen investointimallin pohjana. Tutkimuksen tuloksena luotiin investointimalli, jonka avulla kohdeyritys pystyy arvioimaan kuivauskaappi-investointia nettonykyarvon, takaisinmaksuajan sekä sisäisen korkokannan kautta. Laskennan tuloksena huomattiin vakuumikuivauskaapin olevan perinteistä kuivauskaappia kannattavampi. Tämä johtui suurimmaksi osin vakuumikaapin mahdollistamasta lisätuotannosta perinteiseen kuivauskaappiin verrattuna. Herkkyysanalyysissä huomattiin, että lähtöarvojen muokkaaminen ei aiheuttanut kannattavuutta riskeeraavia vaikutuksia investoinnille. The study deals with the profitability of a drying cabinet investment by a company operating in the confectionery industry. During the past few years, maintaining profitability in the confectionery industry has become more difficult with the rising cost of raw materials, packaging materials and energy. For this reason, more and more efforts have begun to be placed on the development of manufacturing processes and one solution to improve profitability is the vacuum drying cabinet presented in this work. The objective of this work was to evaluate the profitability of the vacuum drying cabinet investment of the target company and to build a dynamic investment model to evaluate it, allowing the impact of various cost-components on profitability to be examined. The model was created with Microsoft Excel. To determine the different cost component paths and profitability metrics, a literature review was conducted, as well as several interviews within the target company. The purpose was to investigate the costs, valuation principles and profitability of previous low drying cabinet investments and thus serve as the basis for the dynamic investment model. As a result of the study, the investment model was created, enabling the target company to evaluate the drying cabinet investment through NPV, payback period, as well as internal interest rate. With the created investment model, the vacuum drying cabinet was found to be more profitable than the traditional drying cabinet. This was largely due to the additional production possible by the vacuum cabinet compared to the traditional drying cabinet. The sensitivity analysis found that modifying the starting values did not create profitability risking effects on the investment.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Keränen, Maija;
  Country: Finland

  Kandidaatintyön tavoitteena on etsiä tehokkain lämmönsiirrintyyppi UPM Kaukaan sellutehtaan lämpövesiverkkoon vanhan putki-vaippalämmönsiirtimen tilalle. Laskenta suoritettiin tehokkuus-NTU-menetelmällä kolmesta eri tarkastelunäkökulmasta neljälle tyypillisimmälle lämmönsiirtokytkennälle, joita ovat vasta-, myötä- ja ristivirta sekä putki-vaippalämmönsiirrin. Ensimmäisessä tarkastelussa muutettiin lämmönsiirtopinta-alaa, toisessa kokonaislämmönsiirtokerrointa ja kolmannessa kylmän puolen sisääntulolämpötilaa. Likaisuutta ei otettu huomioon. Jokaisessa tarkastelutavassa parhaimmaksi lämmönvaihdintyypiksi osoittautui vastavirtaperiaatteella toimiva lämmönsiirrin. Erityisesti lämmönsiirtopinta-alaa muuttamalla eroja saatiin selkeämmiksi. Tehdasympäristössä vastavirtakytkentää sovelletaan levylämmönsiirtimessä, joka voisi olla hyvä ratkaisu vanhan lämmönsiirtimen tilalle. The bachelor's thesis aims to find the most efficient type of heat exchanger for the thermal water network of UPM Kaukas Pulp Mill to replace the old shell-and-tube heat exchanger. The calculation was carried out using the efficiency-NTU method from three different perspectives for the four most typical flow arrangements: the counterflow, parallel flow, cross flow, and the shell-and-tube heat exchanger. In the first examination, the heat transfer area was changed, in the second, the total heat transfer coefficient, and in the third, the inlet temperature of the cold side. Fouling was not considered. In each of the methods considered, the best type of heat exchanger turned out to be a heat exchanger operating on a counter flow principle. Especially, by changing the heat transfer area, the differences were made clearer. A plate heat exchanger is typical counterflow arrangement in factory environment, so it could be a good solution to replace an old heat exchanger.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Enkovaara, Eetu;
  Country: Finland

  Tämän kandidaatintutkielman tarkoitus on selvittää, miten verkkokaupan eri ominaisuudet vaikuttavat kuluttajan ostopäätökseen. Tutkielmassa keskitytään erityisesti verkkokaupan ominaisuuksista maksutapoihin, toimitukseen ja käyttäjäarvosteluihin. Tutkielman teoriatausta pohjautuu verkkokauppaan, kuluttajakäyttäytymiseen, luottamukseen sekä ostoprosessiin liittyviin teorioihin ja tutkimuksiin. Tutkimus on toteutettu toimeksiantona yritykselle X. Tutkielman tavoitteena on saada ajankohtainen käsitys verkkokaupan eri ominaisuuksien vaikutuksista, jotta yritys X voisi kehittää omaa verkkokauppaansa. Tutkielman empiirinen osio on toteutettu laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla suomalaisia kuluttajia. Litteroidun haastatteluaineiston analyysi toteutettiin sisällönanalyysina. Tutkimuksen empiria ja aiempi teoria tukevat toisiaan ja tutkimuksessa päädyttiin pääosin aiempien tutkimusten kanssa samanlaisiin tuloksiin. Kokonaisuudessaan verkkokauppojen ominaisuuksilla voidaan todeta olevan huomattavia vaikutuksia kuluttajan ostopäätökseen. Arvostelut vaikuttavat kuluttajan kokemaan luottamukseen tuotetta ja verkkokauppaa kohtaan ja sitä kautta myös lopulliseen ostopäätökseen. Toimitustavoilla ja -kustannuksilla on myös vaikutuksia ostopäätökseen. Erityisesti toimituskustannuksien vaikutukset ilmenivät halvempien tuotteiden kohdalla. Lisäksi valinnanvapaus ja vaihtoehtojen tarjoaminen niin maksutapojen kuin toimitustapojen kohdalla havaittiin erittäin tärkeäksi. The aim of this bachelor's thesis is to find out how different e-commerce features affect consumer's purchase decision. The thesis focuses especially on payment methods, delivery costs and methods and user reviews. The theoretical background of the thesis is based on theories and studies related to e-commerce, consumer behavior, trust and the purchase process. The study was carried out as an assignment for company X. The aim of the study is to get a current understanding of the effects of the various e-commerce features, so that company X could develop its own online store. The empirical part of the thesis has been carried out as a qualitative study. The research material was collected by interviewing Finnish consumers. The analysis of the transcribed interview material was carried out as a content analysis. This research and previous studies support each other. The results show that the e-commerce features that this research focused on have considerable effects on consumer's purchase decision. Online reviews affect the consumer's perceived trust of the product and the online store, and thus also have an effect on the purchase decision. Delivery methods and costs also have an impact on the purchase decision. The effects of delivery costs were particularly evident for cheaper products. Freedom of choice and offering multiple options for both payment methods and delivery methods were found to be very important.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Salmi, Taru;
  Country: Finland

  Tämä kandidaatintyö on kirjallisuuskatsaus joustavien aurinkopaneeleiden toimintaperiaatteista sekä käyttömahdollisuuksista. Työn tavoitteena on tarkastella joustavien aurinkopaneelien toimintaa, kehitystä sekä käyttömahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa. Keskeistä kandidaatintyön suorittamisessa oli löytää luotettavia informaation lähteitä internetistä sekä kirjallisuudesta. Kun joustavalle pohjamateriaalille lisätään ohuita kerroksia valoherkkää ainetta, saadaan joustavia aurinkopaneeleita. Mekaanista rasitusta kestävien ominaisuuksiensa avulla niitä voidaan asentaa paikkoihin, joihin perinteiset moni- ja yksikide aurinkopaneelit eivät sovellu. Joustavat aurinkopaneelit ovat kestäviä, joustavia sekä kevyitä. Joustavia aurinkopaneeleita on käytössä maailmalla eri sovellutuksissa, mutta ne ovat vielä tutkimus- ja kehitysvaiheessa. Paneeleita hyödynnetään tällä hetkellä esimerkiksi kulkuneuvoissa veneiden purjeissa sekä autojen konepelleillä, jolloin ne vähentävät niiden verkkovirrasta saatavan sähkön tarvetta. Joustavien aurinkopaneeleiden hyötysuhteen kehittäminen perinteisten aurinkopaneeleiden hyötysuhdetta paremmaksi johtaa tulevaisuudessa suurempaan kannattavuuteen, ja näin ollen niiden suurempaan käyttöasteeseen maailmalla. Massachusetts institute of technology (MIT) on saavuttanut tutkimuksillaan suurta kehitystä hyötysuhteen parantamiseksi. Heidän kehittämillään tulostettavilla paneeleilla voidaan tulevaisuudessa ratkaista sähkönpuutetta suuremmallakin mittakaavalla. Paneeleilla voidaan tulevaisuudessa päällystää asioita ja lisätä paneeleita esimerkiksi kankaisiin. Vaatteisiin lisätyt paneelit toimisivat lisävirranlähteenä elektroniikalle retkeillessä. Luonnonkatastrofin sattuessa joustavilla aurinkopaneeleilla päällystetyt kriisiteltat tuovat turvaa ihmisille, mutta luovat myös aurinkosähköä verkkovirran puuttuessa. Joustavat aurinkopaneelit ovat keskeinen osa tulevaisuuden aurinkoenergian tuotantoa perinteisten aurinkopaneeleiden rinnalla. Tulevaisuudessa joustavia aurinkopaneeleita voidaan käyttää aurinkosähkön tuotantolaitoksissa haastavammissakin maastoissa, kuten vuoristoilla. This bachelor's thesis is a literature review of the operating principles and application possibilities of flexible solar panels. The aim of the work is to examine the function, development, and application possibilities of flexible solar panels now and in the future. Finding reliable sources of information on the internet and in literature was central to completing this bachelor's thesis. Flexible solar panels are made when thin layers of light-sensitive material are applied to a flexible base material. Because they can withstand mechanical stress, they can be installed in places where traditional solar panels are not suitable. Flexible solar panels are durable, flexible, and light. Flexible solar panels are used in various applications around the world, but they are still in a research and development phase. The panels are currently used in vehicles including sales of boats and the hoods of cars, where they reduce the vehicles need for electricity from the grid. The efficiency of flexible solar panels needs development to be better than the efficiency of traditional solar panels. Better efficiency of flexible solar panels will lead to greater profitability in the future, and thus to a better usage percentage in the world. The Massachusetts Institute of Technology (MIT) has achieved great progress with its research to improve efficiency. With the printable panels they developed, the electricity shortage can be solved on a larger scale in the future. In the future, the panels can be used to cover things and add them to canvases. The panels added to the clothes would serve as an additional power source for electronics when hiking. In the event of a natural disaster, crisis tents covered with flexible solar panels provide safety for people, but also generate solar electricity in the absence of the electrical grid. Flexible solar panels are a key part of future solar energy production alongside traditional solar panels. In the future, flexible solar panels can be used in production facilities in even more challenging terrains, such as mountains.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Lounatmaa, Olli-Petteri;
  Country: Finland

  Tämä diplomityö koostui kahdesta osasta, kirjallisuuskatsauksesta ja koneensuunnittelusta. Diplomityön tavoitteena oli suunnitella kohdeyrityksen asettamat vaatimukset täyttävä männän aseman mittausjärjestelmä. Suunnittelu koostuu laitteiston toimintaperiaatteen, komponenttien, ohjelmiston ja muiden järjestelmän tarvitsemien tarvikkeiden selvittämisestä ja kehittämistä. Kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin systemaattiseen koneensuunnitteluun, jota hyödynnettiin lopuksi suunnitelman toteutuksessa. Tämän jälkeen etsittiin kohdeyrityksen sovellukseen sopivin mittaustekniikka kirjallisuudesta. Valitun mittaustekniikan pohjalta suunniteltiin laitteisto. Lopuksi arvioitiin suunnitelmaa vertailemalla sitä annettuihin vaatimuksiin. Vertailun perusteella voidaan todeta mittausjärjestelmän toimivan teoriassa. Järjestelmä tarvitsee kuitenkin käytännön testausta ja jatkokehitystä, jotta siitä saadaan optimaalinen. This master thesis consists of two parts, literature review and design of the piston position measuring system. The purpose of the master thesis was design measuring system which will fulfil the given requirements. The design consists of research and development of principle, components, software, and accessories. The literature review focuses on two different topics, systematic machine design, which is used in designing and different position measuring techniques. When the most optimal position measuring technique was found from literature, the designing work was made based on it. Results of design were analysed by comparing results to given requirements. The analysis shows that the system works in theory, but it should still be verified and developed further by practical tests to become more optimal.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Lehtinen, Vesa Kaleva;
  Publisher: Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT
  Country: Finland

  Organisaatiot joutuvat reagoimaan yhä ankarampaan maailmanlaajuiseen kilpailuun. Tullessamme 2020-luvulle itseohjautuvuus on noussut uudelleen esiin yhtenä mahdollisuutena etsittäessä ratkaisuja tehokkuuden, ketteryyden ja työhyvinvoinnin haasteisiin. Itseohjautuvuus ei kuitenkaan ole pelkästään uuden teknologian yritysten tai vastaperustettavien yhtiöiden yksinoikeus, vaan sitä voivat harjoittaa ja siitä voivat hyötyä myös vakiintuneet organisaatiot. Sinfoniaorkesteri edustaa tällaista vuosisatojen aikana kehittynyttä, muodollisesti hierakkiseksi muodostunutta organisaatiota. Kun sen johdossa on kapellimestari, jota on pitkään pidetty johtamisen romantisoituna ideaalina, itseohjautuvuuden etsimistä orkesterista voinee pitää yllättävänä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on sinfoniaorkesterin itseohjautuvuuden erittely ja sen tarjoaminen muiden vaativaa ryhmätyötä tekevien organisaatioiden käyttöön. Tavoitteesta johdettu tutkimuksen pääkysymys kuuluu: Mitä sinfoniaorkesterin itseohjautuvuus on ja kuinka sitä voidaan soveltaa muissa organisaatioissa? Tämä väitöskirjatutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Tapauksina oli kaksi ammattiorkesteria, Sinfonia Lahti sekä Savonlinnan oopperajuhlaorkesteri. Tutkimusaineistoa varten haastateltiin yhteensä 55 muusikkoa. Haastattelujen lisäksi empiiristä aineistoa kertyi huomattava määrä osallistuvalla havainnoinnilla. Kertyneelle materiaalille suoritettiin sisällönanalyysi, jossa hyödynnettiin abduktiivista päättelyä, ts. teoria ja empiirinen aineisto olivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Tutkimustulosten mukaan yksilön itseohjautuvuudella on suuri merkitys orkesterin itseohjautuvuuteen. Soittajasukupolvien saatossa kerääntynyt hiljainen tieto on myös merkittävässä roolissa, etenkin käytännön kysymyksiä ratkottaessa. Kokonaisvaltainen tahdistuminen antaa puitteet reaaliaikaiseen päätöksentekoon. Hiljainen tieto on myös oleellinen itseohjautuvuutta motivoiva taustatekijä yhdessä työn merkityksellisyyden kokemuksen kanssa. Tutkimustulosten mukaan orkesteri saa olla itseohjautuva muusikoiden henkilökohtaisessa harjoittelussa sekä silloin, kun kapellimestari kutsuu orkesterin itseohjautuvuuteen. Sen täytyy olla itseohjautuva kapellimestarin ollessa epäpätevä tai siinä tapauksessa, kun hänen ja orkesterin henkilökemiat eivät kohtaa. Itseohjautuvuus toteutuu neliulotteisena ilmiönä. Ulottuvuudet ovat orientoiva–proaktiivinen, orientoiva–reaktiivinen, operationaalinen–proaktiivinen ja operationaalinen–reaktiivinen. Orkesterin itseohjautuvuus kehkeytyy tilannesidonnaisesti. Muut organisaatiot voivat löytää oman itseohjautuvuutensa analysoimalla siihen tarkoitukseen tarjottua teoreettista mallia sekä käytännön työkalupakkia, joka on saanut nimen ORKKANISOINTI. The increasingly fierce global competition has compelled organizations to respond. When coming to the 2020s, self-direction has re-emerged as one possibility to find solutions to the challenges of efficiency, agility, and well-being at work. However, self-direction is not an exclusive right of new technology companies, start-ups, and spin-offs, but it can also be practised and benefited by established organizations. A symphony orchestra represent an organization that has developed to its formally hierarchical form over the centuries. Directed by a conductor, long considered the romanticized ideal of leadership, the search for self-direction in a symphony orchestra may seem surprising. The objective of this study is to analyse self-direction in a symphony orchestra and to offer the outcome to other organizations engaged in demanding teamwork. The main research question is: What is the self-direction in a symphony orchestra and how can it be applied in other organizations? This doctoral dissertation is a qualitative case study. Two professional orchestras were studied, namely Sinfonia Lahti and Savonlinna Opera Festival orchestra. A total of 55 musicians were interviewed for the research material. In addition to the interviews, a considerable amount of empirical material was accumulated through participatory observation. Content analysis on the research material was performed by utilizing abductive reasoning, in other words, theory and empirical data were in constant interaction. The findings seem to indicate that individual self-direction is of great importance for the orchestra´s self-direction. Tacit knowledge, accumulated over generations, also plays a significant role, especially when solving practical issues. Comprehensive entrainment provides a framework for real-time decision-making. Tacit knowledge is also an essential background factor motivating self-direction, together with the experience of the relevance of work. According to the findings, an orchestra is allowed to be self-directed when musicians are practising individually or when the conductor invites the ensemble to self-direction. The orchestra is forced to act in a self-directed way when the conductor is incompetent or when the chemistries of the conductor and the orchestra do not meet. Selfdirection can be represented as a four-dimensional phenomenon. The dimensions are: orientative-proactive, orientative-reactive, operational-proactive, and operational-reactive. Self-direction in an orchestra emerges situationally. Other organizations may find their own ways of self-direction by analysing the theoretical model provided, and by using a practical work-tool developed for organizations, called ORCHESTZATION.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Stenström, Patrick;
  Country: Finland

  Tässä työssä tarkastellaan lauhtumattomien kaasujen kehittymistä ja niiden aiheuttamia ongelmia Loviisan voimalaitoksen sekundääripiirissä. Työssä esitellään Loviisan voimalaitos, sekä käydään läpi kaikki tähän työhön liittyvät prosessijärjestelmät, sekä selvitetään niiden toimintaa siltä osin kuin tämän työn laajuudessa on tarpeellista. Työn pääpaino on lauhtumattomien kaasujen aiheuttama lämmönsiirron heikkeneminen välitulistimissa. Työssä on tutkittu useita eri keinoja poistaa lauhtumattomia kaasuja välitulistimista, tehty parannusehdotuksia laitoksen järjestelmiin, sekä niiden käyttötapoihin, millä tavoin lauhtumattomia kaasuja voitaisiin poistaa tehokkaammin välitulistimista. Laitoksen järjestelmiin on tehty työhön liittyvien tutkimuksien pohjalta muutoksia, joiden avulla lauhtumattomia kaasuja on pystytty poistamaan merkittävästi tehokkaammin kuin aiemmin. This master´s thesis examines the development of non-condensable gases and the problems they have caused in the secondary circuit of the Loviisa power plant. The work introduces the Loviisa power plant, reviews all the process systems related to this work, and explains their operation to the extent necessary for the scope of this work. The main focus of the thesis is the reduction of heat transfer in moisture separator reheaters caused by non-condensable gases. In this master´s thesis has investigated several different ways to remove non-condensable gases from intermediate superheaters, and made suggestions for improvements to the plant's systems to remove non-condensable gases more efficiently moisture separator reheaters During this work, changes were made to the plant's systems already on the basis of studies related to this work, which have made it possible to remove non-condensable gases significantly more efficiently than before.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Montonen, Jyri;
  Country: Finland

  Työn tarkoituksena oli selvittää mitä haasteita panostoimissa kemianteollisuuden prosesseissa on data-analytiikalle. Tämän lisäksi tutkittiin mihin data-analytiikka voidaan käyttää panostoimisissa kemianteollisuuden prosesseissa. Työ toteutettiin kirjallisuuskatsauksena ja lähteinä käytettiin aiheeseen liittyvää teoriakirjallisuutta. Panostoimiset prosessit ovat tärkeässä roolissa kemiateollisuudessa. Näiden prosessien avulla valmistetaan monia erikoiskemikaaleja ja kuluttajatuotteita, kuten kosmetiikkaa, lääkkeitä ja elintarvikkeitta. Tuotteita joiden valmistus on monimutkaista, ja joiden laatu on täytettävä tietyt vaatimukset. Yhtenä keskeisenä haasteena data-analytiikalle on panostoimisten prosessien datan laadun monimuotoisuus ja datan rakenne, joka tekee analysoinnista hankalaa ja monimutkaista. Haasteena havaittiin myös tiedontallentamisen haasteet, johtuen datan suuresta määrästä. Data-analytiikkaa hyödynnetään tuotannonsuunnitteluun ja aikataulutukseen, jotka ovat keskeisessä roolissa juuri panostoimisissa prosesseissa. Yhtenä keskeisenä analytiikan hyödyntämiskohteena havaittiin tuotelaadun parantaminen, johon voidaan käyttää muun muassa koneoppimista. Tulevaisuudessa datan määrä ja monimutkaisuus kasvat entisestään. Yhtenä ratkaisuna tähän esitetiin tensoriaalista data-analytiikan hyödyntämistä.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Kautonen, Konsta;
  Country: Finland

  Suomen ennennäkemätön tuulivoiman räjähdysmäinen kysynnän kasvu ja Pohjoismaisen sähköverkon siirtyminen uusiutuvaan energiaan luovat valtavan paineen rakennusteollisuuden suorituskyvylle. Suomi on keskeisessä osassa Pohjoismaista energiayhteistyötä ja sen tulee suoriutua sähkönsiirtojärjestelmän tehokkaasta, mutta kestävästä rakentamisesta. Tässä diplomityössä tutkittiin tuulivoima-alan maakaapeliverkon teknistä laatua ohjaavia tekijöitä. Ongelmana olivat sähkötöiden teknistä laatua ohjaavat epäselkeät laatuvaatimukset ja vastuukysymykset. Aiheesta laadittiin kirjallisuuskatsaus sähkötöitä käsitteleviin standardeihin ja alan de-facto teoksiin. Tuulivoimarakentamisen laatutilanteen havaitsemiseksi laadittiin alan sidosryhmille induktiivinen poikittaistutkimuksen mukainen kysely. Tulokset osoittavat tuulipuistoissa ilmenneen sähköverkkoon liittyviä ongelmia vuosien 2020–2022 välisenä aikana, joiden taloudelliset seuraukset ovat suurimmassa osassa tapauksista siirtyneet omistajalle. Työssä havaittiin myös ristiriita riittävän ammattitaidon varmistamisen vastuukysymyksessä, joka luo riskin kansallisen huoltovarmuuden toteutumiselle. Eduskunnalta ja Energiavirastolta pyydettiin selvennys asiaan liittyen. Finland's unprecedented explosive growth in demand for wind power and the transition of the Nordic electricity grid to renewable energy create enormous pressure on the performance of the construction industry. Finland is a central part of Nordic energy cooperation and must perform the efficient but sustainable construction of the electricity distribution system. In this diploma thesis, the factors that control the technical quality of the underground cable network in the wind power industry were investigated. The problem was the unclear quality requirements and responsibility issues governing the technical quality of the electrical work. A literature review of standards dealing with electrical work and de-facto works in the field was prepared on the topic. In order to detect the quality situation in the wind power sector, an inductive cross-sectional survey was prepared for the stakeholders of the wind power sector. The results show problems related to the electricity grid that occurred in the wind farms between 2020 and 2022, the financial consequences of which in most cases have been passed on to the owner. The work also found a contradiction in the issue of responsibility for ensuring sufficient professional skills, which creates a risk for the realization of national security of supply. The Finnish Parliament and the Energy Agency were contacted regarding the matter.

 • Open Access Finnish
  Authors: 
  Leppänen, Jasper;
  Country: Finland

  Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten Helsingin pörssin eri toimialaindeksit ovat suoriutuneet suhteessa riskiin koronapandemian aikana. Koronapandemian vaikutuksista osakemarkkinoihin on runsaasti tutkimusta, mutta Helsingin pörssin toimialakohtaisesta suoriutumisesta sitä ei toistaiseksi löydy. Toimialaindeksien ja markkinan suoriutumisen arviointiin valittiin kolme yleisesti käytettyä riskikorjattua suoriutumismittaria: Sharpen indeksi, Treynorin indeksi ja Jensenin alfa. Vertailu tehtiin numeerisena vertailuna toimialojen välillä ja suhteessa markkinaan. Toimialojen välillä havaittiin suuria eroja sekä suhteessa toisiinsa että suhteessa markkinan keskiarvoon. Sekä absoluuttisia lukuja että suhteellisia muutoksia tarkastellessa havaittiin, että toimialat saattoivat suoriutua täysin eri tavalla ennen pandemiaa kuin sen aikana. The aim of this thesis is to determine how different sectors in Nasdaq Helsinki have performed in relation to risk during the COVID-19-pandemic. The pandemic’s effect on the stock market have been studied abundantly, but research on sectoral performance in Nasdaq Helsinki is currently unavailable. Three commonly used risk-adjusted metrics of performance were chosen to evaluate sectoral and market portfolio performance: Sharpe ratio, Treynor ratio and Jensen’s alpha. Numerical comparison between different sectors and in relation to the market was conducted. Significant differences between the sectors both in relation to each other as well as the market were found. It was noted that sector-specific performance could vary greatly before and after the beginning of the pandemic.

Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.