Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
410 Research products

 • Research data
 • Research software
 • Other research products
 • Czech
 • Digital Library University of West Bohemia
 • Energy Research

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Čutka, Vojtěch;

  Bakalářská práce vysvětluje princip fungování větrných elektráren s vertikální osou rotace, dále uvádí jejich základní rozdělení, včetně popisu jednotlivých konstrukčních typů. Poslední část se věnuje návrhu 100 kW turbíny a jejímu ekonomickému zhodnocení. Obhájeno This bachelor thesis describes the working principle of vertical axis wind turbines. Furthermore, it summarizes different designs and lists their pros and cons. Last part is focused on the design and economic analysis of the 100-kW turbine.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Petříková, Markéta;

  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na podnikatelský plán pro zavedení nového produktu, který byl autorkou vybrán na základně následného osobního využití pro potenciální vznik podniku. Cílem této práce bylo zhodnotit podnikatelský plán pro nový produkt, identifikovat a zhodnotit možná rizika, kterým by produkt měl čelit při zavedení na trh. V praktické části byl zpracován konkrétní podnikatelský plán a byla identifikována jeho rizika. Po zpracování podnikatelského plánu a zhodnocení rizik, bylo autorkou zjištěno, že vzhledem k poměrně vysoké prodejní ceně produktu, je podnik je závislý na kvalitně zpracované propagaci a kampani Hithit. Obhájeno The presented bachelor thesis is focused on a business plan for the introduction of a new product onto the market. This was selected by the author on the basis of subsequent personal use during the potential establishment of a company. The aim of this work was to evaluate the business plan for a new product, identify and evaluate the possible risks that the product would face when introduced onto the market. In the practical part, a specific business plan was developer and the risks were identified. After elaborating a business plan and assessing the risks, the author found that due to the relatively high selling price of the product, the company would be dependent on well-crafted promotion and a Hithit campaign.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Majer, Tomáš;

  Diplomová práce se zabývá využíváním obnovitelných zdrojů energie v obcích a městech, s důrazem na obce a města v České republice. Téma úzce souvisí s energetickou soběstačností obcí a měst, která nabývá na důležitosti. Práce se snaží shrnout a identifikovat motivace pro pořízení obecních obnovitelných zdrojů a také bariéry, kterým v tomto ohledu obce čelí. Práce obsahuje tři případové studie, konkrétně měst Brno a Litoměřice a obce Hostětín. Na základě jejich shrnutí a shrnutí dosavadních poznatků o problematice, včetně postavení komunitní energetiky v Evropské unii a České republice, jsou formulovány doporučená opatření, která by mohla vést k většímu využívání obnovitelných zdrojů v obcích a městech. Obhájeno The diploma thesis is focused on using renewable energy sources in villages and cities with emphasis on Czech Republic environment. The topic is strongly connected with energy self-sufficiency which is becoming increasingly important. The thesis attempts to summarize and identify the motivations for the constructuon of municipal renewable energy sources as well as the barriers that mucipalities face. The work contains three case studies, the best practices, namely the cities of Brno and Litoměrice and municipality of Hostětín. Based on a summary of them and existing knowledge of the issue, including the status of community energy in the European Union and the Czech Republic, recommended measures are formulated that could lead to a grater use of renewable energy in villages and cities.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Kuchař, Jan;

  Bakalářská práce se zabývá problematikou udržitelností v podnikání. Hlavním cílem práce bylo teoretické vymezení základních pojmů spojených s udržitelností v podnikání a následné provedení analýzy vybrané společnosti a jejího přístupu k udržitelnosti. Teoretická část je rozdělena na dvě hlavní kapitoly, které jsou následně rozděleny na jednotlivé subkapitoly. Cílem první kapitoly je definování pojmu udržitelnost v podnikání a pojmů spojených s touto problematikou. V druhé kapitole je popsán pojem společenská odpovědnost firem neboli CSR. Praktická část obsahuje třetí kapitolu, ve která je zkoumán odpovědný přístup společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. Na začátku třetí kapitoly je vybraná společnost představena, a po jejím představení následuje analýza odpovědného přístupu společnosti. Analýza je provedena ve třech základních oblastech, kterými je oblast sociální, environmentální a ekonomická. Praktická část je ukončena zhodnocením závěrů z provedené analýzy. Obhájeno The bachelor thesis deals with the issue of sustainability in business. The main objective of the thesis was to theoretically define the basic concepts related to sustainability in business and then to analyze the selected company and its approach to sustainability. The theoretical part is divided into two main chapters, which are subsequently divided into individual subchapters. The aim of the first chapter is to define the concept of sustainability in business and the concepts associated with this issue. The second chapter describes the concept of corporate social responsibility or CSR. The practical part includes the third chapter, which examines the responsible approach of VODÁRNA PLZEŇ a.s. At the beginning of the third chapter, the selected company is introduced, followed by an analysis of the company's responsible approach. The analysis is carried out in three basic areas, which are social, environmental, and economic. The practical part ends with an evaluation of the conclusions of the analysis.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Zemanová, Kamila;

  Předložená diplomová práce je zaměřena na plánování a řízení projektu z oblasti cirkulární ekonomiky. V teoretické části práce je provedena literární rešerše daného tématu. Čtenář se seznámí s poznatky z oblasti udržitelnosti, cirkulární ekonomiky, odpadového hospodářství a projektového managementu. Následující kapitoly jsou věnovány praktické části, ve které je představena vybraná společnost z pohledu udržitelnosti. Následně je provedena podrobná analýza odpadového hospodářství společnosti a na závěr je zpracován projekt "Bezobalový prodej nátěrové hmoty" s užitím vybraných nástrojů projektového managementu. Obhájeno The master thesis is focused on project planning and management in the field of circular economy. In the theoretical part of the thesis is presented the literature review of the topic. The reader will learn about sustainability, circular economy, waste management and project management. The following chapters are devoted to the practical part, in which the selected company is described from a sustainability perspective. Subsequently, a detailed analysis of the company's waste management is carried out, and finally, the project proposal "Packaging-free paint sales" using selected project management tools is elaborated.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Stejskalová, Štěpánka;

  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu přístupu k hospodaření s dešťovou vodou v České republice a Německu a přínosnost HDV pro společnost i jednotlivce. V teoretické části je představen obecný pohled na problematiku, legislativní aspekty a technologické možnosti vyhotovení opatření. Zmíněny jsou motivační faktory k využití dešťových vod v domácnostech i firmách. Pozornost je věnována ekonomickým aspektům jako jsou náklady na spotřebu vod, náklady na vyhotovení opatření HDV a možnosti jejich financování. V praktické části je na konkrétním projektu z Německa demonstrována přínosnost realizace opatření HDV. V závěrečné kapitole je dán prostor jedné z možných metodik výpočtu ekonomické přínosnosti a doby návratnosti realizací opatření. Metodika je aplikována ve dvou případových studiích s konkrétními projekty, na kterých je prokázána použitelnost daného výpočtu pro prezentaci sociálně-ekonomického přínosu. Obhájeno This diploma thesis is focused on the analysis of the approach to rainwater management in the Czech Republic and Germany and the benefits of rainwater management for society and individuals. The theoretical part presents a general view of the issue, legislative aspects, and technological possibilities of drawing up measures. Motivational factors for the use of rainwater in households and companies are mentioned. Attention is paid to economic aspects such as the cost of water consumption, the cost of preparing rainwater measures and the possibility of financing them. The practical part demonstrates the benefits of implementing rainwater measures on a specific project from Germany. The final chapter provides space for one of the possible methodologies for calculating the economic benefits and payback times of the implementation of measures. The methodology is applied in two case studies with specific projects, which demonstrate the applicability of the calculation for the presentation of socio-economic benefits.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Fink, Dominik;

  Diplomová práce obsahuje zmapování všech energetických ztrát a spotřeb tramvajového vozidla a návrh systému opatření, která přispívají ke snížení spotřeby energií a snížení provozních nákladů tramvajového vozidla. Obhájeno The diploma thesis contains a mapping of all energy losses and consumption of a tram vehicle and a proposal of a system of measures that contribute to the reduction of energy consumption and reduction of operating costs of a tram vehicle.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Česalová, Markéta;

  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou Economic Dispatch Problem (EDP) v energetických sítích. Economic dispatch je optimalizační problém, jehož úkolem je pokrytí požadovaného zatížení sítě tak, aby výsledná cena za MWh byla minimální. Úvod této bakalářské práce je věnován seznámení se s problematikou energetických sítí. Součástí úvodu je především popis jednotlivých částí energetické sítě a jejich funkce. V další části je popsána grafová teorie, která je využita pro popis topologie sítě. Na příkladech je demonstrován problém nalezení konsenzu různých topologií. V další části je uvedena definice EDP. Nejprve je zpracován centralizovaný způsob nalezení řešení metodou Lagrangeových multiplikátorů. Poté je popsán distribuovaný algoritmus použitý k nalezení optimálního řešení. Oba dva způsoby jsou navzájem porovnány a diskutovány. Následující kapitola je pak věnována řešení EDP pro různé topologie sítě. Jsou uvažovány nejprve dvě topologie se čtyřmi agenty a poté čtyři topologie s pěti agenty. Všechny topologie jsou navzájem porovnány a diskutovány, která z nich je pro řešení nejvhodnější. Poslední část je věnována možným návrhům na zlepšení uvažovaného algoritmu pro řešení EDP. Obhájeno This Bachelor thesis deals with an issue of Economic Dispatch Problem (EDP) in smart grid. Economic dispatch is optimization problem, its primary task is to cover required load of network so the final price per MWh is minimal. Introduction of this bachelor thesis is dedicated to introduction to power networks. Part of the introduction is mainly describing each part of power network and its function. In the following part graph theory is described. Graph theory is used to describe network topology. Examples demonstrate the problem of finding a consensus of different topology. The next section gives a definition of EDP. First, centralized way of finding solution is processed using Lagrange multiplier method. Then, distributed algorithm used for finding optimal solution is described. Both ways of solution are compared and discussed. The following chapter is devoted to EDP solutions for different network topology. First, two topologies with four agents are considered, followed by four topologies with five agents. All topologies are compared and discussed, which one is the most suitable. The last section is devoted to possible solutions for improving the considered algorithm for solving EDP.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Malík, Vojtěch;

  Zadaná bakalářská práce se zabývá IoT systémy pro úsporu energií v bytových domech a domácnostech. Práce se nejprve zaměřuje na základní definici IoT systému, její historii, komunikační protokoly, zabezpečení a možnou úsporu energie. Věnuje se specificky úspoře především elektrické a tepelné energie. Dále práce pokračuje návrhem a praktickou implementací systému v apartmánu bytového domu. V závěru jsou porovnány úspory systému s předchozím stavem a jeho pořizovací náklady. Obhájeno The assigned bachelor thesis deals with IoT systems for energy savings in apartment buildings and households. The work first focuses on the basic definition of the IoT system, its history, communication protocols, security, and possible energy savings. It is dedicated in particular to saving electricity and heat. The work continues with the design and practical implementation of the system in a flat of an apartment building. In the end, the savings of the system are compared with the previous state and its acquisition costs.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Urbánek, Leoš;

  Získávání elektrické energie z obnovitelných energetických zdrojů je dnes velmi často diskutovaným tématem. Mezi tyto obnovitelné zdroje se samozřejmě řadí vítr, který zastupuje značnou část vyráběné elektrické energie za použití těchto "zelených" zdrojů. Zatímco technologicky je tento způsob výroby elektřiny zvládnut relativně dobře, začíná se čím dál častěji hovořit o negativních vlivech, skrývajících se za touto perspektivní technologií. V této práci byly shrnuty známé negativní efekty ekonomického i ekologického charakteru. Bylo vybráno místo pro hypotetickou stavbu větrné elektrárny a popsány možné vlivy na okolí. Obhájeno Obtaining electricity from renewable energy sources is a very often discussed topic today. Of course, these renewable sources include wind, which represents a large part of the electricity produced using these "green" sources. While technologically this way of generating electricity is managed relatively well, there is more and more talk about the negative influences behind this promising technology. In this work, the known negative effects of economic and ecological nature were summarized. A site for a hypothetical wind power plant construction was chosen and possible effects on the surroundings were described.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Advanced search in
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
410 Research products
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Čutka, Vojtěch;

  Bakalářská práce vysvětluje princip fungování větrných elektráren s vertikální osou rotace, dále uvádí jejich základní rozdělení, včetně popisu jednotlivých konstrukčních typů. Poslední část se věnuje návrhu 100 kW turbíny a jejímu ekonomickému zhodnocení. Obhájeno This bachelor thesis describes the working principle of vertical axis wind turbines. Furthermore, it summarizes different designs and lists their pros and cons. Last part is focused on the design and economic analysis of the 100-kW turbine.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Petříková, Markéta;

  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na podnikatelský plán pro zavedení nového produktu, který byl autorkou vybrán na základně následného osobního využití pro potenciální vznik podniku. Cílem této práce bylo zhodnotit podnikatelský plán pro nový produkt, identifikovat a zhodnotit možná rizika, kterým by produkt měl čelit při zavedení na trh. V praktické části byl zpracován konkrétní podnikatelský plán a byla identifikována jeho rizika. Po zpracování podnikatelského plánu a zhodnocení rizik, bylo autorkou zjištěno, že vzhledem k poměrně vysoké prodejní ceně produktu, je podnik je závislý na kvalitně zpracované propagaci a kampani Hithit. Obhájeno The presented bachelor thesis is focused on a business plan for the introduction of a new product onto the market. This was selected by the author on the basis of subsequent personal use during the potential establishment of a company. The aim of this work was to evaluate the business plan for a new product, identify and evaluate the possible risks that the product would face when introduced onto the market. In the practical part, a specific business plan was developer and the risks were identified. After elaborating a business plan and assessing the risks, the author found that due to the relatively high selling price of the product, the company would be dependent on well-crafted promotion and a Hithit campaign.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Majer, Tomáš;

  Diplomová práce se zabývá využíváním obnovitelných zdrojů energie v obcích a městech, s důrazem na obce a města v České republice. Téma úzce souvisí s energetickou soběstačností obcí a měst, která nabývá na důležitosti. Práce se snaží shrnout a identifikovat motivace pro pořízení obecních obnovitelných zdrojů a také bariéry, kterým v tomto ohledu obce čelí. Práce obsahuje tři případové studie, konkrétně měst Brno a Litoměřice a obce Hostětín. Na základě jejich shrnutí a shrnutí dosavadních poznatků o problematice, včetně postavení komunitní energetiky v Evropské unii a České republice, jsou formulovány doporučená opatření, která by mohla vést k většímu využívání obnovitelných zdrojů v obcích a městech. Obhájeno The diploma thesis is focused on using renewable energy sources in villages and cities with emphasis on Czech Republic environment. The topic is strongly connected with energy self-sufficiency which is becoming increasingly important. The thesis attempts to summarize and identify the motivations for the constructuon of municipal renewable energy sources as well as the barriers that mucipalities face. The work contains three case studies, the best practices, namely the cities of Brno and Litoměrice and municipality of Hostětín. Based on a summary of them and existing knowledge of the issue, including the status of community energy in the European Union and the Czech Republic, recommended measures are formulated that could lead to a grater use of renewable energy in villages and cities.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Kuchař, Jan;

  Bakalářská práce se zabývá problematikou udržitelností v podnikání. Hlavním cílem práce bylo teoretické vymezení základních pojmů spojených s udržitelností v podnikání a následné provedení analýzy vybrané společnosti a jejího přístupu k udržitelnosti. Teoretická část je rozdělena na dvě hlavní kapitoly, které jsou následně rozděleny na jednotlivé subkapitoly. Cílem první kapitoly je definování pojmu udržitelnost v podnikání a pojmů spojených s touto problematikou. V druhé kapitole je popsán pojem společenská odpovědnost firem neboli CSR. Praktická část obsahuje třetí kapitolu, ve která je zkoumán odpovědný přístup společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. Na začátku třetí kapitoly je vybraná společnost představena, a po jejím představení následuje analýza odpovědného přístupu společnosti. Analýza je provedena ve třech základních oblastech, kterými je oblast sociální, environmentální a ekonomická. Praktická část je ukončena zhodnocením závěrů z provedené analýzy. Obhájeno The bachelor thesis deals with the issue of sustainability in business. The main objective of the thesis was to theoretically define the basic concepts related to sustainability in business and then to analyze the selected company and its approach to sustainability. The theoretical part is divided into two main chapters, which are subsequently divided into individual subchapters. The aim of the first chapter is to define the concept of sustainability in business and the concepts associated with this issue. The second chapter describes the concept of corporate social responsibility or CSR. The practical part includes the third chapter, which examines the responsible approach of VODÁRNA PLZEŇ a.s. At the beginning of the third chapter, the selected company is introduced, followed by an analysis of the company's responsible approach. The analysis is carried out in three basic areas, which are social, environmental, and economic. The practical part ends with an evaluation of the conclusions of the analysis.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Zemanová, Kamila;

  Předložená diplomová práce je zaměřena na plánování a řízení projektu z oblasti cirkulární ekonomiky. V teoretické části práce je provedena literární rešerše daného tématu. Čtenář se seznámí s poznatky z oblasti udržitelnosti, cirkulární ekonomiky, odpadového hospodářství a projektového managementu. Následující kapitoly jsou věnovány praktické části, ve které je představena vybraná společnost z pohledu udržitelnosti. Následně je provedena podrobná analýza odpadového hospodářství společnosti a na závěr je zpracován projekt "Bezobalový prodej nátěrové hmoty" s užitím vybraných nástrojů projektového managementu. Obhájeno The master thesis is focused on project planning and management in the field of circular economy. In the theoretical part of the thesis is presented the literature review of the topic. The reader will learn about sustainability, circular economy, waste management and project management. The following chapters are devoted to the practical part, in which the selected company is described from a sustainability perspective. Subsequently, a detailed analysis of the company's waste management is carried out, and finally, the project proposal "Packaging-free paint sales" using selected project management tools is elaborated.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Stejskalová, Štěpánka;

  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu přístupu k hospodaření s dešťovou vodou v České republice a Německu a přínosnost HDV pro společnost i jednotlivce. V teoretické části je představen obecný pohled na problematiku, legislativní aspekty a technologické možnosti vyhotovení opatření. Zmíněny jsou motivační faktory k využití dešťových vod v domácnostech i firmách. Pozornost je věnována ekonomickým aspektům jako jsou náklady na spotřebu vod, náklady na vyhotovení opatření HDV a možnosti jejich financování. V praktické části je na konkrétním projektu z Německa demonstrována přínosnost realizace opatření HDV. V závěrečné kapitole je dán prostor jedné z možných metodik výpočtu ekonomické přínosnosti a doby návratnosti realizací opatření. Metodika je aplikována ve dvou případových studiích s konkrétními projekty, na kterých je prokázána použitelnost daného výpočtu pro prezentaci sociálně-ekonomického přínosu. Obhájeno This diploma thesis is focused on the analysis of the approach to rainwater management in the Czech Republic and Germany and the benefits of rainwater management for society and individuals. The theoretical part presents a general view of the issue, legislative aspects, and technological possibilities of drawing up measures. Motivational factors for the use of rainwater in households and companies are mentioned. Attention is paid to economic aspects such as the cost of water consumption, the cost of preparing rainwater measures and the possibility of financing them. The practical part demonstrates the benefits of implementing rainwater measures on a specific project from Germany. The final chapter provides space for one of the possible methodologies for calculating the economic benefits and payback times of the implementation of measures. The methodology is applied in two case studies with specific projects, which demonstrate the applicability of the calculation for the presentation of socio-economic benefits.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Fink, Dominik;

  Diplomová práce obsahuje zmapování všech energetických ztrát a spotřeb tramvajového vozidla a návrh systému opatření, která přispívají ke snížení spotřeby energií a snížení provozních nákladů tramvajového vozidla. Obhájeno The diploma thesis contains a mapping of all energy losses and consumption of a tram vehicle and a proposal of a system of measures that contribute to the reduction of energy consumption and reduction of operating costs of a tram vehicle.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Česalová, Markéta;

  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou Economic Dispatch Problem (EDP) v energetických sítích. Economic dispatch je optimalizační problém, jehož úkolem je pokrytí požadovaného zatížení sítě tak, aby výsledná cena za MWh byla minimální. Úvod této bakalářské práce je věnován seznámení se s problematikou energetických sítí. Součástí úvodu je především popis jednotlivých částí energetické sítě a jejich funkce. V další části je popsána grafová teorie, která je využita pro popis topologie sítě. Na příkladech je demonstrován problém nalezení konsenzu různých topologií. V další části je uvedena definice EDP. Nejprve je zpracován centralizovaný způsob nalezení řešení metodou Lagrangeových multiplikátorů. Poté je popsán distribuovaný algoritmus použitý k nalezení optimálního řešení. Oba dva způsoby jsou navzájem porovnány a diskutovány. Následující kapitola je pak věnována řešení EDP pro různé topologie sítě. Jsou uvažovány nejprve dvě topologie se čtyřmi agenty a poté čtyři topologie s pěti agenty. Všechny topologie jsou navzájem porovnány a diskutovány, která z nich je pro řešení nejvhodnější. Poslední část je věnována možným návrhům na zlepšení uvažovaného algoritmu pro řešení EDP. Obhájeno This Bachelor thesis deals with an issue of Economic Dispatch Problem (EDP) in smart grid. Economic dispatch is optimization problem, its primary task is to cover required load of network so the final price per MWh is minimal. Introduction of this bachelor thesis is dedicated to introduction to power networks. Part of the introduction is mainly describing each part of power network and its function. In the following part graph theory is described. Graph theory is used to describe network topology. Examples demonstrate the problem of finding a consensus of different topology. The next section gives a definition of EDP. First, centralized way of finding solution is processed using Lagrange multiplier method. Then, distributed algorithm used for finding optimal solution is described. Both ways of solution are compared and discussed. The following chapter is devoted to EDP solutions for different network topology. First, two topologies with four agents are considered, followed by four topologies with five agents. All topologies are compared and discussed, which one is the most suitable. The last section is devoted to possible solutions for improving the considered algorithm for solving EDP.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Malík, Vojtěch;

  Zadaná bakalářská práce se zabývá IoT systémy pro úsporu energií v bytových domech a domácnostech. Práce se nejprve zaměřuje na základní definici IoT systému, její historii, komunikační protokoly, zabezpečení a možnou úsporu energie. Věnuje se specificky úspoře především elektrické a tepelné energie. Dále práce pokračuje návrhem a praktickou implementací systému v apartmánu bytového domu. V závěru jsou porovnány úspory systému s předchozím stavem a jeho pořizovací náklady. Obhájeno The assigned bachelor thesis deals with IoT systems for energy savings in apartment buildings and households. The work first focuses on the basic definition of the IoT system, its history, communication protocols, security, and possible energy savings. It is dedicated in particular to saving electricity and heat. The work continues with the design and practical implementation of the system in a flat of an apartment building. In the end, the savings of the system are compared with the previous state and its acquisition costs.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Urbánek, Leoš;

  Získávání elektrické energie z obnovitelných energetických zdrojů je dnes velmi často diskutovaným tématem. Mezi tyto obnovitelné zdroje se samozřejmě řadí vítr, který zastupuje značnou část vyráběné elektrické energie za použití těchto "zelených" zdrojů. Zatímco technologicky je tento způsob výroby elektřiny zvládnut relativně dobře, začíná se čím dál častěji hovořit o negativních vlivech, skrývajících se za touto perspektivní technologií. V této práci byly shrnuty známé negativní efekty ekonomického i ekologického charakteru. Bylo vybráno místo pro hypotetickou stavbu větrné elektrárny a popsány možné vlivy na okolí. Obhájeno Obtaining electricity from renewable energy sources is a very often discussed topic today. Of course, these renewable sources include wind, which represents a large part of the electricity produced using these "green" sources. While technologically this way of generating electricity is managed relatively well, there is more and more talk about the negative influences behind this promising technology. In this work, the known negative effects of economic and ecological nature were summarized. A site for a hypothetical wind power plant construction was chosen and possible effects on the surroundings were described.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Digital Library Univ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Send a message
How can we help?
We usually respond in a few hours.